DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

 • View
  234

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  1/52

  2014

  KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN

  KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

  DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

  DRAF

  TAHUN LIMA

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  2/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  KANDUNGANMuka Surat

  RUKUN NEGARA v

  FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN vi

  KATA PENGANTAR

  PENDAHULUAN 7

  TUNJANG KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH 8

  MATLAMAT 9

  OBJEKTIF 9

  FOKUS 10

  ORGANISASI KANDUNGAN KURIKULUM 10

  Standard Kurikulum 10

  Kemahiran Bahasa 11

  Pendekatan Modular 11

  Sistem Bahasa 13

  Pengisian Kurikulum 17

  Strategi Pengajaran dan Pembelajaran 20

  Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Mendengar dan Bertutur 33

  Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Membaca 40

  Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Kemahiran Menulis 45

  Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Aspek Seni Bahasa 52

  Standard Kandungan dan Standard Pembelajaran Aspek Tatabahasa 55

  Glosari 59

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  3/52

  STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  v

  RUKUN NEGARA

  KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

  KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

  KELUHURAN PERLEMBAGAAN

  KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

  KESOPANAN DAN KESUSILAAN

  BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebiherat dalam kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; menciptamasyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dansaksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya danberbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains danteknologi moden;

  MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untukmencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  4/52

  STANDARD KURIKULUM BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  vi

  FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

  Pendidikan di Malaysia ialah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensiindividu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang danharmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dankepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yangberilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab danberkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadapkeharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  5/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  7

  PENDAHULUAN

  Dunia pendidikan mengalami perkembangan yang sangatdinamik dalam arus globalisasi. Perkembangan ini jugamenuntut perubahan dalam kurikulum. Seiringan dengan itu,Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil inisiatifmenyemak dan melakukan penambahbaikan dalam kurikulum.

  Selaras dengan perubahan tersebut, Kurikulum BahasaMalaysia turut melalui proses semakan dan penambahbaikandalam penggubalannya hingga terhasil Standard KurikulumBahasa Malaysia. Standard yang diketengahkan inimengandungi Standard Kandungan dan StandardPembelajaran. Standard Kurikulum ini merupakan pernyataanyang merangkumi pengetahuan, kemahiran dan nilai murniyang mesti dipelajari dan dikuasai oleh murid-murid di sekolahkebangsaan.

  Penggubalan Standard Kurikulum Bahasa Malaysiaberpaksikan Rukun Negara, Dasar Pendidikan Kebangsaandan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Standard inimenjunjung peranan bahasa Melayu sebagai bahasakebangsaan, bahasa rasmi, bahasa perpaduan negara,bahasa ilmu dan bahasa pengantar di sekolah. Standard initurut menitikberatkan penggabungjalinan kemahiran bahasa,penyerapan ilmu dan nilai murni. Standard Kurikulum BahasaMalaysia boleh dijadikan pemangkin untuk memahami akalbudi, pemikiran dan sosiobudaya penuturnya ke arahmelahirkan semangat cinta akan bahasa dan tanah air yangdikongsi bersama dalam satu wawasan demi memartabatkanbahasa Melayu.

  Pada asasnya, pembinaan kerangka standard ini berdasarkanprinsip Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Standard ini

  mengetengahkan pendekatan berbentuk modular danpembelajaran secara didik hibur bagi mencungkil potensimurid untuk meneroka pelbagai bidang ilmu pengetahuan.Seterusnya, membolehkan murid memperkembangkankeupayaan dan penguasaan kemahiran bahasa, sertaberkomunikasi menggunakan bahasa Melayu secara berkesandan bertatasusila dalam semua urusan.

  Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Kebangsaanmengambil kira pendekatan pengajaran Bahasa Malaysiasebagai bahasa pertama. Kepelbagaian pengajaran danpembelajaran, minat dan kecerdasan yang berbeza dalamkalangan murid turut diberi penekanan. Selain itu, aktivitikokurikulum di luar bilik darjah turut dijadikan landasan bagimembina keyakinan diri, mengetengahkan bakat, memupuksifat kepemimpinan, dan ketokohan murid dalam pelbagaibidang. Aktiviti kokurikulum juga berupaya memantapkanpenguasaan berbahasa murid serta menyokong pelaksanaanStandard Kurikulum Bahasa Malaysia.

  TUNJANG KURIKULUM STANDARDSEKOLAH RENDAH

  Standard Kurikulum Bahasa Malaysia dibina berasaskanenam tunjang, iaitu Komunikasi; Kerohanian, Sikap dan Nilai;Kemanusiaan; Literasi Sains dan Teknologi; Fizikal danEstetika; dan Keterampilan Diri. Enam tunjang tersebutmerupakan domain utama yang menyokong antara satusama lain dan disepadukan dengan pemikiran kritis, kreatifdan inovatif.

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  6/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  8

  Kesepaduan ini bertujuan untuk membangunkan modal insanyang seimbang, berpengetahuan dan berketerampilan seperti

  yang terdapat dalam Rajah 1.

  1.0 MATLAMAT

  Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendahdigubal untuk membolehkan murid berketerampilandalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untukmemenuhi keperluan diri, memperoleh pengetahuan,

  ilmu, kemahiran, maklumat, nilai dan idea sertahubungan sosial dalam kehidupan harian.

  2.0 OBJEKTIF

  Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaranStandard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendahberkeupayaan untuk:i. mendengar, mengecam, mengajuk dan menentukan

  arah bunyi persekitaran dengan teliti dan betul;ii. mendengar, memahami dan menyebut bunyi bahasa

  iaitu abjad, perkataan, frasa dan ayat dengan betul;iii. mendengar, memahami dan memberikan respons

  berdasarkan arahan, pesanan dan pertanyaandengan betul;

  iv. bertutur dan berbual serta menyatakan permintaantentang sesuatu perkara dalam situasi formal dantidak formal dengan betul secara bertatasusila;

  v. bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semulaperkara yang didengar, dibaca dan ditontonmenggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yangbetul;

  vi. berbicara untuk menyampaikan maklumat tentangsesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengantepat secara bertatasusila;

  vii. berbincang dan mengemukakan pendapat tentang

  sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secarabertatasusila;viii. membaca pelbagai perkataan, frasa dan ayat secara

  mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul;ix. membaca, memahami perkataan, frasa dan ayat

  daripada pelbagai sumber dengan lancar, sebutanyang jelas dan intonasi yang betul;

  Rajah 1: Standard Kurikulum Berasaskan Enam

  Tunjang

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  7/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  9

  x. membaca dan memahami maklumat yang tersuratdan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberirespons dengan betul;

  xi. membaca dan menaakul untuk memindahkanmaklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan;

  xii. membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkayakosa kata dan maklumat untuk memupuk minatmembaca;

  xiii. melakukan aktiviti pramenulis dengan betul;xiv. menulis secara mekanis dengan betul dan kemas;xv. membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat

  dengan betul;xvi. menulis imlak dengan tepat;xvii. mencatat dan menulis untuk menyampaikan

  maklumat tentang sesuatu perkara denganmenggunakan bahasa yang santun;

  xviii. menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genredengan betul;

  xix. mengedit dan memurnikan hasil penulisan;xx. menulis ulasan berdasarkan maklumat yang

  diperoleh daripada pelbagai sumber;xxi. menggunakan sistem bahasa yang betul dalam

  pertuturan, pembacaan dan penulisan; danxxii. menghayati dan mengamalkan nilai murni, bersikap

  positif, semangat patriotik dan kewarganegaraanmelalui aktiviti berbahasa.

  3.0 FOKUS

  Pembelajaran Bahasa Malaysia di sekolah rendahberfokus pada kemahiran literasi dan aplikasi bahasa.Pada Tahap 1, murid-murid perlu menguasai asaskemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis.Ini bermakna konsep kembali kepada asas (back tobasic) diberi penekanan yang khusus. Penekanan juga

  diberikan kepada pembelajaran yang menyeronokkanyang berkonsepkan aktiviti didik hibur. Pada Tahap 2pula, penekanan diberikan kepada pengukuhan danaplikasi kemahiran bahasa. Melalui penguasaankemahiran bahasa ini, murid dapat berkomunikasi

  dalam pelbagai situasi dengan lebih berkesan, manakalamelalui kemahiran membaca, murid dapatmeningkatkan kosa kata di samping memupuk minatmembaca. Penguasaan tatabahasa yang baik dapatmembantu murid menghasilkan penulisan yang kreatifdan berkualiti. Aktiviti didik hibur dalam pengajaran danpembelajaran yang mengaplikasikan pelbagaipendekatan dan teknik seperti nyanyian dan permainanserta penggunaan pelbagai bahan yang menarik dapatmembantu murid menguasai dan menghayatipembelajaran.

  4.0 ORGANISASI KANDUNGAN KURIKULUM

  4.1 Standard Kurikulum

  Standard Kurikulum Bahasa Malaysia SekolahRendah digubal dengan memberikan penekananpada Standard Kandungan dan StandardPembelajaran yang perlu diketahui dan boleh

  dilakukan oleh murid. Standard Kandungan danStandard Pembelajaran ini berpaksikanKemahiran Bahasa dan Sistem Bahasa yangdisokong oleh elemen Pengisian Kurikulum.

  Standard ini digubal dalam bentuk pernyataanStandard Kandungan dan Standard Pembelajaranyang perlu dikuasai oleh murid. Standard ini

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  8/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  10

  dipersembahkan dalam bentuk modular yangdibahagikan kepada bahagian dan unit yangmengandungi elemen pengetahuan, kemahiran,nilai murni, kreativiti dan inovasi yang perludikuasai oleh murid.

  Standard Kandungan

  Pernyataan tentang bidang ilmu yang patutdiketahui dan dapat dilakukan oleh murid dalamsuatu tempoh persekolahan yang merangkumiaspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

  Standard PembelajaranPernyataan tentang penetapan kriteria untukmemastikan kualiti pembelajaran dan pencapaianmurid bagi setiap standard kandungan.

  4.2 Kemahiran Bahasa

  Kemahiran bahasa merupakan teras kepadaStandard Kurikulum Bahasa Malaysia danpendekatan modular. Kemahiran bahasa meliputikemahiran seperti berikut:

  Kemahiran Mendengar

  Kemahiran Bertutur

  Kemahiran Membaca Kemahiran Menulis

  4.3 Pendekatan Modular

  Standard Kurikulum Bahasa Malaysia distrukturkandengan menggunakan pendekatan modular untukmemastikan penguasaan kecekapan berbahasa

  yang baik. Pendekatan modular bermaksudmemecahkan kemahiran kepada unit-unit kecilyang dikenali sebagai modul. Dalam matapelajaran Bahasa Malaysia terdapat lima moduliaitu Modul Mendengar dan Bertutur, Modul

  Membaca, Modul Menulis, Modul Seni Bahasa danModul Tatabahasa. Tiga modul yang pertamaberasaskan empat kemahiran iaitu kemahiranmendengar, kemahiran bertutur, kemahiranmembaca dan kemahiran menulis. Modul SeniBahasa dan Modul Tatabahasa menyokong modul-modul tersebut untuk mengukuhkan kecekapanberbahasa murid.

  4.3.1 Modul Kemahiran Mendengar danBertutur

  Modul Kemahiran Mendengar dan Bertuturmemberi penekanan pada kemahiran mendengardan bertutur. Kemahiran mendengar merujuk padakeupayaan murid mendengar dengan teliti,memahami dan menghayati secara lisan perkarayang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan,serta dapat memberikan respons. Kemahiranbertutur pula merujuk keupayaan muridberkomunikasi untuk menjalin hubungan danmenyampaikan maklumat, pendapat, perasaan

  serta idea yang kreatif dan kritis dengan sebutandan intonasi yang betul secara sopan danbertatasusila. Penggunaan tatabahasa yang betuldiberikan penekanan dalam kemahiran bertutur.

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  9/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  11

  4.3.2 Modul Kemahiran Membaca

  Modul Kemahiran Membaca memberikantumpuan pada kemahiran membaca di sampingpenggabungjalinan kemahiran bahasa yang lain.

  Kemahiran membaca merujuk keupayaan muridmembaca dengan sebutan, intonasi, jeda, dankelancaran yang betul. Penekanan perlu diberikanpada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagaibahan secara kritis dengan menggunakan teknik-teknik membaca. Di samping itu, melalui modulkemahiran membaca murid juga berupayamenghayati teks yang dibaca.

  4.3.3 Modul Kemahiran Menulis

  Modul Kemahiran Menulis pula berfokuskankemahiran menulis. Kemahiran menulis merujukkeupayaan murid menulis perkataan danmelahirkan idea melalui pelbagai jenis penulisanyang berkaitan dengan ilmu pengetahuan danpengalaman peribadi yang telah dilalui. Penekananperlu diberikan pada penggunaan ayat yanggramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, sertatulisan yang jelas dan kemas. Murid jugadigalakkan menggunakan kreativiti mereka untukmenghasilkan penulisan berunsur pengetahuan

  dan imaginasi. Penguasaan kemahiran bahasa inidiperoleh melalui situasi dan konteks dalampelbagai bahan prosa, puisi dan grafik.

  4.3.4 Modul Seni Bahasa

  Modul Seni Bahasa merujuk aspek kebahasaan,keindahan dan kehalusan dalam bahasa Melayu

  yang perlu difahami dan dikuasai oleh murid.Penguasaan aspek seni bahasa merangkumikecekapan memahami, mengungkap danmenghayati bahasa yang indah. Melaluipembelajaran modul ini, murid menghasilkan dan

  mempersembahkan karya kreatif pelbagai genresecara lisan dan bertulis melalui variasi teknik yangmenarik. Aspek seni bahasa juga menzahirkanpembelajaran yang menyeronokkan secara didikhibur.

  .4.3.5 Modul Tatabahasa

  Modul Tatabahasa merujuk aspek morfologi dansintaksis bahasa Melayu yang perlu difahami dandikuasai oleh murid. Aspek ini perlu diajarkan

  melalui pengajaran yang terancang dengan teknikyang sesuai dan berkesan supaya muridmemahami dan menggunakan tatabahasa denganbetul dan tepat dalam pelbagai konteks secaralisan dan bertulis.

  4.4 Sistem Bahasa

  Sistem bahasa terdiri daripada tatabahasa, sistemejaan, sebutan dan intonasi, kosa kata dan

  peribahasa. Pelaksanaan sistem bahasa dalampengajaran dan pembelajaran Bahasa Malaysiamembolehkan murid menggunakan danmengamalkan bahasa Melayu baku. Peneranganbagi perkara tersebut dinyatakan di bawah.

  4.4.1 Tatabahasa

  Kandungan tatabahasa terdiri daripada

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  10/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  12

  morfologi dan sintaksis.

  Morfologi

  Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yangmengkaji struktur, bentuk dan golongan kata.

  Struktur kata ialah susunan bentuk bunyiujaran atau lambang (tulisan) yang menjadiunit bahasa yang bermakna. Bentuk katapula ialah unit tatabahasa sama ada bentuktunggal atau hasil daripada prosespengimbuhan, pemajmukan danpenggandaan. Golongan kata pula ialahproses menjeniskan perkataan berdasarkankeserupaan bentuk atau fungsi dengananggota yang lain dalam golongan yangsama.

  a. Struktur kata merujuk pada pola sukukata bagi:i. kata asli bahasa Melayuii. kata pinjaman bahasa Melayu

  b. Bentuk kata terdiri daripada:i. kata tunggalii. kata terbitaniii. kata gandaiv. kata majmuk

  c. Proses pembentukan kata meliputi:i. pengimbuhanii. penggandaaniii. pemajmukan

  Antara ketiga-tiga proses pembentukankata ini, yang amat kompleks ialah

  pengimbuhan. Oleh itu, penekananhendaklah diberikan pada aspekpenggunaan imbuhan yang betul darisegi bentuk dan makna termasuk aspekbaharu dalam proses pengimbuhan.

  d. Golongan kata terdiri daripada:i. kata namaii. kata kerjaiii. kata adjektifiv. kata tugas

  Sintaksis

  Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yangmengkaji bentuk, struktur dan binaan ayat.

  Hal ini bermakna, bidang sintaksis ialahkajian tentang hukum atau rumus tatabahasayang mendasari kaedah penggabungan danpenyusunan perkataan atau kelompokperkataan untuk membentuk ayat. Aspeksintaksis yang diberikan tumpuan adalahseperti yang berikut:

  a. Unsur utama yang terdiri daripada kata,frasa, klausa dan aspek pembinaannyaserta pembahagian subjek dan predikat.

  b. Jenis ayat iaitu ayat penyata, ayattanya, ayat perintah dan ayat seruan.

  c. Ragam ayat iaitu ayat aktif dan ayatpasif.

  d. Susunan ayat, iaitu susunan biasa dan

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  11/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  13

  songsang.

  e. Binaan ayat:i. ayat dasar

  ii. ayat tunggaliii. ayat terbitan atau ayat majmuk

  f. Proses ayat terbitan:i. proses penggantianii. proses pengguguraniii. proses penyusunan semulaiv. proses peluasan

  4.4.2 Sistem Ejaan

  Tanda baca penting dikuasai dalamkomunikasi tulisan untuk memastikankeselarasan dan juga makna yang tepat.Misalnya, koma dan tanda noktah mewakilihentian dalam pertuturan.Penggunaan tandabaca yang betul dapat mewakili intonasidalam bacaan dan penulisan.

  Perkara yang diberikan penekanan ialah:i. Pola keselarasan huruf vokalii. Ejaan kata pinjaman

  iii. Ejaan kata dasar dan kata terbitan

  4.4.3 Sebutan dan Intonasi

  Sebutan dan intonasi diajarkan supaya muriddapat menyebut perkataan dan ayat denganbetul serta memahami intonasi dan jeda.Kemahiran yang ditekankan ialah kebolehan

  mengenal pasti dan membezakan pelbagaiaspek dalam sebutan dan intonasi supayamurid dapat menyampaikan maksud dengantepat.

  a. SebutanSebutan diajarkan supaya murid dapatmenyebut sesuatu kata dengan betul.Sebutan bahasa Melayu yang diajarkan disekolah hendaklah menggunakan sebutanbahasa Melayu baku.

  b. IntonasiIntonasi ayat bahasa Melayu yang betulhendaklah diajarkan mengikut pola yangberikut:

  i. ayat penyataii. ayat tanyaiii. ayat perintahiv. ayat seruanv. ayat terbalik atau songsangvi. ayat aktifvii. ayat pasif

  4.4.4 Kosa kata

  Kosa kata terdiri daripada kata umum dan

  istilah. Penguasaan kosa kata perluditingkatkan dan dikembangkan agar muriddapat mengungkap maklumat dan buah fikiranselaras dengan penambahan ilmu dalammata-mata pelajaran yang dipelajari padaperingkat sekolah rendah.

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  12/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  14

  4.4.5 Peribahasa

  Peribahasa merangkumi simpulan bahasa,perumpamaan, pepatah, bidalan, perbilangandan kata-kata hikmat perlu diajarkan dalam

  mata pelajaran Bahasa Malaysia. Pemilihanperibahasa hendaklah mengutamakanfalsafah, keperibadian, dan nilai murnimasyarakat Malaysia yang berbilang kaum.

  Nota:Buku Tatabahasa Dewan Edisi Terkini ialah buku tatabahasapegangan yang menjadi sumber rujukan dalam pengajaran danpembelajaran.

  5.0 PENGISIAN KURIKULUM

  Pengisian kurikulum mengambil kira elemen merentaskurikulum iaitu unsur-unsur yang diserap dalam setiapmata pelajaran. Elemen Merentas Kurikulum ialah unsurnilai tambah yang diterapkan dalam proses pengajarandan pembelajaran selain yang ditetapkan dalamstandard kandungan. Penerapan elemen ini bertujuanuntuk mengukuhkan kemahiran dan keterampilan modalinsan yang dihasratkan serta dapat menangani cabaransemasa dan masa hadapan. Pengisian kurikulum

  tersebut merangkumi perkara-perkara yang berikut:

  5.1 Ilmu

  Ilmu merangkumi pelbagai bidang ilmu dan disiplin,contohnya ilmu dalam bidang sains, dan geografidapat digunakan untuk memperkembangkan ilmubahasa dan kemahiran bahasa. Ilmu lain yang

  berkaitan dengan hal-hal semasa juga bolehdipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran danpembelajaran.

  5.2 Kemahiran

  Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa,kemahiran mendengar, kemahiran bertutur,kemahiran membaca dan kemahiran menulismerupakan kemahiran yang mesti dilaksanakan.Selain itu, kemahiran merentas kurikulum tidakdiketepikan, malah turut ditekankan dalam KSSRyang meliputi pelbagai kemahiran yang bolehmembantu mempertingkatkan pengetahuan danpotensi diri murid. Kemahiran menggunakanteknologi maklumat merupakan antara kemahiran

  merentas kurikulum yang diaplikasikan dalampengajaran bahasa Malaysia.

  5.3 Nilai Murni

  Penyerapan nilai murni dalam Kurikulum BahasaMalaysia bertujuan melahirkan insan yangberketerampilan dan memiliki akhlak yang mulia.Selain itu, penghayatan dan amalan murni dapatmembentuk generasi muda yang berhemah tinggidan berkeperibadian luhur. Pemahaman dan

  kesedaran tentang nilai murni dalam masyarakatMalaysia harus dipupuk secara langsung atau tidaklangsung selaras dengan nilai-nilai sejagat. Antaranilai murni ialah:

  Baik hati

  Berdikari

  Hemah tinggi

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  13/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  15

  Hormat-menghormati

  Kasih sayang

  Keadilan

  Kebebasan

  Keberanian

  Kebersihan fizikal dan mental

  Kejujuran

  Kerajinan

  Kerjasama

  Kesederhanaan

  Kesyukuran

  Rasional

  Semangat bermasyarakat

  5.4 Patriotisme

  Elemen patriotisme dalam pendidikan BahasaMalaysia mengutamakan pemupukan semangatcinta dan taat akan negara, serta berbanggasebagai rakyat Malaysia. Semangat patriotismedipupuk melalui mata pelajaran dan aktivitikokurikulum bertujuan untuk melahirkanwarganegara yang mempunyai jati diri, cinta akanbahasa dan bangsa, serta meningkatkan komitmenindividu terhadap negara.

  5.5 Peraturan Sosiobudaya

  Peraturan sosiobudaya dalam Kurikulum BahasaMalaysia merangkumi kesantunan bahasa, larasbahasa dan peribahasa yang diamalkan dalamkalangan masyarakat Malaysia. Peraturansosiobudaya ini mencerminkan falsafah dankeperibadian masyarakat Malaysia.

  5.6 Sains dan Teknologi

  Penerapan empat unsur sains dan teknologi dalammata pelajaran lain dilaksanakan melaluikandungan, aktiviti dan bahan atau prasarana.

  Antara unsurnya ialah pengetahuan sains danteknologi, kemahiran saintifik dan penggunaanteknologi dalam aktiviti pengajaran danpembelajaran.

  5.7 Pendidikan Alam Sekitar

  Pendidikan alam sekitar bertujuan untuk menanamsikap mencintai dan menyayangi alam sekitar dalam

  jiwa murid. Aktiviti berkaitan dengan alam sekitarboleh memberikan kesedaran dan membentuk etika

  murid untuk menghargai alam.

  5.8 Kreativiti dan Inovasi

  Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikandalam pengajaran dan pembelajaran KSSR bagimembangun dan mengembangkan tahap potensikreativiti mengikut keupayaan individu murid. Selainitu, kreativiti merujuk kepada tindakan penghasilanidea, pendekatan atau tindakan baharu. Inovasi pulaialah proses menjana idea dan mengaplikasi idea,

  serta kreatif dalam konteks tertentu. Kreativiti daninovasi perlu digandingkan dalam pengajaran danpembelajaran untuk membangunkan modal insanyang dihasratkan.

  5.9 Keusahawanan

  Elemen keusahawanan merentas kurikulummerupakan satu pendekatan membudayakan

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  14/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  16

  keusahawanan. Proses ini melibatkan pembentukansikap keusahawanan serta amalan nilai moral danetika dalam keusahawanan. Penerapan elemenkeusahawanan bertujuan membentuk ciri-ciri danamalan keusahawanan sehingga menjadi satu

  budaya dalam kalangan murid.

  5.9 Teknologi Maklumat dan Komunikasi

  Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi(TMK) diaplikasikan dan diintegrasikan supayamurid dapat belajar mengenai perkakasan danperisian. Selain itu, guru dan murid menggunakanTMK sebagai alat untuk mengajar dan belajar.Murid juga belajar melalui TMK untuk mengaksesmaklumat dan ilmu pengetahuan menggunakan

  media TMK seperti internet dan lain-lain untukmeluaskan penerokaan ilmu pengetahuan dalamurusan kehidupan.

  6.0 STRATEGI PENGAJARAN DANPEMBELAJARAN

  6.1 Prinsip 5P

  Dalam mencapai hasrat dan matlamat KSSR,strategi pengajaran dan pembelajaran BahasaMalaysia perlu menekankan prinsip 5P iaitupenggabungjalinan, penyerapan, penilaian,pemulihan dan pengayaan. Hal ini selaras denganusaha memenuhi konsep bersepadu dalamFalsafah Pendidikan Kebangsaan. Strategipengajaran dan pembelajaran tersebut adalahseperti yang berikut:

  Penggabungjal inanPenggabungjalinan memainkan peranan pentingdalam proses pengajaran dan pembelajaran.Melalui proses ini, beberapa kemahiran dapatdikuasai serentak. Cara ini juga dapat

  mengelakkan kebosanan dalam prosespembelajaran. Kemahiran dapat digabungjalinkan,sama ada kemahiran mendengar, bertutur,membaca dan menulis yang terdapat dalamstandard kandungan.

  PenyerapanDalam pengajaran dan pembelajaran BahasaMalaysia, unsur ilmu, nilai murni dan kemahiranbernilai tambah boleh diserapkan. Penyerapan inimengandungi pelbagai ilmu dan disiplin daripada

  mata-mata pelajaran lain, nilai murni masyarakatMalaysia serta kemahiran berfikir, kemahiranmenaakul dan kemahiran yang lain membolehkanmurid menguasai kemahiran secara bersepadumenerusi pengalaman pembelajaran bahasa.

  Peni laianPenilaian dianggap sebagai sebahagian daripadaproses pengajaran dan pembelajaran. Penilaianmerupakan suatu aktiviti untuk mendapatkanmaklumat yang berguna bagi menentukan

  pencapaian sesuatu objektif pengajaran danpembelajaran. Penilaian perlulah dijalankansecara berterusan dalam proses pengajaran danpembelajaran. Melalui proses penilaianberterusan segala kelemahan dapat dikenal pastidan jenis tindakan susulan dapat diambilterhadap seseorang murid sama ada berbentukpemulihan atau pengayaan.

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  15/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  17

  Pentaksiran Sekolah

  Pentaksiran Sekolah (PS) adalah komponenutama dalam proses pengajaran danpembelajaran (PdP) kerana ia berperananmengukuhkan pembelajaran murid, dan

  meningkatkan pengajaran guru serta mampumemberi maklumat yang sah tentang apa yangtelah dilaksanakan atau dicapai dalam satu-satuproses PdP.PS dilaksanakan oleh guru dan pihak sekolahsepenuhnya bermula daripada aspekperancangan, pembinaan item dan instrumenpentaksiran, pentadbiran, pemeriksaan ataupenskoran, perekodan dan pelaporan.

  PS amat penting untuk menentukan

  keberkesanan guru dan pihak sekolah dalamusaha menghasilkan insan yang harmoni danseimbang. PS merupakan aktiviti yang berterusanyang memerlukan komitmen yang tinggi sertahala tuju yang jelas daripada guru dan pihaksekolah untuk memperkembangkan potensisetiap murid ke tahap maksimum.

  PS mempunyai ciri-ciri berikut:

  Holistik iaitu mampu memberi maklumatkeseluruhan tentang pencapaian pengetahuan

  dan kemahiran serta pengamalan nilai murni.Berterusan iaitu aktiviti pentaksiran berjalan

  seiring dengan PdP.

  Fleksibel iaitu kaedah pentaksiran yangpelbagai mengikut kesesuaian dan kesediaanmurid.

  Merujuk standard prestasi yang dibinaberdasarkan standard kurikulum.

  PS boleh dilaksanakan secara:Pentaksiran formatif yang dijalankan seiringdengan proses PdP.

  Pentaksiran sumatif yang dijalankan pada akhirunit pembelajaran, semester atau tahun.

  Pentaksiran Rujukan StandardStandard diperkenalkan, iaitu menggunakanStandard Prestasi untuk melihat kemajuan danpertumbuhan (growth) pembelajaran sertapencapaian prestasi seseorang murid. Iamerupakan proses mendapatkan maklumattentang sejauh mana murid tahu, faham danboleh buat atau telah menguasai apa yangdipelajari berdasarkan pernyataan standardprestasi yang ditetapkan mengikut tahap-tahap

  pencapaian seperti yang dihasratkan dalamdokumen kurikulum.Pentaksiran Rujukan Standard tidakmembandingkan pencapaian seseorang muriddengan murid lain tetapi melaporkan prestasimurid dalam pembelajaran dengan menerangkantentang kemajuan dan pertumbuhan murid dalampembelajaran merujuk kepada pernyataanstandard.

  Murid-murid dinilai secara adil dan saksama

  sebagai individu dalam masyarakat berdasarkankeupayaan, kebolehan, bakat, kemahiran danpotensi diri tanpa dibandingkan dengan individulain. Pihak sekolah mampu mendapatkan maklumbalas yang lengkap dalam bentuk data kualitatifdan kuantitatif yang merangkumi segala aspektentang diri seseorang murid itu bagimembolehkan pihak yang bertanggungjawab

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  16/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  18

  mengenali, memahami, menghargai, mengiktirafdan memuliakan anak didik sebagai insan yangberguna, penting dan mempunyai potensi untukmenyumbang kepada pembangunan negara danbangsa mengikut keupayaan dan kebolehan

  masing-masing.

  Standard Prestasi

  Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahapperkembangan pembelajaran murid yang diukurberdasarkan standard dan menunjukkan tahappenguasaan murid dalam perkembangan ataukemajuan pembelajarannya. Perkembangandalam standard itu terbahagi kepada dua iaituperkembangan secara mendatar (konstruk) danperkembangan menegak (Tahap Penguasaan).

  Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu ataulebih qualifier menggunakan perkataan ataurangkai kata yang betul menggambarkanstandard dalam bentuk hasil pembelajaran.Standard Prestasi dibina sebagai panduan untukguru menambah baikPentaksiran Sekolah sejajardengan pelaksanaan Pentaksiran RujukanStandard.

  Kerangka Standard Prestasi

  TahapPenguasaan

  Huraian Tahap Penguasaan

  1 Sangat Terhad

  2 Terhad

  3 Memuaskan

  4 Baik

  5 Sangat Baik

  6 Cemerlang

  Tahap Penguasaan adalah untuk menunjukkantanda aras tertentu yang disusun secara hierakidigunakan bagi tujuan pelaporan individuberdasarkan kelompok standard. Standard ialahsatu pernyataan tentang sesuatu domain merujukkepada tanda aras tertentu dan bersifat generikbagi memberi gambaran holistik tentang individu.

  Tafsi ran Umum Keseluruhan TahapPenguasaan Untuk Bahasa Malaysia

  Tahap ini menandakan pencapaian muridberdasarkan Dokumen Standard Kurikulum danPrestasi Bahasa Malaysia KSSR dalamkemahiran bahasa.

  TahapPenguasaan

  Huraian

  1

  Murid mempamerkan tahappengetahuan bahasa dankecekapan berbahasa yangsangat lemah, sangat terhaddan memerlukan banyakbimbingan, panduan danlatihan dalam kemahiranbahasa.

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  17/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  19

  2

  Murid mempamerkan tahappengetahuan bahasa dankecekapan berbahasa yanglemah, terhad dan memerlukan

  sedikit bimbingan, panduan,dan latihan dalam kemahiranbahasa.

  3

  Muridberupaya mempamerkantahap pengetahuan bahasa dankecekapan berbahasa yangsederhana dan berupayamengungkapkan idea sertamenguasai kemahiran berfikir

  yang asas tanpa bimbingandalam kemahiran bahasa.

  4

  Murid berupaya mempamerkantahap pengetahuan bahasa dankecekapan berbahasa yangbaik, dapat mengaplikasikanpengetahuan bahasa denganberkesan, berupayamengungkapkan idea,

  menguasai kemahiran berfikiryang kritis, dan mengamalkanpembelajaran kendiri secaraminimum dalam kemahiranbahasa.

  5Murid berupaya mempamerkan

  tahap pengetahuan bahasa dankecekapan berbahasa yangtinggi, berupayamengungkapkan idea dengan

  jelas dan terperinci,

  berkomunikasi secara efektif,mengaplikasikan pengetahuanbahasa yang lebih kompleks,menguasai kemahiran berfikiryang kritis dan kreatif, sertamengamalkan pembelajaransecara kendiri dalamkemahiran bahasa.

  6

  Murid berupaya mempamerkan

  tahap pengetahuan bahasa dankecekapan berbahasa yangcemerlang dan konsisten,berupaya mengungkapkan ideadengan jelas, terperinci dantersusun, menguasaikemahiran berfikir yang kritis,kreatif dan inovatif,berkomunikasi secara efektifdan penuh keyakinan,mengamalkan pembelajaran

  secara kendiri serta menjadimodel teladan kepada muridyang lain dalam kemahiranbahasa.

  Semua guru bahasa Malaysia perlu melaksanakanproses PdP dalam bilik darjah dengan merujuk

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  18/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  20

  kepada Standard Kandungan dan StandardPembelajaran. Kebijaksanaan guru perlu ada bagimenentukan proses PdP dilaksanakan secaraberkesan dan bersesuaian. Dalam keadaan yangsama, guru perlu mentaksir keupayaan murid dan

  menentukan tahap penguasaannya berdasarkansenarai standard prestasi dalam kelompok yangtelah disusun. Guru seharusnya memberi peluangkepada setiap muridnya mencapai tahap keupayaanyang lebih baik dengan melaksanakan prosesbimbingan dan pengukuhan.

  Pemul ihan

  Program pemulihan disediakan untuk membantumurid menguasai kemahiran asas yang belum dapatdikuasai dalam tempoh yang ditetapkan. Bahan

  untuk program ini terdiri daripada kad, carta, bahanmaujud, alat permainan dan lain-lain yang bolehdigunakan secara berperingkat-peringkat daripadayang mudah kepada yang sukar. Pelaksanaanprogram ini adalah mengikut kadar kemampuanmurid menguasai sesuatu kemahiran.

  PengayaanProgram pengayaan disediakan untukmemantapkan kebolehan, keupayaan, bakat danminat murid. Murid hendaklah diberikan bahan yang

  berbeza untuk digunakan secara bersendirian ataudengan bimbingan guru. Bahan bacaan tambahan,kad, permainan dan bahan aktiviti boleh diberikankepada murid yang telah menguasai kemahirandalam jangka masa yang ditetapkan atau lebih awaldaripada jangka masa yang ditentukan.

  6.2 Pendekatan Berpusatkan Murid

  Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam matapelajaran Bahasa Malaysia haruslah berpusatkanmurid bagi membolehkan mereka berinteraksi danmenguasai kemahiran belajar melalui pengalaman

  sendiri. Oleh itu, murid dapat membina keyakinanberbahasa.

  6.3 Pendekatan Tematik

  Pengajaran dan pembelajaran mata pelajaranBahasa Malaysia diajar berdasarkan tema. Melaluipengajaran dan pembelajaran bertema kemahiranbahasa, pembelajaran tatabahasa danpengembangan kosa kata dapat disepadukan dandikukuhkan. Di samping itu, ilmu daripada mata

  pelajaran dan disiplin lain lebih mudah diserapkan.Bagi tujuan ini, perancangan dan penentuan temapengajaran meliputi pelbagai bidang ilmu, halpersendirian dan isu kemasyarakatan, menghargaiwarisan, mencungkil daya kreativiti dan inovasidalam diri murid serta isu-isu semasa. Cakupantema yang ditekankan adalah seperti yang berikut:

  Kekeluargaan

  Tema kekeluargaan merangkumi hubungansesuatu keluarga yang melibatkan keluarga

  asas dan keluarga kembangan. Tema ini diajarkankepada murid sekolah rendah agar menghargaidan menghormati setiap ahli keluarga.

  KemasyarakatanTema ini merujuk tanggungjawab individu dankumpulan dalam kalangan pelbagai bangsa untukmewujudkan keharmonian dan kepentingan hidup

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  19/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  21

  bersama. Tema ini sesuai diajarkan kepada muridsekolah rendah agar dapat melahirkan masyarakatyang berakhlak mulia, hormat-menghormati,bekerjasama dan bertanggungjawab.

  Kesihatan dan K ebersihanTema kesihatan dan kebersihan, merujukkesempurnaan dari segi kesihatan fizikal, mentaldan sosial. Tema ini sesuai diajarkan kepada muridsekolah rendah agar mendapat pendedahan awalberkaitan penjagaan kebersihan dan kesihatan, danamalan gaya hidup sihat.

  Keselamatan

  Tema keselamatan merujuk keupayaan muridmelindungi diri daripada bahaya ketika berada

  dalam pelbagai persekitaran. Tema ini sesuaidiajarkan kepada murid supaya dapat memberikesedaran agar mengutamakan keselamatan.

  PerpaduanTema perpaduan merujuk kepentingan hubunganerat yang terbentuk hasil daripada toleransi dalamkalangan penduduk Malaysia. Tema ini sesuaidiajarkan kepada murid dalam usaha memupuksemangat perpaduan.

  Kebud ayaan, Kesenian dan Estet ikaTema kebudayaan, kesenian dan estetika merangkumielemen-elemen budaya yang terdapat dalam masyarakatpelbagai kaum di Malaysia yang meliputi adat danbudaya. Tema ini sesuai diajarkan kepada murid agarkehalusan seni budaya ini dapat dihayati oleh muridsebagai asas pembentukan jati diri warga Malaysia.

  Jat i dir i , Patr iot isme dan Kewarg anegaraan

  Tema jati diri, patriotisme dan kewarganegaraanmerujuk kepada keupayaan murid menzahirkankeperibadian insan yang seimbang dari segi fizikal,mental, emosi dan rohani serta mempunyai

  semangat juang dan sanggup berkorban deminegara. Tema ini sesuai diajarkan kepada muriduntuk melahirkan masyarakat madani, yangmempunyai semangat kekitaan dan setia kepadanegara.

  Sains, Teknolog i dan Inov asi

  Tema sains, teknologi dan inovasi merujuk ilmupengetahuan yang teratur atau sistematik yangboleh diuji, dibuktikan kebenarannya dan dapatmenghasilkan sesuatu yang baharu. Tema ini

  sesuai diajarkan kepada murid agar dapatmelahirkan insan yang berupaya menjana ideauntuk menghasilkan sesuatu yang berinovasi.

  Alam Sekitar dan Teknolog i Hi jauTema alam sekitar dan teknologi hijau merujukkeupayaan murid menjaga dan mengurus alamsekitar untuk kesejahteraan kehidupan manusia,haiwan serta tumbuhan bagi kelangsungankehidupan generasi akan datang. Tema ini sesuaidiajarkan agar murid cinta dan prihatin serta

  bertanggungjawab dalam menjaga alam sekitardan teknologi hijau.

  Pertanian dan Penternakan

  Tema pertanian dan penternakan memberi muridpendedahan perihal asas-asas pertanian danpenternakan secara tradisional dan moden. Temaini sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  20/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  22

  tentang kepentingan bidang bioteknologi pertaniandan penternakan dalam kehidupan.

  Ekonomi , Keusahawanan dan Pengurusan

  Kewangan

  Tema ekonomi memberi murid pendedahan perihalbidang perniagaan dan keusahawanan dalam

  menjana pendapatan dan pengurusan

  perdagangan. Manakala pengurusan kewangan

  pula menekankan tentang tanggunjawab dalam

  menguruskan kewangan dengan bijak. Tema ini

  sesuai diajarkan untuk memupuk kesedaran

  tentang kepentingan bidang ekonomi,

  membudayakan sikap keusahawanan dan celik

  kewangan dalam kehidupan.

  6.4 Kepelbagaian Kaedah dan Teknik

  Proses pengajaran dan pembelajaran matapelajaran Bahasa Malaysia sekolah rendahmenggalakkan penggunaan pelbagai kaedah danteknik mengajar. Guru boleh memilih kaedahpengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengankebolehan murid. Keberkesanan pengajaran danpembelajaran bergantung pada pengolahan teknikdan penggunaan bahan bantu mengajar, serta

  teknologi yang dapat merangsang danmenggalakkan murid berkomunikasi danberinteraksi serta berfikir secara kritis, kreatif daninovatif.

  6.4.1 Kemah iran Berf iki r

  Kemahiran berfikir diajarkan kepada muridmelalui pelbagai aktiviti yang memerlukan

  pemikiran kritis dan kreatif dalam kemahiranmendengar, bertutur, membaca, danmenulis. Kemahiran berfikir sama ada darisegi mengkonsepsikan idea, menyelesaikanmasalah, atau membuat keputusan adalahpenting dalam kehidupan harian dan kerjayamurid pada masa hadapan.

  Kemah iran Berf iki r Aras Tinggi (KBAT)

  Kurikulum kebangsaan bermatlamat untukmelahirkan murid yang seimbang, berdaya

  tahan, bersifat ingin tahu, berprinsip,bermaklumat, dan patriotik serta mempunyaikemahiran berfikir, berkomunikasi danbekerja secara berpasukan. Kemahiran abadke-21 ini selari dengan enam aspirasi yangdiperlukan oleh setiap murid supayaberupaya bersaing pada peringkat globalyang digariskan dalam Pelan PembangunanPendidikan Malaysia iaitu setiap murid akanmempunyai kemahiran memimpin,kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian,

  identiti sosial, pengetahuan dan kemahiranberfikir.

  Kemahiran berfikir telah ditekankan dalamkurikulum sejak tahun 1994 denganmemperkenalkan Kemahiran Berfikir ArasTinggi. Kemahiran berfikir ini menekankepada pemikiran dari aras rendah sehingga

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  21/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  23

  aras tinggi. Bermula pada tahun 2011,Kurikulum Standard Sekolah Rendah(KSSR) telah memberi penekanan kepadaKemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).

  Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ialahkeupayaan untuk mengaplikasikanpengetahuan, kemahiran dan nilai dalammembuat penaakulan dan refleksi bagimenyelesaikan masalah, membuatkeputusan, berinovasi dan berupayamencipta sesuatu. KBAT adalah merujukkepada kemahiran mengaplikasi,menganalisis, menilai dan mencipta sepertiJadual 1.

  KBAT Penerangan

  Mengaplikasi

  Menggunakanpengetahuan, kemahiran,dan nilai dalam situasiberlainan untukmelaksanakan sesuatuperkara

  Menganalisis

  Mencerakinkan maklumat

  kepada bahagian keciluntuk memahami denganlebih mendalam sertahubung kait antarabahagian berkenaan

  MenilaiMembuat pertimbangandan keputusanmenggunakan

  pengetahuan,pengalaman, kemahiran,dan nilai serta memberi

  justifikasi

  MenciptaMenghasilkan idea atauproduk atau kaedahyang kreatif dan inovatif

  Jadual 1: Penerangan KBAT

  Kemahiran ini ditulis secara eksplisit dalamsetiap kurikulum mata pelajaran.

  KBAT boleh diaplikasikan di dalam bilikdarjah melalui aktiviti berbentuk menaakul,

  pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalahdan projek. Guru dan murid perlumenggunakan alat berfikir seperti petapemikiran, peta minda, dan Thinking Hatsserta penyoalan aras tinggi di dalam dan diluar bilik darjah untuk menggalakkan muridberfikir. Murid diberi tanggungjawab dalampembelajaran mereka.

  6.4.2 Didik Hibur

  Didik hibur merupakan satu pendekatandalam proses pengajaran dan pembelajaranyang menekankan persekitaranpembelajaran yang menyeronokkan secaraterancang. Unsur keseronokan akan wujudmelalui pembelajaran yang santai, menarik,menghibur, bermakna dan memikat yangdapat membantu memperkukuh pemahaman

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  22/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  24

  dan mendorong murid untuk belajar. Didikhibur dilaksanakan mengikut konteks isikandungan mata pelajaran sertamenggunakan kepelbagaian strategi danbahan pengajaran dan pembelajaran yang

  dapat menimbulkan cabaran, rasa ingin tahu,kawalan, fantasi, kerjasama, persaingansihat dan pengiktirafan. Pendekatan inidilaksanakan merentas kemahiran bahasaiaitu kemahiran mendengar, bertutur,membaca, menulis, aspek seni bahasa danaspek tatabahasa.

  6.4.3 Penyelesaian Masalah

  Penyelesaian masalah ialah aktiviti

  pengajaran dan pembelajaran yangmelibatkan masalah berbentuk perkataan,masalah bukan mekanis, teka-teki, kuiz ataupenggunaaan kemahiran matematik dalamsituasi sebenar. Murid perlu menggunakankemahiran, prinsip dan teori yang telahmereka pelajari untuk menyelesaikanmasalah yang diberikan. Kaedah inimenggalakkan murid berfikir kritis dankreatif.

  6.4.4 Pembelajaran Berasaskan Projek

  Murid menggunakan maklumat lama danbaharu untuk menghasilkan sesuatu yangnyata. Kaedah ini melibatkan murid-muridmengkaji sesuatu isu, menyiasat danmempersembahkan dapatannya. Ini jugadapat membantu guru menilai

  perkembangan atau kualiti pembelajaranmurid. Murid lebih bermotivasi kerana dapatmenghasilkan sesuatu produk.

  6.4.5 Pembelajaran Kop erat i f

  Kaedah pengajaran dan pembelajaran dalamkumpulan yang membolehkan murid belajarbersama-sama, saling belajar danmembantu antara satu sama lain untukmenyelesaikan sesuatu tugasan. Ahlikumpulan bekerja, berkongsi idea, bahandan peralatan untuk mencapai matlamatsendiri dan kumpulan. Pembelajarankoperatif ini dapat menghasilkan satutugasan kumpulan, di samping mewujudkan

  interaksi antara murid, kerjasama dansemangat berpasukan yang kuat.

  6.4.6 Kecerdasan Pelbagai

  Kecerdasan pelbagai dapatmengembangkan potensi kecerdasan, minatdan kecenderungan murid kerana setiapindividu mempunyai kecerdasan dankebolehan yang berbeza. Kecerdasanpelbagai merangkumi kecerdasan verbal

  linguistik, logik matematik, muzik, kinestetik,visual ruang, interpersonal, intrapersonal dannaturalis.

  6.4.7 Pembelajaran Kon tekstual

  Pembelajaran kontekstual ialah kaedahpembelajaran yang mengaitkan isi pelajaran

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  23/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  25

  dengan pengalaman harian individu,masyarakat dan alam pekerjaan.Pembelajaran berlaku apabila muridberupaya menghubungkaitkan pengetahuanbaharu secara bermakna dan menghayati

  kerelevanan pembelajaran dalam kehidupanmereka.

  6.4.8 Pembelajaran Kon struk t ivism e

  Pembelajaran konstruktivisme dalampendidikan dapat melahirkan murid yangberkeupayaan untuk membina pemahamandan pengetahuan baharu mereka sendiriberdasarkan pengalaman sedia ada.Pembelajaran ini menjadikan murid lebih

  faham, yakin dan seronok belajar sepanjanghayat mereka.

  6.4.9 Kemah iran Belajar Cara Belajar

  Kemahiran belajar cara belajar perludiajarkan kepada murid supaya mereka pekaterhadap teknik pembelajaran yangberkesan. Penguasaan kemahiran inimembolehkan murid meningkatkanpengetahuan, cekap bertindak untuk

  menghadapi dunia yang sering berubah danberkeupayaan mengamalkan pembelajaranseumur hidup.

  6.4.10 Kaj ian Masa Depan

  Kajian masa depan ialah satu pendekatanpengajaran untuk mendidik murid agar lebih

  prihatin terhadap sesuatu perkara atau isuyang berlaku pada masa lampau, masa kinidan masa depan. Hal ini bermakna, muriddapat membuat ramalan, menjangka akibatserta menangani perubahan supaya mereka

  mendapat manfaat yang maksimum.

  6.4.11 Pembelajaran Ak ses Ken dir i

  Pembelajaran Akses Kendiri (PAK) ialahsatu program yang membolehkan muridbelajar secara kendiri melalui penggunaanbahan pembelajaran. Murid diberi peluangmemilih aktiviti, menilai hasil kerja danmemantau kemajuan mereka sendiri agarmereka bertanggungjawab dan berdikari

  terhadap pembelajaran mereka.

  6.4.12 Pemb elajaran Luar B i l ik Darjah

  Aktiviti kurikulum yang dilaksanakan di luarbilik darjah secara terancang dan berstrukturserta berpusatkan murid. Kaedah ini dapatmengukuhkan pemahaman murid terhadapkonsep yang dipelajari semasa di dalam bilikdarjah, memberi pengalaman pembelajarandalam situasi yang sebenar,

  mengembangkan kemahiran sosial dan kerjaberpasukan.

  6.4.13 Pembelajaran Masteri

  Pembelajaran Masteri memastikan semuamurid menguasai hasil pembelajaran dalamsesuatu unit sebelum berpindah ke unit

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  24/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  26

  pembelajaran yang lain. Pembelajaran inidipecahkan kepada unit yang lebih keciluntuk mudah dikuasai. Murid mestimenguasai 80% aras masteri sebelumberpindah ke unit pembelajaran yang

  baharu.

  6.5 Kepelbagaian Sumber Bahan

  Penggunaan pusat sumber dan komputer amatlahdigalakkan dalam pengajaran dan pembelajaranBahasa Malaysia. Bahan-bahan sumber sepertiakhbar, majalah, buku rujukan, kamus, internet,bahan sastera dan bahan berunsur ilmu hendaklahdigunakan dalam pengajaran dan pembelajaran sertauntuk bacaan ekstensif.

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  25/52

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  26/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  28

  KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTURKELOMPOK SATU

  STANDARDKANDUNGAN

  STANDARD PEMBELAJ ARAN

  STANDARD PRESTASI

  TAHAPPENGUASAAN

  PENYATAAN

  1.2 Mendengar,mengecam danmenyebut bunyibahasa, iaituabjad, sukukata, perkataan,frasa dan ayatdengan betul.

  1.3 Mendengar,

  memahami danmemberiresponsterhadapsesuatu arahan,soalan danpesanan yangdidengardengan betul.

  1.2.6 Mendengar, memahami, danmenyebut pelbagai ragam ayatdengan struktur binaan ayat yangbetul dan tepat.

  1.3.1 Mendengar, memahami dan

  memberikan respons terhadaparahan berdasarkan ayatperintah mengikut intonasidengan betul.

  1.3.2 Mendengar, memahami danmemberikan respons secara lisanterhadap ayat tanya yangmengandungi kata tanya denganbetul.

  1.3.3 Mendengar, memahami danmemberikan respons denganmenyampaikan pelbagaipesanan mengikut urutan

  1Sangat Terhad

  Memberikan respons dengan betul terhadapragam ayat dan pelbagai jenis ayat yangdiperdengarkan pada tahap sangat terhad.

  2Terhad

  Memberikan respons dengan betul terhadapragam ayat dan pelbagai jenis ayat yangdiperdengarkan pada tahap terhad.

  3Memuaskan

  Memberikan respons dengan betul terhadapragam ayat dan pelbagai jenis ayat yangdiperdengarkan pada tahap sesuai.

  4Baik

  Memberikan respons dengan betul terhadapragam ayat dan pelbagai jenis ayat yangdiperdengarkan pada tahap kukuh.

  5Sangat Baik

  Memberikan respons dengan betul terhadapragam ayat dan pelbagai jenis ayat yangdiperdengarkan pada tahap terperinci.

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  27/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  29

  STANDARDKANDUNGAN

  STANDARD PEMBELAJ ARAN

  STANDARD PRESTASI

  TAHAPPENGUASAAN

  PENYATAAN

  dengan menggunakan laras

  bahasa yang betul.

  4.1.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.4.15.1.4 , 5.1.7, 5.2.1, 5.3.1, 5.3.2

  6Cemerlang

  Memberikan respons dengan betul terhadap

  ragam ayat dan pelbagai jenis ayat yangdiperdengarkan pada tahap sangatterperinci, konsisten, dan menjadi modelteladan.

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  28/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  30

  KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTURKELOMPOK DUA

  STANDARDKANDUNGAN

  STANDARD PEMBELAJARAN

  STANDARD PRESTASI

  TAHAPPENGUASAAN

  PENYATAAN

  1.4 Bertutur,berbual danmenyatakanpermintaantentang sesuatuperkaradaripadapelbagaisumber dalamsituasi formal

  dan tidak formalsecarabertatasusila.

  1.4.1 Bertutur tentang sesuatu perkaradaripada pelbagai sumberdengan menggunakanayat yanggramatis dalam situasi formalsecara bertatasusila.

  1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkaradaripada pelbagai sumbermenggunakan kata gelaran yangsesuai dalam situasi formal

  secara bertatasusila.

  1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkaradaripada pelbagai sumbermenggunakan kata ganti namadiri dan kata ganti nama tunjukdengan betuldalam situasiformal dan tidak formal secarabertatasusila.

  1.4.4 Menyatakan permintaan tentang

  sesuatu perkara daripadapelbagai sumber menggunakanayat yang gramatis dan bahasabadan yang sesuai dalamsituasi formal secarabertatasusila.

  1Sangat Terhad

  Berkomunikasi secara bertatasusila bagimenyatakan permintaan, memperoleh danmenyampaikan maklumat, danmengemukakan pendapat pada tahapsangat terhad.

  2Terhad

  Berkomunikasi secara bertatasusila bagimenyatakan permintaan, memperoleh danmenyampaikan maklumat, danmengemukakan pendapat pada tahapterhad.

  3Memuaskan

  Berkomunikasi secara bertatasusila bagimenyatakan permintaan, memperoleh danmenyampaikan maklumat, danmengemukakan pendapat pada tahapsesuai.

  4Baik

  Berkomunikasi secara bertatasusila bagimenyatakan permintaan, memperoleh danmenyampaikan maklumat, danmengemukakan pendapat pada tahap

  kukuh.

  5Sangat Baik

  Berkomunikasi secara bertatasusila bagimenyatakan permintaan; memperoleh danmenyampaikan maklumat; danmengemukakan pendapat pada tahapterperinci.

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  29/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  31

  STANDARDKANDUNGAN

  STANDARD PEMBELAJARAN

  STANDARD PRESTASI

  TAHAPPENGUASAAN

  PENYATAAN

  1.6 Berbicara untukmenyampaikanmaklumattentang sesuatuperkaradaripadapelbagaisumber dengantepat secara

  bertatasusila.

  1.7 Berbincangdanmengemukakanpendapattentang sesuatuperkara

  daripadapelbagaisumber secarabertatasusila.

  1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan

  maklumat yang tersurat dantersirat dengan tepat tentangsesuatu perkara secarabertatasusila.

  1.6.2 Berbicara untukmenyampaikanmaklumat tentang sesuatuperkara dengan jelas daripadamedia elektronik menggunakanayat yang mengandungiperibahasasecara bertatasusila.

  1.7.2 Berbincang dan mengemukakanpendapat secara kritis tentangsesuatu perkara daripadapelbagai sumber denganmenggunakan ayat yanggramatis secara bertatasusila.

  4.3.1, 4.3.25.1.3, 5.1.6, 5.1.7, 5.3.1, 5.3.2

  6Cemerlang

  Berkomunikasi secara bertatasusila bagimenyatakan permintaan; memperoleh dan

  menyampaikan maklumat; danmengemukakan pendapat pada tahapsangat terperinci, konsisten, dan menjadimodel teladan.

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  30/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  32

  KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTURKELOMPOK TIGA

  STANDARDKANDUNGAN

  STANDARD PEMBELAJARAN

  STANDARD PRESTASI

  TAHAPPENGUASAAN

  PENYATAAN

  1.5 Bercerita danmenceritakansesuatu perkarasemula dengantepatmenggunakansebutan yangjelas danintonasi yangbetul.

  1.5.1 Bercerita tentang sesuatuperkara dengan tepat, sebutanyang jelas dan intonasi yangbetul menggunakan ayat yangmengandungi laras bahasayang sesuai.

  1.5.2 Menceritakan sesuatu perkarayang dialami dengan tepat ,sebutan yang jelas dan intonasi

  yang betul denganmenggunakan ayat yangmengandungi laras bahasa yangsesuai.

  4.2.1, 4.2.25.1.1, 5.1.2, 5.1.5, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3

  1Sangat Terhad

  Menyampaikan cerita dengan menggunakanlaras bahasa yang sesuai, sebutan yang

  jelas dan intonasi yang betul pada tahapsangat terhad.

  2Terhad

  Menyampaikan cerita dengan menggunakanlaras bahasa yang sesuai, sebutan yang

  jelas dan intonasi yang betul pada tahapterhad.

  3Memuaskan

  Menyampaikan cerita dengan menggunakanlaras bahasa yang sesuai, sebutan yang

  jelas dan intonasi yang betul pada tahapsesuai.

  4Baik

  Menyampaikan cerita dengan menggunakanlaras bahasa yang sesuai, sebutan yang

  jelas dan intonasi yang betul pada tahapkukuh.

  5Sangat Baik

  Menyampaikan cerita dengan menggunakan

  laras bahasa yang sesuai, sebutan yangjelas dan intonasi yang betul pada tahapterperinci.

  6Cemerlang

  Menyampaikan cerita dengan menggunakanlaras bahasa yang sesuai, sebutan yang

  jelas dan intonasi yang betul pada tahapsangat terperinci, konsisten, dan menjadimodel teladan.

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  31/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  33

  STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MEMBACA

  Objektif Kemahiran Membaca adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan :

  i. membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan

  sebutan yang betul;

  ii. membaca pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat secara mekanis dengan lancar, sebutan yang jelas danintonasi yang betul;

  iii. membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan,menjana idea dan membuat penilaian dengan betul;

  iv. membaca, memahami dan menaakul maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dan memindahkankepada bentuk puisi dengan betul; dan

  v. membaca dan memahami bahan sastera dan bahan bukan sastera untuk meningkatkan daya berfikir secara kreatif danmengenal pasti nilai murni.

  vi. membaca, memahami dan menaakul dalam puisi untuk memindahkan maklumat kepada bentuk prosa dengan betul;

  vii. membaca pelbagai bahan sastera yang sesuai untuk meningkatkan daya fikir secara kritis: dan

  viii. membaca dan memahami pelbagai bahan sastera dan bukan sastera untuk meningkatkan daya fikir secara kritis danmemperkaya laras bahasa.

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  32/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  34

  KEMAHIRAN MEMBACAKELOMPOK SATU

  STANDARDKANDUNGAN

  STANDARD PEMBELAJARAN

  STANDARD PRESTASI

  TAHAPPENGUASAAN

  PENYATAAN

  2.2 Membaca danmemahamiperkataan, frasadan ayatdaripadapelbagaisumber dengansebutan yangbetul.

  2.3 Membaca kuatpelbagai bahanbacaan denganlancar, sebutanyang jelas danintonasi yangbetul.

  2.2.3 Membaca dan memahami ayatyang mengandungi perkataanberimbuhan pinjaman dalambahan bacaan prosa dengansebutan yang betul daripadapelbagai sumber dan memahamiperkara yang dibaca.

  2.3.1 Membaca pelbagai bahan yangmengandungi pelbagai ragamayat secara mekanis denganlancar, sebutan yang jelas danintonasi yang betul.

  2.3.2 Membaca pelbagai bahan yangmengandungi ayat tunggal danayat majmuk berbilang subjekdan predikat secara mekanisdengan lancar, sebutan yang

  jelas dan intonasi yang betul.

  4.1.1, 4.4.15.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.6, 5.3.1, 5.3.2

  1Sangat Terhad

  Membaca dan memahami ayat yangmengandungi perkataan berimbuhanpinjaman, dan ragam ayat secara mekanisdengan betul pada tahap sangat terhad

  2Terhad

  Membaca dan memahami ayat yangmengandungi perkataan berimbuhanpinjaman, dan ragam ayat secara mekanisdengan betul pada tahap terhad.

  3Memuaskan

  Membaca dan memahami ayat yangmengandungi perkataan berimbuhanpinjaman, dan ragam ayat secara mekanisdengan betul pada tahap sesuai.

  4Baik

  Membaca dan memahami ayat yangmengandungi perkataan berimbuhanpinjaman, dan ragam ayat secara mekanisdengan betul pada tahap kukuh.

  5

  Sangat Baik

  Membaca dan memahami ayat yangmengandungi perkataan berimbuhan

  pinjaman, dan ragam ayat secara mekanisdengan betul pada tahap terperinci.

  6Cemerlang

  Membaca dan memahami ayat yangmengandungi perkataan berimbuhanpinjaman, dan ragam ayat secara mekanisdengan betul pada tahap sangat terperinci,konsisten, dan menjadi model teladan.

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  33/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  35

  KEMAHIRAN MEMBACAKELOMPOK DUA

  STANDARDKANDUNGAN

  STANDARD PEMBELAJARAN

  STANDARD PRESTASI

  TAHAPPENGUASAAN

  PENYATAAN

  2.4 Membaca danmemahamimaklumat yangtersurat dantersirat daripadapelbagai bahanuntuk memberirespons denganbetul.

  2.4.1 Membaca dan memahamimaklumat yang tersuratdaripada idea utama danidea sampingan dalampelbagai bahan bagimembuat ramalan dengantepat.

  2.4.2 Membaca dan memahamimaklumat yang tersurat

  daripada pelbagai bahanuntuk membuat keputusandengan alasan yang betul.

  2.4.3 Membaca dan memahamimaklumat yang tersurat dantersirat dengan tepatdaripada pelbagai bahanuntuk membuat ulasan yangbetul.

  4.1.1, 4.4.15.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.6, 5.1.7,5.3.1, 5.3.2

  1Sangat Terhad

  Membaca dan memahami maklumat untukmembuat ramalan dengan tepat, keputusan danulasan yang betul pada tahap sangat terhad.

  2Terhad

  Membaca dan memahami maklumat untukmembuat ramalan dengan tepat, keputusan danulasan yang betul pada tahap terhad.

  3Memuaskan

  Membaca dan memahami maklumat untukmembuat ramalan dengan tepat, keputusan danulasan yang betul pada tahap sesuai.

  4Baik

  Membaca dan memahami maklumat untukmembuat ramalan dengan tepat, keputusan danulasan yang betul pada tahap kukuh.

  5Sangat Baik

  Membaca dan memahami maklumat untukmembuat ramalan dengan tepat, keputusan danulasan yang betul pada tahap terperinci.

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  34/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  36

  STANDARDKANDUNGAN

  STANDARD PEMBELAJARAN

  STANDARD PRESTASI

  TAHAPPENGUASAAN

  PENYATAAN

  6Cemerlang

  Membaca dan memahami maklumat untuk

  membuat ramalan dengan tepat, keputusan danulasan yang betul pada tahap sangat terperinci,konsisten, dan menjadi model teladan.

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  35/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  37

  KEMAHIRAN MEMBACAKELOMPOK TIGA

  STANDARDKANDUNGAN

  STANDARD PEMBELAJARAN

  STANDARD PRESTASI

  TAHAPPENGUASAAN

  PENYATAAN

  2.5 Membaca,memahami danmenaakul untukmemindahkanmaklumat yangterdapat dalampelbagai bahandengan betul.

  2.6 Membacapelbagai bahansastera danbukan sasterayang sesuai bagi

  memupuk minatmembaca.

  2.5.1 Membaca dan memahamimaklumat yang terdapatdalam bahan puisi denganbetul.

  2.5.2 Membaca , memahami, danmenaakul maklumat yangterdapat dalam bahan puisidengan betul.

  2.5.3 Membaca, memahami danmenaakul bahan puisi untukmemindahkan maklumatkepada bentuk prosadengan betul.

  2.6.1 Membaca pelbagai bahansastera yang sesuai untukmeningkatkan daya fikirsecara kritis.

  2.6.2 Membaca dan memahamipelbagai bahan bukansastera untuk memperkayalaras bahasa.

  4.1.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.15.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.6, 5.2.1,5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.3.1, 5.3.2

  1Sangat Terhad

  Membaca dan menaakul bahan untukmemindahkan maklumat dengan betul;membaca bahan dan memahami secara kritispada tahap sangat terhad.

  2Terhad

  Membaca dan menaakul bahan untukmemindahkan maklumat dengan betul;membaca bahan dan memahami secara kritispada tahap terhad.

  3

  Memuaskan

  Membaca dan menaakul bahan untuk

  memindahkan maklumat dengan betul;membaca bahan dan memahami secara kritispada tahap sesuai.

  4Baik

  Membaca dan menaakul bahan untukmemindahkan maklumat dengan betul;membaca bahan dan memahami secara kritispada tahap kukuh.

  5Sangat Baik

  Membaca dan menaakul bahan untukmemindahkan maklumat dengan betul;membaca bahan dan memahami secara kritis

  pada tahap terperinci.

  6Cemerlang

  Membaca dan menaakul bahan untukmemindahkan maklumat dengan betul;membaca bahan dan memahami secara kritispada tahap sangat terperinci, konsisten, danmenjadi model teladan.

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  36/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  38

  STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENULIS

  Objektif Kemahiran Menulis adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan :

  i. menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dengan betul dan kemas;

  ii. menulis ayat majmuk secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas;

  iii. membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bertumpu dan bercapah dengan betul;

  iv. membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan dengan betul;

  v. menulis imlak perkataan, frasa dan ayat yang berimbuhan pinjaman dengan ejaan dan tanda baca yang tepat;

  vi. mencatat maklumat yang betul mengikut urutan untuk membuat carta daripada pelbagai sumber;

  vii. menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan idea utama dan idea sampingan serta menegaskankesantunan berbahasa;

  viii. menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk surat, laporan dan berita dengan jelas serta menggunakan bahasayang santun;

  ix. menghasilkan kerangka dan penulisan karangan berbentuk imaginatif dan deskriptif dengan betul;

  x. mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan dan strukturayat; dan

  xi. menulis ulasan tentang bahan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan jelas dan menggunakan ayatyang gramatis.

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  37/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  39

  KEMAHIRAN MENULISKELOMPOK SATU

  STANDARDKANDUNGAN

  STANDARD PEMBELAJARAN

  STANDARD PRESTASI

  TAHAPPENGUASAAN

  PENYATAAN

  3.2 Menulis huruf,suku kata,perkataan, frasadan ayat secaramekanis denganbetul dan kemas.

  3.4 Menulis imlakdengantepat.

  3.8 Mengedit dan

  memurnikanhasil penulisandengan betul.

  3.2.6 Menulis teks puisi secaramekanis dengan betul dankemas.

  3.2.7 Menulis ayat dalamperenggan secaramekanis dalam bentuktulisan berangkai denganbetul dan kemas.

  3.4.1 Menulis pelbagai jenis kataganda dengan ejaan yangtepat secara imlak.

  3.4.2 Menulis imlak frasa danayat yang mengandungipelbagai jenis kata gandadengan ejaan dan tandabaca yang tepat.

  3.8.2 Mengedit dan memurnikan

  hasil penulisan daripadaaspek ejaan, tanda baca,kosa kata dan strukturayat dalam penulisan.

  4.1.1, 4.1.2, 4.2.15.1.1, 5.1.2

  1Sangat Terhad

  Menulis ayat secara mekanis dengan betul dankemas; menulis ayat yang mengandungi kataganda secara imlak dengan tepat; mengedit danmemurnikan hasil penulisan pada tahap sangatterhad.

  2Terhad

  Menulis ayat secara mekanis dengan betul dankemas; menulis ayat yang mengandungi kataganda secara imlak dengan tepat; mengedit danmemurnikan hasil penulisan pada tahap terhad.

  3

  Memuaskan

  Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan

  kemas; menulis ayat yang mengandungi kataganda secara imlak dengan tepat; mengedit danmemurnikan hasil penulisan pada tahap sesuai.

  4Baik

  Menulis ayat secara mekanis dengan betul dankemas; menulis ayat yang mengandungi kataganda secara imlak dengan tepat; mengedit danmemurnikan hasil penulisan pada tahap kukuh.

  5

  Sangat Baik

  Menulis ayat secara mekanis dengan betul dankemas; menulis ayat yang mengandungi kataganda secara imlak dengan tepat; mengedit dan

  memurnikan hasil penulisan pada tahapterperinci.

  6Cemerlang

  Menulis ayat secara mekanis dengan betul dankemas; menulis ayat yang mengandungi kataganda secara imlak dengan tepat; mengedit danmemurnikan hasil penulisan pada tahap sangatterperinci, konsisten dan, menjadi model teladan.

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  38/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  40

  KEMAHIRAN MENULISKELOMPOK DUA

  STANDARDKANDUNGAN

  STANDARD PEMBELAJARAN

  STANDARD PRESTASI

  TAHAP

  PENGUASAAN

  PENYATAAN

  3.3 Membina danmenulisperkataan, frasadan ayat denganbetul.

  3.5 Mencatatmaklumat yangbetul tentangsesuatu perkaradaripadapelbagai sumber.

  3.9 Menulis ulasantentang pelbagaibahan sastera

  dan bukansastera yangdidengar,

  3.3.3 Membina dan menulisjawapan pemahamanberdasarkan soalanbertumpu dan bercapahsecara kritis dengan betul.

  3.3.4 Membina kerangka danmenulis karanganberbentuk naratif danimaginatif dengan betul.

  3.5.2 Mencatat maklumat yangbetul mengikut urutandaripada pelbagaisumber.

  3.9.1 Menulis ulasan tentangbahan sastera yangdidengar, ditonton atau

  dibaca dengan jelas danmenggunakan ayat yanggramatis.

  1Sangat Terhad

  Menulis jawapan pemahaman, mencatatmaklumat, membina kerangka dan menuliskarangan, dan menulis ulasan yang betul padatahap sangat terhad.

  2Terhad

  Menulis jawapan pemahaman, mencatatmaklumat, membina kerangka dan menuliskarangan, dan menulis ulasan yang betul pada

  tahap terhad.

  3Memuaskan

  Menulis jawapan pemahaman, mencatatmaklumat, membina kerangka dan menuliskarangan, dan menulis ulasan yang betul padatahap sesuai.

  4

  Baik

  Menulis jawapan pemahaman, mencatat

  maklumat, membina kerangka, dan menulisulasan yang betul pada tahap kukuh.

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  39/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  41

  STANDARDKANDUNGAN

  STANDARD PEMBELAJARAN

  STANDARD PRESTASI

  TAHAPPENGUASAAN

  PENYATAAN

  ditonton atau

  dibaca denganbetul. 4.2.2, 4.3.25.1.3, 5.1.6, 5.1.7, 5.3.1, 5.3.2 5

  Sangat Baik

  Menulis jawapan pemahaman, mencatatmaklumat, membina kerangka dan menuliskarangan, dan menulis ulasan yang betul padatahap terperinci.

  6Cemerlang

  Menulis jawapan pemahaman, mencatatmaklumat, membina kerangka dan menuliskarangan, dan menulis ulasan yang betul padatahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadimodel teladan.

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  40/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  42

  KEMAHIRAN MENULISKELOMPOK TIGA

  STANDARDKANDUNGAN

  STANDARD PEMBELAJARAN

  STANDARD PRESTASI

  TAHAP

  PENGUASAAN

  PERNYATAAN

  3.6 Menulis untukmenyampaikanmaklumattentang sesuatuperkara denganmenggunakanbahasa yangsantun.

  3.7 Menghasilkanpenulisankreatif dalampelbagai

  genre denganbetul.

  3.6.1 Menulis untukmenyampaikanmaklumat yang betuldengan menggunakanidea utama dan ideasampingan secara kohesidan koheren denganbahasa yang santun.

  3.6.2 Menulis untuk

  menyampaikan maklumatyang betul berbentuksyarahan, ucapan danpidato dengan betul sertamenggunakan bahasayang santun.

  3.7.1 Menghasilkan drafperenggan pendahuluan,isi dan penutup dalampenulisan kreatif dengan

  betul.

  3.7.2 Menghasilkan bahanpenulisan kreatifberbentuk imaginatif dandeskriptif menggunakan

  1Sangat Terhad

  Menulis teks untuk menyampaikan maklumatsecara kohesi dan koheren denganmenggunakan bahasa yang santun;menghasilkan draf penulisan dan penulisankreatif dengan betul pada tahap sangat terhad.

  2Terhad

  Menulis teks untuk menyampaikan maklumatsecara kohesi dan koheren denganmenggunakan bahasa yang santun;menghasilkan draf penulisan dan penulisankreatif dengan betul pada tahap terhad.

  3Memuaskan

  Menulis teks untuk menyampaikan maklumatsecara kohesi dan koheren denganmenggunakan bahasa yang santun;menghasilkan draf penulisan dan penulisankreatif dengan betul pada tahap sesuai.

  4Baik

  Menulis teks untuk menyampaikan maklumatsecara kohesi dan koheren denganmenggunakan bahasa yang santun;menghasilkan draf penulisan dan penulisankreatif dengan betul pada tahap kukuh.

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  41/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  43

  STANDARDKANDUNGAN

  STANDARD PEMBELAJARAN

  STANDARD PRESTASI

  TAHAPPENGUASAAN

  PERNYATAAN

  ayat gramatis dengan

  betul.

  4.4.1, 4.4.25.1.4, 5.1.6, 5.1.7, 5.2.3

  5Sangat Baik

  Menulis teks untuk menyampaikan maklumatsecara kohesi dan koheren denganmenggunakan bahasa yang santun;menghasilkan draf penulisan dan penulisankreatif dengan betul pada tahap terperinci.

  6Cemerlang

  Menulis teks untuk menyampaikan maklumatsecara kohesi dan koheren denganmenggunakan bahasa yang santun;menghasilkan draf penulisan dan penulisankreatif dengan betul pada tahap sangat terperinci,

  konsisten, dan menjadi model teladan.

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  42/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  44

  STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK SENI BAHASA

  Objektif Aspek Seni Bahasa untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan :

  i. menyebut, memahami dan menghasilkan lirik lagu yang mengandungi nilai secara berpandu dan menyampaikannya

  secara didik hibur;

  ii. mengujarkan ayat yang gramatis dan bahasa yang indah dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta bahasabadan yang sesuai semasa bercerita secara didik hibur;

  iii. mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas, bahasa badan yang sesuai dan memahaminyamelalui lakonan;

  iv. menghasilkan dialog daripada bahan rangsangan untuk menyampaikan nilai dan pengajaran serta menyampaikannyamelalui lakonan dengan menggunakan bahasa badan yang sesuai secara didik hibur;

  v. mendeklamasi sajak dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur serta memahami maksud sajaktersebut; dan

  vi. membina sajak secara terkawal dan memahaminya serta mendeklamasikan dengan sebutan dan intonasi yang betul danjelas secara didik hibur.

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  43/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  45

  ASPEK SENI BAHASA

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

  4.1 Menyebut danmemahami unsurseni dalam lagumelalui nyanyiansecara didik hibur.

  4.1.1 Menyebut dan memahami seni katalagu melalui nyanyian sambil berlakon.

  Dalam Aspek Seni Bahasa, pentaksirankemahiran Mendengar dan Bertutur, KemahiranMembaca atau Kemahiran Menulis juga bolehdilaksanakan.

  Walau bagaimanapun, proses pengajaran danpembelajaran Aspek Seni Bahasa masihdilaksanakan dalam bentuk pendekatanmodular.

  4.1.2 Memahami dan mengubah suai senikata lagu secara berpandu danmempersembahkannya melaluinyanyian secara didik hibur.

  4.2 Mengujarkanbahasa yang indahdan menggunakanbahasa badan secarakreatif semasabercerita secaradidik hibur.

  4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutanyang jelas dan intonasi yang betul sertamenggunakan laras bahasa yangsesuai semasa bercerita.

  4.2.2 Mengujarkan cerita denganmenggunakan bahasa yang indahuntuk menyampaikan idea denganbahasa badan yang kreatif.

  4.3 Mengujarkan bahasa

  yang indah danmenggunakanbahasa badandengan kreatifmelalui lakonansecara didik hibur.

  4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutanyang jelas dan intonasi yang betulserta menggunakan bahasa badanyang kreatif melalui lakonan.

  4.3.2 Mengujarkan dialog yang dihasilkandaripada bahan rangsangan untukmenyampaikan nilai murni denganmenggunakan bahasa yang indah dan

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  44/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  46

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

  bahasa badan yang sesuai melaluilakonan.

  4.4 Melafazkan danmemahami puisidengan intonasi yangbetul menggunakanbahasa yang indahsecara didik hibur.

  4.4.1 Melagukan syair dengan sebutan yangjelas dan intonasi yang betul sertamemahami syair tersebut.

  4.4.2 Membina syair secara terkawal danmelagukannya dengan sebutan danintonasi yang betul dan jelas secaradidik hibur serta memahami syairtersebut.

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  45/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  47

  STANDARD KANDUNGAN DAN STANDARD PEMBELAJARAN ASPEK TATABAHASA

  Objektif Aspek Tatabahasa adalah untuk memastikan murid mengetahui dan berkeupayaan;

  i. memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak, penjodoh bilangan, kata nama khas takhidup manusia dengan nama panggilan atau gelaran, kata ganti nama diri tanya, kata kerja transitif aktif dan pasif, kataadjektif dan kata bantu, kata hubung pancangan relatif dan kata hubung pancangan komplemen, kat nafi, kata pembenar,akta arah, kata bilangan dengan betul mengikut konteks;

  ii. memahami dan menggunakan imbuhan apitan pada kata kerja memperkan, memperi, diperkan, diperi sertaimbuhan sisipan, kata ganda berentak, dan kata majmuk istilah khusus dalam bidang ilmiah dan kata majmuk yangmendukung maksud kiasan dengan betul dalam pelbagai situasi; dan

  iii. memahami dan membina ayat tunggal dan ayat majmuk dengan perluasan subjek dan predikat, dan cakap ajuk dan cakappindah dengan betul dalam pelbagai situasi.

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  46/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  48

  ASPEK TATABAHASA

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

  5.1 Memahami danmenggunakangolongan katadengan betulmengikut konteks.

  5.1.1 Memahami dan menggunakan katanama am tak hidup bukan institusiabstrak dan penjodoh bilanganmengikut konteks dengan betul.

  Dalam Aspek Tatabahasa, pentaksirankemahiran Mendengar dan Bertutur, KemahiranMembaca atau Kemahiran Menulis juga bolehdilaksanakan.

  Walau bagaimanapun, proses pengajaran danpembelajaran Aspek Tatabahasa masihdilaksanakan dalam bentuk pendekatanmodular.

  5.1.2 Memahami dan menggunakan katanama khas hidup manusia dengannama panggilan atau gelaran yangbetul mengikut konteks.

  5.1.3 Memahami dan menggunakan kataganti nama diri tanya mengikut konteksdengan betul.

  5.1.4 Memahami dan menggunakan katakerja aktif transitif dan kata kerja pasifmengikut konteks dengan betul.

  5.1.5 Memahami dan menggunakan kata

  adjektif dan kata bantu mengikutkonteks dengan betul.

  5.1.6 Memahami dan menggunakan katahubung pancangan relatif dan katahubung pancangan komplemenmengikut konteks dengan betul.

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  47/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  49

  STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

  5.1.7 Memahami dan menggunakan kata

  nafi, kata pembenar, kata arah, katabilangan mengikut konteks denganbetul.

  5.2 Memahami danmenggunakanpembentukan katayang sesuai dalampelbagai situasidengan betul.

  5.2.1 Memahami dan menggunakanimbuhan apitan pada kata kerjamempeR...kan, mempeR...i,dipeR...kan, dipeR...i serta imbuhansisipan dalam pelbagai situasi denganbetul.

  5.2.2 Memahami dan menggunakan kata

  ganda berentak dalam pelbagai situasidengan betul.

  5.2.3 Memahami dan menggunakan katamajmuk istilah khusus dalam bidangilmiah dan kata majmuk yangmendukung maksud kiasan denganbetul dalam pelbagai situasi.

  5.3 Memahami danmembina ayat yang

  betul dalam pelbagaisituasi.

  5.3.1 Memahami dan membina ayat tunggaldan ayat majmuk dengan peluasan

  subjek dan predikat dengan betuldalam pelbagai situasi.

  5.3.2 Memahami dan membina ayat cakapajuk dan cakap pindah dengan betuldalam pelbagai situasi.

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  48/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  50

  GLOSARI

  PerkataanMaksud Dalam Konteks Dokumen

  Standard

  alasan

  sesuatu (bukti, keterangan dan lain-lain) yang dijadikan asas atau dasarbagi sesuatu (tindakan, pendapat danlain-lain)

  aspek (aspk)segi, sudut, bahagian untuk diberikanperhatian dan sebagainya

  ayat songsang

  susunan ayat yang berlawan daripadapola biasa yang mana predikatmendahului subjek. (RujukTatabahasa Dewan muka surat 436 437)

  bahan grafik

  bahan yang memuatkan maklumatatau paparan yang terdiri daripadalukisan, gambar rajah, simbol danlain-lain untuk menyatakan ataumenyampaikan idea

  berbicarabercakap untuk mengemukakan

  pendapat

  berbual berborak atau beromong

  berceritabercakap tentang sesuatu;mengisahkan sesuatu

  PerkataanMaksud Dalam Konteks Dokumen

  Standard

  bertatasusilaadat sopan santun dan budi pekertiyang baik

  bertuturbercakap atau berkata-kata - hanyamengujarkan kata-kata.

  deskriptifketerangan yang bertujuan memberigambaran

  diftong(lin)

  gabungan dua bunyi vokal yang

  disebut dalam satu suku kata akibatperubahan kedudukan lidah sepertiai, audan oi

  digrafdua huruf berturut-turut yang mewakilisatu bunyi seperti ng, ny, sy

  diksi

  pemilihan dan penggunaan kata yangtepat dan berkesan untukmengungkapkan idea secara lisandan bertulis

  ekstensif (kstnsif) luas liputannya

  gerak laku tingkah laku atau gerak geri,perbuatan atau kelakuan

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  49/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  51

  PerkataanMaksud Dalam Konteks Dokumen

  Standard

  grafik

  maklumat atau paparan yang terdiridaripada lukisan, gambar rajah,simbol dan lain-lain untuk

  menyatakan atau menyampaikanidea

  gramatis berasaskan atau mengikut prinsip-prinsip nahu atau tatabahasa

  ideabuah fikiran, gagasan

  idea sampingan

  idea dalam bentuk huraian dancontoh bagi menyokong dan

  menerangkan idea utama

  idea utamabuah fikiran yang pentingmenerangkan maksud keseluruhanperenggan

  imaginatif

  tercipta daripada daya khayalan danimaginasi atau daya kreatifberasaskan khayalan

  jeda atau berjeda berhenti sebentar

  karanganterkawal

  karangan terkawal ialah segala isidan bahasanya sedia terkawal olehguru (menurut Salleh Akib, 1975:135)atau susunan dikawal ketat dansedikit-sedikit dipimpin ke arah

  PerkataanMaksud Dalam Konteks Dokumen

  Standard

  karangan bebas

  karanganberpandu

  karangan berpandu ialah satu

  penulisan karangan berdasarkanpanduan guru atau murid bebasmengeluarkan idea dengan panduanatau batasan yang diberi

  kata gelaran

  jenama kekeluargaan, gelaranpergaulan bebas, gelaran pergaulantak bersahaja (formal), gelaranwarisan, gabungan gelaran danrujukan hormat

  kata panggilan

  kata dan ungkapan panggilan namabergantung kepada kedudukan,pangkat, umur dan keakrabanhubungan

  klasifikasi

  penyusunan mengikut kelas ataususunan sistematik ke dalamkumpulan menurut kriteria yangditetapkan

  koheren

  perhubungan, bersangkut paut, ada

  kesinambungan (keterikatan) antarasatu ayat dengan satu ayat yang lain(dalam sesuatu wacana) supayamudah difahami

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  50/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  52

  PerkataanMaksud Dalam Konteks Dokumen

  Standard

  konseppengertian am atau idea yangmendasari sesuatu

  kreatif mempunyai kebolehanmengembangkan sesuatu idea

  kritis

  tidak dengan begitu sahaja menerimaatau mempersetujui sesuatu(menimbangkan buruk baiknyaterlebih dahulu)

  kronologi

  susunan peristiwa atau kejadianmenurut masa berlakunya peristiwa

  berkenaan

  laras bahasa

  ragam bahasa ( bahasa istana,bahasa sains, bahasa klasik dan lain-lain)

  memurnikan

  membersihkan atau menulis semulaperkataan, frasa atau ayat yang betulhasil daripada pengeditan

  menaakul

  hal membuat pertimbangan dan

  penilaian dengan menggunakan akalatau tinjauan akal atau membuatpertimbangan dengan logik

  menceritakanbercerita tentang sesuatu yang telahdidengar, dilihat dan dibaca

  PerkataanMaksud Dalam Konteks Dokumen

  Standard

  mengecamkenal atau ingat sesuatu yang dilihatdan didengar

  mengeditmenyunting atau menandai kesalahanpada perkataan, frasa atau ayat

  mengimlakkan menyebut atau membaca supayaditulis oleh orang lain

  mengujarkan mengucapkan, menuturkan ataumenyebutkan

  modul

  unit atau bahagian tersendiri yanglengkap dengan komponennya yangmelaksanakan fungsi tertentu dandapat dirangkaikan dengan unit-unitlain dalam sesuatu yang lebih besar

  multimedia

  pelbagai media seperti media cetakdan media elektronik atau bahanelektronik yang mengandungipelbagai media seperti animasi, data,suara, gerakan dan sebagainya yang

  bersifat interaktif.

  naratif cerita peristiwa atau pengalaman

  pandangan

  anggapan, pendapat, tanggapan,fikiran pada sesuatu yang dilihat,dibaca dan didengar

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  51/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  53

  PerkataanMaksud Dalam Konteks Dokumen

  Standard

  pelbagai bahan beberapa pilihan bahan

  pelbagai sumber pelbagai punca

  pendapat

  kesimpulan yang dibuat ataudiperolehi daripada berfikir padasesuatu yang dilihat, dibaca dandidengar

  pendekatan

  modular

  pendekatan yang mana kurikulumdistrukturkan kepada struktur yang

  lebih kecil yang dinamakan sebagaimodul

  perasaan

  perihal merasa(i) dalam hati ataubatin, hasil atau perbuatan merasadalam hati atau batin, sentimen suka,minat, ingin tahu

  pertautan ideapertalian atau perhubungan ideaantara dua ayat atau dua perenggan

  pola ayat

  contoh atau model ayat yang dibinaatau rangka dasar ayat. Terdapat 4pola ayat dasar. (Rujuk TatabahasaDewan: muka surat 418419)

  prinsipasas atau dasar yang menjadi pokoksesuatu pemikiran, kajian, tindakan,atau hukum sesuatu teori dan lain-

  Perkataan

  Maksud Dalam Konteks DokumenStandard

  lain

  prosa

  karangan yang bertulis dengan

  bahasa yang biasa (tidak berbentuksajak)

  ramalansesuatu yang diramalkan, dugaan,telahan, tekaan

  respons reaksi

  soalan bercapahsoalan yang berpecah daripadasesuatu tumpuan

  soalan bertumpusoalan yang memerlukan jawapanyang bersifat objektif dan dinyatakandalam teks

  susunan sesuatu yang diletakkannya bersusun

  transformasiperubahan bentuk atau sifat, rupa,keadaan dan lain-lain

  tulisan mekanis(mkanis)

  melakukan sesuatu tanpa perluberfikir dan hanya meniru danmenyalin sahaja

  ulasanhuraian tentang sesuatu, kupasan,tafsiran

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

 • 7/25/2019 DSKP Bahasa Malaysia KSSR Tahun 5 SK.pdf

  52/52

  STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN BAHASA MALAYSIA SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 5

  54

  PerkataanMaksud Dalam Konteks Dokumen

  Standard

  urutansusunan kejadian yang berturut-turut,susunan teratur, rentetan