of 40 /40
Duodos 10 Vazdušna pumpa sa dvostrukom membranom Uputstvo za montažu i rad A1136 SR Originalno uputstvo za upotrebu (2006/42/EZ) Kataloški broj 985453 BA DUO 002 02/16 SR Prvo pažljivo pročitajte kompletno uputstvo za upotrebu. Ne bacajte ga. U slučaju oštećenja usled greške pri instalaciji ili rukovanju, odgovornost snosi korisnik. Najnovija verzija uputstva za upotrebu je dostupna na našoj internet stranici.

Duodos 10, Vazdušna pumpa sa dvostrukom membranom · Duodos 10 Vazdušna pumpa sa dvostrukom membranom Uputstvo za montažu i rad A1136 SR Kataloški broj 985453 Originalno uputstvo

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Duodos 10, Vazdušna pumpa sa dvostrukom membranom · Duodos 10 Vazdušna pumpa sa dvostrukom...

 • Duodos 10Vazdušna pumpa sa dvostrukom membranom

  Uputstvo za montažu i rad

  A1136

  SR

  Originalno uputstvo za upotrebu (2006/42/EZ)Kataloški broj 985453 BA DUO 002 02/16 SR

  Prvo pažljivo pročitajte kompletno uputstvo za upotrebu. Ne bacajte ga.U slučaju oštećenja usled greške pri instalaciji ili rukovanju, odgovornost snosi korisnik.

  Najnovija verzija uputstva za upotrebu je dostupna na našoj internet stranici.

 • Ovaj dokument upotrebljava muški oblik imenica u neutralnomsmislu zbog lakše čitljivosti teksta. Uvek se podjednako obraća iženama i muškarcima. Molimo čitateljke za razumijevanje zbogtakvog pojednostavljivanja teksta.

  Pročitajte dopunska uputstva.Informacije

  Informacije daju važna uputstva za pravilno funkcio‐nisanje uređaja ili vam olakšavaju rad.

  Sigurnosne napomeneSigurnosne napomene sadrže opširne opise opasne situacije, vidiÄ Poglavlje 2.1 „Označavanje sigurnosnih napomena“ na strani 5Za isticanje uputstava za postupanje, upućivanja, spiskova,rezultata i drugih elemenata u ovom dokumentu mogu da sekoriste sledeće oznake:

  Ostalo označavanje

  oznaka Opis

  Postupak korak po korak

  ⇨ Rezultat postupka

  Veze prema elementima odn. odeljcima ovog uputstva ili takođe važećimdokumentima

  n Spisak bez utvrđenog redosleda

  [Taster] Elementi prikaza (npr. signalna svetla)Komandni elementi (npr. taster, prekidač)

  „Prikaz /grafičkikorisnički interfejs“

  Elementi ekrana (npr. tasteri, zauzetost funkcijskih tastera)

  KOD Prikaz softverskih elemenata odn. tekstova

  Opšte napomene o jednakompostupanju

  Dopunska uputstva

  Dopunska uputstva

  2

 • Sadržaj1 Funkcija i identifikacija.......................................................... 4

  1.1 funkcija.......................................................................... 41.2 Identifikacija.................................................................. 4

  2 Bezbednost i odgovornost.................................................... 52.1 Označavanje sigurnosnih napomena........................... 52.2 Kvalifikacije korisnika.................................................... 62.3 Namensko korišćenje................................................... 72.4 Opšte sigurnosne napomene za Duodos..................... 7

  3 Transport i skladištenje....................................................... 103.1 Transport.................................................................... 103.2 Skladištenje................................................................ 10

  4 Montaža.............................................................................. 114.1 Područje montaže....................................................... 114.1.1 Pričvršćivanje pumpe sa dvostrukom membranom. 124.2 Uslovi okoline.............................................................. 134.3 Izvođenje usisne strane.............................................. 134.4 Snabdevanje komprimovanim vazduhom................... 14

  5 Upravljanje pumpom sa dvostrukom membranom............. 156 Puštanje u rad..................................................................... 16

  6.1 Ispitivanja pre puštanja u rad...................................... 166.2 Usisavanje.................................................................. 176.3 Prekid rada................................................................. 17

  7 Proveriti momente pritezanja pre puštanja u rad................ 188 Održavanje pumpe sa dvostrukom membranom................ 19

  8.1 Otkrivanje kvara.......................................................... 198.2 Održavanje ventila za vazduh..................................... 208.3 Održavanje pilot-ventila.............................................. 238.4 Održavanje ventila sa kuglicom.................................. 248.5 Održavanje membrane............................................... 25

  9 Odlaganje starih delova...................................................... 2710 Tehnički crtež – Duodos 10................................................. 28

  10.1 Rasklopljeni crteži i liste delova................................ 2911 Kompleti rezervnih delova................................................... 3312 tehnički podaci.................................................................... 3513 Izjava o usklađenosti........................................................... 3714 Indeks................................................................................. 38

  Sadržaj

  3

 • 1 Funkcija i identifikacija1.1 funkcija

  Duodos je pneumatska pumpa sa dvostrukom membranomDuodos pumpa je zaštićena od rada na suvom i samousisna.Promenom pritiska u dovodu vazduha može se regulisati kapacitetpumpe sa dvostrukom membranom. Pneumatsko upravljanje jeizvedeno za bezuljni rad. Duodos je optimalan za transport tečnihhemikalija.Duodos pumpa sa dvostrukom membranom transportuje tečnostido transportne visine od 70 m. Kapacitet pumpe u velikoj merizavisi od kontra-pritiska, pa se zato obavezno mora voditi računa otransportnoj karakteristici. Pri tom razlika pritisaka izmeđuhidraulične i pneumatske strane ne sme da prekorači vrednost od2 bara. Više vrednosti smanjuju vek trajanja pumpe sa dvostrukommembranom.Pri izboru pumpe sa dvostrukom membranom treba proveriti otpor‐nost materijala. Takođe treba uzeti u obzir gustinu, viskoznost,sadržaj čvrstih čestica i temperaturu na kojoj se tečnost tran‐sportuje.

  Dozvoljene vrednosti za medijTemperatura medija– PP varijanta izrade: 5 ... 65 °C– PVDF varijanta izrade: -13 ... 93 °CViskoznost medija: maks. 200 mPasUdeo čvrstih čestica : nema

  1.2 IdentifikacijaTip Kućište Membrana Transportna količina l/h Narudžbeni broj

  Duodos 10 PP Santoprene® 0 ... 900 1010793

  Duodos 10 PVDF Teflon® 0 ... 900 1010797

  Funkcija i identifikacija

  4

 • 2 Bezbednost i odgovornost2.1 Označavanje sigurnosnih napomena

  Ovo uputstvo za upotrebu opisuje tehničke podatke i funkcije proiz‐voda. Uputstvo za upotrebu sadrži opširne sigurnosne napomene ina jasan način je podeljeno na postupke za rad.Sigurnosne napomene i napomene podeljene su prema sledećojšemi. Pri tom se upotrebljavaju razni piktogrami koji su prilagođenisituaciji. Piktogrami koji su ovde prikazani služe samo kao primer.

  OPASNOST!Vrsta i izvor opasnostiPosledica: Smrt ili najteže povrede.Mera koju morate preduzeti da biste izbegli ovu opas‐nost.Opasnost!– Označava neposrednu opasnost. Ako se ne

  izbegne, posledice su smrt ili najteže povrede.

  UPOZORENJE!Vrsta i izvor opasnostiMoguća posledica: Smrt ili najteže povrede.Mera koju morate preduzeti da biste izbegli ovu opas‐nost.Upozorenje!– Označava potencijalno opasnu situaciju. Ako se ne

  izbegne, posledice mogu biti smrt ili najtežepovrede.

  OPREZ!Vrsta i izvor opasnostiMoguća posledica: Lake ili neznatne povrede.Materijalna šteta.Mera koju morate preduzeti da biste izbegli ovu opas‐nost.Oprez!– Označava potencijalno opasnu situaciju. Ako se ne

  izbegne, posledice mogu biti lake ili neznatnepovrede. Koristi se i za upozoravanje namaterijalne štete.

  Uvod

  Bezbednost i odgovornost

  5

 • UPUTSTVO!Vrsta i izvor opasnostiOštećenje proizvoda ili njegove okoline.Mera koju morate preduzeti da biste izbegli ovu opas‐nost.Napomena!– Označava potencijalno štetnu situaciju. Ako se ne

  izbegne, mogu se oštetiti proizvod ili nešto drugo unjegovoj okolini.

  Vrsta informacijaSaveti za korišćenje i dodatne informacije.Izvor informacija. Dodatne mere.Informacije!– Označava savete za korišćenje i druge naročito

  korisne informacije. To nije signalna reč za opasnuili štetnu situaciju.

  2.2 Kvalifikacije korisnika

  UPOZORENJE!Opasnost od povreda u slučaju nedovoljne kvalifikova‐nosti osoblja!Rukovalac sistema ili uređaja odgovoran je za obez‐beđenje kvalifikovanosti radnika.Kada nekvalifikovano osoblje rukuje uređajem ili sezadržava u opasnom području uređaja, nastaju opas‐nosti koje mogu izazvati teške povrede i materijalneštete.– Sve radove poveravati samo kvalifikovanom

  osoblju– Nekvalifikovano osoblje udaljiti iz područja opas‐

  nosti

  Obrazovanje Definicija

  podučena osoba Podučenom osobom se smatra osoba koja je dobila poduku u vezi dodeljenihzadataka i mogućih opasnosti u slučaju nestručnog postupanja, kao i o neop‐hodnim zaštitnim merama.

  obučeni korisnik Obučeni korisnik je osoba koja ispunjava zahteve navedene za podučeneosobe i koja je za dati sistem prošla obuku firme ProMinent ili ovlašćenogprodajnog partnera.

  kvalifikovani radnik Kvalifikovani radnik je osoba koja na osnovu svog obrazovanja, znanja iiskustva, kao i poznavanja odgovarajućih propisa može da proceni i prepo‐znati moguće opasnosti pri obavljanju radova koji su mu povereni. Za procenustručnih kvalifikacija može se uzeti u obzir i višegodišnji rad u datom područjurada.

  Bezbednost i odgovornost

  6

 • Obrazovanje Definicija

  Elektrotehničar Elektrotehničar je osoba koja na osnovu svog stručnog obrazovanja, znanja iiskustva, kao i poznavanja važećih standarda i propisa, može samostalno daobavlja radove na električnim sistemima, kao i da prepozna i izgbegnemoguće opasnosti.Elektrotehničar je školovan specijalno za područje rada u kome radi i poznajeodgovarajuće standarde i propise.Elektrotehničar mora da ispunjava odredbe važećih propisa o sprečavanjunesreća.

  Servisna služba Servisna služba obuhvata servisne tehničare koje je firma ProMinent ospo‐sobila i ovlastila za obavljanje radova na sistemu.

  Napomena za rukovaocaPridržavajte se važećih propisa o zaštiti na radu, kao iostalih opšteprihvaćenih sigurnosno-tehničkih pravila!

  2.3 Namensko korišćenje

  OPREZ!Namensko korišćenjeMoguća posledica nepoštovanja ovoe napomene:Lake povrede i materijalne štete– Pumpa je predviđena za transport tečnosti– Pumpa nije predviđena za transport gasovitih

  medija ili medija u čvrstom stanju– Pumpu koristite samo u skladu sa tehničkim

  podacima i specifikacijama navedenim u ovomuputstvu za upotrebu

  – Pumpa nije podesna za korišćenje u područjima ukojima postoji opasnost od eksplozije

  – Uređaj uključite samo kada je pravilno pričvršćenna podlogu ili svoje prijemno mesto.

  2.4 Opšte sigurnosne napomene za Duodos

  UPOZORENJE!Opasnost usled opasnog materijala!Moguća posledica: Smrt ili najteže povrede.Vodite računa pri radu sa opasnim materijama uz kojese dostavlja aktuelni sigurnosno-tehnički list proizvo‐đača opasne materije. Neophodne mere su navedeneu sadržaju sigurnosno-tehničkog lista. Potencijalnaopasnost materijala se uvek iznova procenjuje naosnovu novih saznanja i zbog toga sigurnosno-tehničkilist treba redovno proveravati i po potrebi zameniti.Za postojanje i aktuelnost sigurnosno-tehničkog lista iprocesnu opasnosti na datom radnom mestu odgo‐voran je korisnik sistema.

  Bezbednost i odgovornost

  7

 • UPOZORENJE!Opasni mediji / kontaminacija ljudi i postrojenjaMoguća posledica: Smrt ili najteže povrede.Materijalna šteta– Osigurajte otpornost uređaja na transportni medij– Uvek vodite računa o sigurnosno-tehničkom listu

  transportovanog medija. Za raspoloživost iaktuelnost sigurnosno-tehničkog lista odgovoran jekorisnik sistema

  – Za uvođenje protivmera u slučaju curenja transpor‐tovanog medija uvek je merodavan sigurnosno-tehnički list transportovanog medija

  – Vodite računa o opštim ograničenjima u pogledugraničnih viskoznosti, otpornosti na hemikalije igustine

  UPOZORENJE!Vek trajanja membraneMoguća posledica: Smrt ili najteže povredeVek trajanja membrane se ne može precizno utvrditi.Zbog mogućnosti preloma membrane, neophodno jeračunati na time izazvano isticanje tečnosti.Osim toga, morate sprečiti da čestice neispravnemembrane dospeju u transportovani medij. To semože izvesti npr. filtracijom, alamom za prelom crevaili drugim merama koje su podesne za dati proces.

  OPREZ!Komprimovani vazduhPre svih radova na pumpi sa dvostrukom membranomtreba zatvoriti vodove za komprimovani vazduh i odz‐račiti pumpu sa dvostrukom membranom.Pre svih radova na održavanju i popravci treba isključitisnabdevanje komprimovanim vazduhom, ispustitikomprimovani vazduh i skinuti vod za dovod vazduhasa pumpe sa dvostrukom membranom. Vod napneumatskoj strani pumpe sa dvostrukommembranom može da bude pod pritiskom i zbog togase mora odzračiti.

  OPREZ!Vruća površinaPumpa se takođe može zagrejati pri transportu vrućihtečnosti. Na pumpi mogu postojati vruće površine.Vodite računa o situaciji i preduzmite odgovarajućemere za smanjenje opasnosti.

  Bezbednost i odgovornost

  8

 • Nivo zvučnog pritiska pumpe maks. 91 dBZavisno od uslova rada, nivo zvučnog pritiska uređajamože da iznosi maks. 88 dB ± 3 dB. Vodite računa oovim činjenicama i preduzmite odgovarajuće merekako biste smanjili opterećenje usled ovakvog nivoazvučnog pritiska. Način i realizacija odgovarajućihmera zavisi od lokalnih uslova i predstavlja odgovor‐nost korisnika sistema.

  Proveriti učvršćenost pričvrsnih elemenata.Pre puštanja u rad pumpe sa dvostrukom membranommorate da proverite učvršćenost svih predviđenih pri‐čvrsnih elemenata sa zaptivačima. Zaptivači mogu da„puze“ , tako da se pričvrsni elementi olabavljuju savremenom.

  U slučaju preloma membraneU slučaju preloma membrane, transportni medijummože dospeti u vazdušni sistem pumpe sa dvostrukommembranom i, preko njega, u atmosferu. Ukoliko jetransportni medij opasna, štetna ili otrovna supstanca,izlaz za vazduh se mora odvesti u odgovarajućepodručje radi bezbednog odlaganja.

  Rad na otvorenom prostoru i napolju– Kada uređaj radi napolju, odgovarajućim merama

  ga zaštitite od uticaja okoline, kao što su:– UV zračenje– vlaga– mraz itd.

  Bezbednost i odgovornost

  9

 • 3 Transport i skladištenjen Kvalifikacije korisnika, transport i skladištenje: podučene

  osobe, vidi Ä Poglavlje 2.2 „Kvalifikacije korisnika“ na strani 6

  UPOZORENJE!Opasnost usled opasnog materijala!Moguća posledica: Smrt ili najteže povrede.Vodite računa pri radu sa opasnim materijama uz kojese dostavlja aktuelni sigurnosno-tehnički list proizvo‐đača opasne materije. Neophodne mere su navedeneu sadržaju sigurnosno-tehničkog lista. Potencijalnaopasnost materijala se uvek iznova procenjuje naosnovu novih saznanja i zbog toga sigurnosno-tehničkilist treba redovno proveravati i po potrebi zameniti.Za postojanje i aktuelnost sigurnosno-tehničkog lista iprocesnu opasnosti na datom radnom mestu odgo‐voran je korisnik sistema.

  3.1 TransportTransportn Ova pumpa je zaštićena kartonskom ambalažomn Ambalažni materijal se može ponovo koristitin Voditi računa o uslovima okoline

  3.2 SkladištenjeUređaj treba skladištiti u praznom stanju.

  Dozvoljeni uslovi skladištenja:

  Sve varijante: + 5° C ... 60° C

  Sve varijante: < 95 % relativna vlažnost vazduha (bez kondenzacije)

  Dozvoljeni radni uslovi:

  Sve varijante: - 10 °C ... 40 °C

  Sve varijante: < 95 % relativna vlažnost vazduha (bez kondenzacije)

  Transport i skladištenje

  10

 • 4 Montažan Kvalifikacije korisnika, montaža: kvalifikovani radnik , vidiÄ Poglavlje 2.2 „Kvalifikacije korisnika“ na strani 6

  OPREZ!Moguća posledica: Lake ili neznatne povrede.Materijalna šteta.Vodite računa o dozvoljenim uslovima okoline.

  4.1 Područje montaže

  Pravilna montažaPumpu sa dvostrukom membranom montirajteuspravno i na mestu postavljanja. Ventili pumpe sadvostrukom membranom rade pod dejstvom gravi‐tacije. Kuglice ventila se pod dejstvom sile gravitacijepritiskaju u sedište ventila i vrše zaptivanje.Nevertikalna montaža utiče na funkciju ventila.

  Nominalna širina ocevljenjaPriključni zavrtanjski spojevi ne smeju da smanjenominalnu širinu ocevljenja i pumpe sa dvostrukommembranom. Hidraulični priključci imaju unutrašnji ispoljni navoj. Priključni zavrtanjski spoj ne navrtati naunutrašnji navoj zato što bi to dovelo do smanjenjanominalne širine ocevljenja.

  Pobrinite se da usisni vod treba da bude kratak i da nema mnogocevnih armatura. Nemojte da smanjujete prečnik usisnog voda. Uslučaju krutih cevovoda, između pumpe sa dvostrukommembranom i cevovoda treba umetnuti kraći komad creva da bi sepumpa sa dvostrukom membranom zaštitila od vibracija, kao i odvučnih i potisnih sila. Preporučuje se ugradnja prigušivačapulsacija radi smanjenja pulsacija u transportnom mediju.

  Montaža

  11

 • A1142

  1.

  2. 3. 4. 5. 6.

  7.

  8. 9. 10. 11. 12.

  13.

  14. 16. 17. 18.

  19.

  15.

  Slika 1: Područje montaže1. Prigušivač pulsacija2. Fleksibilna spojnica3. Cevna spojnica4. Manometar5. Zaustavni ventil6. Pneumatska strana7. Ispusni ventil8. Fleksibilna spojnica9. Modul filtera/regulatora10. Sušač vazduha (opcija)

  11. Zaustavni ventil12. Priključak komprimovanog vazduha13. Ispusni ventil14. Usisna strana15. Zaustavni ventil16. Manometar17. Cevna spojnica18. Fleksibilna spojnica19. Izlaz za vazduh

  4.1.1 Pričvršćivanje pumpe sa dvostrukom membranom

  Pravilno pričvršćivanje uređajaUređaj uključite samo kada je pravilno pričvršćen napodlogu ili svoje prijemno mesto. Korisnik sistema imaodgovornost da obezbedi podlogu i pričvrsni materijaluređaja koji mogu da izdrže sve radne uslove uređaja.

  Montaža

  12

 • 4.2 Uslovi okoline

  UPUTSTVO!Uslovi okolineMoguća posledica: Materijalna šteta i veće habanjeUgradnja mora da se vrši u zgradi. Ukoliko pumpamora da se postavi na otvorenom prostoru, neophodnoje predvideti zaštitu od sunčevog zračenja ivremenskih uticaja.Prilikom pozicioniranja pumpe mora se obezbeditidovoljan pristup za obavljanje svih vrsta radova odr‐žavanja.

  4.3 Izvođenje usisne strane

  Nominalna širina ocevljenjaPriključni zavrtanjski spojevi ne smeju da smanjenominalnu širinu ocevljenja i pumpe sa dvostrukommembranom. Hidraulični priključci imaju unutrašnji ispoljni navoj. Priključni zavrtanjski spoj ne navrtati naunutrašnji navoj zato što bi to dovelo do smanjenjanominalne širine ocevljenja.

  Dimenzionisanje usisne straneUsisnu stranu treba izvesti sa većim dimenzijama.Snabdevanje pumpe sa dvostrukom membranom tran‐sportnom tečnošću mora se garantovati pod svimuslovima opterećenja i u svim radnim stanjima. Voditeračuna o predimenzioniranom unutrašnjem prečnikuusisnih vodova.

  Da bi se osigurao maksimalan vek trajanja membrane, pumpa sadvostrukom membranom mora da se postavi što bliže tran‐sportnom mediju. Pri pozitivnom predpritisku na usisnoj strani odviše od 3,0 m vodenog stuba preporučuje se ugradnja ventila zaodržavanje pritiska u ispustu za vazduh pumpe sa dvostrukommembranom radi zaštite membrane. Minimalan pritisak vazduha zarad pumpe sa dvostrukom membranom iznosi oko 1 bar.

  Montaža

  13

 • 4.4 Snabdevanje komprimovanim vazduhom

  Snabdevanje komprimovanim vazduhomPumpa sa dvostrukom membranom se priključuje nasnabdevanje komprimovanim vazduhom u skladu sadanašnjim standardima (ISO 8573-1). Preporučujemokomprimovani vazduh bez ulja i preostalog ulja(preostalo ulje kompresora maks. 0,1 mg/m³ za HEEStečnosti, bio-ulja, odnosno maks. 5mg/m³ dozvoljenoza mineralna ulja) i odgovarajuće sušen (ISO 8573-1,klasa 4 sa 3 °C DTP).Naša je preporuka da tačka kondenzacije podpritiskom (DTP) bude najmanje 10 °C ispodambijentalne temperature.

  Podesno snabdevanje komprimovanim vazduhomZa pripremu podesnog snabdevanja komprimovanimvazduhom odgovoran je korisnik sistema. Pri tomvodite računa o ISO 8573.

  Snabdevanje komprimovanim vazduhom treba izvesti predimenzio‐nirano. Vaše snabdevanje komprimovanim vazduhom mora biti ustanju da snabdeva pumpu sa dvostrukom membranom dovoljnomkoličinom komprimovanog vazduha u svakom trenutku i u svimradnim stanjima. Pri tom vodite računa i o potrošnji vazduha drugihuređaja i mašina priključenih na isto snabdevanje komprimovanimvazduhom. Pri uključivanju i isključivanju potrošačakomprimovanog vazduha može doći do znatnih oscilacija pritiska uokviru snabdevanja komprimovanim vazduhom.Pritisak vazduha dopremljenog vazduha ne sme da prekorači 7bara (100 psi). Ulaz za vazduh pumpe sa dvostrukom membranompriključite na snabdevanje komprimovanim vazduhom čija količinavazduha i pritisak odgovaraju zahtevanom kapacitetu pumpe. Da bise obezbedilo da pritisak napajanja bude u okviru propisanih vred‐nosti, ispred pumpe sa dvostrukom membranom treba povezatiregulacioni ventil.U slučaju krutog cevovoda za dopremanje vazduha, izmeđupumpe sa dvostrukom membranom i cevovoda stavite kraći komadsavitljivog creva.Težina voda za snabdevanje vazduhom, regulacionog ventila ifiltera ne sme da pritiska priključnu armaturu za vazduh pumpe sadvostrukom membranom, već se na odgovarajući način moraamortizovati. U suprotnom može doći do oštećenja pumpe sa dvo‐strukom membranom.

  Ventil za vazduh i pilot-ventil zbog svoje konstrukcije ne zahtevajupodmazivanje i ne smeju se podmazivati.

  Voda u komprimovanom vazduhu može dovesti do smrzavanjaizduvnog vazduha, odnosno do zaleđivanja pumpe sa dvostrukommembranom. Moguće posledice su neispravnosti ili otkaz pumpesa dvostrukom membranom. Preporučuje se ugradnja sušača vaz‐duha. On izvlači vodu iz komprimovanog vazduha i štiti odzaleđivanja.

  Podmazivanje ventila za vazduh

  Vlaga u vazdušnom vodu

  Montaža

  14

 • 5 Upravljanje pumpom sa dvostrukom membranomn Kvalifikacije korisnika, upravljanje: podučene osobe, vidiÄ Poglavlje 2.2 „Kvalifikacije korisnika“ na strani 6

  Pumpa sa dvostrukom membranom je na strani korisnika u potpu‐nosti integrisana u predviđeni sistem koji upravlja njome. Direktnoupravljanje pumpom sa dvostrukom membranom nije moguće.

  Upravljanje pumpom sa dvostrukom membranom

  15

 • 6 Puštanje u radn Kvalifikacije korisnika, puštanje u rad: obučeni korisnik, vidiÄ Poglavlje 2.2 „Kvalifikacije korisnika“ na strani 6

  Proveriti učvršćenost pričvrsnih elemenata.Pre puštanja u rad pumpe sa dvostrukom membranommorate da proverite učvršćenost svih predviđenih pri‐čvrsnih elemenata sa zaptivačima. Zaptivači mogu da„puze“ , tako da se pričvrsni elementi olabavljuju savremenom.

  6.1 Ispitivanja pre puštanja u rad

  UPOZORENJE!Opasnost usled opasnog materijala!Moguća posledica: Smrt ili najteže povrede.Vodite računa pri radu sa opasnim materijama uz kojese dostavlja aktuelni sigurnosno-tehnički list proizvo‐đača opasne materije. Neophodne mere su navedeneu sadržaju sigurnosno-tehničkog lista. Potencijalnaopasnost materijala se uvek iznova procenjuje naosnovu novih saznanja i zbog toga sigurnosno-tehničkilist treba redovno proveravati i po potrebi zameniti.Za postojanje i aktuelnost sigurnosno-tehničkog lista iprocesnu opasnosti na datom radnom mestu odgo‐voran je korisnik sistema.

  Neophodno je obaviti sledeća ispitivanja:n Pazite da se uređaj ne ošteti tokom transporta ili skladištenja.

  O bilo kakvim oštećenjima odmah obavestite dobavljačen Proverite da li je pritisak vazduha podesan za uređajn Uverite se da uređaj može da se koristi za transportovanu teč‐

  nost i da neće biti oštećenn Pobrinite se da temperatura tečnosti ne prekorači preporučenu

  temperaturun U pneumatski vod instalirajte manometar ako vrednost kontra-

  pritiska nije poznata.n Proverite vrednosti protoka, pritiska itd. pod radnim uslovima.n Instalirajte sigurnosni ventil u pneumatskom vodu da bi se

  pumpa zaštitila od preopterećenja u slučaju da se ventilslučajno zatvori ili se vod blokira na neki drugi način.

  Puštanje u rad

  16

 • 6.2 Usisavanje1. Da biste pokrenuli pumpu sa dvostrukom membranom otvo‐

  rite ventil za vazduh za 1/2 do 3/4 kruga2.

  KavitacijaUkoliko se pri otvaranju ventila za vazduhpoveća frekvencija hoda pumpe sa dvostrukommembranom, tada dolazi do kavitacije. Ventil avazduh treba postepeno okretati unazad tako dase odnos potrošnje vazduha i transportnekoličine pumpe sa dvostrukom membranompodesi na optimalnu vrednost.

  Kada je pumpa sa dvostrukom membranom napunjena teč‐nošću, otvorite još malo ventil za vazduh da biste uspostavilipotreban protok vazduha

  6.3 Prekid rada

  UPOZORENJE!Opasnost usled opasnog materijala!Moguća posledica: Smrt ili najteže povrede.Vodite računa pri radu sa opasnim materijama uz kojese dostavlja aktuelni sigurnosno-tehnički list proizvo‐đača opasne materije. Neophodne mere su navedeneu sadržaju sigurnosno-tehničkog lista. Potencijalnaopasnost materijala se uvek iznova procenjuje naosnovu novih saznanja i zbog toga sigurnosno-tehničkilist treba redovno proveravati i po potrebi zameniti.Za postojanje i aktuelnost sigurnosno-tehničkog lista iprocesnu opasnosti na datom radnom mestu odgo‐voran je korisnik sistema.

  Nakon svake upotrebe isperite pumpu sa dvostrukom membranomukoliko se koristi tečnost koja u mirnom stanju ima tendencijutaloženja ili stvrdnjavanja. Na taj način se sprečava oštećivanjepumpe sa dvostrukom membranom. Preostala tečnost u pumpi sadvostrukom membranom može da se isuši i stvori naslage. Tomože da dovede do problema na membranama i ventilima sakuglicom prilikom ponovnog pokretanja pumpe sa dvostrukommembranom. Pumpu sa dvostrukom membranom nakon upotrebeuvek treba potpuno isprazniti pri temperaturama ispod 0 °C.

  Puštanje u rad

  17

 • 7 Proveriti momente pritezanja pre puštanja u rad

  Trajna zaptivenostPrilikom puštanja u rad treba da se proveri ispravnostobrtnog momenta navojnih spojeva.Osim toga je preporučljivo da se jednom godišnje pro‐veri ispravnost obrtnog momenta ovih navojnihspojeva, jer materijal pumpe omekšava usled čegadolazi do smanjenja momenta pritezanja.

  A2249

  3,4 Nm

  2,2 Nm

  2,2 Nm

  2,2 Nm

  2,2 Nm

  I.

  Slika 2: Proverite momente pritezanja pre puštanja u rad.1. Dodatno pritegnite sve zavrtnje (37) sa 2,2 Nm.2. Pritegnite zavrtanj (11) sa 3,4 Nm.3. Vrlo pažljivo pritegnite navrtku (25) u poziciji I, jer za ovu

  navrtku ne postoji podatak o obrtnom momentu.

  Proveriti momente pritezanja pre puštanja u rad

  18

 • 8 Održavanje pumpe sa dvostrukom membranomn Kvalifikacije korisnika, održavanje: podučene osobe, vidiÄ Poglavlje 2.2 „Kvalifikacije korisnika“ na strani 6

  UPOZORENJE!Opasnost usled opasnog materijala!Moguća posledica: Smrt ili najteže povrede.Vodite računa pri radu sa opasnim materijama uz kojese dostavlja aktuelni sigurnosno-tehnički list proizvo‐đača opasne materije. Neophodne mere su navedeneu sadržaju sigurnosno-tehničkog lista. Potencijalnaopasnost materijala se uvek iznova procenjuje naosnovu novih saznanja i zbog toga sigurnosno-tehničkilist treba redovno proveravati i po potrebi zameniti.Za postojanje i aktuelnost sigurnosno-tehničkog lista iprocesnu opasnosti na datom radnom mestu odgo‐voran je korisnik sistema.

  Pre svih radovaPre svih radova na pumpi sa dvostrukom membranom,ona se mora odvojiti od snabdevanja komprimovanimvazduhom i dovodnih i odvodnih vodova, odzračiti idekontaminirati. U vezi sa tim vodite računa o sigur‐nosno-tehničkom listu transportovanih hemikalija.

  8.1 Otkrivanje kvaraMogući simptomin Pumpa sa dvostrukom membranom se ne taktujen Pumpa sa dvostrukom membranom se taktuje, ali ne vrši tran‐

  sportn Pumpa sa dvostrukom membranom se taktuje, ali je tran‐

  sportna količina nedovoljnan Pumpa sa dvostrukom membranom se nepravilno taktujen Pumpa sa dvostrukom membranom jako vibrira

  Uzrok: Mera:

  Usisna visina sistema je previsoka Kod usisnih visina iznad 6 metara, pumpa se u mnogim slučajevimamože dovesti do usisavanja zbog predpunjenja komora pumpe

  Preveliki predpritisak na usisnojstrani sistema

  U slučaju predpritiska većeg od 3 m VS treba predvideti ventil za odr‐žavanje pritiska u ispustu za vazduh pumpe sa dvostrukommembranom

  Kontra-pritisak medija je veći odpritiska vazduha

  Ulazni pritisak vazduha pumpe sa dvostrukom membranom trebapovećati

  Pritisak komprimovanog vazduhaje veći od kontra-pritiska medija

  Pritisak vazduha snabdevanja podesiti u skladu sa karakteristikompumpe sa dvostrukom membranom. Pri većoj frekvenciji hoda medijmože da kavitira

  Usisni vod sa preniskomnominalnom širinom

  Za poprečni presek usisnog voda koristiti preporuke sa dimenzionogcrteža

  Održavanje pumpe sa dvostrukom membranom

  19

 • Uzrok: Mera:

  Vazdušni vod sa preniskomnominalnom širinom

  Pridržavati se preporuka za dimenzionisanje ulaznog voda za vazduhkoje su date u uputstvu za upotrebu pumpe sa dvostrukommembranom

  Sistem razvodnika vazduhapumpe sa dvostrukommembranom

  Ventil za vazduh, pilot-ventil i upravljačke klinove rastaviti i pregledati

  Kruti cevni priključci na pumpi Koristiti fleksibilne spojeve i prigušivač pulsacija

  Zvučni izolator za izduvni gas jezačepljen

  Demontirati zvučni izolator. Zatim očistiti, odnosno odlediti i ponovomontirati.

  Transportni medij u zvučnomizolatoru za izduvni gas

  Komore pumpe rastaviti i proveriti da li je neka membrana prelomljenaili je olabavljena prirubnica neke membrane

  Ventil sa kuglicom je začepljen Rastaviti transportnu jedinicu pumpe sa dvostrukom membranom iotkloniti blokadu

  Ventil sa kuglicom ili sedišteventila su istrošeni ili pomereni

  Proveriti da li kod ventila sa kuglicom ili sedišta ventila ima habanja ida li su pravilno postavljeni. Zameniti, ako je potrebno

  Usisni vod je začepljen Otkloniti blokadu, odnosno proveriti i očistiti usisni vod

  Pneumatski vod je začepljen Proveriti da li je začepljen. Možda su ventili u pneumatskom voduzatvoreni

  Komora pumpe je začepljena Rastaviti transportnu jedinicu i pregledati membranske komore pumpesa dvostrukom membranom

  8.2 Održavanje ventila za vazduh

  Pre održavanja ventila za vazduh prvo treba prekinutidovod komprimovanog vazduha, zatim odzračitipumpu sa dvostrukom membranom i otkačiti vod zasnabdevanje vazduhom sa pumpe sa dvostrukommembranom.

  Održavanje pumpe sa dvostrukom membranom

  20

 • 7.

  6.

  3.

  3.

  2.

  10. 11.

  9.

  8.1.3.

  7.

  24.

  23 .20 .

  13 .14 .15 .

  10 .16 .

  6.

  12.

  21.22.

  A1137

  Slika 3: Održavanje ventila za vazduh1. Skinite 4 zavrtnja (11)2. Demontirajte kućište ventila za vazduh (1)3. Demontirajte zaptivače (8 i 12)

  ð Proverite zaptivače i zamenite ih po potrebi.

  4. Pomoću klešta skinite oba sigurnosna prstena (7) ventila zavazduh i oba krajnja čepa (6)

  ð Ako je potrebno, zamenite O-prstenove (3).

  5. Izvucite klip (2) iz upravljačkog cilindra. Pazite da klipovi nenaprsnu ili se oštete

  6. Klip očistite mekom krpom7. Proverite da li na klipu ima naprslina i znakova habanja

  ð Ako je potrebno, zamenite klip.

  8. Proverite da li je upravljački cilindar (odnosno jedan deo oddva) zaprljan iznutra i da li ima naprsline

  ð Ako je potrebno, zamenite upravljački cilindar i klip (2).

  9. Postavite krajnji čep (6) sa O-prstenom (3) i sigurnosnimprstenom (7) u kućište ventila za vazduh (1)

  10. Novi upravljački cilindar i klip (2) izvadite iz plastične kese iizvucite klip iz upravljačkog cilindra

  11. Šest O-prstenova (3) navucite na upravljački cilindar iuglavite O-prstenove u useke

  12. O-prstenove premažite tankim slojem masti pre ugradnjeupravljačkog cilindra u kućište ventila za vazduh

  13. Useke na upravljačkom cilindru poravnajte sa usecima ukućištu ventila za vazduh (1)

  Rastavljanje ventila za vazduh

  Ponovo sastaviti ventil za vazduh

  Održavanje pumpe sa dvostrukom membranom

  21

 • 14. Uvucite klip u upravljački cilindar do već montiranog krajnjegpoklopca. Pazite da ne naprsne.

  15. Ugradite drugi krajnji čep sa O-prstenom.16. Postavite preostali sigurnosni prsten17. Sada možete ponovo da ugradite kućište ventila za vazduh u

  pumpu18. Poklopac (9), zaptivač kućišta ventila (8), kućište ventila za

  vazduh (1), pet četvrtastih useka okrenutih prema poklopcu ipoklopac (12) postavite na pumpu sa dvostrukommembranom koristeći četiri šestostrana zavrtnja

  19. Prigušivač zvuka (14) i poklopac (15) navucite na zavrtnje20. Postavite podloške (10) i šestostrane navrtke (16), a zatim

  šestostrane navrtke pritegnite sa 3,4 Nm21. Ponovo priključite snabdevanje komprimovanim vazduhom

  ð Pumpa sa dvostrukom membranom je sada spremna zarad.

  Održavanje pumpe sa dvostrukom membranom

  22

 • 8.3 Održavanje pilot-ventila

  Pre održavanja pilot-ventila prvo treba prekinuti dovodkomprimovanog vazduha, zatim odzračiti pumpu sadvostrukom membranom i otkačiti vod za snabdevanjevazduhom sa pumpe sa dvostrukom membranom.

  7.

  6.

  3.

  3.

  2.

  10. 11.

  9.

  8.1.3.

  7.

  24.

  23 .20 .

  13 .14 .15 .

  10 .16 .

  6.

  12.

  21.22.

  A1137

  Slika 4: Održavanje pilot-ventila1. Uklonite obe stezne trake2. Istovremeno okrećite spoljnu prirubnicu membrane,

  membranu i unutrašnju prirubnicu membrane suprotno smerukretanja kazaljke na satu

  3. Da biste mogli da izvadite klip (23) pilot-ventila, morate prvoda uklonite O-prsten (24) na jednom kraju klipa.

  4. Istisnite klip iz upravljačkog cilindra i pregledajte O-prsten(24) da biste videli da li ima oštećenja ili je pohaban

  ð Oštećene O-prstenove zameniti

  5. Da biste demontirali sigurnosni prsten (22) upravljačkogcilindra

  6. Proverite da li je upravljački cilindar (20) pilot-ventila zaprljaniznutra ili ima naprsline ili druge nedostatke

  ð Ako je potrebno, zameniti upravljački cilindar (20).

  7. Malo podmažite šest O-prstenova (21)8. Upravljački cilindar ubacite u kućište pumpe (13) stranom

  koja ima zarubljeni otvor9. Upravljački cilindar osigurati pomoću sigurnosnog prstena

  (22)10. Malo podmažite četiri unutrašnja O-prstena klipa (23)

  Rastavljanje pilot-ventila

  Ponovo sastaviti pilot-ventil

  Održavanje pumpe sa dvostrukom membranom

  23

 • 11. Klip (23) postavite u upravljački cilindar12. Preostale O-prstenove (24) pritegnite na klipu13. Pritegnite spoljnu prirubnicu membrane, membranu i unu‐

  trašnju prirubnicu membrane na klipnjaču u smeru kazaljkena satu

  14. Montirajte obe stezne trake

  8.4 Održavanje ventila sa kuglicom

  Pregled, odnosno održavanje se obično signalizirajuako pumpa sa dvostrukom membranom pri pokretanju:– loše usisava– daje manji učinak– nepravilno taktuje– taktuje, ali ne pumpa

  1. Prvo zatvorite usisni vod pumpe sa dvostrukom membranom2. Zatvorite pneumatski vod pumpe sa dvostrukom membranom3. Zatvorite dovod komprimovanog vazduha4. Odzračite pumpu sa dvostrukom membranom5. Skinite vod za snabdevanje vazduhom sa pumpe sa dvo‐

  strukom membranom6. Uklonite eventualno preostalu tečnost iz pumpe sa dvo‐

  strukom membranom

  ð Sada se pumpa sa dvostrukom membranom možedemontirati radi održavanja.

  Pre radova na održavanju

  Održavanje pumpe sa dvostrukom membranom

  24

 • 39. 37.

  34.

  33.

  37.

  32.

  38.

  A1138

  Slika 5: Održavanje ventila sa kuglicom1. Skinite zavrtnje (37) kojima su priključne armature pričvrš‐

  ćene na transportna kućišta2. Pregledajte površine kuglica ventila (34) i sedišta ventila (33)

  na habanje i oštećenja

  ð Pohabane ili oštećene delove zameniti.

  3. Pritisnite oba zaptivna prstena (32) u žlebove sedišta ventila(33) i stavite sedište ventila u transportno kućište

  4. Kuglicu ventila (34) stavite na sedište ventila i zavrtnjem pri‐tegnite cevni luk (39) sa transportnim kućištem

  1. Montirajte vod za snabdevanje vazduhom na pumpu sa dvo‐strukom membranom

  2. Otvorite dovod komprimovanog vazduha3. Otvorite pneumatski vod pumpe sa dvostrukom membranom4. Otvorite usisni vod pumpe sa dvostrukom membranom

  ð Pumpa sa dvostrukom membranom sada može ponovoda transportuje tečnost

  Proverite zaptivenost svih priključaka.

  8.5 Održavanje membrane1. Prvo zatvorite usisni vod pumpe sa dvostrukom membranom2. Zatvorite pneumatski vod pumpe sa dvostrukom membranom3. Zatvorite dovod komprimovanog vazduha4. Odzračite pumpu sa dvostrukom membranom

  Sastaviti ventil sa kuglicom

  Nakon radova održavanja

  Pre radova na održavanju

  Održavanje pumpe sa dvostrukom membranom

  25

 • 5. Skinite vod za snabdevanje vazduhom sa pumpe sa dvo‐strukom membranom

  6. Uklonite eventualno preostalu tečnost iz pumpe sa dvo‐strukom membranom

  ð Sada se pumpa sa dvostrukom membranom možedemontirati radi održavanja.

  19.18. 17. 25.

  28.43. 29.

  26.

  27.

  30.A1139

  Slika 6: Održavanje membrane1. Uklonite obe stezne trake (28)2. Istovremeno okrećite spoljnu prirubnicu membrane (27),

  membranu (26) i unutrašnju prirubnicu membrane (25)suprotno smeru kretanja kazaljke na satu

  3.Ugrađena membrana (26) je prirodno zakrivljenaprema spoljnoj strani.

  Spoljnu prirubnicu membrane (27) postavite na spoljnustranu membrane. Pazite da strana unutrašnje prirubnicemembrane (25) većim prečnikom bude okrenuta premamembrani.

  4. Spoljnu prirubnicu membrane zategnite sa oko 3 Nm.Membrana ne sme slobodno da se vrti prilikom pritezanja pri‐rubnice membrane.

  1. Montirajte vod za snabdevanje vazduhom na pumpu sa dvo‐strukom membranom

  2. Otvorite dovod komprimovanog vazduha3. Otvorite pneumatski vod pumpe sa dvostrukom membranom4. Otvorite usisni vod pumpe sa dvostrukom membranom

  ð Pumpa sa dvostrukom membranom sada može ponovoda transportuje tečnost

  Proverite zaptivenost svih priključaka.

  Membranu sastaviti obrnutimredosledom

  Nakon radova održavanja

  Održavanje pumpe sa dvostrukom membranom

  26

 • 9 Odlaganje starih delovan Kvalifikacije korisnika: upućena osoba, videti Ä Poglavlje 2.2

  „Kvalifikacije korisnika“ na strani 6

  UPUTSTVO!Propisi o odlaganju starih delova– Pridržavajte se važećih nacionalnih propisa i

  pravilnika

  Proizvođač prihvata vraćanje dekontaminiranih starih uređaja, akoje za pošiljku plaćena odgovarajuća poštarina.Pre nego što pošaljete uređaj, morate da dekontaminirate uređaj.U tu svrhu morate da bez ostatka uklonite sve opasne materijale. Utu svrhu obratite pažnju na bezbednosni list vašeg dozirnog sred‐stva.Aktuelna izjava o dekontaminaciji može da se preuzme sa internetstranice firme.

  Odlaganje starih delova

  27

 • 10 Tehnički crtež – Duodos 10

  0 1

  66

  78

  33

  041

  975

  3 31

  76

  198167

  87

  23

  19

  2387

  1

  179

  I.

  II.

  III.

  IV. A1140Slika 7: Tehnički crtež – Duodos 10I. Usisni priključakII. Pneumatski priključak

  III. OpcionoIV. Priključak komprimovanog vazduha

  Tehnički crtež – Duodos 10

  28

 • 10.1 Rasklopljeni crteži i liste delova

  A1141

  Slika 8: Rasklopljeni crtež – Duodos 10

  Lista delova za Duodos 10 PP

  Poz. Broj Narudž. br. Ref. br. Oznaka Napomena

  1 1 1043218 095-077-551 Kućište ventila za vazduh polipropilen, ojačanstaklenim vlaknima

  2 1 1043113 031-106-000 Upravljački cilindar i klip, ventilza vazduh

  Podsklop

  3 8 1043183 560-101-360 O-prsten Buna-N

  6 2 1043233 165-074-551 Krajnji čep polipropilen, ojačanstaklenim vlaknima

  7 2 1043124 675-051-115 Sigurnosni prsten oplemenjeni čelik 302/304

  8 1 1043247 360-085-360 Zaptivač, kućište ventila zavazduh

  Buna-N

  9 1 1043259 165-072-551 Poklopac, ulaz za vazduh polipropilen, ojačanstaklenim vlaknima

  10 8 1043105 901-037-115 Podloška 1/4" oplemenjeni čelik 302/304

  11 4 1043140 170-103-115 Šestostrani zavrtanj 1/4-20 5" oplemenjeni čelik 302/304

  12 1 1043241 360-084-360 Zaptivač, kućište pumpe Buna-N

  13 1 1043170 114-019-551 kućište pumpe polipropilen, ojačanstaklenim vlaknima

  14 1 1043145 530-022-550 Prigušivač zvuka polietilen

  Rasklopljeni crtež – Duodos 10 PP

  Tehnički crtež – Duodos 10

  29

 • Poz. Broj Narudž. br. Ref. br. Oznaka Napomena

  15 1 1043256 165-073-551 Poklopac, prigušivač zvuka polipropilen, ojačanstaklenim vlaknima

  16 4 1043128 545-003-115 Šestostrani zavrtanj 1/4-20UNC

  oplemenjeni čelik 302/304

  17 2 1043110 449-021-551 Uložak čepa polipropilen, ojačanstaklenim vlaknima

  18 2 1043250 720-031-359 Zaptivač, K-R uretan

  19 1 1043188 685-046-120 Membranska klipnjača oplemenjeni čelik 416

  20 1 1043222 755-038-000 Cilindar, pilot-ventil Podsklop

  21 6 1043179 560-066-360 O-prsten Buna-N

  22 1 1043125 675-047-115 Sigurnosni prsten, cilindarpilot-ventila

  oplemenjeni čelik 302/304

  23 1 1043221 775-038-000 Klip, pilot-ventil Podsklop

  24 6 1043180 560-029-374 O-prsten nitril

  25 2 1043190 612-147-150 Unutrašnja prirubnicamembrane

  aluminijum

  26 2 1043213 286-069-354 Membrana Santoprene

  27 2 1043208 612-146-552 Spoljna prirubnica membrane polipropilen

  28 2 1043119 200-057-115 Zatezna pločica oplemenjeni čelik 302/304

  29 2 1043224 100-002-115 Čekićasti zavrtanj oplemenjeni čelik 302/304

  30 2 1043127 545-027-337 Šestostrani zavrtanj 1/4-28UNF

  čelik, hromiran

  31 2 1043167 196-145-552 Transportno kućište polipropilen

  32 8 1043240 720-032-600 Zaptivač ventila PTFE

  33 4 1043089 722-073-552 Sedište ventila polipropilen

  34 4 1043097 050-033-354 Kuglica ventila Santoprene

  35 2 1043148 312-095-552 Cevni luk, usisna strana polipropilen

  37 24 1043126 706-023-115 Šestostrani zavrtanj 10-32UNF x 1"

  oplemenjeni čelik 302/304

  38 24 1043230 544-004-115 Navrtka prirubnice 10-32 UNF oplemenjeni čelik 302/304

  39 2 1043152 312-096-552 Cevni luk, pneumatska strana polipropilen

  40 4 1043237 720-033-600 Zaptivač razvodnika PTFE

  41 1 1043076 518-127-552 Razvodna armatura, hori‐zontalna

  polipropilen

  42 1 1043074 518-128-552 Razvodna armatura, vertikalna polipropilen

  43 2 1043245 360-086-360 Zaptivač, membrana Buna-N

  55 8 1043126 706-023-115 Zavrtanj 10-32x1 oplemenjeni čelik 302/304

  Tehnički crtež – Duodos 10

  30

 • Lista delova za Duodos 10 PVDF

  Poz. Broj Narudž. br. Ref. br. Oznaka Napomena

  1 1 1043218 095-077-551 Kućište ventila za vazduh polipropilen, ojačanstaklenim vlaknima

  2 1 1043113 031-106-000 Upravljački cilindar i klip, ventilza vazduh

  Podsklop

  3 8 1043183 560-101-360 O-prsten Buna-N

  6 2 1043233 165-074-551 Krajnji čep polipropilen, ojačanstaklenim vlaknima

  7 2 1043124 675-051-115 Sigurnosni prsten oplemenjeni čelik 302/304

  8 1 1043247 360-085-360 Zaptivač, kućište ventila zavazduh

  Buna-N

  9 1 1043259 165-072-551 Poklopac, ulaz za vazduh polipropilen, ojačanstaklenim vlaknima

  10 8 1043105 901-037-115 Podloška 1/4" oplemenjeni čelik 302/304

  11 4 1043140 170-103-115 Šestostrani zavrtanj 1/4-20 5" oplemenjeni čelik 302/304

  12 1 1043241 360-084-360 Zaptivač, kućište pumpe Buna-N

  13 1 1043170 114-019-551 kućište pumpe polipropilen, ojačanstaklenim vlaknima

  14 1 1043145 530-022-550 Prigušivač zvuka polietilen

  15 1 1043256 165-073-551 Poklopac, prigušivač zvuka polipropilen, ojačanstaklenim vlaknima

  16 4 1043128 545-003-115 Šestostrani zavrtanj 1/4-20UNC

  oplemenjeni čelik 302/304

  17 2 1043110 449-021-551 Uložak čepa polipropilen, ojačanstaklenim vlaknima

  18 2 1043250 720-031-359 Zaptivač, K-R uretan

  19 1 1043188 685-046-120 Membranska klipnjača oplemenjeni čelik 416

  20 1 1043222 755-038-000 Cilindar, pilot-ventil Podsklop

  21 6 1043179 560-066-360 O-prsten Buna-N

  22 1 1043125 675-047-115 Sigurnosni prsten, cilindarpilot-ventila

  oplemenjeni čelik 302/304

  23 1 1043221 775-038-000 Klip, pilot-ventil Podsklop

  24 6 1043180 560-029-374 O-prsten nitril

  25 2 1043190 612-147-150 Unutrašnja prirubnicamembrane

  aluminijum

  26 2 1043215 286-070-600 Membrana PTFE

  27 2 1043206 612-146-520 Spoljna prirubnica membrane PVDF

  28 2 1043119 200-057-115 Zatezna pločica oplemenjeni čelik 302/304

  29 2 1043224 100-002-115 Čekićasti zavrtanj oplemenjeni čelik 302/304

  30 2 1043127 545-027-337 Šestostrani zavrtanj 1/4-28UNF

  čelik, hromiran

  31 2 1043163 196-145-520 Transportno kućište PVDF

  32 8 1043240 720-032-600 Zaptivač ventila PTFE

  Tehnički crtež – Duodos 10

  31

 • Poz. Broj Narudž. br. Ref. br. Oznaka Napomena

  33 4 1043085 722-073-520 Sedište ventila PVDF

  34 4 1043101 050-034-600 Kuglica ventila PTFE

  35 2 1043146 312-095-520 Cevni luk, usisna strana PVDF

  37 24 1043126 706-023-115 Šestostrani zavrtanj 10-32UNF x 1"

  oplemenjeni čelik 302/304

  38 24 1043230 544-004-115 Navrtka prirubnice 10-32 UNF oplemenjeni čelik 302/304

  39 2 1043150 312-096-520 Cevni luk, pneumatska strana PVDF

  40 4 1043237 720-033-600 Zaptivač razvodnika PTFE

  41 1 1043075 518-127-520 Razvodna armatura, hori‐zontalna

  PVDF

  42 1 1043063 518-128-520 Razvodna armatura, vertikalna PVDF

  43 2 1043245 360-086-360 Zaptivač, membrana Buna-N

  55 8 1043126 706-023-115 Zavrtanj 10-32x1 oplemenjeni čelik 302/304

  Tehnički crtež – Duodos 10

  32

 • 11 Kompleti rezervnih delovaKomplet rezervnih delova Narudž. br.

  Pneumatski pogon za Duodos 10 1010810

  Transportna jedinica za Duodos 10 PP 1010801

  Transportna jedinica za Duodos 10 PVDF 1010806

  Komplet rezervnih delova za pneumatski pogon - Duodos 10 (narudž. br. 1010810):

  Poz.

  Broj Narudž.br.

  Ref. br. Oznaka Napomena

  2 1 1043113 031-106-000 Upravljački cilindar i klip Podsklop

  12 1 1043241 360-084-360 Zaptivač, kućište pumpe Buna-N®

  8 1 1043247 360-085-360 Zaptivač, kućište ventila zavazduh

  Buna-N®

  3 8 1043183 560-101-360 O-prsten Buna-N®

  22 1 1043125 675-047-115 Sigurnosni prsten, cilindar pilot-ventila

  oplemenjeni čelik 302/304

  7 2 1043124 675-051-115 Sigurnosni prsten oplemenjeni čelik 302/304

  18 2 1043250 720-031-359 Zaptivač, K-R poliuretan

  23 1 1043222 755-038-000 Klip, pilot-ventil Podsklop

  20 1 1043221 775-038-000 Cilindar, pilot-ventil Podsklop

  Komplet rezervnih delova transportne jedinice za Duodos 10 PP (narudž. br. 1010801):

  Poz.

  Broj Narudž.br.

  Ref. br. Oznaka Napomena

  34 4 1043101 050-033-354 Kuglica ventila Santoprene®

  26 2 1043213 286-069-354 Membrana Santoprene®

  43 2 1043245 360-086-360 Zaptivač, membrana Buna-N®

  32 8 1043240 720-032-600 Zaptivač ventila PTFE

  40 4 1043237 720-033-600 Zaptivač razvodnika PTFE

  Komplet rezervnih delova transportne jedinice za Duodos 10 PVDF (narudž. br. 1010806):

  Poz.

  Broj Narudž.br.

  Ref. br. Oznaka Napomena

  34 4 1043101 050-034-600 Kuglica ventila PTFE

  26 2 1043215 286-070-600 Membrana PTFE

  43 2 1043245 360-086-360 Zaptivač, membrana Buna-N®

  Lista delova za komplet rezervnihdelova - Duodos 10

  Kompleti rezervnih delova

  33

 • Poz.

  Broj Narudž.br.

  Ref. br. Oznaka Napomena

  32 8 1043240 720-032-600 Zaptivač ventila PTFE

  40 4 1043237 720-033-600 Zaptivač razvodnika PTFE

  Kompleti rezervnih delova

  34

 • 12 tehnički podaciTehnički podaci – Duodos PP / PVDF

  Narudž. br. 1010793 1010797

  Tip pumpe Duodos 10 PP Duodos 10 PVDF

  Kapacitet (maks.) 900 l/h 900 l/h

  Kontra-pritisak (maks.) 70 m Ws 70 m Ws

  Transportna količina/hod 0,04 l 0,04 l

  Temperatura medija 5 ... 65 °C -13 ... 93 °C

  Viskoznost medija maks. 200 mPa·s maks. 200 mPa·s

  Usisna visina, suvo 0,5 m 0,5 m

  Usisna visina, vlažno 5,0 m 5,0 m

  Radna buka maksimalno 88 dB ± 3 dB maksimalno 88 dB ± 3 dB

  usisni priključak "1/2"" NPT spolja1/4"" NPT unutra"

  "1/2"" NPT spolja1/4"" NPT unutra"

  pneumatski priključak "1/2"" NPT spolja1/4"" NPT unutra"

  "1/2"" NPT spolja1/4"" NPT unutra"

  Priključakkomprimovanog vaz‐duha

  1/4" NPT unutra 1/4" NPT unutra

  Potrošnja vazduha 0,5 ... 11 Nm3/h 0,5 ...11 Nm3/h

  Maks. pritisak vazduha 7 bar 7 bar

  Minimalan pritisak vaz‐duha

  1 bar 1 bar

  Transportno kućište PP PVDF

  Membrana Santoprene® PTFE

  Kuglice ventila Santoprene® PTFE

  Sedišta ventila PP PVDF

  Zaptivači PTFE PTFE

  Kućište pumpe polipropilen, ojačan staklenimvlaknima

  polipropilen, ojačan staklenim vlaknima

  Montažni držač PP PVDF

  Težina 2 kg 2,5 kg

  Dimenzije D x Š x V 178 x 140 x 198 mm 178 x 140 x 198 mm

  tehnički podaci

  35

 • Materijal Radna temperatura, min. Radna temperatura,maks.

  Santoprene® -23 °C 100 °C

  Termoplastični elastomer obrađen u postupku injekcionog brizganja bez tekstilnog sloja. Savitljiv, savelikom mehaničkom izdržljivošću. Odlična otpornost na habanje.

  PTFE -37 °C 100 °C

  Hemijski neaktivan i praktično nepropusan. Poznato je da sa materijalom Teflon® reaguje samo mali brojhemikalija.

  PVDF -13 °C 93 °C

  polipropilen 5 °C 65 °C

  Alat Veličina Duodos 10

  Ključ za zavrtnje 3/8" 9,52 mm X

  Ključ za zavrtnje 7/16" 11,11 mm X

  Ključ za zavrtnje 1/2" 12,7 mm X

  Odvijač 7 mm 7,00 mm X

  Radne temperature

  Alat za popravke

  tehnički podaci

  36

 • 13 Izjava o usklađenostiPrema DIREKTIVI 2006/42/EZ EVROPSKOG PARLAMENTA ISAVETA, prilog I, OSNOVNI ZAHTEVI U POGLEDU BEZBED‐NOSTI I ZAŠTITE ZDRAVLJA, poglavlje 1.7.4.2. C.Ovim izjavljujemon ProMinent GmbHn Im Schuhmachergewann 5 - 11n D - 69123 Heidelberg,da dole opisani proizvod na osnovu svog koncepta i načinagradnje, kao i u varijanti u kojoj ga stavljamo u promet, ispunjavaodgovarajuće osnovne sigurnosne i zdravstvene zahteve EZdirektive. Ova izjava prestaje da važi u slučaju da su na proizvoduobavljene izmene koje nisu usaglašene sa nama.

  Izvod iz EZ izjave o usklađenosti

  Naziv proizvoda: Pneumatska pumpa sa dvostrukom membranom

  Tip proizvoda: Duodos

  Serijski br.: vidi tipsku pločicu na uređaju

  Važeće direktive EZ: EZ direktiva o mašinama (2006/42/EZ)

  Primenjeni harmonizovani stan‐dardi, a posebno:

  EN ISO 12100 / 2010EN 809

  Datum: 1.3.2012.

  EZ izjava o usklađenosti je dostupna za preuzimanje na internetstranici firme.

  Izjava o usklađenosti

  37

 • 14 IndeksJJednako postupanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

  KKvalifikacije korisnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

  NNaziv proizvoda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

  OOpšte napomene o jednakom postupanju . . . . . . . 2Ostalo označavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

  PPostupak korak po korak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Pravilno korišćenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Primenjeni harmonizovani standardi . . . . . . . . . . 37Protivmere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  RRad na otvorenom prostoru i napolju . . . . . . . . . . 8

  SSerijski broj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Sigurnosne napomene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Sigurnosno-tehnički list . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 10

  VVažeće direktive EZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Veze prema elementima odn. odeljcima ovoguputstva ili takođe važećim dokumentima . . . . . . . 2

  ZZaštita od sunčevog zračenja . . . . . . . . . . . . . . . 13Zaštita od vremenskih uticaja . . . . . . . . . . . . . . . 13

  Indeks

  38

 • 39

 • 985453, 2, sr_CS

  © 2016

  ProMinent GmbHIm Schuhmachergewann 5 - 1169123 HeidelbergTelefon: +49 6221 842-0Faks: +49 6221 842-419E-mail: [email protected]: www.prominent.com

  Sadržaj1 Funkcija i identifikacija1.1 funkcija1.2 Identifikacija

  2 Bezbednost i odgovornost2.1 Označavanje sigurnosnih napomena2.2 Kvalifikacije korisnika2.3 Namensko korišćenje2.4 Opšte sigurnosne napomene za Duodos

  3 Transport i skladištenje3.1 Transport3.2 Skladištenje

  4 Montaža4.1 Područje montaže4.1.1 Pričvršćivanje pumpe sa dvostrukom membranom

  4.2 Uslovi okoline4.3 Izvođenje usisne strane4.4 Snabdevanje komprimovanim vazduhom

  5 Upravljanje pumpom sa dvostrukom membranom6 Puštanje u rad6.1 Ispitivanja pre puštanja u rad6.2 Usisavanje6.3 Prekid rada

  7 Proveriti momente pritezanja pre puštanja u rad8 Održavanje pumpe sa dvostrukom membranom8.1 Otkrivanje kvara8.2 Održavanje ventila za vazduh8.3 Održavanje pilot-ventila8.4 Održavanje ventila sa kuglicom8.5 Održavanje membrane

  9 Odlaganje starih delova10 Tehnički crtež – Duodos 1010.1 Rasklopljeni crteži i liste delova

  11 Kompleti rezervnih delova12 tehnički podaci13 Izjava o usklađenosti14 Indeks