24
Dragi kraj I NFORMATIVNO GLASILO GRADA Č ABRA PROSINAC 2012. / BROJ 11

Dragi kraj - Čabaršetak i otvaranje do kraja 2013. godine. - Rekonstruirali smo mjesnu ulicu u Zamostu, a u tijeku je za- ... dova na rekonstrukciji vodovoda u Tršću, u suradnji

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Dragi kraj - Čabaršetak i otvaranje do kraja 2013. godine. - Rekonstruirali smo mjesnu ulicu u Zamostu, a u tijeku je za- ... dova na rekonstrukciji vodovoda u Tršću, u suradnji

Dragi kraj

I n f o r m a t I v n o g l a s I l o g r a d a Č a b r a

p r o s i n a c 2 0 1 2 . / b r o j 1 1

Page 2: Dragi kraj - Čabaršetak i otvaranje do kraja 2013. godine. - Rekonstruirali smo mjesnu ulicu u Zamostu, a u tijeku je za- ... dova na rekonstrukciji vodovoda u Tršću, u suradnji

2

DRAGI KRAJ / broj 11. / prosinac 2012. / impresum:

Dragi krajInformativno glasilo grada Čabra

[email protected]

Odgovorni urednik: Željko Erent

Uredništvo: Ivana Lakota, Ivan Kvesić, Željko Malnar, Zvonimir Lipovac

Foto:Željko Loknar, Željko Malnar, Marinko Krmpotić, Andrija Wolf, Andreja Malnar, Siniša Lakota, Arhiva OŠ “Petar Zrinski” Čabar, Arhiva grada Čabra

Priprema: Krunoslav Vilček

Tisak: Printera Grupa, Sv. Nedelja

Naklada: 1.500 primjeraka

Dragi čitatelji, poštovani žitelji grada Čabra,

ponovno je s nama još jedan broj informativnog glasila “Dragi kraj” kojim želimo na jednom mjestu objediniti jedan

dio najznačajnijih aktivnosti koje su obilježile dobar dio našega mandata i približiti neka događanja iz prethodne

godine.

U pregledu ostvarenih aktivnosti, i ovog sam puta, pokušao objediniti i jednostavnim riječima istaknuti samo

najznačajnija ulaganja, iako znamo da je i onih manje važnih ali životnih i svakodnevnih bilo puno više. Jesam li uspio u

svojim nastojanjima da bi nam, u ova teška vremena, život bio bar donekle ljepši, ocijenit ćete sami, ali nikako ne možemo

zanijekati uloženi trud i dobru volju.

Pred nama su Božić i nova 2013. godina. Vrijeme je to koje traži pregled protekle ili proteklih godina i planiranje

aktivnosti za narednu. Vjerujem da ću do kraja moga mandata, sa svojim suradnicima i uz Vašu pomoć, iznalaziti najprihvatljivija rješenja u vođenju našega Grada, pa Vas i

nadalje pozivam na suradnju.

U božićno vrijeme, vrijeme obiteljskog okupljanja, darivanja, opraštanja i razumijevanja, pomirimo se

međusobno, darujmo jedni drugima lijepu riječ, oprostimo svome najbližem i pokušajmo se uzajamno poštivati i

razumijevati. Tako će nam svima biti ugodnije.

Ovim iskrenim razmišljanjima želim svima blagoslovljene i vesele blagdane Božića i neka Vam nova 2013. godina

bude sretna i uspješna, s mnogo veselja i radosti, zdravlja i uvažavanja.

Vaš gradonačelnik

Željko Erent

Page 3: Dragi kraj - Čabaršetak i otvaranje do kraja 2013. godine. - Rekonstruirali smo mjesnu ulicu u Zamostu, a u tijeku je za- ... dova na rekonstrukciji vodovoda u Tršću, u suradnji

3

I n f o r m a t I v n o g l a s I l o g r a d a Č a b r a

Dragi kraj

OSVRT GRADONAČELNIKA

Približavajući se kra-ju godine, a može se reći i dovršetku man-data obnašanja vla-sti u gradu Čabru,

uvodno želim istaknuti da je go-tovo cijelo prethodno razdoblje bilo obilježeno posljedicama re-cesije i ekonomske krize u Repu-blici Hrvatskoj koje su se u velikoj mjeri odrazile na otežano ostvari-vanje prihoda proračuna, na po-teškoće u naplati gradskih pore-za i drugih vrsta gradskih prihoda te na otežano osiguravanje plani-ranih sredstava potrebitih za sufi-nanciranja investicijske izgradnje,

ne samo od strane državnih i žu-panijskih tijela, nego i od strane samog gradskog proračuna, što je u konačnosti rezultiralo i znatni-jim smanjivanjima proračuna gra-da Čabra u razdoblju od 2010. do 2012. godine.

Stanje u našim gospodarskim subjektima u navedenom razdo-blju bilo je vrlo teško, a tako je i danas. Borba za osiguravanje po-slova i tržišta kao i borba za po-boljšanje likvidnosti i nadalje tra-je. Ulažu se veliki napori kako bi se zaposlenost održala na posto-jećem nivou, ali s rezultatima ne možemo biti zadovoljni (što nam je pokazala i analiza stanja za-poslenosti u proteklih pet godina prezentirana na tematskoj sjed-nici Gradskog vijeća održanoj u ožujku ove godine). Analizirani gospodarski, demografski i dru-gi pokazatelji govore da nas i na-dalje očekuju vrlo teška vremena. Uzroci uočenome su: pretežno sta-račko stanovništvo s tendencijom povećanja osoba starijih od 65 go-dina u ukupnom broju stanovniš-tva, nedostatak radno sposobnog stanovništva, nedostatak kvalitet-ne mlade radne snage za potrebe našeg gospodarstva, s jedne sta-ne, i nedostatak određenih rad-nih mjesta, s druge strane, upitan opstanak postojećih mreža škola i vrtića, smanjenje zdravstvenog standarda, mogućnost ukidanja i drugih postojećih ustanova i in-stitucija, i u konačnosti smanjenje ukupnog životnog standarda na-ših žitelja.

Bez obzira na poteškoće, ni u jednoj situaciji nismo stali u dina-mici i tijeku realizacije gotovo svih planiranih, većih i manjih, proje-kata i aktivnosti. Za realizaciju ne-kih od njih bilo je potrebito i više od jedne godine, bilo je potrebito osigurati znatna sredstva, a osobi-

Sanacija ceste Mali Lug-Zamost

Page 4: Dragi kraj - Čabaršetak i otvaranje do kraja 2013. godine. - Rekonstruirali smo mjesnu ulicu u Zamostu, a u tijeku je za- ... dova na rekonstrukciji vodovoda u Tršću, u suradnji

4

I n f o r m a t I v n o g l a s I l o g r a d a Č a b r a

Dragi kraj- Nakon višegodišnjeg nasto-

janja i želje, napokon su započe-li radovi na izgradnji ceste Lo-žac-Hrvatsko, odnosno izgradnji “Kupske magistrale”, u dužini od 2,63 km. Očekujemo njezin dovr-šetak i otvaranje do kraja 2013. godine.

- Rekonstruirali smo mjesnu ulicu u Zamostu, a u tijeku je za-vršni dio sanacije županijske ceste Mali Lug-Zamost.

- Nakon sanacije državne ce-ste Parg-Gorači, s uređenjem od-morišta u Tatinskoj dragi, krajem ove godine nastavljeno je sa sana-cijom iste od Gorača do Prezida.

- Rekonstruirana je, saniran kolnik i potporni zidovi te asfalti-rana cesta Gerovo-Hrib, zatim je asfaltirana cesta Plešce-Požarnica, a izgrađena je i nova cesta Sveta Gora-Sedlo.

- Isto tako u dva su navrata sa-nirana oštećenja i klizišta na pro-metnici iznad Smrečja, a saniran je i potporni zid i cesta u Sokoli-ma.

- Gotovo u cijeloj dužini pro-metnice od Crnog Luga do Prezi-da izvršena je zamjena odbojni-ka, započeti su radovi na zamjeni asfaltne presvlake državne ceste Smrečje-Tršće, kao i radovi asfal-tiranja i krpanja nerazvrstanih ce-sta na području grada Čabra.

- Po dovršetku planiranih ra-dova na rekonstrukciji vodovoda u Tršću, u suradnji s MRRFEU započeli smo i završili radove na rekonstrukciji cjevovoda na dioni-ci Sokoli-Vode-Gerovo u dužini od 3.853 m, dovršeni su radovi na re-konstrukciji vodovodne mreže na-selja Gerovo (I. faza) u dužini od 4.017 m i radovi na izgradnji vo-dovoda za naselje Gerovski Kraj u dužini od 2. 782 m.

- Nakon provedenog postupka Javne nabave od strane Komunal-nog društva “Čabranka” Čabar i odabira najpovoljnijeg ponudite-lja za izvođenje radova te nakon zaključenja ugovora, do kraja go-dine očekuje se početak radova na rekonstrukciji vodovodne mreže naselja Gerovo (II. faza) u dužini od 2.357 m.

- U svrhu poboljšanja kvalitete pitke vode bili su nužni i potrebi-ti građevinski, elektroinstalaterski i strojarski zahvati na vodospre-mama i crpnim stanicama koji

to je bilo potrebito uložiti mnogo truda, političke volje, zajedništva i strpljenja (posebice se to odnosi na gotovo sve naše žitelje koji su do sada pokazali toleranciju i ra-

zumijevanje za poteškoće koje na-staju pri realizaciji programa, po-sebice pri izvođenju građevinskih radova), a bez čega se planirano ne bi moglo ostvariti.

U želji da se sažeto, ali kratko i razumljivo, osvrnem na realiza-ciju planiranih aktivnosti, progra-ma i projekata, spomenut ću i iz-dvojit sljedeće:

“Kupska magistrala” u izgradnji

Nakon sanacije klizišta iznad Smrečja

Page 5: Dragi kraj - Čabaršetak i otvaranje do kraja 2013. godine. - Rekonstruirali smo mjesnu ulicu u Zamostu, a u tijeku je za- ... dova na rekonstrukciji vodovoda u Tršću, u suradnji

5

I n f o r m a t I v n o g l a s I l o g r a d a Č a b r a

Dragi kraj

obuhvaćaju nabavu, dopremu i ugradnju opreme i uređaja za de-zinfekciju vode za piće. U 2011. i 2012. godini realizirano je poslo-va u vrijednosti od 822.000,00 kuna, a u tijeku su radovi III. faze ugovorene vrijednosti od čak 2,7 milijuna kuna.

- 2011. godine nastavljani su radovi dovršetka kanalizacije (ko-lektora) u Prezidu, dužine 4.602 m. Radovi su dovršeni krajem go-dine u konačnoj neto vrijednosti od 8,063 milijuna kuna.

- Usporedo s početkom rado-va rekonstrukcije vodovoda u Ge-rovu te ceste prema naselju Hrib, uredili smo trg i parkiralište u Za-grebačkoj ulici.

- Završili smo i ranije zapo-čete radove na uređenju groblja u Čabru i prilazne ceste od gro-blja, projekta pod zajedničkim na-zivom “Zaobilaznica-groblje u Ča-bru”, koji je predvidio uređenje i sanaciju prilaznih putova do mr-tvačnice i groblja te kamenih ste-penica i izgradnju potpuno nove ceste uz groblje prema naselju Žu-pani.

- U Prezidu se nastavilo sa za-početim radovima na izgradnji Va-trogasnog doma za potrebe mje-snog DVD-a. Iznos kojim se Grad u posljednje dvije godine uključio u sufinanciranje radova na izgrad-nji Doma je 290.000,00 kuna.

- Tijekom prošle godine pristu-pili smo, a ove godine nastavili, sa značajnijim poslovima na uređe-nju kanala Gerovčice I i Gerovči-ce II., a investitor kojih su Hrvat-ske vode.

- Dovršili smo radove na za-

Novi odbojnici na cesti Crni Lug - Prezid

Radovi na asfaltnoj presvlaci prema Tršću

Novi kolnik na prometnici u Hribu

Page 6: Dragi kraj - Čabaršetak i otvaranje do kraja 2013. godine. - Rekonstruirali smo mjesnu ulicu u Zamostu, a u tijeku je za- ... dova na rekonstrukciji vodovoda u Tršću, u suradnji

6

I n f o r m a t I v n o g l a s I l o g r a d a Č a b r a

Dragi kraj

mjeni pokrova i postavi nadstreš-nice objekta svlačionice te postavi krova tribine nogometnog igrali-šta u Gerovu.

- U tijeku je zamjena postoje-ćeg pokrova objekta “Stare polici-je” u Čabru.

- Na zadovoljstvo pokloni-ka kulture uredili smo i opremili prostor te preselili Narodnu knjiž-nicu “Ivan Žagar” Čabar u nove prostore, i tako IV. paviljon dvorca Zrinski u potpunosti namijenili za kulturne sadržaje.

- Započeli smo i s uređenjem

budućeg sportsko-rekreacijskog centra u Plešcima (s elektro-ener-getskom infrastrukturom, uređe-njem igrališta i postavom stolica za publiku s jednim redom tri-bina), uređenjem i opremanjem igrališta za naše najmlađe u Ča-bru i Plešcima, nastavili smo sa sanacijom sakralnih objekata u dijelu obnove pročelja crkve Ča-bar, Prezid i Gerovo, kao i resta-uracijom zidnih i stropnih oslika crkve na Svetoj Gori, preuredili smo zajedničke prostore u paviljo-nu I. dvorca Zrinski i u njih prese-

lili urede Gradske uprave, i drugo.Kada sumiramo naprijed na-

vedene vrijednosti radova i inve-sticija, a koje su od izuzetnog zna-čaja za razvoj Čabra, proizlazi da je ili da će biti, samo u razdoblju od 2011. - 2013. godine, ulože-no oko 74 milijuna kuna. Mora se priznati da to nije malo!

Zadovoljstvo mi čini i činjeni-ca da smo i pri završetku s potre-bitim radnjama za realizaciju pro-jekta “Dom za starije i nemoćne Gerovo”. S obzirom da u prošlo-godišnjem postupku javne nabave

za odabir privatnog partnera nije bilo potencijalnih ponuditelja, po-stupak JN je ponovljen početkom ove godine. U prvom stupnju po-stupka svoje zahtjeve za sudjelova-nje dostavila su dva sposobna na-tjecatelja/ponuditelja. Uslijedile su radnje objave poziva za dosta-vu inicijalnih ponuda, postupak pregovaranja, objava poziva za dostavu konačne ponude i odabir konačne ponude. Nakon odabi-ra ponude zajednice ponuditelja “Orkan Energija” d.o.o., Medulin i “Casa Vita” Gmbh, Hannover,

Radovi rekonstrukcije vodovodne mreže u Gerovu Sanacija kolnika na cesti Gorači-Prezid

Natkrivene tribine u Gerovu

Page 7: Dragi kraj - Čabaršetak i otvaranje do kraja 2013. godine. - Rekonstruirali smo mjesnu ulicu u Zamostu, a u tijeku je za- ... dova na rekonstrukciji vodovoda u Tršću, u suradnji

7

I n f o r m a t I v n o g l a s I l o g r a d a Č a b r a

Dragi kraj

SUNČANA ELEKTRANA “GEC” PLEŠCE

Jedno od značajnijih gos-podarskih subjekata, ne samo u dolini Čabranke, već i na cijelom području grada Čabra, svakako je

poduzeće  “GEC” d.o.o. Plešce, tvrtka specijalizirana za izradu plastične ambalaže i proizvoda s tradicijom od preko 40 godi-na. Osnovna djelatnost je  izra-da plastične ambalaže od LDPE materijala, a obuhvaća sve vrste vrećica, folija i tisak na ambala-žu. Dugogodišnje iskustvo i pri-lagodljivost tržištu osnovne su pretpostavke uspjeha kao i za-dovoljstva kupaca. Poduzeće po-sjeduje certifikat kvalitete  ISO 9001:2000  od 2004. godine. Trenutno zapošljava 14 djelatni-ka, a na čelu tvrtke nalazi se Ire-na Gec Andlar, mag.oec.

Poduzeće “Gec” d.o.o. Pleš-ce svoju djelatnost izrade pla-stične ambalaže u 2012. godi-ni proširilo je i na proizvodnju električne energije. Početkom go-

dine na krovu proizvodnog po-gona u Plešcima izgrađena je i puštena u pogon jedna od prvih Sunčanih elektrana u Hrvatskoj snage 20 kw. Godišnje će proi-zvoditi oko 20.000 kWh, ovisno o broju sunčanih sati. Bez obzi-ra na administrativne poteškoće od ideje do realizacije proteklo je tek nekoliko mjeseci. U planu je i izgradnja vlastitih elektrana te usluga projektiranja i izgrad-nje sunčanih elektrana za druge korisnike.

Svjesni mogućnosti koje pru-ža proizvodnja električne energi-je putem sunčanih elektrana iz-među poduzeća Solar model d.o.o. i stranog partnera, dogo-vorena je zajednička suradnja na području izgradnje sunčanih elektrana u Hrvatskoj. Na taj na-čin tvrtka “GEC” se uključila u novu djelatnost i među rijetki-ma je u Hrvatskoj koji perspek-tivu razvoja vidi u novim obnov-ljivim izvorima energije, toliko potrebnim u gospodarstvu, ali i u svakodnevnom životu. Srce elektrane predstavljaju serijski povezani fotonaponski moduli koji sunčanu energiju pretvara-ju u električnu energiju. Solarni moduli  proizvode istosmjernu struju, a jedna od važnijih ka-rakteristika svih komponenti je dugi životni vijek što omoguću-je dugoročan povrat investicije u sunčanu elektranu i potpunu mogućnost recikliranja nakon demontaže.

prijedlog ugovora s ostalom doku-mentacijom javne nabave dostav-ljen je na ocjenu i odobrenje Agen-ciji za JPP i Ministarstvu financija RH. Nakon dobivene suglasnosti od strane Ministarstva, očekuje-mo i vjerujemo u pozitivno mišlje-nje na nacrt Konačnog ugovora od strane Agencije za JPP, najka-snije do kraja ove godine. Na taj način stvoreni bi bili uvjeti za po-četak izgradnje objekta Doma od strane odabranog investitora-pri-vatnog partnera, u proljeće 2013. godine.

Bez obzira na brojne poteško-će koje sam naveo u uvodnom di-jelu teksta, nastavljamo sa svim dogovorenim aktivnostima te rea-lizacijom svih projekata i progra-ma, posebice u oblasti komunalne infrastrukture, koje smo obeća-li našim žiteljima na početku mo-jeg mandata, i koje ćemo zasigur-no ostvariti u cijelosti, a slobodan sam reći i više do toga.

Gradonačelnik: Željko Erent, dipl.iur.

Uređenje pročelja crkve u Prezidu

ŠRC Plešce

Irena Gec Andlar

Page 8: Dragi kraj - Čabaršetak i otvaranje do kraja 2013. godine. - Rekonstruirali smo mjesnu ulicu u Zamostu, a u tijeku je za- ... dova na rekonstrukciji vodovoda u Tršću, u suradnji

8

I n f o r m a t I v n o g l a s I l o g r a d a Č a b r a

Dragi kraj

16. studenog ove go-dine Čabar je po-sjetila ministrica za Slovence v za-mejstvu in po sve-

tu Ljudmila Novak. Glavna svrha njezine posjete, kako je istakla na prijemu kod grado-načelnika grada Čabra Željka Erenta, je u tome da se isko-risti bogatstvo međusobne po-vijesti i suradnje hrvatskog i slovenskog naroda ovoga po-dručja i na tome izgrade novi dodatni putovi i smjerovi su-radnje s razvojem prijateljstva.

Ugostivši je u Maloj vijeć-nici, gradonačelnik grada Ča-bra Željko Erent naglasio je kako je do sada, upravo radi toga što s jedne i druge stra-ne žive ljudi vezani običaji-ma, kulturom i dijalektom, bilo premalo ovakih susreta. “Nažalost, granica je razdvo-jila ovaj narod i Schengen je

učinio brojne poteškoće razvo-ju ovoga kraja, i to i s jedne i s druge strane. Veze je teško bilo održavati, ali smo to ne-kako činili pa će nam i usko-ro, kad Hrvatska uđe u EU, ipak biti lakše obnoviti život uz granicu, posebno jer su ov-dje ljudima na raspolaganju izuzetne prirodne ljepote koje mogu privući brojne ulagače, a slovenska iskustva u tome će namsigurno pomoći.”, ista-knuo je gradonačelnik Erent.

Posjetu Ljudmile Novak, slovenske ministrice za iselje-nike, organiziralo je Sloven-sko kulturno društvo Gorski kotar, a središnji je cilj bio upoznavanje sa slovenskim življem koji stoljećima živi u ovom pograničnom dijelu Hr-vatske i Slovenije. Ministri-ca je najprije posjetila Prezid, gdje su je u “Gostilni Škrjanc” dočekali predsjednik Sloven-

skog kulturnog društva Gor-ski kotar Slavko Malnar koji joj je u ime žitelja ovog pod-ručja, kako Slovenaca tako i Hrvata, zaželio dobrodošlicu. Uslijedio je posjet Goranskoj kući Vesel i Zavičajnoj zbirci u Prezidu te odlazak u Tropete gdje su Anita i Branko Pintar u svojem OPG-u priredili de-gustaciju njihovih sireva i pro-izvoda od voća. Protokolom je potom uslijedio prijem kod ča-barskog gradonačelnika Želj-ka Erenta gdje je bilo riječi i o radu spomenutog Društva, položaju mladih, dopunskoj nastavi slovenskog jezika, a gostima iz Slovenije omogu-ćeno je razgledavanje Zavičaj-ne zbirke, izložbe lovačkih tro-feja, izložbe likovne kolonije i stalnog izložbenog postava Vi-lima Svečnjaka.

Potom je na red došao obilazak drugih dijelova ča-barskog područja - najprije mjestašca Plešce u kojem joj je predstavljena Palčeva šiša, zatim posjet crkvi Presvetog Trojstva i Svetoj Gori. Završni dio bio je vezan uz posjet Ma-lom Lugu i spomeniku Petra Klepca, odnosno Tršću gdje je upoznata s rudarskom tradici-jom tršćanskog kraja. Na sa-mom kraj bilo je druženje uz harmoniku u ugostiteljskom objektu u Kozjem Vrhu.

Na održanom referendumu za ulazak u EU žitelji gra-da Čabra iskazali su ogro-

mnu podršku europskoj politici od čak 81,93% odazvanih birača, što je najveća iskazana podrška u Pri-morsko-goranskoj županiji i jedna od najvećih u Hrvatskoj. Zasigurno je da je na ovakav rezultat utjeca-la blizina granice sa Slovenijom, od-nosno dosadašnja uspješna “me-đususjedska suradnja”, suživot uz granicu i dobra međusobna ko-munikacija svih ljudi s obje stranice granice.

Da je to tako, i prije održavanja referenduma, potvrdili su grado-načelnik grada Čabra Željko Erent i župan pobratimljene občine Loš-ka dolina Janez Komidar na tradi-cionalnom susretu na granici odr-žanom potkraj prosinca prošle godine. U zajedničkoj izjavi, u ugod-noj i opuštenoj atmosferi i zimskom ugođaju, na prostoru između gra-ničnih prijelaza Prezid i Babno Polje, Erent i Komidar podijelili su mišljenje da je, unatoč schengenskom reži-mu, suradnja između dviju lokalnih samouprava dobra, uspješna i na visokom nivou, ističući da se odraz dobrih odnosa očituje i u zajednič-kim akcijama koje se provode u po-liciji i carini, lovačkim, vatrogasnim i drugim udrugama te gospodarstvu. Uz zajedničku zahvalu na dosa-dašnjoj suradnji zaželjeli su daljnju uspješnu kvalitetu suživota, zaže-ljeli su nastavak razvoja u obostra-nom interesu, posebice u interesu stanovništva u ovom pograničnom prostoru, posebice kada sadašnja granica bude prošlost. A tome smo sve bliže i bliže.

ČABRANI UVELIKO PODRŽALI REFERENDUM

SLOVENSKA MINISTRICA U ČABRU

Prilikom susreta na granici: Željko Erent i

Janez Komidar

S prijema kod gradonačelnika

Ministrica u Galeriji Vilima Svečnjaka

Page 9: Dragi kraj - Čabaršetak i otvaranje do kraja 2013. godine. - Rekonstruirali smo mjesnu ulicu u Zamostu, a u tijeku je za- ... dova na rekonstrukciji vodovoda u Tršću, u suradnji

9

I n f o r m a t I v n o g l a s I l o g r a d a Č a b r a

Dragi kraj

Blagdan Velike Gospe u čabarskom se kra-ju tradicionalno obilje-

žava na dva lokaliteta. Tako je bilo i ove godine. U prijepod-nevnim satima započelo je okupljanje vjernika iz Prezida i okolnih župa čabarskog kraja te susjedne Slovenije ispred crkvice Majke Božje od Se-dam Žalosti na Žalosnom Vrhu. Misno slavlje predvo-dio je velečasni Tomislav Rav-njak, župnik župa Prezid i Tr-šće, a pjevne dionice izvodili su članovi Mješovitog pjevač-kog zbora župe svetog Vida iz Prezida pod ravnanjem Je-lene Malnar. Vrijeme je bilo naklonjeno vjernicima koji su se okupili u velikom broju. Brojna vozila parkirana po li-vadama u blizini crkvice Maj-ke Božje od Sedam Žalo-sti, uz prilazni put od Kozjeg Vrha do crkvice, kao i uz dr-žavnu cestu Prezid – Parg, ne samo s hrvatskim regi-stracijama, već i onima iz su-sjedne Slovenije, Francuske, Bosne i Hercegovine i Nje-

mačke, potvrdila su činjenicu da su mnogi iseljenici iskoristili posjet zavičaju kako bi nazo-čili ovoj svečanosti. Zavidna je bila i ugostiteljska ponu-da, ponuda dječjih igračaka i predmeta izrađenih od drva koje proizvodi obrt “Klepac” iz Čabra. Anita Pintar iz Čabra prodavala je domaći sir i osta-le domaće proizvode, dok je Milan Zemljić iz Čabra izložio više vrsta čajeva i ljekovitog bilja. Za svakoga se našlo po-nešto, a najsretnija su bila dje-ca koja su uživala u svježem zraku i lijepom vremenu.

Sličan ugođaj bio je u po-podnevnim satima u svetištu Majke Božje na Svetoj Gori, gdje je u 16 sati misno slav-lje predvodio velečasni Ivan Troha, župnik župa Gerovo i Hrib, ujedno i čuvar svetišta na Svetoj Gori. Ugođaju sve-te mise doprinijeli su članovi Mješovitog pjevačkog zbora župe Gerovo pod ravnanjem Nevenke Žagar, ali i brojni vjernici iz susjednih naselja.

Euharijstijskim slav-ljem koje je pred-vodio vlč. Tomi-

slav Ravnjak, župnik iz Tršća, uz pratnju Mješo-vitog pjevačkog zbora župe svetog Andrije apo-stola Tršće, u Ravnicama je i ove godine obilježen blagdan Pohođenja Ma-rijina i stota obljetnica iz-gradnje tamošnje crkvice. Tom je prilikom vlč. Rav-njak zahvalio svim vjerni-cima Ravnica i okolnih na-selja, posebice članicama Udruge žena “Goransko srce Čabar 2008”, na ulo-ženom trudu kako bi se ova obljetnica što dosto-janstvenije obilježila, što je još jedan dokaz vjekov-nog odrastanja ovdašnjih žitelja pod paskom vje-re i duhovnog usmjere-nja. Svečano euharistijsko slavlje uveličalo je i kršte-nje male Jelene Križ iz obližnje Srednje Drage.

Nedjeljno misno slav-lje crkvica Pohođenja Ma-rijinoga dočekala je u no-vom ruhu, s obnovljenom fasadom i unutrašnjošću,

novim izgledom okoliša, novom ogradom, ali i po-stavljenom solarnom ra-svjetom na obližnjem bo-ćalištu s nekoliko novih natkrivenih stolova. Cvi-jeća je bilo na sve strane, sve je odisalo ljepotom, a vrijeme je bilo naklonje-no vjernicima koji su pristi-gli iz svih župa čabarskog kraja. a tu su se već tradi-cionalno našli i nekadaš-nji stanovnici Ravnica koji sada žive u većim sredi-nama Hrvatske ili u ino-zemstvu.

Da bi se ovogodišnja obljetnica održala u “no-vom ruhu”, pobrinuli su se mnogi donatori i ljudi dobre volje koji zaslužuju iskrenu pohvalu: Udruga žena “Goransko srce Ča-bar 2008”, Uprave šuma - Podružnica Delnice, Šu-marija Prezid, Grad Čabar, “Protektor-Bandag-Ka-talinić”, ZR “Zidar”, Valter Turk, Obrt Naglić, “Sked-nari”, GO Hrvatske seljač-ke stranke, OPG Marija-na Malnara, DŠR “Bulin” i drugi.

“ROUNIŠKA MAŠA”

OKUPLJANJE VJERNIKA NA ŽALOSNOM VRHU I SVETOJ GORI

S misnog slavlja na Žalosnom Vrhu

vlč. Tomislav Ravnjak krsti malu Jelenu

Page 10: Dragi kraj - Čabaršetak i otvaranje do kraja 2013. godine. - Rekonstruirali smo mjesnu ulicu u Zamostu, a u tijeku je za- ... dova na rekonstrukciji vodovoda u Tršću, u suradnji

10

I n f o r m a t I v n o g l a s I l o g r a d a Č a b r a

Dragi kraj

Nakon prošlogodiš-nje suradnje OŠ “Petar Zrinski” Ča-

bar i OŠ HEROJA JANEZA HRIBARJA iz Staroga Trga pri Ložu na projektu “TRA-DICIJA, KULTURA, ZNANJE – BEZ GRANICA” surađiva-ti nastavljaju i ove školske godine. Ovogodišnji projekt ima naslov “PUT VUNE” i za-počeo je predavanjima ing. poljoprivrede Predraga Ja-neša po čabarskim osnov-nim školama. Predrag Ja-neš česti je gost čabarskih osnovaca i njegova preda-vanja i načine prilaženja po-jedinim temama učenici vrlo rado prihvaćaju. Temu Put vune najprije su slušali uče-nici u PŠ Gerovo i PŠ Tršće, dok su učenici iz Čabra i Prezida isto predavanje po-praćeno projekcijama slu-šali nešto kasnije.

Zanimljivo je bilo u Po-dručnoj školi u Prezidu u kojoj su se okupili učenici četvrtih razreda s područ-ja Čabra i učenici petih ra-zreda iz Staroga Trga. Sa

svojim učiteljima najprije su obišli privatno gospodar-stvo u Prezidu koje se bavi uzgojem ovaca i upozna-li se što sve treba raditi na jednom takvom gospodar-stvu, a posebno je bilo za-nimljivo striženje ovaca kao prvi korak u obradi vune.

Nastavak je slijedio u školi u Prezidu gdje su pre-zidanske žene prezentira-le ostale radnje vezane uz vunu: Ružica Sterle prala je vunu, Marija Lautar i Ivan-ka Kvesić “čehale” su vunu, Matilda Mesić pokazala je kako se radi s grebenama ili gargašama, Biserka Vr-hovac prela je na kolovratu, a Smilja Klepac učenicima je pokazivala kako se pletu čarape.

Sve su faze u obra-di vune učenicima bile za-nimljive, ali gargaše i kolo-vrat su najradije isprobavali. Neki su čak i pleli, a “čehali” su svi. Svakako – zanimljiv i poučan projektni dan u Pre-zidu.

Dan Osnovne ško-le “Petar Zrinski” Ča-bar obilježen je druže-

njem, kulturno-umjetničkim programom, proglašenjem najuspješnijih učenika u kre-ativnim postignućima i sport-skim natjecanjima. Posebni pozdrav upućen je učenicima osmih razreda koji su završi-li osmogodišnje školovanje. Sve to zbivalo se je u Područ-noj školi u Gerovu. Tom je pri-likom istaknuto da ova ško-la pripada Drugoj generaciji Eko-škola u Republici Hrvat-skoj, a ove su godine po šesti put obnovili svoj status i dobi-li Zlatni certifikat i trajni status Međunarodnih Eko-škola. U znak toga ovogodišnji Naj-učenici/ce u školskoj 2011/12. godini Tihana Arh iz Tršća, Marija Žagar iz Prezida, Ivan Žagar iz Gerova, Sven Man-dić i Stella Ožbolt iz Čabra po-digli su Zelenu zastavu. Na-ime, Razredna vijeća škola odabrala su učenike koji se ističu odgovornim ponaša-njem, radom i cjelokupnim odnosom prema školi i škol-skim obvezama.

U školi se tijekom godi-ne provodi natječaj “Naj-dje-lo nesebične pomoći” s ci-ljem poticanja solidarnosti, dobrovoljnosti i humanosti među učenicima. Ove go-dine na natječaj je pristiglo 6

prijava učenika od 1. do 8. ra-zreda, a odlukom stručnog povjerenstva u čijem su radu sudjelovali predstavnici Vije-ća učenika, Vijeća roditelja i Učiteljskog vijeća pojedinač-ne nagrade pripale su: Lani Reljac i Stelli Ožbolt – 7. ra-zred Čabar, za pomoć učeni-ci iz razreda; Meri Malnar – 3. razred Prezid za pomoć stri-cu; Patriciji Štimec – 4. razred Plešce - za pomoć mlađim učenicima, dok su grupne nagrade pripale Područnoj školi Plešce, za sudjelova-nje u humanitarnoj akciji “So-lidarnost na djelu”, i 1. razre-du Područne škole Prezid, za sudjelovanje u humanitar-noj akciji “Pomozimo djeci Lei i Draženu da češće dolaze svojoj obitelji”.

Na provedenom natječaju “Eko-fotka 2012.” sudjelova-lo je 29 učenika s ukupno 52 fotografije. Stručna komisija u kojoj su bili: Lovorka Grača-nin, prof., Tina Malnar, dipl.uč. i Andrej Zbašnik, prof., oda-brala je deset najuspješnijih fotografija koje su izložene u školi. Pobjednici su bili: Anto-nella Ožbolt, učenica 2. razre-da Matične škole Čabar; sku-pina foto – radionice koju vodi učiteljica Sanda Erent osvojila je drugo mjesto a Nives Turk učenica 1. razreda matične škole Čabar treće mjesto.

UZ DAN OŠ “PETAR ZRINSKI” ČABAR

NASTAVLJAJU SURAĐIVATI

S programa Dana škole u Gerovu

Tako to rade prezidanske žene

Page 11: Dragi kraj - Čabaršetak i otvaranje do kraja 2013. godine. - Rekonstruirali smo mjesnu ulicu u Zamostu, a u tijeku je za- ... dova na rekonstrukciji vodovoda u Tršću, u suradnji

11

I n f o r m a t I v n o g l a s I l o g r a d a Č a b r a

Dragi kraj

“Na primjerima 174 poginula i oko 1400 ranjenih redarstvenika u “Oluji” moramo se naučiti kako

se voli svoja domovina, ali i cijeniti ono što smo stekli kroz borbu. Današnji dan prilika je da im zahvalimo za sva dobra koja su uči-nili za nas i za svoje obitelji,” rekao je Željko Erent, gradonačelnik grada Čabra, na sve-čanosti obilježavanja Dana pobjede i domo-vinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja, Dana drvara i šumara grada Čabra te blag-dana Gospe Snježne, koja je po 17. puta odr-žana u Lividragi uz prisustvo brojnih gostiju, uzvanika, vjernika i žitelja čabarskog kraja, Gorskog kotara i Primorja. Govoreći u ime organizatora: “FinvestCorpa” d.d. Čabar, Hr-vatskih šuma Uprave šuma podružnice Del-nice, Šumarije Gerovo, Grada Čabra i Turi-stičke zajednice grada Čabra, Željko Erent je istaknuo značaj ovoga dana za stvaranje samostalne i neovisne Hrvatske i upitao se je li se sve to slučajno poklopilo. “Na današ-nji dan naši redarstvenici su oslobodili oku-piranu Hrvatsku, a dio naših boraca pripre-mao se na ovome mjestu u Lividragi prije odlaska na bojišnicu. Njegujmo uspomenu na te događaje i hrabrost naših boraca koji nisu štedjeli ni sebe ni svoje živote da nam omoguće život u slobodi dostojan čovjeka. Njihov trud moramo znati cijeniti i dostojan-stveno obilježavati, a ne da prolazimo kroz opustjela naselja bez vidnih znakova ozna-čavanja ovih obljetnica. Ovom prilikom mo-ramo se podsjetiti da je prije 17 godina na

ovom istom mjestu potpisana Povelja o su-radnji drvara i šumara grada Čabra kao znak želje za obostrano kvalitetnijom suradnjom u domeni gospodarstva od strane nositelja sveukupnog razvoja naše sredine. Prošlost Lividrage, kao simbola nekadašnjeg živo-ta, podsjeća nas i na brojna druga zbivanja u ovome kraju, od početaka razvijanja drvne industrije, naseljavanja pojedinih predjela, ali i teškog života Gorana kojima je šuma pred-stavljala sve.”

Svečanosti u Lividragi nazočili su broj-ni gosti i uzvanici, među kojima rektor Ka-tedrale sv. Vida u Rijeci, prepozit i počasni građanin grada Čabra monsinjor Ivoslav Li-nić, prečasni mons. Juraj Petrović, zamjenik gradonačelnika Duško Kvaternik, predsjed-nik Nadzornog odbora “FinvestCorpa” gos-podin Marijan Filipović, Srećko Petranović, voditelj, i Herman Sušnik, savjetnik u Upravi šuma Podružnica Delnice, Zdravko Tomac, predsjednik Gradskog vijeća grada Čabra, brojni vjernici iz svih župa ovog okruženja, ali i pojedinih župa s područja Gorskog ko-tara i Primorsko goranske županije. Na pla-tou ispred obnovljene zavjetne kapelice Maj-ke Božje Snježne misno slavlje predvodio je mons. Juraj Petrović uz sudjelovanje mons. Ivoslava Linića i domaćeg župnika Ivana Tro-he te Mješovitog pjevačkog zbora župe Ge-rovo. Obilježavanje je nastavljeno predstav-ljanjem starih običaja i tradicionalnih zanata, čime je nastavljena akcija započeta prije ne-koliko godina vezana uz istraživanje i nje-govanje prošlosti ovog kraja, da bi sve bilo okončano zajedničkim druženjem uz jela, pića i zabavu.

Uoči same svečanosti u Lividragi iza-slanstvo Gradskog vijeća grada Čabra, u sa-stavu Ivanka Križ, Ivanka Turk i dr. Krešimir Sandukčić, položilo je cvijeće i upalilo svije-će ispred spomenika hrvatskim braniteljima u središtu Čabra.

32. SMOTRA DJEČJEG KAJKAVSKOG PJESNIŠTVASlobodno se može reći da je ovogodišnja 32. smotra dječjeg kajkavskog pjesniš-tva “Dragutin Domjanić” u Svetom Ivanu Zelini prošla u znaku čabarskih osnovnoš-kolskih kajkavaca. Na ovo-godišnju Smotru dječjeg kaj-kavskog pjesništva odazvalo se 45 osnovnih škola s uku-pno 265 učeničkih radova. Ocjenjivačko povjerenstvo u sastavu dr. sc. Ivo Kalin-ski, prof. dr. sc. Joža Skok i dr. sc. Božica Bažur za obja-vu u ovogodišnjoj zbirci pod naslovom “Oblak, najdi me” odabralo je 56 radova od ko-jih su 32 predložena za javnu izvedbu na završnom doga-đanju Smotre u subotu 20. li-stopada u Sv. Ivanu Zelini. Uspjeh čabarskih osnov-noškolskih kajkavaca ogleda se u činjenici da je OŠ “Pe-tar Zrinski” Čabar jedina ško-la s kajkavskoga govornoga područja koja je u završnom recitalu smotre imala četiri izvođača. Bile su to: Maja Turk iz Područne ško-le Prezid, voditeljica Rezika Jašarević, pjesmom “TEĆ”, Sabina Fučak iz PŠ Tršće, voditeljica Tatjana Turk, pje-smom “MAJA SJESTRA BLI-ZANKA”, Sara Turk iz PŠ Ge-rovo, voditeljica Vilma Žagar, stihovima “NAJ” i Lana Re-ljac iz Matične škole Čabar, voditeljica Marina Hrga Arh, pjesmom “KO PRIDEŠ V PU-BERTET”.Uz čabarske pjesnike istakle su se i ilustratorice radova svojih prijateljica Ana Mari-ja Kvas i Doroteja Crnković s voditeljicom Lovorkom Gra-čanin. Dijelovi njihovih rado-va našli su mjesta u zbirci, a cjeloviti su izvješeni na pri-godnoj izložbi u auli Dvorane “Kraluš”. Među nagrađenim radovima na završnoj Smotri našao se i rad Lane Reljac iz Matične škole Čabar “Ko pri-deš v pubertet”. Lana i nje-zina obitelj bogatiji su za vrt-ni kamin sponzora Betonare FUČKAN iz Donje Zeline.

LIVIDRAGA 2012.

Pogled na događanja uz štandove

Uzvanici i vjernici na misnom slavlju

Page 12: Dragi kraj - Čabaršetak i otvaranje do kraja 2013. godine. - Rekonstruirali smo mjesnu ulicu u Zamostu, a u tijeku je za- ... dova na rekonstrukciji vodovoda u Tršću, u suradnji

12

I n f o r m a t I v n o g l a s I l o g r a d a Č a b r a

Dragi kraj

Mjesec rujan u ča-barskom je kra-ju već godinama razdoblje u ko-jem se prisjeća-

mo daleke 1943. godine i povrat-ka prvih interniraca iz talijanskih logora smrti u spaljene i poruše-ne domove, ali i mjesec u kojem se analiziraju aktivnosti u prote-kloj godini. Tako je bilo i ove go-dine, a brojna događanja uspješno su doprinijela obilježavanju obljet-nice i daljnjoj promidžbi ove sredi-ne. Sve je započelo krajem kolovo-za organiziranjem tradicionalnog malonogometnog turnira - “17. memorijala poginulim branitelji-ma” u Prezidu, a potom nastav-ljeno u subotu 08. rujna kada je Ski-klub “Rudnik” Tršće organizi-rao Otvoreno prvenstvo grada Ča-bra u uličnom slalomu na rolama. Od 23 natjecatelja iz “Rudnika”, “Medvešćaka” Zagreb i “Jaske” iz Jastrebarskog najbolje rezulta-te postigli su Dalibor Franjković i Klara Leskovar. Istog dana u Pleš-cima je održano međunarodno natjecanje vatrogasne mladeži – 15. memorijal “Marijan Majetić” na kojem su sveukupni pobjed-nici, ali i pobjednici u tri od četi-ri kategorije bili vatrogasna djeca i mladež “San Marino” iz Novog Vinodolskog.

Tijekom vikenda od 07. do 09. rujna dobro je bilo posjeće-no Svetište Majke Božje Karmel-ske na Svetoj Gori kod Gerova, mjesto tradicionalnog okupljanja vjernika iz župa čabarskog kra-ja, Gorskog kotara, Primorja, oko-lice Rijeke i susjednih slovenskih župa, a sve uz blagdan Male Gos-pe. Tijekom trodnevnog hodoča-šća održano je osam misa koje su predvodili svećenici Ivan Tro-ha, Tomislav Ravnjak, opat Mir-ko Nikolić (za vjernike iz Primor-ja i Gorskog kotara), Andrej Pažur i Franc Trstenik (za vjernike iz Slovenije), dok je svečanu kon-celebriranu sv. misu u nedjelju u 11 sati za sve pokojne internir-ce, hrvatske branitelje i žrtve ra-tova predvodio riječki nadbiskup i metropolit mons. dr. Ivan Dev-čić. U misnom slavlju sudjelovali su i svećenici Jure Moguš iz Klane, Mirko Hladni iz Clevelanda, Ohio, USA, te domaći župnici Ivan Tro-ha i Tomislav Ravnjak.

Središnji događaj ovogodišnjeg obilježavanja 12. rujna Dana gra-da Čabra bio je u srijedu 12. ruj-na, kada je u prijepodnevnim sa-tima gradonačelnik Čabra Željko Erent primio naj-učenike Osnov-ne škole “Petar Zrinski” Čabar i Srednje škole “Vladimir Nazor” Čabar - Stellu Ožbolt, Svena Man-

12. RUJAN

DAN GRADA ČABRA

Ulični slalom na rolama u Čabru

Atletska utrka - protiv ovisnosti

Brojni vjernici na jednoj od misa u Sv. Gori Nadbiskup Ivan Devčić

Page 13: Dragi kraj - Čabaršetak i otvaranje do kraja 2013. godine. - Rekonstruirali smo mjesnu ulicu u Zamostu, a u tijeku je za- ... dova na rekonstrukciji vodovoda u Tršću, u suradnji

13

I n f o r m a t I v n o g l a s I l o g r a d a Č a b r a

Dragi kraj

Društvenom domu u Plešcima za-počela je svečana sjednica Grad-skog vijeća grada Čabra kojoj su nazočili saborski zastupnici Zlatko Komadina i Josip Borić, mons. Ivo-slav Linić, počasni građanin grada Čabra, predstavnici goranskih jedi-nica lokalne samouprave, izaslan-stva pobratimljenih sredina iz Hr-vatske i Slovenije, gospodarstvenici i poduzetnici čabarskog kraja, čla-novi Gradskog vijeća te dobitnici ovogodišnjih javnih priznanja gra-da Čabra. Na svečanoj sjednici go-vorili su Zdravko Tomac, predsjed-nik Gradskog vijeća grada Čabra, Željko Erent, gradonačelnik grada Čabra, Marijan Pleše, gradonačel-nik Delnica, koji je u ime jedinica lokalne samouprave Gorskog ko-tara čestitao Dan Grada, saborski zastupnik Josip Borić i prof. Ivan Janeš.

Nakon kulturno-umjetničkog programa u izvođenju učenika Osnovne škole “Petar Zrinski” Ča-bar – Tihane Arh, Josipa Malnara i Luke Erenta, uslijedila je podje-la priznanja grada Čabra ovogo-dišnjim dobitnicima. Gradona-čelnik Željko Erent, predsjednik Gradskog vijeća Zdravko Tomac i Silvana Šebalj-Mačkić, predsjed-nica Odbora za izbor i imenova-nje Gradskog vijeća, uručili su Pal-ketu za životno djelo prof. Ivanu Janešu iz Makovog Hriba, zlatne plakete dobili su: Josip Lakota iz Kozjeg Vrha, dr. Marija Lipovac-Mrđen iz Ravnica, Marijan Lisac iz Gerova, Ski-klub “Rudnik” Tr-šće i Miroslav Turk iz Prezida,

dok su srebrne plakete pripale: Andriji Wolfu iz Tršća, Ogranku Matice hrvatske Čabar, “Geom-u” Gerovo, Vladimiru Čopu iz Gero-va, Marku Smoleu iz Plešci, “Toni trade-u” d.o.o. iz Makovog Hriba i Obrtu “Muhvić” iz Malog Luga. Godišnja nagrada grada Čabra pripala je Dobrovoljnom vatroga-snom društvu Plešce, Udruzi žena “Goransko srce Čabar 2008” iz Tršća, Josipu Gašparcu iz Zamo-sta, Milanu Čopu iz Tršća, Da-riu Tomcu iz Hriba, Matiji Tur-ku iz Črnog Potoka i Niku Janešu iz Kočevja, dok je Zahvalnica gra-da Čabra uručena Jurgenu Hagel-mannu iz Njemačke.

Manifestacije uz rujansko obi-lježavanje Dana grada Čabra na-stavljene su otvaranjem izložbe Vilima Svečnjaka “Aktovi i Eroti-kon”, otvorenjem “Staze predato-ra” na prostoru ispred Područne škole u Tršću, podjelom prizna-nja najboljim sudionicima u akciji “Birajmo najljepši balkon i okoliš” te “Danima krušaka” na Obitelj-skom poljoprivrednom gospodar-stvu “Pintar” u Čabru. Tijekom rujna bilo je i drugih manifesta-cija - radionice posvećene nema-terijalnoj baštini u Palčavoj šiši u Plešcima, memorijalni pohod ča-barskih planinara u spomen Ane Marije Naglić, otvaranje poliva-lentnog prostora Moto kluba “Go-ranski vukovi” u Tršću te prigod-ni koncert “Pjesme za srce” kojeg je u Domu kulture “12. rujan” u Tršću organizirala Udruga žena “Goransko srce Čabar 2008”.

dića, Tihanu Arh, Mariju Žagar i Ivana Žagara s njihovim ravnatelji-ma prof. Ivanom Kvesićem i prof. Kristijanom Rajšelom, nakon čega je u organizaciji Zajednice šport-skih udruga grada Čabra uslije-dila tradicionalna atletska utrka mladeži ulicama Čabra “Trka gra-da Čabra – protiv ovisnosti”. U 10

sati su izaslanstva Gradskog vijeća i grada Čabra u sastavu Zdravko Tomac, Željko Erent, Ivan Kvesić i Kristijan Rajšel te Duško Kvater-nik, Dragutin Vrus i Vinko Kovač položila cvijeće i upalila svijeće na spomeniku hrvatskim braniteljima u Čabru i spomeniku internirci-ma u Malom Lugu. U 12,00 sati u

Izaslanstvo Grada položilo cvijeće i zapalilo svijeće na spomeniku hrvatskim braniteljima u Čabru

Sa svečane sjednice u Plešcima

Ovogodišnji dobitnici javnih priznanja

Page 14: Dragi kraj - Čabaršetak i otvaranje do kraja 2013. godine. - Rekonstruirali smo mjesnu ulicu u Zamostu, a u tijeku je za- ... dova na rekonstrukciji vodovoda u Tršću, u suradnji

14

U sklopu događanja vezanih uz obilje-žavanje Dana gra-da Čabra u prosto-ru Galerije Vilima

Svečnjaka u dvorcu Zrinskih u Ča-bru postavljena je izložba Svečnja-kovih radova pod nazivom “aktovi i Erotikon” autorice Branke Arh, povjesničarke umjetnosti iz Rije-ke. Radi se o zbirci sačinjenoj od tridesetak radova nastalih od sre-dine dvadesetih godina pa sve do sredine osamdesetih godina proš-loga stoljeća. U dijelu svečanog programa otvaranja izložbe, a na-kon uvodnih riječi voditelja Zvoni-mira Lipovca, Branka Arh je bira-nim riječima predstavila smisao i sadržaj izložbe pri čemu je ista-knula: “Vilim Svečnjak je od naj-ranijih slikarskih početaka, kroz sve stvaralačke godine, sve faze i cikluse slikao ljepotu i senzualnost žene. Hrvatskoj slikarskoj baštini moderne ostavio je važnu cjelinu ženskih aktova koji dopunjuju sli-ku umjetnika i njegov rad”. Osvr-nula se i na pojedina razdoblja Svečnjakovog bavljenja ženskim tijelom i njezinom ljepotom, ilu-strirajući pri tome svoje izlaganje upućivanjem na pojedina izložena djela, koja su kroz četiri zaokruže-

ne cjeline imala namjeru prikaza-ti autorovu sveukupnost i značaj u slikanju aktova. Tom je prigodom navela da je u oblikovanju ženskog tijela Svečnjak naglašavao tijelo kao ideju kojoj je uvijek pridavao neku novu likovnu misao. U završ-nim je riječima Branka Arh istakla da grad Čabra cijeni ovog velikog umjetnika, ne samo kroz brigu od autorovoj donaciji od 45 slika, već i organiziranjem prigodnih doga-đanja u Galeriji, od onog prvog iz 1987. godine, kada je startao prvi postav donacije, preko 2003. godi-ne i izložbe povodom 10. godišnji-

ce autorove smrti, do 2006. godine i obilježavanja 100 godina autoro-va rođenja, pa sve do ovogodišnje prigodne izložbe. Čast da otvo-ri izložbu, koja se mogla razgleda-ti sve do početka mjeseca stude-nog, pripala je Dušku Kvaterniku, zamjeniku gradonačelnika grada Čabra, koji je tom prigodom ista-knuo značaj djela Vilima Svečnja-ka, njegovu povezanost uz Čabar, ali i vrijednost Svečnjakove dona-cije gradu Čabru, koja je nemjer-ljiva i predstavlja bogatstvo s ko-jim se ne mogu pohvaliti ni daleko veće sredine.

I n f o r m a t I v n o g l a s I l o g r a d a Č a b r a

Dragi kraj

“AKTOVI I EROTIKON” VILIMA SVEČNJAKA

IZLOŽBE

Da bi ova djela bila dostupna javnost, zaslužni su grad Čabar, grad Rijeka i PGŽ te izdavač pri-godnog kataloga Društvo povjesni-čara umjetnosti Rijeke, Istre i Hr-vatskog primorja.

MEĐUNARODNA LIKOVNA KOLONIJA SLOVENSKOG KULTURNOG DRUŠTVAU prostoru dvorca Zrinski u Ča-bru 07. listopada ove godine, uz pomoć grada Čabra, otvorena je izložba slika međunarodne likov-ne kolonije u organizaciji Sloven-skog kulturnog društva Gorski ko-tar i Etnografske zbirke “Palčava šiša”. Pred više od 40-tak posjeti-telja na otvorenju izložbe govorila je Silvana Lautar iz Tršća, člani-ca SKD i sudionica Kolonije, koja je postavila i organizirala ovu vrlo zanimljivu izložbu dvadesetak sli-ka umjetnika (svih 16 sudionika Kolonije iz Ljubljane, Vrhnike, Logatca, Cerknice, Starog Trga, Prezida, Tršća i Fužina). Izložba slika bila je popraćena crtežima i radovima dječje likovne radionice. Izložba se mogla razgledati sve do 16. studenog, kada je istu posjeti-la i razgledala ministrica za Slo-vence v zamejstvu in po svetu gđa. Ljudmila Novak.

S otvorenja izložbe Vilima Svečnjaka “aktovi i Erotikon”

Autorica izložbe Silvana Lautar

Likovna kolonija u “Palčevoj šiši”

Page 15: Dragi kraj - Čabaršetak i otvaranje do kraja 2013. godine. - Rekonstruirali smo mjesnu ulicu u Zamostu, a u tijeku je za- ... dova na rekonstrukciji vodovoda u Tršću, u suradnji

U organizaciji Udruge “Plodovi gor-ja Gorskog kotara”, Turistič-ko-poljoprivredne i proizvodno-

uslužne zadruge “Lujzijana”, Obiteljkog poljoprivrednog gospodarstva “Pintar” i Turističke zajednice grada Čabra na Obi-teljskom poljoprivrednom gospodarstvu “Pintar” održana je druga po redu mani-festacija “Dan krušaka”, koja je ove go-dine imala i međunarodni karakter jer su se na istoj predstavili i izlagači iz Sloveni-je. Nakon prigodnih riječi Blažice Svetic-ki iz Udruge “Plodovi gorja” te Zvonimira Lipovca, tajnika grada Čabra, prisutnima je bilo omogućeno na desetak štando-va razgledati izložbu, degustirati kruš-ke i delicije od krušaka kao i neke druge

domaće proizvode. Posjetitelji su mo-gli vidjeti kako se kuha rakija, razgledati izložbe uradaka polaznika vrtića, učeni-ka Osnovne škole, radove Zlatka Pocho-bradskog i Petra Lautara, uživati u do-maćem medu i okusima sireva OPG-a “Pintar”. Posebno je zanimljiv bio izložbe-ni prostor Društva podeželskih žena Ko-čevske iz Kočevja, koje su izložile brojne delikatese i predstavile rad svoje Udru-ge. Svatko je ovdje mogao naći nešto za sebe i nije potrebno isticati da su mnogi iskoristili priliku i uživali u raznim slastica-ma te kušanju domaće kruškove rakije.

Iako ove godine vrijeme nije bilo naj-pogodnije za voće i njegov rast, ipak se na svakom štandu našlo krušaka, a si-gurno je mnoge od njih privukla kruš-ka koja je izrasla u vrtu obitelji Trope, ne-posredno uz OPG “Pintar”. Na stablu se mogla vidjeti jedna kruška impresivne veličine i težine od oko jednog kilogra-ma. Mnogi su iskoristili priliku i pod nad-zorom vodiča iz Planinarskog društva Čabra krenuli na planinarski pohod kruž-nom stazom od OPG “Pintar”do izvora Čabranke, a zatim prema Križevoj Dragi, Tropetarskoj stijeni i nazad.

15

“Nije sreća biti vo-ljen. Svatko voli sebe, ali voljeti

drugoga, to je sreća” riječi su koje je, otvarajući koncert pod

nazivom “Pjesma za srce” u prepunoj dvorani Doma kul-ture “12. rujan” u Tršću, izre-kla Vazma Malnar, predsjed-nica Udruge žena “Goransko

srce Čabar 2008.”. Poželjela je nazočnima da večer pro-vedu združeni s prekrasnim glasovima dragih gostiju. Nje-ne su se riječi tijekom koncer-

DANI KRUŠAKA

KOCERT I PJESME RAZGALILI DUŠU I SRCE

ta i obistinile jer svirka i gla-sovi Ante Radoša i Krešimira Perovića, grupe “Botuni” te klapsko pjevanje nikoga nisu ostavili ravnodušnim. Niza-le su se pjesma za pjesmom, mijenjali izvođači. Publike nije štedjela ni glasove ni dlanove. Nitko u dvorani nije ostao rav-nodušan. Publika je djelovala kao jedno, a stvoreni ugođaj bio je potvrda da je koncert uspio.

Članice Udruge žena “Go-ransko srce Čabar 2008.” na ovaj su se način odužile žite-ljima čabarskog kraju na do-bivenoj Nagradi grada Čabra, ali i pokazale da žive s naro-dom, da svojim radom nasto-je oplemeniti našu svakod-nevnicu.

Koncert bi teško bio upri-ličen bez materijalne potpo-re tvrtke “Protektor-Bandag-Katalinić” Gerovo, Marijana Filipovića, ZR “Zidar” iz Ma-kovog Hriba te tvrtki “Štop” iz Prezida i “Toni trade” iz Mako-vog Hriba.

I n f o r m a t I v n o g l a s I l o g r a d a Č a b r a

Dragi krajS nastupa grupe “Botuni” u Tršću

Kruška u vrtu obitelji Trope

Otvorenje “Dana krušaka”, OPG “Pintar”

Page 16: Dragi kraj - Čabaršetak i otvaranje do kraja 2013. godine. - Rekonstruirali smo mjesnu ulicu u Zamostu, a u tijeku je za- ... dova na rekonstrukciji vodovoda u Tršću, u suradnji

16

I n f o r m a t I v n o g l a s I l o g r a d a Č a b r a

Dragi kraj

ma, o njegovom značaju i do sada postignutim rezultatima. Prigod-ne riječi lovcima je uputio i dr. Jo-sip Malnar u ime Lovačkog saveza Primorsko-goranske županije isti-

čući značaj ovakve suradnje za do-brobit lovstva u našem kraju.

Uslijedilo je potom uručiva-nje brojnih lovačkih priznanja i zahvalnica. Posebno vrijedi spo-

U dvorani Doma kul-ture “12. rujan” u Tršću okupilo se stotinjak lovaca iz čabarskog kra-

ja, Primorsko-goranske župani-je i susjedne Slovenije, koji su pri-godnom svečanošću obilježili 10. godišnjicu potpisivanja sporazu-ma o suradnji između Lovačkog društva “Tetrijeb” Čabar i Zve-ze lovskih družin Notranjske. Sve-čanosti su, pored ostalih, nazočili dr. Vidoje Vujić, obnašatelj duž-nosti župana Primorsko-goran-ske županije, Janez Komidar, žu-pan Občine Loška Dolina, Željko Erent, gradonačelnik grada Ča-bra, Zdravko Tomac, predsjednik Gradskog vijeća grada Čabra, Zvo-nimir Lipovac, tajnik Grada, dr. Josip Malnar, predsjednik Lovač-kog saveza Primorsko-goranske županije i dopredsjednik Hrvat-skog lovačkog saveza, Lado Bra-dač, potpredsjednik Lovske zve-ze Slovenije, i mnogi drugi. Nakon izvođenja lovačke himne od stra-ne rogista, u ime domaćina govo-rio je Antun Arh, predsjednik Lo-vačkog društva “Tetrijeb” Čabar, koji se, nakon uvodnog pozdrava i zahvale na odazivu, osvrnuo na proteklih deset godina međusob-ne suradnje lovaca u pograničju. Predstavnik slovenskih lovaca de-taljnije je govorio o razlozima koji su doveli do potpisivanja sporazu-

menuti čin slovenskih lovaca koji su, u znak suradnje, prigodna pri-znanja uručili četvorici domaćih lovaca: Antunu Arhu, dr. Josipu Malnaru, Miroslavu Turku i Fra-nji Turku.

Druženje lovaca Hrvatske i Slovenije nastavljeno je promoci-jom novoga izdanja Lovačkog sa-veza Primorsko-goranske župa-nije “Tetrijeb gluhan u Gorskom kotaru”, autora Alojzija Frkovića. O samoj knjizi i njezinom znača-ju govorili su prof. dr. sc. Marijan Grubešić sa Šumarskog fakulteta u Zagrebu i autor knjige Alojzije Frković, dok je dr. Josip Malnar govorio o autoru i njegovom do-sadašnjem radu. Navedena knjiga spada u red najznačajnijih djela u nizu dosadašnjih izdanja iz po-dručja šumarstva i lovstva ovoga autora i svakako je vrhunac njego-voga dosadašnjeg rada. Da bi knji-ga izašla u javnost, uz Lovački sa-vez Primorsko-goranske županije, izdavanje su pomogli Primorsko-goranska županija, Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske šume i mnogi drugi.

DESET GODINA LOVAČKE SURADNJE

Detalj s promocije knjige Alojzija Frkovića

Brojni uvaženi gosti na lovačkoj svečanosti

Page 17: Dragi kraj - Čabaršetak i otvaranje do kraja 2013. godine. - Rekonstruirali smo mjesnu ulicu u Zamostu, a u tijeku je za- ... dova na rekonstrukciji vodovoda u Tršću, u suradnji

17

I n f o r m a t I v n o g l a s I l o g r a d a Č a b r a

Dragi kraj

U prisutnosti Željka Erenta, gradonačelni-ka Čabra, Zvonimira

Lipovca, tajnika grada Čabra, Josipa Šoštarića, predsjedni-ka Vijeća Mjesnog odbora Tr-šće, te brojnih članova Moto kluba “Goranski vukovi”u po-drumskom dijelu Doma kul-ture “12. rujan” u Tršću skro-mnom je svečanošću otvoren višenamjenski prostor u ko-jem će djelovati ova Udruga. Zadovoljstvo učinjenim nije krio predsjednik Moto-kluba Dražen Šoštarić koji je prigod-nim riječima zahvalio gradu Čabru i gradonačelniku Eren-tu na iskazanoj podršci pri-godom osiguravanja prosto-ra za njihov rad, sponzorima “Protektor-Bandag-Katali-nić” iz Gerova, Stolarskoj rad-nji Gorana Naglića iz Srednje Drage, Obrtu “Leš” iz Gerova te Davoru Ožboltu iz Prezida, ali i sedamnaestorici člano-va Udruge koji su dobrovolj-nim radom tijekom proteklih osam mjeseci prostor uspjeli privesti svrsi.

O svemu tome više je go-vorio Ivica Volf , član Izvršnog odbora Udruge, koji je ista-knuo: “Do današnjeg otva-ranja našeg prostora nismo došli lako. Trebalo je dosta str-pljenja i upućenih zamolbi, ali i živaca, sve dok nismo prostor

BICIKLIJADE U TRŠĆU U svrhu promicanja biciklizma i bicikli-stičkog turizma na području grada Čabra, za ljubitelje boravka u pri-

rodi u Tršću su ove godine održane dvi-je biciklijade koje su organizirali Društvo za športsku rekreaciju “Biciklistička avantu-ra” Tršće, “Turizam Tršće” d.o.o., “ Petrus” Tršće, Turistička zajednica grada Čabra i Grad Čabar, a jedne od njih sponzor je bio Obrt “Leš” iz Gerova. Po četrdesetak sudi-onika biciklijada imalo je mogućnost odabi-ra između triju staza dužina 15,6, 25 i 36,8 km. Odabrali su onu srednju na relaciji Tr-šće – Farjev Laz - Milanov Vrh - Kozji Vrh – Tršće. Pravo sudjelovanja imali su svi lju-di dobre volje, a cilj organiziranih biciklijada bila je promocija biciklističkih staza, ekolo-gije, druženja u prirodi i upoznavanje priro-de i okoliša u kojem živimo. Nakon uživanja u vožnji i prirodnim ljepotama svi sudionici, umorni ali i zadovoljni, mogli su se okrijepi-ti u “Petrusu”.

GORANSKI VUKOVI

priveli svrsi. Danas smo pre-poznati kao jedni od značaj-nijih promotora ovoga kraja, moto-sporta i moto-kulture, a našim zajedničkim radom, uz podršku Grada te spon-zora i donatora, uspjeli smo u onome što smo najviše že-ljeli – osigurati i urediti prostor za okupljanje i rad, ali i prostor koji će moći koristi i mnogi drugi. Sa zadovoljstvom mo-

ram reći da smo, prvenstveno zaslugom i zalaganjem naših članova i njihovim dobrovolj-nim radom, uspjeli učiniti zna-čajn iskorak u našem daljnjem radu, ali i prištedjeli znatna fi-nancijska sredstva.” Na kra-ju prigodnog govora Ivica Volf je rekao: “Zadovoljan sam što smo od strane gradske vla-sti, ali i pojedinih gospodarskih subjekata prepoznati kao vri-

jedni članovi ove sredine i nje-zini promotori izvan granica grada Čabra, prvenstveno ti-jekom brojnih manifestacija i druženja sa srodnim klubovi-ma. Spremni smo uvijek po-moći tamo gdje treba, a to smo dokazali brojnim akcija-ma humanitarnog karaktera ili rješavanjem nekih komunal-nih problema. Tako ćemo ra-diti i u narednim razdobljima.”

“Goranski vukovi” u novom prostoru

Gradonačelnik sa suradnicima na otvorenju

Dobro raspoloženje prije okrijepe u “Petrusu”

Page 18: Dragi kraj - Čabaršetak i otvaranje do kraja 2013. godine. - Rekonstruirali smo mjesnu ulicu u Zamostu, a u tijeku je za- ... dova na rekonstrukciji vodovoda u Tršću, u suradnji

18

I n f o r m a t I v n o g l a s I l o g r a d a Č a b r a

Dragi kraj

Pod visokim pokroviteljstvom pred-sjednika RH dr. Ive Josipovića i Mi-nistarstva znanosti, obrazovanja i

sporta, uz sponzorstvo Primorsko-goran-ske županije i grada Čabra, na sportskim terenima u Plešcima održano je Svjet-sko juniorsko prvenstvo u castingu. Kao uspješni organizator ponovno se iskaza-la Športsko-ribolovna udruga “Čabranka” Čabar, koja u svojim redovima ima svjet-ske prvake Marka Popovića i Gorana Ož-bolta, ali i Udruga koja se može pohvali-ti izuzetnim uspjesima njezinih članova na svjetskim seniorskim i juniorskim prven-stvima te međunarodnim kupovima (Du-nja Brovet, Snežana Žurga, Rebeka Erent, Marino Turk, Bruno Brovet, Dragan Poje, Sandi Zbašnik). Sve je započelo 5. srpnja u hotelu “Petrus”u Tršću registracijom su-dionika, održavanjem treninga na igralištu u Plešcima, da bi u 19 sati u Domu kulture “12. rujan” u Tršću bilo svečano otvaranje Svjetskog juniorskog prvenstva u castin-gu. Pozdravne govore, uz gradonačelnika Željka Erenta, uputili su i gosti iz Svjetske casting organizacije. Pročitano je pismo pozdrava i podrške domaćinima i svim na-tjecateljima od strane predsjednik Republi-ke Hrvatske. Program otvaranja dodatno je obogaćen prigodnim kulturnom-umjet-ničkim programom tijekom kojeg su mla-

di svirači čabarskog kraja svojim umijećima sviranja heligonki razveselili nazočne.

Tijekom naredna dva dana održana su finalna natjecanja u pet disciplina s pet eki-pa u ženskoj i 7 ekipa u muškoj konkuren-ciji. Najuspješniji natjecatelji i natjecateljke bili su iz Češke. Od mogućih 10 prvih mje-sta, osvojili su čak njih 9. Uspješni su bili i natjecatelji Hrvatske koji su osvojili dru-go i treće mjesto (Bruno Brovet), Rebeka Erent bila je šesta. a Sandi Zbašnik osmi. Po pojedinim disciplinama postignuti su sljedeći rezultati - D-1 muha skič djevojčice: Katerina Markova iz Češke, ispred Biance Heyner iz Njemačke te Denise Kralove iz Češke, a kod dječaka prva su tri mjesta osvojili Jiri Marek (Češka.), ispred Christi-oan Zinnera (Aust.) i Christophera Urlica (Njem.). U D-2 muha dalj djevojčice prva su tri mjesta pripala Katerini Markovoj (Češka) ispred Isabell Eggert (Njem.) i Jetke Pausa-rove (Češka.), dok je kod dječaka poredak bio sljedeći: Martin Krejci (Češka), Markus Anthofer (Njem.), Michael Slezak (Češka). U D-3 arenberg djevojčice prva su tri mje-sta osvojile: Denisa Kralova i Jana Janko-vicova (Češka.) i Bianca Heyner (Njem.), dok su kod dječaka najbilji bili Jiri Marek (Češka.), Bruno Brovet (Hrv.) i Filip Vacu-lik (Češka.). U D-4 utreg skič prva su mje-sta kod djevojčica pripala Denisi Kralovoj, Editi Ledvonovoj i Laterini Markovoj (sve Češka), a kod dječaka: Jiri Mareku (Češ-ka), Krysztofu Matwiejeuku (Pol.) i Christo-feru Urlichu (Njem.), a u D-5 uteg dalj kod djevojčica najbolje su bile Jitka Pausarova (Češka.), Bianca Meyner (Njem.) i Katerina Mrakova (Češka), a kod dječaka: Christi-an Zinner (Aus.), Jiri Marek (Češka.) i Bru-no Brovet (Hrv.).

Dobrovoljno vatro-gasno društvo Pleš-ce, pod pokrovi-teljstvom grada Čabra, prigodnim

je manifestacijama obilježilo vri-jedan jubilej - 80 godina kontinu-iranog rada i djelovanja. Svečano-sti su se odvijale tijekom dva dana, uglavnom u prostoru Društvenog doma u Plešcima. Prvi dan sve-čanoj sjednici nazočili su Zvoni-mir Lipovac, predsjednik Vatroga-sne zajendice grada Čabra, Jerko Krajačić, tajnik Vatrogasne zajed-nice grada Zaboka, počasni čla-novi i vatrogasni veterani Društva te mještani. Nakon intoniranja hi-mni i minutom šutnje prisjećanja na preminule vatrogasce i pogi-nule hrvatske branitelje, Dušan Muhvić, predsjednik Društva, pri-godnim se govorom osvrnuo na razvojni put Dobrovoljnog vatro-gasnog društva Plešce od prvih dana do danas, prisjećajući se da-leke 1932. godine i osnivača Druš-tva, poteškoća koje su morali svla-dati da bi Društvo stalo na noge, ali i razvijanja i jačanja članstva, obnavljanja opreme i brojnih ak-cija u pograničju vrijednih člano-va ove Udruge. Pri tome je rekao: “Dobrovoljni vatrogasci i članovi DVD Plešce, kao humani aktivisti, svojim požrtvovnim radom poka-zuju veoma visoku moralnu svijest za očuvanjem i spašavanjem ljud-stva i imovine mještana te gospo-darskih subjekata na našem, ali i izvan ovoga područja. Put koji su nam zacrtali osnivači prije osam-deset godina u ondašnja teška vre-mena, uspješno smo svladali, a naš mladi naraštaj puni je zalog za nastavak svijetle tradicije vatroga-stva na ovom području”

Da je tako pokazala je podje-la brojnih vatrogasnih priznanja. Zahvalnice su uručene Dječjem vrtiću “Buba Mara” Čabar - po-družnici Plešce i plešćanskoj Po-dručnoj školi OŠ “Petar Zrinski” Čabar, a diplomu i znamenje va-trogasne mladeži i djece dobili su: Klemen Kovač, Lukas Ožbolt, Lo-ren Kovač, Mateo Kovač i Dori-an Lipovac. Vatrogasne spomeni-ce za desetogodišnji rad primilo je šestero članova, za 20 godina njih troje, 12 osoba primilo je bronča-ne vatrogasne medalje, a njih 9 brončane vatrogasne plamenice.

SVJETSKO JUNIORSKO PRVENSTVO U CASTINGU

Castingašica iz Češke

Reprezentacija Hrvatske iz Čabra

Page 19: Dragi kraj - Čabaršetak i otvaranje do kraja 2013. godine. - Rekonstruirali smo mjesnu ulicu u Zamostu, a u tijeku je za- ... dova na rekonstrukciji vodovoda u Tršću, u suradnji

19

I n f o r m a t I v n o g l a s I l o g r a d a Č a b r a

Dragi kraj

Narednoga dana u dvorani Društvenog doma u Plešcima, na drugom dijelu obilježavanja 80. obljetnice djelovanja DVD Plešce, nazočni su bili: Željko Erent, gra-donačelnik grada Čabra, Duško Kvaternik, zamjenik gradonačel-nika, Anton Štimac, direktor tvrt-ke “Lož-Metalpres” Plešce, Ivica Glas, predsjednik Vatrogasne za-jednice Krapinsko-zagorske župa-nije, ujedno i zamjenik predsjedni-ka Hrvatske vatrogasne zajednice, Ivan Golubić, predsjednik VZ Ko-privničko-križevačke županije i za-mjenik predsjednika HVZ, Hinko Mance, predsjednik VZ Primor-sko-goranske županije, Zvonimir Lipovac, predsjednik VZ grada Čabra, Vladimir Turk, predsjed-nik DVD Pavlovec, Cvetko Vesel, predsjednik PGD Osilnica, Milan Simičić, tajnik Občinske gasilske zveze Kočevje, Jerko Krajačić, taj-nik VZ grada Zaboka, Petar Ku-zele, počasni član DVD Plešce, i izaslanstva brojnih vatrogasnih udruga iz Primorsko-goranske, Istarske, Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Bjelovarsko-bilogorske, Zagrebačke i Karlo-vačke županije. Nakon intonira-nja himni minutom šutnje odana je počast preminulima a Goran Poje, voditelj programa, upoznao

je nazočne da je izaslanstvo DVD Plešce, na čelu s Petrom Šerce-rom, na mjesnom groblju kod središnjeg križa položilo cvijeće i upalilo svijeće u znak sjećanja na sve osnivače i preminule članove Društva. Dušan Muhvić, predsjed-nik DVD Plešce, obraćajući se na-zočnima zahvalio je svima na oda-zivu, koji najrječitije govori kakav je ugled steklo ovo Društvo. Pri-godnim se riječima osvrnuo na prijeđenih osamdeset godina dje-lovanja, prožetih brojnim uspje-sima. “DVD Plešce utemeljeno je 1932. godine zaslugama i en-tuzijazmom ondašnjih mješta-na Plešci, kojih, na žalost, danas više nema među nama. Nekadaš-nji javni bilježnik Milan Klepac sa sumještanima: Antunom Muhvi-ćem, Franjom Mrle, Tomislavom Janešom, Dragutinom Turkom, Antunom Varlajem, Antunom Lo-knarom, Antunom Pibernikom, Josipom Loknarom, Josipom Prš-le starijim, Josipom Malinarićem, Antunom Pršle starijim, Zvoni-mirom Čopom, Petrom Markov-čićem starijim i ostalima zaslužni su za osnivanje Društva. U prvim godinama rada Društvo je djelo-valo u okvirima stvarnih i skro-mnih mogućnosti. Od svojih fi-nancijskih sredstava nabavili su

nešto najnužnije opreme, koja se kasnije nadograđivala od priho-da i organizacije javnih priredbi - plesova, zabava, prodaje tombo-la i kolača. Godine 1936. nabav-ljena je atraktivna ručna vatroga-sna štcaljka, koja je bila od velike koristi, ali je u požaru u cenrtru Plešci izgorjela 2002. godine. Tru-dimo se da našu povijest sačuva-mo te smo poduzeli niz aktivnosti da se ona obnovi i postavi na od-govarajuće mjesto ispred Vatroga-snog doma,” istaknuo je Muhvić. U osvrtu na protekla događanja Muhvić je spomenuo 1951. godi-nu i izgradnju Vatrogasnog doma, potom 1981. i 1982. godinu kada se počelo s obnovom Doma i ure-đenjem okoliša, što se uspjelo pri-vesti kraju 1991./1992. godine. Nije izostao ni presjek djelovanja u ratnim i poratnim godinama, postepeno i mukotrpno obnavlja-nje opreme i vozila i tako sve do današnjih dana. Zahvalni su broj-nim sponzorima : “Croatia osigu-ranje”, Vatrogasni savez općine Čabar, SIZ za zaštitu od požara općine Čabar, URO “Goran” Ča-bar, VZ PGŽ, grad Čabar. Na kra-ju je iznio podatak da danas DVD Plešce ima 139 članova, od čega 56 članova sa završenim ispitom za vatrogasca, 7 vatrogasnih do-

časnika, jedan vatrogasni časnik, 4 počasna vatrogasna časnika i je-dan viši počasni vatrogasni časnik.

Uslijedile su potom prigodne riječi gostiju i uručivanje darova slavljeniku. Pri tome je zajednič-ko svima ukazivanje na kvalite-tan rad i postignute rezultate Do-brovoljnog vatrogasnog društva, ne samo na gašenju požara i in-tervencijama već i kod nastupa mladeži na natjecanjima i na ra-zvijanju i jačanju suradnje s osta-lim udrugama. Uslijedilo je potom uručivanje preostalih vatrogasnih priznanja i odličja, kojom prigo-dom je 7 osoba dobilo spome-nicu za 30-togodišnju aktivnost, njih četvorica za 40 godina, spo-menicu za 50 godina rada u va-trogastvu dobio je Emil Gec, za 70 godina Jože Žurga, a veteran-sku vatrogasnu spomenicu dobili su Emil Gec, Josip Gašparac i Vla-dislav Majetić. Srebrnu vatroga-snu plamenicu dobilo je 9 članova DVD Plešce, a srebrnu vatrogasnu medalju njih četvero. Brončana vatrogasna plaketa uručena je jed-noj tvrtki, vatrogasnim udrugama i petorici pojedinaca, Srebrnu va-trogasnu medalju dobili su Josip Malnar iz Čabra, Antun Gašpa-rac iz Kočevja i Velibor Topolo-vec iz Novog Vinodolskog, zvanje Počasni vatrogasni časnik primi-le su četiri osobe, Povelja o poča-snom članu DVD Plešce pripala je Željku Erentu, gradonačelniku Čabra, Zlatna vatrogasna meda-lja pripala je Josipu Kuzeleu, za-povjedniku, i Dušanu Muhviću, predsjedniku DVD Plešce, Vatro-gasno odlikovanje za posebne za-sluge dugovječnom skladištaru Petru Šerceru, Zlatna vatrogasna plaketa uručena je Primorsko-go-ranskoj županiji, VZ PGŽ, DVD Pavlovec i gradu Čabru te Željku Erentu, dok su svečanu zastavi-cu DVD Plešce s kipom vatrogas-ca dobili VZ PGŽ i Željko Erent. Uslijedio je svečani čin potpisiva-nja Povelje o bratimljenju DVD Plešce i DVD Pavlovec od strane Dušana Muhvića i Vladimira Tur-ka, da bi na kraju Željko Erent, gradonačelnik Čabra, slavljeniku uputio nekoliko prigodnih riječi. Luka Erent, Josipa Kovač i Rebe-ca Erent svirkom na harmonici i recitacijama dodatno su uljepša-li slavlje plešćanskih vatrogasaca.

SLAVLJE PLEŠĆANSKIH VATROGASACADruštveni dom ispunjen do posljednjeg mjesta

Dobitnici vatrogasnih odličja

Page 20: Dragi kraj - Čabaršetak i otvaranje do kraja 2013. godine. - Rekonstruirali smo mjesnu ulicu u Zamostu, a u tijeku je za- ... dova na rekonstrukciji vodovoda u Tršću, u suradnji

20

I n f o r m a t I v n o g l a s I l o g r a d a Č a b r a

Dragi kraj

Svečanom skupštinom u holu Osnovne ško-le “Petar Zrinski” Ča-bar, Područne škole Tršće, Ogranak Ma-

tice hrvatske Čabar obilježio je 170 godina Matice hrvatske, 135. obljetnicu osnutka Matice hrvat-ske u Čabru i 20 godina obnovlje-nog rada Ogranka Matice hrvat-

ske u Čabru. Čabarske matičare i goste iz Ogranka Matice hrvat-ske Viškovo pozdravili su i uspje-šan nastavak rada na promicanju kulture i očuvanju baštine zaželje-li su gradonačelnik grada Čabra Željko Erent sa suradnikom Zvo-nimirom Lipovcem. Prigodnim riječima nazočnima se obratio taj-nik čabarskog Ogranka prof. Ivan

Kvesić koji je istaknuo značaj na-vedenih obljetnica ali i ulogu po-jedinaca iz čabarskog kraja koji su ostavili neizbrisiv trag u matičinu radu. Istaknuo je da je svrha Mati-ce hrvatske promicanje narodnog i kulturnog identiteta i duhovnog stvaralašta te očuvanje specifičnog domaćeg izričaja. Ona proučava i njeguje hrvatsku baštinu, skrbi o

razvoju i osobitostima hrvatskog jezika i pojedinih zavičajnih dijale-kata, te organizira brojne prigod-ne skupove, predavanja, izložbe.

Prof. Ivan Janeš, predsjednik Ogranka Matice hrvatske u Ča-bru, podužim izlaganjem osvrnuo se na značajne trenutke vezane uz razvijanje i djelovanje Matice hrvatske. Prema njegovim riječi-

DVADESET GODINA DJELOVANJA OGRANKA MATICE HRVATSKE U ČABRU

Marija Starčević – “Iman te nekaj reč”

Slavko Malnar – “Gorači-gerjansku”

Page 21: Dragi kraj - Čabaršetak i otvaranje do kraja 2013. godine. - Rekonstruirali smo mjesnu ulicu u Zamostu, a u tijeku je za- ... dova na rekonstrukciji vodovoda u Tršću, u suradnji

21

I n f o r m a t I v n o g l a s I l o g r a d a Č a b r a

Dragi kraj

Ideja pretvaranja dvorca Zrinski u prostor u kojem će se čuvati i posjetiteljima nuditi kulturno i povijesno nasljeđe čabarskog

kraja novu potvrdu dobila je otvaranjem Narodne knjižnice “Ivan Žagar”, smješte-nom u jednom dijelu ovog prelijepog zda-nja kojega su Čabrani tijekom proteklih desetljeća marljivo čuvali, obnavljali i ure-đivali. Danas je to povijesno-kulturni spo-menik u kojem su do sada svoje mjesto našli Zavičajna zbirka, Zbirka lovačkih tro-feja, prostor Matice hrvatske Ogranak Ča-bar s malom knjižnicom te Galerija radova uglednog hrvatskog slikara Vilima Svečnja-ka. Od sada je tu i Narodna knjižnica “Ivan Žagar”.

Donedavno je Narodna knjižnica bila smještena u prostoru čabarske Osnov-ne škole. Premještaj u dvorac Zrinski zna-či daleko bolje uvjete rada jer je, zahvalju-jući gradu Čabru i Ministarstvu kulture, u prostorima koje su još pred godinu ili dvi-je dana služili za rad gradskih službi i Ured gradonačelnika. Sada je tu vrijedna knjiž-nica koja posjetiteljima nudi informacijski odjel i posudbeni pult, prostor za perio-diku i čitaonicu, odjele hrvatske i svjetske književnosti, zavičajnu zbirku, odjel književ-nosti za mlade i djecu te, što je posebna vrijednost, iznimno dobro uređenu i opre-mljenu dječju igraonicu.

Knjižnica, koja trenutno raspolaže s 13 000 primjeraka knjiga, radit će svakoga

dana po četiri sata za korisnike, a dječja igraonica za sada će raditi samo petkom. “U dogovoru s predškolskim i ustanovama s područja grada Čabra koordinirat ćemo rad igraonice i nuditi što kvalitetnije sadrža-je, a s prostorom i mogućnostima knjižnice upoznat ćemo školarce našeg područja. Uz posudbu knjiga i korištenje periodikom naši će se članovi moći služiti i internetom, a planiramo organiziranje književnih večeri, izložbi i sličnih zbivanja, najčešće u prosto-ru čabarskog Ogranka Matice hrvatske,” rekla je ravnateljica Sintija Žurga Paripović prigodom svečanosti otvaranja novih pro-stora.

Otvorenje novouređenih prostora knjižnice značajan je događaj za cijeli ovaj kraj, istaknuo je gradonačelnik Čabra Želj-ko Erent podsjetivši kako je grad Čabar ti-jekom posljednjih deset godina realizirao dosta projekata vezanih uz obnovu sakral-nih spomenika, objekata vezanih uz povi-jest i kulturu ovoga kraja, a pažnja je po-svećena i razvoju raznolike tradicije ovog kraja: “Uređenje nove knjižnice uklapa se u tu vrstu projekata kojima se moramo okre-tati jer oni predstavljaju, ne samo čuvanje prošlosti, već i stvaranje kvalitetnih turi-stičkih sadržaja, a upravo turizam je djelat-nost kojoj se u godinama teške gospodar-ske krize treba što više okretati,” rekao je Erent.

KNJIŽNICA “IVAN ŽAGAR” ČABAR U NOVIM PROSTORIMA

ma Matičina su bogatstva mnogo-brojni ogranci koji napose skrbe o mjesnim kulturnim i povijesnim osobitostima, o vrijednostima mje-snih govora, o svemu što neku sre-dinu čini posebnom. Navedene konstatacije potom je zorno prika-zao kroz poduži prikaz na video zidu, s prisjećanjima na prve dane djelovanja Matice u Hrvatskoj i ča-barskom kraju, da bi potom govo-rio o zbivanjima koje je inicirao, vodio ili proveo čabarski Ogranak vezana uz zaštitu spomerničke ba-štine, običajnosti, domaćeg govora do izdavačke djelatnosti, pri čemu je posebice spomenuo brojku od 52 izdanja domaćih autora koja su u proteklom razdoblju izašla pod okriljem Matice, a mnoga od njih prigodno su i nagrađena.

Prigodne riječi uputio je Željko Erent, gradonačelnik Čabra, koji nije krio zadovoljstvo postignu-tim rezultatima i predložio da se ovakva promocija održi na nekom značajnijem skupu kako bi se široj javnosti predstavila što kvalitetni-je ova sredina i zbivanja u njoj. Sa svoje je strane obećao da će ova-ko kvalitetan rad i vrijedne rezul-tate znati cijeniti u Gradu te će to i dokazati tijekom Dana grada Ča-bra i svečane sjednice Gradskog vijeća kada će Ogranku Matice hr-vatske u Čabru uručiti zasluženo priznanje. Prigodne riječi i uruče-nje poklona izrekli su i predstavni-ci Ogranka Matice hrvatske iz Viš-kova, a potom je uslijedio svečani čin uručenja 36 zahvalnica zasluž-nim tvrkama koje su pripomogle u dosadašnjem radu Ogranka, ali i u organiziranju matičinih progra-ma tijekom proteklog razdoblja. Pokrovitelj slavlja čabarskih ma-tičara bila je Primorsko-goranska županija i obnašatelj dužnosti žu-pana dr. Vidoje Vujić, supokrovi-telj Grad Čabar i gradonačelnik Željko Erent a medijski pokrovite-lji bili su Novi list Rijeka i Radio Gorski kotar.

U kulturnom dijelu progra-ma nastupili su učenici Osnovne i Srednje škole Čabar. Za mnoge je najupečatljiviji bio nastup ma-log Luke Erenta koji je na harmo-nici izveo potpuri slovenskih pol-ki, a jedna ovakva manifestacija ne može se zamisliti bez nastupa Matije Turka i njegovih uglazblje-nih pjesama na domaćem govoru.

Na otvorenju novog prostora Knjižnice: gradonačelnik Željko Erent i ravnateljica Sintija Žurga Paripović s gostima i uzvanicima

Page 22: Dragi kraj - Čabaršetak i otvaranje do kraja 2013. godine. - Rekonstruirali smo mjesnu ulicu u Zamostu, a u tijeku je za- ... dova na rekonstrukciji vodovoda u Tršću, u suradnji

22

I n f o r m a t I v n o g l a s I l o g r a d a Č a b r a

Dragi kraj

U ovogodišnjoj akciji Turističke za-jednice grada Čabra “Birajmo najljepši balkon i najuređeniju

okućnicu”, kojoj je cilj uređenje životnog i radnog prostora te njihovo očuvanje kao preduvjet turističkog razvoja grada Ča-bra, sudjelovao je zavidan broj učesni-ka. Pred Povjerenstvom, u sastavu Želj-ko Loknar, Saša Kovač i Marijana Rede, bio je zahtjevan i obiman posao jer je tre-balo pregledati fotografije svih balkona i okućnica za koje se smatralo da se ističu ljepotom, maštovitošću ili originalnošću. Željko Loknar, direktor Ureda turistič-ke zajednice grada Čabra, na svečano-

sti proglašenja najboljih u Hotelu “Petrus” u Tršću čestitao je slavljenicima i pozvao sve stanovnike našega Grada da se i da-lje brinu o uređenosti svojih domova i na-selja, po čemu smo prepoznatljivi diljem Hrvatske. Tome u prilog najrječitije go-vore podaci da je prošle godine u akci-ji “Zeleni cvijet Hrvatske” u kategoriji za najljepši balkon na nivou Hrvatske prvo mjesto osvojila gospođa Sonja Lipovac iz Tršća, u kategoriji najuređenijeg turi-stičkog mjesta Primorsko-goranske žu-panije do 5000 stanovnika prvo mjesto pripalo je Tršću, a u kategoriji najoriginal-nijeg suvenira prvo je mjesto osvojio Pe-

tar Lautar iz Prezida. Tome svakako tre-ba pribrojiti Antoniju Štimac iz Prezida i Zdenku Zbašnik iz Plešci koje su u natje-canju za najljepši vrt “Zelene niti”, priloga “Novog lista”, osvajale prva mjesta.

Nakon čestitki i prigodnih riječi od strane tajnika grada Čabra Zvonimira Li-povca, Saša Klepac i Marijana Rede uru-čile su priznanja Anki Arh i Marini Hrga Arh iz Makovog Hriba za najuređeniju okućnicu, a Boži Žagar iz Smrekari, Mil-ki Poje iz Loknari, Marjetki Kovač iz Pre-zida i Biserki Janeš iz Malog Luga za naj-ljepši balkon.

PROGLAŠENI NAJBOLJIS podjele najuspješnijim u “Petrusu”

TZ grada Čabra na sajmu u Varaždinu

“Staza predatora” u Tršću Najuređenija okućnica-obitelj Arh iz Makovog Hriba

Page 23: Dragi kraj - Čabaršetak i otvaranje do kraja 2013. godine. - Rekonstruirali smo mjesnu ulicu u Zamostu, a u tijeku je za- ... dova na rekonstrukciji vodovoda u Tršću, u suradnji

23

I n f o r m a t I v n o g l a s I l o g r a d a Č a b r a

Dragi krajSanjkaški kup na “Rudniku”

“Goransko srce Čabar 2008.” u Zagrebu

S natjecanja u streličarstvu Sa Smotre običaja u Lividragi

S tradicionalnog susreta ljubitelja prirode u Prezidu

“Ljetna škola stvaralaštva” udruge “Svoj”

Page 24: Dragi kraj - Čabaršetak i otvaranje do kraja 2013. godine. - Rekonstruirali smo mjesnu ulicu u Zamostu, a u tijeku je za- ... dova na rekonstrukciji vodovoda u Tršću, u suradnji