of 17 /17
Strona 1 Projektant / nr uprawnień: Sprawdzający/ nr uprawnień:: Projekt dróg mgr inż. gr inż. gr inż. gr inż. Krzysztof Markowski Krzysztof Markowski Krzysztof Markowski Krzysztof Markowski Nr upr. Nr upr. Nr upr. Nr upr. 149 149 149 149/00 00 00 00/DUW DUW DUW DUW członek DOIB członek DOIB członek DOIB członek DOIB Nr DOŚ/B Nr DOŚ/B Nr DOŚ/B Nr DOŚ/BO/1715 1715 1715 1715/0 /0 /0 /01 Asystent Projektanta mgr inż. mgr inż. mgr inż. mgr inż. Mariusz Szyrner Mariusz Szyrner Mariusz Szyrner Mariusz Szyrner - Oświadczenie: Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dn., 04.02.1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych(Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.). Jednostka projektowa/ adres: PROJEKTOWANIE I KOSZTORYSOWANIE PROJEKTOWANIE I KOSZTORYSOWANIE PROJEKTOWANIE I KOSZTORYSOWANIE PROJEKTOWANIE I KOSZTORYSOWANIE mgr inż. Krzysztof Markowski 48-370 PACZKÓW ul.Polna 17 Inwestor /adres: GMINA DOBROMIERZ GMINA DOBROMIERZ GMINA DOBROMIERZ GMINA DOBROMIERZ 58 58 58 58-170 Dobromierz, Plac Wolności 24 170 Dobromierz, Plac Wolności 24 170 Dobromierz, Plac Wolności 24 170 Dobromierz, Plac Wolności 24 Obiekt: Droga gminna Droga gminna Droga gminna Droga gminna Lokalizacja /adres gm. Dobromierz, powiat Świdnicki, woj. Dolnośląskie gm. Dobromierz, powiat Świdnicki, woj. Dolnośląskie gm. Dobromierz, powiat Świdnicki, woj. Dolnośląskie gm. Dobromierz, powiat Świdnicki, woj. Dolnośląskie Nr działki Powiat: Świdnicki; Gmina: Dobromierz; Obręb geodezyjny: 0001 Jugowa; działki numer: 474 Temat Remont emont emont emont drogi drogi drogi drogi gminnej gminnej gminnej gminnej dz. nr dz. nr dz. nr dz. nr 474 474 474 474 obręb obręb obręb obręb Jugowa Jugowa Jugowa JugowaNr projektu: 12 12 12 12-18 18 18 18-D Data Lipiec Lipiec Lipiec Lipiec 2012 2012 2012 2012 Branża: Opracowanie drogowe Opracowanie drogowe Opracowanie drogowe Opracowanie drogowe Stadium: Projekt Budowlan Projekt Budowlan Projekt Budowlan Projekt Budowlany Kategoria geotechniczna obiektu: - Części projektu: Przedmiar robót Przedmiar robót Przedmiar robót Przedmiar robót Kategoria obiektów -

Droga gminnaDroga gminna - bip.dobromierz.pl · PN-S-02205 Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania, PN-S-96025 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania,

Embed Size (px)

Text of Droga gminnaDroga gminna - bip.dobromierz.pl · PN-S-02205 Drogi samochodowe, Roboty ziemne,...

Strona 1

Projektant / nr uprawnie: Sprawdzajcy/ nr uprawnie::

Projek

t dr

g

mmmmgr in. gr in. gr in. gr in. Krzysztof MarkowskiKrzysztof MarkowskiKrzysztof MarkowskiKrzysztof Markowski

Nr upr. Nr upr. Nr upr. Nr upr. 149149149149////00000000////DUWDUWDUWDUW czonek DOIBczonek DOIBczonek DOIBczonek DOIB Nr DO/BNr DO/BNr DO/BNr DO/BOOOO////1715171517151715/0/0/0/01111

Asy

sten

t Pr

ojek

tant

a mgr in. mgr in. mgr in. mgr in. Mariusz SzyrnerMariusz SzyrnerMariusz SzyrnerMariusz Szyrner

----

Owiadczenie: Niniejsze opracowanie jest zgodne z umow i kompletne z punktu widzenia celu, ktremu ma suy. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustaw nr 83 z dn., 04.02.1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.).

Jednostka projektowa/ adres:

PROJEKTOWANIE I KOSZTORYSOWANIE PROJEKTOWANIE I KOSZTORYSOWANIE PROJEKTOWANIE I KOSZTORYSOWANIE PROJEKTOWANIE I KOSZTORYSOWANIE mgr in. Krzysztof Markowski

48-370 PACZKW ul.Polna 17

Inwestor /adres:

GMINA DOBROMIERZGMINA DOBROMIERZGMINA DOBROMIERZGMINA DOBROMIERZ 58585858----170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24

Obiekt: Droga gminnaDroga gminnaDroga gminnaDroga gminna

Lokalizacja /adres

gm. Dobromierz, powiat widnicki, woj. Dolnolskiegm. Dobromierz, powiat widnicki, woj. Dolnolskiegm. Dobromierz, powiat widnicki, woj. Dolnolskiegm. Dobromierz, powiat widnicki, woj. Dolnolskie

Nr dziaki

Powiat: widnicki; Gmina: Dobromierz;

Obrb geodezyjny: 0001 Jugowa; dziaki numer: 474

Temat RRRRemontemontemontemont drogi drogi drogi drogi gminnejgminnejgminnejgminnej dz. nr dz. nr dz. nr dz. nr 474474474474 obrb obrb obrb obrb JugowaJugowaJugowaJugowa

Nr projektu: 12121212----18181818----DDDD

Data LipiecLipiecLipiecLipiec 2012201220122012

Brana: Opracowanie drogoweOpracowanie drogoweOpracowanie drogoweOpracowanie drogowe

Stadium: Projekt BudowlanProjekt BudowlanProjekt BudowlanProjekt Budowlanyyyy

Kategoria geotechniczna obiektu: ----

Czci projektu: Przedmiar robtPrzedmiar robtPrzedmiar robtPrzedmiar robt

Kategoria obiektw ----

Strona 2

Strona 1

Projektant / nr uprawnie: Sprawdzajcy/ nr uprawnie::

Projek

t dr

g

mgr in. mgr in. mgr in. mgr in. Krzysztof MarkowskiKrzysztof MarkowskiKrzysztof MarkowskiKrzysztof Markowski

Nr upr. Nr upr. Nr upr. Nr upr. 149149149149////00000000////DUWDUWDUWDUW czonek DOIBczonek DOIBczonek DOIBczonek DOIB Nr DO/BNr DO/BNr DO/BNr DO/BOOOO////1715171517151715/0/0/0/01111

Asy

sten

t Pr

ojek

tant

a mgr in. mgr in. mgr in. mgr in. Mariusz SzyrnerMariusz SzyrnerMariusz SzyrnerMariusz Szyrner

----

Owiadczenie: Niniejsze opracowanie jest zgodne z umow i kompletne z punktu widzenia celu, ktremu ma suy. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustaw nr 83 z dn., 04.02.1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr, 24 z 1994 r.).

Jednostka projektowa/ adres:

PROJEKTOWANIE I KOSZTORYSOWANIE PROJEKTOWANIE I KOSZTORYSOWANIE PROJEKTOWANIE I KOSZTORYSOWANIE PROJEKTOWANIE I KOSZTORYSOWANIE mgr in. Krzysztof Markowski

48-370 PACZKW ul.Polna 17

Inwestor /adres:

GMINA DOBROMIERZGMINA DOBROMIERZGMINA DOBROMIERZGMINA DOBROMIERZ 58585858----170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24

Obiekt: Droga gminnaDroga gminnaDroga gminnaDroga gminna

Lokalizacja /adres

gm. Dobromierz, powiat widnicki, woj. Dolnolskiegm. Dobromierz, powiat widnicki, woj. Dolnolskiegm. Dobromierz, powiat widnicki, woj. Dolnolskiegm. Dobromierz, powiat widnicki, woj. Dolnolskie

Nr dziaki

Powiat: widnicki; Gmina: Dobromierz;

Obrb geodezyjny: 0001 Jugowa; dziaki numer: 474

Temat RRRRemontemontemontemont drogi drogi drogi drogi gminnejgminnejgminnejgminnej dz. nr dz. nr dz. nr dz. nr 474474474474 obrb obrb obrb obrb JugowaJugowaJugowaJugowa

Nr projektu: 12121212----18181818----DDDD

Data LipiecLipiecLipiecLipiec 2012201220122012

Brana: Opracowanie drogoweOpracowanie drogoweOpracowanie drogoweOpracowanie drogowe

Stadium: Projekt BudowlanProjekt BudowlanProjekt BudowlanProjekt Budowlanyyyy

Kategoria geotechniczna obiektu: ----

Czci projektu: Projekt Projekt Projekt Projekt drogowydrogowydrogowydrogowy

Kategoria obiektw ----

Strona 2

SPIS ZAWARTOCI OPRASPIS ZAWARTOCI OPRASPIS ZAWARTOCI OPRASPIS ZAWARTOCI OPRACOWANIACOWANIACOWANIACOWANIA

Strona tytuowa

Spis zawartoci opracowania

Opis techniczny

Rysunki:

Lp. Numer Tytu rysunku Skala

1 OOOO---- 11111111 Mapa orientacyjna 1:10 000

2 DDDD---- 11111111 Plan sytuacyjny 1:1000

Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia

ZAWARTO OPRACOWANIZAWARTO OPRACOWANIZAWARTO OPRACOWANIZAWARTO OPRACOWANIAAAA

spis zawartoci opracowania ............................................................................................................................................ 2 ZAWARTO OPRACOWANIA ............................................................................................................................................. 2 I. Opis techniczny ............................................................................................................................................................ 4 1 DANE OGLNE....................................................................................................................................................................... 4

1.1 Dane podstawowe ...................................................................................................................................................... 4 1.2 Przedmiot i zakres opracowania ........................................................................................................................ 4 1.3 Podstawa opracowania: ........................................................................................................................................... 4

1.3.1 Podstawa opracowania formalna: ............................................................................................................... 4 1.3.2 Podstawa opracowania merytoryczna: .................................................................................................... 4 1.3.3 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie: ............................................................................... 5

1.4 Lokalizacja .................................................................................................................................................................... 6 2 ISTNIEJCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU .............................................................................................. 6

2.1 Opis stanu isniejcego............................................................................................................................................. 6 2.2 Uksztatowanie terenu .......................................................................................................................................... 6 2.3 Ukad komunikacyjny ............................................................................................................................................... 6 2.4 Sieci uzbrojenia terenu .......................................................................................................................................... 6 2.5 Ziele ............................................................................................................................................................................. 7 2.6 Warunki gruntowo-wodne ..................................................................................................................................... 7 2.7 Obszar oddziaywania i struktura wasnoci .............................................................................................. 7 2.8 Dane o istniejcych i przewidywanych cechach zagroe dla rodowiska oraz zdrowia i higieny uytkownikw ..................................................................................................................................................... 7

Strona 3

2.9 Informacje dotyczce zapisw w plnie miejscowego zagospodarowania przestrzennego ...... 7 3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU I UKAD KOMUNIKACYJNY ........................................... 7

3.1 Opis rozwiza sytuacyjnych ukadu drogowego ........................................................................................ 7 3.2 Uksztatowanie terenu i roboty ziemne. ....................................................................................................... 8 3.3 Tereny zielone ........................................................................................................................................................... 8 3.4 Przekroje konstrukcyjne ....................................................................................................................................... 8

3.4.1 Jezdnia drogi gminnej ...................................................................................................................................... 8 4 ZAKRES ZMIAN PROJEKTOWYCH ................................................................................................................................ 8 5 UWAGI DO WYKONAWSTWA .......................................................................................................................................... 8 II. Cz rysunkowa ....................................................................................................................................................... 10 III. Cz formalna ........................................................................................................................................................... 12

1.1 Owiadczenie projektanta ............................................................................................................................. 12 1.2 Uprawnienia projektanta................................................................................................................................ 13 1.3 Zawiadczenie o przynalenoci do DOIIB ............................................................................................. 14

IV. INFORMACJA DOTYCZ BEZPIECZESTWA I HIGIENY PRACY ................................................................. 15 1.1 Organizacja ruchu ..................................................................................................................................................... 15 1.2 Roboty Rozbirkowe ............................................................................................................................................... 15 1.3 Wskazanie rodkw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych niebezpieczestwom .. 16 1.4 Oglne wymagania dotyczce wykonywania robt ................................................................................... 16 1.5 Uwagi kocowe .......................................................................................................................................................... 16

Strona 4

I.I.I.I. OPIS TECHNICZNYOPIS TECHNICZNYOPIS TECHNICZNYOPIS TECHNICZNY

1 DANE OGLNE1 DANE OGLNE1 DANE OGLNE1 DANE OGLNE

1.1 DANE PODSTAWOWE1.1 DANE PODSTAWOWE1.1 DANE PODSTAWOWE1.1 DANE PODSTAWOWE

Zleceniodawca: Gmina Dobromierz, 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24

Lokalizacja: gm. Dobromierz

Numer dziaki: Obrb geodezyjny: Jugowa

dziaki numer: 474; AM_1

Jednostka projektowa: Projketowanie i Kosztorysowanie mgr in. Krzysztof Markowski

48-370 Paczkw, ul. Polna 17

Brana: opracowanie drogowe

Nr projektu: 12121212----18181818----DDDD

1.2 PRZEDMIOT I ZAKR1.2 PRZEDMIOT I ZAKR1.2 PRZEDMIOT I ZAKR1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIAES OPRACOWANIAES OPRACOWANIAES OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy, skadajcy si z projektu zagospodarowania terenu na obszarze projektowanej inwestycji pt: RemontRemontRemontRemont drogi drogi drogi drogi gminnejgminnejgminnejgminnej dz. nr dz. nr dz. nr dz. nr 474 474 474 474 obrb obrb obrb obrb JugowaJugowaJugowaJugowa

1.3 PODSTAWA OPRACOW1.3 PODSTAWA OPRACOW1.3 PODSTAWA OPRACOW1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA:ANIA:ANIA:ANIA:

1.3.1 Podstawa opracowania formalna:

Mapa sytuacyjno-wysokociowa, Powiat: widnicki; Gmina: Dobromierz; Obrb geodezyjny: Jugowa, nr dziaki: dr. 474; w skali 1:1000 aktualizacja lipiec 2012r.

1.3.2 Podstawa opracowania merytoryczna:

Istniejce zagospodarowanie terenu;

Temat: Projekt pt RemontRemontRemontRemont drogi drogi drogi drogi gminnejgminnejgminnejgminnej dz. nr dz. nr dz. nr dz. nr 474 474 474 474 obrb obrb obrb obrb JugowaJugowaJugowaJugowa

Strona 5

1.3.3 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623 + pn. zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80, poz. 717 + pn. zm.),

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690 + pn. zm.),

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2005 nr 243, poz. 2063 + pn. zm.),

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 roku w sprawie szczegowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072),

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpoarowej budynkw, innych obiektw budowlanych i terenw (Dz. U. 2006 nr 80, poz. 563),

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie przeciwpoarowego zaopatrzenia wodnego oraz drg poarowych, (Dz. U. 2003 nr 121, poz. 1139),

Ustawa z dnia 31 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 204, poz. 2086 + pn. zm.),

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkw technicznych, jakim powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43, poz. 430),

PN-S-02205 Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania,

PN-S-96025 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania,

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,

Wytyczne wzmacniania podoa gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM Warszawa 2002,

Rozporzdzenie Ministrw Infrastruktury oraz Spraw Wewntrznych Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakw i sygnaw drogowych. DU RP Nr 170 z 12 padziernika 2002 r.,

Szczegowe Warunki Techniczne dla Znakw i Sygnaw Drogowych oraz Urzdze Bezpieczestwa Ruchu Drogowego i Warunki ich Umieszczania na Drogach. Zacznik nr 1-4 do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.,

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 roku o odpadach (Dz. U. 1997 nr 96, poz. 592 z pniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 4 lipca 2006 roku Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. 2006 nr 129, poz. 902 z pn. zm.),

Strona 6

Rozporzdzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobw Naturalnych i Lenictwa z dnia 13 maja 1998 roku w sprawie dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku (Dz. U. 1998 nr 66, poz. 436),

Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewntrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i kryteriw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobw budowlanych (Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679 z pn. zmianami),

Rozporzdzenie Rady Ministrw z dnia 16 lipca 2002 roku w sprawie rodzajw urzdze technicznych podlegajcych dozorowi technicznemu (Dz. U. 2002 nr 120/00, poz. 1021 z pn. zmianami),

Obowizujce normy techniczne,

1.1.1.1.4444 LOKALIZACJALOKALIZACJALOKALIZACJALOKALIZACJA Teren lokalizacji inwestycji (dziaka nr 474) znajduje si w zachodniej czci miejscowoci Jugowa - otoczony jest gruntami rolnymi oraz gruntami rolnymi.

Obejmuje dziak bdc we wadaniu Gminy Dobromierz o nastpujcych numerach i powierzchni:

474 - pow. 0.1 ha droga gminna;

Granice dziaek objtych opracowaniem przedstawiono na rys. D1.1 Plan sytuacyjny

2 ISTNIEJCY STAN ZA2 ISTNIEJCY STAN ZA2 ISTNIEJCY STAN ZA2 ISTNIEJCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENGOSPODAROWANIA TERENGOSPODAROWANIA TERENGOSPODAROWANIA TERENUUUU

2.1 OPIS STANU ISNIE2.1 OPIS STANU ISNIE2.1 OPIS STANU ISNIE2.1 OPIS STANU ISNIEJCEGOJCEGOJCEGOJCEGO Dziaki nr 474474474474 s terenami zagospodarowanymi drogi publiczne. Dziaki nr 474474474474 stanowi pas drogowy drogi gminnej. Posiada ona przekrj drogowy. Jezdnia o nawierzchni tuczniowej drogi posiada szeroko zmienn od 3.00m do 3.50 m.

2.2 UKSZTATOWANIE T2.2 UKSZTATOWANIE T2.2 UKSZTATOWANIE T2.2 UKSZTATOWANIE TERENU ERENU ERENU ERENU Na dziakach nr 474474474474 rzdne terenu wahaj si midzy 252.13 m n.p.m., a 253,33 m n.p.m. Teren mona sklasifikowa jako paski.

2.3 UKAD KOMUNIKACY2.3 UKAD KOMUNIKACY2.3 UKAD KOMUNIKACY2.3 UKAD KOMUNIKACYJNY JNY JNY JNY Droga gminna w m. Jugowa stanowi ukad obsugujcy dla przylegych terenw. Istniejca

nawierzchnia na w/w odcinku jest w zym stanie technicznym.

2.4 SIECI2.4 SIECI2.4 SIECI2.4 SIECI UZBROJENIA TERENUUZBROJENIA TERENUUZBROJENIA TERENUUZBROJENIA TERENU WWWWskazanskazanskazanskazaneeee na planie geodezyjnymi na planie geodezyjnymi na planie geodezyjnymi na planie geodezyjnymi obiekty budowlane w pasie drogowym: - sie elektryczna podziemna i naziemna, - sie telekomunikacyjna podziemna i napowietrzna, - sie wodocigowa, - sie kanalizacji deszczowej,

Strona 7

chocia nie wyklucza si w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urzdze podziemnych, ktre nie byy zgoszone do inwentaryzacji lub o ktrych brak jest informacji w instytucjach branowych.

2.5 ZIELE2.5 ZIELE2.5 ZIELE2.5 ZIELE Na dziakach nr 474474474474 - na terenie opracowywanym nie ma zieleni krzewiastej i drzewiastej.

2.6 WARUNKI GRUNTOWO2.6 WARUNKI GRUNTOWO2.6 WARUNKI GRUNTOWO2.6 WARUNKI GRUNTOWO----WODNE WODNE WODNE WODNE Na podstawie wizji lokalnej przedmiotowej drogi stwierdzono zaleganie warstwy podbudowy z mieszanki mineralnej 0/63 mm lub 0/31,5 mm o miszoci 40-60 cm podanej wieloletniej komprymacji. Przeprowadzono badania polowe przy pomocy sondy dynamicznej ZEG-02 wskazujac Evd>80 MPa. Po uwzgldnieniu w/w uwag, uwaa si podbudow za nadajce si do bezporedniego posadowienia warstwy konstrukcyjnych w postaci betonu asfaltowego po uprzednim wyrwnaniu i wyprofilowaniu.

2.2.2.2.7777 OBSZAR ODDZIAYWANIAOBSZAR ODDZIAYWANIAOBSZAR ODDZIAYWANIAOBSZAR ODDZIAYWANIA I STRUKTURA WASNOCI STRUKTURA WASNOCI STRUKTURA WASNOCI STRUKTURA WASNOCI I I I Planowany zakres inwestycji obszarem oddziaywania nie wykracza poza granic dziaki nr 474.

2.2.2.2.8888 DANE O ISTNIEJCYCH DANE O ISTNIEJCYCH DANE O ISTNIEJCYCH DANE O ISTNIEJCYCH I PRZEWIDYWANYCH CECI PRZEWIDYWANYCH CECI PRZEWIDYWANYCH CECI PRZEWIDYWANYCH CECHACH HACH HACH HACH ZAGROE DLA ZAGROE DLA ZAGROE DLA ZAGROE DLA RODOWISKA ORAZ ZDRORODOWISKA ORAZ ZDRORODOWISKA ORAZ ZDRORODOWISKA ORAZ ZDROWIWIWIWIA I HIGIENY UYTKOWNA I HIGIENY UYTKOWNA I HIGIENY UYTKOWNA I HIGIENY UYTKOWNIKW IKW IKW IKW

Nie przewiduj si adnych zagroe i uciliwoci, oraz nie przewiduj si naruszenia uzasadnionych interesw osb trzecich.

2.2.2.2.9999 INFORMACJE DOTYCZCEINFORMACJE DOTYCZCEINFORMACJE DOTYCZCEINFORMACJE DOTYCZCE ZAPISW W PLNIE MIEJZAPISW W PLNIE MIEJZAPISW W PLNIE MIEJZAPISW W PLNIE MIEJSCOWEGO SCOWEGO SCOWEGO SCOWEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZZAGOSPODAROWANIA PRZZAGOSPODAROWANIA PRZZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOESTRZENNEGOESTRZENNEGOESTRZENNEGO

Teren inwestycji nie jest objty szkodami grniczymi oraz nie jest zlokalizowany w obszarze ochrony konserwatorskiej. Obszar oddziaywania projektowanego zamierzenia budowlanego nie powoduj utrudnie w sposobie zagospodarowania ssiednich nieruchomoci, inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz zatwierdzony uchwa XVIII/44/03 Rady Gminy Dobromierz z dnia 28 marca 2003r.

3 PROJEKTOWANE ZAGOS3 PROJEKTOWANE ZAGOS3 PROJEKTOWANE ZAGOS3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU IPODAROWANIE TERENU IPODAROWANIE TERENU IPODAROWANIE TERENU I UKAD UKAD UKAD UKAD KOMUNIKACYJNYKOMUNIKACYJNYKOMUNIKACYJNYKOMUNIKACYJNY

3.1 3.1 3.1 3.1 OPIS ROZWIZA SYTUAOPIS ROZWIZA SYTUAOPIS ROZWIZA SYTUAOPIS ROZWIZA SYTUACYJNYCYJNYCYJNYCYJNYCCCCH UKADU DROGH UKADU DROGH UKADU DROGH UKADU DROGOWEGOOWEGOOWEGOOWEGO Zakresem prac na dziakach nr 474474474474 nie obejmuj zmian w istniejcym ukadzie drogowym. Prace bd polega na wyprofilowaniu istniejcej podbudowy z kruszywa amanego do zaprojektownych profilu podunego oraz spadkw poprzecznych. Nastpnie zostani wykonane warstwy bitumiczne wica z AC 11 W 35/50 gr. 4 cm oraz warstwa cieralna z AC 8 S 50/70 gr. 3 cm.

Strona 8

Ponadto zostane wyczyszczona i odmulona mulda drogowa oraz uoone poboczy utwardzone z kruszywa amnego 0/31,5 stablizowanego mechanicznie. Przekrj poprzeczny drogi ustalona jako daszkowy oraz jednostronny 2%. Projekt przewiduj wykonanie 562,96 m2 warstwy jezdnej drogi.

3.2 3.2 3.2 3.2 UKSZTATOWANIE TERENUKSZTATOWANIE TERENUKSZTATOWANIE TERENUKSZTATOWANIE TERENU I ROBOTY ZIEMNE.U I ROBOTY ZIEMNE.U I ROBOTY ZIEMNE.U I ROBOTY ZIEMNE. Pochylenie podune drg dostosowano do istniejcego terenu

3.3 3.3 3.3 3.3 TERENY ZIELONETERENY ZIELONETERENY ZIELONETERENY ZIELONE Zakresem nie obejmuj wykonania terenw zielonych.

3.4 3.4 3.4 3.4 PRZEKROJE KONSTRUKCYPRZEKROJE KONSTRUKCYPRZEKROJE KONSTRUKCYPRZEKROJE KONSTRUKCYJNEJNEJNEJNE

3.4.1 Jezdnia drogi gminnej

Rodzaj materiau Warstwa Grubo w cm

AC 8 S 50/70 cieralna 3

AC 11 W 35/50 Wica 4

Wyrwnanie istniejacej podbudowy r. 5 cm

Razem 11112222

Szczeg wbudowania poszczeglnych elementw konstrukcji przedstawiaj przekroje konstrukcyjne

4444 ZAKRES ZMIAN PROJEKTZAKRES ZMIAN PROJEKTZAKRES ZMIAN PROJEKTZAKRES ZMIAN PROJEKTOWYCHOWYCHOWYCHOWYCH

Wszelkie zmiany w projekcie dotyczce parametrw technicznych konstrukcji, rozwiza materiaowych i technologicznych nie pogarszajce parametrw uytkowych jak rwnie parametrw technicznych przedmiotowej konstrukcji ulicy przyjmuje si za nieistotne odstpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego. Wszelkie zmiany wprowadzane do przedmiotowego projektu naley uzgadnia dodatkowo z Inwestorem.

5555 UWAGI DO WYKONAWSTWAUWAGI DO WYKONAWSTWAUWAGI DO WYKONAWSTWAUWAGI DO WYKONAWSTWA

Wszelkie materiay wbudowywane i instalowane winny posiada atesty dopuszczajce do stosowania, znaki bezpieczestwa (przy materiaach wymaganych) zgodnie z wymogami przepisw polskich.

Strona 9

Roboty budowlane naley wykonywa zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano - wykonawczym. Wszelkie odstpstwa winny by konsultowane z autorami projektu.

Po wykonaniu prac remontowych naley wykona inwentaryzacj geodezyjn.

Roboty naley wykonywa zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowizujcymi przepisami i normami- zgodnie ze sztuk budowlana.

Naley przestrzega Warunkw wykonania robt budowlanych.

mgr in. Krzysztof Markowskimgr in. Krzysztof Markowskimgr in. Krzysztof Markowskimgr in. Krzysztof Markowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze w

specjalnoci konstrukcyjno-budowlanej nr 149/00/DUW

Strona 15

IV.IV.IV.IV. INFORMACJA DOTYCZ BINFORMACJA DOTYCZ BINFORMACJA DOTYCZ BINFORMACJA DOTYCZ BEZPIECZESTWA I EZPIECZESTWA I EZPIECZESTWA I EZPIECZESTWA I HIGIENY PRACHIGIENY PRACHIGIENY PRACHIGIENY PRACYYYY

1111.1 .1 .1 .1 ORGANIZACJA RUCHUORGANIZACJA RUCHUORGANIZACJA RUCHUORGANIZACJA RUCHU Na czas prowadzenia robt naley wykona wasnym staraniem projekt tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzonym w trybie okrelonym w 3 Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzenia 2003r w sprawie szczegowych warunkw zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarzdzeniem Dz.U. nr 177 poz. 1729.

1111....2222 ROBOTY ROZBIRKOWEROBOTY ROZBIRKOWEROBOTY ROZBIRKOWEROBOTY ROZBIRKOWE Wszelkie roboty ziemne naley wykonywa zgodnie z now norm PNWszelkie roboty ziemne naley wykonywa zgodnie z now norm PNWszelkie roboty ziemne naley wykonywa zgodnie z now norm PNWszelkie roboty ziemne naley wykonywa zgodnie z now norm PN----SSSS----02205/1998 02205/1998 02205/1998 02205/1998 Drogi Drogi Drogi Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badaniasamochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badaniasamochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badaniasamochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania , p, p, p, postanowieniami innych obowizujcych norm ostanowieniami innych obowizujcych norm ostanowieniami innych obowizujcych norm ostanowieniami innych obowizujcych norm PN, BN i specyfikacji robt drogowych.PN, BN i specyfikacji robt drogowych.PN, BN i specyfikacji robt drogowych.PN, BN i specyfikacji robt drogowych.

Wykaz istniejcych obiektw budowlanych w pasie drogowymWykaz istniejcych obiektw budowlanych w pasie drogowymWykaz istniejcych obiektw budowlanych w pasie drogowymWykaz istniejcych obiektw budowlanych w pasie drogowym - sie elektryczna podziemna i naziemna - sie telekomunikacyjna podziemna i napowietrzna - sie wodocigowa i kanalizacja deszczowa, sanitarna

Wskazania elementw zagospodarowania terenu mogcych stwarza zagroenie dla Wskazania elementw zagospodarowania terenu mogcych stwarza zagroenie dla Wskazania elementw zagospodarowania terenu mogcych stwarza zagroenie dla Wskazania elementw zagospodarowania terenu mogcych stwarza zagroenie dla zdrowia i ycia ludzi. zdrowia i ycia ludzi. zdrowia i ycia ludzi. zdrowia i ycia ludzi.

W zagospodarowaniu terenu generalnie nie wystpuj elementy mogce stwarza zagroenie dla zdrowia bd ycia ludzi.

Wskazanie dotyczce przewidywanych zagroe wystpujcych podczas realizacji robt.Wskazanie dotyczce przewidywanych zagroe wystpujcych podczas realizacji robt.Wskazanie dotyczce przewidywanych zagroe wystpujcych podczas realizacji robt.Wskazanie dotyczce przewidywanych zagroe wystpujcych podczas realizacji robt.

Podczas realizacji robt mog wystpi zagroenia dla uytkownikw drogi gminnej jak i zatrudnionych pracownikw zwizane z wykonywaniem robt.

Istotne zagroenia mog powsta przy prowadzeniu nastpujcych prac: - przy rozadunku materiaw budowlanych dostarczanych na plac budowy

W/w roboty naley prowadzi ze szczegln ostronoci przy zachowaniu przepisw BHP W/w roboty naley prowadzi ze szczegln ostronoci przy zachowaniu przepisw BHP W/w roboty naley prowadzi ze szczegln ostronoci przy zachowaniu przepisw BHP W/w roboty naley prowadzi ze szczegln ostronoci przy zachowaniu przepisw BHP okrelonych w:okrelonych w:okrelonych w:okrelonych w:

---- Rozporzdzenie MinistraRozporzdzenie MinistraRozporzdzenie MinistraRozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robt budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401.);higieny pracy podczas wykonywania robt budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401.);higieny pracy podczas wykonywania robt budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401.);higieny pracy podczas wykonywania robt budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401.); ---- Rozporzdzanie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas Rozporzdzanie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas Rozporzdzanie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas Rozporzdzanie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i ieksploatacji maszyn i ieksploatacji maszyn i ieksploatacji maszyn i innych urzdze technicznych do robt ziemnych, budowlanych i drogowych nnych urzdze technicznych do robt ziemnych, budowlanych i drogowych nnych urzdze technicznych do robt ziemnych, budowlanych i drogowych nnych urzdze technicznych do robt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118, poz.1263);(Dz.U. nr 118, poz.1263);(Dz.U. nr 118, poz.1263);(Dz.U. nr 118, poz.1263); ---- Rozporzdzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy Rozporzdzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy Rozporzdzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy Rozporzdzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy urzdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912)urzdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912)urzdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912)urzdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912) ---- RozpoRozpoRozpoRozporzdzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy rzdzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy rzdzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy rzdzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy przy wykonywaniu robt budowlanowykonywaniu robt budowlanowykonywaniu robt budowlanowykonywaniu robt budowlano----montaowych i rozbirkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93)montaowych i rozbirkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93)montaowych i rozbirkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93)montaowych i rozbirkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93)

Strona 16

Dodatkowo pracownicy wykonujcy roboty s naraeni na haas powstajcy ze sprztu budowlanego uywanego do wykonywania robt. Wskazania dotyczce sposobu instruktau pracownikw przed przyWskazania dotyczce sposobu instruktau pracownikw przed przyWskazania dotyczce sposobu instruktau pracownikw przed przyWskazania dotyczce sposobu instruktau pracownikw przed przystpieniem do robt szczeglnie stpieniem do robt szczeglnie stpieniem do robt szczeglnie stpieniem do robt szczeglnie niebezpiecznychniebezpiecznychniebezpiecznychniebezpiecznych

Niektre z planowanych do wykonania robt maj charakter szczeglnie niebezpieczny, w nawizaniu do art.21a ust. 2 z dn 07.07.1994r. Prawo budowlane. W zwizku z powyszym przy wykonaniu tych prac musz posiada wiadectwa dopuszczenia do pracy na swoich stanowiskach wydane przez lekarza medycyny pracy. Musz rwnie posiada aktualne wiadectwa ukoczonych szkole podstawowych BHP oraz przej instrukta na stanowisku pracy przed wykonaniem poszczeglnych zakresw robt z przedstawieniem zagroe mogcych wystpi w trakcie prowadzenia prac. Dodatkowo operatorzy sprztu budowlanego powinni posiada odpowiednie wiadectwa kwalifikacji i uprawnienia do obsugi sprztu, ktry obsuguj.

1111....3333 WSKAZANIE RODKW TEWSKAZANIE RODKW TEWSKAZANIE RODKW TEWSKAZANIE RODKW TECHNICZNYCH I ORGANIZCHNICZNYCH I ORGANIZCHNICZNYCH I ORGANIZCHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ACYJNYCH ACYJNYCH ACYJNYCH ZAPOBIEGAJCYCH BIEBZAPOBIEGAJCYCH BIEBZAPOBIEGAJCYCH BIEBZAPOBIEGAJCYCH BIEBEZPIECZESTWOMEZPIECZESTWOMEZPIECZESTWOMEZPIECZESTWOM

W celu zapewnienia bezpieczestwa dla uytkownikw drogi i pracownikw wykonujcych roboty naley zapewni: - Oznakowanie miejsca odcinka robt przez ustawienia i waciwe utrzymanie oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastpczego do wykonania robt; - stosowanie odziey roboczej przez pracownikw; - stosowanie odziey ostrzegawczej; - stosowanie rodkw ochrony osobistej przez pracownikw w trakcie wykonywania robt wymagajcych ich uywania; Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowizany przed Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowizany przed Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowizany przed Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowizany przed rozpoczciem robt sporzdzi plan bezpirozpoczciem robt sporzdzi plan bezpirozpoczciem robt sporzdzi plan bezpirozpoczciem robt sporzdzi plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.eczestwa i ochrony zdrowia.eczestwa i ochrony zdrowia.eczestwa i ochrony zdrowia.

1111....4444 OGLNE WYMAGANIA DOTOGLNE WYMAGANIA DOTOGLNE WYMAGANIA DOTOGLNE WYMAGANIA DOTYCZCE WYKONYWANIA RYCZCE WYKONYWANIA RYCZCE WYKONYWANIA RYCZCE WYKONYWANIA ROBTOBTOBTOBT Organizacj ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu zastpczego na czas trwania prac zatwierdzonego w trybie okrelonym w 3 Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzenia 2003r w sprawie szczegowych warunkw zarzdzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarzdzeniem Dz.U. nr 177 poz. 1729. wprowadza inwestor lub osoby przez niego upowanione. Oznakowanie i zabezpieczenie robt naley utrzyma w czystoci i czytelnoci przez ca dob.

1111....5555 UWAGI KOCOWEUWAGI KOCOWEUWAGI KOCOWEUWAGI KOCOWE

Ewentualne kolizje z urzdzeniami obcymi Wykonawca rozwie we wasnym zakresie w uzgodnieniu i pod nadzorem ich administracji i zarzdw. Po zakoczeniu robt Wykonawca jest zobowizany do wykonania pomiarw geodezyjnych powykonawczych i przedoenia ich Inwestorowi w dniu odbioru robt. Obsug geodezyjn zleci uprawnionemu geodecie. Do realizacji uywa materiaw posiadajcych wiadectwa jakoci. Roboty prowadzi przy zachowaniu przepisw B.H.P. Do wykonania robt mona przystpi po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy oraz wytyczenia prowadzenia robt.

Strona 17

Odpowiedzialno za bezpieczestwo uczestnikw ruchu drogowego w obrbie prowadzonych robt ponosi Wykonawca. Niezbdne ucilenia projektowe dotyczce usytuowania elementw drogi w planie i profilu powierza si do opracowania Wykonawcy robt.

mgr in. Krzysztof Markowskimgr in. Krzysztof Markowskimgr in. Krzysztof Markowskimgr in. Krzysztof Markowski

uprawnienia budowlane do projektowania bez ogranicze w

specjalnoci konstrukcyjno-budowlanej nr 149/00/DUW

12-18-D-Przedmiar.pdf12-18-D-PZT_PB [opis].pdfJUGOWA_ORIENTACJA_O11.pdfJUGOWA_PROFIL_D21.pdfJUGOWA_PZT_D11.pdf