Dr_Tipuric Odnos NO Uprava Agencijska Teorija i Teorija Usluznosti

Embed Size (px)

Text of Dr_Tipuric Odnos NO Uprava Agencijska Teorija i Teorija Usluznosti

 • 7/24/2019 Dr_Tipuric Odnos NO Uprava Agencijska Teorija i Teorija Usluznosti

  1/16

  Agencijska teorija i

  teorija uslunosti

  Prof. dr. sc. Darko Tipuri

  Vanjske interesno-utjecajneskupine

  Domae i meunarodnookruje

  Regulatorniokvir

  Nadzorniodbor iUprava

  Dioniari

  enaderi !adnici

 • 7/24/2019 Dr_Tipuric Odnos NO Uprava Agencijska Teorija i Teorija Usluznosti

  2/16

  Agencijska teorija

  Predasnici: nobelovac oase !"#$%& te Alc'ian iDemset( !"#%)&

  *a+etnici: Ross !"#%$& te ,ensen i eckling !"#%.& Poticaj ra(voja teorije bilo je prou+avanje odnosa

  vlasni+ke i kontrolne /unkcije u velikim podu(eimate povijesno ra(dvanje vlasni+ke i menaderskeuloge u modernim korporacijama

  Agencijska teorija je ra(vijena kao /ormali(irani

  okvir (a prou+avanje sukoba interesa u podu(eimai(meu klju+ni' +imbenika0 a u svr'u ra(vijanjame'ani(ama (a rjeavanje takvi' sukoba1

 • 7/24/2019 Dr_Tipuric Odnos NO Uprava Agencijska Teorija i Teorija Usluznosti

  3/16

  Principal i agent

  Agencijska teorija opisuje0ra(janjava i /ormali(ira odnosi(meuprincipala i agenta1

  Relacija principal-agentnastaje kad jedna strana

  !principal& angaira drugustranu !agenta& da obaviodreeni posao0 uklju+ivi idelegiranje odreeni' ovlastiodlu+ivanja1

  ,ensen0 1 1 i eckling0 21 31 !"#%.&: 4'eor5 o/ t'e 6irm:anagerial 7e'aviour0 Agenc5 osts and 89ners'ip tructure0Journal of Financial Economics0 Vol1 $0 ;o1

 • 7/24/2019 Dr_Tipuric Odnos NO Uprava Agencijska Teorija i Teorija Usluznosti

  4/16

  Agencijski odnos

  *adaa agenta je optimalnoobavljanje ugovornog poslakako bi se reali(irao interesprincipala1

  Agent bira djelovanje kojere(ultira e/ektima tako daostvarena korist principalai(ravnoovisi o djelovanjuagenta1

  Agent0 pri'vaajui posao0o+ekuje (a to adekvatnunagradukoja se0 u na+elu0dogovora e@ ante1

  Principal snosi ri(ik (bogeventualnog neuspje'a0 ali iprisvaje e/ekte provedbe(adae !umanjene (adogovorenu isplatu agentu&

  Principal angaira agenta: kad nemapotrebni'

  (nanjai sposobnosti0 ili jeposao previe sloenpamu nedostaje (nanja(a

  i(vrenje pojedini' /a(aposla0 iili nemadovoljno snageiili

  raspoloivog vremena0(ato to je prevelik opsegposla0 prekratko vrijemepotrebno (a i(vedbe0 ili jejednostavno (au(etdrugim poslovima

  Principal Agent

  Ra(li+itostciljeva

  ?n/ormacijskaasimetrijaRa(li+ita

  sklonost ri(iku8portuni(am

 • 7/24/2019 Dr_Tipuric Odnos NO Uprava Agencijska Teorija i Teorija Usluznosti

  5/16

  Agencijski odnos

  Visina agentske naknade ovisio interesu koji principal ima ureali(aciji postavljene (adae1

  ;aknada agenta troakje

  principala0 dok agentov truddonosi koristprincipalu !pripretpostavci da je vei trudi(ravno ve(an u( boljepostignue&0 ali je troakagentu1

  Principal Agent

  Ra(li+itostciljeva

  ?n/ormacijskaasimetrijaRa(li+ita

  sklonost ri(iku8portuni(am

  Principalu je u interesu damaksimi(ira vlastitu korisnost0istodobno mini(irajui davanjaagentu1

  Agent nastoji maksimi(irati vlastiteciljeve0 ostvarujui ekonomske

  ciljeve principala Ra(ina predanosti agenta je

  /unkcija njegove percepcije oo+ekivanoj vrijednosti nagrade (aostvarenje ciljeva principala

 • 7/24/2019 Dr_Tipuric Odnos NO Uprava Agencijska Teorija i Teorija Usluznosti

  6/16

  Agencijski problem

  7ogatstvo principala nee bitimaksimi(irano samo po sebi(bog postojanja +etiriju vani'dimen(ija njegova odnosa sagentom:

  "1 Ra(li+itost ciljeva

  )1 ?n/ormacijska asimetrija

  $1 Ra(li+ita sklonost ri(iku

 • 7/24/2019 Dr_Tipuric Odnos NO Uprava Agencijska Teorija i Teorija Usluznosti

  7/16

  Agencijski problem

  Problem Bskriveni'in/ormacijaC !'iddenin/ormation0 adverseselection& moe nastati prijeuspostave agencijskog odnosakad se agent poka(uje uboljem svjetlu nego to jest1

  8sim toga0 agent je uprednosti nad principalom(bog posjedovanja skrivanjarelevantni' in/ormacija do

  koji' principal ne moe doi

  Principal Agent

  Ra(li+itostciljeva?n/ormacijska

  asimetrijaRa(li+ita

  sklonost ri(iku8portuni(am

  Problem Bskrivenog djelovanjaC !'iidenactions0 moral 'a(ard& je situacija ukojoj principal ne moe provjeriti toagent (aista radi

  Principal ne moe biti siguran trudi li seagent maksimalno !vidi samo re(ultat&(a ra(liku od agenta koji (na koliko je

  truda uloio0 a moe vidjeti i utjecaj i(okoline prije negoli odabere vlastitodjelovanje

  oralni 'a(ard je situacija u kojoj agentvara principala ne isporu+ujuispeciciranu nji'ovim ugovornimodnosom1

 • 7/24/2019 Dr_Tipuric Odnos NO Uprava Agencijska Teorija i Teorija Usluznosti

  8/16

  ?ma li rjeenjaE

  Principal i agent nastojemaksimi(irati vlastitukorisnost i minimi(irati ri(ikinterakcije

  Agent tolerira ri(ik u

  terminima kompen(acija0 pato je kompen(acijski sustavdeniran re(ultatima koji sui(van njegove kontrole0 to jeagentov ri(ik vei

  Principal Agent

  Ra(li+itostciljeva?n/ormacijska

  asimetrijaRa(li+ita

  sklonost ri(iku8portuni(am

  druge strane0 principal sesuo+ava s ri(ikom oportuni(ma inekompetentnosti agenta0 anjegov je ri(ik ra(mjeran sin/ormacijskom asimetrijom ira(li+itou ciljeva

  Fako bi mini(irao agencijski ri(ik0principal provodi nad(or imonitoring nad agentovimponaanjem ili pak ra(vijakompen(acijski sustav kojim ve(ujeagentove ciljeve s vlastitim1

 • 7/24/2019 Dr_Tipuric Odnos NO Uprava Agencijska Teorija i Teorija Usluznosti

  9/16

  "lasnik kaoprincipal

  enader kaoagent

  #iljevi principala$aksimi(acija uloene vrijednosti u( prora+unani ri(ikDobivanje relevantni' in/ormacija o podu(eu i agentuFontrola agentova djelovanja !stvarnog i mogueg&Fontrola u+inaka podu(eaGgovaranje optimalne !i poticajne& nagrade (a agenta

  Ugovorniodnos

  #iljevi agenta$aksimi(acija !optimalne& nagradeGgovaranje vei' nagrada u( vee snoenje ri(ikaHto vea autonomija u procjeni nuni' i potrebni' akcijaPosti(anje to bolji' re(ultata u( Istandarne naporeJI?n/ormacijska prednostJ u odnosu na principala !ali i nadruge aktere&

  %tvarni je odnos podruje&ogueg kon'ikta zbog$

  ?n/ormacijske asimetrijeRa(li+itog vienja maksimi(acije uloenevrijednostiRa(li+itog vienja optimalne nagradeRa(li+itog vienja alokacije ri(ikaRa(li+iti' dugoro+ni' interesa;ejednakosti u upravlja+kom (nanju;ejednakosti /ormalni' poloaja

  Odnos vlasnika imenaderaiz perspektiveagencijske teorije

 • 7/24/2019 Dr_Tipuric Odnos NO Uprava Agencijska Teorija i Teorija Usluznosti

  10/16

  Agencijska teorijai korporativno upravljanje

  Agencijska teorija bavi sepru+avanjem i ra(vojemekasni' sustava !ugovorni' idrugi'& koji e osiguratismjerno djelovanje agenta-menadera0 neovisno onjegovom oportunisti+kom tj1sebi+nom ponaanju1

  Agencijska teorija akcentirai(ravni i nei(ravni nad(or nadmenaderima

  Flju+nu ulogu imaju kontrolnime'ani(mi i kompen(acijskisustavi

  ,ensen0 1 1 i eckling0 21 31 !"#%.&: 4'eor5 o/ t'e 6irm:anagerial 7e'aviour0 Agenc5 osts and 89ners'ip tructure0Journal of Financial Economics0 Vol1 $0 ;o1

 • 7/24/2019 Dr_Tipuric Odnos NO Uprava Agencijska Teorija i Teorija Usluznosti

  11/16

  Agencijska teorija

  Problem oportunisti+kog ponaanjamenadmenta

  Da li se menaderima moe vjerovati dae postupati u najboljem interesuvlasnikaE

  Agencijski trokovi K trokovi nadgledanjai pokuaja discipliniranja menadera0 tetrokovi koji nastaju kada se menadmentponaa u suprotnosti sa vlasni+kiminteresima

  Llavni cilj agencijske teorije je

  minimi(iranje agencijski' trokova1

 • 7/24/2019 Dr_Tipuric Odnos NO Uprava Agencijska Teorija i Teorija Usluznosti

  12/16

  Agencijski i usluni odnosii(meu vlasnika i menadera

  Agencijska teorija i teorijauslunosti objanjavaju dvijera(li+ite vrste odnosa:

  - u agencijskim odnosu akcent jena i(gradnji institucijski' iugovorni' me'ani(ama kakomenaderi ne bi ostvarili vlastite

  ciljeve nautrb ciljeva vlasnika1

  - u uslunom !stewardship)odnosu0 ako se uspjeno ostvari0takvi' problema nema: ciljevi su(ajedni+ki0 pa je i djelovanje uskupnom interesu1

  Agencijska teorija temeljina ekonomskom modeluljudskog ponaanja0 dokse teorija uslunosti(asniva nasociopsi'olokom modelu

  ljudskog ponaanja

  Agencijska

  teorija

  Teorija

  uslunostimenader agent usluitelj

  pristupupravljanju ina+in ponaanja

  ekonomski socioloki ipsi'olokiMsamoaktuali(acija

  na+in ponaanja individualisti+ki0oportunisti+ki0orijentacija sebi

  kolektivisti+ki0proorgani(acijskii dostojanpovjerenja

  otivacija vlastiti ciljevi ciljevi principala

  interesimenadera i

  principala

  Divergentni Fonvergentni

  vremenski okvir Fratkoro+ni Dugoro+ni

  pristup vlasnika aver(ija premari(iku

  sklonost ri(iku

  temelj relacijevlasnik-

  menader iodnos premari(iku

  Fontrola Povjerenje

 • 7/24/2019 Dr_Tipuric Odnos NO Uprava Agencijska Teorija i Teorija Usluznosti

  13/16

  "lasnik kaoprincipal

  enader kaousluitelj

  #iljevi principala$maksimiranje vlastite /ukcije korisnosti i(boromuslunog odnosapoticanje0 o'rabrivanje i nagraivanje menaderausluiteljadelegiranje ovlasti i odgovornosti !sklonost ri(ikukao re(ultanta povjerenja u menadera usluitelja&

  Usluni odnos

  #iljevi usluitelja$odlu+ivanje u najboljem organi(acijskom interesu iuspjeno unapreenje organi(acijski' per/ormansiuravnoteenje interesa ra(li+iti' stakeholderadugoro+nost organi(acijekreiranje uspjenog podu(ea sa benecijama (amenadere0 dioni+are i (aposlenikevlastita autonomnost i organi(acijska podrka0 a nekontrola i monitoringmaksimiranje vlastite /unkcije korisnosti putemuslunosti

  meusobno povjerenjestruktura podrke i ovlaivanjaosjeaji osobnog vlasnitva iodgovornosti

  partnerski odnospredanost interesima organi(acijeidentikacija s organi(acijom

  Odnos vlasnika imenaderaiz perspektive

  teorijeuslunosti

 • 7/24/2019 Dr_Tipuric Odnos NO Uprava Agencijska Teorija i Teorija Usluznosti

  14/16

  ?ntegrativni modelpovjerenja

  Integritet

  Sposobnost

  Benevolencija

  POVJERENJE

  SKLONOST

  POVJERENJU

  PRIHVAANJE

  RIZIKA

  INTERAKCIJE

  PROCJENA

  RIZIKA

  REZULTATI

  FAKTORIPROCJENJENOGKREDIBILITETAPOVJERENIKA

 • 7/24/2019 Dr_Tipuric Odnos NO Uprava Agencijska Teorija i Teorija Usluznosti

  15/16

  6a(e ra(vojapovjerenja

  Razvoj povjerenjatemeljenog nakalkuliranju

  Razvoj povjerenjatemeljenog na znanju

  J2

  J1

  Stabilno povjerenje temeljeno na kalkuliranju

  Stabilno povjerenjetemeljeno na znanju

  Stabilno povjerenje

  temeljenona identifikaciji

  Razvoj povjerenjatemeljenog naidentifikaciji

  Manji brojrelacija

  Vrlo mali brojrelacija

  Mnogo relacija

 • 7/24/2019 Dr_Tipuric Odnos NO Uprava Agencijska Teorija i Teorija Usluznosti

  16/16

  Hto se dogaa kad principal i menader imaju ra(li+itupercepciju0 o+ekivanja i odluke glede karaktera nji'ova

  odnosaE

  Minimizirani potencijalni

  trokovi

  Zajedniki agencijski

  odnos

  Agent se ponaa

  oportunistiki

  Principal je ljut i prevaren

  Principal se ponaa

  oportunistiki

  Menader je nezadovoljan

  i prevaren

  Maksimizirani

  potencijalni rezultati

  Zajedniki odnos

  uslunosti

  Izbor principala

  Menaderski

  izbor

  Agent

  Usluitelj

  Agent Usluitelj