of 28 /28
Naziv studija Psihologija Naziv kolegija Biološke osnove ponašanja Status kolegija Obvezan Godina 2016/2017 Semestar četvrti ECTS bodovi 4 Nastavnik izv. prof. dr.sc. Nataša Šimić e-mail [email protected]; [email protected] vrijeme konzultacija utorak 10-12 sati: srijeda 11-13 sati Suradnik / asistent Irena Pavela Banai, mag.psych. e-mail [email protected] vrijeme konzultacija Četvrtak 11-13h Mjesto izvođenja nastave Odjel za psihologiju, predavaonica INFO i 223 Oblici izvođenja nastave Predavanja, pismene i usmene provjere, izrada seminarskog rada, projekcije filmova, diskusije, i sl. Nastavno opterećenje P+S+V 2+1+0 Način provjere znanja i polaganja ispita Dva kolokvija, pismeni i usmeni ispit Početak nastave 28.02.2017. Završetak nastave 08.06.2017. Kolokviji 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 27.04.2017. 08.06.2017. Ispitni rokovi 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 20.06.2017., u 10,00 sati 04.07.2017., u 10,00 sati 05.09.2017., u 10,00 sati 19.09.2017., u 10,00 sati Ishodi učenja Nakon položenog ispita student će moći: Opisati i objasniti biološku osnovu emocija Objasniti poremećaje neurotransmiterskih i drugih sustava kod shizofrenije, depresije i anksioznih poremećaja Objasniti biologiju stresnog odgovora Opisati faze spavanja, objasniti ulogu REM stadija i sporovalnog spavanja Objasniti biološke osnove pamćenja, učenja, jezika Objasniti pojam i načine ispitivanja cerebralne lateralizacije Navesti primjere poremećaja u funkcioniranju mozga Analizirati radove iz područja biološke psihologije Preduvjeti za upis Položen ispit iz kolegija Vegetativni i endokrini sustav Sadržaj kolegija Biopsihologija emocija (teorije, uloga limbičkog sustava , strah, agresivnost); Biološke osnove shizofrenije, depresije i anksioznih stanja; Modeli stresa; Reakcija „borba-bijeg“ u stresnim situacijama; učinci stresa na imunosno funkcioniranje; Spavanje (stadiji spavanja, sanjanje, teorije, neuralni mehanizmi, poremećaji); Biološke osnove pamćenja i učenja; Cerebralna lateralizacija; Kortikalna lokalizacija jezičnih funkcija Obvezna literatura Pinel J.P.J. (2002). Biološka psihologija, Jastrebarsko: Naklada Slap Izvorni znanstveni radovi Dopunska literatura Begić, D. (2011): Psihopatologija. Medicinska naklada, Zagreb. Heffer, M., Puljak, L. i Kostić, S. (2016). Neuroznanost. Medicinska naklada, Zagreb. Kalat J.W. (2016). Biological Psychology. 12th edition. Boston: Cengage Learning. Kocijan Hercigonja i sur. (2006). Biološke osnove i terapija ponašanja Školska knjiga, Zagreb.

e-mail vrijeme konzultacija e-mail vrijeme konzultacija ljetni/IV PDS.pdf · ‐ procijeniti, izračunati i interpretirati različite tipove pouzdanosti mjernog ... ZBIRKA ZADATAKA

Embed Size (px)

Text of e-mail vrijeme konzultacija e-mail vrijeme konzultacija ljetni/IV PDS.pdf · ‐ procijeniti,...

Page 1: e-mail vrijeme konzultacija e-mail vrijeme konzultacija ljetni/IV PDS.pdf · ‐ procijeniti, izračunati i interpretirati različite tipove pouzdanosti mjernog ... ZBIRKA ZADATAKA

Naziv studija Psihologija Naziv kolegija Biološke osnove ponašanja Status kolegija Obvezan Godina 2016/2017 Semestar četvrti ECTS bodovi 4 Nastavnik izv. prof. dr.sc. Nataša Šimić

e-mail [email protected]; [email protected] vrijeme konzultacija utorak 10-12 sati: srijeda 11-13 sati

Suradnik / asistent Irena Pavela Banai, mag.psych.e-mail [email protected] vrijeme konzultacija Četvrtak 11-13h

Mjesto izvođenja nastave Odjel za psihologiju, predavaonica INFO i 223

Oblici izvođenja nastave Predavanja, pismene i usmene provjere, izrada seminarskog rada, projekcije filmova, diskusije, i sl.

Nastavno opterećenje P+S+V

2+1+0

Način provjere znanja i polaganja ispita

Dva kolokvija, pismeni i usmeni ispit

Početak nastave 28.02.2017. Završetak nastave 08.06.2017.

Kolokviji 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin

27.04.2017. 08.06.2017.

Ispitni rokovi 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin

20.06.2017., u 10,00 sati

04.07.2017., u 10,00 sati

05.09.2017., u 10,00 sati

19.09.2017., u 10,00 sati

Ishodi učenja

Nakon položenog ispita student će moći: Opisati i objasniti biološku osnovu emocija Objasniti poremećaje neurotransmiterskih i drugih sustava kod shizofrenije, depresije i anksioznih poremećaja Objasniti biologiju stresnog odgovora Opisati faze spavanja, objasniti ulogu REM stadija i sporovalnog spavanja Objasniti biološke osnove pamćenja, učenja, jezika Objasniti pojam i načine ispitivanja cerebralne lateralizacije Navesti primjere poremećaja u funkcioniranju mozga Analizirati radove iz područja biološke psihologije

Preduvjeti za upis Položen ispit iz kolegija Vegetativni i endokrini sustav

Sadržaj kolegija

Biopsihologija emocija (teorije, uloga limbičkog sustava , strah, agresivnost); Biološke osnove shizofrenije, depresije i anksioznih stanja; Modeli stresa; Reakcija „borba-bijeg“ u stresnim situacijama; učinci stresa na imunosno funkcioniranje; Spavanje (stadiji spavanja, sanjanje, teorije, neuralni mehanizmi, poremećaji); Biološke osnove pamćenja i učenja; Cerebralna lateralizacija; Kortikalna lokalizacija jezičnih funkcija

Obvezna literatura Pinel J.P.J. (2002). Biološka psihologija, Jastrebarsko: Naklada Slap Izvorni znanstveni radovi

Dopunska literatura

Begić, D. (2011): Psihopatologija. Medicinska naklada, Zagreb. Heffer, M., Puljak, L. i Kostić, S. (2016). Neuroznanost. Medicinska naklada, Zagreb. Kalat J.W. (2016). Biological Psychology. 12th edition. Boston: Cengage Learning. Kocijan Hercigonja i sur. (2006). Biološke osnove i terapija ponašanja Školska knjiga, Zagreb.

Page 2: e-mail vrijeme konzultacija e-mail vrijeme konzultacija ljetni/IV PDS.pdf · ‐ procijeniti, izračunati i interpretirati različite tipove pouzdanosti mjernog ... ZBIRKA ZADATAKA

Hodoba, D. (2002): Poremećaji spavanja i budnosti i njihovo liječenje. Medicus, 11(2), 193-206. Horne J. (2009): Putovanje snovima. Putovanje kroz znanost o spavanju.Algoritam, Zagreb. Netter, F.H. (2006). Atlas of human anatomy. Philadelphia : Saunders/Elsevier (ili Anatomski atlas: živčani sustav drugog autora) Tkalčić, M. (2010). Biološka psihologija - CD priručnik. Rijeka: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Vaughan, C., Dement W.C. (2009): Spavajte bolje, živite dulje. Zagreb: Školska knjiga

Internetski izvori Judaš, M., Kostović, I. Temelji neuroznanosti. www.hiim.hr Znanstveni radovi

Način praćenja kvalitete Studentska evaluacija rada nastavnika (ankete) Samoevaluacija

Uvjeti za dobivanje potpisa

Pohađanje nastave je obavezno. Studenti koji izostanu više od 30% od predviđenog fonda sati neće dobiti potpis nastavnika. Predviđena su dva kolokvija. Uspjeh na kolokviju će biti izražen kao postotak točno riješenih zadataka. Pravo na potpis stječe student koji je redovito pohađao predavanja i seminare, te koji u prosjeku iz oba kolokvija ima uradak 60% i više.

Način bodovanja kolokvija/seminara/vježbi/ispita

Ocjene iz kolokvija i pismenog dijela ispita se donose prema slijedećem kriteriju: Nedovoljan (1) – 0- 59 % Dovoljan (2) 60-70 % Dobar (3) 71 – 80% Vrlo dobar (4) 81 – 90% Izvrstan (5) 91- 100 %

Način formiranja konačne ocjene

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Studenti koji u dva kolokvija postignu u prosjeku 80% ili veći rezultat mogu direktno pristupiti usmenom dijelu ispita. Uspjeh na pismenom ispitu od 60% je uvjet za izlazak na usmeni dio ispita. Za studente oslobođene pismenog ispita konačna ocjena se formira na način da usmeni ispit ima udjel od 50%, prosječan uradak na kolokvijima 40%, seminarski rad 10%.

Za studente koji pristupaju pismenom i usmenom ispitu konačna ocjena se formira na način da usmeni ispit ima udjel od 50%, pismeni ispit 20%, prosječan uradak na kolokvijima 20%, seminarski rad 10%.

Napomena Studenti koji u dva kolokvija postignu u prosjeku 80% ili veći rezultat mogu direktno pristupiti usmenom dijelu ispita.

 

Nastavne teme-predavanja Red. br. Datum Naslov Literatura

1. 28.02.2017.

Biološke osnove ponašanja-uvod, sadržaj, literatura

Obvezna i dopunska literatura

2. 7.03.2017. Biopsihologija emocija Neuralni mehanizmi uvjetovanog straha

Obvezna i dopunska literatura

Page 3: e-mail vrijeme konzultacija e-mail vrijeme konzultacija ljetni/IV PDS.pdf · ‐ procijeniti, izračunati i interpretirati različite tipove pouzdanosti mjernog ... ZBIRKA ZADATAKA

3. 14.03.2017. Biološki modeli stresa; Učinci stresa na imunosno funkcioniranje

Obvezna i dopunska literatura

4. 21.03.2017. Model dijateze-stresa Biološke osnove shizofrenije

Obvezna i dopunska literatura

5. 28.03.2017. Biološke osnove depresije i anksioznih poremećaja

Obvezna i dopunska literatura

6. 04.04.2017.

Spavanje: stadiji spavanja, REM spavanje i sanjanje; Dnevnik spavanja i sanjanja (radni zadatak)

Obvezna i dopunska literatura

7. 11.04.2017. Neuralni mehanizmi spavanja-budnosti; teorije spavanja

Obvezna i dopunska literatura

8. 18.04.2017. Analize rezultata prikupljenih dnevnicima spavanja i sanjanja

Obvezna i dopunska literatura

9. 25.04.2017. Poremećaji spavanja

Obvezna i dopunska literatura

10. 02.05.2017. Neuralne osnove pamćenja i učenja

Obvezna i dopunska literatura

11. 09.05.2017. Neuralne osnove pamćenja i učenja Obvezna i dopunska literatura

12. 16.05.2017.

Lateralizacija cerebralnih funkcija : metode ispitivanja

Obvezna i dopunska literatura

13. 23.05.2017. Lateralizacija cerebralnih funkcija

Obvezna i dopunska literatura

14. 30.05.2017. Kortikalna lokalizacija jezičnih funkcija

Obvezna i dopunska literatura

15. 06.06.2017. Kortikalna lokalizacija jezičnih funkcija

Obvezna i dopunska literatura

Page 4: e-mail vrijeme konzultacija e-mail vrijeme konzultacija ljetni/IV PDS.pdf · ‐ procijeniti, izračunati i interpretirati različite tipove pouzdanosti mjernog ... ZBIRKA ZADATAKA

Nastavnik: izv.prof.dr.sc.Nataša Šimić

 

Seminari Red. br.

Datum Naslov Literatura

1. 02.03. Izbor tema za seminarski rad ‐ 

2. 09.03. Projekcija filma i rasprava ‐ 

3. 23.03.

Spolne razlike u izražavanju i doživljavanju emocija: jesu li žene s Venere, a muškarci s Marsa?

Izvorni znanstveni radovi

Humor i smijeh: spolne razlike – tko ima više šala, a tko se više smije? 

Izvorni znanstveni radovi

Zašto se ljubimo? Izvorni znanstveni radovi

4. 30.03.

Čemu služi plakanje? Izvorni znanstveni radovi

Zašto prekid ljubavne veze boli? Izvorni znanstveni radovi

Miris ljubavi: tjelesni miris i privlačnost Izvorni znanstveni radovi

5. 06.04.

Zašto žene idu skupa na wc? Psihobiologija tračanja i ogovaranja

Izvorni znanstveni radovi

Zrcalni neuroni Izvorni znanstveni radovi

6.

20.04. Individualne i spolne razlike u sanjanju Izvorni znanstveni radovi

Zašto zijevamo? Izvorni znanstveni radovi

7. 27.04. 1. KOLOKVIJ -

8.

04.05.

Poremećaji spavanja u Disneyevim crtićima Izvorni znanstveni radovi

Tweetovi, postovi i spavanje: kako društvene mreže utječu na naš san?

Izvorni znanstveni radovi

9. 11.05.

Deprivacija sna – što se događa kada smo dugo budni? Izvorni znanstveni radovi

Savant sindrom i izvanredno pamćenje – primjeri slučaja

Izvorni znanstveni radovi

10.

18.05.

Stres i pamćenje: vjerodostojnost pamćenja svjedoka zločina

Izvorni znanstveni radovi

Ispitni stres i reakcije: što se događa u veljači, lipnju i rujnu?

Izvorni znanstveni radovi

11.

25.05.

Evolucija jezika i govora Izvorni znanstveni radovi

Za koga uopće glasamo: kako izgled i glas političara predviđa pobjedu na izborima? 

Izvorni znanstveni radovi

12. 08.06. 2. KOLOKVIJ ‐ 

Page 5: e-mail vrijeme konzultacija e-mail vrijeme konzultacija ljetni/IV PDS.pdf · ‐ procijeniti, izračunati i interpretirati različite tipove pouzdanosti mjernog ... ZBIRKA ZADATAKA

Naziv studija Preddiplomski studij psihologije Naziv kolegija Teorije mjerenja Status kolegija obvezni Godina 2 Semestar 4 ECTS bodovi 3 Nastavnik izv. prof. Ana Proroković

e-mail [email protected]

vrijeme konzultacija Ponedjeljak 10,00-12,00 Srijeda 10,00-12,00

Suradnik / asistent Ana Šimunić, prof. e-mail [email protected]

vrijeme konzultacija Utorak 11,00-13,00 Srijeda 14,00-16,00

Mjesto izvođenja nastave Stari kampus, informatički kabinet Oblici izvođenja nastave Predavanja i vježbe Nastavno opterećenje P+S+V

2+0+2

Način provjere znanja i polaganja ispita

Kolokviji, pismeni ispit, usmeni ispit

Početak nastave 27.02. 2017. Završetak nastave 02.06.2017.

Kolokviji 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin

03.05.2017. 31.05.2017. - -

Ispitni rokovi 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin

14.06.2017. 28.06.2017. 06.09.2017. 20.09.2017

Ishodi učenja

Student bi trebao nakon položenog ovog kolegija moći:  ‐ upoznati osnovne probleme psihologijskih mjerenja ‐ upoznati  i pravilno interpretirati osnovne metrijske karakteristike mjernih instrumenata ‐primijeniti  adekvatne  transformacijske  postupke  pri  formiranju  rezultata psihologijskih mjerenja ‐  procijeniti,  izračunati  i  interpretirati  različite  tipove pouzdanosti mjernog instrumenta  ‐ procijeniti,  izračunati  i  interpretirati različite aspekte osjetljivosti mjernog instrumenta ‐  pravilno  manipulirati  statističkim  podacima  i  upotrijebiti  adekvatne tehnike  za  procjenu  objektivnosti,  pouzdanosti  i  osjetljivosti  mjernog instrumenata koristeći program STATISTICA.  

Preduvjeti za upis Položeni kolegiji: „Uvod u deskriptivnu i inferencijalnu statistiku“ i „Osnove inferencijalne statistike“

Sadržaj kolegija

 Odabrane nastavne cjeline imaju za cilj uvesti studenta u probleme psihologijskih mjerenja te ih osposobiti  za procjenu (izračunavanje) različitih aspekata pouzdanosti i osjetljivosti mjernih instrumenata uz adekvatno korištenje računalnog statističkog programa STATISTICA. Naglasak je na usvajanju temeljnih pojmova, definicija i načela na području klasične teorije mjerenja i psihologijskog testiranja te stjecanju vještina primjene transformacijskih postupaka korištenih pri formiranju i interpretaciji rezultata psihologijskih mjerenja.

Obvezna literatura Teorije mjerenja. Skripta i prezentacije (radni materijal)  

Page 6: e-mail vrijeme konzultacija e-mail vrijeme konzultacija ljetni/IV PDS.pdf · ‐ procijeniti, izračunati i interpretirati različite tipove pouzdanosti mjernog ... ZBIRKA ZADATAKA

Ljubotina, D., Kulenović, A. (1997). ZBIRKA ZADATAKA IZ PSIHOMETRIJE S PREGLEDOM OSNOVNIH FORMULA. Zagreb: Odsjek za psihologiju, 1997.  Krković A. (1978). Elementi psihometrije I. Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu  Elektronski priručnik u sklopu statističkog programa STATISTICA 

Dopunska literatura

Stanislav Fajgelj  (2009). Psihometrija ‐ Metod i teorija psihološkog merenja, 

Centar za primenjenu psihologiju, Beograd 

Furr, M. & Bacharach, V.R. (2013). Psychometrics – An Introduction, SAGE 

Publications, Inc; 2 edition 

Nunnally, J.C., Bernstein, I.H. (1994). PSYCHOMETRIC THEORY. New York: 

McGraw‐Hill. 

Jackson, C. (2000). PSIHOLOGIJSKO TESTIRANJE. Jastrebarsko: Naklada Slap. 

Internetski izvori http://documentation.statsoft.com/STATISTICAHelp.aspx?path=common/AboutSTATISTICA/ElectronicManualIndex 

Način praćenja kvalitete Studentska evaluacija rada nastavnika (ankete)  Samoevaluacija

Uvjeti za dobivanje potpisa

Pravo na potpis stječe student koji je redovito pohađao vježbe (može 

izostati s 30% vježbi), koji  u prosjeku iz oba kolokvija ima uradak 60% ili 

veći*, te koji je pravodobno odradio zadane samostalne vježbe.  

Način bodovanja kolokvija/seminara/vježbi/ispita

U postotku (od – do)  Ocjena 

<60%  1 (nedovoljan) 60%‐69%  2 (dovoljan) 70% do 79%  3 (dobar) 80% do 89%  4 (vrlo dobar) 90% do 100%  5 (izvrstan) 

Način formiranja konačne ocjene

‐Prosječan uspjeh na kolokvijima ili uspjeh na pismenom dijelu ispita (60 % ocjene) ‐Uspjeh na usmenom dijelu ispita (30% ocjene) ‐Poznavanje sadržaja iz dopunske literature (10%) 

Napomena *‐ izlasci na kolokvije su obavezni i ne mogu se kompenzirati na druge načine ‐ako student nije zadovoljan postignutom ocjenom, može je povećati jedino na ponovljenom pismenom dijelu ispita (u okviru dopuštena 4 ispitna termina)

 

Page 7: e-mail vrijeme konzultacija e-mail vrijeme konzultacija ljetni/IV PDS.pdf · ‐ procijeniti, izračunati i interpretirati različite tipove pouzdanosti mjernog ... ZBIRKA ZADATAKA

 

Nastavne teme-predavanja Red. br. Datum Naslov Literatura

1. 01.03.

Upoznavanje s ciljem kolegija, osnovnom terminologijom, načinom rada i provjere znanja,  literaturom  

2. 08.03. Psihologijsko mjerenje, definicije i klasifikacije; osnovni pojmovi 

Teorije mjerenja. Skripta i prezentacije (radni materijal) 

3. 20.03. Mjerne skale: svojstva podataka dobivenih mjerenjem  

Teorije mjerenja. Skripta i prezentacije (radni materijal)  

4. 15.03.

Uvod u teoriju testova, vrste testova i područja primjene, kompozitni testovi, linearni sumativni model 

 Teorije mjerenja. Skripta i prezentacije (radni materijal) 

5. 22.03. Osnovne metrijske karakteristike  

Ljubotina, D., Kulenović, A. (1997). ZBIRKA ZADATAKA IZ PSIHOMETRIJE S PREGLEDOM OSNOVNIH FORMULA. Zagreb: Odsjek za psihologiju, 1997.  Teorije mjerenja. Skripta i prezentacije (radni materijal) 

6. 29.03. Pojava i razvoj psihologijskih testova, povijesni pregled 

Teorije mjerenja. Skripta i prezentacije (radni materijal)  

7. 05.04. Klasična teorija mjerenja i drugi modeli 

Ljubotina, D., Kulenović, A. (1997). ZBIRKA ZADATAKA IZ PSIHOMETRIJE S PREGLEDOM OSNOVNIH FORMULA. Zagreb: Odsjek za psihologiju, 1997. 

 Krković A. (1978). Elementi psihometrije I. Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu  Teorije mjerenja. Skripta i prezentacije (radni materijal) 

8. 12.04. Teorija odgovora na zadatke ‐ Uvod 

Furr, M. & Bacharach, V.R. (2013). Psychometrics –

An Introduction, SAGE Publications, Inc; 2 edition 

 

9. 19.04.

Uvod u teoriju pouzdanosti, pojam paralelnih testova, determinante pouzdanosti  

 Ljubotina, D., Kulenović, A. (1997). ZBIRKA ZADATAKA IZ PSIHOMETRIJE S PREGLEDOM OSNOVNIH FORMULA. Zagreb: Odsjek za psihologiju, 1997.  

Krković A. (1978). Elementi psihometrije I. Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu  Teorije mjerenja. Skripta i prezentacije (radni materijal)  

10. 26.04. Empirijske metode za određivanje pouzdanosti  

Ljubotina, D., Kulenović, A. (1997). ZBIRKA ZADATAKA IZ PSIHOMETRIJE S PREGLEDOM OSNOVNIH FORMULA. Zagreb: Odsjek za psihologiju, 1997.  

Krković A. (1978). Elementi psihometrije I. Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu  

Page 8: e-mail vrijeme konzultacija e-mail vrijeme konzultacija ljetni/IV PDS.pdf · ‐ procijeniti, izračunati i interpretirati različite tipove pouzdanosti mjernog ... ZBIRKA ZADATAKA

Teorije mjerenja. Skripta i prezentacije (radni materijal)

11. 03.05. KOLOKVIJ 1  ‐ 

12. 10.05. Objektivnost i standardizacija Teorije mjerenja. Skripta i prezentacije (radni materijal) 

13. 17.05. Osjetljivost mjernih instrumenata 

Ljubotina, D., Kulenović, A. (1997). ZBIRKA ZADATAKA IZ PSIHOMETRIJE S PREGLEDOM OSNOVNIH FORMULA. Zagreb: Odsjek za psihologiju, 1997. 

 Krković A. (1978). Elementi psihometrije I. Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu  Teorije mjerenja. Skripta i prezentacije (radni materijal)  

14. 24.05. Formiranje testovnih rezultata i uvod u valjanost 

Teorije mjerenja. Skripta i prezentacije (radni materijal)  

15. 31.05. KOLOKVIJ 2  ‐ 

Page 9: e-mail vrijeme konzultacija e-mail vrijeme konzultacija ljetni/IV PDS.pdf · ‐ procijeniti, izračunati i interpretirati različite tipove pouzdanosti mjernog ... ZBIRKA ZADATAKA

Vježbe Red. Br.

Datum Naslov Literatura

1. 02.03. Upoznavanje studenta s ciljem, literaturom i načinom izvedbe vježbi 

-

2. 09.03. Osnovni pojmovi, operacije i simboli  

Ljubotina, D., Kulenović, A. (1997). ZBIRKA ZADATAKA IZ PSIHOMETRIJE S PREGLEDOM OSNOVNIH FORMULA. Zagreb: Odsjek za psihologiju, 1997. 

3. 16.03. Neke tipične transformacije rezultata psiholoških mjerenja  

Ljubotina, D., Kulenović, A. (1997). ZBIRKA ZADATAKA IZ PSIHOMETRIJE S PREGLEDOM OSNOVNIH FORMULA. Zagreb: Odsjek za psihologiju, 1997. 

4. 23.03. Demonstracija različitih psihologijskih testova (1)  

-

5. 30.03. Demonstracija različitih psihologijskih testova (2)  

-

6. 06.04. Linearne kombinacije   

Ljubotina, D., Kulenović, A. (1997). ZBIRKA ZADATAKA IZ PSIHOMETRIJE S PREGLEDOM OSNOVNIH FORMULA. Zagreb: Odsjek za psihologiju, 1997. 

7. 20.04. Relacije linearnih kombinacija i drugih varijabli   

Ljubotina, D., Kulenović, A. (1997). ZBIRKA ZADATAKA IZ PSIHOMETRIJE S PREGLEDOM OSNOVNIH FORMULA. Zagreb: Odsjek za psihologiju, 1997.  

8. 27.04.

Računalna obrada rezultata (linearne kombinacije i transformacije)  

Elektronski priručnik u sklopu statističkog programa STATISTICA  

03.05. KOLOKVIJ 1  -

9. 04.05. Kvantitativni indikatori pouzdanosti   

Ljubotina, D., Kulenović, A. (1997). ZBIRKA ZADATAKA IZ PSIHOMETRIJE S PREGLEDOM OSNOVNIH FORMULA. Zagreb: Odsjek za psihologiju, 1997. 

10. 11.05. Determinate pouzdanosti mjerenja  

Ljubotina, D., Kulenović, A. (1997). ZBIRKA ZADATAKA IZ PSIHOMETRIJE S PREGLEDOM OSNOVNIH FORMULA. Zagreb: Odsjek za psihologiju, 1997. 

11. 18.05. Računalna obrada rezultata (pouzdanost)  

Elektronski priručnik u sklopu statističkog programa STATISTICA 

12. 25.05.

Kvantitativne mjere osjetljivosti, računalna obrada rezultata  te ponavljanje i priprema za ispit  

Ljubotina, D., Kulenović, A. (1997). ZBIRKA ZADATAKA IZ PSIHOMETRIJE S PREGLEDOM OSNOVNIH FORMULA. Zagreb: Odsjek za psihologiju, 1997. 

31.05. KOLOKVIJ 2  -

Nastavnici: Ana Proroković i Ana Šimunić

Page 10: e-mail vrijeme konzultacija e-mail vrijeme konzultacija ljetni/IV PDS.pdf · ‐ procijeniti, izračunati i interpretirati različite tipove pouzdanosti mjernog ... ZBIRKA ZADATAKA

Naziv studija PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ PSIHOLOGIJE

Naziv kolegija PRAKTIKUM EKSPERIMENTALNE PSIHOLOGIJE III

Status kolegija obavezni Godina 2. Semestar IV. ECTS bodovi 5

Nastavnik dr. sc. Matilda Nikolić

e-mail [email protected] vrijeme konzultacija Petak u 15:00 sati

Suradnik / asistent Pavela Banai Irena, mag. psych. e-mail [email protected] vrijeme konzultacija petak u 15:00 sati

Mjesto izvođenja nastave Informatička učionica; psihologijski laboratorij (stari kampus) Oblici izvođenja nastave seminari i vježbe Nastavno opterećenje P+S+V

0+2+2

Način provjere znanja i polaganja ispita

Kontinuirano ocjenjivanje samostalnih istraživačkih izvještaja, te ocjenjivanje samostalnog izvođenja vježbi.

Početak nastave Završetak nastave

Kolokviji 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin

- - - -

Ispitni rokovi 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin 19. 06. 03. 07. 04. 09. 18. 09.

Ishodi učenja

Očekuje se da će nakon položenog ispita studenti moći: - samostalno izraditi eksperimentalni nacrt i provesti mjerenje - odabrati adekvatne statističke postupke (deskriptivne i inferencijalne) za

obradu podataka - obraditi podatke korištenjem računalnog programa (Statistica v12.0), te

napisati izvještaj na računalu - objasniti dobivene rezultate i usporediti ih s teorijskim znanjima - upotrijebiti specifičnija znanja iz područja iz kojeg se izvode vježbe - kritički analizirati provedeno istraživanje, prepoznati eventualne

nedostatke i predložiti moguća poboljšanja

Preduvjeti za upis Praktikum eksperimentalne psihologije II

Sadržaj kolegija

Okvirni sadržaj predmeta: U sklopu ovog predmeta predviđeno je provođenje složenijih eksperimentanih nacrta i tehnika mjerenja iz područja psihomotorike, percepcije i pamćenja. Cilj: Stjecanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za samostalno provođenje psihologijskih eksperimenata te odlučivanje o adekvatnoj statističkoj obradi podataka i interpretaciji. Usvajanje vještine obrade rezultata na računalu i pisanja istraživačkog izvještaja.

Obvezna literatura

Bujas, Z. (1981). Uvod u metode eksperimentalne psihologije. Zagreb: Školska knjiga.

Goldstein, E.B. (2011). Osjeti i percepcija. Jastrebarsko: Naklada Slap. Zarevski, P. (2007). Psihologija pamćenja i učenja. Jastrebarsko:

Naklada Slap.

Dopunska literatura Baštanić, D. (2011). Cerebralna lateralizacija i efikasnost u zadacima

Page 11: e-mail vrijeme konzultacija e-mail vrijeme konzultacija ljetni/IV PDS.pdf · ‐ procijeniti, izračunati i interpretirati različite tipove pouzdanosti mjernog ... ZBIRKA ZADATAKA

Stroopovog efekta. Neobjavljeni diplomski rad. Zadar: Odsjek za psihologiju Sveučilišta u Zadru.

Beaton, A.A., Magowan, S.V., Rudling, N., G. (2012). Does handedness or digit ratio (2D:4D) predict lateralised cognitive ability?, Personality and IndividDual Differences, 52, 627-631.

Coren, S., Ward, L., M., Enns, J. T. (1993). Sensation and Perception. 4. edition. New York: Harcourt Brace & Company.

Hodko, T. (2014). Promjene kvalitete glasa u funkciji menstrualnog ciklusa. Neobjavljeni diplomski rad. Zagreb: Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Hommel, B. (2011). The Simon effect as tool and heuristic, Acta Psychologica, 136, 189 202.

Pavela, I. i Šimić, N. (2014). Proksimalni i distalni uzroci spolnog dimorfizma glasa. Govor, 31(1), 49-68.

Pavela Banai, I., Banai, B. i Bovan, K. (2016). Vocal characteristics of presidential candidates predict the outcome of actual elections. Evolution and Human Behavior, http://dx.doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2016.10.012

Petz, B. (1999). Osnovne statističke metode za nematematičare. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Pinel, J.P.J. (2002). Biološka psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap. Sternberg, R.J. (2005). Kognitivna psihologija. Jastrebarsko: Naklada

Slap.

Internetski izvori Recentni radovi dostupni u bazama podataka

Način praćenja kvalitete Studentska evaluacija rada nastavnika (ankete)

Samoevaluacija

Uvjeti za dobivanje potpisa

Potpis će biti uskraćen studentima koji imaju dvije ili više negativnih ocjena iz pisanja izvještaja i/ili iz izvođenja vježbi.

Način bodovanja kolokvija/seminara/vježbi/ispita

Ishodi učenja provjeravaju se ocjenjivanjem izvještaja (9) i provođenja vježbe. Moguće ocjene su: nula (0) - nezadovoljavajući izvještaj/izvođenje, plus/minus (+/-), plus (+) i dvoplus (++). Ukoliko student iz izvođenja vježbe dobije 0, izvođenje vježbe nastavljaju predmetni nastavnici, a student dobiva još jednu priliku (na kraju semestra) da osmisli i izvede novu vježbu. Ukoliko oba puta bude neuspješan ne može pristupiti polaganju kolegija. Student piše 9 izvještaja, a u svakom od njih oko tri kartice teksta za što utroši oko 120 sati, što odgovara opterećenju od 4 ECTS boda. Nadalje, za pripremu samostalnog izvođenja vježbe potrebno je uložiti oko 30 sati što je ekvivalent opterećenju od 1 ECTS boda.

Način formiranja konačne ocjene

Ukupna ocjena se formira iz dva segmenta: samostalno izvođenje vježbe i pisanje izvještaja.* Pravo na potpis stječe student kojemu je pozitivno ocijenjeno najmanje 7 izvještaja s vježbi i koji je pozitivno ocijenjen za izvođenje vježbe. Izostanak s vježbe tretira se kao negativno ocijenjen izvještaj. Konačna ocjena se formira iz ocjena izvještaja s vježbi (60% ukupne ocjene), ocjene pripreme i izvođenja jedne vježbe (40% ukupne ocjene). Na oba dijela koja čine ukupnu ocjenu, student mora biti pozitivno ocijenjen za prolaz na ispitu. *Postoji mogućnost da se jedna nula iz pisanja izvještaja anulira s ++, također iz

Page 12: e-mail vrijeme konzultacija e-mail vrijeme konzultacija ljetni/IV PDS.pdf · ‐ procijeniti, izračunati i interpretirati različite tipove pouzdanosti mjernog ... ZBIRKA ZADATAKA

pisanja izvještaja. Nastavne teme-predavanja, seminari i vježbe Red. br. Datum Naslov Literatura

1. 27.02. Uvod u Praktikum eksperimentalne psihologije III

2. 13.03.

Mjerenje za vježbe:

1. Efekti glazbe na vidnu pažnju 2. Ispitivanje vidnog pamćenja 3. Ispitivanje vizuomotorne koordinacije

3. 20.03.

Pisanje izvještaja:

1. Efekti glazbe na vidnu pažnju

Coren, S., Ward, L., M., Enns, J. T. (1993). Sensation and Perception. 4. edition. New York: Harcourt Brace & Company. - Vienna Test System – priručnik Ključne riječi za pretraživanje literature: (optimalna) pobuđenost, pažnja, vidna selektivna pažnja

4. 27.03.

Pisanje izvještaja:

2. Ispitivanje vidnog pamćenja

Zarevski, P. (2007). Psihologija pamćenja i učenja. Jastrebarsko: Naklada Slap. - Vienna Test System – priručnik Ključne riječi za pretraživanje literature: pamćenje, spacijalno procesiranje, orijentacija, visual imagery

5. 03.04.

Pisanje izvještaja:

3. Ispitivanje vizuomotorne koordinacije

- Vienna Test System – priručnik Ključne riječi za pretraživanje literature: psihomotorika, two hand coordination, senzomororna koordinacija, horizontalni, vertikalni pokreti

Page 13: e-mail vrijeme konzultacija e-mail vrijeme konzultacija ljetni/IV PDS.pdf · ‐ procijeniti, izračunati i interpretirati različite tipove pouzdanosti mjernog ... ZBIRKA ZADATAKA

6. 10.04.

Mjerenje za vježbe:

(jutarnji termin)

4. Ispitivanje osjetljivosti na phenilthiocarbamid 5. Ispitivanje kratkoročnog pamćenja 6. Ispitivanje Stroopovog fenomena

(popodnevni termin) 7. Ispitivanje Simonovog efekta 8. Odnos 2D:4D omjera i učinka u spolno dimorfnim

zadacima 9. Odnos akustičkih karakteristika glasa i 2D:4D

omjera

7. 24.04.

Pisanje izvještaja:

4. Ispitivanje osjetljivosti na phenilthiocarbamid

Coren, S., Ward, L., M., Enns, J. T. (1993). Sensation and Perception. 4. edition. New York: Harcourt Brace & Company. Ključne riječi za pretraživanje literature: phenilthiocarbamid, okus gorkog, PTC tasting ability

8. 08.05.

Pisanje izvještaja:

5. Ispitivanje kratkoročnog pamćenja

Zarevski, P. (2007). Psihologija pamćenja i učenja. Jastrebarsko: Naklada Slap. Sternberg, R.J. (2005). Kognitivna psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap. Sternberg, R.J. (2005). Kognitivna psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap.

9. 15.05.

Pisanje izvještaja:

6. Ispitivanje Stroopovog fenomena

Baštanić, D. (2011). Cerebralna lateralizacija i efikasnost u zadacima Stroopovog efekta. Neobjavljeni diplomski rad. Zadar: Odsjek za psihologiju Sveučilišta u Zadru. Ključne riječi za

Page 14: e-mail vrijeme konzultacija e-mail vrijeme konzultacija ljetni/IV PDS.pdf · ‐ procijeniti, izračunati i interpretirati različite tipove pouzdanosti mjernog ... ZBIRKA ZADATAKA

pretraživanje literature: Stroopov fenomen, kongruentnost informacija, percepcija boja, čitanje

10. 22.05.

Pisanje izvještaja:

7. Ispitivanje Simonovog efekta

Hommel, B. (2011). The Simon effect as tool and heuristic, Acta Psychologica, 136, 189 202. Ključne riječi za pretraživanje literature: Simon effect, pažnja, percepcija

. 29. 05.

Pisanje izvještaja:

8. Odnos 2D:4D omjera i učinka u spolno dimorfnim zadacima

Beaton, A.A., Magowan, S.V., Rudling, N., G. (2012). Does handedness or digit ratio (2D:4D) predict lateralised cognitive ability?, Personality and IndividDual Differences, 52, 627-631.

Ključne riječi za pretraživanje literature: 2D:4D, testosteron, spolni dimorfizam

11. 05. 06.

Pisanje izvještaja: 9. Odnos akustičkih karakteristika glasa i 2D:4D

omjera

Hodko, T. (2014). Promjene kvalitete glasa u funkciji menstrualnog ciklusa. Neobjavljeni diplomski rad. Zagreb: Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Pavela Banai, I., Banai, B. i Bovan, K. (2016). Vocal characteristics of presidential candidates predict the outcome of actual elections. Evolution and Human Behavior, http://dx.doi.org/10.1016/j.evolhumbehav.2016.10.012 Pavela, I. i Šimić, N. (2014). Proksimalni i distalni uzroci spolnog

Page 15: e-mail vrijeme konzultacija e-mail vrijeme konzultacija ljetni/IV PDS.pdf · ‐ procijeniti, izračunati i interpretirati različite tipove pouzdanosti mjernog ... ZBIRKA ZADATAKA

dimorfizma glasa. Govor, 31(1), 49-68. Ključne riječi za pretraživanje literature: frekvencija glasa, varijabilitet frekvencije glasa, intenzitet glasa

 

 

      Nastavnici: dr. sc. Matilda Nikolić Irena pavela, mag. psych.

 

Page 16: e-mail vrijeme konzultacija e-mail vrijeme konzultacija ljetni/IV PDS.pdf · ‐ procijeniti, izračunati i interpretirati različite tipove pouzdanosti mjernog ... ZBIRKA ZADATAKA

Naziv studija  Preddiplomski sveučilišni studij psihologije 

Naziv kolegija  Psihologija adolescencije 

Status kolegija  Obavezan 

Godina  2. godina  Semestar  4. semestar 

ECTS bodovi  4 ECTS

Nastavnik  doc.dr.sc. Marina Nekić 

e‐mail  [email protected]  

vrijeme konzultacija  utorkom od 10 do 11 i četvrtkom od 11 do 12 

Suradnik / asistent   

e‐mail   

vrijeme konzultacija   

Mjesto izvođenja nastave 

SK‐223 

Oblici izvođenja nastave 

Predavanja i seminari  

Nastavno opterećenje P+S+V 

1P+1S 

Način provjere znanja i polaganja ispita 

Seminari, kolokviji, pismeni ispit i usmeni ispit 

Početak nastave  Završetak nastave  

Kolokviji 1. termin  2. termin  3. termin  4. termin 

11.4.2017.  13.6.2017.     

Ispitni rokovi 1. termin  2. termin  3. termin  4. termin 

20.6.2017. 4.7.2017. 5.9.2017. 19.9.2017.

Ishodi učenja 

Nakon završenog kolegija studenti/ice će  znati opisati i objasniti različite pristupe adolescenciji, te će razlikovati rana od suvremenih shvaćanja adolescencije – vrednujući svaki od pristupa kroz njihove prednosti i nedostatke na temelju znanstvenih provjera. Nadalje, moći će pravilno opisati, objasniti i usporediti različita područja razvoja. 

Preduvjeti za upis  Dječja psihologija 

Sadržaj kolegija Zadatak ovog kolegija je stjecanje znanja o različitim teorijskim pristupima adolescenciji, o pravcima i dinamici adolescentnog razvoja u različitim domenama u suvremenim društvenim zajednicama.  

Obvezna literatura 

Arnett, J.J. (2004). Emerging Adulthood: The Winding Road From the Late Teens Through the Twenties. Oxford: Oxford University Press (3‐26) Arnett, J.J. (2013). Adolescence and Emerging Adulthood. A Cultural Approach. Boston: Pearson. (2‐15) Berk, L.E. (2015). Dječja razvojna psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap. (dijelovi koji se odnose na razdoblje adolescencije) Santrock, J.W. (2014). Adolescence. NY. McGraw‐Hill Education. (131‐162, 284‐294, 419‐427, 431‐467) Lacković‐Grgin, K. (2006). Psihologija adolescencije. Jastrebarsko: Naklada Slap. (13‐39, 53‐75, 77‐123, 125‐197, 195‐239) 

Dopunska literatura 

Arnett , J.J. (2011). Emerging Adulthood(s): The Cultural Psychology of a New Life Stage. In  L. A. Jensen (Ed.). Bridging cultural and developmental psychology: New syntheses in theory, research, and policy. Oxford: Oxford University Press. Aspass Scoe, E.E., von der Lippe, A.L. (2005). Personality Development in Adolescence. London: Routledge 

Page 17: e-mail vrijeme konzultacija e-mail vrijeme konzultacija ljetni/IV PDS.pdf · ‐ procijeniti, izračunati i interpretirati različite tipove pouzdanosti mjernog ... ZBIRKA ZADATAKA

Crouter, A.C., Booth, A. (2006). Romance and Sex in Adolescence and Emerging Adulthood: Risk and Opportunities. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Lacković‐Grgin, K. (2000). Stres u djece i adolescenata. Jastrebarsko: Naklada Slap  Lacković‐Grgin, K. (2008). Usamljenost. Jastrebarsko: Naklada Slap Kroger, J. (2004). Identity in Adolescence. New York: Routledge Santrock, J.W. (2011). Life‐span development. New York: McGraw Hill Shaffer, D.R., Kipp, K. (2007). Developmental psychology: Childhood and Adolescence. Boston: Belmont: Thomson Higher Education. Vulić‐Prtorić, A. (2004). Depresivnost u djece i adolescenata. Jastrebarsko: Naklada Slap. 

Internetski izvori http://www.sciencedirect.com/ http://web.ebscohost.com http://www.online‐baze.hr/  

Način praćenja kvalitete 

Studentska evaluacija rada nastavnika (anketa) Samoevaluacija 

Uvjeti za dobivanje potpisa  

Pravo na potpis stječe student/ica: * koji/a  je  redovito  pohađao/la  nastavu  (s  najviše  30%  izostanaka  od ukupnog broja održanih predavanja, seminara  i vježbi)  * koji/a iz oba kolokvija ima najmanje 120 bodova * koji/a je na vrijeme obavio/la svoje obaveze, te kojem/joj su sve vježbe i seminari pozitivno ocijenjeni * Izlazak na oba kolokvija je obavezan. Svi  studenti/ice  koji/e  zadovolje  gore  spomenute  uvjete  biti  će oslobođeni  završnog  ispita  (pismenog  i  usmenog)  te  će  im  se  ocjena formirati ovisno o ukupnom broju bodova. U slučaju da student/ica nije položio jedan od kolokvija, u iznimnom slučaju će imati pravo na potpis ako: * su svi seminarski radovi pozitivno ocijenjeni, * i ako u prosjeku iz oba kolokvija ima minimalno 60 bodova. 

Pod ovim uvjetima,  student/ica će morati  izaći na  završni pismeni  i usmeni ispit. Uspjeh na završnom pismenom ispitu  je uvjet za izlazak na usmeni dio. Pritom se konačna ocjena formira na temelju svih postignuća studenta/ice tijekom semestra. 

Način bodovanja kolokvija/seminara/vježbi/ispita 

* Kolokviji će biti bodovani po sljedećem obrascu: <60% = 1 (nedovoljan) = 0 bodova 60%‐69% = 2 (dovoljan) = 60‐69 bodova 70%‐79% = 3 (dobar) = 70‐79 bodova 80%‐89% = 4 (vrlo dobar) = 80‐89 bodova 90%‐100% = 5 (izvrstan) = 90‐100 bodova Minimalan broj bodova iz oba kolokvija je 120, dok je maksimalan broj bodova 200.  * Svaki seminarski rad se posebno ocjenjuje, te u ukupnoj ocjeni donosi maksimalno 10%.  

Način formiranja konačne ocjene 

Ukupna ocjena će se formirati po sljedećoj formuli: Prosječni rezultat iz oba kolokvija izražen u postotcima uz dodanu vrijednost seminara. 

Napomena 

* Na nastavi iz kolegija Psihologija adolescencije strogo je zabranjeno korištenje mobitela i/ili tableta, osim ako predmetni nastavnik drugačije ne naglasi. Svi studenti trebaju svoje mobitele stišati na bešumno (bešumno ne uključuje i vibraciju). Korištenje mobitela u 

Page 18: e-mail vrijeme konzultacija e-mail vrijeme konzultacija ljetni/IV PDS.pdf · ‐ procijeniti, izračunati i interpretirati različite tipove pouzdanosti mjernog ... ZBIRKA ZADATAKA

svrhu pisanja poruka, ili provjeravanja statusa na društvenim mrežama je zabranjeno i sl. Studenti se trebaju držati ovog pravila jer će u suprotnom biti zamoljeni da napuste učionicu te će im se to tretirati kao izostanak. * Također na nastavi je zabranjeno unositi hranu i konzumirati je. Boca vode je dozvoljena. * Studenti koji su upisani kao studenti s invaliditetom, dužni su se javiti predmetnom nastavniku na početku semestra, te će se za njih program prilagoditi u  skladu s preporukama i pravilnicima. 

 

Nastavne teme‐predavanja 

Red. br. 

Datum  Naslov  Literatura 

1  28.2.2017. Uvod u kolegij:  upoznavanje  sa  sadržajem kolegija; definiranje obveza studenata i plana rada. 

 

2  7.3.2017. Povijesni pregled razvoja psihologije adolescencije i teorijska shvaćanja 

L‐G: 13‐39, Arnett: 2‐15 

3  14.3.2017. Biološki pristupi adolescenciji: proučavanje tjelesnog rasta i razvoja  

Berk: 178‐182, 200‐207. L‐G: 53‐75 

4  21.3.2017. Psihoanalitički  pristupi  adolescenciji:  proučavanje seksualnosti adolescenata 

Berk: 209‐218, L‐G: 77‐102 

5  28.3.2017. Ljubavni  i  prijateljski  odnosi  i  usamljenost  u adolescenciji 

Berk: 621‐626, 546‐547, 553‐558, L‐G: 141‐169 

6  4.4.2017.  Obiteljski odnosi u adolescenciji Santrock: 284‐294, L‐G: 103‐123 

7  11.4.2017.  Kolokvij I   

8  18.4.2017. Psihosocijalni pristup adolescenciji: razvoj identiteta i razvoj samopoimanja 

Berk: 463‐478, Santrock: 131‐162,  L‐G: 129‐141 

9  25.4.2017.  Razvojno‐kognitivni pristupi adolescenciji Berk (2015): 251‐256, L‐G: 195‐212 

10  2.5.2017. Moralno  rasuđivanje  i  prosocijalno  ponašanje mladih  

Berk (2015): 511‐522, L‐G: 212‐230 

11  9.5.2017.  Problemi u ponašanju u adolescenciji  Santrock: 431‐467 

12  16.5.2017.  Profesionalni razvoj i izbor zanimanja 

L‐G:230‐242,  Babarović, T., Šverko, I. (2011). Profesionalna zrelost…, Suvremena psihologija,1,91‐109 

13  23.5.2017. Mediji i mladi  Tranzicija u odraslu dob ‐ predodraslost 

Berk (2015): 611‐621, Santrock: 419‐427  Arnett: 3‐26 

14  30.5.2017 Službeno odsustvo  ‐ Sudjelovanje na konferenciji u Pragu 

 

15  6.6.2017  Teme mladih u filmu 

16  13.6.2017.  Kolokvij II 

   

Page 19: e-mail vrijeme konzultacija e-mail vrijeme konzultacija ljetni/IV PDS.pdf · ‐ procijeniti, izračunati i interpretirati različite tipove pouzdanosti mjernog ... ZBIRKA ZADATAKA

Studenti  će  iz  kolegija  Psihologija  adolescencije  imati  jedan  seminarski  rad  u  obliku  pripreme  i provedbe radionice (predavanja) i jedan domaći zadatak.  Seminarski rad odnosi se na pripremu i  izvedbu radionice na zadanu temu u suradnji s Udrugom za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti – Cinaz.  Ocjena će se formirati na temelju pripreme i evaluacija nakon provedene radionice. Ovaj seminarski rad se izvodi u  grupi od maksimalno četiri studenta. Teme radionice vezana je za Dane dobrih veza koji će  se održati  30.  i  31. ožujka  (Predviđa  se da  će dvije grupe  studenata  sudjelovati  u provedbi ovih radionica) Ovaj seminarski rad/radionica može biti ocijenjen maksimalno s 10 bodova (1=0 bodova, 2=2.5 bodova, 3=5 bodova, 4=7.5 boda i 5=10 bodova).  Seminarski rad odnosi se na pripremu i izvedbu radionice koje se odnose na važnost smijeha i humora  (povodom Svjetskog dana smijeha koji se održava 2.5.2017.)  Ocjena će se formirati na temelju pripreme i evaluacija nakon provedene radionice. Ovaj seminarski rad  se  izvodi  u    grupi  od  maksimalno  četiri  studenta.  (Predviđa  se  da  će  dvije  grupe  studenata sudjelovati u provedbi ovih radionica) Ovaj seminarski rad/radionica može biti ocijenjen maksimalno s 10 bodova (1=0 bodova, 2=2.5 bodova, 3=5 bodova, 4=7.5 boda i 5=10 bodova).  Seminarski rad odnosi se na pripremu i izvedbu radionice koje je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva u suradnji s mladim blogerima pokrenula kampanju Nije :): smiješno, čiji je cilj educirati djecu i mlade o govoru mržnje i njenim štetnim posljedicama. U suradnji sa osnovnim i srednjim školama, provest će se po tri radionice: Upoznavanje s pojmovima diskriminacije, Upoznajmo sebe, Parlaonica. Ocjena će se formirati na temelju pripreme i evaluacija nakon provedene radionice. Ovaj seminarski rad se izvodi u  grupi od maksimalno četiri studenta. (Predviđa se da će 6 grupa studenata sudjelovati u provedbi ovih radionica) Ovaj seminarski rad/radionica može biti ocijenjen maksimalno s 10 bodova (1=0 bodova, 2=2.5 bodova, 3=5 bodova, 4=7.5 boda i 5=10 bodova).   Drugi dio seminarskog rada uključuje domaći rad koji će reflektirati neku od aktualnih tema u sklopu predavanja, a studenti će u pisanom (ili usmenom) obliku trebati pripremiti zadanu temu. Također, studenti  su  slobodni  sami  predložiti  temu  za  domaći  rad.  Ovaj  seminarski  rad  se  može  izvesti samostalno ili u grupi od maksimalno dva studenta. Ovaj  seminarski  rad može  biti  ocijenjen maksimalno  s  10  bodova  (1=0  bodova,  2=2.5  bodova,  3=5 bodova, 4=7.5 boda i 5=10 bodova).    

Page 20: e-mail vrijeme konzultacija e-mail vrijeme konzultacija ljetni/IV PDS.pdf · ‐ procijeniti, izračunati i interpretirati različite tipove pouzdanosti mjernog ... ZBIRKA ZADATAKA

Napomene:  ‐ Studenti koji ne žele raditi u grupi mogu odabrati samostalan rad za sve seminarske zadatke. ‐ VAŽNO:  Prilikom  korištenja  literature  za  seminarski  rad  potrebno  se  voditi  akademskim 

standardom tako da će se bilo koji oblik plagiranja i kopiranja sadržaja bez adekvatnog citiranja tretirati kao neispunjen zadatak što će u konačnici iznositi 0 bodova.  

‐ Preporučuje se studentima, koji žele svladati zahtjeve ovog kolegija sljedeće: o Dolazite redovito na predavanja i vodite bilješke o Knjiga vam je prijatelj stoga si nemojte dozvoliti da je tek otvorite vikend prije kolokvija o Ako imate nedoumica, ako vam je nešto nejasno, ako ste pretražili sve knjižnice i baze 

podataka, a ne možete naći adekvatnu literaturu i sl. dođite na konzultacije.  

Nastavnik: 

Page 21: e-mail vrijeme konzultacija e-mail vrijeme konzultacija ljetni/IV PDS.pdf · ‐ procijeniti, izračunati i interpretirati različite tipove pouzdanosti mjernog ... ZBIRKA ZADATAKA

Naziv studija Preddiplomski studij psihologije Naziv kolegija PSIHOLOGIJA UČENJA Status kolegija Obvezni Godina II. Semestar Ljetni ECTS bodovi 4 Nastavnik Prof. dr. sc. Izabela Sorić

e-mail [email protected] vrijeme konzultacija

Suradnik / asistent Mr. sc. Lozena Ivanov e-mail l[email protected] vrijeme konzultacija Ponedjeljak od 14 do15 sati

Mjesto izvođenja nastave Dvorana 223 Oblici izvođenja nastave Predavanja, seminari, vježbe, konzultacije Nastavno opterećenje P+S+V

1P + 1S + 1V

Način provjere znanja i polaganja ispita

Kolokviji, pismeni ispit, seminari, vježbe

Početak nastave 27.02.2017. Završetak nastave 9.06.2017.

Kolokviji 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin

5.04.2017. 10.05.2017.

Ispitni rokovi 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin

14.06.2017. u 14 sati

28.06.2017. u 14 sati

5.09.2017. u 10 sati

19.09.2017. u 10 sati

Ishodi učenja

Nakon položenog ispita studenti će moći: - objasniti ulogu učenja u razvoju čovjeka - opisati i usporediti klasično i instrumentalno uvjetovanje - primijeniti principe uvjetovanja na primjerima - prepoznati primjere modeliranja i vikarijskog učenja - opisati i objasniti biološke i kognitivne mehanizme u podlozi učenja - opisati i objasniti zakonitosti procesa učenja - opisati i objasniti neke tehnike za modifikaciju ponašanja - opisati i objasniti neke efikasne strategije učenja

Preduvjeti za upis Položen ispit iz Osjeta i percepcije i Pamćenja

Sadržaj kolegija

Važnost učenja. Sazrijevanje i učenje. Klasično uvjetovanje. Instrumentalno uvjetovanje. Uloga pohvale i kazne u učenju. Kognitivni faktori i biološka ograničenja u procesu učenja uvjetovanjem. Teorije socijalnog učenja. Modifikacija ponašanja. Kognitivne teorije učenja. Povezanost učenja s različitim osobnim i socijalnim faktorima. Samoregulacija učenja. Racionalna organizacija učenja.

Obvezna literatura - Zarevski, P. (1995). Psihologija pamćenja i učenja. Jastrebarsko: Naklada

Slap. Poglavlje 3, 5 i 7.

Dopunska literatura

-Atkinson i Hilgard (2007). Uvod u psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap. -Baddeley, A., Eysenck, M.W., Anderson, M.C. (2009). Memory. Hove:

Psychology Press. -Grgin, T. (1997). Edukacijska psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Poglavlje 1 i 2. -Lieberman, D.A. (2012). Human learning and memory. Cambridge: Cambridge

University Press. -Klein, S.B. (1996). Learning: Principles and applications. New York: McGraw-

Hill, Inc. -Sternberg, R. J. (2005). Kognitivna psihologija. Jastrebarsko: Naklada Slap. -Vizek Vidović, V., Vlahović Štetić, V., Rijavec, M., Miljković, D. (2003).

Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP, Vern. Poglavlje 2 i 3.

Page 22: e-mail vrijeme konzultacija e-mail vrijeme konzultacija ljetni/IV PDS.pdf · ‐ procijeniti, izračunati i interpretirati različite tipove pouzdanosti mjernog ... ZBIRKA ZADATAKA

-Zarevski, P. (1995). Psihologija pamćenja i učenja. Jastrebarsko: Naklada Slap. Poglavlje 8.

Internetski izvori razni Način praćenja kvalitete Studentske ankete Uvjeti za dobivanje potpisa

Redovito prisustvovanje nastavi, izvršavanje obveza iz seminara i vježbi

Način bodovanja kolokvija/seminara/vježbi/ispita

Kolokviji nisu obvezni, ali studenti čiji prosjek oba kolokvija bude viši od 70% bit će oslobođeni pismenog dijela ispita. Studenti će radom u manjim grupama obraditi jednu seminarsku temu te pripremiti, realizirati i analizirati jednu vježbu iz područja psihologije učenja. Oba rada studenti će izložiti u zadanim terminima.

Način formiranja konačne ocjene

Konačna ocjena na ispitu formira se na sljedeći način: - kolokviji/pismeni ispit – 80% - seminar – 10%

- vježba - 10% Ukupno ostvareni bodovi donose sljedeće ocjene: 0-59 - nedovoljan (1) 60-69 - dovoljan (2) 70-79 - dobar (3) 80-89 - vrlo dobar (4) 90-100 - izvrstan (5)

Napomena  

Nastavne teme-predavanja Red. br.

Datum Naslov Literatura

1. 1.03. Uvodno predavanje. Definicije i značenje učenja. Zarevski, predavanja, dodatni materijali

2. 8.03. Neasocijativno učenje. Klasično uvjetovanje – teorijske osnove

Zarevski, predavanja, dodatni materijali

3. 15.03. Faktori važni za uspostavljanje i uklanjanje uvjetovane reakcije. Operantno uvjetovanje – teorijske osnove

Zarevski, predavanja, dodatni materijali

4. 22.03. Teorije potkrepljenja i učinkovitosti potkrepljivača. Pozitivne i negativne strane potkrepljivanja i kažnjavanja

Zarevski, predavanja, dodatni materijali

5. 5.04. KOLOKVIJ 1. Zarevski, predavanja, dodatni materijali

6. 12.04. Teorije socijalnog učenja. Modifikacija ponašanja.

Zarevski, predavanja, dodatni materijali

7. 19.04. Kognitivne teorije učenja. Zarevski, predavanja, dodatni materijali

8. 26.04. Pojave koje prate učenje i zakonitosti procesa učenja. Neke strategije efikasnog učenja.

Zarevski, predavanja, dodatni materijali

9. 3.05. Povezanost učenja s osobnim i socijalnim varijablama. Zarevski, predavanja, dodatni materijali

10. 10.05. KOLOKVIJ 2. Zarevski, predavanja, dodatni materijali

Page 23: e-mail vrijeme konzultacija e-mail vrijeme konzultacija ljetni/IV PDS.pdf · ‐ procijeniti, izračunati i interpretirati različite tipove pouzdanosti mjernog ... ZBIRKA ZADATAKA

Seminari Red. br.

Datum Naslov Literatura

1. 17.05. Izlaganje seminara prema dogovorenim temama Studenti će za izradu seminarskih radova sami potražiti relevantnu literaturu.

2. 24.05. Izlaganje seminara prema dogovorenim temama

3. 31.05. Izlaganje seminara prema dogovorenim temama

Vježbe Red. br. Datum Naslov Literatura

1. 17.05. Demonstracija vježbe prema dogovorenim temama Studenti će za izradu vježbi sami potražiti relevantnu literaturu.

2. 24.05. Demonstracija vježbe prema dogovorenim temama

3. 31.05. Demonstracija vježbe prema dogovorenim temama

 

Page 24: e-mail vrijeme konzultacija e-mail vrijeme konzultacija ljetni/IV PDS.pdf · ‐ procijeniti, izračunati i interpretirati različite tipove pouzdanosti mjernog ... ZBIRKA ZADATAKA

 

 

Naziv studija PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ PSIHOLOGIJE Naziv kolegija UVOD U SOCIJALNU PSIHOLOGIJU Status kolegija Obvezan Godina II. Semestar IV. ECTS bodovi 3 Nastavnik izv. prof. dr. sc. Vera Ćubela Adorić 

e-mail [email protected]

vrijeme konzultacija utorkom 12:00‐14:00

Suradnik / asistent dr. sc. Marina Vidaković 

e-mail [email protected]

vrijeme konzultacija utorkom i četvrtkom 08:00‐09:00

Mjesto izvođenja nastave Odjel za psihologiju 

Oblici izvođenja nastave predavanja, seminari 

Nastavno opterećenje P+S+V

1+1+0

Način provjere znanja i polaganja ispita

Seminarske provjere, zadaće, kolokviji / pismeni ispit, usmeni ispit

Početak nastave 28.02.2017. Završetak nastave 07.06.2017.

Kolokviji 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin

18.04.2017. 30.05.2017. - -

Ispitni rokovi 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin

13.06.2017. 27.06.2017. 05.09.2017. 19.09.2017.

Ishodi učenja

Na kraju ovog kolegija od studenata se očekuje da budu kadri: definirati područje socijalne psihologije i temeljne značajke socijalno-

psihologijskog pristupa proučavanju ljudskog doživljavanja i ponašanja u odnosu na druga područja psihologije i srodne znanstvene discipline;

navesti i pojasniti osnovne oblike socijalne motivacije, socijalne zavisnosti i socijalnog učenja te opisati, pojasniti i ilustrirati načine na koji se oni manifestiraju tijekom socijalizacije u stjecanju socijalno relevantnog ponašanja, preuzimanju socijalnih uloga, korištenju strategija socijalnog utjecaja, podlijeganju socijalnom pritisku i utjecaju u interpersonalnom i grupnom kontekstu;

navesti i pojasniti primjere klasičnih studija spomenutih procesa i fenomena te na primjeru tih studija ilustrirati tipične i specifične metodološke i etičke probleme u socijalno-psihologijskim istraživanjima; 

primijeniti stečena teorijska znanja u identificiranju i analizi konkretnih primjera socijalno relevantnog ponašanja;

samostalno proučavati relevantnu literaturu te argumentirano i kritički ocijeniti i diskutirati ključne teorijske i empirijske spoznaje o temama pokrivenima kolegijem.

Preduvjeti za upis -

Cilj kolegija

Cilj kolegija je da studenti upoznaju područje i temeljne značajke socijalno-psihologijskog pristupa proučavanju ljudskog doživljavanja i ponašanja u odnosu na druga područja psihologije i srodne znanstvene discipline. Naglasak je na razumijevanju elementarnih oblika socijalne motivacije, socijalne zavisnosti, socijalnog utjecaja i učenja, te na razvijanju sposobnosti prepoznavanja značajki koje reakcije pojedinca i kontekst njihova javljanja čine socijalnima i socijalno relevantnima. Na osnovi proučavanja sadržaja s nastave i samostalnog proučavanja zadanih izvora za individualne seminarske provjere i grupne rasprave, te kolokvije i ispit, studenti će steći temeljno poznavanje ključnih termina, koncepata te teorijskih i metodoloških pristupa u socijalnoj psihologiji, koji su pretpostavka za razumijevanje složenijih socijalno-psiholoških pojava i procesa koji se obrađuju na kasnijim vezanim kolegijima.

Obvezna literatura

Hewstone, M. i Stroebe, W. (2003). Socijalna psihologija, Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana poglavlja)

Pennington, D. C. (1997). Osnove socijalne psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap. (odabrana poglavlja)

Page 25: e-mail vrijeme konzultacija e-mail vrijeme konzultacija ljetni/IV PDS.pdf · ‐ procijeniti, izračunati i interpretirati različite tipove pouzdanosti mjernog ... ZBIRKA ZADATAKA

 

 

Dopunska literatura Milgram, S. (1990) Poslušnost autoritetu. Beograd: Nolit. Radovi iz tekuće znanstvene i primijenjene periodike

Način praćenja kvalitete Studentske ankete; samoevaluacija

Uvjeti za dobivanje potpisa

Pravo na potpis student stječe redovitim pohađanjem nastave (minimalno 70%), te izvršavanjem svih zadaća.

Zadaću koju nije obavio zbog neprisustvovanja nastavi, kao i onu za koju nije dobio prolaznu ocjenu, student mora nadoknaditi/ponoviti u dogovoru s predmetnim nastavnikom najkasnije u terminu nadoknade koji je predviđen izvedbenim planom.

Način bodovanja kolokvija/seminara/vježbi/ispita

Zasebno se vrednuju sljedeći elementi: aktivnost u nastavi, uključujući redovitost i kvalitetu izvršavanja zadaća, uspješnost na kolokvijima ili pismenom ispitu, te uspješnost na usmenom ispitu.

Ocjena se za svaki od triju elemenata formira nezavisno, a za pozitivnu ukupnu ocjenu svaki od elemenata mora biti ocijenjen minimalno ocjenom dovoljan.

Način formiranja konačne ocjene

Konačna ocjena formira se na osnovi: (a) ocjene aktivnosti u nastavi, uključujući uredno izvršavanje zadaća -

20% (b) prosječnog uspjeha na kolokvijima, odnosno na pismenom ispitu –

50% (c) uspjeha na usmenom ispitu – 30%

Napomena

Tijekom semestra student može izaći na dva kolokvija. Izlazak na kolokvije nije obvezan. Položen prvi kolokvij uvjet je za izlazak na drugi kolokvij. Student koji na oba kolokvija dobije prolaznu ocjenu polaže samo usmeni ispit. Student koji nije položio kolokvije usmenom ispitu može pristupiti tek nakon položenog pismenog ispita.

Na kolokvijima i ispitu provjerava se i poznavanje zadane obvezne literature a poznavanje pojedinih tematskih cjelina vrednuje zasebno. Za prolaznu konačnu ocjenu student mora proučiti sve zadane izvore i iz svake tematske cjeline dobiti minimalno ocjenu dovoljan.

 

Plan nastavnih tema (prema Kalendaru nastavnih aktivnosti u akad. god. 2016./2017.)

Predavanja Red. br. Datum Naslov

1.

28.02.2017.

Predavanje: Upoznavanje s ciljem i sadržajima kolegija, te obvezama studenata i načinom evaluacije. Napomena: Termin seminara 01.03.2017. odgađa se za 24.05.2017. i eventualne nadoknade/ponavljanje zadaća studenata koji planiraju izaći na Kolokvij II. i ispitni predrok.

2. 07.03.2017. 08.03.2017.

Predavanje: Predmet i područja istraživanja u socijalnoj psihologiji. Seminar: Definiranje tema i rokova seminarskih zadaća.

3. 14.03.2017. 15.03.2017.

Predavanje: Socijalna facilitacija i inhibicija: posljedice puke nazočnosti drugih. Seminar: Razvoj socijalne psihologije i odnos s drugim disciplinama.

4. 21.03.2017. 22.03.2017.

Predavanje: Ponašanje u gomili: normativno ili nenormativno? Seminar: Uspješnost izvedbe u interakcijskim grupama

5. 28.03.2017. 29.03.2017.

Predavanje: Socijalizacija i kulturalizacija: sadržaji i procesi. Seminar: Razvoj socijalne kognicije, interakcije i odnosa s drugima.

6. 04.04.2017. 05.04.2017.

Predavanje: Socijalna zavisnost i socijalni utjecaj. Seminar: Mehanizmi stjecanja socijalno relevantnog ponašanja.

7. 11.04.2017. 12.04.2017.

Predavanje: Utjecaj većine. Seminar: Agresivno ponašanje.

8. 18.04.2017. 19.04.2017.

Predavanje: Kolokvij I. Seminar: Prosocijalno ponašanje.

9. 25.04.2017. 26.04.2017.

Predavanje: Izvori i strategije socijalne moći. Seminar: Utjecaj manjine.

10. 02.05.2017. Predavanje: Uvod u psihologiju grupe.

Page 26: e-mail vrijeme konzultacija e-mail vrijeme konzultacija ljetni/IV PDS.pdf · ‐ procijeniti, izračunati i interpretirati različite tipove pouzdanosti mjernog ... ZBIRKA ZADATAKA

 

 

03.05.2017. Seminar: Posljedice preuzimanje uloga različitog statusa.

11. 09.05.2017. 10.05.2017.

Predavanje: Poslušnost autoritetu. Seminar: Pripadnost grupi i socijalni identitet.

12. 16.05.2017. 17.05.2017.

Predavanje: Autoritarni sindrom. Seminar: Međugrupni sukobi i suradnja.

13. 23.05.2017. 24.05.2017.

Predavanje: Etička pitanja u socijalno-psihologijskim istraživanjima. Seminar (2 sata): Ponavljanje / nadoknade seminarskih zadaća (samo za studente koji izlaze na kolokvij II. i ispitni predrok)

14. 30.05.2017. 31.05.2017.

Predavanje: Kolokvij II. Seminar: Analiza nekih klasičnih socijalno-psihologijskih eksperimenata.

15.

06.06.2017. 07.06.2017.

Predavanje: Završna evaluacija i ispitni predrok (za studente koji su ispunili seminarske obveze i položili kolokvije). Seminar: Ponavljanje / nadoknade seminarskih zadaća (za studente koji ne izlaze na predrok).

Nastavnik: Izv.prof.dr.sc. Vera Ćubela Adorić

 

Page 27: e-mail vrijeme konzultacija e-mail vrijeme konzultacija ljetni/IV PDS.pdf · ‐ procijeniti, izračunati i interpretirati različite tipove pouzdanosti mjernog ... ZBIRKA ZADATAKA

Naziv studija PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ PSIHOLOGIJE

Naziv kolegija OSNOVE ENDOKRINIH DISFUNKCIJA Status kolegija Izborni Godina 2016/2017 Semestar IV. ECTS bodovi Nastavnik Sanja Delin

e-mail [email protected] vrijeme konzultacija po dogovoru e-mailom

Suradnik / asistent e-mail vrijeme konzultacija

Mjesto izvođenja nastave Odjel za psihologiju Oblici izvođenja nastave Predavanja Nastavno opterećenje P+S+V 2P

Način provjere znanja i polaganja ispita

kolokviji i usmena provjera znanja

Početak nastave Završetak nastave

Kolokviji 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin

Ispitni rokovi 1. termin 2. termin 3. termin 4. termin

Ishodi učenja

Ovim kolegijem se stječu znanja o genetskim osnovama endokrinih disfunkcija, te o njihovim utjecajima na psihičke funkcije i ponašanja. Nakon položenog ispita student će moći: Objasniti disfunkcije endokrinih žlijezda Objasniti genetsku osnovu endokrinih disfunkcija Objasniti i potkrijepiti primjerima utjecaj endokrinih disfunkcija na psihična stanja.

Preduvjeti za upis Položen ispit iz genetske osnove neurorazvojnih poremećaja

Sadržaj kolegija

Funkcije i disfunkcije endokrinih žlijezda (hipofiza, štitna žlijezda, paratiroidne žlijezde, epifiza, nadbubrežne žlijezde, spolne žlijezde, gušterača); sustavi hipotalamus-hipofiza-endokrine žlijezde; Genetske osnove endokrinih disfunkcija; Utjecaj endokrinih disfunkcija na psihička stanja.

Obvezna literatura Dumić M. Bolesti endokrinog sustava. U:Mardešić, D. i sur. Pedijatrija. Zagreb:Školska knjiga, 2013;579-633 . Sadržaji s predavanja.

Dopunska literatura Dumić M. Neuroendokrinologija. U:Barišić N. i sur. Pedijatrijska neurologija, Zagreb:Medicinska naklada, 2009;770- 79.

Internetski izvori

Način praćenja kvalitete Studentska evaluacija rada nastavnika (ankete).

Uvjeti za dobivanje potpisa

Pravo na potpis student stječe redovitim pohađanjem nastave.

Način bodovanja kolokvija/seminara/vježbi/ispita

Ocjena iz kolokvija i se donose prema slijedećem kriteriju: Dovoljan (2) 60- 70% Dobar (3) 71- 80%

Page 28: e-mail vrijeme konzultacija e-mail vrijeme konzultacija ljetni/IV PDS.pdf · ‐ procijeniti, izračunati i interpretirati različite tipove pouzdanosti mjernog ... ZBIRKA ZADATAKA

Vrlo dobar (4) 81- 90% izvrstan (5) 91-100%

Način formiranja konačne ocjene

40% završne ocjene čini prosječna ocjena iz kolokvija, a preostalih 60% ocjena iz usmenog ispita

Napomena

Nastavne teme-predavanja Red. br.

Datum Naslov literatura

1. Temeljni principi djelovanja endokrinih žlijezda Obvezna i dopunska literatura

2. Osovina Hipotalamus-Hipofiza-ostale žlijezde Obvezna i dopunska literatura

3. Disfunkcije hipofize i posljedice Obvezna i dopunska literatura

4. Disfunkcije nadbubrežne žlijezde Obvezna i dopunska literatura

5. H-H-A osovina; Stres i posljedice na plod, dijete i

odraslu osobu Obvezna i dopunska literatura

6. Specifične disfunkcije nadbubrežnih žlijezda Obvezna i dopunska literatura

7. Štitna žlijezda- hormoni-stvaranje istih i uloga Obvezna i dopunska literatura

8. Geni-Mozak-Štitnjača Obvezna i dopunska literatura

9. Disfunkcije Štitnjače s odrazom na psihomotorni

razvoj djeteta Obvezna i dopunska literatura

10. Spolni hormoni- osovina hipofiza - mjesto sinteze Obvezna i dopunska literatura

11. Tipovi spolnosti - Od X do Y kromosoma Obvezna i dopunska literatura

12. Poremećaji kod ženskog spola- poremećaji kod

muškog spola Obvezna i dopunska literatura

13. Prerani pubertet Obvezna i dopunska literatura

14. Kromosomopatije kao uzrok spolnih poremećaja Obvezna i dopunska literatura

15. Endokrine disfunkcije i odraz na psihičko stanje Obvezna i dopunska literatura

Nastavnik: Prim. Sanja Delin, dr.med.