Click here to load reader

E-pabalstu programma Latvijas pašvaldībām

 • View
  66

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

E-pabalstu programma Latvijas pašvaldībām. Latvijas Krājbanka. Universāla tīkla komercbanka, kas piedāvā uz mūsdienīgām tehnoloģijām balstītus pakalpojumus privātpersonām un uzņēmumiem Latvijā un ārzemēs. Esam vistuvāk klientiem, kam nepieciešams bankas pakalpojums par visizdevīgāko maksu !. - PowerPoint PPT Presentation

Text of E-pabalstu programma Latvijas pašvaldībām

 • E-pabalstu programma Latvijas pavaldbm

 • Latvijas KrjbankaUniversla tkla komercbanka, kas piedv uz msdiengm tehnoloijm balsttus pakalpojumus privtpersonm un uzmumiem Latvij un rzems.

  Esam vistuvk klientiem, kam nepiecieams bankas pakalpojums par visizdevgko maksu !

 • 113 Klientu Apkalpoanas Centri vis Latvij

  190 Krjbankas bankomti

  800 draudzgo banku bankomtu tkla prkljums

  Tirdzniecbas vietas reionos, kur ir iespja ieprkoties izemt ar skaidru naudu - cash back pakalpojums

  Piederba starptautiskai finanu grupai AB Bankas Snoras

  TOP 1TklsTOP 3Privtpersonu noguldjumiTOP 3BankomtiTOP 5Zmola atpazstamba un reputcija Latvijas Krjbanka

 • Investment fund managementInvestment fund managementReal estate project developmentLeasing ServicesCollection servicesLife insurance servicesDebt recoveryInvestment fund management

  LKB Krjfondi

  LKB Asset ManagementKrjinvestcijasLKB LzingsLKB DrobaLKB LifeLKB CollectIBS RenesourceCapitalReal estate managementLKB Rgas paumiLatvijas KrjbankaJkaba 2Real estate managementLKB propertyReal estate managementReal estate managementBrvbas 38Latvijas Krjbanka: akcionru sastvs un struktra

 • Atbalsta komplekts Krjbankas klientiem, kuri vlas saemt pabalstus uz Latvijas Krjbankas kontu

  E-karte Atbalsts Visa Electron priekapmaksas karte, kura paredzta klientiem, kuri nevlas maint banku vai saemt naudu uz savu pamatkontu, bet kuri labprt izmanto elektroniskos pakalpojumus. Piedvjums pabalstu samjiem

 • Sadarbb ar Visa International ir izveidots jauns produkts, kas paredzts sadarbbai ar valsts un pavaldbu iestdm.

  2010.gada jlij tas nokuva Visa International oficili apstiprinto produktu klst.

  gada septembr skas produkta prezentcijas Eiropas Savienbas valsts.

  Kas ir e-karte Atbalsts?

 • Krjbanka piedv risinjumu (modeli), kas nodroina kontroli, lai klienti socilo paldzbu izmantotu atbilstoi paredztajiem mriem.

  Bankas sadarbbas partneris kartes ieviean ir valsts un pavaldbu iestdes.

  Kas ir e-karte Atbalsts?

 • Pavaldbu iespjas:

  Veikt izmaksas uz karti elektroniski (nav nepiecieamas zint pabalsta samja bankas kontu)

  Saemt informciju (elektroniski/ikmnea atskaites) par naudas ldzeku izlietojumu (klients, laiks, vieta, summa). Saemtos datus pavaldba var uzkrt un veidot datu bzes.

  Individuli vienoties ar banku par kartes lietoanas ierobeojumiem (internets, bri, restorni, kazino, Latvijas teritorija, u.tml.). Ja das vienoans nav karti pieem viss tirdzniecbas viets.

  Kas ir e-karte Atbalsts?

 • E-karte ir vienreiz lietojama viena pabalsta ietvaros. Atkrtota pabalsta saemanai jizgatavo jauna karte.

  Kartes saemanai un lietoanai nav nepiecieams klienta konts bank.

  Kartes derguma termi ir 6 mnei (Skrundas projekts). Tau termi var tikt maints atkarb no pavaldbas uzstdjuma.

  E-karte paredzta pirkumiem, tau pastv ar ierobeota iespja izemt skaidru naudu Krjbankas klientu apkalpoanas centros vai tirdzniecbas viet, kas piedv cash-back pakalpojumu.

  Kartes bilanci var prbaudt Krjbankas bankas automtos un klientu apkalpoanas centros. Ja nepiecieams, var veidot vienu mjas lapu, kur vars saemt bilanci un darjumu vsturi par jebkuru karti.E-kartes pabas

 • Droa naudas glabtuve darbojas visi likumi, kas paredzti bankas klienta naudas aizsardzbai lietojot starptautisks maksjumu kartes.

  Banka sadarbojoties ar pavaldbu var veidot atlaiu shmas tirdzniecbas viets. Tdjdi tiek risints jautjums par klientu identifikciju un atbilstoo atlaiu saemanu.

  Pabalstu samju priekrocbas, lietojot e-karti

 • pabalsts prtikas un pirms nepiecieambas preu iegdei

  pabalsti brniem breiem un bez vecku gdbas palikuajiem brniem, kuri sasniegui pilngadbu

  pabalsts auduimenei, aizbildnim, aizgdnim

  pabalsts garantt miniml ienkuma lmea nodroinanai (ja izmaksa naud)

  vienreizjs pabalsts, ja izmaksa skaidr naud: skolas piederumu iegdeirkrtas situcij personm, kuras atbrvojus no ieslodzjuma vietas brna piedzimanas pabalsts pabalsts, sasniedzot noteiktu vecumu

  Kdu pabalstu saemanai e-kartes tiek izsniegtas?

 • pavaldbai vienotu socils kartes dizainu (unikla dizaina izstrdes nepiecieamba var tikt izskatta par atseviu samaksu)

  ar pavaldbu saskaotu ierobeojumu, piemram, ierobeojumu skaidras naudas izmaksai (aizliegts/atauts) ierobeojumu kartes pieemanai tirdzniecbas viets (pc tirgotja kategorijas) kartes bloanu pc pavaldbas iesnieguma

  kartes derguma termiu - 6 mnei vai l gads

  atskaites par pabalstu izmantoanu pc pavaldbas pieprasjuma

  atvieglotus noteikumus klientu pretenziju izskatanai

  dadu rinu apmaksas ievieanu Krjbankas ATM pc pavaldbas pieprasjuma Krjbanka, vienojoties ar pavaldbu, nodroina...

 • Vrds UzvrdsVisa logo (obligts)PavaldbasnosaukumsUzldes summaUniklskartesnumursE-kartes dizains

 • Pavaldba veic iemaksas Krjbank atvrtaj socil pabalsta kont un sedz maksu par pakalpojuma snieganu (saska ar sadarbbas lgumu).

  Pavaldba sagatavo socilo pabalstu samju sarakstu (vrds, uzvrds, personas kods, summa).

  Pavaldba iesniedz socilo pabalstu samju sarakstu attiecgaj klientu apkalpoanas centr (KAC) karu personalizcijai un konta papildinanai.

  Kartes lietotjs socilo karti saem pavaldb vai bankas klientu apkalpoanas centr, ar kuru noslgta vienoans, un paraksta lgumu;

  Kartes pazaudanas vai nozaganas gadjum, kartes lietotjam nekavjoties jinform banka saska ar karu lietoanas noteikumiem.Procesa apraksts

 • Pavaldba: 1. Sagatavo sarakstu ar pabalstu samjiem2. Ieskaita naudu pabalstu kont3. Iesniedz sarakstu Krjbankas KAC

  KAC sagatavo sarakstu un elektroniski nosta NKP Norinu karu prvalde1. Veic karu personalizcijuun uzldi2. Nosta gatavs kartes uz klientu apkalpoanas centruKlientuapkalpoanascentrsKartes izsniedz pavaldba1. Izsniedz karti2. Kartes lietotjs paraksta lgumu3. Lgumu aizsta uz KACKartes izsniedz KAC1. Izsniedz karti;2. Kartes lietotjs paraksta lgumu.Procesa shma

 • Iespja optimizt savus resursus (atteikties no skaidras naudas izmaksm).

  Saemt elektroniskas atskaites par veiktajm izmaksm.

  Mudint pabalsta samju izlietot saemtos ldzekus paredztajiem mriem (piemram, karu pieemana var tikt ierobeota ldz vienam vai vairkiem konkrtiem veikaliem).

  Saemt atskaites par veiktajiem pirkumiem ar izsniegtajm kartm, tdejdi gstot iespju veikt papildu analzi.

  Nodroint specilas atlaides konkrtos veikalos klientiem, kas norins ar socilo karti.Pavaldbu priekrocbas

 • Japzina katras pavaldbas intereses un vajadzbas, k ar iespjamais pabalstu samju skaits un uzldjams naudas apjoms.Tiek parakstts sadarbbas lgums.Socilo karu projekta realizcijas termi ~ 2 mnei no lguma parakstanas bra.Kartes tiek veidotas sadarbb ar VISA International sekmga projekta realizcijas gadjum ir iespjama projekta attstbas un veicinanas (popularizanas) kampau uzskana.

  Banka ir uzskusi socilo pabalstu karu projekta realizciju sadarbb ar Skrundas pavaldbu.

  Sadarbba

 • Darbojas no 05.05.2010.

  Izdotas ~ 100 kartes;Miniml uzldes summa 10,-LVL, maksiml 115,-LVL;

  Iztrtas ldz atlikumam 0.00, -LVL 27 kartes;Veiktas 7 atlikuma prneanas.

  Kartes izmantotas pirkumu apmaksai.Skrunda - Elvi, Pienente, Jums;Aizpute Tirdzniecbas centr Aizpute, MaximaTukums - Supernetto, MegoKuldga - Aptieka, Gundega

  Pilotprojekts ar Skrundas pavaldbu

 • PALDIES PAR UZMANBU!

  Informcijas e pasts : [email protected]

Search related