6
  PATRIMONIUL SI DREPTURILE PATRIMONIALE Drepturile si obligatiile patrimoniale sunt cele care au un continut economic, deci pot fi evaluate si in bani. Prin patrimoniu, in limba latina sunt intelese bunurile mostenite de la parinti, patrius insemnand al tatalui, parintesc, iar in limba romana, patrimoniul desemneaza ceea ce este considerat bun, o proprietate comuna transmisa de la stramosi. Din punct de vedere economic patrimoniul reprezinta totalitatea bunurilor care fromeaza averea unei persoane. In componenta patrimoniului se includ numai drepturile si obligatiile cu continut economic, nu si bunurile care formeaza obiectul acestora. Sub aspect juridic, patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor care au un continut economic, evaluabil in bani, care apartin unei anumite persoane. Din continutul notiunii de patrimoniu sunt excluse drepturile subiective civile care nu au continut economic, deci acelea care sunt legate de persoana : - drepturile personale nepatrimoniale, drepturile care asigura participarea individului la exercitiul functtilor publice si actiunilor de stare civila. Patrimoniul cuprinde : activul si pasivul Activul cuprinde toate drepturile care au valoare economica, exprimabila in bani . ( dreptul de proprietate, alte dreptruri reale, si pot fi incluse si dreptruile de creanta. Pasivul cuprinde datoriile si obligatiile acre au un continut economic, exprimabil in bani, pe care le are o anumita persoana. Pasivul poate fi format din obligatia de a da (a transmite sau a constitui un drept real), in obligatia de a face (de a efectua o anumita prestatie pozitiva, pe care si-a luat-o debitorul raportului juridic obligational) sau poate consta din obligatia de a nu face ceva ce debitorul ar fi putut face inainte de a invheia raportul juridic obligational respectiv . Pasivul si activul se regasesc intr-o permanenta interdependenta si conexiune. Teoria personalista a patrimoniului A fost elaborata in Franta in sec. XIX. Conform acestei teorii intre persoana si patrimoniu exista o starnsa legatura, astfel incat, patrimonial

DREPT CIVIL Patrimoniul

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DREPT CIVIL Patrimoniul

5/17/2018 DREPT CIVIL Patrimoniul - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/drept-civil-patrimoniul 1/6

 

PATRIMONIUL SI DREPTURILE PATRIMONIALE

Drepturile si obligatiile patrimoniale sunt cele care au un continuteconomic, deci pot fi evaluate si in bani.

Prin patrimoniu, in limba latina sunt intelese bunurile mostenitede la parinti, patrius insemnand al tatalui, parintesc, iar in limba romana,patrimoniul desemneaza ceea ce este considerat bun, o proprietatecomuna transmisa de la stramosi.

Din punct de vedere economic patrimoniul reprezinta totalitatea

bunurilor care fromeaza averea unei persoane.In componenta patrimoniului se includ numai drepturile si obligatiile cucontinut economic, nu si bunurile care formeaza obiectul acestora.

Sub aspect juridic, patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor siobligatiilor care au un continut economic, evaluabil in bani, care apartinunei anumite persoane.

Din continutul notiunii de patrimoniu sunt excluse drepturilesubiective civile care nu au continut economic, deci acelea care suntlegate de persoana : - drepturile personale nepatrimoniale, drepturilecare asigura participarea individului la exercitiul functtilor publicesi actiunilor de stare civila.

Patrimoniul cuprinde : activul si pasivulActivul cuprinde toate drepturile care au valoare economica,

exprimabila in bani . ( dreptul de proprietate, alte dreptruri reale, si pot fiincluse si dreptruile de creanta.

Pasivul cuprinde datoriile si obligatiile acre au un continuteconomic, exprimabil in bani, pe care le are o anumita persoana. Pasivulpoate fi format din obligatia de a da (a transmite sau a constitui un

drept real), in obligatia de a face (de a efectua o anumita prestatiepozitiva, pe care si-a luat-o debitorul raportului juridic obligational) saupoate consta din obligatia de a nu face ceva ce debitorul ar fi putut faceinainte de a invheia raportul juridic obligational respectiv.

Pasivul si activul se regasesc intr-o permanenta interdependentasi conexiune.

Teoria personalista a patrimoniului

A fost elaborata in Franta in sec. XIX. Conform acestei teorii intrepersoana si patrimoniu exista o starnsa legatura, astfel incat, patrimonial

Page 2: DREPT CIVIL Patrimoniul

5/17/2018 DREPT CIVIL Patrimoniul - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/drept-civil-patrimoniul 2/6

capata caracterele esentiale ale personalitatii titularului, devenind astfelindivizibil si inalienabil.

Caractere juridce al patrimoniului :

- numai persoanele pot sa aiba patrimoniu, deoarecedrepturile subiective civile nu pot exista in afara persoaneisi nici patrimoniul nu poate fi desprins separat de opersoana ;

- orice persoana, in mod obligatoriu , are un patrimoniu (insensul in care intelegem existenta unor bunuri, a unordreptrui si obligatii, dar si aptitudinea de a avea asemneadrepturi si obligatii)

- o persoana poate avea un singur patrimoniu acesta fiind

indivizibil ;- Patrimoniul nu poate fi separat de persoana, atat vreme catpersoana este in viata, patrimoniul poate fi transmis nunaiprin cate mortis causas  catre succesorii universali sau cutitlu universal, unele componente ale patrimoniului pot fitransmise cu titlu particular si in timpul vietti titularului depatrimoniu.

TeorIa patrimoniului de afectatiune

Apare cand bunurile sunt afectate unui scop. Potrivit acestei teoriipatrimoniul este considerat o masa de bunuri ce reprezinta o valoareeconomica si care bunuri sunt afectate unui scop. Teoria ii pemite unuiinvestitor sa participe cu actiuni sau cu aprti soaciale la mai multesocietati. Se retine ideea ca de scop sau de afectatiune, in sensul incare patrimoniul unei persoane se poate diviza.

Caracterele juridice ale patrimoniului

Caracterele juridice sunt date de faptul ca patrimoniulreprezinta o masa de dreptruir si obligatii ce apartin unei persoane

1. patrimoniul este o Universalitatea juridica   – conformacestui caracter  – patrimoniul este susceptibil de modificari,transformari, in cadrul elementelor sale, transformari care sunt denatura baneasca. Patrimoniul este o universalitate juridicaindependent de vointa propretarului. Avem universalitatea defapt unde apare vointa proprietarului , in care mai multe bunurisunt grupate si primesc o anume destinatie.

Page 3: DREPT CIVIL Patrimoniul

5/17/2018 DREPT CIVIL Patrimoniul - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/drept-civil-patrimoniul 3/6

Universalitatea juridica  – patrimoniul constituie o universaliateabstracta, care este supusa modificarilor sau transformarilordatorita expresiei valorice a acestora.

Se poate afirma ca patrimoniul in calitatea sa de

universalitate juridica este distinct de continutul lui, ceea ceconduce la ideea ca patrimoniul este inconfundabil cu bunurilecare intra in componenta lui..De aceea patrimoniul este susceptibil de modificari, transformari,in cadrul elementelor sale, pentru ca transfiramriel sunt de naturabaneasca.

2. Orice persoana are un patrimoniu

Pentru a participa la raporturile juridice de drept civil,

subiectul de drept, PF sau PJ, trebuie sa aiba un patrimoniu.Patrimoniu care este format din drepturi si obligatii prezente, dar sidin cele viitoare. Numai persoanele au patrimnoiu. ( chiar si numaiimbracamintea), ceea ce inlatura posibilitatea existentei unuipatrimoniu fara titular.

3. Unicitatea patrimoniului

Orice persoana fizica sau juridica nu poate avea decat unsingur patrimoniu. Nu are importanta cuantumul, intindereadrepturilor si obligatiilor care ar fi incluse intr-un patrimoniu.

Unicitatea patrimoniului si ideea de unitate a persoanei s-arputea pune in discutie numai atunici cand patrimoniul ar fi divizat inmai multe patrimonii distincte.

4. Inalienabilitatea patrimoniului

Patrimoniul este strans legat de persoana si nu poate fidespartit de acesta. Persoana fizica sau juridica poate doar sa

faca acte de dispozitie in ceea ce priveste patrimoniul dar seinterzice transmiterea intregului patrimoniu, ca universalitate

 juridica, prin acte intre vii, in cazul persoanelor fizice.Transmisiile unuia sau unora dintre drepturi este posibila,

interzicandu-se insa transmiterea intregului patrimoniu, cauniversalitate juridica, prin acte intre vii.

Toate transmisiile intre vii opereaza numai cu titlu particular.Rezulta ca pot fi transmise in parte componentele unui patrimoniu,interzicandu-se transmiterea intregului patrimoniu. Acesat poate fi

despartit de persoana fizica numai in situatia mortii acesteia.

Page 4: DREPT CIVIL Patrimoniul

5/17/2018 DREPT CIVIL Patrimoniul - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/drept-civil-patrimoniul 4/6

5. Divizibilitatea patrimoniului

Patrimoniul este divizibil in mai multe grupe sau mase de drepturi.Divizarea patrimoniului nu este posibila prin simpla vointa a titularului de

patrimoniu, ci este necesar sa se stabileasca regimuri juridice pe calelegala.

Ex. Bunurile sotilor. Conform CF art. 30, exista o comunitate debunuri, impartit in doua mase, masa bunurilor proprii si masa bunurilorcomune.Creditorii ii pot urmarii pe acestia doar pentru bunurile proprii)

In cazul acceptarii succesiunii sub beneficiu de invebtar,patrimoniul succesoral va include bunuri ce exista in patrimoniu si bunrice se dobandesc prin mostenire.

6. Functiile patrimoniului.

Patrimoniul indeplineste 3 functii :- patrimoniul constituie gajul general al creditorilor

chirografari:- patrimonial explica si permite subrogatia reala cu titlu

universal :- patrimoniul explica si permite transmisiunea universala si

transmisiunea cu titlu universal.

1. Gajul general al creditorilor chirografari

Patrimoniul constituie o garantie generala a tuturor creditorilor sidebitorul raspunde ifata de creditori pentru intinderea obligatiilor cutoate bunurile ce se afla in patrimoniul sau, prezente sau viitoare.

Dreptul de gaj general este diferit de dreptul de gaj ca drept realaccesoriu dreptului de creanta, acesta in urma grevand numai anumitebunuri din patrimoniul debitorului.

Prin dreptul de gaj general se mentine dreptul de a urmarii bunurile

din patrimoniu, fara insa de a impiedica instrainarea acestuia.Creditorii nu pot urmarii bunurile viitoare decat in masura in care

aceste bunuri devin preszente, cand intra in patrimoniul debitorului.Patrimonial constituie o garantie pentru creditori, prin faptul ca se

instituie acel gaj general, care permite creditorilor sa urmareasca oricebun , precum si satisfacerea creantei pe care o au.

La scadenta, in cazul neexecutarii obligatiei de catre debitor,creditorul poate sa urmareasca orice bun care se gaseste in patrimonialdebitorului.

Page 5: DREPT CIVIL Patrimoniul

5/17/2018 DREPT CIVIL Patrimoniul - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/drept-civil-patrimoniul 5/6

2. Subrogatia reala cu titlu universal

Subrogatia desemneaza o inlocuire, iar sub aspectul dreptului civilaceasta poate fi personala si reala.

In ceea ce priveste subrogatia personala, ea consta in inlocuireaunei persoane cu alta., in cadrul raportului juridic civil obligational.

Subrogatia reala  – atunci cand un bun este substituit altui bun.In cazul instarinarii unui bun, locul acestuia in cuprinsul

patrimoniului este luat, fie ce pretul primit, in cazul unui contract devanzare  –cumparare, fie in prezenta altui bun, cand vorbim despre uncontract de cshimb. Valorile nou intrate in patrimoniu vora avea acelasiregim juridic ca si valorile inlocuite.

Sunt unele cazuri in care o[ereaza subrogatia reala cu titlu

particular, in sensul in care daca un bun ipotecat piere ori daca estedeteriorate, creanta ipotecara se starmuta asupra unei asigurari in cazulin care a fost incheiata, despagubirea primita inlocuieste bunl respectivcre a fost distrus sau a pierit.

3. Transmisiunea universala si transmisiunea cu titluuniversal.

Transmisiunea este universala cand intreg patrimoniul setransmite unui singur succesor ori este cu titlu universal cand setransmite in mod fractionat la mai multi succesori. (testamentul)

Transmisiunea este cu titlu particular cabnd se transmite unul saumai multe bunuri determinate.

Succesorilor universali si celor cu titlu particular li se transmit atatactivul cat si pasivul ce priveste masa succesorala patrimoniala.

Are in vedere transmisiunea in cazul decesului persoanei fiziceprecum si in cazul reorganizarii persoanei juridice.

Page 6: DREPT CIVIL Patrimoniul

5/17/2018 DREPT CIVIL Patrimoniul - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/drept-civil-patrimoniul 6/6