of 7/7
Dzień dobry, Dzisiejszy temat lekcji to: Legiony Polskie we Włoszech (zapiszcie sobie go w zeszycie).

Dzień dobry, Dzisiejszy temat lekcji to: Legiony Polskie

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Dzień dobry, Dzisiejszy temat lekcji to: Legiony Polskie

Dzie dobry, Dzisiejszy temat lekcji to: Legiony Polskie we Woszech (zapiszcie sobie go w zeszycie).Dzie dobry,
Dzisiejszy temat lekcji to: Legiony Polskie we Woszech (zapiszcie sobie go w zeszycie).
Dzieje naszej Ojczyzny nierozerwalnie sploty si z histori Napoleona Bonaparte, jednego z najwybitniejszych przywódców, którzy kiedykolwiek pojawili si na wiecie. Musimy koniecznie uwiadomi sobie fakt, e w tym samym momencie gdy upadaa nasza Ojczyzna (III rozbiór Polski), kariera Napoleona Bonaparte nabieraa coraz wikszego rozpdu. Nie by wówczas
jeszcze cesarzem, ale by ju jednym z najzdolniejszych francuskich przywódców wojskowych. Jeli przypomnimy sobie, e Francja walczya midzy innymi
z Rosj, Prusami i Austri, mamy ju gotow odpowied na to dlaczego Polacy dostrzegli w Napoleonie nadziej na odzyskanie wolnoci.
Powstanie Legionów Polskich we Woszech
O zwizkach Napoleona Bonaparte z Polsk warto pamita poniewa gdyby nie one, zapewne nie powstaby nigdy Mazurek Dbrowskiego czyli nasz hymn.
W czasie gdy Polska znajdowaa si pod zaborami wielu Polaków wyjechao za granic. Midzy innymi do Woch i Francji. Wanie we Woszech zrodzi si pomys by stworzy oddzia Polaków, który walczyby u boku Francji i Napoleona Bonaparte przeciwko naszym zaborcom. Dlatego we Woszech poniewa wówczas tam trwaa wojna midzy Francj a Austri. Oddzia ten otrzyma
nazw Legiony Polskie. Ich przywódc zosta genera Jan Henryk Dbrowskim, który ju wczeniej walczy o wolno Polski. Midzy innymi w powstaniu kociuszkowskim.
Genera Jan Henryk Dbrowski
Pie Legionów Polskich we Woszech (Mazurek Dbrowskiego)
W celu wsparcia polskich onierzy do Woch przyby polski patriota, pisarz i polityk Józef Wybicki. Napisa dla legionistów pie, która miaa zagrzewa ich
do walki. Zapewne nawet nie nio mu si, e po 130 latach od momentu powstania i 105 lat po mierci autora, stanie si hymnem Polski… co
najwaniejsze…niepodlegej Polski.
BARDZO WANE !!!
Mazurek Dbrowskiego
Miejsce powstania: Reggio (Wochy) Rok stania si hymnem Polski: 1927
Smutny koniec walk Legionów Polskich…
Legiony Polskie walczyy bardzo dzielnie i bohatersko. Niestety cel, który sobie zakadali nie zosta osignity. Gdy Napoleon Bonaparte zawar pokój z Austri, polscy legionici nie byli mu ju potrzebni. Wysa ich na wysp San Domingo (wspóczenie Haiti) gdzie
mieli tumi powstanie tamtejszej ludnoci przeciwko Francuzom. Tak jak dla nas zaborcami bya Rosja, Austria i Prusy, tak dla tamtejszej ludnoci zaborcami byli Francuzi. Te walczyli o wolno. Zwrócie uwag jaka smutna sytuacja spotkaa
legionistów: Mieli walczy o wolno Polski, a teraz zostali zmuszeni by zabija tych, którzy walczyli o wolno swojego kraju.
Na obrazie przedstawiono walk Polaków z tubylcami z San Domingo. Wielu Polaków ponioso tam mier. Inni zostali tam do koca ycia… a ich
potomkowie yj tam do dzisiaj…
NOTATKA DO ZESZYTU:
1. W roku 1797 we Woszech utworzono Legiony Polskie, które miay walczy z zaborcami u boku Francji i Napoleona Bonaparte. Przywódc legionów zosta genera Jan Henryk Dbrowski.
2. Józef Wybicki napisa tekst Pieni Legionów Polskich we Woszech (póniej znana jako Mazurek Dbrowskiego) eby wesprze polskich onierzy. W roku 1927 gdy Polska bya ju niepodlega, Mazurek Dbrowskiego sta si hymnem naszego kraju.
3. W roku 1801 gdy legionici nie byli ju potrzebni Napoleonowi Bonaparte, wysa ich na wysp San Domingo aby walczyli z tamtejsz ludnoci, która podobnie jak Polacy domagaa si niepodlegoci.
Dzisiaj nie ma adnego zadania pisemnego, bardzo Was jednak prosz ebycie zapoznali si z krótk prezentacj i przeczytali temat w podrczniku.
Serdecznie Was pozdrawiam! P. Mateusz