of 28/28
1 Dr.sc. RANKO MIRIĆ- Vanredni profesor na Odsjeku za geografiju Prirodno- matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Uže naučne oblasti: REGIONALNA GEOGRAFIJA I TURIZAM, član Dr.sc. MILKA BUBALO - ŽIVKOVIĆ - Redovna profesorica na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Uža naučna oblast: REGIONALNA GEOGRAFIJA, članica Dr.sc. TAMARA LUKIĆ - Vanredna profesorica na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. Uža naučna oblast: REGIONALNA GEOGRAFIJA, članica VIJEĆU PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU U skladu sa Članom 106. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), člana 205. Statuta Univerziteta u Sarajevu, prijedloga Vijeća Odsjeka za geografiju od 28.02.2019 i Odluke Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu sa 42. redovne sjednice održane 07.03.2019. godine, Dekan Fakulteta je donio Rješenje broj: 01/06-269/4-2019 od 07.03.2019. godine prema kojem smo imenovani u Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika (napredovanje) u zvanje VANREDNOG PROFESORA za oblast „Regionalna geografija“ na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – 1 izvršilac sa punim radnim vremenom. Komisija je dobila zadatak da na osnovu prijave kandidatkinje na Konkurs, objavljenog 09.01.2019. godine u dnevnom listu „Dnevni Avaz“, na web-stranici Fakulteta i na web-stranici Univerziteta u Sarajevu, Izvoda iz Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/17), Izvoda iz Statuta Univerziteta u Sarajevu i Podsjednika za pisanje referata za izbor nastavnika i saradnika Univerziteta u Sarajevu, podnese Izvještaj sa prijedlogom Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u roku koji ne može biti duži od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave na Konkurs. Na raspisani Konkurs/natječaj za izbor nastavnika u zvanje Vanrednog profesora za oblasti „Regionalna geografija“ i „Turizam“ na Odsjeku za geografiju Prirodno- matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu objavljenom dana 09.01.2019. godine u dnevnom listu „Dnevni Avaz“, na web-stranici Fakulteta i na web-stranici Univerziteta u Sarajevu, prijavila se jedna kandidatkinja, dr.sc.Senada Nezirović, docentica na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Kandidatkinja se prijavila za izbor nastavnika u zvanje Vanrednog profesora za oblast „Regionalna geografija“ na Odsjeku za geografiju Prirodno- matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Dr.sc. RANKO MIRIĆ na Odsjeku za geografiju Prirodno ... za izbor u naucnonastavna zvanja/Izvjestaj...1 Dr.sc. RANKO MIRIĆ- Vanredni profesor na Odsjeku za geografiju Prirodno- matematičkog

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Dr.sc. RANKO MIRIĆ na Odsjeku za geografiju Prirodno ... za izbor u naucnonastavna...

 • 1

  Dr.sc. RANKO MIRIĆ- Vanredni profesor na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Uže naučne oblasti: REGIONALNA GEOGRAFIJA I TURIZAM, član

  Dr.sc. MILKA BUBALO - ŽIVKOVIĆ - Redovna profesorica na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Uža naučna oblast: REGIONALNA GEOGRAFIJA, članica

  Dr.sc. TAMARA LUKIĆ - Vanredna profesorica na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. Uža naučna oblast: REGIONALNA GEOGRAFIJA, članica

  VIJEĆU PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA

  UNIVERZITETA U SARAJEVU

  U skladu sa Članom 106. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), člana 205. Statuta Univerziteta u Sarajevu, prijedloga Vijeća Odsjeka za geografiju od 28.02.2019 i Odluke Vijeća Prirodno-matematičkog

  fakulteta Univerziteta u Sarajevu sa 42. redovne sjednice održane 07.03.2019. godine, Dekan Fakulteta je donio Rješenje broj: 01/06-269/4-2019 od 07.03.2019. godine prema kojem smo imenovani u Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika (napredovanje) u zvanje VANREDNOG PROFESORA za oblast „Regionalna geografija“ na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – 1 izvršilac sa punim radnim vremenom. Komisija je dobila zadatak da na osnovu prijave kandidatkinje na Konkurs, objavljenog 09.01.2019. godine u dnevnom listu „Dnevni Avaz“, na web-stranici Fakulteta i na web-stranici Univerziteta u Sarajevu, Izvoda iz Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/17), Izvoda iz Statuta Univerziteta u Sarajevu i Podsjednika za pisanje referata za izbor nastavnika i saradnika Univerziteta u Sarajevu, podnese Izvještaj sa prijedlogom Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u roku koji ne može biti duži od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave na Konkurs. Na raspisani Konkurs/natječaj za izbor nastavnika u zvanje Vanrednog profesora za oblasti „Regionalna geografija“ i „Turizam“ na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu objavljenom dana 09.01.2019. godine u dnevnom listu „Dnevni Avaz“, na web-stranici Fakulteta i na web-stranici Univerziteta u Sarajevu, prijavila se jedna kandidatkinja, dr.sc.Senada Nezirović, docentica na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Kandidatkinja se prijavila za izbor nastavnika u zvanje Vanrednog profesora za oblast „Regionalna geografija“ na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

 • 2

  Blagovremenost i urednost prijave ustanovila je tročlana Komisija imenovana od strane dekana Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (potvrda broj: 02/01-165/2-2019.godine od 28.01.2019.godine). Imenovana je u svojoj prijavi navela da se prijavljuje za izbor NASTAVNIKA u zvanje VANREDNOG PROFESORA za naučnu oblast „Regionalna geografija“ (redovno napredovanje nastavnika). Uz prijavu na konkurs, doc. dr. Senada Nezirović je priložila slijedeća dokumenta:

  Biografiju,

  Bibliografiju sa: - Preglednom listom naučnih radova publikovanih u referentnim

  međunarodnim i domaćim publikacijama (sa priloženom elektronskom i štampanom verzijom publikovanih naučnih radova koji su navedeni u preglednoj listi);

  - Preglednom listom učešća u međunarodnim i domaćim naučnim skupovima i konferencijama (sa priloženim certifikatima o učešću);

  - Preglednom listom recenzija naučnih i stručnih radova, udžbenika i sl. (sa priloženim recenzijama i certifikatima);

  - Preglednom listom publikacija: Udžbenik u izdanju Prirodno-matematičkog fakulteta (publikacija priložena uz prijavu);

  Ovjerenu kopiju diplome matičnog fakulteta o završenom studiju za sticanje visoke stručne spreme, profesor geografije, na Odsjeku za geografiju FF Univerziteta u Tuzli (broj: 70/99 od 27. 12. 1999. godine);

  Ovjerenu kopiju diplome matičnog fakulteta o naučnom stepenu magistar geografskih nauka, stečenu na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Tuzla, Univerziteta u Tuzli (broj: 12/1-V od 24. 11. 2006. godine);

  Ovjerenu kopiju diplome matičnog fakulteta o naučnom stepenu doktor geografskih nauka, stečenu na Odsjeku za geografiju Prirodno matematičkog fakulteta Sarajevo, Univerziteta u Sarajevu (broj: 2693/13 od 25.04.2013. godine);

  Ovjerenu kopiju Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o ekvivalenciji izvršenog izbora za docenticu na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo. (Odluka br. 01-689717 od 25.01.2017).

  Ovjerenu kopiju Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o izboru u naučno-nastavno zvanje docentica na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (Odluka br.04-34-578/14 od 16.07.2014.);

 • 3

  Ovjerenu kopiju Odluke Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu o izboru u naučno-nastavno zvanje docentica na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Odluka broj: 01/06-1426/9-2014 od 05.09.2014.);

  Ovjerenu kopiju Odluke Senata Evropskog Univerziteta o izboru u naučno-nastavno zvanje docentica (Odluka broj: 10-6/2013 od 15.11.2013.)

  Dokaze o uspješno realizovanom mentorstvu završnih radova II ciklusa studija: usvojeni pozitivni izvještaji komisija, zapisnici sa odbrana završnih radova II ciklusa studija;

  Dokaz o uspješno realiziranom naučno istraživačkom projektu „Primjena geografskog informacionog sistema u kreiranju, interpretaciji i prezentaciji regionalno-geografskih sadržaja u savremenom nastavnom procesu iz geografije u osnovnim i srednjim školama u kantonu Sarajevo“ čiji je naručilac i finansijer Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, a nosilac izrade Geografsko društvo u Federaciji Bosne i Hercegovine (potvrda broj: 213-2-05/01-2018 od 08.01. 2019 godine.)

  Dokaze o doprinosu o podizanju nastavnog i naučno istraživačkog kadra: - Rješenje o učešću u komisiji doktorske disertacije na Odsjeku za geografiju

  Prirodno-matematičkog fakulteta (Rješenje broj: 01/06-2190/25-2011 od 11. 05. 2016);

  - Rješenje o učešću u komisiji za izbor nastavnika na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu: (Rješenje broj: 01/06-2551/2-2016 od 10. 10. 2016);

  - Rješenje o učešću u komisiji za izbor višeg asistenta na Odsjeku za

  geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu: (Rješenje broj: 01/06-1737/2-2016 od 07. 07. 2016);

  Dokumenta o članstvu: - Odluka o izboru člana u Odboru za kvalitet Prirodno-matematičkog

  fakulteta (Odluka broj: 01/01-14272-2015 od 22.01.2015.godine) - Odluka o izboru člana uredničkog Odbora naučnog časopisa pod nazivom

  „Geografski pregled“ za mandatni period 2018-2022. (Odluka broj: 01/06-975/2-2018 od 10.01.2018.godine)

  Certifikati o članstvu odbora naučnih konferencija i kongresa

  Original izvod iz matične knjige rođenih;

  Original uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine;

  Elektronsku verziju biografije i bibliografije

  i ostale dokaze relevantne za izbor u zvanje vanrednog profesora za oblast „Regionalna gegrafija“ i ostale prateće dokumenate.

 • 4

  Komisija je pregledala dostavljeni materijal kandidatkinje doc.dr. Senade Nezirović, i u skladu s metodologijom pisanja izvještaja za izbor u naučno-nastavno zvanje podnosi slijedeći

  I Z V J E Š T A J

  I BIOGRAFSKI PODACI

  I.1. OPĆI BIOGRAFSKI PODACI

  A. BIOGRAFIJA

  Dr. sc. Senada Nezirović, docentica, rođena je 04. 01. 1963. god. u Srebrenici, i državljanka je Bosne i Hercegovine. U Srebrenici je završila osnovnu i srednju školu. Studij geografije na Odsjeku za geografiju FF Univerziteta u Tuzli, završila je akademske 1998/99. godine. Nakon diplomiranja radila je kao profesorica u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona. Stručni ispit za profesoricu geografije položila je 01.11.2000 godine. Postdiplomski studij je upisala 2003. godine na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, i položila sve Nastavnim planom i programom predviđene ispite. Magistarski rad “Turizam kao faktor razvoja Srebrenice“, uspješno je odbranila u junu 2006. godine i time stekla akademsku titulu magistra geografskih nauka. Od oktobra 2002. god. do maja 2004.godine, bila je angažovana u izvođenju nastave, predavanja i vježbi na Odsjeku za geografiju PMF Univerziteta u Tuzli, iz više predmeta. U svom stručnom obrazovanju, sukladno pravilniku o ocjenjivanju rada u nastavnom procesu stekla je zvanje profesorica mentorica 2003. godine, a 2007. godine profesorica savjetnica. Ispit općeg znanja za državne službenike u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine položila je 2006.godine. Od 2007.godine obavljala je dužnost Stručne saradnice, a zatim Kantonalne stručne savjetnice PPZ Tuzlanskog kantona za predmet geografija. Uspješno je završila program obuke primjene savremene ITC opreme u nastavnom procesu, završila kurs njemačkog jezika i kurs za rad na računaru. Doktorsku disertaciju „Prirodno-geografske i društveno-geografske determinante u razvoju turizma Regije Sjeveroistočna Bosna“ uspješno je odbranila 27. 11. 2012. godine na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i tako stekla naučni stepen doktora geografskih nauka. U naučno-nastavno zvanje docent, dr.sc. Senada Nezirović izabrana je 01. 10. 2013. godine od strane Senata Evropskog Univerziteta Brčko Distrikt na Ekonomskom,

  Pedagoškom i Poljoprivrednom fakultetu.

 • 5

  Senat Univerziteta u Sarajevu 16.07.2014., daje saglasnost dr.sc. Senadi Nezirović o izboru u naučno-nastavno zvanje docenta. Odlukom Nastavno-naučnog vijeća Pirodno-matematičkog fakulteta dr.sc. Senada Nezirović je izabrana u naučno-nastavno zvanje docent za predmete „Regionalna geografija vanevropskih kontinenata“ i „Regionalna geografija Bosne i Hercegovine“ na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo. Ekvivalencijom izvršenog izbora od strane Vijeća PMF i Senata Univerziteta u Sarajevu, dr.sc Senada Nezirović je izabrana u zvanje docenta iz oblasti „Regionalna geografija“ na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo. U periodu nakon posljednjeg izbora, doc.dr. Senada Nezirović realizira nastavu na sva tri studijska smjera, sva tri

  ciklusa studija geografije na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo. Doc.dr.Senada Nezirović, od oktobra 2016. godine obavlja dužnost šefice Katedre za regionalnu geografiju.

  Doc.dr. Senada Nezirović aktivna je učesnica većeg broja domaćih i međunarodnih naučnih konferencija iz oblasti geografske i srodnih nauka.

  Doc.dr. Senada Nezirović je od 22.01.2015. godine članica u Odboru za osiguranje kvaliteta Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

  Doc.dr. Senada Nezirović je bila članica Nučnog odbora 4. Kongresa BiH, Sarajevo, održanog od 29. do 30. novembra 2016.godine i Zbornika radova.

  Doc.dr. Senada Nezirović je članica Geografskog društva u Federaciji Bosne i Hercegovine od 1997.godine, i u istom članica uredničkog savjeta od 2016 godine. Doc.dr.Senada Nezirović je od 10.05. 2018. godine, članica Uredničkog odbora naučnog časopisa „Geografski pregled“ za mandatni period 2018-2022.godina.

  I.2. NAPREDOVANJE U OBRAZOVANJU

  25.04. 2013. : u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu promovisana u doktora geografskih nauka,

  27. 11. 2012.: odbranila doktorsku disertaciju „Prirodno-geografske i društveno-geografske determinante u razvoju turizma regije Sjeveroistočna Bosna“, na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Sarajevu,

  12.03.2009.:prijavila temu doktorske disertacije„Prirodno-geografske i društveno-geografske determinante u razvoju turizma regije Sjeveroistočna Bosna“, na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu;

  24.11.2006.: na Univerzitetu u Tuzli promovisana u magistra prirodnih nauka iz područja geografije.

  08.09.2006.: položila ispit općeg znanja za državne službenike u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine

 • 6

  21.06.2006. odbranila magistarski rad “Turizam kao faktor razvoja Srebrenice ” na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Tuzli.

  07.09.2004. prijavila temu magistarskog rada „Turizam kao faktor razvoja

  Srebrenice” na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Tuzli.

  2002-2004.: redovno pohađala postdiplomski studij na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakultetu, Univerziteta u Tuzli.

  18.11.2000. u MONKIS TK položila Stručni ispit za profesoricu geografije.

  27.12.1999. na Univerzitetu u Tuzli promovisana u profesoricu geografije.

  25.06.1999 uspješno odbranila diplomski rad „Regionalni aspekti šuma svijeta“ na Odsjeku za Geografiju FF Univerziteta u Tuzli.

  1994. – 1998.: redovno pohađala dodiplomski studij na Odsjeku za geografiju FF Univerziteta u Tuzli.

  I.3. KRETANJE U SLUŽBI

  2017.- docentica iz oblasti „Regionalna geografija “ na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo.

  2014.- docentica za predmete „Regionalna geografija vanevropskih kontineta“ i „Geografija Bosne i Hercegovine“ na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerzitet u Sarajevu.

  2013.- docentica za užu oblast „Regionalna geografija“ na Evropskom Univerzitetu, Brčko Distrikt BiH

  2013.-Stručna saradnica MONKS TK za prirodoslovne nauke

  2012. Kantonalna stručna savjetnica PPZ TK za predmet geografija

  2007. Stručna saradnica Prosvjetno pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona

  2002. - 2004.- asistentica iz više predmeta na Odsjeku za geografiju PMF uTuzli.

  od 1999- profesorica geografije u osnovnim i srednjim školama na području TK

 • 7

  II. NAUČNI I STRUČNI RAD KANDIDATKINJE

  II.1. NAUČNI RADOVI OBJAVLJENI DO IZBORA U NAUČNO-

  NASTAVNO ZVANJE DOCENTICE IZ OBLASTI „REGIONALNA

  GEOGRAFIJA“

  1) Nezirović S.,(2007): “PROMET KAO FAKTOR RAZVOJA PRIVREDE U BOSNI I

  HERCEGOVINI“. Međunarodni naučni skup „Uticaj prometa na regionalni razvoj Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja” održan 17-18.09. 2007. godine u Tuzli. Rad je objavljen u Zborniku radova recenzentskog karaktera 145-152.str. COBISS.BH-ID 16646662, ISBN 978-9958-609-52-7 i svrstan je u kategoriju izvornih naučnih radova.

  2) Nezirović S., (2009): „PRIRODNE ODLIKE BANJSKIH LJEČILIŠTA U REGIJI SJEVEROISTOČNA BOSNA”. Rad je objavljen u Naučno-stručnom časopisu

  Turizam br.2, str. 147-150.Univerzitet u Novom Sadu Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, recenzentskog karaktera, prema YU ISBN 978-86-7031-213-5 kategorizaciji, i svrstan je u kategoriju izvornih naučnih radova.

  3) Nezirović S.,(2009): „RIMSKI GRADOVI NA PODRUČJU ARGENTARIJE“, Časopis Baština sjeveroistočne Bosne br.2., JU Zavod za zaštitu i korištenje Kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona. Rad je objavljen u poglavlju za baštinu, kulturno-historijsko i prirodno naslijeđe, str. 135-138 i svrstan je u kategoriju izvornih naučnih radova.

  4) Nezirović S., (2010):„NATURE PARKS IN THE NORTHEASTERN BOSNIA REGION“, EnE10 – The sixth Regional Conference, Environment for Europe, EnE10 –Belgrade, June 7th -8th. Conference Proceedings, ISBN 978-86-910873-3-3(AŽS) COOBISS.SR-ID 148979724. Naučni rad sa međunarodnom naučnom recenzijom.

  5) Nezirović S., (2011): „PRIRODNE ODLIKE BRDSKOPLANSKIH PEJZAŽA SJEVEROISTOČNE BOSNE“, Sedma regionalna konferencija EnE13/ENV.net održanoj u Beogradu od 7 do 8 juna. Naučni rad sa međunarodnom naučnom recenzijom, objavljen u Zborniku radova ISBN 978-86-910873-4-4(AŽS).

  II.2. NAUČNI RADOVI OBJAVLJENI NAKON IZBORA U NAUČNO-NASTAVNO ZVANJE DOCENTICE IZ OBLASTI „REGIONALNA

  GEOGRAFIJA“

  A. NAUČNI RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA I ZBORNICIMA KOJI PRATE RELEVANTNU MEĐUNARODNU BAZU PODATAKA

  (samostalni i u koautorstvu)

 • 8

  1) Nezirović, S., Drešković, N., Mirić, R., (2018.): CONCEPT OF TOURIST AND ECONOMIC REGIONALIZATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA WITH SPECIAL REFERENCE ON THE TUZLA TOURIST-GEOGRAPHICAL REGION IN THE AREA OF NORTHERN BOSNIA,. U: Journal for Geography / Revija za Geografijo., Vol.13 Issue 2, p.19-38. 20p Department of Geography, Faculty of Arts, University od Maribor (Slovenia). ISSN 1854-665X UDK 91, CGP (Current Geographical Publications), EBSCOhost, IBSS (International Bibliography of the Social Sciences), Ulrich's, DOAJ.

  2) Nezirović, S., Drešković, N., Pobrić, A, Mirić, R. (2015.): GEOGRAPHICAL

  ASPECTS OF RIVER FLOWS IN THE REGION OF NORTHEAST BOSNIA. U: Air and Water Components of the Enviroment. Presa Universitara Clujeana, p.80-88. p8 Rad je objavljen u akademskom indeksiranom časopisu ISSN: 2067-743 indeksirani od strane DOAJ, PROQUEST, EBSCOhost, ULRICHS, SCIRUS.

  B. NAUČNI RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA

  KOJI PRATE RELEVANTNU DOMAĆU BAZU PODATAKA

  (samostalni i u koautorstvu)

  1) Nezirović S.; (2017): BIOGEOGRAPHIC RESOURCES IN THE REGION OF NORTHEAST BOSNIA AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT. Geografski pregled No.38; Year 2017. p-185-195. p.10. Geographical society in Federation of Bosnia and Herzegovina and Department of Geography, Faculty of Science, University of Sarajevo.ISSN: 2303-8950,Current Geographical Publications (CGP)

  C. NAUČNI RADOVI OBJAVLJENI U ZBORNICIMA

  KOJI PRATE RELEVANTNU BAZU PODATAKA

  (samostalni i u koautorstvu)

  1) Nezirović S, (2018): SAOBRAĆAJNA DOSTUPNOST I NIVO IZGRAĐENOSTI INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA REGIJE SJEVERO ISTOČNA BOSNA, Urban Planning and Regional Development, new approach in urban infrastructure planning strategies, october 18-19, Sarajevo, BiH. Naučni rad sa međunarodnom naučnom recenzijom objavljen u Zborniku radova IPSA INSTITUT Sarajevo.

  2) Nezirović S., Bidžan-Gekić A., Avdić B., Gekić H.,(2016): CROSS BORDER

  COOPERATION BETWEEN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND SERBIA IN THE CASE OF TOURISM DEVELOPMENT IN MUNICIPALITIES OF MIDDLE PODRINJE. Proceedings Book 2nd International Tourism and Hospitality Management 42 Conference – ITHMC 2016, (Sarajevo, Oktober 12th – 16th), p 121-133. p 13. Odsjek za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu/Department of Geography Faculty of Science, University of Sarajevo. Naučni rad sa međunarodnom naučnom recenzijom. Online ISSN 2566 – 2872.

 • 9

  3) Gekić H, Bidžan Gekić A., S.Nezirović, (2016): „SAVREMENE PROMJENE U PROSTORNOM RAZMJEŠTAJU USJEVA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“. Četvrti kongres geografa Bosne i Hercegovine, 17-19 novembar, 2016. godina, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Rad je recenziranog karaktera objavljen u Zborniku radova ISBN Zbornik radova Četvrtog kongresa geografa Bosne i Hercegovine, p.416-438. p 22. Geografsko društvo u Federaciji Bosne i Hercegovine i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu. Naučni rad sa međunarodnom naučnom recenzijom. ISSN: 2566 3607.

  4) Nezirović S, (2015): REGIONAL ASPECTS OF THE POTENTIAL IN DRINA

  RIVER VALLEY,The Eleventh Regional Conference EnE15- env.net, 2014/351-610, Conference, Environment to Europe. p155-159. Naučni rad sa međunarodnom naučnom recenzijom. ISBN 978-86-89961-02-7 Ambasadori održivog razvoja i životne sredine, Beograd.

  SAŽETI OPIS NAUČNIH RADOVA

  A. NAUČNI RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA I ZBORNICIMA KOJI PRATE RELEVANTNU MEĐUNARODNU BAZU PODATAKA

  1) Nezirović, S., Drešković, N., Mirić, R., (2018.): CONCEPT OF TOURIST AND ECONOMIC REGIONALIZATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA WITH SPECIAL REFERENCE ON THE TUZLA TOURIST-GEOGRAPHICAL REGION IN THE AREA OF NORTHERN BOSNIA,. Journal for Geography / Revija za Geografijo., Vol.13 Issue 2, p.19-38. 20p Department of Geography, Faculty of Arts, University od Maribor (Slovenia). ISSN 1854-665X UDK 91, CGP (Current Geographical Publications), EBSCOhost, IBSS (International Bibliography of the Social Sciences), Ulrich's, DOAJ.

  Kratak opis rada: Autori u ovom radu nastoje, da ukažu na potrebu i reprezentativnu osnovu na izdvajanje turističko-geografskih regija Bosne i Hercegovine. Za koncept izdvajanja turističko-geografskih regija poslužile su osnove funkcionalne turističke i ekonomske regionalizacije Bosne i Hercegovine. Autori su u ovom radu prostorno definisali turističku regiju u prostoru makroregije Sjeverna Bosna. Prilikom delimitiranja Tuzlanske turističke regije uzeti su geografsko-turistički i ekonomski koncepti dosadašnje regionalizacije, pri čemu je izdvojeno šest prijedloga. U tu svrhu je izvršena geografska analiza i dati su prijedlozi određenih korekcija dosadašnjih fizionomskih granica i prostornog obuhvata regionalnih cjelina prvog i drugog nivoa, uz utvrđene smjernice za dalja istraživanja na ovom polju. Opredjeljenje autora za teritorijalno definisanje Tuzlanske turističke regije ima svoje uporište u predlaganom povezivanju općina privredno-komorske organizacije, a takođe je podudarno teritoriji Istočno bosanske Tuzlanske makroregije, većim dijelom nacrtu Istočno bosanske turističke regije, prijedlogu Tuzlanske ekonomsko-geografske makroregije i prirodno-geografskoj Posavsko-spečko-majevičko-donjodrinskoj geografskoj mezoregiji.

 • 10

  Za Tuzlansku turističku regiju, uz iscrpne statističke pokazatelje i prikaz prostornih planova turističkog razvoja, u radu su date sažete karakteristike. Takođe, data je kraća analiza područja općina Tuzla, Gradačac, Srebrenik, Kladanj, Vlasenica, Zvornik i Srebrenica u kojima se nalaze dominantni turistički potencijali i objekti sa dominirajućom funkcijom turizma, odnosno u kojima turizam može postati vodeća privredna djelatnost.

  2) Nezirović, S., Drešković, N., Pobrić, A, Mirić, R. (2015.): GEOGRAPHICAL ASPECTS OF RIVER FLOWS IN THE REGION OF NORTHEAST BOSNIA. Air and Water Components of the Enviroment. Presa Universitara Clujeana, p.80-88. p8 Rad je objavljen u akademskom indeksiranom časopisu ISSN: 2067-743 indeksirani od strane DOAJ, PROQUEST, EBSCOhost, ULRICHS, SCIRUS. Kratak opis rada: Istraživanja u ovom radu tretiraju problematiku postojećeg stanja kvaliteta vodotoka na području Regije Sjeveroistočna Bosna. Autori konstatuju da je postojeće stanje, determinisano sagledavanjem i analizom hidrografske mreže ovog prostora različito prema stepenu ugroženosti kvaliteta površinskih voda. Najčešći zagađivači su komunalne otpadne vode, koje nastaju kao rezultat aktivnosti stanovništva. Poseban problem predstavljaju otpadne vode pojedinih industrijskih postrojenja. Tome treba dodati nedovoljnu i neadekvatnu zaštitu od poplavnih voda, koje predstavljaju ozbiljan faktor narušavanja čovjekove okoline i uzrokuju enormne materijalne štete. Negativan uticaj zagađenja površinskih voda odražava se na kvalitet vode za piće, vode za navodnjavanje, rekreaciju i sl. Provedeno istraživanje ukazuje na probleme u ovoj oblasti, te daje važne smjernice u zaštiti riječnih tokova i unapređenju kvaliteta životne sredine u regiji Sjeveroistočna Bosna. U cilju poboljšanja kvaliteta vode rijeka na cijelom području Sjeveroistočne Bosne u perspektivi se mora razmišljati o dugoročnom sistemskom rješavanju problema i pristupiti mu sa stanovitom ozbiljnošću koja će garantovati uspjeh. Ključni atribut integralnosti vodne infrastukture je njeno skladno uklapanje u okruženje sa svim korisnicima prostora. Pozitivni uticaji čiste vode na okruženje su veoma brojni posebno kao zdrava voda za piće i njeno korištenje u svrhu razvoja rekreacije i turizma u regiji sjeveroistočne Bosne. Na osnovu istaknutih čunjenica u radu je zaključeno da je neophodna stalna i sistematska kontrola svih postojećih i potencijalnih izvora zagađenja kako bi se preduzele adekvatne mjere za smanjenje njihovog štetnog uticaja na konačnog recipijenta - rijeku Savu.

  B. NAUČNI RADOVI OBJAVLJENI U ČASOPISIMA

  KOJI PRATE RELEVANTNU DOMAĆU BAZU PODATAKA

  1) Nezirović S.; (2017): BIOGEOGRAPHIC RESOURCES IN THE REGION OF NORTHEAST BOSNIA AS A FACTOR OF ECONOMIC DEVELOPMENT. Geografski pregled No.38; Year 2017. p-185-195. p.10. Geographical society in Federation of Bosnia and Herzegovina and Department of Geography, Faculty of Science, University of Sarajevo.ISSN: 2303-8950,Current Geographical Publications (CGP)

 • 11

  Kratak opis rada: U radu je obrađena identifikacija i valorizacija biogeografskih resursa Sjeveroistočne Bosne, pri čemu su date smjernice u optimalnom korištenju i njihov uticaj na privredni razvoj. Autorica navodi kako je teritorija Sjeveroistočne Bosne tokom duge geološke prošlosti bila pod uticajem različitih ekoloških faktora koji su uzrokovali veliku raznovrsnost biljnih i životinjskih vrsta, odnosno biocenoza. Biljni svijet na području Sjeveroistočne Bosne predstavlja komplementarne turističke motive koji se ispoljavaju u vidu različitih formacija, ima naglašena estetska, zdravstvena, kuriozitetna, reliktna, endemska i znamenita svojstva turističke privlačnosti. Analizom su obrađeni: prirodna vegetacija (šume), ljekovito bilje i uzgojne biljne kulture. Na planinama Sjeveroistočne Bosne

  preovladavaju zaravni sa pošumljenom vegetacijom i prostranim travnim zonama livada i pašnjaka gdje su prisutne različite vrste dekorativnih, medicinskih i aromatskih biljnih vrsta. U radu su navedene i uzgojne biljne kulture koje obuhvataju žitarice, niz sorti voća, povrća, ljekovitih biljnih vrsta i gljiva. Prepoznavanje navedenih resursa je ekonomski isplativo kroz primjenu različitih programa i projekata, što se prvenstveno misli na proizvodnju ekološki zdrave i tražene hrane, domaćih proizvoda kao što su: sjeme od bundeve, mljeveno brašno u potočnim vodenicama, pekmez, med, jagodičasto voće, borovnice i različite vrste sokova. U radu je takođe analizirana struktura poljoprivrednih površina prema potrebama i smjernicama orijentacije u proizvodnji biljnih kultura. Naglašena je i proizvodnja cvijeća. To se posebno odnosi za vrijeme vegetacionog perioda, kada uzgajanje cvijeća pruža mogućnost zapošljavanja sezonske radne snage. Autorica navodi da je zastupljena plastenička proizvodnja cvijeća, koja se može znatno proširiti. Takođe u radu je obrađen i drugi element biosfere, fauna, koja se manifestuje kroz bogatu i raznovrsnu populaciju divljači. Nezagađeni riječni tokovi i akumulacije jezera pružaju povoljne prirodne uvjete za uzgoj ribe, što je dobra osnova u razvoju komercijalnog ribarstva, to se posebno odnosi na Drinska jezera, Peručac i Zvornik. Manji ribnjaci pastrmke i šarana nalaze se u Kladnju, kalifornijske pastrmke u Milićima i na Ormanici kod Srebrenika. U zaključnom razmatranju naglašeno je da biljni i životinjski svijet Regije Sjeveroistočna Bosna ima ogromnu ekonomsku vrijednost i stoga je neophodno njime upravljati na održiv način.

  C. NAUČNI RADOVI OBJAVLJENI U ZBORNICIMA

  KOJI PRATE RELEVANTNU BAZU PODATAKA

  1) Nezirović S, (2018): SAOBRAĆAJNA DOSTUPNOST I NIVO IZGRAĐENOSTI INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA REGIJE SJEVEROISTOČNA BOSNA, Urban Planning and Regional Development, new approach in urban infrastructure planning strategies, october 18-19, Sarajevo, BiH. Naučni rad sa međunarodnom naučnom recenzijom objavljen u Zborniku radova IPSA INSTITUT Sarajevo

  Kratak opis rada: U okviru ovog rada analizirana je saobraćajna dostupnost i nivo izgrađenosti infrastrukturnih objekata na području Regije Sjeveroistočna Bosna.

 • 12

  Osnovni cilj rada je analiza dominantnih putnih komunikacija i njihova uloga u prostornoj organizaciji i privrednom razvoju područja. Na području Regije Sjeveroistočna Bosna, saobraćajne veze se ostvaruju magistralnim i regionalnim putnim pravcima, dok se zračni promet odvija preko civilnog aerodroma Tuzla, a riječni saobraćaj preko terminala Brčko Distrkt BiH. Autorica navodi da se Regija Sjeveroistočna Bosna prema geografskom položaju nalazi u centralnom dijelu bivših jugoslovenskih republika. Upravo ta činjenica je ističe kao povoljno područje za razvoj tranzitnog turizma. Potencijalna turistička potražnja ovog područja vezana je za tranzitne tokove motorizovanih posjetilaca, koji dolaze sa kontinenta prvenstveno iz srednje Evrope, te sjeveroistočnog i istočnog područja bivših jugoslovenskih

  republika. U zaključnom dijelu rada autorica naglašava kako je za uključivanje Regije u Evropske i transportne tokove Bosne i Hercegovine, neophodno razvijati mrežu saobraćajnica visokog ranga na ovom prostoru i to na osnovnim pravcima, sjeveroistok-jugoistok, sjeveroistok-jugozapad. Pored ovih pravaca, radi boljeg povezivanja općinskih centara neophodno je obezbijediti njhovu kvalitetniju transportnu povezanost.

  2) Nezirović S., Bidžan-Gekić A., Avdić B., Gekić H.,(2016): CROSS BORDER COOPERATION BETWEEN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND SERBIA IN THE CASE OF TOURISM DEVELOPMENT IN MUNICIPALITIES OF MIDDLE PODRINJE. Proceedings Book 2nd International Tourism and Hospitality Management 42 Conference – ITHMC 2016, (Sarajevo, Oktober 12th – 16th), p 121-133. p 13. Odsjek za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu/Department of Geography Faculty of Science, University of Sarajevo. Naučni rad sa međunarodnom naučnom recenzijom. Online ISSN 2566 – 2872

  Kratak opis rada: Predmet ovog rada je prekogranična saradnja Bosne i Hercegovine i Srbije na unapređenju prvrednog razvoja s akcentom na turističku privredu u opšinama Srednjeg Podrinja: Višegrad, Srebrenica, Bratunac, Zvornik smještenim uz lijevu obalu rijeke Drine i Bajina Bašta, Ljubovija i Mali Zvornik smješenim uz desnu obalu. U radu su date smjernice efikasnije koordinacije na nizu zajedničkih razvojnih pitanja u privrednom razvoju na nivou prekogranične saradnje, interesnom povezivanju gradova, te postizanju veće efikasnosti u ukupnog ekonomskog razvoju Bosne i Hercegovine i Srbije. Autori navode kako treba ostvariti međusobnu saradnju svih privrednih subjekata i zaposlenika u privrednim djelatnostima. U radu autori smatraju kako je prekogranična saradnja Bosne i Hercegovine važan privredni i politički faktor. Veliki potencijal rijeke Drine i nedovoljno iskorištene mogućnosti za prekograničnu saradnju treba da postaknu ideju za realizaciju projekata koji će doprinijeti razvoj na širem području sliva rijeke Drine. To se prvenstveno odnosi na privredne djelatnosti posebno turizam, kroz uspostavljanje i saradnje i razvoj

  partnerstva na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

  3) Gekić H, Bidžan Gekić A., S.Nezirović, (2016): „SAVREMENE PROMJENE U PROSTORNOM RAZMJEŠTAJU USJEVA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA“. Četvrti kongres geografa Bosne i Hercegovine, 17-19 novembar, 2016. godina, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

 • 13

  4) Rad je recenziranog karaktera objavljen u Zborniku radova ISBN Zbornik radova Četvrtog kongresa geografa Bosne i Hercegovine, p.416-438. p 22. Geografsko društvo u Federaciji Bosne i Hercegovine i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu. Naučni rad sa međunarodnom naučnom recenzijom. ISSN: 2566 3607.

  Kratak opis rada: U radu su razmatrane savremene promjene u prostornom razmještaju usjeva na primjeru Zeničko-Dobojskog kantona. Detaljno su analizirani predhodno pomenuti koncepti prostornog razmještaja usjeva u periodu od 2005 do 2015 godine. Prostorni razmještaj je kvantitativno ocjenjen kako bi se što bolje razumjela proporcija određenih usjeva na posmatranom prostoru. Proučavanje kombinacije usjeva pomaže u razumijevanju prostornog razmještaja i koncentracije usjeva u određenom prostoru kao i u kreiranju plana za inkluzivnu proizvodnju u poljoprivredi. Koncept kombinacije usjeva je zasnovan na istraživanju postojećih regionalnih veza između usjeva u asocijaciji sa drugim usjevima, te na istraživanju dominacije usjeva. U radu je analizirana koncentracija usjeva. U ovom dijelu je istražena veza između gustine pojedinih usjeva i odgovarajuće gustine geografskog područja zeničko-Dobojskog kantona. U radu je navedeno kako koncentracija usjeva u određenom području uveliko ovisi o karakteristikama reljefa, temperature zraka, vlažnosti i pedogeografskih obilježja. Analizom diverzifikacije usjeva na općinskom novou u Zeničko-Dobojskom kantonu pokazano je da poljoprivrednici svih općina gaje nekoliko usjeva na svojim gazdinstvima tokom godine. Autori naglašavaju da je proučavanje kombinacije usjeva važan aspekt geografiije, jer pruža solidnu osnovu za poljoprivredno planiranje. Usjevi se uglavnom gaje u kombinacijama i veoma rijetko se može naći usjev koji ima izolovan položaj. Metod za mjerenje koncentracije usjeva u ovom radu se pokazao veoma koristan za analizu razmještaja usjeva u Zeničko-Dobojskom kantonui njegova šira upotreba će uticati na poboljšanje karakteristika razmještaja usjeva. 5) Nezirović S, 2015: REGIONAL ASPECTS OF THE POTENTIAL IN DRINA RIVER VALLEY, The Eleventh Regional Conference EnE15- env.net, 2014/351-610, Conference, Environment to Europe, Stranice 155-159,Naučni rad sa međunarodnom naučnom recenzijom. ISBN 978-86-89961-02-7 Ambasadori održivog razvoja i životne sredine, Beograd.

  Kratak opis rada: U radu su obrađene karakteristike slivnog područja rijeke Drine i prostorni razmještaj turističkih potencijala. Autorica navodi da je rijeka Drina glavni vodotok u graničnom području Bosne i Hercegovine i Srbije. Najveća je pritoka rijeke Save u koju donosi 11,7 milijardi m³ vode. Dolina rijeke Drine je krivudava sa dosta meandrira (okuka). U donjem toku Drna je izgradila brojne riječne otoke, ade, od kojih se 27 nalazi na Zvorničkom jezeru. U gornjem toku izgradila je kanjon i klisuru. Uz njezine obale izrasle su zajednice jasena, bijele vrbe, topole i hrasta lužnjaka. U radu je navedeno da dolina rijeke Drine ima značajne prirodne, kulturne i historijske vrijednosti. Bogatstvo flore i faune i mnogi kulturno-historijski spomenici čine Podrinje jedinstvenim ambijentom koji zahtijeva kvalitetnu valorizaciju.

 • 14

  Među turističkim potencijalima Podrinja u radu su izdvojeni: specijalni rezervat prirode u kanjonu rijeke Trešnjice gdje se nalazi gnjezdeća kolonija Bjeloglavog supa i atraktivne planine Tara i Sušica. Na padinama navedenih planina raprostranjen je relikt četinara Pančičeva omorika. Područje Nacionalnog parka Drina, se ubraja u najljepše dijelove Balkana i odlikuju prisustvom endemskih vrsta biljaka i životinja. Izvanredna biološka, geološka, prediona raznovrsnost Podrinja, još jedan su od nedovoljno iskorištenih potencijala. Autorica dalje u radu navodi kako arheološki nalazi ukazuju da je područje Podrinja još sredinom VI mil.st.e. bilo naseljeno. Drina je u brončanom i željeznom dobu bila granica glasinačkog područja. Krajem II stoljeća Rimljani su gradili ceste, kojima su povezivali dolinu Drine sa Panonskom

  nizijom i obalama Jadranskog mora, što potvrđuje važnost doline Drine u mreži rimskih komunikacija na Balkanskom poluotoku. U rudarskom području Argentarije Rimljani su razvijali rudarstvo i podizali gradove slične italskim. Na više strana duž Drine, na obje njezine obale pronađeni su natpisi grada Malvesiatium, na lijevoj obali Skelani (Srebrenica), Rudo i Stari Brod, a na desnoj obali u Požegi i Užicu. Prema K.Porfirogenetu ovaj kraj se nalazio u centralnom dijelu teritorije koja se prostirala od zemlje Bosne na zapadu, pa do Raške na istoku. Taj centralni dio je predstavljao Podrinje, koje se u ljetopisu popa Dukljanina spominje kao zemlja Drina. Kroz sva historijska razdoblja naselja dolinom rijeke Drine imala su veliki značaj, kako u pogledu komunikacija, bogastva prirodnih resursa tako i u njihovom korištenju. U radu su takođe analizirani dominantni resursi u pograničnim opštinama lociranih u dolini rijeke Drine i predložene smjernice za njihovu valorizaciju i aktiviranje u ekonomskom razvoju područja.

  II. 3. NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI IZ OBLASTI „REGIONALNA GEOGRAFIJA“ NAKON IZBORA U NAUČNO-

  NASTAVNO ZVANJE DOCENTICE (samostalni i u koautorstvu)

  Doc.dr. Senada Nezirović je u periodu nakon izbora u naučno zvanje docentice učestvovala u slijedećem naučno-istraživačkom projektu:

  1) Naučno-istraživački projekat: „Primjena geografskog informacionog sistema u

  kreiranju, interpretaciji i prezentaciji regionalno-geografskih sadržaja u savremenom nastavnom procesu iz geografije u osnovnim i srednjim školama u kantonu Sarajevo“

  Naručilac i finansijer projekta: Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Nosilac izrade projekta: Geografsko društvo u Federaciji Bosne i Hercegovine, Pozicija: angažman na poziciji istraživača za oblast Geografija u obrazovanju.

  Kratak opis Projekta: Naučno-istraživački projekat: „Primjena geografskog informacionog sistema u kreiranju, interpretaciji i prezentaciji regionalno-geografskih sadržaja u savremenom nastavnom procesu iz geografije u osnovnim i srednjim školama u kantonu Sarajevo“, imao je zadatak predstavljanje GIS

  http://bs.wikipedia.org/wiki/Rimljani

 • 15

  tehnologije u školama putem edukativnih projekata, kojima će se stvarati preduslovi za veći nivo geoinformatičke integracije u nastavu, za šta najbolje predispozicije iz očiglednih razloga ima Kanton Sarajevo. Sve ukupni cilj projekta jeste modernizacija i podizanje kvalitete geografskog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo, te u konačnici i u čitavoj Bosni i Hercegovini. Ciljna grupa ovog projekta bili su učenici devetog razreda osnovne škole JU „Osman Nuri Hadžić. Projekat je realizovan kroz četiri projektne aktivnosti: Prve dvije aktivnosti su realizovane u periodu septembar - novembar 2018. godine. Preostale dvije faze, koje se odnose na provođenje testnog anketiranja, prezentaciju rezultata projekta i dodjelu certifikata, realizovane su u toku decembra 2018. godine. Osnovni rezultat

  projekta predstavlja sticanje novih geoinformatičkih vještina i spoznaja iz oblasti primjene GIS-a u prezentaciji regionalno-geografskih sadržaja u nastavnom procesu iz predmeta Geografija u osnovnim školama. „Primjena geografskog informacionog sistema u kreiranju, interpretaciji i prezentaciji regionalno-geografskih sadržaja u savremenom nastavnom procesu iz geografije u osnovnim i srednjim školama u kantonu Sarajevo“ je bazirana na primjeni savremene kompjuterske tehnologije koja uključuje osnovni hardver (laptopi) i GIS softver (QGIS) koju je obezbijedilo Geografsko društvo u F BiH. Učenicima kao ciljnoj grupi je predstavljena GIS tehnologija na praktičan način, koje su neke od osnovnih funkcija navedenog softvera koristili, a sve u cilju poboljšanja ishoda geografskog učenja i razvijanja prostornog razmišljanja i geopismenosti. U tu svrhu su korišteni primjeri iz već postojećih tema u nastavnom planu i programu geografije u Kantonu Sarajevo, kako bi se pokazalo na koji način se mogu osavremeniti i aktuelizirati već postojeći obrazovni sadržaji. Napomena: Uspješno učešće kandidatkinje u realizaciji navedenog naučno-istraživačkog projekta je dokumentovan adekvatnom potvrdom izdatom od strane nosioca realizacije projekata. Elaborat projekta je dostupan na web stranicama izvođača i finansijera

  II.4. UČEŠĆE NA MEĐUNARODNIM I DOMAĆIM NAUČNIM KONGRESIMA I SKUPOVIMA IZ OBLASTI „REGIONALNA

  GEOGRAFIJA“ DO IZBORA U NAUČNO-NASTAVNO ZVANJE DOCENTICE

  1) Međunarodni naučni skup „PRVI KONGRES GEOGRAFA BOSNE I HERCEGOVINE“. Geografsko društvo u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sarajevo, 21.09. – 24.09.2004. godine.

  Pozicija: učesnica

  2) „PETA REGIONALNA KONFERENCIJA ENE09“, Ambasadori životne sredine i Privredna komora Srbije, Beograd, 04 -05. juni 2009. Pozicija: Učesnica konferencije i autorica jednog naučnog rada

 • 16

  3) Međunarodna naučna konferencija „MIGRACIJE NA PROSTORU JI EVROPE SA POSEBNIM OSVRTOM NA BIH“, BZK Preporod, Tuzla 19.01-20.01.2010. Pozicija: učesnica konferencije

  4) Međunarodni naučni skup „TREĆI KONGRES GEOGRAFA BOSNE I HERCEGOVINE“ Geografsko društvo u Federaciji Bosne i Hercegovine, Tuzla, 08.-10.10. 2012. Pozicija: Učesnica konferencije i autorica jednog naučnog rada

  II.5. UČEŠĆE NA MEĐUNARODNIM I DOMAĆIM NAUČNIM KONGRESIMA I SKUPOVIMA IZ OBLASTI „REGIONALNA

  GEOGRAFIJA“ NAKON IZBORA U NAUČNO-NASTAVNO ZVANJE DOCENTICE

  1) Međunarodni naučni skup: „ČETVRTI KONGRES GEOGRAFA BOSNE I

  HERCEGOVINE“. Geografsko društvo u Federaciji Bosne i Hercegovine i Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu. Sarajevo, 17.11. - 19.11.2016. Pozicija: - članica Naučnog odbora kongresa, -Autorica jednog prezentiranog naučna rada i koautorica jednog prezentiranog naučna rada

  2) MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O URBANOM PLANIRANJU I REGIONALNOM RAZVOJU, Novi pristupi u strateškom planiranju urbane infrastrukture, IPSA INSTITUT Sarajevo, oktobar 18-19, 2018.

  Pozicija: učesnica konferencije - Autorica jednog rada prezentiranog naučna rada

  II.6. RECENZIJE DO IZBORA U NAUČNO-NASTAVNO ZVANJE DOCENTICE

  RECENZIJE RUKOPISA

  1) Recenzija rukopisa udžbenika: GEOGRAFIJA za 6. razred Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Sarajevo, 2007 obima 161 str., ISBN 9958-26-209-6; COBISS.BH-ID 15060997

  2) Recenzija rukopisa udžbenika: GEOGRAFIJA za 6. razred osnovne škole i Radne sveske za 6. razred osnovne škole. Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Sarajevo, 2007. Biblioteka, udžbenici i priručnici, knjiga 81, rj.03-38-8-366-RL-40/07

  3) Recenzija rukopisa PRIRUČNIK ZA NASTAVNIKE GEOGRAFIJE, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke Sarajevo, 2007. Biblioteka, udžbenici i priručnici, ISBN 978-9958-21-482-0, COBISS. BH-ID15928070

 • 17

  4) Recenzija rukopisa udžbenika: GEOGRAFIJA za 7. razred devetogodišnjeg obrazovanja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Sarajevo, 2010. obima 220 str. Biblioteka, udžbenici i priručnici, ISBN 978-9958-26-082-7;COBISS.BH-ID 15060997

  5) Recenzija rukopisa udžbenika: GEOGRAFIJA za 7. razred devetogodišnjeg obrazovanja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Sarajevo, 2010., obima 227 strana. Biblioteka, udžbenici i priručnici, ISBN 978-9958-796-46-3;COBISS.BH-ID 15060997

  6) Recenzija rukopisa udžbenika: GEOGRAFIJA za 8. razred devetogodišnjeg obrazovanja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Sarajevo,

  2010Biblioteka, udžbenici i priručnici, ISBN 978-9958-21-534-6; COBISS.BH-ID 18104326

  7) Recenzija rukopisa udžbenika: GEOGRAFIJA za 9. razred devetogodišnjeg obrazovanja Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke. Sarajevo, 2012. obima 99 strana, Biblioteka, udžbenici i priručnici, 06-38-8-5211-5/12, ISBN 978-9958-18-048-4

  II.7. RECENZIJE NAKON POSLJEDNJEG IZBORA U NAUČNO-NASTAVNO ZVANJE DOCENTICE

  RECENZIJE RUKOPISA

  8) 2016. Recenzija rukopisa udžbenika: „REGIONALNA GEOGRAFIJA BOSNE I HERCEGOVINE I“ u izdanju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. (Recenzija priložena u dokumentaciji).

  9) 2016. Recenzija rukopisa naučne monografije, „URBANO-GEOGRAFSKI

  RAZVOJ NASELJA NA PROSTORU OPĆINE ORAŠJE“, BZK “Preporod”, Orašje, (Recenzija priložena u dokumentaciji).

  RECENZIJE NAUČNIH RADOVA

  1) 2018. Recenzija naučnog rada u Časopisu Geografski pregled, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu 2018.godina: „ IDENTIFICATION AND TOURIST VALORIZATION OF THE SPRINGS IN THE UNA RIVER SYSTEM“

  2) 2017. Recenzije naučnih radova u Časopisu Geografski pregled, Prirodno-

  matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu 2017.godina:

  “LANDSLIDES ON MOUNT TREBEVIĆ SLOPES – ANALYSIS OF THE

  RESEARCH RESULT”,

  „DIDACTIC ASPECTS OF GIS APPLICATION IN GEOGRAPHIC SCHOOL

  EDUCATION“

  “ETHNOGRAPHIC TOURIST POTENTIALS OF BOSNIA AND

  HERZEGOVINA”.

  “ECONOMIC STRUCTURE OF TUZLA BASIN”.

 • 18

  3) 2017. Recenzije 5 naučnih radova: Zbornik radova Četvrtog kongresa geografa Bosne i Hercegovine. Izdavač: Geografsko društvo u Federaciji BiH, Odsjek za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Sarajevo, 2018. (Cerifikat o recenziranim radovima priložen u dokumentaciji).

  „KONCEPT 33 OBLASTI I TERITORIJALIZACIJA IDENTITETA U KRALJEVINI

  SHS“ „STRATEGIJA PRONALAŽENJA SLIČNOSTI I RAZLIKA U FUNKCIJI

  RAZVOJA AKTIVNE NASTAVE GEOGRAFIJE“; „PROMENE U OBRAZOVNOJ STRUKTURI STANOVNIŠTVA ŠAJKAŠKE“;

  „IDENTIFIKACIJA, KALSIFIKACIJA I VRIJEDNOVANJE GEOMORFOLOŠKIH TURISTIČKIH MOTIVA ALBANSKIH PROKLETIJA”

  „GEOGRAFSKA REGIONALIZACIJA BOSNE I HERCEGOVINE U KONTEKSTU PROMJENA U NJENOJ POLITIČKO-TERITORIJALNOJ STRUKTURI“

  Napomena: Potvrde o realiziranim recenzijama su dostavljene u prijavnoj dokumentaciji kandidatkinje.

  II. 8. OBJAVLJENA UDŽBENIČKA LITERATURA NAKON

  POSLJEDNJEG IZBORA U NAUČNO-NASTAVNO ZVANJE DOCENTICE

  1) Nezirović S., Sivac A., (2018): Fakultetski udžbenik. „SAVREMENI PROBLEMI REGIONALNOG RAZVOJA U SVIJETU“, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu. CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo 913 (497.6)(075.8). ISBN 978-9958-592-87-4 1. COBISS.BH-ID 23746566 (305 str.). Udžbenik je publikovan na osnovu saglasnosti za izdavanje Odlukom Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 01/06-2108/4 -2018. od 12.11.2018. godine.

  Kratak opis sadržaja: Udžbenik „Savremeni problemi regionalnog razvoja u svijetu“ autorica dr.sc. Senada Nezirović, docentice, i Amine Sivac MA, je pisan u B5 formatu na 305 stranica kucanog teksta. Udžbenik je metodološki koncipiran u 4 poglavlja i više potpoglavlja koja su međusobno funkcionalno povezana i čine jednu integriranu nastavno-naučnu cjelinu, fokusiranu na kompleksno i komponentno proučavanje savremenih problema regionalnog razvoja u svijetu. Tekstualni sadržaji su organizirani u četiri poglavlja koja, iako suštinski povezana, ipak svako za sebe čine određenu cjelinu u kojima je inkorporiran veći broj tematskih potpoglavlja koja rasvjetljavaju izvjesnu problematiku vezanu za savremene probleme regionalnog razvoja u svijetu.

  Prvo poglavlje obuhvata uvodni dio koji upoznaje čitaoca sa osnovnim odlikama regionalnog razvoja u svijetu, te globalnim i regionalnim problemima država svijeta.

 • 19

  U ovom poglavlju detaljno su predstavljeni geografski položaj, prirodno-geografske i društveno-geografske karakteristike prema kontinentima sa posebnim osvrtom i na aspekt njihove regionalizacije. Drugo poglavlje obuhvata analizu fizičko-geografskih i društveno geografskih faktora na regionalni razvoj. Najvažniji analizirani fizičko-geografski faktori u određivanju i usmjeravanju razvoja određenih područja su uticaj reljefa na regionalni razvoj odnosno geomorfološke karakteristike terena, zatim klimatska umjerenost, pristup vodi uz rijeke i vodene površine pored okeana i mora. Društveno-geografski faktori analizirani su kroz uticaj stanovništva i ljudskih djelatnosti na regionalni razvoj. U ovom potpoglavlju su analizirana obilježja naselja na globanom nivou, odlike ruralnih naselja i jezgre urbanih naselja. Treće poglavlje je predmet razmatranja i analize najvažnijih globalnih socijalno-geografskih, ekonomsko-geografskih i političko-geografskih problema svijeta. Četvrto poglavlje posvećeno je prognozama globalnog razvoja i žarištima regionalnih problema svijeta i riješavanju tih problema klasifikacijom država po stepenu razvijenosti. Sadržaj predmetnog udžbenika analizira savremene probleme regionalnog razvoja u svijetu, što osim za primjenu u nastavnom procesu daje posebno mjesto u oskudnoj literaturi iz oblasti regionalno-geografskih naučnih oblasti. Sadržaj rukopisa u potpunosti prati savremene domete naučnog pristupa u

  svim ključnim segmentima o regionalnim problemima bogatih i siromašnih zemalja svijeta. Primjenjena terminologija i definicije pojmova imaju izvorište u struci i sa visokoškolskim obimom i strukturom, namjenski su opredjeljeni za obrazovanje studenata, ali mogu poslužiti i za opće obrazovanje. Navedeni udžbenički sadržaji predstavljaju originalni naučni doprinos u spoznaji savremenih problema regionalnog razvoja u svijetu.

  III. NASTAVNO-PEDAGOŠKI RAD KANDIDATA

  III. 1. NASTAVNO-PEDAGOŠKI RAD DO IZBORA U NAUČNO-NASTAVNO ZVANJE DOCENTICE

  1) Nastavni proces, program i izvođenje nastave, predavanja na Evropskom

  Univerzitetu, Brčko Distrikt BiH, za 2012/13. i 2013/14 AG, iz predmeta Regionalna geografija svijeta, Regionalna geografija Bosne i Hercegovine, Klimatske promjene u poljoprivredi, Turizam i zaštita životne sredine.

  2) Stručna saradnica MONKS TK u izradi ZJNPP-a za prirodoslovne nauke na

  području Bosne i Hercegovine- od 2013.godine; 3) Članica kantonalne komisije za usklađivanje planova i programa i analizu

  nastavnog plana i programa iz geografije od 2012. godine

 • 20

  4) Kantonalna stručna savjetnica PPZ za predmet geografija od 2012. 5) Stručna saradnica PPZ Tuzla u komisiji za polaganje stručnog ispita za predmet

  geografija od 2007.

  6) Nastavni proces, izvođenje vježbi na Odsjeku za geografiju Prirodno matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli u periodu 2002/03. i 2003/04.AG., iz predmeta: Ekonomska geografija, Statističke metode u geografiji, Geoekologija i Turistička geografija.

  III. 2. NASTAVNO-PEDAGOŠKI RAD NAKON POSLJEDNJEG IZBORA

  U NAUČNO-NASTAVNO ZVANJE DOCENTICE Doc. dr. Senada Nezirović je u prethodnom izbornom periodu učestvovala u realizaciji nastavno-naučnog procesa na sva tri studijska smjera prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Program predavanja

  I ciklus studija. Nastavni proces, program predavanja na Odsjeku za geografiju. Period od 2014. do 2019. godine: Nastavni predmeti:

  1. Regionalna geografija Bosne i Hercegovine, 2. Regionalna geografija Afrike, 3. Regionalna geografija Australije i Okeanije, 4. Savremeni problemi regionalnog razvoja u svijetu, 5. Uvod u geografiju, 6. Regionalna geografija Azije, (2014. do 2017. AG.) 7. Regionalna geografija Amerike (2014. do 2017. AG.)

  II ciklus studija. Nastavni predmeti: 1. Metodologija planskog upravljanja okolinom. 2. Terenska nastava, izleti i ekskurzije u nastavi geografije.

 • 21

  III ciklus studija. Nastavni predmeti: 1. Geografski sadržaji u razrednoj nastavi - izborni predmet. 2. Regionalno i prostorno planiranje posebne namjene - izborni predmet. U skladu sa pozitivnim zapažanjima šefa Odsjeka za geografiju i kontinuiranih pozitivnih ocjena sadržanih u anketama studenata Odsjeka za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u posljednjih nekoliko akademskih

  godina, Komisija konstatuje da je doc.dr. Senada Nezirović povjerene nastavne obaveze u prethodnom izbornom periodu obavljala odgovorno, savjesno i uredno. U nastavno-pedagoškom radu doc.dr. Senada Nezirović uspješno koristi savremena nastavna sredstva i nastavne metode tako da u nastavnom procesu uspješno implementira najnovije geografske rezultate dajući tako puni naučni i stručni doprinos osavremenjavanju i povećanju kvalitete nastavno-naučnog procesa u nastavi geografije. Poseban naučni doprinos u kvalitativnom obogaćivanju nastavnih sadržaja je dat u oblasti „Regionalna geografija“.

  III.2. DOPRINOS U PODIZANJU NASTAVNOG I NAUČNO ISTRAŽIVAČKOG KADRA NAKON POSLJEDNJEG IZBORA U

  NAUČNO-NASTAVNO ZVANJE DOCENTICE Doc.dr.sc. Senada Nezirović je nakon posljednjeg izbora u naučno-nastavno zvanje docentice, dala značajan doprinos u podizanju nastavnog kadra na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Na matičnoj instituciji bila je mentorica većeg broja kandidata na I i II ciklusu studija, predsjednica ili članica komisija za odbranu završnih radova na I i II ciklusu studija, kao i članica komisija za odbranu doktorskih disertacija. Tokom navedenog izbornog perioda Doc.dr.sc. Senada Nezirović je u matičnoj instituciji bila predsjednica ili

  članica u komisijama za izbor članova akademskog osoblja u određena naučno-nastavna zvanja.

  A. MENTORSTVA ODBRANJENIH DIPLOMSKIH RADOVA I ZAVRŠNIH RADOVA I CIKLUSA STUDIJA

  Doc.dr. Senada Nezirović je nakon posljednjeg izbora bila mentorica 12 kandidata koji su uspješno odbranili diplomske radove i završne radove na I ciklusu studija iz oblasti „Regionalna geografija“: 1) MUKAČA MUKADESA, Prostorna struktura Sarajeva u osmanskom periodu

  vladavine (rad odbranjen 21.9.2018)

 • 22

  2) MUNIBA ORIĆ, Put spasa“ Srebrenica-Nezuk – geografske odlike i implikacije

  na ratna dešavanja 1992.godine (rad odbranjen 09.07.2017.) 3) INES ŠABIĆ, Prirodno-geografske i društveno-geografske odlike Gornjodrinske

  mezoregije (rad odbranjen 30.06.2016.) 4) MARIO ANDRIĆ, Geografski prikaz SR Njemačke sa posebnim osvrtom na

  regije (rad odbranjen 12.07.2016.)

  5) EMINA OMERČEVIĆ, Prirodno-geografske i društveno-geografske odlike Unsko-sanskog kantona (rad odbranjen 30.09.2016.)

  6) KEMAIL HAJDAREVIĆ, Geografsko-historijski prikaz puta spasa Srebrenica-

  Nezuk (rad odbranjen 22.01.2016.)

  7) SENAID ŠABANIJA, Geografski prikaz općine Goražde (rad odbranjen 30.09. 2016.)

  8) NIHADA CAMOVIĆ: Društveno-geografske odlike Južnoafričke republike sa

  posebnim osvrtom na socijalne prilike (rad odbranjen 05.09.2015.) 9) KENAN SOKIĆ: Društveno–geografske karakteristike regije Južna Afrika s

  posebnim osvrtom na etničku strukturu (rad odbranjen 05.09.2015 29.09.2015.) 10) IRMA ABDIBEGOVIĆ, Prusac – geografski prikaz (rad odbranjen 30.09.2015.) 11) ADISA SPAHIĆ, Savremene odlike privrednog razvoja Unsko-sanskog kantona

  (rad odbranjen 30.09.2015.) 12) DERVIŠA MEŠAN, Geografski prikaz općine Kupres.(rad odbranjen 29.09.2015.)

  (popis kandidata i tema priložen je uz prijavu na Konkurs) Dr.sc. Senada Nezirović je nakon posljednjeg izbora izbora bila predsjednica 31 i članica Komisije za 48 odbranjenih završnih radova I ciklusa studija. (Dokumenti o učešću u komisijama su priloženi uz prijavu na Konkurs).

  B. MENTORSTVA ODBRANJENIH ZAVRŠNIH RADOVA II CIKLUSA

  Dr.sc. Senada Nezirović je nakon posljednjeg izbora u naučno-nastavno zvanje docentica, bila mentorica tri uspješno odbranjena završna rada II ciklusa studija iz oblasti „Regionalna geografija“ na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 1) EMINA KARIŠIK, Strategija upravljanja prirodnim dobrima kroz proces

  planiranja na primjeru Tuzlanskog kantona, (rad je odbranjen 12.10. 2018.)

 • 23

  2) MERIMA ZORNIĆ, Savremene regionalno - geografske karakteristike regiona Zapadna Srbija sa Šumadijom, (rad je odbranjen 22.02.2018.)

  3) SEMIR HAMAMDŽIĆ, Fizičko-geografske karakteristike sliva Vrbasa i njihov

  uticaj na riječni režim- (rad je odbranjen 04.07. 2018.)

  Dr.sc. Senada Nezirović je nakon posljednjeg izbora, bila predsjednica ili članica Komisije za 10 odbranjenih završnih radova II ciklusa studija i jednog magistarskog rada.

  (Dokumenti o učešću u navedenim komisijama su priloženi uz prijavu na Konkurs).

  C. ČLANSTVO U KOMISIJAMA DOKTORSKIH DISERTACIJA I ZAVRŠNIH RADOVA III CIKLUSA STUDIJA

  Dr.sc. Senada Nezirović je nakon posljednjeg izbora, učestvovala u Komisijama za ocjenu i odbranu doktorskih disertacija i završnih radova III ciklusa studija te Komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije iz oblasti „Regionalna geografija“:

  1) 10.06.2016. - Mr.sc. Aida Bidžan: „Regionalni aspekti turističkih potencijala Bosne i

  Hercegovine“. Član komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije. 2) 02.03.2017. Boris Avdić, MA, „Kreiranje i primjena GIS geobaza podataka u

  interpretaciji i prezentaciji regionalno-geografskih sadržaja u savremenom nastavnom procesu iz geografije u osnovnim i srednjim školama u Bosni i

  Hercegovini“. Član komisije za ocjenu podobnosti teme doktorske disertacije

  (Dokumenti o učešću u navedenim komisijama su priloženi uz prijavu na Konkurs)

  III.4. UČEŠĆE U KOMISIJAMA ZA IZBOR U NASTAVNIČKA I ASISTENTSKA ZVANJA NAKON POSLJEDNJEG IZBORA

  Dr.sc. Senada Nezirović je nakon posljednjeg izbora u naučno-nastavno zvanje docentica, učestvovala u Komisijama za izbor u nastavnička i asistentska zvanja:

  A. ČLANSTVO U KOMISIJAMA ZA IZBOR U NASTAVNIČKA ZVANJA:

  1) 2016. Presjednica Komisije za pripremanje predoga za izbor DOCENTA za oblast „Regionalna geografija“ na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu; ( Rješenje: 01/06-2551/2-2016 od 10.10.2016.godine)

 • 24

  2) 2016. Članica Komisije za pripremanje prijedloga za izbor DOCENTA za oblast „Društvena geografija“ na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu; (Rješenje, 01/06-2548/2-2016 od 10.10.2016.godine)

  B. ČLANSTVO U KOMISIJAMA ZA IZBOR VIŠEG ASISTENTA

  1) 2016. Članica Komisije za pripremanje prijedloga za izbor VIŠEG ASISTENTA (prijevremeno napredovanje) za oblast „ Regionalna geografija“ na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu.

  (Rješenje: 01/06-1737/2-2016 od 07.07.2016.godine)

  (Dokumenti o učešću u navedenim komisijama priloženi uz prijavu na konkurs).

  III.5. OSTALE AKTIVNOSTI

  Dr.sc. Senada Nezirović je u dosadašnjem radu, a posebno nakon posljednjeg izbora u naučno-nastavno zvanje docent, dala zapažen doprinos u razvoju i afirmaciji geografske nauke i struke. Svojim radovima i praktičnim angažmanom u značajnoj mjeri doprinijela je afirmaciji naučnih disciplina u oblasti „Regionalna geografija“.

  Doc.dr. Senada Nezirović je održala predavanje: „REGIONALNO GEOGRAFSKI ASPEKTI SAVREMENIH MEĐUNARODNIH ODNOSA SA POSEBNIM ASPEKTOM NA REGIONALNA KRIZNA PODRUČJA, u svojstvu izlagača dana 22.01 i 23.01.2018. godine u sklopu realizacije programskih aktivnosti stručnog usavršavanja nastavnika u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo.

  Navedene programske aktivnosti su realizirane na osnovu memoranduma o saradnji MONKS i Prirodno-matematičkog fakulteta broj 11-01-38-1290/18 od 17. 01. 2018. godine) (Potvrda priložena u dokumentaciji broj : 01/01-2934/2-2018 od 21.11.2018)

  Doc.dr. Senada Nezirović je u periodu nakon posljednjeg izbora u zvanje docent, učestvovala u internacionalnom Naučno istraživačkom programu CEEPUS. Pozicija: nastavnik predavač Tokom studijskog boravka na Sveučilištu Zadar (Republika Hrvatska): u periodu 03.03. do 10.03.2017. godine doc.dr. Senada Nezirović održala je predavanja studentima I ciklusa studija na teme:

  1. Osvrt na socijalne prilike stanovništva u Južnoafričkoj Republici

  2. Etnička obilježja stanovništva Regije Južna Afrika

  (certifikati i potvrde su dostavljeni u prijavnoj dokumentaciji).

 • 25

  Pored istaknutog doc. Nezirović je učestvovala u realizaciji većeg broja drugih aktivnosti, među kojima Komisija ističe:

  1.) Doc.dr. Senada Nezirović je bila članica Nučnog odbora 4 Kongresa BiH,

  Sarajevo, održanog 29-30 novembra 2016 i Zbornika radova (Priloženi certifikati) 2.) Doc.dr. Senada Nezirović je Odlukom broj: 01/01-142/2-2015 od 22.01.2015.godine članica Odbora za osiguranje kvaliteta Prirodno-matematičkog fakulteta za Odsjek geografija. (Priložena Odluka)

  3.) Doc.dr. Senada Nezirović je Rješenjem broj: 01/06-975/2-2018 od 10.05. 2018. godine, imenovana u Urednički odbor naučnog časopisa „Geografski pregled“ za mandatni period 2018-2022.godina.(Rješenje priloženo u dokumentaciji)

  IV. SARADNJA SA INSTITUCIJAMA RELEVANTNIM ZA STRUČNU I NAUČNU OBLAST

  Dr.sc. Senada Nezirović je u proteklom izbornom periodu ostvarila plodotvornu

  saradnju iz oblasti naučne geografije sa brojnim kolegama geografima i geografskim

  institucijama kako iz Bosne i Hercegovine tako i iz inozemstva, kao što su:

  Zavod za zaštitu kulturnih spomenika Tuzlanskog Kantona, Tuzla.

  Geografsko društvo u Federaciji Bosne i Hercegovine;

  Hrvatsko geografsko društvo Zadar,Republika Hrvatska;

  Univerzitet u Zadru, Odsjek za geografiju,Zadar, Republika Hrvatska;

  Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo;

  Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Tuzla, Univerzitet u

  Tuzli;

  Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona;

  Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona;

  Prosvjetno-pedagoški zavod Ministarstva nauke i obrazovanja Kantona Sarajevo;

 • 26

  V. ZAKLJUČAK Na osnovu cjelovite analize naučnog opusa urađene na osnovu dostavljenih materijala u prijavi kandidatkinje dr. sc. Senade Nezirović, docentice na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Komisija za izbor nastavnika u naučno-nastavno zvanje VANREDNI PROFESOR za naučnu oblast „REGIONALNA GEOGRAFIJA“ na Odsjeku za geografiju Prirodno -matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je zaključila da kandidatkinja, dr. sc. Senada Nezirović, docentica na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu:

  ispunjava sve opće uvjete sadržane u Konkursu/natječaju za izbor nastavnika u zvanju vanrednog profesora sa punim radnim vremenom na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, objavljenom 09. 01. 2019.;

  ispunjava sve opće i posebne uvjete za izbor NASTAVNIKA u naučno-nastavno zvanje VANREDNOG PROFESORA za oblast: „REGIONALNA GEOGRAFIJA“, na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, određene prema konkursu/natječaju za izbor akademskog osoblja za radno mjesto Nastavnik u zvanju Vanrednog profesora za oblasti: „Regionalna geografija“ i „Turizam“ na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom, objavljenom 09. 01. 2019.;

  u prijavi navodi da konkuriše za izbor u naučno-nastavno zvanje VANREDNI PROFESOR za oblast „REGIONALNA GEOGRAFIJA“ na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu;

  ispunjava sve uvjete propisane članom 96. stav (e) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), i članom 194. stav (e) Statuta Univerziteta u Sarajevu za izbor u zvanje VANREDNI PROFESOR za oblast „REGIONALNA GEOGRAFIJA“ na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu;

  posjeduje diplome visoke stručne spreme - profesora geografije, magistra prirodnih nauka iz područja geografije i doktora geografskih nauka;

  je samostalno ili u koautorstvu objavila 30 naučnih radova, a u periodu od posljednjeg izbora (2014.) je objavila 18 naučnih radova. Iz oblasti „Regionlne geografije kandidatkinja je objavila 7 naučnih radova.

  u periodu od posljednjeg izbora u zvanje (2014.) je objavila jedan udžbenik (u izdanju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu) koji tematikom i sadržajem pripada naučnoj oblasti Regionalna geografija;

 • 27

  u periodu od posljednjeg izbora u zvanje (2014.) je kao naučni saradnik i ekspert učestvovala u realizaciji 1 naučno-istraživačkog projekata kojeg je naručilo i finansiralo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, 2018.godine.

  u periodu od posljednjeg izbora u zvanje (2014.) je učestvovala na 2

  međunarodna naučna skupa, na kojima je samostalno ili u koautorstvu prezentirala 2 naučna rada koji su međunarodno recenzirani i publikovani u adekvatnim zbornicima radova;

  u svojstvu člana organizacionog i naučnog odbora je učestvovala u radu 1 naučnog skupa;

  u periodu od posljednjeg izbora u zvanje (2014.) je imala vrlo intenzivan nastavni i pedagoški angažman, i uspješno je realizirala program predavanja i vježbi na većem broju nastavnih predmeta na I, II i III ciklusu studija na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu;

  u periodu od posljednjeg izbora u zvanje (2014.) je bila član komisije jedne uspješno odbranjene doktorske disertacije na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu;

  u periodu od posljednjeg izbora u zvanje (2014.) je bila mentor 3 uspješno

  odbranjena završna rada II ciklusa studija iz oblasti Regionalna geografija na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu;

  u periodu od posljednjeg izbora u zvanje (2014.) je bila predsjednica ili članica Komisija za 10 odbranjenih završnih radova II ciklusa studija i jednog magistarskog rada.

  u periodu od posljednjeg izbora u zvanje (2014.) je bila mentor 13 uspješno odbranjenih završnih radova I ciklusa studija na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu;

  u periodu od posljednjeg izbora u zvanje (2014.) je bila predsjednica 31 i članica Komisija za 48 odbranjenih završnih radova I ciklusa studija na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu;

  u periodu od posljednjeg izbora u zvanje (2014.) aktivno učestvuje u podizanju nastavnog i naučno-istraživačkog kadra;

  u periodu od posljednjeg izbora u zvanje (2014.) u svojstvu predsjednika ili člana učestvovala u 2 komisije za izbor nastavnika i u 1 komisiji za izbor višeg asistenta na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, i

  u dosadašnjem periodu je ostvarila uspješnu saradnju iz oblasti naučne

  geografije sa geografskim i drugim institucijama iz Bosne i Hercegovine i iz inozemstva.

 • 28

  VI. PRIJEDLOG

  Na osnovu svestrane analize dostavljenog materijala traženog konkursom u koji je

  Komisija imala uvid, Komisija konstatuje da dr. sc. Senada Nezirović, docentica na

  Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerzitetau Sarajevu,

  ispunjava sve uvjete propisane članom 96. stav (e) Zakona o visokom obrazovanju

  („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), i članom 194. stav (e) Statuta

  Univerziteta u Sarajevu za izbor u zvanje VANREDNI PROFESOR za oblast

  „REGIONALNA GEOGRAFIJA“ na Odsjeku za geografiju Prirodno-

  matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

  Komisija sa zadovoljstvom predlaže Vijeću Prirodno-matematičkog fakulteta

  Univerziteta u Sarajevu da prihvati Izvještaj Komisije i da dr.sc.Senadu Nezirović,

  docenticu na Odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta

  u Sarajevu, izabere u nastavno-naučno zvanje VANREDNOG PROFESORA za

  naučnu oblast „REGIONALNA GEOGRAFIJA“ na Odsjeku za geografiju

  Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

  Sarajevo, Novi Sad, 08. 03. 2019.

  Komisija:

  Dr. sc. Ranko Mirić, vanredni profesor, uže naučne oblasti:

  Regionalna geografija i Turizam, predsjednik

  ______________________________________________

  Dr. sc. Milka Bubalo-Živković, redovna profesorica,

  uža naučna oblast: Regionalna geografija, članica

  ___________________________________________

  Dr. sc. Tamara Lukić, vanredna profesorica,

  uža naučna oblast: Regionalna geografija, članica

  ____________________________________________