24
www.hellostudentsrbija.wordpress.com za student-o studentima-zbog studenata UNIVERZITET U BEOGRADU EKONOMSKI FAKULTET II Semestar Ekonomika preduzeća Širimo prijateljstvo među kolegama. www.hellostudentsrbija.wordpress.com Drugi kolokvijum iz ekonomike preduzeća- Rešenja 1. Stepen specijalizacije rada zavisi od __ veličine tržišta _ . 2.Grafički prikazati tačku u kojoj je marginalna produktivnost varijabilnog faktora (marginalni proizvod) jednaka nuli. 3. Proizvodno-tehničke ekonomije su: a. pad ukupnih troškova zbog povećanja kapaciteta preduzeća b.pad prosečnih troškova zbog povećanja kapaciteta preduzeća c. pad prosečnih fiksnih troškova zbog povećanja kapaciteta preduzeća d. pad ukupnih fiksnih troškova zbog povećanja kapaciteta preduzeća

Drugi Kolokvijum Ekp Resenja

Embed Size (px)

DESCRIPTION

resenja za kolokvijum

Citation preview

www.hellostudentsrbija.wordpress.com za student-o studentima-zbog studenata

UNIVERZITET U BEOGRADU EKONOMSKI FAKULTET II Semestar Ekonomika preduzeća

Širimo prijateljstvo među kolegama. www.hellostudentsrbija.wordpress.com

Drugi kolokvijum iz ekonomike preduzeća- Rešenja

1. Stepen specijalizacije rada zavisi od __ veličine tržišta _ .

2.Grafički prikazati tačku u kojoj je marginalna produktivnost varijabilnog faktora (marginalni proizvod) jednaka nuli.

3. Proizvodno-tehničke ekonomije su:a. pad ukupnih troškova zbog povećanja kapaciteta preduzećab.pad prosečnih troškova zbog povećanja kapaciteta preduzećac. pad prosečnih fiksnih troškova zbog povećanja kapaciteta preduzećad. pad ukupnih fiksnih troškova zbog povećanja kapaciteta preduzeća

4. Tržišni rizik se javlja zbog:a. promene ukusa i preferencija potrošačab.promene stepena diferenciranosti proizvodac.skraćenja životnog ciklusa proizvodad.promene tržišne strukture i konkurencije

www.hellostudentsrbija.wordpress.com za student-o studentima-zbog studenata

5. Izazivači troškova su:a.ekonomije veličineb.stepen iskorišćenja kapacitetac.lokacijad.neekonomije upravljanjae.neekonomije obima

6. Rizik unapređenja rentabilnosti smanjenjem troškova javlja se zbog:a. brze tehnološke promeneb. jednostavnog i jeftinog imitiranja troškovne efikasnosti

Grafički prikazati tačku u kojoj je prosečna produktivnost varijabilnog faktora (prosečni proizvod) maksimalna.

8. Plate radnika na internom tržištu rada određuju se na osnovu:a.produktivnosti radnikab.tržišne cene radac.performansi radnikad.radnog mesta

9. Ekonomije rada nastaju zbog:a. podele i specijalizacije rada b.ušteda u vremenu i skraćenja procesa radac.efekta učenja

10. Disparitet u troškovima preduzeća i njegovih rivala nastaje zbog:a. razlika u troškovima reklame i distribucije b. razlika u cenama proizvodac. relativne rentabilnostid. relativne produktivnostie. razlika u cenama inputa

www.hellostudentsrbija.wordpress.com za student-o studentima-zbog studenata

UNIVERZITET U BEOGRADU EKONOMSKI FAKULTET II Semestar Ekonomika preduzeća

Širimo prijateljstvo među kolegama. www.hellostudentsrbija.wordpress.com

Drugi kolokvijum iz ekonomike preduzeća

1. Maksimalna produktivnost rada se prema konceptu marginalne produktivnosti rada postiže kada su izjednačeni marginalni prihod proizvoda rada i cena rada (MPdP=Z).2. Izvor proizvodno-tehničkih ekonomija su:a. ekonomije skladištenja b. ekonomije zalihac. ekonomije nabavked. ekonomije transporta3. Nove tehnologije i inovacije su izvor profita zato što dovode do:a. povećanja prihoda b. smanjena troškova 4. Prednost sintetičkog izraza rentabilnosti sastoji se u tome što on omogućava da se:a. ustanovi promena rentabilnosti b. uzroci promene rentabilnosti 5. Preduzeća ne teže striktnom maksimiranju profita, zbog:a. odvajanja vlasništva od kontroleb. neizvesnosti i složenosti okruženjac. suprotnosti interesad .prevencije ulaska6. Rezervni kapacitet, kao razlog rastućih prinosa obima, omogućava da se:a. izbegnu prekidi proizvodnjeb.speči pojava »uskih grla« u proizvodnji7.Troškovi fluktuacije su:a. troškovi regrutovanja radnikab.troškovi obukec. troškovi otpuštanjad. pada produktivnosti zbog zapošljavanja novog radnika sa nedovoljnim radnim iskustvom8. Eksterne ekonomije utiču na:a. promenu oblika krive kratkoročnih prosečnih troškova (KPT)b. promenu položaja krive dugoročnih prosečnih troškova (DPT)c. promenu oblika krive dugoročnih prosečnih troškova (DPT)d. promenu položaja krive kratkoročnih prosečnih troškova (KPT)9. Profit koji se stiče na osnovu izdvajajućih resursa preduzeća nestaje kada se:a.promene ukusi i preferencije potrošačab. promene uslovi na tržištu c.pojave nove tehnologije i inovacije

www.hellostudentsrbija.wordpress.com za student-o studentima-zbog studenata

10.Rastuća produktivnost faktora je _ proporcionlano veći rast ukupnog proizvoda od porasta količine varijabilnog faktora.UNIVERZITET U BEOGRADU EKONOMSKI FAKULTET II Semestar Ekonomika preduzeća

Širimo prijateljstvo među kolegama. www.hellostudentsrbija.wordpress.com

Drugi kolokvijum iz ekonomike preduzeća

1. Troškovi uticaja mogu da se smanje, ako se:a. redukuju razlike u zaradamab. ograniči prijem novih radnikac. ograniči pristup informacijamad. onemogući revidiranje donetih odluka2. Izvor proizvodno-tehničkih ekonomija su:a. ekonomije radab.tehničke ekonomije c.ekonomije zaliha3. Prema pristupu prosečni troškovi-prosečni prihod preduzeće je ostvarilo maksimalni profit po jedinici kada je razlika između cene proizvoda i prosečnih ukupnih troškova najveća . 4. Razlozi rastućih prinosa obima su:a. potpuna iskorošćenost kapacitetab. efekat učenja i iskustvac. specijalizacija kapacitetad. nedeljivost kapacitetae. višak kapaciteta5.Ciljevi merenja produktivnosti preduzeća su:a. da pokazatelji produktivnosti postanu intergralni deo upravljačkog informacionog sistema preduzeća b.poređenje produktivnostic.informisanje i mobilisanje radnikad.dugoročne projekcije i budžetiranje sredstava6. Prema inovacionim teorijama izvor profita su:a.snošenje rizika i neizvesnostib.nove tehnologijec.prepreke u kretanju resursad.tržište i konkurencija7.Ukupna produktivnost faktora se izražava konceptom ukupnog proizvoda, a ukupni proizvod se matematički izražava na sledeći način: 8.Eksterni izvori ekonomičnosti su:a.ekonomije transporta b.komercijalne ekonomije c.ekonomije gustine d.ekonomije širine e.cene inputa

9.Ukupni kontribucioni profit je razlika između ukupnog prihoda (UPd) i ukupnih varijabilnih troškova (UVT) i on pokazuje doprinos ukupnim fiksnim troškovima _.10.Ekonomski pristup merenja rentabilnosti zasniva se na:a.konceptu marginalnog profita

www.hellostudentsrbija.wordpress.com za student-o studentima-zbog studenata

b.konceptu ekonomskog profitac.konceptu dodate vrednostid.konceptu viška vrednostiUNIVERZITET U BEOGRADU EKONOMSKI FAKULTET II Semestar Ekonomika preduzeća

Širimo prijateljstvo među kolegama. www.hellostudentsrbija.wordpress.com

Drugi kolokvijum iz ekonomike preduzeća

1.Tri najznačajnije karakteristike fleksibilne proizvodnje su:a. visoka produktivnost, diferenciran proizvod b. primena CNC mašina , podugovaranje proizvodnje c. multikvalifikovana radna snaga 2.Kada su prosečni i marginalni proizvod izjednačeni ostvarena je:a.rastuća marginalna produktivnost varijabilnog faktorab.konstantna marginalna produktivnost varijabilnog faktorac.opadajuća marginalna produktivnost varijabilnog faktorad.negativna marginalna produktivnost varijabilnog faktora3.Upravljačke ekonomije nastaju zbog:a. podele i specijalizacije upravljanja b. primene naučnih metoda i tehnika upravljanja c. primene informaciono-komunikacione tehnologije i automatizacija4.Prema inovacionim teorijama izvor profita su:a.snošenje rizika i neizvesnostib.nove tehnologijec.prepreke u kretanju resursad.tržište i konkurencija5.Efeki učenja i iskustva se izražavaju krivom učenja, a kriva učenja pokazuje _da svaki put kada se kumulirano proizvodno iskustvo udvostruči , prosečni troškovi opadaju __ .6. Prema frikcionim ili monopolskim teorijama izvor profita su:a.izdvajajući resursi preduzećab.snošenje rizika i neizvesnostic.prepreke u kretanju resursad.nove tehnologije i inovacije7. Kontribucioni profit po jedinici je razlika između cene proizvoda (C) i prosečnih varijabilnih troškova (PVT) i on pokazuje _dopinos fiksim troškovima po jedinici . 8. Pokazatelj neto rentabilnosti se koristi kao instrument prodajne politike preduzeća zato što pokazuje _sposobnost preduze ć a da proizvodi i prodaje rentabilne proizvode _ . 9.Pojedinačna proizvodnja je __veliki broj pojedinačnih operacija , koje odlikuje neustaljena forma i redosled obavljanja.10.Troškovi fluktuacije su:a. troškovi uticajab. troškovi traženja rente

www.hellostudentsrbija.wordpress.com za student-o studentima-zbog studenata

c. troškovi regrutovanjad. troškovi obukeUNIVERZITET U BEOGRADU EKONOMSKI FAKULTET II Semestar Ekonomika preduzeća

Širimo prijateljstvo među kolegama. www.hellostudentsrbija.wordpress.com

Drugi kolokvijum iz ekonomike preduzeća

1. Glavni izvori proizvodno-tehničkih ekonomija su:a.ekonomije upravljanjab.ekonomije radac.ekonomije nabavked.ekonomije skladištenjae.ekonomije zaliha

2.Profit koji se stiče na osnovu izdvajajućih resursa preduzeća nestaje kada se:a. postoji prirodna retkost resursa b. kada država institucionalno, tj. zakonima ograničava ili kontroliše ponudu resursa c. kao rezultat sposobnosti preduzeća da stvore retke resurse , koje je teško imitirati (patenti, robne marke, pravo kopiranja)

3. Odluka o promeni proizvodnog programa, u cilju unapređenja rentabilnosti, donosi se na osnovu preispitivanja:a. proizvoda b. tržišta

4.Zakon opadajuće produktivnosti faktora je zakon proizvodnje kratkog roka zato što označava da produktivnost faktora zavisi od odnosa između fiksnog i varijabilnog faktora

5.Grafički prikazati kako uvođenje nove tehnologije omogućava da se drugačijom kombinacijom iste količine resursa proizvede veća količina proizvoda.

www.hellostudentsrbija.wordpress.com za student-o studentima-zbog studenata

6. Ulaganje u ljudski kapital posebne namene je visoko:a. na internom tržištu radab. na savršeno konkurentskom tržištu radac.kada se primenjuju zarade prema godinama radnog staža

7.Eksterni izvori ekonomičnosti nastaju kao rezultat:a. Promena u okruženju preduzeća b. razlika koje su posledica geografske lokacije

8. Ako troškovi diferenciranja ne mogu da se prenesu na kupce, rentabilnost preduzeća može da se unapredi ukoliko diferenciranje omogućava da se poveća obimom prodaje

9.Preduzeće koje maksimira (kratkoročni) profit razlikuje se od preduzeća koje maksimira rast po tome što ono:a.manje investirab. više investirac.manje proizvodid.više prodaje

10.Zakon rastuće produktivnosti faktora je zakon proizvodnje dugog roka.

Da

Ne

UNIVERZITET U BEOGRADU EKONOMSKI FAKULTET II Semestar Ekonomika preduzeća

Širimo prijateljstvo među kolegama. www.hellostudentsrbija.wordpress.com

Drugi kolokvijum iz ekonomike preduzeća

1.Grafički prikazati kako uvođenje nove tehnologije omogućava da se sa manjom količinom inputa proizvede veća količina proizvoda.

2.Radnici koji pripadaju internom tržištu rada odluku o prihvatanju posla donose na osnovu:a. zarade koja se nudi u trenutku zasnivanja radnog odnosab. zarade koju će ostvariti tokom celokupnog radnog staža u preduzećuc.efikasnih zaradad.zarade koju će ostvariti u kasnijim godinama radnog staža

3.Primena isporuke »tačno na vreme« omogućava da se:a.smanje troškovi nabavkeb.smanje troškovi prodajec.smanje troškovi zalihad.smanje troškovi reklame

4.Cilj diferenciranja je __da se kupci vežu za proizvod___ .

5.Zakon opadajućih prinosa obima je zakon proizvodnje kratkog roka. Da Ne

6.Rezultati primenjenih istraživanja su:a.invencijeb.pronalascic.inovacijed.patentie.licence

7.Pretpostavke koncepta marginalne produktivnosti rada su:a.imperfektna merljivost doprinosa rada outputu preduzećab.niska mobilnost radac.visoki troškovi fluktuacije radnikad.homogeni rade.identični poslovi

8. Kišobran poznatog imena je važan izvor prodajno-marketinših ekonomija zbog toga što doprinosi:a.smanjenju troškova reklameb.smanjenju rizika kompercijalnog neuspeha kod uvođenja novog proizvoda

9. Odluka o smanjenju sredstava preduzeća u cilju unapređenja njegove rentabilnosti donosi se na osnovu analize sledećih pokazatelja:a.koeficijenta obrta ukupnih sredstavab.koeficijenta obrta osnovnih sredstava

10.Zakon rastućih prinosa obima je zakon proizvodnje dugog roka, zbog toga što su svi faktori proizvodnje varijabilni (menja se količina svih faktora proizvodnje).

UNIVERZITET U BEOGRADU EKONOMSKI FAKULTET II Semestar Ekonomika preduzeća

Širimo prijateljstvo među kolegama. www.hellostudentsrbija.wordpress.com

Drugi kolokvijum iz ekonomike preduzeća

1.Izračunati marginalni prihod proizvoda rada (MPdP), ako su dati sledeći podaci:

Broj radnika (L) 3 4 5 6Obim (Q) 54 68 80 90Marginalni prihod (MPd) 7 6 5 4Marginalni proizvod (MPr)

- 14 12 10

Marginalni prihod proizvoda rada (MPdP)

- 84 60 40

2.Prednosti većeg broja izvora nabavke su:a. veća raznovrsnost dobarab. bolji uslovi nabavke

3.Zaostajanje u troškovima proizvodnje u odnosu na konkurente preduzeće može da otkloni primenom sledećih mera:a.pregovaranjem sa dobavljačimab.internom reorganizacijomc.redizajniranjem organizacione struktured.redizajniranjem proizvodae.ulaganjem u novu opremu i mašine

4.Cilj merenja rentabilnosti preduzeća je _ da se kvantifikuje efikasnost upravljanja ukupnom imovinom preduze ć a .

5.Produktivnost je zahtev da se:a. proizvede maksimalna količina proizvoda sa datim troškovimab.proizvede određena količina proizvoda sa minimalnim troškovimac.proizvede data količina proizvoda sa datom količinom inputad.proizvede određena količina proizvoda sa minimalnom količinom inputa

6. Na osnovu podataka iz tabele odrediti gornju granicu druge faze proizvodnje:

L 8 7 6 5 4 3 2 1PPr 4.62 6 6.17 6.2 6 5.7 4 4Q 37 42 37 31 24 17 8 4

L = 7

7.Optimalni nivo zaliha je _ ponderisani prosek troškova nabavke i troškova zaliha srazmerno njihovom učešću u ukupnim troškovima proizvodnje i prodaje.____

8. Koncept računovodstvenog profita koristi se za:a.ocenu rentabilnosti prošlih poslovnih odlukab.selekciju i izbor poslovnih odlukac.merenje ostvarenih poslovnih performansid.merenje i ocenu propuštenog prinosa na uloženi kapital

9.Prinos na dodatu vrednost je:a.razlika između profita posle oporezivanja i dodate vrednostib.odnos između profita pre oporezivanja i dodate vrednostic.razlika između profita pre oporezivanja i dodate vrednostid.odnos između profita posle oporezivanja i dodate vrednosti

10. Najznačajnija karakteristika masovne proizvodnje je:a.diferencirani proizvodb.primena alata, mašina i opreme univerzalne namenec.standardizacija čitavog procesa proizvodnjed.timska proizvodnja

UNIVERZITET U BEOGRADU EKONOMSKI FAKULTET II Semestar Ekonomika preduzeća

Širimo prijateljstvo među kolegama. www.hellostudentsrbija.wordpress.com

Drugi kolokvijum iz ekonomike preduzeća

1.Proizvodna funkcija Q = f(L,K)) se zasniva na pretpostavci _ da se primenjuje, u datom vremenskom periodu, najefikasnija raspoloživa tehnologija proizvodnje ___ .

2. Na osnovu podataka iz tabele odrediti na kome nivou ulaganja varijabilnog faktora (L = ?) počinje faza opadajućih prinosa faktora:

L 8 7 6 5 4 3 2 1Q 112 112 108 95 80 60 30 10PPr 14 16 18 19 20 20 15 10MPr 0 4 13 15 20 30 20 10

L = 4

3.Koncept ekonomskog profita koristi se za:a.selekciju poslovnih odlukab.izbor poslovnih odlukac.ocenu rentabilnosti prošlih poslovnih odlukad.merenje rentabilnosti prošlih poslovnih odluka

4.Prinosom na dodatu vrednost meri se _ rentabilnost čitavog procesa reprodukcije (svakog segmenta proizvodno-troškovnog lanva, tj. lanca vrednosti).______.

5.Proizvodna funkcija Q = f (L,K) pokazuje __ pokazuje maksimalnu količinu proizvoda koja može da se proizvede sa datom količinom inputa (uz primenu u određenom vremenu, najefikasnije raspoložive tehnologije).

6.Faze proizvodnje kratkog roka su:a.rastuće produktivnostib .opadajuće produktivnosti c .negativne produktivnosti

7. Najznačajnija prednost nabavke od jednog dobavljača je:a. popust u cenib. mogućnost pregovaranjac.širok asortiman ponuded.nizak nivo zaliha

8.Pokazatelji rentabilnosti koji se zasnivaju na ekonomskom pristupu merenja rentabilnosti su:a.dodata ekonomska vrednostb .prinos na dodatu vrednost

9.U cilju unapređenja rentabilnosti, preduzeće donosi odluku o reorganizaciji poslovanja ukoliko __ postoji visok stepen povezanosti i/ili komplementarnosti poslovnih aktivnosti i organizacionih jedinica preduzeća._____

10. Preduzeće koje maksimira (kratkoročni) profit razlikuje se od preduzeća koje maksimira prihod po tome što ono:a.manje investira b. više proizvodic.manje proizvodi d.više prodaje

UNIVERZITET U BEOGRADU EKONOMSKI FAKULTET II Semestar Ekonomika preduzeća

Širimo prijateljstvo među kolegama. www.hellostudentsrbija.wordpress.com

Drugi kolokvijum iz ekonomike preduzeća

1.Osnovne karakteristike pojedinačne proizvodnje su:a.neposredna kontrola radnih operacijab.primena alata i mašina posebne namenec.specificirani proizvodd.ustaljnen broj i redosled obavljanja operacija 2.Marginalni proizvod (MPr) je__ promena ukupnog proizvoda, koja nastaje ulaganjem jedne dodatne jedinice varijabilnog faktora, uz konstantnost svih ostalih faktora.__3.Metod stalnih cena izabranog baznog perioda primenjuje se __ se raspolaže podacima o fizičkom obimu proizvodnje __ .4. Ekonomije reklame i promocije ostvaruju se zbog:a.veličine proizvodnje preduzeća b.širine poslovnih aktivnosti preduzećac.veličine prodaje preduzeća d.veličine tržišta preduzeća5.Prinos na dodatu vrednost pokazuje __ koliki je doprinos preduzeća u stvaranju vrednosti.6.Osnovne karakteristike fleksibilne proizvodnje su:a.neposredna kontrola radnih operacijab.unificirani proizvod visokog kavaliteta c.mogućnost podugovaranja proizvodnjed.standardni proizvod prosečnog kvaliteta e.diferencirani proizvod7.Razlozi rastućih prinosa obima su:a. Specijalizacija rada b. Diversifikacija kapacitetac. Nedeljivost kapaciteta d. Specijalizacija kapaciteta8.Zaostajanje u troškovima proizvodnje u odnosu na rivalska preduzeća može da se otkloni primenom sledećih mera:a.internom racionalizacijomb.investiranjem u troškovno-štedljive inovacijec.inoviranjem u troškovno problematične segmenta lanca vrednosti (ulaganjem u nove mašine, opremu, fabrike)d.redizajniranjem proizvoda9.Kada je preduzeće ostvarilo normalni profit to znači _ da je prinos na uloženi kapital isti kao i u sledećoj najboljoj upotrebi istog ili sličnog stepena rizika._____10.Ako je kontribucioni profit po jedinici negativan to znači da jea. cena veća od prosečnih varijabilnih troškova (C > PVT)b.cena manja od prosečnih ukupnih troškova (C < PUT)c.cena veća od prosečnih fiksnih troškova (C > PFT)d.cena manja od prosečnih varijabilnih troškova (C < PVT)

UNIVERZITET U BEOGRADU EKONOMSKI FAKULTET II Semestar Ekonomika preduzeća

Širimo prijateljstvo među kolegama. www.hellostudentsrbija.wordpress.com

Drugi kolokvijum iz ekonomike preduzeća

1.Kriva MPr (marginalnog proizvoda) seče krivu PPr (prosečnog proizvoda) na:a. gornjoj granici prve faze proizvodnjeb.gornjoj granici druge faze proizvodnjec.donjoj granici treće faze proizvodnjed.donjoj granici prve faze proizvodnje

2.Poslovi na internom tržištu rada procenjuju se na osnovu sledećih faktora:a.stepena odgovornostib.stepena monotonijec.stepena složenostid.stepena stručne spremee.broja nadređenihf.broja podređenih

3.Izvor ekonomija skladištenja su:a.geometrijski odnos između površine i zapremineb.nedeljivost kapaciteta

4. Zaostajanje u troškovima prodaje u odnosu na rivalska preduzeća može da se otkloni primenom sledećih mera:a.redizajniranjem proizvodab.pregovaranjem sa dobavljačimac.nizvodnom integracijomd.uzvodnom integracijome.promenom kanala distribucije

5.Vrednost koeficijenta obrta osnovnih sredstava zavisi od __ karakteristika procesa proizvodnje, tj. od radno-kapitalne intenzivnosti procesa proizvodnje ______ .

6.Osnovni problemi procesne proizvodnje su:a. planiranje zaliha b. nabavka potrebne količine sirovina

7.Ukupna produktivnost faktora, tj. ukupni proizvod (Q) je najveći na: a. gornjoj granici prve faze proizvodnjeb.gornjoj granici druge faze proizvodnjec.donjoj granici treće faze proizvodnjed. donjoj granici prve faze proizvodnje

8. Napredovanje radnika na internom tržištu rada ima dva cilja:a. da svaki radnik dođe na radno mesto na kome je njegov doprinos produktivnosti najvećib. podsticaj i nagrada

9.Visina normalnog profita zavisi od sledećih faktora:a.uloženog kapitalab.stepena rizikac.raspoloživih informacijad.odgovornosti menadžerae.sistema vrednosti i ciljeva menadžera

10.Direferenciranjem ne može da se poveća prihod ni da se unapredi rentabilnosti ako:a. kupci traže standardni proizvodb.su troškovi diferenciranja veći od premijumske cenec.se troškovi diferenciranja ne mogu smanjiti (pokriti) većim obimom prodaje

UNIVERZITET U BEOGRADU EKONOMSKI FAKULTET II Semestar Ekonomika preduzeća

Širimo prijateljstvo među kolegama. www.hellostudentsrbija.wordpress.com

Drugi kolokvijum iz ekonomike preduzeća

1.Tehničke ekonomije nastaju zbog:a.transportnih troškovab.troškova konstrukcije proizvodac.troškova uvođenja novih proizvodad.troškova istraživanja tržištae.troškova pripreme proizvodnje

2.Argumenti u prilog striktnog maksimiranja profita su:a. profit je dominantni cilj preduzeća u tržišnoj privredib. tržište i konkurencijac.racionalno ponašanjed.objasniti i predvideti ponašanje preduzeća

3.Ukupna produktivnost faktora se izražava konceptom ukupnog proizvoda, a ukupni proizvod (Q) je __ maksimalna količina proizvoda koja može da se proizvede ulaganjam različitih količina varijabilnog faktora sa datom količinom fiksnog faktora.

4.Metod stalnih cena izabranog baznog perioda ne može da se primeni za izražavanje produktivnosti preduzeća kada _ se ne raspolaže podacima o fizičkom obimu proizvodnje.

5.Značaj porasta produktivnosti ogleda se u:a.porastu zaposlenostib.uštedi troškovac.porastu realnog dohotkad.restrukturiranju preduzećae.promeni privredne strukture

6.Izazivači ili uzorčnici troškova su:a.cene inputab.lokacijac.neekonomije širined.neekonomije obimae.stepen iskorišćenja kapiaciteta

7. Pokazatelji rentabilnosti preduzeća su:a.neto rentabilnostb.prinos na ukupna sredstvac.prinos na vlasnički kapitald.prihod po akciji

8.Argumenti protiv striktnog maksimiranja profita su:a.odvajanje valsništva od kontroleb.neizvesnost i složenost okruženjac.suprotnost interesad.prevancija ulaska

9.Pravila promene ukupnog prihoda primenjuju se kada se donosi odluka o:a. promeni cene proizvoda b. povećanju obima prodajec. smanjenju obima prodajed. promeni obima proizvodnje

10. Eksterni izvori ekonomičnosti nastaju kao rezultat:a. Promena u okruženju preduzeća b. razlika koje su posledica geografske lokacije