Click here to load reader

E-mail: [email protected] - Mahasarakham Lunch_27March2014.pdf · PDF file 11. หาสหาสงทกระติ่งที่กระต้นเราไดุ ้—ไปนไปนาเสนอผลงานําเสนอผลงาน

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of E-mail: [email protected] - Mahasarakham Lunch_27March2014.pdf · PDF file 11....

 • ิ ั ป ั ศึงานวจยและประกนคุณภาพการศกษา คณะเภสัชศาสตร์

  ร ป ี่ รี ร้ รื่ การแลกเปลยนเรยนรู เรอง “ทบทวนแนวปฏิบัติที่ดีด้านวิจัย การเรียนการสอน ทบทวนแนวปฏบตทดดานวจย การเรยนการสอน

  และบริการวิชาการ” Research Lunch พุธที่ 27 มีนาคม 2557

  ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม E-mail: [email protected]

 • ้วันนีม้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง

  ้1. QA และ กพร. เบื้องต้น

  2 แนวปฏบิตัิที่ดีด้านวิจัย (แรงจงใจในการทําวิจัย)2. แนวปฏบตทดดานวจย (แรงจูงใจในการทาวจย)

  3. แนวปฏิบตัิที่ดีด้านการเรียนการสอน (มคอ.3 และ ppt)ฏ

  4. แนวปฏบิตัิที่ด้านบริการวิชาการ

  ื ป ์ ํ ั ั ้ (การเลือกกายอปุกรณส์ําหรับเภสัชกรรา้นยา)

 • การประเมินคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2556 (เริ่ม 1 มิถนายน 2556-31 พฤษภาคม 2557)(เรม 1 มถุนายน 2556-31 พฤษภาคม 2557)

  ตามการเปิด-ปิดภาคการศึกษา เรียก KPI ตัวบ่งชี้ (ตามองค์ประกอบ)

  สกอ. เรยก KPI: ตวบงช (ตามองคประกอบ) ข้อมูลลง: www.qa.msu.ac.th/e-qa

  ํ ใ ้ ั ั ิ ึ ่ ิ 4ทําภายใต้กฎหมาย: พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

  การประเมินผลปฏบิตัิราชการตามคํารับรองการปฏบิตัิราชการ สกอ. = สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  การประเมนผลปฏบตราชการตามคารบรองการปฏบตราชการ ปีงบประมาณ 2557

  (เริ่ม 1 ตลาคม 2556 30 กันยายน 2557)(เรม 1 ตุลาคม 2556-30 กนยายน 2557) ตามปีงบประมาณ

  เรียก KPI: ตัวชี้วัด (ตามยทธศาสตร์) ก.พ.ร. ก.พ.ร.

  เรยก KPI: ตวชวด (ตามยุทธศาสตร) ข้อมูลลง: www.kpi.msu.ac.th/

  ทําภายใต้กฎหมาย พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ ทาภายใตกฎหมาย: พระราชกฤษฎกาวาดวยหลกเกณฑและวธการบรหารกจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

  ก.พ.ร. = สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

 • การประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน

  การประกันคุณภาพ การศึกษาภายนอก

  1. เป้าหมายเพื่อให้เกิดระบบ กลไก ในการพฒันา ติดตามตรวจสอบและ

  1. เป้าหมายเพื่อให้มีการติดตามและ ตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน

  ให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรฐานที่ กําหนดโดยมหาวิทยาลัย

  ํ ึ ิ

  ุ ฐ การศึกษาของมหาวิทยาลัย 2. ประเมินโดยสํานักงานรับรองมาตรฐาน ป ิ ึ 2. ทําตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ

  ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธี การประกันคณภาพ พ ศ 2553

  และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. 3 ประเมินอย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี การประกนคุณภาพ พ.ศ.2553

  3. พิจารณาระบบภายในคณะ ผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ

  3. ประเมนอยางนอย 1 ครงในรอบ 5 ป 4. ประเมินทั้งมหาวิทยาลัยและคณะ 5. หลักเกณฑ์ คือ ม่งให้มีการพัฒนา ผลการปฏบตงาน ประสทธภาพ

  และประสิทธิผล 4. คณะ—จัดให้คณะกรรมการ QA

  5. หลกเกณฑ คอ มุงใหมการพฒนา คุณภาพการศึกษา ไม่ตัดสิน-จับผิด เที่ยงตรง เป็นธรรม โปร่งใส ข้อมูลจริง

  5. รายงานผลการประกันคุณภาพ การศึกษา (SAR)

  ิ ั ิ ปี

  ู 6. ทําตามพระราชบัญญัติการศึกษา แหง่ชาติ พ.ศ.2542 ป็ ิ ั6. มหาวิทยาลัยติดตามตรวจสอบทุกปี

  และเปิดเผยผลต่อสาธารณชน เปน็การ Accreditation มหาวิทยาลัย ระดับเบื้องต้น

 • การประกันคุณภาพการศึกษา

  คําสําคัญที่ต้องรู้ (ไม่งั้นจะไม่ in trend นะคะ)

  1 PDCA1. PDCA 2. SAR 3. Good Practices 4. Improvement Plan 5. E-QA 6. KM (share and learn) 7. Network 8. SWOT8. SWOT

 • การประกันคุณภาพการศึกษา

  คําสําคัญที่ต้องรู้ (ไม่งั้นจะไม่ in trend นะคะ)

  1 PDCA D i l1. PDCA = วงจรควบคุมคุณภาพ Deming cycle Plan-Do-Check-Act วางแผน-ปฏิบัติตามแผน-ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน-ปรบัปรุงแก้ไข

  2. SAR = Self-Assessment Report รายงานการประเมินตนเอง (เขียนให้เสร็จภายในเดือนสุดทา้ยของปีการศึกษา)

  3. Good Practices = แนวปฏิบัติที่ดี เกิดการนําไปใช้ประโยชน์ต่อ และทําให้เกิดเกดการนาไปใชประโยชนตอ และทาใหเกด

  การปฏิบัติได้จริง

 • การประกันคุณภาพการศึกษา

  คําสําคัญที่ต้องรู้ (ไม่งั้นจะไม่ in trend นะคะ)

  4 I t Pl ั ป ิ4. Improvement Plan = แผนพฒนาจากผลการประเมิน (performance/service/capital/process)

  ้ ้ ้ ้ผลงานดีขึ้น/บริการดีขึ้น/จัดทรัพยากรดีขึ้น/กระบวนการดีขึ้น

  5. E-QA = Electronic Quality Assurance ระบบกํากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา

  http://www.qa.msu.ac.th/e-qa

 • การประกันคุณภาพการศึกษา ่ ้คําสําคัญทีต้องรู้ (ไม่งั้นจะไม่ in trend นะคะ)

  6. KM (share and learn) = การจัดการความรูู้ มแีผนแลว้ เกิดการแบ่งปัน เล่าประสบการณ์ และเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่ดี จากคนทีม่ปีระสบการณม์ากสู่คนทีม่ีประสบการณ์น้อย (เรียนรู้จากการแบ่งปัน)

  มแีผน เกิดแนวปฏิบัติที่ดี

  เก็บเป็นลายลักษณ์อักษร