Click here to load reader

EAS-tagg med fuktsensor Jon Brodénmiun.diva- 614893/FULLTEXT01.pdf · PDF file EAS-tagg - Design och utvärdering av EAS-alarmteknologi för fuktdetektering Jon Brodén Sammanfattning

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of EAS-tagg med fuktsensor Jon Brodénmiun.diva- 614893/FULLTEXT01.pdf · PDF file...

 • MITTUNIVERSITETET Institutionen för informationsteknologi och medier (ITM) Examinator: Kent Bertilsson, [email protected] Handledare: Henrik Andersson, Mittuniversitetet, [email protected] Författarens e-postadress: [email protected] Utbildningsprogram: Internationellt Kandidatprogram i Elektronik, 180 hp Omfattning: 3931 ord Datum: 2013-04-08

  Examensarbete inom Elektroteknik GR (C), ET049 Examensarbete, 15

  högskolepoäng

  EAS-tagg med fuktsensor Design och utvärdering av EAS-alarmteknologi för

  fuktdetektering

  Jon Brodén

 • EAS-tagg - Design och utvärdering

  av EAS-alarmteknologi för

  fuktdetektering

  Jon Brodén

  Sammanfattning

  2013-04-08

  Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.

  ii

  Sammanfattning Elektroniska varularm EAS (Electronic article surveillance) är vida

  använt i butiker och bibliotek tillsammans med RF-tagg som är fäst på

  varor böcker för att förhindra snatteri. Genom att implementera

  fuktsensor till RF-taggen kan den få andra funktioner som då kan

  användas till larm om frysvaror fraktas har tinat men fryst igen, samt till

  äldrevården där ett tidsdödande moment är att hela tiden kontrollera

  om vårdtagaren behöver byta blöja. I stället kan RF-taggen med EAS-

  systemet larma. Förundersökning gjordes med fuktsensorn som är en

  sensor för hur resistansen ändras när vätska och värme förs på den.

  Simulering av LCCR krets (RF-tagg med sensor) gjordes för att se hur

  resonansfrekvensen ändras vid olika resistansnivåer. När fuktsensorn är

  applicerad på RF-tagg med rätt resistans triggas inte alarm, men

  däremot när vatten förs på fuktsensorn. För att taggen ska kunna

  inducera energin från sändaren i EAS-system måste resistansen vara

  lägre än tio ohm på hela RF-taggen. Resultatet visar att implementering

  av sensor på RF-tagg är möjlig och fungerar.

  Nyckelord: EAS-system, WORM, RF-tagg.

 • EAS-tagg - Design och utvärdering

  av EAS-alarmteknologi för

  fuktdetektering

  Jon Brodén

  Abstract

  2013-04-08

  Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.

  iii

  Abstract Electronic article surveillance (EAS) is widely used in shops and librar-

  ies together with an RF-tag attached to the goods or books in order to

  prevent shoplifting. By implementing the addition of a moisture sensor

  to the RF-tag, other functions become possible, including the ability to

  use as an alarm with regards to frozen goods, which have been shipped

  but which have melted and have, subsequently, refrozen. In- relation to

  care for the elderly, one time-consuming step involves checking whether

  there is the necessity for a change of diaper and this can, instead, be

  based on an RF-tag with an EAS-system alarm. A preliminary investiga-

  tion was made using the moisture sensors, which involved how the

  resistance changes when liquid and/or heat is applied. A simulation of

  the LCCR circuit (RF-tag with the sensor) was conducted in order to

  determine how the resonance frequency changes for different resistanc-

  es levels. When the moisture sensors are applied to the RF-tag with the

  correct resistance no alarm will be triggered, but will be triggered when

  water is added to the moisture sensor. In order for the tag to be able to

  induce energy from the transmitter in the EAS-system the resistance

  must be less than ten ohms in relation to the entire tag. Results show

  that the implementation of the sensor on the RF-tag is possible and that

  it works in a satisfactory manner.

  Keywords: EAS-system, WORM, RF-tag.

 • EAS-tagg - Design och utvärdering

  av EAS-alarmteknologi för

  fuktdetektering

  Jon Brodén

  Förord

  2013-04-08

  Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.

  iv

  Förord Jag riktar ett stort tack till min handledare Henrik Andersson,

  samarbetspartner Hao Shi samt Jinglan Gao som väglett mig genom

  examensarbetet.

 • EAS-tagg - Design och utvärdering

  av EAS-alarmteknologi för

  fuktdetektering

  Jon Brodén

  Innehållsförteckning

  2013-04-08

  Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.

  v

  Innehållsförteckning Sammanfattning .............................................................................................. ii

  Abstract ............................................................................................................ iii

  Förord ............................................................................................................... iv

  Terminologi .................................................................................................... vii

  1 Introduktion ............................................................................................ 1

  1.1 Bakgrund och problemmotivering ................................................... 1

  1.2 Övergripande syfte ............................................................................. 1

  1.3 Översikt ................................................................................................ 1

  1.4 Författarens bidrag ............................................................................. 2

  2 Teori .......................................................................................................... 3

  2.1 LC-kretsen ............................................................................................ 3

  2.2 RF-tag .................................................................................................... 4

  2.3 EAS-radiofrekvenssystem .................................................................. 6

  2.3.1 Allmänna funktionsprinciper för ett EAS-system 7

  2.4 Silver ink ............................................................................................... 8

  2.5 Materialskrivare .................................................................................. 8

  2.6 Larmsystemet ...................................................................................... 9

  3 Metod ...................................................................................................... 10

  3.1 Tryckta fuktsensorn .......................................................................... 10

  3.1.1 Försintring av den tryckta fuktsensorn genom två-

  sintringssätt 11

  3.2 Specifikationer för RF-taggen .......................................................... 12

  3.3 Plattkondensator på RF-taggen ....................................................... 13

  3.4 Power Gate 3 ...................................................................................... 14

  3.4.1 Om Power Gate 3 14

  3.4.2 Kalibrering av Power Gate 3 15

  3.4.3 Sändarkalibrering 15

  3.4.4 Mottagarkalibrering 15

  4 Konstruktion ......................................................................................... 16

  4.1 Simulation av LCCR-kretsen ........................................................... 16

  4.2 Testning RF-tagg med olika resistorer ........................................... 18

  4.2.1 Signalstyrka enligt dioder med olika resistorer 19

 • EAS-tagg - Design och utvärdering

  av EAS-alarmteknologi för

  fuktdetektering

  Jon Brodén

  Innehållsförteckning

  2013-04-08

  Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström.

  vi

  4.2.2 Test av avståndet från larmsystemet som alarm triggas med

  olika resistorer 20

  4.3 Avbrott i looparna utförande .......................................................... 23

  4.4 Implementering av fuktsensorn på EAS-tagg............................... 25

  5 Resultat .................................................................................................. 27

  5.1 Resultat av avbrott i looparna RF-tagg .......................................... 27

  5.2 Resultat av simulationen .................................................................. 27

  5.3 Resultat av olika resistorer .............................................................. 27

  5.4 Resultat WORM som fuktsensor .................................................... 27

  6 Slutsatser ................................................................................................ 28

  Källförteckning .............................................................................................. 29

 • EAS-tagg -

  Design och utvärdering av EAS-

  alarmteknologi för fuktdetektering

  Jon Brodén

  Terminologi

  2013-04-08

  Based on the Mid Sweden University template f

Search related