35
Dru Dru š š tveno odgovorno poslovanje malih i srednjih tveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduze preduze ć ć a u Srbiji a u Srbiji TBL pristup kao efektivni alat za pomo TBL pristup kao efektivni alat za pomo ć ć MSP u Srbiji da implementira MSP u Srbiji da implementira programe dru programe dru š š tveno odgovornog poslovanja tveno odgovornog poslovanja mr Maja Pešić Rakanović www: interconsulting.biz e: [email protected]

Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduze a u … · 2011. 5. 3. · Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji TBL pristup kao efektivni

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduze a u … · 2011. 5. 3. · Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji TBL pristup kao efektivni

DruDrušštveno odgovorno poslovanje malih i srednjih tveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzepreduzećća u Srbijia u Srbiji

TBL pristup kao efektivni alat za pomoTBL pristup kao efektivni alat za pomoćć MSP u Srbiji da implementira MSP u Srbiji da implementira programe druprograme drušštveno odgovornog poslovanjatveno odgovornog poslovanja

mr Maja Pešić Rakanović

www: interconsulting.bize: [email protected]

Page 2: Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduze a u … · 2011. 5. 3. · Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji TBL pristup kao efektivni

sedište u Kragujevcu

UNIDO - United Nations Industrial Development Organizationspecijalizovana agencija Ujedinjenih nacija koja promoviše razvoj industrije za smanjenje siromaštva, uključujući globalizaciju i održivost životne sredine

Srbija: U saradnji sa Ministarstvom ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije, Automobilskim klasterom Srbije i Automobilskimklasterom Slovenije projekat “Unapređivanje pristupa međunarodnom tržištu za proizvođače i dobavljače u automobilskoj industriji u Srbiji“

sedište u Beču

Konsalting i obuke u oblasti:

sistema upravljanja kvalitetom prema međunarodnim standardima ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949, OHSAS 18001, ISO 22000 i HACCP

poboljšanja efektivnosti i efikasnosti procesa (5S, Poka Yoka, SMED...)

upravljanja ljudskim resursima (selekcija, prijem, lični i profesionalni razvoj, komunikacija, timski rad, motivacija...)

Page 3: Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduze a u … · 2011. 5. 3. · Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji TBL pristup kao efektivni

Kraljevo, 1972

Magistar menadžment nauka

Registrovani EOQ menadžer kvaliteta

Quality Austria auditor za ISO 9001 / ISO 14001

14 godina konsultant/predavač za sisteme upravljanja kvalitetom

Proces menadžer

UNIDO nacionalni expert za automobilsku industriju

UNIDO nacionalni expert za CSR

Maja PeMaja Peššiićć RakanoviRakanovićć

Page 4: Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduze a u … · 2011. 5. 3. · Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji TBL pristup kao efektivni

REAP ?REAP ?

Alat za upravljanje & izveštavanje u oblasti CSR-aza manje kompanije

Usklađivanje ekonomskih, socijalnih i ekoloških aspekata poslovanja (TBL)

Rasprostranjen je preko mreže obučenih i kvalifikovanih nacionalnih CSR eksperata

REAP metodologija (obuka) + software

Responsible Entrepreneurs Achievement Programme

Page 5: Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduze a u … · 2011. 5. 3. · Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji TBL pristup kao efektivni

Istorijat REAPIstorijat REAP--a...a...

UNIDO & UN Global Compact (globalni dogovor)

Potreba za praktičnim alatima za implemantaciju CSR u MSP

UNIDO Business Partnership Programme (Indija)

UNIDO Programi za čistiju proizvodnju

Pilot CSR projekat sa MSP u Hrvatskoj (saradnja sa Hrvatskim centrom za čistiju proizvodnju)

Alat za upravljanje & izveštavanje

u oblasti CSR-a za MSP

Responsible Entrepreneurs Achievement Programme

Page 6: Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduze a u … · 2011. 5. 3. · Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji TBL pristup kao efektivni

REAP omoguREAP omoguććavaava

Procenu CSR performansi u MSP

Implementaciju CSR principa (u skladu sa osnovnom stragetijom poslovanja, produktivnošću, smanjenjem operativnih troškova i boljim nastupom na tržištu)

Bolji marketing i pozicioniranje MSP u globalnom lancu vrednosti

Standardizaciju izveštaja za globalni benčmarking i procenu MSP isporučilaca i partnera širom sveta

Responsible Entrepreneurs Achievement Programme

Page 7: Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduze a u … · 2011. 5. 3. · Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji TBL pristup kao efektivni

Koncept REAPKoncept REAP--aa

UN Globalni dogovor - 10 principa odgovornog poslovanja, koji pokriva ljudska prava, standarde koji se odnose na zaposlene, životnu sredinu i borbu protiv korupcije

Triple-Bottom-Line (TBL) pristup, kombinacija ekonomskih, socijalnih i pitanja koja se odnose na životnu sredinu u proceni dostignuća kompanije

5S metodologija za poboljšanje uslova na radnom mestu i efikasnosti procesa (povećanje produktivnosti)

Totalno uključenje zaposlenih (TEI) koncept koji priprema zaposlene za stalna poboljšanja

Elementi ostalih međunarodnih standarda kao što su ISO 26000,ISO 14001, SA 8000, OHSAS 18001.

Page 8: Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduze a u … · 2011. 5. 3. · Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji TBL pristup kao efektivni

REAP metodologija REAP metodologija –– proces u 4 korakaproces u 4 koraka

11 -- CSRCSR ProcenaProcena (REAP Software)

2 2 -- Priprema kompanije Priprema kompanije && zaposlenihzaposlenih zaza CSRCSR efikasno uređenje radnih prostora/efektivnost i efikasnost procesa (5S i TEI)

3 3 -- ImplementaImplementacijacija CSRCSR pitanjapitanja:Ljudska pravaStandardi koji se odnose na zaposlenePitanja vezana za životnu sredinuAntikorupcija

4 4 –– IzveIzvešštavanje o aktivnostima i poboljtavanje o aktivnostima i poboljššanjima anjima (REAP Software)

Page 9: Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduze a u … · 2011. 5. 3. · Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji TBL pristup kao efektivni

Triple Bottom Line Triple Bottom Line pristuppristup (TBL)(TBL)

Pitanja produktivnosti

Zaštita životne sredine

Socijalna pitanja

S

R

Page 10: Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduze a u … · 2011. 5. 3. · Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji TBL pristup kao efektivni

Vlasnici, akcionari, investitori

Zaposleni

Kupci/Potrošači

Prirodno okruženje

Isporučioci

Lokalna zajednica, država i društvo

Zainteresovane straneZainteresovane strane

Organizacija

Page 11: Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduze a u … · 2011. 5. 3. · Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji TBL pristup kao efektivni

Koristi za zainteresovane straneKoristi za zainteresovane strane

Socijalna integracija, poštovanje lokalne zajednice i okruženja, usaglašenost sa lokalnim, nacionalnim i međunarodnim zakonima, podsticanje zapošljavanja u lokalnoj zajednici, transparentnost... jačanje pozicije kompanije na regionalnom i lokalnom nivou

Lokalna zajednica, država i društvo

Fer cene za sirovine, materijale, usluge koje se nabavljaju....Isporučioci

Zaštita životne sredinePrirodno okruženje

Najbolji kvalitet po fer cenama, postprodajne aktivnosti, informacije o proizvodu/ usluzi... Kupci/Potrošači

Fer plate, bezbedno i zdravo radno okruženje, podjednake mogućnosti, veća produktivnost, poštovanje ljudskih prava, lojalnost kompaniji... Zaposleni

Maksimalni povraćaj uloženog kapitala/investicija, dugoročna dobit, sposobnost kontinualnog privlačenja investicija od strane velikih kompanija...

Vlasnici, akcionari, investitori

KoristiZainteresovane strane

Page 12: Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduze a u … · 2011. 5. 3. · Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji TBL pristup kao efektivni

CSR CSR -- veza sa međunarodnim standardima veza sa međunarodnim standardima

ISO 14001ISO 14001ISO 22000ISO 22000

ISO 9001ISO 9001

OHSAS 18001OHSAS 18001

Upravljanje životnom sredinom

Zaštita zdravlja i bezbednost na radu

ISO

260

00IS

O 2

6000

Sistem upravljanja kvalitetom

Sistem upravljanjabezbednošću hrane

Page 13: Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduze a u … · 2011. 5. 3. · Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji TBL pristup kao efektivni

REAP SoftwareREAP Software

Page 14: Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduze a u … · 2011. 5. 3. · Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji TBL pristup kao efektivni

REAP SoftwareREAP Software

Page 15: Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduze a u … · 2011. 5. 3. · Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji TBL pristup kao efektivni

REAP SoftwareREAP Software

5S5S

Page 16: Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduze a u … · 2011. 5. 3. · Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji TBL pristup kao efektivni

5S Metoda5S Metoda

((SSort ort ♦♦ SSet in order et in order ♦♦ SShine hine ♦♦ SStandardize tandardize ♦♦ SSustain)ustain)

Page 17: Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduze a u … · 2011. 5. 3. · Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji TBL pristup kao efektivni

ŠŠta jeta je 5S ?5S ?

5S5S je struktuiran pristup za razvoj radne disciplineU osnovi 5S je Japanska metodologija razvijena od strane "Toyota"-e.To je tehnika u 5 koraka koja služi za promenu svesti zaposlenih o radnom okruženjuOva metodologija možda izgleda kao jedna od tehnika čišćenja – ali nije samo to !5S pomaže da se identifikuje i eliminiše otpad na radnom mestu Pomaže uspostavljanju produktivnijeg i kvalitetnijeg radnog okruženja Podstiče kompaniju da postmara pitanja koja su često zanemarena

Page 18: Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduze a u … · 2011. 5. 3. · Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji TBL pristup kao efektivni

• Proizvodne kompanije• Usluge• Kancelarije• Pogoni• Magacini - Skladišta• Prodavnice• Kompjuter - hard disk• ….• Na svakom radnom mestu

Gde je primenljiv 5S?Gde je primenljiv 5S?

Page 19: Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduze a u … · 2011. 5. 3. · Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji TBL pristup kao efektivni

ŠŠta se deta se deššava kada se koristi ava kada se koristi 5S5S metoda?metoda?

5S je najbolji "prodavac"

Uredni i čisti pogoni/radni prostori impresionira kupca, donosi više ugovora, povećava produktivnost, smanjuje greške

5S je štedljiv

Uredni i čisti pogoni/radni prostori su štedljivi i ekonomični za sve

5S je pokretač bezbednosti

Čisti pogoni/radni prostori su mnogo bezbednije mesto za rad

5S je čuvar vremena

Čisti pogoni/radni prostori doprinose lakšem isupnjenju rokova

5S promoviše standardizaciju

Vizuelna prezentacija uputstava je široko primenjena

5S stvara radno mesto na kom se uživa dok se radi

Manje problema na svetlom, čistom i urednom radnom mestu

Page 20: Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduze a u … · 2011. 5. 3. · Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji TBL pristup kao efektivni

StuboviStubovi 5S5S

Seiri

Seiton

Seiso

Seiketsu

Shitsuke

Sortiranje

Uređenje

Čišćenje

Standardizacija

Održavanje

Page 21: Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduze a u … · 2011. 5. 3. · Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji TBL pristup kao efektivni

Koristi odKoristi od 5S5S

Smanjuje vreme podešavanjaSkraćuje proizvodni ciklusSkraćuje vreme pronalaženjaSmanjuje vreme obukePovećava slobodan prostorManje nezgoda na radnom mestuPoboljšava tok procesaEliminiše otpadPovećava kvalitetSmanjuje troškoveSmanjuje STRES zaposlenih

Page 22: Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduze a u … · 2011. 5. 3. · Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji TBL pristup kao efektivni

Metodologija uvođenja procesa stalnih Metodologija uvođenja procesa stalnih poboljpoboljššanja i ukljuanja i uključčivanja svih ivanja svih

zaposlenih (TEI)zaposlenih (TEI)

Page 23: Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduze a u … · 2011. 5. 3. · Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji TBL pristup kao efektivni

Pogodna veličina - 15 članova (min 3 – max 20 članova)

Zajednička interesna sfera (linija, radionica, proizvod, proces, operacija)

Omogućeno merenje rezultata rada

Lider – animator

Materijalni uslovi (resursi)

Usposobljenost lider i članova MG

Uslovi za rad mini grupaUslovi za rad mini grupa

Page 24: Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduze a u … · 2011. 5. 3. · Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji TBL pristup kao efektivni

Razvoj svesti o PSP na operativnim nivoima kompanijeRazvoj sposobnosti za analitičko rešavanje problemaRazvoj timskog radaPostizanje zajedničkih ciljeva

NajvaNajvažžniji ciljevi mini grupaniji ciljevi mini grupa

Page 25: Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduze a u … · 2011. 5. 3. · Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji TBL pristup kao efektivni

ObukaObuka

Obučiti sve menadžere i trenere

koji će obučavati timove

☺☺ ☺☺ ☺☺ ☺☺

☺☺ ☺☺ ☺ ☺☺ ☺☺ ☺

☺ ☺☺ ☺

☺ ☺

Obučiti sve menadžere na nivou

kompanije

Obučiti sve menadžere i trenere

koji će obučavati timove

Treneri obučavaju Vođe mini grupa

koji kasnije obučavaju timove

ili

☺ ☺☺ ☺

☺☺ ☺☺ ☺☺ ☺☺

☺ ☺☺ ☺

☺ ☺☺ ☺☺☺☺

☺ ☺☺ ☺☺

☺ ☺☺ ☺☺☺☺

☺ ☺☺ ☺☺

ili

Page 26: Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduze a u … · 2011. 5. 3. · Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji TBL pristup kao efektivni

Table – ciljevi, slike...Stanje mašina – svetlaMesta održavanja, ćoškovi kvalitetaIzložba loših proizvodaCrveni sanduci – neusaglašeni proizvodi - škart Tok procesaPrvi deo, granični uzorciIndikatori efikasnosti

Mini grupa Mini grupa -- VizuelizacijaVizuelizacija

Ćoškovi kvaliteta "Quality corner"

Page 27: Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduze a u … · 2011. 5. 3. · Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji TBL pristup kao efektivni

ZaZašštita tita žživotne sredineivotne sredine

Page 28: Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduze a u … · 2011. 5. 3. · Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji TBL pristup kao efektivni

Upravljanje potrošnjom vodevode

Upravljanje energijomenergijom

Upravljanje otpadomotpadom

ZaZašštita tita žživotne sredineivotne sredine

Page 29: Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduze a u … · 2011. 5. 3. · Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji TBL pristup kao efektivni

Socijalna pitanjaSocijalna pitanja

80% menadžera u svetu tvrdi da će u 2010. godini privlačenje i zadržavanje zaposlenih biti ključni faktor uspeha kompanija

75% menadžera u svetu sada postavlja performanse zaposlenih ispred produktivnosti i tehnologije

Posvećenost zaposlenih i njihovo zadovoljstvo su veoma značajni za poboljšanje performansi kopmanije

Page 30: Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduze a u … · 2011. 5. 3. · Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji TBL pristup kao efektivni

Socijalna pitanjaSocijalna pitanja

Socijalna pitanja u REAPSocijalna pitanja u REAP

Zadovoljstvo zaposlenihRadni satiPlateDisciplinske mereZdravlje i bezbednostPrava decePrisilan i obavezan radSloboda udruženjaUznemiravanje i zloupotreba

Socijalna pitanja u ISO 26000Socijalna pitanja u ISO 26000

Zdravlje i bezbednostRazličitost na radnom mestuJednake mogućnosti Radna/životna ravnotežaObuka i razvoj zaposlenihZadovoljstvo poslomPlaćanja i stimulacijePrava radnikaStvaranje novih radnih mesta/očuvanje postoječih

Razvoj ljudskih resursa i obuka na radnom mestuPitanje 5

Zdravlje i bezbednost na raduPitanje 4

Socijalni dijalogPitanje 3

Radni uslovi i socijalna zaštitaPitanje 2

Zapošljavanje i načini zapošljavanjaPitanje 1

Osnove radne prakse

Page 31: Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduze a u … · 2011. 5. 3. · Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji TBL pristup kao efektivni

kao što su:

zaštita i poboljšavanje postojećih resursa (ljudski resursi ili životna sredina) od kojih zavisi poslovanje kompanije

predviđanje, izbegavanje i umanjivanje rizika poslovanja i sa njima povezani troškovi

povećavanje finansijske sposobnosti kompanije smanjenjem troškova poslovanja

otvaranje novih poslovnih mogućnosti i novih tržišta

zaštita, izgradnja i poboljšavanje reputacije kompanije, posebno u odnosu prema kupcima/potrošačima

kompanija postaje atraktivna investitorima, edukovanim i motivisanim radnicima

CSR moCSR možže doneti poslovne prednosti MSP u Srbijie doneti poslovne prednosti MSP u Srbiji

Page 32: Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduze a u … · 2011. 5. 3. · Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji TBL pristup kao efektivni

Konsalting aktivnostiKonsalting aktivnosti

12 koraka u implementaciji CSR 12 koraka u implementaciji CSR –– pilot projekta UNIDO/Intepilot projekta UNIDO/InterrConsultingConsulting

1. Formiranje projektnog tima2. Prikupljanje podataka3. Analiza uzroka4. Postavljanje ciljeva & prioriteta5. Implementacija “brze popravke”6. Preispitivanje podataka za praćenje napredovanja7. Razvoj politike i merenja8. Obuka zaposlenih9. Audit procesa10. Neprekidno poboljšavanje11. Primeniti u drugim oblastima12. Primeniti dugoročne mere

Page 33: Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduze a u … · 2011. 5. 3. · Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji TBL pristup kao efektivni

NaNaččin uin uččeeššćća oragnizacija/kompanijaa oragnizacija/kompanija

1. Uvodni seminar2. Popunjavanje i dostavljanje prijavnog formulara3. Selekcija organiazcija/kompanija prema kririjumima UNIDO4. Potpisivanje Pisma o namerama5. Implementacija “brze popravke”6. Konsalting i obuke od strane UNIDO CSR nacionalnog eksperta7. Izrada studije slučaja (Case Study) 8. Objavljivanje studije slučaja (Case Study)

Mart 2010

Oktobar 2010

Page 34: Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduze a u … · 2011. 5. 3. · Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji TBL pristup kao efektivni

Prijavni formularPrijavni formular

Page 35: Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduze a u … · 2011. 5. 3. · Društveno odgovorno poslovanje malih i srednjih preduzeća u Srbiji TBL pristup kao efektivni

Hvala na paHvala na pažžnji !nji !

www: interconsulting.bize: [email protected]