Click here to load reader

Dykumos balsai

 • View
  237

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Knygos Dykumos balsai ištrauka

Text of Dykumos balsai

 • moters kelion neatmenam laik Australij

  v i l n i u s 2 0 1 1

  I angl kalbos vert Aist Kvedarait-Nichols

  dykumos balsai

  Marlo Morgan

 • 1991, 1994, 2004, by Marlo Morgan. All rights reserved. Vertimas lietuvi kalb, Aist Kvedarait-Nichols, 2010 Virelio dailinink, ivil Jacknait-antarien, 2010 Leidykla VAGA, 2011

  ISBN 978-5-415-02188-8

  Marlo MorganMutant Message Down UnderPublished by arrangement with HarperCollins, an imprint of HarperCollins Publishers

  UDK 820(73)-3 Mo-186

 • i knyg skiriu savo motinai,

  vaikams Carri ir Steveui, entui Gregui,

  ankams Seanui Janningui ir Michaelui Lee bei, svarbiausia,

  savo Tvui

 • 7padk a /9

  autors odis sk aitytojams /11

  1. Gerbiama vienia /17

  2. Slaptasis balsavimas /25

  3. Natrali avalyn /33

  4. Pasiruot, dmesio, mar /38

  5. Svaiginanti priklausomyb /49

  6. Kviestiniai pietS /57

  7. K as yra socialin apsauga? /64

  8. Belaidis telefonas /73

  9. Skrybl dykumoje /78

  10. Papuoalai /84

  11. Padaas /87

  turinys

 • T u r i n y s

  12. Palaidota gyva /96

  13. Gydymas /100

  14. Totemai /110

  15. Paukiai /114

  16. Siuvimas /116

  17. Gydomoji muzikos galia /120

  18. Sapn gaudykl /124

  19. Staigmena vak ariens metu /130

  20. Saldiosios skruzds /134

  21. Prieakyje /141

  22. Mano priesaik a /149

  23. Senj laik paslaptys /155

  24. Archyvai /165

  25. galiotin /170

  26. Laimingo negimtadienio /173

  27. Nuluoti /176

  28. Kriktynos /180

  29. Ilaisvinta /184

  30. Laiminga pabaiga /187

 • 9padka

  i knyga nebt ivydusi dienos viesos be dviej ypating moni, dviej po savo palaikaniais sparnais mane priglaudusi siel, kan-triai drsinusi pakilti ir sklandyti, pagalbos. Nuoirdiai dkoju Je-annette Grimme ir Carri Garrison u neimatuojam param ioje literatrinje kelionje.

  Dkoju raytojui Stephenui Mitchellui u jo dalijimosi dovan ir padrsinim: Gal ir ne visada iversdavau odius, taiau i visos irdies stengiausi perteikti jais reikiamas mintis.

  Ai sakau Ogui Mandino, daktarei Wayne Dyer bei daktarei Elisa-beth Kbler-Ross, taip pat visiems pripaintiems autoriams, lekto-riams ir tikriems monms. Jaunajam Marshallui Ballui u moky-mui pavst gyvenim.

  Taip pat noriu padkoti tetai Nolai, daktarui Edwardui J. Stegmanui, Georgiai Lewis, Pegei Smith, Dorotheai Wolcott, Jennyei Decker, Janai Hawkins, Sandfordui Deanui, Nancyei Hoflund, Hanleyui

 • Thomasui, pastorei Marilyn Reiger, pastoriui Richardui Reigeriui, Waltui Bodineui, Jackui Smallui, Jeffui Smallui, Wayneui Bakeriui i Arrow Printing, Stephanie Gunning ir Susan Moldow i Harper-Collins, Robyn Bem, Candice Fuhrman, o labiausiai MM Co prezidentui Steveui Morganui.

  P a d k a

 • 11

  autors odis skaitytojams

  kvpta savo patirties bei igyvenim, i knyg paraiau jau po ke-lions. Greitai suprasite, kad tuo metu negaljau turti jokio ssiuvi-nio, kuriame biau galjusi k nors pasiymti.

  is krinys parduodamas kaip romanas, siekiant apsaugoti ma aborigen gent nuo galim teisini veiksm. Gerbdama nenorju-sius knygoje prisistatyti draugus bei nordama utikrinti ventosios ms vietos slaptum, nutyljau kai kurias kelions detales.

  Jums nebereiks keliauti bibliotekon iekoti informacijos knyg traukiau svarbius istorinius faktus. Net ir Australij nebtina va-iuoti. iandien aborigen gyvenimo bdo ypatumus galima pama-tyti bet kuriame Europos mieste, kur juodaodiai sikr atskiruose rajonuose. Daugiau nei pus j gauna bedarbio paalpas, o dirbantie-ji atlieka vergikus darbus. Visi jie, regis, prarado savo kultr, kaip ir Amerikos indnai, suvaryti paskirtas teritorijas, kuriose itisoms kartoms nebuvo leidiama praktikuoti ventj apeig...

 • 12

  Taiau js patys turite igirsti dykumos balsus!

  Amerikoje, Afrikoje, Australijoje, Europoje visuose emynuose, atrodo, stengiamasi pagerinti santykius tarp rasi. Taiau kakur sausame tolimosios Australijos kartyje nenutyla vienos unikalios moni grupels ltas, ramus senj laik irdies plakimas. iai gru-pei n motais rasizmas. J vienintelis rpestis mons esantys alia ir gamta suprantanti juos. Kas igirsta j irdies puls, supranta, k reikia bti mogumi ir suvokia mogikj bt.

  is rankratis, ileistas mano paios pastangomis, greitai tapo dis-kusij objektu. Perskait j, suprasite, kodl. Gali susidaryti spdis, kad mogus, kur vadinu savo vertju, paskutiniais metais nesilaik vyriausybs nustatyt taisykli ir norm: suraymo, mokesi, pri-valomo balsavimo, ems panaudojimo, kasybos leidim, praneimo apie gimimus bei mirtis. Be to, jis skatino taip elgtis ir kitus genties narius. Mans pra pavieinti mog ir vesti grup ms mintais dykumos keliais. A atsisakiau! Taigi galima padaryti ivad: arba a esu kalta, paddama monms, nesilaikantiems statym, arba a tiesiog meluoju, o mano mintieji mons pramanas, nes a taip ir nevardinau konkrei genties nari.

  Mano atsakymas bt toks: a nekalbu visos Australijos aborigen, o tik vienos maos tolim krat genties, vadinamos Laukiniais mo-nmis arba Senaisiais, vardu. Dar kart juos aplankiau prie sugr-dama Jungtines Valstijas 1994-j saus. Ir vl gavau t moni palaiminim bei pritarim, kad tinkamai atlieku savo uduot.

  Skaitytojui noriu pasakyti tai k: jei esate vienas i t moni, ie- kani tiesiog pramogos, skaitykite i knyg, mgaukits ja, o per- skait padkite j kaip paliktumte bet kur teatro pasirodym. Jums is pasakojimas tebus igalvota istorija, bet tikrai verta sumo-kt pinig.

  A u t o r s o d i s s k a i t y t o j a m s

 • Taiau jei esate pasiruos igirsti ini, ji nuskambs garsiai ir ai-kiai. Pajusite j giliai viduje irdyje, galvoje ir kaul smegenyse. Js galjote bti irinktas ioms klajonms vietoje mans ir, patikkite, buvo akimirk, kada biau tam visai neprietaravusi.

  Visi mes turime igyventi savo dykyni patirt, manoji nuved dy-kum tiesiogine i odi prasme. Taiau a padariau tai, k ir js btumte padar mano vietoje.

  Tegul pasakojimas apie iuos mones suvirpina ird, pirtams ver-iant knygos puslapius. Nors odiai surayti mano gimtja kalba, jais pasakojama tiesa yra universali. Mgaukits tuo, kas jums artima ir atmeskite, kas pasirodys svetima; gal gale juk toks yra Visatos dsnis.

  Sekdama dykumos moni tradicijomis, daviau sau vard, atitinkan-t mano nauj talent.

  nuo i rd ia i ,keliaujantis balsas

  A u t o r s o d i s s k a i t y t o j a m s

 • i knyga yra fantazijos vaisius, paremtas mano igyvenimais Australijoje.

  Taip galjo atsitikti ir Afrikoje, Piet Amerikoje ar kitur, kur tikroji civilizacijos reikm dar gyva.

  ioje istorijoje kiekvienas skaitytojas igirs sau skirt inut.

  M. M.

 • 17

  1

  Gerbiama vienia

  Regis, kakas turjo man praneti apie gresiant pa-voj, taiau perspjimas mans nepasiek. vykiai jau buvo prasidj. Tykodama aukos, grupel grobuoni lauk u daugelio myli. Bagaas, kur tik prie valand ipakavau, kit dien bus paymtas kaip neatsiimtas ir saugykloje leis vien mnes po kito. Man buvo lemta tapti tik dar viena amerikiete, dingusia sveioje alyje.

  Tvankus spalio rytas. Stovjau velgdama penki vaig-dui australiko viebuio privaiavim, laukdama nepas-tamo pasiuntinio. Uuot nerimavusi, mano irdis dainavo. Jaudinausi, bet jauiausi puikiai, lydima skms ir viskam pa-siruousi. Viduje jauiau: iandien mano diena.

  Apsuks rat, prilk visureigis atviru stogu. Prisimenu padang cypim ant kaitusio asfalto. Automobilis sustojo ir vairuotojas, trisdeimtmetis aborigenas, iekantis viesiaplau-ks amerikiets, pavelg mano pusn. ionai, juoda ranka pamojo jis. Stebint uniformuoto australo durininko kritikam

 • M a r l o M o r g a n

  18

  mlyn aki vilgsniui, ms akys susitiko, supratome atra-d vienas kit. is mogus turjo mane palydti susitikim su aborigenais.

  Dar prie mgindama lipti visureig avdama savo auk-takulnius supratau, kad esu per daug isipusiusi. Mano dei-nje sdintis mogus vilkjo ortus, nutriuusius baltus mar-kinlius bei avjo sportinius batus be kojini. Maniau, kad susitikimui paruota transporto priemon bus normalus auto-mobilis, galbt Holdenas Australijos automobili gamintoj pasididiavimas. Net mintis nekilo, kad vairuotojas gali atva-iuoti visikai atvira transporto priemone. K gi, geriau jau b-siu per daug isipusiusi nei nepakankamai pasipuousi mano garbei surengtam ikilmingam primimui.

  Prisistaiau. Jis tik linkteljo, elgdamasis taip, lyg jau pui-kiai inot, kas a esu. Mums pravaiuojant pro al, durinin-kas susirauk. Lkme pakrants miesto gatvmis, unugaryje palikdami nam su verandomis eiles, tradicinius Australijos pieno barus bei plikus cemento parkus. Sukantis ei krypi iedu, tviriau suspaudiau dur rankenl. Pakeitus krypt, saul atsisuko mums nugaras. Mano naujasis dalykinis persi-ko spalvos kostiumlis ir prie jo deranti palaidin netrukus tapo nemaloniai ilti. Spjau, kad ios kelions tikslas buvo kitame miesto krate, taiau klydau. siliejome pagrindin greitkel, besidriekiant lygiagreiai su pakrante. Panau, kad susitikimas vyks u miesto, toliau nuo viebuio nei maniau. Nusivilkau vark mstydama, kokia kvailyst buvo nepasidomti daugiau. Rankinje bent jau turjau plauk epet, o peius siekiantys viesinti plaukai buvo supinti kas ir madingai sukelti vir.

  Smalsumas neatslgo nuo pat tos akimirkos, kai sulaukiau pirmojo skambuio, nors negaliu sakyti, kad jis i ties bt mane nustebins. Juk jau anksiau buvau sulaukusi oficialaus

 • D y k u m o s b a l s a i

  19

  pripainimo, o projekt lydjo ypatinga skm. A dirbau su mieste gyvenaniais suaugusiais negrynakraujais aborigenais, atvirai demonstruojaniais polink saviudyb ir tuo pritrau-kusiais visuomens dmes. Pagalba jiems gyvendinant tikslus ir kuriant finansin skm turjo bti anksiau ar vliau paste-bta. Nustebino tai, kad