DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA ... donijela je Izmjene i dopune plana gradnje komunalnih vodnih gra¤â€evina

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA ... donijela je Izmjene i dopune plana gradnje komunalnih vodnih...

 • DRUGE IZMJENE I DOPUNE

  PLANA GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA

  2018.

  KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka

  Rijeka, prosinac 2018.

 • 1

  O b r a z l o ž e n j e

  Prijedloga Drugih izmjena i dopuna plana gradnje komunalnih vodnih građevina

  u 2018. godini

  Na sjednici održanoj dana 28. prosinca 2017. godine, Skupština KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. donijela je Plan gradnje komunalnih vodnih građevina u 2018. godini (u daljnjem tekstu: Plan) koji je objavljen na internetskim stranicama Društva (www.kdvik- rijeka.hr).

  Dana 9. listopada 2018. godine, Skupština KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. donijela je Izmjene i dopune plana gradnje komunalnih vodnih građevina u 2018. godini. Plan gradnje dopunjen je projektima na području grada Bakra i općine Jelenje zbog prijave projekata na natječaj objavljen od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za operaciju 7.2.1 „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

  Kako bi se uskladile sve izmjene i dopune koje su se dogodile tijekom godine u drugim projektima i jedinicama lokalne samouprave predlaže se izmijeniti odnosno dopuniti Plan sa sadržajem izloženim u nastavku obrazloženja.

  Predlažu se izmjene i dopune u pogledu komunalnih vodnih građevina koje se planiraju graditi na vodoopskrbnom području javnog isporučitelja vodnih usluga Komunalnog društva VODOVOD I KANALIZACIJA društvo sa ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) te izmjene i dopune u pogledu procijenjenih iznosa ulaganja po izvorima sredstava za financiranje gradnje.

  U nastavku se daje prijedlog izmjena i dopuna plana kroz tablični prikaz sa procijenjenim vrijednostima ulaganja te su iznijeta obrazloženja za komunalne vodne građevine čija je gradnja od zajedničkog interesa za sve suvlasnike Isporučitelja te za komunalne vodne građevine u sklopu EU projekta aglomeracije Rijeka (Rijeka, Viškovo, Čavle, Kastav i Jelenje), a kod kojih je došlo do određenih izmjena i dopuna.

  http://www.kdvik-rijeka.hr/ http://www.kdvik-rijeka.hr/

 • 2

  Komunalne vodne građevine čija je gradnja od zajedničkog interesa za sve suvlasnike Isporučitelja

  (u kunama bez lipa)

  Red. br.

  Razvojni zahvat Plan i

  1. dopuna plana (u kn)

  2. izmjene i dopune

  plana (u kn) Indeks

  1 2 3 4 5 (4/3)

  1.

  Vodoopskrba visinske zone Kostrena - početak izrade projektne dokumentacije za izgradnju Visinske zone Kostrene i završetak projekata Martinšćice

  200.000 205.000 102,5

  2. Studijska analiza vodoopskrbnog sustava 3.250.000 325.000 10,0

  3.

  Izrada projektne dokumentacije : - Dogradnja vodoopskrbnog podsustava na području Grobinštine (preklapanje s EU projektom aglomeracije Rijeka) - izdvojeni dio vezano za gradnju podsustava za transport vode na Platak

  4.600.000 2.285.000 49,7

  4. Gradnja dijela vodoopskrbnog sustava područja Streljana-Kastav-Klana na području gradnje ceste D 427 - III etapa gradnje

  500.000 41.000 8,2

  5.

  Gradnja sanitarnog kolektora u sklopu gradnje 4. faze I.etape te II. i III. etape državne ceste D 427 Čvor Marčelji (nova A7) - Viškovo - Čvor Rujevica (A7)

  720.000 47.000 6,5

  6. Aglomeracija Klana – nastavak izrade projektne dokumentacije i nastavak gradnje HS Studena Zavrh

  3.550.000 1.992.000 56,1

  7.

  EU projekti - pripremna dokumentacija za EU fondove: -aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje), -aglomeracija Bakar - Kostrena, -aglomeracija Kraljevica

  5.840.000 4.365.000 74,7

  8.

  EU projekt – financijske obveze iz prethodne godine - izvođenje dijela fekalne kanalizacije i rekonstrukcije vodovoda u sklopu izgradnje kružnog raskrižja Marinići 2 - kolektor sanitarnih otpadnih voda u sklopu rekonstrukcije raskrižja Škurinjska draga

  0 145.000 -

  UKUPNO 18.660.000 9.405.000 50,4

 • 3

  1. Vodoopskrba visinske zone Kostrena – početak izrade projektne dokumentacije za

  izgradnju vodoopskrbe Visinske zone Kostrene i završetak projekata za Martinšćicu

  Izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju CS i TS Martinšćica sa zahvatima u sklopu

  vodocrpilišta te je započela izrada projektne dokumentacije za izgradnju vodoopskrbe

  Visinske zone Kostrene. Izrada projektne dokumentacije odvija se prema planu.

  Planirani iznos po izmjenama plana: 205.000,00 kn.

  2. Studijska analiza vodoopskrbnog sustava

  Smanjuje se planirani iznos za izradu koncepcijskog rješenja vodoopskrbe na uslužnom

  području kojim upravlja KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka s izradom detaljnog

  hidrauličkog matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i predstudijom

  izvodljivosti koje je ugovoreno tek krajem listopada te neće biti značajnijeg ostvarenja u

  2018. godini.

  Planirani iznos po izmjenama plana: 325.000,00 kn.

  3. Izrada projektne dokumentacije: Dogradnja vodoopskrbnog podsustava na

  području Grobništine (preklapanje s EU projektom aglomeracije Rijeka) i izdvojeni dio

  vezano za gradnju podsustava za transport vode Platak

  Nastavljena je izrada projektne dokumentacije, a dinamika izrade usklađuje se sa sredstvima

  koja osiguravaju Hrvatske vode za sufinanciranje ovog projekta. Paralelno se vrši i imovinsko

  pravna priprema.

  Planirani iznos po izmjenama plana: 2.285.000,00 kn.

  4. Gradnja dijela vodoopskrbnog sustava područja Streljana-Kastav-Klana na

  području gradnje ceste D 427 - III etapa gradnje

  Smanjuje se procijenjena vrijednost ulaganja budući dinamika izgradnje ovisi o dinamici

  izgradnje ceste čiji su investitor Hrvatske ceste.

  Planirani iznos po izmjenama plana: 41.000,00 kn.

  5. Gradnja sanitarnog kolektora u sklopu gradnje 4. faze I. etape te II. i III. etape

  državne ceste D 427 Čvor Marčelji (nova A7) – Viškovo – Čvor Rujevica (A7)

  Smanjuje se procijenjena vrijednost ulaganja budući dinamika izgradnje ovisi o dinamici

  izgradnje ceste čiji su investitor Hrvatske ceste.

  Planirani iznos po izmjenama plana: 47.000,00 kn.

  6. Aglomeracija Klana

  Za Aglomeraciju Klana (naselja Klana i Studena) nastavljena je izrada projektne

  dokumentacije, tj. idejnih projekata za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda predmetnog

  područja, te pripadajućih vodovoda. Nastavljena je gradnja HS Studena-Zavrh. Smanjuje se

  planirana vrijednost sukladno dinamici projektiranja odnosno gradnje.

  Planirani iznos po izmjenama plana: 1.992.000,00 kn. 7. EU projekti – pripremna dokumentacija za EU fondove: - aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje), - aglomeracija Bakar-Kostrena, - aglomeracija Kraljevica

 • 4

  Za izgradnju nedostajuće kanalizacije i rekonstrukciju postojećeg sustava, rekonstrukciju

  postojećeg i izgradnju novog vodovoda, te izgradnju novih uređaja, a sve kao pripremu za

  financiranje gradnje u sklopu EU fondova, planiraju se sljedeće aktivnosti:

  *Aglomeracija Rijeka (Rijeka, Kastav, Viškovo, Čavle, Jelenje)

  - Ugovor za izradu Studije utjecaja na okoliš sustava Rijeka je okončan, te je dobiveno

  Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode da je zahvat prihvatljiv za okoliš uz primjenu

  zakonom propisanih i rješenjem utvrđenih mjera zaštite okoliša i provedbom programa

  praćenja stanja okoliša.

  - Ugovor za izradu Studije izvodljivosti odvodnje i UPOV u sklopu sustava javne odvodnje

  "Grad" i aplikacije za prijavu izgradnje vodno-komunalne infrastrukture na Eu fondove je

  okončan, te je dobiven „Completion note“ od JASPERS stručnjaka te je ishodovano

  odobrenje aplikacijskog paketa od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike (PT1),

  Hrvatskih voda (PT2), te potom i od strane EU.

  - Ugovor za uslugu podrške pri upravljanju izradom Studije izvodljivosti, analize troškova i

  koristi te Prijave kapitalnih projekata za EU projekt unapređenja vodne infrastrukture u Rijeci

  je okončan

  - Ugovor za izradu Idejnih i glavnih projekata proširenja sustava distribucije, prikupljanja i

  odvodnje otpadnih voda za područje aglomeracije Rijeka sustav javne odvodnje "Grad"- 2.

  dio proširenja sustava na području grada Rijeke i grada Kastva te općina Viškovo, Jelenje,

  Čavle i Matulji; (komponente izgradnje prema Studiji izvodljivosti - C, D, E, F i G) je

  okončan.

  - Ugovor za izradu Idejnih i glavnih projekata rekonstrukcije i dogradnje sustava odvodnje

  otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka - Sustav javne odvodnje "Grad" ;

  (komponente izgradnje prema Studiji izvodljivosti - A