EBSCO Academic Search Complete

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of EBSCO Academic Search Complete

 • Toto dlo lze it za podmnek CC-BY-NC-SA 3.0

  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cz/

  Inovace textu byla podpoena z projektu:

  Nrodn klastr informanho vzdlvn (NAKLIV) - podpora spoluprce, sdlen a transferu znalost.

  Registran slo projektu: CZ.1.07/2.4.00/12.0060

 • EBSCO Academic Search Complete pehledn: Producent: EBSCO

  Pokryt: multidisciplinrn

  Typ databze: z vt sti plnotextov

  Retrospektiva: 1887

  Pstup: placen

  URL: http://www.ebscohost.com

  Co je Academic Search Complete?

  EBSCO Academic Search Complete pat k svtov nevznamnjm a nejucelenjm

  multidisciplinrnm plno textovm databzm. Obsahuje vce ne 7 900 plnotextovch periodik, z toho

  je vce ne 6 800 asopis recenzovanch. Krom plnch text tak indexuje a zpstupuje abstrakty

  vce ne 11 900 asopis a tak vce ne 12 000 publikac, vetn monografi, zprv a sbornk

  z konferenc. Retrospektiva je od roku 1887, z toho je vtina lnk dostupn v plnm textu, ve

  formtu PDF. K dispozici jsou tak citace z 1400 periodik. V tchto citacch je samozejm mon

  vyhledvat. Databze je denn aktualizovan.

  Hlavnmi obory, kter jsou v databzi zastoupeny: prodn vdy, spoleensk vdy, prvo

  a medicna. Nicmn nen problm nalzt informace z jinch obor, jako napklad: antropologie,

  astronomie, nboenstv, teologie, geologie, zoologie a mnoha dalch.

  Databze Academic Search Complete byla poprv publikovna v roce 2007 s dvjm

  nzvem Academic Premier. Pedchdcem tto databze byla sluba Academic Search, co byla sluba

  indexovn novinek. Vydn probhalo kad msc a zamen bylo na univerzitn sfru. Hlavnmi

  obory byly spoleensk vdy, vzdlvn, psychologie a dal pbuzn obory. Prvn takov vydn bylo

  v roce 1997 a stla za nm spolenost EBSCO Publishing se sdlem ve mst Ipswich v Massachutsetts

  ve Spojench sttech.

  Zajmavost jet je, e souasn verze Academic Search Complete je peloena do nkolika

  svtovch jazyk vetn etiny. I dal sluby spolenosti EBSCO jsou dostupn v eskm jazyce

  a hlavn pokud jde o vyhledvn je tato monost velice uiten a usnaduje prci. Pstup

  k Academic Search Complete je toti zajiovn pomoc centrlnho rozhran EBSCOhost, kter je

  rovn kompletn peloeno.

 • Spolenost EBSCO:

  Spolenost EBSCO Publishing pat mezi nejvt svtov spolenosti

  v oblasti zpstupovn informac. V rznch kolekcch nabz abstrakty a

  mnohdy i pln texty lnk z tisc svtovch periodik. EBSCO Publishing

  vzniklo roku 1984 jako nezvisl organizace Data Base Communications Corp., kter se v roce 1987

  stala soust obrovsk korporace EBSCO Industries (zaloeno 1930). Pvodn npl a el byl v tom,

  e spolenost mla dodvat knihovnm aktuln reference z asopis. V roce 1986 pak bylo jet

  zaloeno EBSCO Electronic Information, kter mlo za kol vyvjet a zpstupovat elektronick

  informan produkty. Pozdji se EBSCO Electronic Information stalo soust rozrstajc se

  spolenosti EBSCO Publishing, kter je v souasnosti partnerem pro knihovny rznch typ a nabz

  rzn informan sluby. Napklad automatizovan systmy, kolekce databz, aj. Tak pod

  semine a konference pro uivatele svch slueb. EBSCO vak nezaostv ani technologicky,

  uivatelm nabdla jednotn pstup ke vem slubm u v roce 1990 pomoc rozhran EBSCOnet, na

  to pak navzalo v roce 1996 rozhran EBSCOhost, kter je vyuvno dodnes. A co se te

  nejnovjch trend, je EBSCO jeden z mla producent svho discovery systmu EBSCO Discovery

  Service (EDS). Celkov dnes EBSCO poskytuje pstup do vce ne 350 databz rznch typ. Pro

  zajmavost meme uvst to, e se EBSCO dostalo mezi 200 nejvtch privtn vlastnnch

  spolenost v ebku asopisu Forbes.

  Co je obsahem Academic Search Complete?

  Databze obsahuje zejmna pln texty a abstrakty z asopis, knih nebo konferennch

  sbornk. Zamen je zejmna na zpstupnn plnch text nebo alespo abstrakt z odbornch

  asopis, kterch je indexovno asi 12000 a vtina z nich je recenzovanch. U tchto asopis

  existuje snaha zpstupnit sla s co nejvt retrospektivou, hlavn u starch vydan je obas problm

  konkrtn slo asopisu zskat. Z toho dvodu EBSCO spolupracuje s vybranmi knihovnami, kde se

  sna zskat ke zpracovn i velice star sla asopis. V databzi jsou tedy v nkterch ppadech

  obsaeny i velice vzcn a uniktn materily, kter je jinak velice obtn zskat. Samozejm je

  takka nemon kompletn zpstupnit archivy vech odbornch asopis, ale je vhodn podotknout,

  e je EBSCO spn pi vyjednvn s vydavateli ohledn zskvn licennch prv a proto

  zpstupuje jeden z nekomplexnjch archiv prestinch odbornch asopis. U stovek titul je

  dokonce archiv pln kompletn. Na druhou stranu nen v nkterch ppadech mon pln texty

  zpstupnit, zejmna z dvodu konkurennho boje, kdy vydavatel spolenosti EBSCO nedovol pln

 • text zpstupnit vbec nebo a po uplynut uritho obdob. V tchto ppadech je vtinou k nalezen

  alespo abstrakt s monost linkovn na pln text dokumentu.

  Mimo odbornch text je tak mon vyhledvat v citanch referencch. Tk se to vce ne

  1400 asopis a uivateli to me usnadnit vyhledvn dalch informac v oblasti jeho zjmu. Me

  tak najt adu dalch lnk, kter byly vyhledanm textem citovny nebo najt obsah, kter je

  pbuzn danmu tmatu.

  Samotn vyhledvn v databzi probh pes rozhran EBSCOhost, kter je centrln

  vyvno i pro dal kolekce, kter jsou spolenost EBSCO zpstupovny.

  Jak funguje rozhran EBSCOhost?

  Rozhran EBSCOhost primrn slou k vyhledvn v rznch

  databzch, prvn verze byla sputna roku 1996. Nyn b ve verzi 2.0.

  Mimo standardnch monost vyhledvn nabz tak nkter pokroil

  techniky, jako je napklad vizuln vyhledvn, chytr vyhledvn textu

  nebo nhledy obrzk z text PDF. Obrzk k nahldnut je ji vce ne 4

  miliony, vetn graf, fotografi, vzorc a dalch. Tyto sluby zvyuj

  uivatelsk komfort pi prci s databzemi.

  Dal vc, kter u rozhran EBSCOhost stoj za zmnku je linkovn na pln texty lnk.

  EBSCOhost je kompatibiln se vemi komernmi linkovacmi servery. Konkrtn meme zmnit

  napklad znm nstroj SFX od izraelsk spolenosti ExLibris.

  SFX

  SFX je nstroj typu link server. Jeho hlavn lohou je nabdnout uivateli co nejvce

  pidanch slueb k danmu dokumentu. Nejpodstatnj z nich je nabzen odkaz na pln text

  prostednictvm OpenURL. Dle me jt o vyhledvn v katalozch knihoven, vygenerovn citace

  dokumentu, elektronick dodn dokumentu, informace o autorovi, souvisejc lnky na webu

  a dal.

  Tyto sluby se hod zejmna v ppad, e pln text nen dostupn pmo v databzi EBSCO.

  V zvislosti na konfiguraci, nm rozhran EBSCOhost me nabdnout napklad monost zskn textu

  prostednictv Jednotn informan brny nebo monost prohledn Soubornho katalogu R. Dal

  zajmavost je monost propojen s citanm rejstkem Web of Science, do kterho se meme

  pomoc odkazu pipojit a najt tak dal lnky autora nmi vyhledanho dokumentu. Rozhran

  EBSCOhost nm tak nabz pm vytvoen citace. V zkladu jsou dostupn nkter, u ns vak

 • nepouvan citan styly (nap. APA, Harvard). Zznamy si vak meme exportovat do nkterho

  z citanch manaer, nap. RefWorks, EndNote a dalch.

  Za zmnku stoj i nsledujc vlastnosti rozhran EBSCOhost:

  Propojen rznch databz a plnch text

  o Napklad zznamy v databzi zamen na psychologii PsychINFO mohou bt

  doplnny odkazem na pln text lnku, kter se nachz v Academic Search

  Complete.

  Propojen na e-asopisy v kolekcch knihoven

  Sluby pro katalogy typu OPAC

  o EBSCOhost me knihovn poskytnout zznam dokumentu ve formtu MARC,

  proto si knihovna me do svho katalogu pidat lnky z databz EBSCO a tak

  pidat monost staen plnho textu.

  Sluby dodvn dokumentu (DDS)

  o Zznamy v databzch jsou propojeny s pednmi poskytovateli slueb typu

  document delivery, napklad jde o Infotrieve, CISTI nebo British Library (BLDSC).

  V zvislosti na dostupnosti dokumentu me bt uivateli vyhotovena kopie

  lnku a dodna v elektronick verzi, napklad faxem nebo emailem. Tyto sluby

  jsou zpravidla za poplatek.

  Meziknihovn vpjky

  o EBSCOhost m modul, kter me knihovna nakonfigurovat tak, e uivatel

  databze me zaslat pmo do knihovny poadavek na meziknihovn vpjky.

  Monosti federativnho vyhledvn

  o Rozhran EBSCOhost je mon zalenit jako zdroj do federativnho vyhledvae.

  Podporovn je napklad Metalib od ExLibris.

  Propojen s bibliografickmi databzemi

  o Me jt o propojen s databzemi mimo vlastnictv spolenosti EBSCO. Napklad

  jde o medicnskou databzi Medline. Funguje to za pomoc technologie OpenURL.

  Bibliografick zznamy z databze mohou bt porovnny s obsahem, kter vlastn

  EBSCO a ppadn doplnny plnm textem.

 • Jak vyhledvat v databzi Academic Search Complete?

  Rozhran EBSCOhost nm nabz 4 typy vyhledvn. Klasicky je to zkladn a rozen

  vyhledvn a k nim je jet pidno zmnn vizuln vyhledvn a monost prochzen historie

  vyhledvn. V zkladnm vyhledvn je k dispozici jedno pole pro zadn dotazu a kliknutm na

  Monosti vyhledvn je mon zadvat nkolik dalch omezen. Tyto monosti nabz i rozen

  vyhledvn a k tomu monost zadn dotazu do tech pol, u kterch lze vybrat jeho typ pro

  vyhledvn (nap. autor, pedmt, nzev, ISSN a dal). Lze tak pouvat booleovsk opertory

  (AND, OR, NOT) a pidvat dal pole k zadn dotazu.

 • Pouit zdroje:

  Academic Search. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia

  Foundation, 2012 [cit. 2012-07-05+. Dostupn z: http://en.wikipedia.org/wiki/Academic_Search

  Co je to SFX. JIB: Jednotn Informan Brna *online+. 2001-2012 [cit. 2012-07-05+. Dostupn z:

  http://info.jib.cz/o-projektu/sfx/co-je-to-sfx

  The history of EBSCO Industries, Inc. EBSCO Insdust