of 24 /24
www.hellostudentsrbija.wordpress.com za student-o studentima-zbog studenata UNIVERZITET U BEOGRADU EKONOMSKI FAKULTET II Semestar Ekonomika preduzeća Širimo prijateljstvo među kolegama. www.hellostudentsrbija.wordpress.com Drugi kolokvijum iz ekonomike preduzeća- Rešenja 1. Stepen specijalizacije rada zavisi od __ veličine tržišta _ . 2.Grafički prikazati tačku u kojoj je marginalna produktivnost varijabilnog faktora (marginalni proizvod) jednaka nuli. 3. Proizvodno-tehničke ekonomije su: a. pad ukupnih troškova zbog povećanja kapaciteta preduzeća b.pad prosečnih troškova zbog povećanja kapaciteta preduzeća c. pad prosečnih fiksnih troškova zbog povećanja kapaciteta preduzeća d. pad ukupnih fiksnih troškova zbog povećanja kapaciteta preduzeća

Drugi Kolokvijum Ekp Resenja

Embed Size (px)

DESCRIPTION

resenja za kolokvijum

Text of Drugi Kolokvijum Ekp Resenja

www.hellostudentsrbija.wordpress.com za student-o studentima-zbog studenata

UNIVERZITET U BEOGRADU EKONOMSKI FAKULTET II Semestar

Ekonomika preduzea

irimo prijateljstvo meu kolegama. www.hellostudentsrbija.wordpress.com

Drugi kolokvijum iz ekonomike preduzea- Reenja1. Stepen specijalizacije rada zavisi od __veliine trita_ .

2.Grafiki prikazati taku u kojoj je marginalna produktivnost varijabilnog faktora (marginalni proizvod) jednaka nuli.

3. Proizvodno-tehnike ekonomije su:

a. pad ukupnih trokova zbog poveanja kapaciteta preduzea

b.pad prosenih trokova zbog poveanja kapaciteta preduzea

c. pad prosenih fiksnih trokova zbog poveanja kapaciteta preduzea

d. pad ukupnih fiksnih trokova zbog poveanja kapaciteta preduzea

4. Trini rizik se javlja zbog:

a. promene ukusa i preferencija potroaa

b.promene stepena diferenciranosti proizvoda

c.skraenja ivotnog ciklusa proizvoda

d.promene trine strukture i konkurencije

5. Izazivai trokova su:

a.ekonomije veliine

b.stepen iskorienja kapaciteta

c.lokacija

d.neekonomije upravljanja

e.neekonomije obima

6. Rizik unapreenja rentabilnosti smanjenjem trokova javlja se zbog:

a. brze tehnoloke promeneb. jednostavnog i jeftinog imitiranja trokovne efikasnostiGrafiki prikazati taku u kojoj je prosena produktivnost varijabilnog faktora (proseni proizvod) maksimalna.

8. Plate radnika na internom tritu rada odreuju se na osnovu:

a.produktivnosti radnika

b.trine cene rada

c.performansi radnika

d.radnog mesta

9. Ekonomije rada nastaju zbog:

a. podele i specijalizacije radab.uteda u vremenu i skraenja procesa radac.efekta uenja

10. Disparitet u trokovima preduzea i njegovih rivala nastaje zbog:

a. razlika u trokovima reklame i distribucije

b. razlika u cenama proizvoda

c. relativne rentabilnosti

d. relativne produktivnosti

e. razlika u cenama inputaUNIVERZITET U BEOGRADU EKONOMSKI FAKULTET II Semestar

Ekonomika preduzea

irimo prijateljstvo meu kolegama. www.hellostudentsrbija.wordpress.com

Drugi kolokvijum iz ekonomike preduzea1. Maksimalna produktivnost rada se prema konceptu marginalne produktivnosti rada postie kada su izjednaeni marginalni prihod proizvoda rada i cena rada (MPdP=Z).2. Izvor proizvodno-tehnikih ekonomija su:

a. ekonomije skladitenja

b. ekonomije zaliha

c. ekonomije nabavke

d. ekonomije transporta

3. Nove tehnologije i inovacije su izvor profita zato to dovode do:

a.poveanja prihoda

b.smanjena trokova

4. Prednost sintetikog izraza rentabilnosti sastoji se u tome to on omoguava da se:

a.ustanovi promena rentabilnosti

b.uzroci promene rentabilnosti

5. Preduzea ne tee striktnom maksimiranju profita, zbog:

a. odvajanja vlasnitva od kontroleb. neizvesnosti i sloenosti okruenjac. suprotnosti interesad .prevencije ulaska6. Rezervni kapacitet, kao razlog rastuih prinosa obima, omoguava da se:

a. izbegnu prekidi proizvodnjeb.spei pojava uskih grla u proizvodnji7.Trokovi fluktuacije su:

a. trokovi regrutovanja radnikab.trokovi obukec. trokovi otputanjad.pada produktivnosti zbog zapoljavanja novog radnika sa nedovoljnim radnim iskustvom8. Eksterne ekonomije utiu na:

a. promenu oblika krive kratkoronih prosenih trokova (KPT)

b. promenu poloaja krive dugoronih prosenih trokova (DPT)

c. promenu oblika krive dugoronih prosenih trokova (DPT)

d. promenu poloaja krive kratkoronih prosenih trokova (KPT)

9. Profit koji se stie na osnovu izdvajajuih resursa preduzea nestaje kada se:

a.promene ukusi i preferencije potroaab.promene uslovi na trituc.pojave nove tehnologije i inovacije10.Rastua produktivnost faktora je _ proporcionlano vei rast ukupnog proizvoda od porasta koliine varijabilnog faktora.

UNIVERZITET U BEOGRADU EKONOMSKI FAKULTET II Semestar

Ekonomika preduzea

irimo prijateljstvo meu kolegama. www.hellostudentsrbija.wordpress.com

Drugi kolokvijum iz ekonomike preduzea1. Trokovi uticaja mogu da se smanje, ako se:

a. redukuju razlike u zaradama

b. ogranii prijem novih radnika

c. ogranii pristup informacijama

d. onemogui revidiranje donetih odluka

2. Izvor proizvodno-tehnikih ekonomija su:

a. ekonomije radab.tehnike ekonomije

c.ekonomije zaliha3. Prema pristupu proseni trokovi-proseni prihod preduzee je ostvarilo maksimalni profit po jedinici kada je razlika izmeu cene proizvoda i prosenih ukupnih trokova najvea.4. Razlozi rastuih prinosa obima su:

a. potpuna iskoroenost kapaciteta

b. efekat uenja i iskustva

c. specijalizacija kapaciteta

d. nedeljivost kapaciteta

e. viak kapaciteta

5.Ciljevi merenja produktivnosti preduzea su:

a. da pokazatelji produktivnosti postanu intergralni deo upravljakog informacionog sistema preduzeab.poreenje produktivnosti

c.informisanje i mobilisanje radnika

d.dugorone projekcije i budetiranje sredstava

6. Prema inovacionim teorijama izvor profita su:

a.snoenje rizika i neizvesnosti

b.nove tehnologije

c.prepreke u kretanju resursa

d.trite i konkurencija

7.Ukupna produktivnost faktora se izraava konceptom ukupnog proizvoda, a ukupni proizvod se matematiki izraava na sledei nain:

8.Eksterni izvori ekonominosti su:

a.ekonomije transporta b.komercijalne ekonomije c.ekonomije gustine d.ekonomije irine e.cene inputa

9.Ukupni kontribucioni profit je razlika izmeu ukupnog prihoda (UPd) i ukupnih varijabilnih trokova (UVT) i on pokazuje doprinos ukupnim fiksnim trokovima _.

10.Ekonomski pristup merenja rentabilnosti zasniva se na:

a.konceptu marginalnog profita

b.konceptu ekonomskog profita

c.konceptu dodate vrednosti

d.konceptu vika vrednosti

UNIVERZITET U BEOGRADU EKONOMSKI FAKULTET II Semestar

Ekonomika preduzea

irimo prijateljstvo meu kolegama. www.hellostudentsrbija.wordpress.com

Drugi kolokvijum iz ekonomike preduzea1.Tri najznaajnije karakteristike fleksibilne proizvodnje su:

a.visoka produktivnost, diferenciran proizvod

b.primena CNC maina, podugovaranje proizvodnje

c.multikvalifikovana radna snaga

2.Kada su proseni i marginalni proizvod izjednaeni ostvarena je:

a.rastua marginalna produktivnost varijabilnog faktora

b.konstantna marginalna produktivnost varijabilnog faktora

c.opadajua marginalna produktivnost varijabilnog faktora

d.negativna marginalna produktivnost varijabilnog faktora

3.Upravljake ekonomije nastaju zbog:

a. podele i specijalizacije upravljanja

b. primene naunih metoda i tehnika upravljanja

c. primene informaciono-komunikacione tehnologije i automatizacija4.Prema inovacionim teorijama izvor profita su:

a.snoenje rizika i neizvesnosti

b.nove tehnologije

c.prepreke u kretanju resursa

d.trite i konkurencija

5.Efeki uenja i iskustva se izraavaju krivom uenja, a kriva uenja pokazuje _da svaki put kada se kumulirano proizvodno iskustvo udvostrui, proseni trokovi opadaju__.6. Prema frikcionim ili monopolskim teorijama izvor profita su:

a.izdvajajui resursi preduzea

b.snoenje rizika i neizvesnosti

c.prepreke u kretanju resursa

d.nove tehnologije i inovacije

7. Kontribucioni profit po jedinici je razlika izmeu cene proizvoda (C) i prosenih varijabilnih trokova (PVT) i on pokazuje _dopinos fiksim trokovima po jedinici .8. Pokazatelj neto rentabilnosti se koristi kao instrument prodajne politike preduzea zato to pokazuje _sposobnost preduzea da proizvodi i prodaje rentabilne proizvode _ .9.Pojedinana proizvodnja je __veliki broj pojedinanih operacija, koje odlikuje neustaljena forma i redosled obavljanja.10.Trokovi fluktuacije su:

a. trokovi uticaja

b. trokovi traenja rente

c. trokovi regrutovanja

d. trokovi obuke

UNIVERZITET U BEOGRADU EKONOMSKI FAKULTET II Semestar

Ekonomika preduzea

irimo prijateljstvo meu kolegama. www.hellostudentsrbija.wordpress.com

Drugi kolokvijum iz ekonomike preduzea1. Glavni izvori proizvodno-tehnikih ekonomija su:

a.ekonomije upravljanja

b.ekonomije rada

c.ekonomije nabavke

d.ekonomije skladitenja

e.ekonomije zaliha

2.Profit koji se stie na osnovu izdvajajuih resursa preduzea nestaje kada se:

a. postoji prirodna retkost resursa

b. kada drava institucionalno, tj. zakonima ograniava ili kontrolie ponudu resursac. kao rezultat sposobnosti preduzea da stvore retke resurse, koje je teko imitirati (patenti, robne marke, pravo kopiranja)

3. Odluka o promeni proizvodnog programa, u cilju unapreenja rentabilnosti, donosi se na osnovu preispitivanja:

a.proizvoda

b.trita

4.Zakon opadajue produktivnosti faktora je zakon proizvodnje kratkog roka zato to

oznaava da produktivnost faktora zavisi od odnosa izmeu fiksnog i varijabilnog faktora5.Grafiki prikazati kako uvoenje nove tehnologije omoguava da se drugaijom kombinacijom iste koliine resursa proizvede vea koliina proizvoda.

6. Ulaganje u ljudski kapital posebne namene je visoko:

a. na internom tritu rada

b. na savreno konkurentskom tritu rada

c.kada se primenjuju zarade prema godinama radnog staa

7.Eksterni izvori ekonominosti nastaju kao rezultat:

a. Promena u okruenju preduzea

b. razlika koje su posledica geografske lokacije

8. Ako trokovi diferenciranja ne mogu da se prenesu na kupce, rentabilnost preduzea moe da se unapredi ukoliko diferenciranje omoguava da se povea obimom prodaje9.Preduzee koje maksimira (kratkoroni) profit razlikuje se od preduzea koje maksimira rast po tome to ono:

a.manje investira

b. vie investira

c.manje proizvodi

d.vie prodaje

10.Zakon rastue produktivnosti faktora je zakon proizvodnje dugog roka.

Da

Ne

UNIVERZITET U BEOGRADU EKONOMSKI FAKULTET II Semestar

Ekonomika preduzea

irimo prijateljstvo meu kolegama. www.hellostudentsrbija.wordpress.com

Drugi kolokvijum iz ekonomike preduzea1.Grafiki prikazati kako uvoenje nove tehnologije omoguava da se sa manjom koliinom inputa proizvede vea koliina proizvoda.

2.Radnici koji pripadaju internom tritu rada odluku o prihvatanju posla donose na osnovu:

a. zarade koja se nudi u trenutku zasnivanja radnog odnosa

b. zarade koju e ostvariti tokom celokupnog radnog staa u preduzeu

c.efikasnih zarada

d.zarade koju e ostvariti u kasnijim godinama radnog staa3.Primena isporuke tano na vreme omoguava da se:

a.smanje trokovi nabavke

b.smanje trokovi prodaje

c.smanje trokovi zaliha

d.smanje trokovi reklame

4.Cilj diferenciranja je __da se kupci veu za proizvod___ .

5.Zakon opadajuih prinosa obima je zakon proizvodnje kratkog roka.

Da Ne

6.Rezultati primenjenih istraivanja su:

a.invencije

b.pronalasci

c.inovacije

d.patenti

e.licence

7.Pretpostavke koncepta marginalne produktivnosti rada su:

a.imperfektna merljivost doprinosa rada outputu preduzea

b.niska mobilnost rada

c.visoki trokovi fluktuacije radnika

d.homogeni rad

e.identini poslovi

8. Kiobran poznatog imena je vaan izvor prodajno-marketinih ekonomija zbog toga to doprinosi:

a.smanjenju trokova reklameb.smanjenju rizika kompercijalnog neuspeha kod uvoenja novog proizvoda

9. Odluka o smanjenju sredstava preduzea u cilju unapreenja njegove rentabilnosti donosi se na osnovu analize sledeih pokazatelja:

a.koeficijenta obrta ukupnih sredstavab.koeficijenta obrta osnovnih sredstava10.Zakon rastuih prinosa obima je zakon proizvodnje dugog roka, zbog toga to su svi faktori proizvodnje varijabilni (menja se koliina svih faktora proizvodnje).

UNIVERZITET U BEOGRADU EKONOMSKI FAKULTET II Semestar

Ekonomika preduzea

irimo prijateljstvo meu kolegama. www.hellostudentsrbija.wordpress.com

Drugi kolokvijum iz ekonomike preduzea1.Izraunati marginalni prihod proizvoda rada (MPdP), ako su dati sledei podaci:

Broj radnika (L)3456

Obim (Q)54688090

Marginalni prihod (MPd)7654

Marginalni proizvod (MPr)-141210

Marginalni prihod proizvoda rada (MPdP)-846040

2.Prednosti veeg broja izvora nabavke su:

a. vea raznovrsnost dobarab. bolji uslovi nabavke

3.Zaostajanje u trokovima proizvodnje u odnosu na konkurente preduzee moe da otkloni primenom sledeih mera:

a.pregovaranjem sa dobavljaima

b.internom reorganizacijom

c.redizajniranjem organizacione strukture

d.redizajniranjem proizvoda

e.ulaganjem u novu opremu i maine

4.Cilj merenja rentabilnosti preduzea je _ da se kvantifikuje efikasnost upravljanja ukupnom imovinom preduzea.5.Produktivnost je zahtev da se:

a. proizvede maksimalna koliina proizvoda sa datim trokovima

b.proizvede odreena koliina proizvoda sa minimalnim trokovima

c.proizvede data koliina proizvoda sa datom koliinom inputa

d.proizvede odreena koliina proizvoda sa minimalnom koliinom inputa

6. Na osnovu podataka iz tabele odrediti gornju granicu druge faze proizvodnje:

L87654321

PPr4.6266.176.265.744

Q37423731241784

L = 7

7.Optimalni nivo zaliha je _ ponderisani prosek trokova nabavke i trokova zaliha srazmerno njihovom ueu u ukupnim trokovima proizvodnje i prodaje.____

8. Koncept raunovodstvenog profita koristi se za:

a.ocenu rentabilnosti prolih poslovnih odluka

b.selekciju i izbor poslovnih odluka

c.merenje ostvarenih poslovnih performansi

d.merenje i ocenu proputenog prinosa na uloeni kapital

9.Prinos na dodatu vrednost je:

a.razlika izmeu profita posle oporezivanja i dodate vrednosti

b.odnos izmeu profita pre oporezivanja i dodate vrednosti

c.razlika izmeu profita pre oporezivanja i dodate vrednosti

d.odnos izmeu profita posle oporezivanja i dodate vrednosti

10. Najznaajnija karakteristika masovne proizvodnje je:

a.diferencirani proizvod

b.primena alata, maina i opreme univerzalne namene

c.standardizacija itavog procesa proizvodnje

d.timska proizvodnja

UNIVERZITET U BEOGRADU EKONOMSKI FAKULTET II Semestar

Ekonomika preduzea

irimo prijateljstvo meu kolegama. www.hellostudentsrbija.wordpress.com

Drugi kolokvijum iz ekonomike preduzea1.Proizvodna funkcija Q = f(L,K)) se zasniva na pretpostavci _ da se primenjuje, u datom vremenskom periodu, najefikasnija raspoloiva tehnologija proizvodnje ___ .

2. Na osnovu podataka iz tabele odrediti na kome nivou ulaganja varijabilnog faktora (L = ?) poinje faza opadajuih prinosa faktora:

L87654321

Q1121121089580603010

PPr1416181920201510

MPr04131520302010

L = 4

3.Koncept ekonomskog profita koristi se za:

a.selekciju poslovnih odluka

b.izbor poslovnih odluka

c.ocenu rentabilnosti prolih poslovnih odluka

d.merenje rentabilnosti prolih poslovnih odluka

4.Prinosom na dodatu vrednost meri se _ rentabilnost itavog procesa reprodukcije (svakog segmenta proizvodno-trokovnog lanva, tj. lanca vrednosti).______.5.Proizvodna funkcija Q = f (L,K) pokazuje __ pokazuje maksimalnu koliinu proizvoda koja moe da se proizvede sa datom koliinom inputa (uz primenu u odreenom vremenu, najefikasnije raspoloive tehnologije).

6.Faze proizvodnje kratkog roka su:

a.rastue produktivnosti

b.opadajue produktivnosti

c.negativne produktivnosti7. Najznaajnija prednost nabavke od jednog dobavljaa je:

a. popust u ceni

b. mogunost pregovaranja

c.irok asortiman ponude

d.nizak nivo zaliha

8.Pokazatelji rentabilnosti koji se zasnivaju na ekonomskom pristupu merenja rentabilnosti su:

a.dodata ekonomska vrednost

b.prinos na dodatu vrednost

9.U cilju unapreenja rentabilnosti, preduzee donosi odluku o reorganizaciji poslovanja ukoliko __ postoji visok stepen povezanosti i/ili komplementarnosti poslovnih aktivnosti i organizacionih jedinica preduzea._____10. Preduzee koje maksimira (kratkoroni) profit razlikuje se od preduzea koje maksimira prihod po tome to ono:

a.manje investira b. vie proizvodi

c.manje proizvodi d.vie prodaje

UNIVERZITET U BEOGRADU EKONOMSKI FAKULTET II Semestar

Ekonomika preduzea

irimo prijateljstvo meu kolegama. www.hellostudentsrbija.wordpress.com

Drugi kolokvijum iz ekonomike preduzea1.Osnovne karakteristike pojedinane proizvodnje su:

a.neposredna kontrola radnih operacija

b.primena alata i maina posebne namene

c.specificirani proizvod

d.ustaljnen broj i redosled obavljanja operacija

2.Marginalni proizvod (MPr) je__ promena ukupnog proizvoda, koja nastaje ulaganjem jedne dodatne jedinice varijabilnog faktora, uz konstantnost svih ostalih faktora.__

3.Metod stalnih cena izabranog baznog perioda primenjuje se __ se raspolae podacima o fizikom obimu proizvodnje __ .

4. Ekonomije reklame i promocije ostvaruju se zbog:

a.veliine proizvodnje preduzea b.irine poslovnih aktivnosti preduzea

c.veliine prodaje preduzea d.veliine trita preduzea

5.Prinos na dodatu vrednost pokazuje __ koliki je doprinos preduzea u stvaranju vrednosti.

6.Osnovne karakteristike fleksibilne proizvodnje su:

a.neposredna kontrola radnih operacija

b.unificirani proizvod visokog kavaliteta c.mogunost podugovaranja proizvodnje

d.standardni proizvod prosenog kvaliteta e.diferencirani proizvod

7.Razlozi rastuih prinosa obima su:

a. Specijalizacija rada b. Diversifikacija kapaciteta

c. Nedeljivost kapaciteta d. Specijalizacija kapaciteta

8.Zaostajanje u trokovima proizvodnje u odnosu na rivalska preduzea moe da se otkloni primenom sledeih mera:

a.internom racionalizacijom

b.investiranjem u trokovno-tedljive inovacije

c.inoviranjem u trokovno problematine segmenta lanca vrednosti (ulaganjem u nove maine, opremu, fabrike)

d.redizajniranjem proizvoda

9.Kada je preduzee ostvarilo normalni profit to znai _ da je prinos na uloeni kapital isti kao i u sledeoj najboljoj upotrebi istog ili slinog stepena rizika._____

10.Ako je kontribucioni profit po jedinici negativan to znai da je

a. cena vea od prosenih varijabilnih trokova (C > PVT)

b.cena manja od prosenih ukupnih trokova (C < PUT)

c.cena vea od prosenih fiksnih trokova (C > PFT)

d.cena manja od prosenih varijabilnih trokova (C < PVT)

UNIVERZITET U BEOGRADU EKONOMSKI FAKULTET II Semestar

Ekonomika preduzea

irimo prijateljstvo meu kolegama. www.hellostudentsrbija.wordpress.com

Drugi kolokvijum iz ekonomike preduzea1.Kriva MPr (marginalnog proizvoda) see krivu PPr (prosenog proizvoda) na:

a. gornjoj granici prve faze proizvodnje

b.gornjoj granici druge faze proizvodnje

c.donjoj granici tree faze proizvodnje

d.donjoj granici prve faze proizvodnje

2.Poslovi na internom tritu rada procenjuju se na osnovu sledeih faktora:

a.stepena odgovornosti

b.stepena monotonije

c.stepena sloenosti

d.stepena strune spreme

e.broja nadreenih

f.broja podreenih

3.Izvor ekonomija skladitenja su:

a.geometrijski odnos izmeu povrine i zapremine

b.nedeljivost kapaciteta

4. Zaostajanje u trokovima prodaje u odnosu na rivalska preduzea moe da se otkloni primenom sledeih mera:

a.redizajniranjem proizvoda

b.pregovaranjem sa dobavljaima

c.nizvodnom integracijom

d.uzvodnom integracijom

e.promenom kanala distribucije

5.Vrednost koeficijenta obrta osnovnih sredstava zavisi od __ karakteristika procesa proizvodnje, tj. od radno-kapitalne intenzivnosti procesa proizvodnje ______ .

6.Osnovni problemi procesne proizvodnje su:

a.planiranje zaliha

b.nabavka potrebne koliine sirovina

7.Ukupna produktivnost faktora, tj. ukupni proizvod (Q) je najvei na:

a. gornjoj granici prve faze proizvodnje

b.gornjoj granici druge faze proizvodnje

c.donjoj granici tree faze proizvodnje

d. donjoj granici prve faze proizvodnje

8. Napredovanje radnika na internom tritu rada ima dva cilja:

a. da svaki radnik doe na radno mesto na kome je njegov doprinos produktivnosti najvei

b. podsticaj i nagrada

9.Visina normalnog profita zavisi od sledeih faktora:

a.uloenog kapitala

b.stepena rizika

c.raspoloivih informacija

d.odgovornosti menadera

e.sistema vrednosti i ciljeva menadera

10.Direferenciranjem ne moe da se povea prihod ni da se unapredi rentabilnosti ako:

a. kupci trae standardni proizvod

b.su trokovi diferenciranja vei od premijumske cene

c.se trokovi diferenciranja ne mogu smanjiti (pokriti) veim obimom prodaje

UNIVERZITET U BEOGRADU EKONOMSKI FAKULTET II Semestar

Ekonomika preduzea

irimo prijateljstvo meu kolegama. www.hellostudentsrbija.wordpress.com

Drugi kolokvijum iz ekonomike preduzea1.Tehnike ekonomije nastaju zbog:

a.transportnih trokova

b.trokova konstrukcije proizvoda

c.trokova uvoenja novih proizvoda

d.trokova istraivanja trita

e.trokova pripreme proizvodnje2.Argumenti u prilog striktnog maksimiranja profita su:

a. profit je dominantni cilj preduzea u trinoj privredi

b. trite i konkurencija

c.racionalno ponaanje

d.objasniti i predvideti ponaanje preduzea

3.Ukupna produktivnost faktora se izraava konceptom ukupnog proizvoda, a ukupni proizvod (Q) je __ maksimalna koliina proizvoda koja moe da se proizvede ulaganjam razliitih koliina varijabilnog faktora sa datom koliinom fiksnog faktora.

4.Metod stalnih cena izabranog baznog perioda ne moe da se primeni za izraavanje produktivnosti preduzea kada _ se ne raspolae podacima o fizikom obimu proizvodnje.

5.Znaaj porasta produktivnosti ogleda se u:

a.porastu zaposlenosti

b.utedi trokova

c.porastu realnog dohotka

d.restrukturiranju preduzea

e.promeni privredne strukture

6.Izazivai ili uzornici trokova su:

a.cene inputa

b.lokacija

c.neekonomije irine

d.neekonomije obima

e.stepen iskorienja kapiaciteta

7. Pokazatelji rentabilnosti preduzea su:

a.neto rentabilnost

b.prinos na ukupna sredstva

c.prinos na vlasniki kapital

d.prihod po akciji

8.Argumenti protiv striktnog maksimiranja profita su:

a.odvajanje valsnitva od kontrole

b.neizvesnost i sloenost okruenja

c.suprotnost interesa

d.prevancija ulaska

9.Pravila promene ukupnog prihoda primenjuju se kada se donosi odluka o:

a. promeni cene proizvoda

b. poveanju obima prodaje

c. smanjenju obima prodaje

d. promeni obima proizvodnje

10. Eksterni izvori ekonominosti nastaju kao rezultat:

a. Promena u okruenju preduzea

b. razlika koje su posledica geografske lokacije

EMBED Unknown

EMBED Unknown

EMBED Unknown

EMBED Unknown

EMBED Unknown

_1399072978.bin

_1399751117.bin

_1399070313.bin