dwie prezentacje

  • View
    211

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of dwie prezentacje

  • 1. Milena Malicka

2. Nazywam Si Milena Malicka. Urodziam si i wychowaamw malowniczym miasteczku w wojewdztwie warmisko-mazurskim, czyli w Iawie. Odkd tylko pamitam zawsze interesowaam si kultur isztuk. Dlatego te uczestniczyam w zajciach grupyteatralnej EPHATA pod okiem Roberta Cyrty oraz wzajciach grupy Modzieowy Lider pod okiem TomaszaWoniaka oraz Krzysztofa Panfila. Te trzy postaci nakieroway mnie co tak naprawdchciaabym robi w yciu- po prostu by animatoremkultury. Od 2005 roku zaczam prnie dziaa przy planowaniu irealizacji takich projektw jak Trwa Razem WiedzieWicej, Modzieowe Centrum Informacji. To e- portfolio ma na celu zaprezentowanie mojejprzygody z animacj kultury. 3. integracja spoecznoci lokalnej;przeamywanie barier;spoecznych i zapobieganieizolacji spoecznej;tworzenie przyjaznychwarunkw do realizowanialokalnych dziaa kulturalnych 4. Jednym z celw projektu byo propagowanie wsppracypomidzy modzie uzdolnion artystycznie w normieintelektualnej i upoledzon umysowo, a take promowaniemoliwoci artystycznych osb niepenosprawnych intelektualnie. Trwa razem, wiedzie wicej to take prezentacje sukcesw iosigni modziey niepenosprawnej midzy innymi po to bypokaza innym, jak wiele osoby te potrafi zrobi, jak siln majosobowo i wiele pomysw. Doznania artystyczne, wraenia, wsplna praca nad realizacjprogramu artystycznego zaowocowaa wymiernymi efektamiintegracyjnymi. Dono do zniesienia barier spoecznych i zapobiegania izolacjispoecznej osb upoledzonych umysowo wrd mieszkacwIawy i Powiatu Iawskiego. W oparciu o idee tolerancji i poszanowania godnoci ludzi oniszym poziomie moliwoci intelektualnych, a przedewszystkim do wyrwnania szans, dono do udostpnianiaosobom niepenosprawnym wszystkich oglnych systemwwystpujcych w spoeczestwie. 5. Jeszcze przed rozpoczciem dziaa, bdcych faktycznymietapami projektu, odby si szereg spotka przygotowawczych. Etap pierwszy odby si w dniach 7 i 8 lipca 2005r. Byy towarsztaty, umiejtnociowe i przygotowawcze, skierowane dogrupy inicjatywnej majce przygotowa j do pracy, w czasietrwania projektu, z osobami niepenosprawnymi intelektualnie. W ramach warsztatw, dnia pierwszego, odbyy si dwa bardzoistotne panele umiejtnociowe. Panel dotyczcy komunikacji, ktry mia na celu uwiadomieniegrupie, jakie czynniki wpywaj na skuteczno komunikacjimidzy ludzkiej. Pomogo to znacznie w nawizywaniu kontaktu zgrup beneficjentw podczas 2 etapu projektu. Panel drugi dotyczy tolerancji i przeamywania barier i jegonajwaniejszym celem byo przygotowanie modych ludzi, z grupyinicjatywnej, do zaj z grup modziey upoledzonej. Chodzioprzede wszystkim o rozwianie obaw, jakie mieli uczestnicyprojektu, z ktrych spora cze nie miaa kontaktu z takimiosobami przed rozpoczciem projektu. 6. Dzie drugi warsztatw rozpocz si od wizyty w OrodkuSzkolno Wychowawczym, w ktrym ucz siniepenosprawni, ktrzy uczestnicz w naszym projekcie. Poznalimy specyfik pracy tego typu orodka i udzielononam wskazwek dotyczcych pracy z osobaminiepenosprawnymi intelektualnie. W czasie warsztatw uczestnicy brali take udzia wzajciach dotyczcych pracy w grupie, proceswzachodzcych wewntrz grupy i wasnych predyspozycjigrupowych. Zajcia byy prowadzone formami aktywnymi (gry i zajciaintegracyjne, wiczenia grupowe).Prowadzili jeinstruktorzy zaangaowani w realizacj projektu.Ustalilimy te, na tym etapie pracy nad projektem,harmonogram nastpnych dziaa i plan kolejnego etapu. 7. Etap ten odby si w orodku wypoczynkowym wWindykach w dniach 23-25.08.2005. Byy to warsztatyintegracyjno-poznawcze. Ten etap dziaa by zaplanowany i prowadzony przedewszystkim przez grup prowadzc projekt i przy pomocyzaangaowanych w realizacj projektu instruktorw. Na tym etapie doczya ju do grupy inicjatywnej grupamodziey ze Orodka Szkolno Wychowawczego. Gwnym celem warsztatw byo poznanie si czonkwobu grup i integracja poprzez wsplne spdzanie czasu. Wcigu tych trzech dni uczestnicy brali udzia w wieluzajciach integracyjnych, ruchowych oraz grupowych,warsztatach i grach teatralnych. Owocem zaj teatralnych byy mae formy teatralne,ktre moglimy sobie nawzajem przedstawi. By to wstpdo konkretnych dziaa majcych na celu przygotowaniespektaklu. Pojawiy si te pomysy i propozycje dotyczce samegospektaklu, jego formy i treci. Zaczlimy rwnieplanowa wsplnie jego realizacj. 8. Pomidzy dwoma etapami, opisanymi powyej, grupazostaa zaproszona na podsumowanie obozuorganizowanego przez fundacje Robinson Cruzoe,ktra zajmuje si pomoc modziey przebywajcejw domach dziecka. Grupa inicjatywna zostaa zaproszona ze wzgldu naswoje dowiadczenia zwizane z teatrem. Wzilimy udzia w grach integracyjnych iwarsztatach taca tradycyjnego. Obejrzelimy tekrtkie scenki przygotowane przez uczestnikwobozu. Mielimy poza tym okazje opowiedzie orealizowanym przez nas projekcie i zaprezentowaprbk swojej dziaalnoci artystycznej. Podczas dotychczasowej pracy na projektem niemielimy adnych powaniejszych problemwzwizanych z jego realizacj. 9. Najtrudniejsze okazao si dostosowanie terminwwarsztatw i spotka przygotowawczych tak, abymogli w nich uczestniczy wszyscy zaangaowani wrealizacje projektu. Wynikao to najprawdopodobniej z faktu, i na czasrealizacji wikszej czci naszych dziaa,wybralimy miesice wakacyjne. Zdarzao si wic, e czonkowie naszej grupy musielirezygnowa z prywatnych wyjazdw na rzecz spotkai warsztatw zwizanych z realizacj projektu. Najtrudniejszy by dla nas moment, kiedy to okazaosi, e jedna z osb wchodzcych w skad grupyinicjatywnej prawdopodobnie wyjedzie zagranic napar miesicy. Dugo zastanawialimy si, jak sobieporadzi z tym faktem, jednak w tym czasie okazaosi, e jednak nasza koleanka zostaje w Polsce, wicproblem rozwiza si sam. 10. Przedostatnim etapem naszych dziaa, azarazem ostatnim etapem warsztatowym iprzygotowawczym, byy warsztaty teatralne wKaletkach, ktre odbyy si w dniach 18-22.09.2005 roku. Celem tego piciodniowego wyjazdu byoprzygotowanie grupy do wyzwania jakim bya graw spektaklu. Powsta on w naszych gowach w trakcie trwaniaprojektu, jednak wymaga dopracowaniaszczegw oraz doszlifowania pod wzgldemscenicznym. Spektakl w swoich zaoeniach by uwieczeniemi podsumowaniem naszej kilkumiesicznej pracy. 11. W zwizku z tym, e grupa miaa zrnicowanedowiadczenia zwizane z prac na scenie, konieczne byogruntowne przygotowanie wszystkich do tego trudnegozadania. W kadym dniu naszego pobytu ok 6-7 godzinpracowalimy nad warsztatem i obyciem scenicznym podczujnym okiem naszych instruktorw. Konieczne byo te zaangaowanie w te prace czonkwgrupy inicjatywnej, ktrzy wykazali si cierpliwoci iogromnym zrozumieniem dla grupy naszych beneficjentw.Pomagali im w tej cikiej pracy jak jest tworzeniespektaklu od podstaw. Na tym etapie grupa zwizaa si ze sob jeszcze silniejni na poprzednich warsztatach. Bylimy wiadkami tego,jak bardzo nasza pomoc, ktr staralimy si okazywanaszym, mniej dowiadczonym, kolegom, bya impotrzebna. Dziki temu atwiej odnaleli si oni w zadaniu, jakiemumusieli razem z nami sprosta 12. Warsztaty prowadzone przez instruktorwteatralnych dotyczyy m.in.: wicze na zaufanie; Techniki pracy nad monodramami; Rozwijania wiadomoci wasnego ciaa iprace nad plastyk ruchu; Prostych zada aktorskich; Pracy nad emisj gosu; Przeamywania wasnych barier. 13. Podsumowaniem trzeciego etapu warsztatwbya prezentacja krtkich monodramw iscenek, jakie przygotowalimy po zajciachw drugim dniu wyjazdu. Pokazay one jak bardzo jestemy kreatywni,na jak wiele sposobw ujlimy jeden i tensam temat, zadany nam wszystkim. 14. Spektakl powsta przy udziale wszystkich czonkw grupy. Nie by to pomys jedynie kilku osb, a zbiorowa pracawszystkich. Np. konstrukcja spektaklu zostaa oparta nakrtkich formach scenicznych, ktre powstay podczaspracy warsztatowej. Wsplna praca spowodowaa, e kady z nas miawiadomo osobistego wkadu w to, co potemprzedstawialimy na scenie. Sprawio to te, e czulimy si wszyscy odpowiedzialni zaform tego, co pokaemy. Nic nie zostao nam narzuconeani podane na tacy . To praca naszych wasnych rk, z ktrej jestemy bardzodumni. Podczas wyjazdu poza prac mielimy te, na szczcie,troch czasu na rozrywk. Wieczory spdzalimy razembawic si czy te po prostu rozmawiajc aby zrelaksowasi po mczcym dniu. To zbliao nas do siebie i pomagaow dalszej integracji grupy. 15. Etapem IV pracy nad realizacj projektu by IIntegracyjny Festiwal Teatralny Trwa RazemWiedzie Wicej. Odby si on 25.09.2005 roku w kinie X Muza wIawie. W ramach tych dziaa zostao zaprezentowanekilka przedstawie grupy teatralnej Ephata Pozytywka , ARG , Winda , KarolDrzewoszewski z monodramem Groba UFOoraz grupa MAT czyli Modzieowa AkademiaTeatralna z Iawy ze spektaklami Puapka iSIKI. Najwaniejsz jednak czci bya prezentacjaowocu naszej pracy czyli spektaklu Trwarazem, wiedzie wicej. 16. Integracja modziey z rwienikaminiepenosprawnymi. Powstanie folderu, filmu i bogategomateriau zdjciowego. Powstanie spektaklu teatralnego TrwaRazem Wiedzie Wicej Utworzenie Modzieowej AkademiiTeatralnej. Cudowne wspomnienia na cae ycie. 17. Dlaczego taki projekt?- brak dostpu do informacji,- brak miejsca, gdzie mona uzyskainformacji dotyczcych wydarzekulturalnych,- brak skonkretyzowanych potrzeb modziey,- brak chci stworzenia czego nowego,- duszenie pomysw w zarodku poprzezlokalne wadze samorzdowe. 18. ZNALEZIENIE ODPOWIEDNIEJ SALI:- W zwizku z tym, e opiekunem naszegoprojektu jest Dyrektor Iawskiego DomuKultury udao si nam otrzymapomieszczenie z dwoma komputerami zestaym podczeniem do Internetu. SPRZT:- Komputery (wspomniaam o nich wyej)- Wykup domeny- Materiay biurowe i promocyjne (ulotki,baner) 19. Od momentu otrzymania kluczy do Sali naszychspotka, zaczlimy spotyka si raz w tygodniuw celu przygotowania wniosku projektu orazwstpnych ustale co do jego realizacji. Na dzie spotka wybralimy poniedziaek. Na tych spotkaniach relacjonujemy postpynaszych dotychczasowych dziaa, rozwizujemyewentualne problemy oraz wspieramy si wrazie jakichkolwiek wtpliwoci. Dokonalimy rwnie podziau zada,wyznaczylimy osoby odpowiedzialne zaposzczeglne etapy pracy w danej grupie. 20. Cel oglny:- udost