of 90 /90
Azot, amonijak 8155_AzotAmm_PP_SAL_38_SR.fm Stranica 1 od 5 Azot, amonijak Metoda 8155 Salicilat metoda 1 Powder Pillows (0,01 do 0,50 mg/L NH 3 –N) Obim i primena: Za vodu, otpadnu vodu i morsku vodu 1 Preuzeto iz Clin. Chim. Act., 14, 403 (1966) Pre nego što započnete test: Moguće je koristiti dva režima za čitanje kod ovog spektrofotometra: režim za pojedinačno ili kontinualno čitanje. Više informacija potražite u priručniku. Prikupite sledeće podatke: Količina Reagens za amonijum cijanarat pillows 2 Reagens za amonijum salicilat pillows 2 Kivete uzorka, 1kvadratni inč, 10 mL 2 Napomena: Informacije o ponovnom naručivanju potrošnih i rezerevnih stavki možete pronaći na stranici 5. Napomena: Pojaviće se zelena boja ako je amonijak azot prisutan. Priprema za test Powder Pillows Metoda 8155 1. Pritisnite SAČUVANI PROGRAMI (Stored Programs). 2. Izaberite test. 3. Pripremljeni uzorak: Naspite uzorak u četvrtastu kivetu za uzorke do podeoka za 10 mL. 4. Slepa proba: Naspite 10 mL dejonizovane vode u četvrtastu posudu za uzorke. Sačuvani Programi Start 385 N Amonijak Salic. FILL LINE

DR3800 title SR...Prilagodite pH vrednost na 2 ili manju pomoću koncentrisane sumporne kiseline (oko 2 mL po litru). Čuvajte uzorke na temperaturi od 4 C ili nižoj. Na ovaj način

 • Author
  others

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DR3800 title SR...Prilagodite pH vrednost na 2 ili manju pomoću koncentrisane sumporne kiseline...

 • Azot, amonijakMetoda 8155 Salicilat metoda1Powder Pillows (0,01 do 0,50 mg/L NH3–N)Obim i primena: Za vodu, otpadnu vodu i morsku vodu1 Preuzeto iz Clin. Chim. Act., 14, 403 (1966)

  Pre nego što započnete test:

  Moguće je koristiti dva režima za čitanje kod ovog spektrofotometra: režim za pojedinačno ili kontinualno čitanje. Više informacija potražite u priručniku.

  Prikupite sledeće podatke: Količina

  Reagens za amonijum cijanarat pillows 2

  Reagens za amonijum salicilat pillows 2

  Kivete uzorka, 1kvadratni inč, 10 mL 2

  Napomena: Informacije o ponovnom naručivanju potrošnih i rezerevnih stavki možete pronaći na stranici 5.Napomena: Pojaviće se zelena boja ako je amonijak azot prisutan.

  Priprema za test

  Powder Pillows Metoda 8155

  1. PritisniteSAČUVANI PROGRAMI (Stored Programs).

  2. Izaberite test. 3. Pripremljeni uzorak: Naspite uzorak u četvrtastu kivetu za uzorke do podeoka za 10 mL.

  4. Slepa proba: Naspite 10 mL dejonizovane vode u četvrtastu posudu za uzorke.

  Sačuvani Programi

  Start

  385 N Amonijak Salic.

  FILL LINE

  Azot, amonijak8155_AzotAmm_PP_SAL_38_SR.fm Stranica 1 od 5

 • Azot, amonijak (0,01 do 0,50 mg/L NH3–N)

  5. U svaku kivetu dodajte sadržaj amonijum salicilata Powder Pillow.

  Poklopite i promućkajte dok se sadržaj ne rastvori.

  6. Pritisnite TAJMER>U REDU (Timer>OK). Započeće trominutna reakcija.

  7. Kada se proces završi, u svaku kivetu dodajte sadržaj jednog Ammonia Cyanurate Reagent Powder Pillow.

  Poklopite i promućkajte dok se sadržaj ne rastvori.

  8. Pritisnite TAJMER>U REDU (Timer>OK). Započeće petnaestominutna reakcija.

  Pojaviće se zelena boja ako je amonijak azot prisutan.

  9. Kada vreme istekne, stavite kivetu sa slepom probom u držač za posude tako da se podeoci za merenje nalaze na desnoj strani.

  10. Pritisnite NULA (Zero).

  Na ekranu će biti prikazano:

  0.00 mg/L NH3–N

  11. Obrišite posudu sa opštim uzorkom i stavite je u držač za kivete tako da se podeoci za merenje nalaze na desnoj strani.

  12. Merenje uzoraka je automatsko u režimu kontinualnog čitanja. Taster Očitaj (Read) nije prikazan.

  Režim pojedinačnog čitanja: Pritisnite taster OČITAJ (Read).

  Rezultati su prikazani u vrednosti mg/L NH3–N.

  U redu

  03:00

  U redu

  15:00

  Nula Očitaj

  Azot, amonijakStranica 2 od 5 8155_AzotAmm_PP_SAL_38_SR.fm

 • Azot, amonijak (0,01 do 0,50 mg/L NH3–N)

  Smetnje

  Prikupljanje uzorka, skladištenje i čuvanjePrikupite uzorke u čiste plastične ili staklene flaše. Rezultati su najtačniji ako se uzorci analiziraju odmah nakon prikupljanja.

  Prilagodite pH vrednost na 2 ili manju pomoću koncentrisane sumporne kiseline (oko 2 mL po litru). Čuvajte uzorke na temperaturi od 4 °C ili nižoj. Na ovaj način uzorci se mogu čuvati i do 28 dana. Neposredno pre testiranja uzorka, zagrejte ga na sobnu temperaturu i neutrališite 5.0 N standardnim rastvorom natrijum hidroksida. Ispravite rezultate testa za veće količine.

  Provera tačnosti1. Nakon čitanja rezultata testa, ostavite kivetu sa uzorkom (nekoncentrisani uzorak)

  u instrumentu.

  2. Pritisnite OPTIONS>MORE (Opcije>Još). Pritisnite STANDARD ADDITIONS (Dodavanja standardnog rastvora). Biće prikazan pregled postupka za dodavanja standardnog rastvora.

  3. Pritisnite OK (U redu) da biste prihvatili podrazumevane vrednost za standardne koncentracije, količine uzorka i nivoe koncentracije. Pritisnite EDIT (Uredi) da biste izmenili vrednosti. Nakon što su vrednosti prihvaćene, čitanje razređenog uzorka će biti prikazano u gornjem redu. Više informacija potražite u priručniku.

  Tabela 1 Substance koja izazivaju smetnje i nivoi smetnje

  Substanca koja izaziva smetnje Nivoi smetnji i pretnje

  Kalcijum Količina veća od 1000 mg/L u obliku CaCO3

  Gvožđe

  Svi nivoi. Otklanjanje smetnji za gvožđe:1. Odredite količinu gvožđa koja je prisutna u uzorku pomoću jedne od procedura za

  određivanje ukupne količine gvožđa.

  2. Dodajte istu koncentraciju gvožđa u vodu bez amonijaka u koraku 4. Smetnje će biti uspešno otklonjene.

  Magnezijum Količina veća od 6000 mg/L u obliku CaCO3

  MonohloraminMonohloramin koji je prisutan u hlorisanoj vodi za piće izazive direktne smetnje na svim nivoima, dajući rezultate sa visokim odstupanjem. Pomoću metode 10200, Slobodni amonijak i monohloramin, možete odrediti količinu slobodnog amonijaka u ovim matricama uzoraka.

  Nitrat Količina veća od 100 mg/L u obliku NO3––N

  Nitrit Količina veća od 12 mg/L u obliku NO2––N

  Fosfat Količina veća od 100 mg/L u obliku PO43––P

  Sulfat Količina veća od 300 mg/L u obliku SO42–

  Sulfid

  Sulfid će pojačati boju. Otklonite smetnje kod sulfida na sledeći način:1. Sipajte oko 350 mL uzorka u Erlenmajer posudu1 od 500 mL.

  2. Dodajte sadržaj jednog reagensa za sprečavanje nastajanja sulfida1 Powder Pillow. Promešajte.

  3. Filtrirajte uzorak kroz previjeni papir za filtriranje1 i levak za filtriranje1.

  4. Koristite filtrirani rastvor u koraku 3.

  1 Pogledajte Opcionalni reagensi i aparatura na stranici 5.

  Ostale supstance

  Manje uobičajene smetnje koje izazivaju hidrazin i glicin pojačaće intenzitet boje pripremljenog uzorka. Zamućenost i boja daće neprecizne rezultate. Za uzorke sa jakim smetnjama je neophodno izvršiti destilaciju. Izvršite proces destilacije pomoću Kompleta za destilaciju sa opštom namenom.

  Azot, amonijak8155_AzotAmm_PP_SAL_38_SR.fm Stranica 3 od 5

 • Azot, amonijak (0,01 do 0,50 mg/L NH3–N)

  4. Otvorite standardni rastvor amonijum nitrata, 10-mg/L u obliku NH3–N.

  5. Pripremite tri koncentrisana uzorka. Sipajte u tri menzure za mešanje 25 mL uzorka. Pomoću TenSette® pipete dodajte redom 0,2 mL, 0,4 mL i 0,6 mL standardnog rastvora u menzure i dobro promešajte.

  6. Analizirajte svaki koncentrisani uzorak na prethodno opisani način, počevši sa 0,2 mL koncentrisanog uzorka. Prihvatite čitanja pri dodavanju standardnog rastvora pritiskom na taster READ (Čitaj). Svako dodavanje bi trebalo da odrazi potpuni oporavak.

  7. Nakon niza dodavanja pritisnite GRAPH (Grafikon) da biste pregledali najbolji presek vrednosti podataka za dodavanja standardnog rastvora, uzimajući u obzir i matrice smetnji. Pritisnite IDEAL LINE (Idealna linija) da biste pregledali veze između nivoa koncentracije uzoraka i „Idealne linije“ potpunog oporavka.

  Metod za standardni rastvorPripremite 0,40 mg/L standardnog rastvora amonijum nitrata na sledeći način:

  1. Rastvaranjem 4,00 mL standardnog rastvora amonijum nitrata, 10 mg/L, sa 100 mL dejonizovane vode. Odnosno, pomoću TenSette® pipete pripremite standardni rastvor amonijum nitrata od 0,40 mg/L tako što ćete razblažiti 0,8 mL standardnog Voluette® rastvora amonijum nitrata, 50 mg/L u obliku NH3–N, sa 100 mL dejonizovane vode.

  2. U datom meniju pritisnite OPTIONS>MORE (Opcije>Još) da biste prilagodili kalibracionu krivu pomoću čitanja koja ste dobili za standardni rastvor. Pritisnite STANDARD ADJUST (Standardno prilagođavanje).

  3. Pritisnite ON (Uključi). Pritisnite ADJUST (Prilagodi) da biste prihvatili prikazanu vrednost koncentracije. Ako se koristi neka druga vrednost koncentracije, pritisnite broj u okviru da biste uneli trenutnu koncentraciju, a zatim pritisnite taster OK (U redu). Pritisnite ADJUST (Prilagodi).

  Pregled metodeČestice amonijaka se kombinuju sa hlorom i formiraju monohloramin. Monohloramin reaguje sa salicilatom i formira 5-aminosalicilat. 5-aminosalicilat se oksiduje u prisustvu katalizatora natrijum nitroprusida i formira jedinjenje plave boje. Plava boja je maskirana žutom bojom zbog viška reagensa, pa se na kraju dobija rastvor zelene boje. Rezultati testa se mere na 655 nm.

  Azot, amonijakStranica 4 od 5 8155_AzotAmm_PP_SAL_38_SR.fm

 • Azot, amonijak (0,01 do 0,50 mg/L NH3–N)

  Potrošne i rezervne stavkePotrebni reagensi

  Opis Količina/test Jedinica Kat. Br.

  Komplet reagensa za amonijum nitrat za 10 mL uzoraka (100 testova), obuhvata: — — 26680-00

  Obuhvata:

  (2) Reagens za amonijum cijanarat Powder Pillows 2 100/pkg 26531-99

  (2) Reagens za amonijum salicilat Reagent Powder Pillows 2 100/pkg 26532-99

  Potrebna aparatura

  Opis Količina/test Jedinica Kat. Br.

  Kivete za uzorke, 1 kvadratni in, 10 mL, uporedne 2 2/pkg 24954-02

  Preporučeni standardi i aparatura

  Opis Jedinica Kat. Br.

  Standardni rastvor azota, amonijaka, 10 mg/L NH3–N 500 mL 153-49

  Standardni rastvor azota, amonijaka, PourRite® ampula od 2 mL, 50 mg/L NH3–N 20/pkg 14791-20

  Otpadna voda, tečne neorganske materije, za NH3–N, NO3–N, PO4, COD, SO4, TOC 500 mL 28332-49

  Pipeta, TenSette®, 0,1 do 1,0 mL svaki 19700-01

  Vrh pipete, za TenSette pipetu 19700-01 50/pkg 21856-96

  Vrh pipete, za TenSette pipetu 19700-01 1000/pkg 21856-28

  Erlenmajer, volumetrijska, klase A, 100 mL svaki 14574-42

  Pipeta, volumetrijska, klase A, 4,00 mL svaki 14515-04

  Filter za pipetu, bezbednosna membrana svaki 14651-00

  Voda, dejonizovana 4 L 272-56

  Opcionalni reagensi i aparatura

  Opis Kat. Br.

  Menzura za mešanje 20886-40

  Komplet za destilaciju 22653-00

  Erlenmajer 505-49

  Levak za filtriranje 1083-67

  Papir za filtriranje 1894-57

  Standardni rastvor natrijum hidroksida, 5,0 N 2450-26

  Reagens za sprečavanje nastajanja sulfida Powder Pillow 2418-99

  Sumporna kiselina 979-49

  HACH COMPANYWORLD HEADQUARTERSTelephone: (970) 669-3050FAX: (970) 669-2932

  FOR TECHNICAL ASSISTANCE, PRICE INFORMATION AND ORDERING:Call 800-227-4224

  Contact the HACH office or distributor serving you.www.hach.com [email protected]

  In the U.S.A. –Outside the U.S.A. –On the Worldwide Web – ; E-mail –

  toll-free

  © Hach Company, 2007. Sva prava zadržana. Odštampano u Nemačkoj. Ažurirano u januaru 2007 Edition 1

 • Azot, ukupna Kjeldahl vrednostMetoda 8075

  Nessler Metoda1(Rastvaranje je neophodno)

  (1 do 150 mg/L)Obim i primena: Za vodu, otpadnu vodu i mulj; rastvaranje je neophodno.1 Preuzeto iz Hach, et. al., Časopis društva zvaničnih analitičkih hemičara, 70(5) 783-787 (1987); Hach, et. al., Časopis za poljoprivljednu

  i prehrambenu hemiju, 33(6) 1117-1123 (1985); Standardne metode za ispitivanje vode i otpadne vode

  Pre nego što započnete test:

  Moguće je koristiti dva režima za čitanje kod ovog spektrofotometra: režim za pojedinačno ili kontinualno čitanje. Više informacija potražite u priručniku.

  Za tačnije rezultate, odredite nultu vrednost reagensa za svaku novu grupu reagensa. Izvršite postupak koristeći dejonizovanu vodu umesto uzorka. Oduzmite nultu vrednost reagensa od krajnjih rezultata ili prilagodite nultu vrednost reagensa.

  Pri korišćenju Pour-Thru protočni modula povremeno očistite kivetu tako što ćete dodati nekoliko kristala natrijum tiosulfat pentahidrata u levak posude. Isperite levak i akivetu sa dovoljno dejonizovane vode kako bi se rastvorili. Isperite kristale.

  Postavite pipete i flaše vertikalno, ne pod uglom, pri deljenju reagensa.Neslerov reagens sadrži živu jodid. I pripremljeni i opšti uzorak sadržaće živu (D009) u koncentracijama koje se smatraju opasnim prema federalnim odredbama RCRA. Nemojte uklanjati ove rastvore niz slivnik. Informacije o bezbednom rukovanju i uklanjanju potražite u MSDS listi. Hemijski rastvori i rastvori za analizu moraju se otkloniti u skladu sa odgovarajućim odredbama. Pakovanje proizvoda mora se otkloniti u skladu sa odredbama države ili proslediti u skladu sa sistemom za vraćanje pakovanja.

  Prikupite sledeće podatke: Količina

  Ključajući čips, silikon karbid 2–3

  Postolja, prst 2

  Menzura za mućkanje, 50 mL 2

  Digesdahl aparatura za digestiju 1

  Vodonik peroksid, 50% 20 mL

  Mineralni stabilizator 6 kapi

  Neslerov reagens 2 mL

  Polivinil alkoholni agens za rasprskivanje variranja

  Standardni rastvor kalijum hidroksida, 1,0 N variranja

  Standardni rastvor kalijum hidroksida, 8,0 N variranja

  Sumporna kiselina, ACS, koncentrovana 6 mL

  TKN indikatorski rastvor 2 kapi

  Pipeta, TenSette®, 0,1–1,0 mL, sa vrhom 1

  Bezbednosni štit 1

  Kivete za uzorke, 1 kvadratni inč, 10 mL 2

  Napomena: Informacije o ponovnom naručivanju potrošnih i rezerevnih stavki možete pronaći na stranici 6.

  Priprema za test

  Azot, ukupna Kjeldahl vrednost8075_Azot_TK_NES_38_SR.fm Stranica 1 od 6

 • Azot, ukupna Kjeldahl vrednost (1 do 150 mg/L)

  1. PritisniteSAČUVANI PROGRAMI (Stored Programs).

  2. Izaberite test. 3. Pripremljeni uzorak: Rastvorite uzorak kao što je opisano u uputstvu za Digesdahl® aparaturu za rastvaranja.

  4. Slepa proba: Rastvorite istu količinu dejonizovane vode kao slepi uzorak.

  5. Izaberite odgovarajuću količinu uzorka za analizu koji je dat u Tabela 3 na stranici 5. Pipetom dodajte deo uzorka za analizu i slepe probe u posebne menzure za mućkanje od 25 mL

  6. U svaku menzuru dodajte po jednu kap TKN indikatora.

  7. Ako je rezultat manji od 1 mL, pređite na korak 8.

  Ako je veći od 1 mL, dodajite kapi 8,0 N KOH u svaku menzuru dok se ne pojavi plava boja. Nakon svakog dodavanja poklopite posudu i promućkajte. Pređite na sledeći korak.

  8. Dodajte 1,0 N KOH u svaku menzuru, kap po kap, i mešajte nakon svakog dodavanja. Nastavite dok se ne pojavi postojana plava boja.

  Nessler Metoda 8075

  Sačuvani Programi

  Start

  399 Azot TKN

  Azot, ukupna Kjeldahl vrednostStranica 2 od 6 8075_Azot_TK_NES_38_SR.fm

 • Azot, ukupna Kjeldahl vrednost (1 do 150 mg/L)

  9. Dodajte u obe menzure dejonizovanu vodu do podeoka 20 mL.

  10. Dodajte tri kapi mineralnog stabilizatora u svaki menzuru. Poklopite i promućkajte.

  11. Dodajte 3 kapi polivinil alkoholnog agensa za rasprskivanje u svaku cilindar. Poklopite i promućkajte.

  12. Dodajte u obe menzure dejonizovanu vodu do podeoka 25 mL. Poklopite i promućkajte.

  13. Pipetom dodajte 1,00 mL Neslerovog reagensa u svaku menzuru. Poklopite i promućkajte.

  Rastvor ne bi trebalo da bude zamagljen. Bilo kakva zamagljenost (zamućenost) uticaće na preciznost rezultata.

  14. Pritisnite TAJMER>U REDU (Timer>OK).

  Započeće dvominutna reakcija.

  15. Kada vreme istekne, naspite sadržaj svake menzure u posebne četvrtaste kivete za uzorke.

  16. Obrišite kivetu sa slepom probom i stavite je u držač za kivete tako da se podeoci za merenje nalaze na desnoj strani.

  U redu

  02:00

  Azot, ukupna Kjeldahl vrednost8075_Azot_TK_NES_38_SR.fm Stranica 3 od 6

 • Azot, ukupna Kjeldahl vrednost (1 do 150 mg/L)

  Smetnje

  17. Pritisnite NULA (Zero).

  Na ekranu će biti prikazano:

  0 mg/L TKN

  18. Obrišite kivetu sa pripremljenim uzorkom, a zatim je postavite u držač za kivete tako da se podeoci za merenje nalaze na desnoj strani.

  Merenje uzorka je automatsko u režimu kontinualnog čitanja. Taster Očitaj (Read) nije prikazan.

  Režim pojedinačnog čitanja: Pritisnite taster OČITAJ (Read).

  Rezultati su izraženi u mg/L TKN.

  19. Izračunajte uzorak TKN na sledeći način:

  Pri čemu:A = mg/L čitanje sa ekranaB = g (ili mL vode) uzorka za rastvaranjeC = mL obim analize rastorenog uzorka

  Tabela 1 RAZVODNJENI UZORCI (Rastvori ostataka iz vode—manje od 1% čvrste materije)

  Očekivana koncentracija azota (mg/L) Obim analize (mL)

  0,5–28 10,0

  2–112 5,0

  11–560 2,00

  45–2250 1,00

  425–22500 0,50

  Nula

  Očitaj

  ppm TKN 75 A×B C×----------------=

  Tabela 2 SUVI UZORCI

  Očekivana koncentracija azota (mg/L) Obim analize (mL)

  42–2200 10,0

  106–5600 5,00

  350–18 000 2,00

  1000–56 000 1,00

  4200–220 000 0,50

  Azot, ukupna Kjeldahl vrednostStranica 4 od 6 8075_Azot_TK_NES_38_SR.fm

 • Azot, ukupna Kjeldahl vrednost (1 do 150 mg/L)

  Prikupljanje uzorka, skladištenje i čuvanjePrikupite uzorke u staklene ili u plastične posude. Prilagodite pH vrednost na 2 ili manju pomoću sumporne kiseline (oko 2 mL po litru) i ohladite na temperaturu od 4 °C (39 °F). Sačuvani uzorci se mogu čuvati i do 28 dana.

  Provera tačnosti

  Kjeldahl standardna metoda za azotOvom procedurom se proverava efikasnost rastvaranja i određuje količina sjedinjenog azota koji se oslobađa tokom rastvaranja. Dostupne metode i standarde za proces rastvaranja možete pronaći u odeljku Provera tačnosti nakon procedure u uputstvu za Digesdahl® aparatura za rastvaranje. Koristeći Kjeldahl standard, izvršite prethodno opisanu TKN analizu na kolormetru. TKN vrednost bi trebalo da odstupa do ± 3% od vrednosti pripremljenog Kjeldahl standarda.

  Metod za standardni rastvor (samo za proveru preciznosti kalibracije)

  1. Dodajte jednu kap TKN indikatora u svaku graduisanu menzuru za mućkanje od 25 mL.

  2. Dodajte dejonizovanu vodu do podeoka 20 mL da biste razblažili rastvor. Dodajte 1,0 mg/L NH3–N rastvora do podeoka 20 mL da biste razblažili rastvor.

  3. Dodajte 3 kapi mineralnog stabilizatora u svaki menzuru. Promućkajte nekoliko puta.

  4. Dodajte 3 kapi polivinil agensa u svaku menzuru.

  5. Izvršite TKN proceduru kao što je opisano od koraka 12 do koraka 18. Na ekranu će biti prikazano 26–27 mg/L TKN.

  Pregled metodeTermin Total Kjeldahl Nitrogen se odnosi na kombinaciju amonijaka i organskog azota. Ali samo jedinjenja organskog azota koje se pojavljuju kao organski vezane smeše u tronegativnom stanju se određuju u tekstu. Azot se u ovom obliku konvertuje u soli amonijaka reakcijom sumporne kiseline i vodonik peroksida. Amonijak se zatim analizira modifikovanim Neslerovim testom. Rezultati testa se mere na 460 nm.

  Tabela 3 ULJA I MASTI

  Očekivana koncentracija azota (mg/L) Obim analize (mL)

  85–4500 10,0

  210–11 000 5,00

  2100–110 000 1,00

  Azot, ukupna Kjeldahl vrednost8075_Azot_TK_NES_38_SR.fm Stranica 5 od 6

 • Azot, ukupna Kjeldahl vrednost (1 do 150 mg/L)

  Potrošne i rezervne stavkePotrebni reagensi

  Opis Količina/test Jedinica Kat. Br.

  Komplet reagenasa za azot, 0–150 mg/L, Neslerova metoda, obuhvata: — 250 testova 24953-00

  Vodonik peroksid, 50% 20 mL 490 mL 21196-49

  Mineralni stabilizator 6 kapi 50 mL SCDB 23766-26

  Neslerov reagens 2 mL 500 mL 21194-49

  Polivinil alkoholni agens za rasprskivanje 6 kapi 50 mL SCDB 23765-26

  Standardni rastvor kalijum hidroksida, 1,0 N variranja 50 mL SCDB 23144-26

  Standardni rastvor kalijum hidroksida, 8,0 N variranja 100 mL MDB 282-32H

  Sumporna kiselina, ACS, koncentrovana 6 mL 500 mL 979-49

  TKN indikatorski rastvor 2 kapi 50 mL SCDB 22519-26

  Potrebna aparatura

  Opis Količina/test Jedinica Kat. Br.

  Ključajući čips, silikon karbid 2–3 500 g 20557-34

  Postolja, prst 2 2/pkg 14647-02

  Menzura za mućkanje, 50 mL 2 svaki 26362-40

  Digesdahl® aparatura za rastvaranje, 115 VAC 1 svaki 23130-20

  ILI

  Digesdahl® aparatura za rastvaranje, 220 VAC 1 svaki 23130-21

  Pipeta, TenSette®, 0,1–1,0 mL 1 svaki 19700-01

  Vrh pipete, za TenSette pipetu 19700-01 2 50/pkg 21856-96

  Bezbednosni štit 1 svaki 50030-00

  Kivete za uzorke, 1 kvadratni in, 10 mL, uparene 2 2/pkg 24954-02

  Preporučeni standardi i aparatura

  Opis Jedinica Kat. Br.

  Nitrat, primarni standardni komplet za TKN svaki 22778-00

  Standardni rastvor azota, 1 mg/L NH3–N 500 mL 1891-49

  Standardni rastvor azota, Voluette® ampula, 150 mg/L NH3–N, 10 mL 16/pkg 21284-10

  Standard za ulivnu neorgansku otpadnu vodu za NH3–N, NO3–N, PO4, COD, SO4, TOC 500 mL 28331-49

  Opcionalni reagensi i aparatura

  Opis Jedinica Kat. Br.

  Komplet posuda za presipanje svaki 59404-00

  Natrijum trisulfat, pentahidrat — 460-01

  HACH COMPANYWORLD HEADQUARTERSTelephone: (970) 669-3050FAX: (970) 669-2932

  FOR TECHNICAL ASSISTANCE, PRICE INFORMATION AND ORDERING:Call 800-227-4224

  Contact the HACH office or distributor serving you.www.hach.com [email protected]

  In the U.S.A. –Outside the U.S.A. –On the Worldwide Web – ; E-mail –

  toll-free

  © Hach Company, 2007. Sva prava zadržana. Odštampano u Nemačkoj. Ažurirano u januaru 2007 Edition 1

 • BakarMetoda 8143 Porfirin metoda1Powder Pillows LR (1 do 210 µg/L)Obim i primena: Za vodu, otpadnu vodu i morsku vodu1 Preuzeto od Ishii i Koh, Bunseki Kagaku, 28 (473), 1979

  Pre nego što započnete test:

  Moguće je koristiti dva režima za čitanje kod ovog spektrofotometra: režim za pojedinačno ili kontinualno čitanje. Više informacija potražite u priručniku.

  Rastvaranje-digestija je obavezno da bi se odredila ukupna količina bakra.

  Za tačnije rezultate, odredite nultu vrednost reagensa za svaku novu grupu reagensa. Izvršite postupak koristeći dejonizovanu vodu umesto uzorka. Oduzmite nultu vrednost reagensa od krajnjih rezultata ili prilagodite nultu vrednost reagensa.

  Operite staklene posude deterdžentom. Isperite vodom iz slavine. Isperite opet 1:1 rastvorom azotne kiseline. Isperite po treći put dejonizovanom vodom u kojoj nema bakra.

  Ako se u uzorcima nalaze visoke koncentracije metala, u posudi se može formirati mali metalni talog ili žuta boja. Operite posude na opisani način.

  Prikupite sledeće podatke: Količina

  Reagens za maskiranje bakra Powder Pillows 1

  Reagens za porfirin 1Powder Pillows 2

  Reagens za porfirin 2Powder Pillows 2

  Rastvor azotne kiseline, 1:1 variranja

  Kivete za uzorke, 1 kvadratni inč 2

  Napomena: Informacije o ponovnom naručivanju potrošnih i rezerevnih stavki možete pronaći na stranici 5.

  Priprema za test

  Bakar8143_Bakar_PP_LR_38_SR.fm Stranica 1 od 5

 • Bakar LR (1 do 210 µg/L)

  1. PritisniteSTORED PROGRAMS (Memorisani programi).

  2. Izaberite test. 3. Naspite 10 mL uzorka u dve četvrtaste kivete za uzorke.

  4. Slepa proba: Dodajte sadržaj jednog reagensa za maskiranje bakra Powder Pillow u jednu od kivetu za uzorke. Promešajte. Druga kiveta je za slepu probu.

  5. Dodajte sadržaj jednog reagensa porfirina 1 Powder Pillow u obe kivete za uzorke.

  6. Promešajte. 7. Dodajte sadržaj jednog reagensa porfirina 2 Powder Pillow u svaku kivetu za uzorke.

  8. Promešajte.

  Ako je prisutan bakar, uzorak će odmah postati plav, a zatim će ponovo postati žut.

  Powder Pillows Metoda 8143

  Sačuvani Programi

  Start

  145 Bakar Porfirin

  BakarStranica 2 od 5 8143_Bakar_PP_LR_38_SR.fm

 • Bakar LR (1 do 210 µg/L)

  Smetnje

  9. Pritisnite TAJMER>U REDU (Timer>OK).

  Započeće trominutna reakcija.

  10. Kada vreme istekne, stavite kivetu sa slepom probom u držač za kivetu tako da se podeoci za merenje nalaze na desnoj strani.

  11. Pritisnite NULA (Zero).

  Na ekranu će biti prikazano:

  0 µg/L Cu

  12. Stavite pripremljeni uzorak u držač za kivete tako da se podeoci za merenje nalaze na desnoj strani.

  Merenje uzoraka je automatsko u režimu kontinualnog čitanja. Taster Očitaj (Read) nije prikazan.

  Režim pojedinačnog čitanja: Pritisnite OČITAJ (Read).

  Rezultati su izraženi u µg/L Cu.

  Tabela 1 Substance koja izazivaju smetnje i nivoi smetnje

  Substanca koja izaziva smetnje Nivoi smetnji i pretnje

  Aluminijum, Al3+ 60 mg/LKadmijum, Cd2+ 10 mg/LKalcijum, Ca2+ 1500 mg/LHelatni agensi Smetnje su prisutne na svim nivoima ukoliko se ne izvede Digesdahl ili intezivno rastvaranjeHlor, Cl– 90 000 mg/LHrom, Cr6+ 110 mg/LKobalt, Co2+ 100 mg/LFluor, F– 30 000 mg/LGvožđe, Fe2+ 6 mg/LOlovo, Pb2+ 3 mg/LMagnezijum 10 000 mg/LMangan 140 mg/LŽiva, Hg2+ 3 mg/LMolibdenum 11 mg/LNikl, Ni2+ 60 mg/LKalijum, K+ 60 000 mg/LNatrijum, Na+ 90 000 mg/LCink, Zn2+ 9 mg/LIzrazito puferovani uzorci ili ekstremna pH vrednost uzorka

  Može nadmašiti kapacitet pufera reagensa i može biti neophodna priprema uzorka.

  U redu

  03:00

  Nula

  Očitaj

  Bakar8143_Bakar_PP_LR_38_SR.fm Stranica 3 od 5

 • Bakar LR (1 do 210 µg/L)

  Prikupljanje uzorka, skladištenje i čuvanjePrikupite uzorke u plastične flaše koje su oprane kiselinom. Za čuvanje uzoraka prilagodite pH vrednost na 2 ili manju pomoću azotne kiseline (oko 5 mL po litru). Sačuvani uzorci se mogu čuvati na sobnoj temperaturi do šest meseci. Pre analiziranja prilagodite pH vrednost sačuvanog uzorka između 2 i 6. Ako je uzorak previše kiseo, prilagodite pH vrednost pomoću 5,0 N standardnog rastvora natrijum hidroksida*. Ispravite rezultate testa za veće količine.

  Provera tačnosti

  Metoda za dodavanje standardnog rastvora (koncentrisani uzorak)

  1. Pripremite standardni rastvor bakra od 4000 µg/L tako što ćete dodati 4,00 mL standardnog rastvora bakra, 100 mg/L, u erlenmejer od 100 mL. Razblažite na 100 mL pomoću dejonizovane vode bez bakra.

  2. Nakon čitanja rezultata testa, ostavite kivetu sa uzorkom (nekoncentrisani uzorak) u instrumentu.

  3. Pritisnite OPTIONS>MORE (Opcije>Još). Pritisnite STANDARD ADDITIONS (Dodavanja standardnog rastvora). Biće prikazan pregled postupka za dodavanja standardnog rastvora.

  4. Pritisnite OK (U redu) da biste prihvatili podrazumevane vrednost za standardne koncentracije, količine uzorka i nivoe koncentracije. Pritisnite EDIT (Uredi) da biste izmenili vrednosti. Nakon što su vrednosti prihvaćene, čitanje razređenog uzorka će biti prikazano u gornjem redu. Više informacija potražite u priručniku.

  5. Naspite 10 mL uzorka u osam kiveta za uzorke. Pomoću TenSette® pipete dodajte 0,1 mL standardnog rastvora bakra, 4000µg/L Cu, u dve kivete sa uzorcima. Zatim, pipetom dodajte 0,2 mL standardnog rastvora u još dve posude. Na kraju, pipetom dodajte 0,3 mL standardnog rastvora u još dve kivete.

  6. Analizirajte svako dodavanje standardnog rastvora na prethodno opisan način, koristeći jedan od dva koncentrisana uzorka kao opšti uzorak. Prihvatite čitanja pri dodavanju standardnog rastvora pritiskom na taster READ (Čitaj). Čitanje koncentracije bakra bi trebalo da odrazi potpuni oporavak.

  7. Nakon niza dodavanja pritisnite GRAPH (Grafikon) da biste pregledali najbolji presek vrednosti podataka za dodavanja standardnog rastvora, uzimajući u obzir i matrice smetnji. Pritisnite IDEAL LINE (Idealna linija) da biste pregledali vezu između nivoa koncentracije uzoraka i „Idealne linije“ potpunog oporavka.

  Metoda za standardne rastvore

  1. Za tačne rezultate testa, pripremite standardni rastvor bakra od 150-µg/L tako što ćete pipetom dodati 15,00 mL standardnog rastvora bakra, 10,0 mg/L Cu, u erlenmajer od 1000 mL.

  2. Dodajte vodu bez bakra do određenog podeoka da biste razblažili rastvor. Pripremajte ovaj rastvor svakoga dana. Izvršite proceduru za bakar na prethodno opisan način.

  3. U datom meniju pritisnite OPTIONS>MORE (Opcije>Još) da biste prilagodili kalibracionu krivu pomoću čitanja koja ste dobili za standardni rastvor. Pritisnite STANDARD ADJUST (Standardna dodavanja).

  4. Pritisnite taster ON (Uključi). Pritisnite ADJUST (Prilagodi) da biste prihvatili prikazanu vrednost koncentracije. Ako se koristi neka druga vrednost koncentracije, pritisnite broj u okviru da biste uneli trenutnu koncentraciju, a zatim pritisnite taster OK (U redu). Pritisnite taster ADJUST (Prilagodi).

  * Pogledajte Opcionalni reagensi i aparatura na stranici 5.

  BakarStranica 4 od 5 8143_Bakar_PP_LR_38_SR.fm

 • Bakar LR (1 do 210 µg/L)

  Pregled metodePorfirin metoda je veoma osetljiva i na najmanje tragove slobodnog bakra. Kod ove metode se ne pojavljuju smetnje i nije potrebno ekstrahovati uzorak ili koncentraciju pre analiziranja. Smetnje koje izazivaju drugi metali su eliminisani pomoću reagensa za maskiranje bakra. Porfirin indikator formira jedinjenje intezivno žute boje ako je u uzorku prisutan slobodni bakar. Rezultati testa se mere na 425 nm.

  Potrošne i rezervne stavkePotrebni reagensi

  Opis Količina/test Jedinica Kat. Br.

  Komplet reagenasa za bakar (100 Testova),obuhvata: — — 26033-00

  (1) Reagens za maskiranje bakra Powder Pillows 1 100/pkg 26034-49

  (2) Reagens za porfirin 1Powder Pillows 2 100/pkg 26035-49

  (2) Reagens za porfirin 2 Powder Pillows 2 100/pkg 26036-49

  Rastvor azotne kiseline, 1:1 variranja 500 mL 2540-49

  Potrebna aparatura

  Opis Količina/test Jedinica Kat. Br.

  Kivete za uzorke, 1 kvadratni in, 10 mL, uparene 2 2/pkg 24954-02

  Preporučeni standardi

  Opis Jedinica Kat. Br.

  Standardni rastvor bakra, 100 mg/L Cu 100 mL 128-42

  Standardni rastvor bakra, 100 mg/L Cu 100 mL 129-32

  Voda, dejonizovana 4L 272-56

  Opcionalni reagensi i aparatura

  Opis Kat. Br.

  Standardni rastvor natrijum hidroksida, 5,0 N 2450-32

  HACH COMPANYWORLD HEADQUARTERSTelephone: (970) 669-3050FAX: (970) 669-2932

  FOR TECHNICAL ASSISTANCE, PRICE INFORMATION AND ORDERING:Call 800-227-4224

  Contact the HACH office or distributor serving you.www.hach.com [email protected]

  In the U.S.A. –Outside the U.S.A. –On the Worldwide Web – ; E-mail –

  toll-free

  © Hach Company, 2007. Sva prava zadržana. Odštampano u Nemačkoj. Ažurirano u januaru 2007 Edition 1

 • Fosfor, reaktivan (Ortofosfat)Metoda 8114 Molibdovanadat metod1Rastvor reagensa ili AccuVac® ampule (0,3 do 45,0 mg/L PO43–)Obim i primena: Za vodu i otpadnu vodu1 Preuzeto iz Standardne metode za ispitivanje vode i otpadne vode

  Pre nego što započnete test:

  Moguće je koristiti dva režima za čitanje kod ovog spektrofotometra: režim za pojedinačno ili kontinualno čitanje. Više informacija potražite u priručniku.

  Za najtačnije rezultate temperatura bi trebalo da iznosi 20–25 °C (68–77 °F).

  Nakon dodavanja reagensa može se pojaviti žuta boja koja označava prisustvo fosfata. Opšti uzorak će biti blago žut zbog reagensa.

  Prikupite sledeće: Količina

  Test za tečni reagens:

  Graduisanu menzuru, 50 mL 1

  Reagens molibdovanadat 2,0 mL

  Kivete za uzorke, 1 kvadratni inč, 10 mL 2

  AccuVac test:

  Reagens molibdovanadat AccuVac® ampule 2

  Čaša, 50 mL 2

  Poklopac za epruvetu prečnika 18 mm 2

  Napomena: Informacije o ponovnom naručivanju potrošnih i rezerevnih stavki možete pronaći na stranici 5.

  1. PritisniteSAČUVANI PROGRAMI (Stored Programs).

  2. Izaberite test. 3. Slepa proba: Naspite 10 mL dejonizovane vode u četvrtastu kivetu za uzorke.

  4. Pripremljeni uzorak: Naspite 10 mL uzorka u drugu četvrtastu kivetu za uzorke.

  Priprema za test

  Rastvor reagensa Metod 8114

  Sačuvani Programi

  Start

  480 P Reakt. Mo

  FILL LINE

  Fosfor, reaktivan (Ortofosfat)8114_FosforReak_AV_Sol_38_SR.fm Stranica 1 od 6

 • Fosfor, reaktivan (Ortofosfat) (0,3 do 45,0 mg/L PO43–)

  5. Dodajte 0,5 mL reagensa molibdovanadata u svaku kivetu za uzorke. Promešajte.

  6. Pritisnite TAJMER>U REDU (Timer>OK).

  Započeće sedmoominutna reakcija.

  Ako je koncentracija uzorka veća od 30 mg/L PO43

  –, pročitajte rezultat tačno nakon sedam minuta ili napravite 1:1 rastvor uzorka, a zatim ponovite test.

  7. Kada vreme istekne, obrišite kivetu sa slepom probom i stavite je u držač za kivete tako da se podeoci za merenje nalaze na desnoj strani.

  Pritisnite NULA (Zero).

  Na ekranu će biti prikazano:

  0,0 mg/L PO43–

  8. Obrišite kivetu sa pripremljenim uzorkom, a zatim je postavite u držač za kivete tako da se podeoci za merenje nalaze na desnoj strani.

  Merenje posuda za uzorke je automatsko u režimu kontinualnog čitanja. Taster Očitaj (Read) nije prikazan.

  Režim pojedinačnog čitanja: Pritisnite taster OČITAJ (Read).

  Rezultati su izraženi u mg/L PO43

  –.

  1. Izaberite test. 2. Postavite adapter C. 3. Pripremljeni uzorak: Naspite 40 mL uzorka u čašu od 50 mL. Naspite uzorak u AccuVac ampulu za reagens molibdovanadata.

  4. Slepa proba: Naspite 40 mL dejonizovane vode u drugu čašu od 50 mL.

  U drugu ampulu naspite dejonizovanu vodu. Potopite ampule dok se potpuno ne napune.

  U redu

  07:00 Nula Očitaj

  AccuVac Ampula Metoda 8114

  Start

  Sačuvani programi

  482 P Reakt. Mo AV

  Fosfor, reaktivan (Ortofosfat)Stranica 2 od 6 8114_FosforReak_AV_Sol_38_SR.fm

 • Fosfor, reaktivan (Ortofosfat) (0,3 do 45,0 mg/L PO43–)

  Smetnje

  5. Pritisnite Pritisnite TAJMER>U REDU (Timer>OK).

  Započeće sedmoominutna reakcija.

  Ako je koncentracija uzorka veća od 30 mg/L PO43

  –, pročitajte rezultat tačno nakon sedam minuta ili napravite 1:1 rastvor uzorka, a zatim ponovite test.

  6. Kada vreme istekne, obrišite kivetu sa slepom probom, a zatim je postavite u držač za kivete.

  7. Pritisnite NULA (Zero).

  Na ekranu će biti prikazano:

  0,0 mg/L PO43–

  8. Obrišite kivetu sa pripremljenim uzorkom, a zatim je postavite u držač za kivete.

  Merenje AccuVac Ampule je automatsko u režimu kontinualnog čitanja. Taster Očitaj (Read) nije prikazan.

  Režim pojedinačnog čitanja: Pritisnite OČITAJ (Read).

  Rezultati su izraženi u mg/L PO43

  –.

  U redu

  07:00

  Nula

  Očitaj

  Tabela 1 Substance koja izazivaju smetnje i nivoi smetnje

  Substanca koja izaziva smetnje Nivoi smetnji i pretnje

  Arsenit Smetnje nastaju samo ako je uzorak zagrejan.

  Grožđe, ferično Plava boja koju stvara ferično gvožđe ne izaziva smetnje ako je koncentracija manja od 100 mg/L.

  Molibdat Izaziva smetnje ako je koncentracija veća od 1000 mg/L.

  Silicijum dioksid Smetnje nastaju samo ako je uzorak zagrejan.

  Sulfid

  Izaziva smetnje.1. Naspite 50 mL uzorka u Erlenmajer.

  2. Dodajte kapi bromne vode1 uz neprekidno mešanje dok ne dobijete postojanu žutu boju.

  3. Dodajte kapi rastvora fenola1 dok žuta boja ne nestane. Pređite na korak 4 (kora 3 ako koristite AccuVac proceduru).

  pH vrednosti, izuzetno ili veoma puferovani uzorci

  Može nadmašiti kapacitet pufera reagensa. Može biti neophodna priprema pre testa. pH vrednost bi trebalo da bude oko 7.

  Fluor, torijum, bizmut, tiosulfat ili tiocianid

  Izaziva smetnje.

  1 Pogledajte Opcionalni reagensi i aparatura na stranici 6.

  Fosfor, reaktivan (Ortofosfat)8114_FosforReak_AV_Sol_38_SR.fm Stranica 3 od 6

 • Fosfor, reaktivan (Ortofosfat) (0,3 do 45,0 mg/L PO43–)

  Tabela 2 prikazuje supstance koje ne izazivaju smetnje kod koncentracija manjih od 1000 mg/L.

  Prikupljanje uzorka, skladištenje i čuvanjeNaspite uzorke u plastične ili staklene flaše koje su očišćene 1:1 rastvorom hidrohlorne kiseline*, a zatim isprane dejonizovanom vodom. Nemojte koristiti komercijalne deterdžente jer će fosfat kontaminirati uzorak.

  Analizirajte uzorke što pre da biste dobili najpreciznije rezultate. Ako uzorke ne možete odmah da analizirate, čuvajte uzorak do 48 časova na temperaturi od 4 °C (39 °F) ili nižoj. Zagrejte na sobrnu temperaturu pre analiziranja.

  Provera tačnosti

  Standardna metoda za dodavanje (koncentrisani uzorak)

  1. Nakon čitanja rezultata testa, ostavite posudu sa uzorkom (nekoncentrisani uzorak) u instrumentu. Potvrdite hemijsko jedinjenje.

  2. Pritisnite OPTIONS>MORE (Opcije>Još). Pritisnite STANDARD ADDITIONS (Standardna dodavanja). Biće prikazan pregled postupka za standarna dodavanja.

  3. Pritisnite OK (U redu) da biste prihvatili podrazumevane vrednost za standardne koncentracije, količine uzorka i nivoe koncentracije. Pritisnite EDIT (Uredi) da biste izmenili vrednosti. Nakon što su vrednosti prihvaćene, čitanje razređenog uzorka će biti prikazano u gornjem redu. Više informacija potražite u priručniku.

  4. Odlomite vrh standardne ampule za fosfat od 2 mL, 500 mg/L PO43–.

  5. Pripremite tri koncentrisana uzorka. Naspite po 25 mL uzorka u tri menzure za mućkanje*. Pomoću TenSette® pipete* dodajte redom 0,1 mL, 0,2 mL i 0,3 mL standardnog rastvora u svaku menzuru za uzorke, a zatim dobro promešajte.

  Tabela 2 Nema smetnji kod nižih koncentracija

  Pirofosfat Tetraborat Benzot

  Citrat Laktat Format

  Oksalat Tartrat Salicilat

  Al3+ Fe3+ Mg2+

  Ca2+ Ba2+ Sr2+

  Li+ Na+ K+

  NH4+ Cd2+ Mn2+

  NO3– NO2

  – SO42–

  SO32– Pb2+ Hg+

  Hg2+ Sn2+ Cu2+

  Ni2+ Ag+ U4+

  Zr4+ AsO3– Br–

  CO32– ClO4

  – CN–

  IO3– SiO44

  – Selenat

  * Pogledajte Opcionalni reagensi i aparatura na stranici 6.

  Fosfor, reaktivan (Ortofosfat)Stranica 4 od 6 8114_FosforReak_AV_Sol_38_SR.fm

 • Fosfor, reaktivan (Ortofosfat) (0,3 do 45,0 mg/L PO43–)

  6. Analizirajte svaki koncentrisani uzorak na prethodno opisani način, počevši sa 0,1 mL koncentrisanog uzorka. Prihvatite čitanja standardnih dodavanja pritiskom na taster READ (ČITAJ). Svako dodavanje bi trebalo da odrazi potpuni oporavak.

  7. Nakon niza dodavanja pritisnite GRAPH (Grafikon) da biste pregledali najbolji presek vrednosti podataka za dodavanja standardnog rastvora, uzimajući u obzir i matrice smetnji. Pritisnite IDEAL LINE (Idealna linija) da biste pregledali vezu između nivoa koncentracije uzoraka i „Idealne linije“ potpunog oporavka.

  Metod za standardni rastvor

  1. Koristite standardni rastvor fosfata od 10 mg/L umesto uzorka. Izvršite proceduru za molibdovanadat na prethodno opisan način.

  2. U datom meniju pritisnite OPTIONS>MORE (Opcije>Još) da biste prilagodili kalibracionu krivu pomoću čitanja koja ste dobili za standardni rastvor. Pritisnite STANDARD ADJUST (Standardna dodavanja).

  3. Pritisnite taster ON (Uključi). Pritisnite ADJUST (Prilagodi) da biste prihvatili prikazanu vrednost koncentracije. Ako se koristi neka druga vrednost koncentracije, pritisnite broj u okviru da biste uneli trenutnu koncentraciju, a zatim pritisnite taster OK (U redu). Pritisnite taster ADJUST (Prilagodi).

  Pregled metodeU molibdovanadat metodi, ortofosfat reaguje sa molibdatom u kiseloj sredini i dobija se mešavina fosfat/molibdat. U slučaju prisustva vanadijuma formira se žuta molibdovanadofosforna kiselina. Intenzitet žute boje je srazmeran koncentraciji fosfora. Rezultati testa se mere na 430 nm.

  Potrošne i rezervne stavkePotrebni reagensi

  Opis Količina/test Jedinica Kat. No.

  Reagens molibdovanadat 1,0 mL 100 mL MDB 20760-32

  ILI

  Reagens molibdovanadat AccuVac® ampule 2 25/pkg 25250-25

  Voda, dejonizovana 25 mL 4 L 272-56

  Potrebna aparatura (tečni reagens)

  Opis Količina/test Jedinica Kat. No.

  Graduisana menzura, 50 mL 1 svaki 508-40

  Kivete za uzorke, 1 kvadratni in, 10 mL, uparene 2 2/pkg 24954-02

  Poklopac za epruvetu prečnika 18 mm 2 6/pkg 1731-06

  Potrebna aparatura (AccuVac)

  Opis Količina/test Jedinica Kat. No.

  Adapter, okrugli od 1 inča, za AccuVac ampule 1 svaki LZV584

  Čaša, 50 mL 1 svaki 500-41H

  Fosfor, reaktivan (Ortofosfat)8114_FosforReak_AV_Sol_38_SR.fm Stranica 5 od 6

 • Fosfor, reaktivan (Ortofosfat) (0,3 do 45,0 mg/L PO43–)

  Preporučeni standardi

  Opis Jedinica Kat. No.

  Standardni rastvor fosfata, 10 mg/L u obliku PO43– 946 mL 14204-16

  Standardni rastvor fosfata, PourRite® ampula od 2 mL, 500 mg/L u obliku PO43– 20/pkg 14242-20

  Standard za ulivnu otpadnu vodu, za mešane parametre NH3–N, NO3–N, PO4, COD, SO4, TOC 500 mL 28331-49

  Opcionalni reagensi i aparatura

  Opis Kat. No.

  Bromna voda, 29 mL 2211-20

  Menzura za mućkanje, 25 mL 1896-40

  Hlorovodonična kiselina, 1:1, 500 mL 884-49

  Rastvor fenola, 30 g/L, 29 mL 2112-20

  Poklopac za epruvetu prečnika 18 mm, 25/pkg 1731-25

  HACH COMPANYWORLD HEADQUARTERSTelephone: (970) 669-3050FAX: (970) 669-2932

  FOR TECHNICAL ASSISTANCE, PRICE INFORMATION AND ORDERING:Call 800-227-4224

  Contact the HACH office or distributor serving you.www.hach.com [email protected]

  In the U.S.A. –Outside the U.S.A. –On the Worldwide Web – ; E-mail –

  toll-free

  © Hach Company, 2007. Sva prava zadržana. Odštampano u Nemačkoj. Ažurirano u januaru 2007 Edition 1

 • Fosfor, reaktivan (Ortofosfat)✭Metod 8048 PhosVer 3 (Askorbinska kiselina) Metod1Powder Pillows ili AccuVac® ampule (0,02 do 2,50 mg/L PO43–)Obim i primena: Za vodu, otpadnu vodu i morsku vodu; USEPA metoda prihvaćena za analizu otpadne vode21 Adaptirano iz Standardne metode za ispitivanje vode i otpadne vode2 Procedura je ekvivalentna USEPA metodi 365,2 i standardnoj metodi 4500-P-E za otpadnu vodu.

  Pre nego što započnete testiranje:

  Moguće je koristiti dva režima za čitanje kod ovog spektrofotometra: režim za pojedinačno ili kontinualno čitanje. Više informacija potražite u priručniku.

  Za preciznije rezultate, odredite nultu vrednost reagensa za svaku novu grupu reagensa. Izvršite postupak koristeći dejonizovanu vodu umesto uzorka. Oduzmite nultu vrednost reagensa od krajnjih rezultata ili prilagodite nultu vrednost reagensa.

  Prikupite sledeće podatke: Količina

  Powder Pillow test:

  PhosVer® 3 reagens fosfata powder pillow 1

  Kivete za uzorke, 1 inč. četvrtaste, 10 mL 2

  Poklopac za epruvetu od 18 mm 1

  AccuVac test:

  Naspite najmanje 40 mL uzorka u čašu od 50 mL. 40 mL

  PhosVer® 3 reagens fosfata AccuVac® ampula 1

  Čaša, 50 mL 1

  Kivete za uzorke, okrugle od 10 mL 1

  Poklopac za epruvetu od 18 mm (dobija se uz PhosVer AccuVacs) 1

  Napomena: Informacije o ponovnom naručivanju potrošnih i rezerevnih stavki možete pronaći na stranici 6.Napomena: Ukoliko je fosfor prisutan, pojaviće se plava boja.

  Priprema za test

  Fosfor, reaktivan (Ortofosfat)8048_Fosfor_reaktivan_Orto_AVPP_38_SR.fm Stranica 1 od 6

 • Fosfor, reaktivan (Ortofosfat) (0,02 do 2,50 mg/L PO43–)

  1. PritisniteSAČUVANI PROGRAMI (Stored Programs).

  2. Izaberite test. 3. Naspite 10 mL uzorka u četvrtastu kivetu za uzorke.

  4. Pripremljeni uzorak: Dodajte sadržaj jednog PhosVer 3 fosfata Powder Pillow u kivetu. Odmah poklopite i brzo mućkajte 30 sekundi.

  5. Pritisnite TAJMER>U REDU (Timer>OK).

  Započeće dvominutna reakcija. Ako je uzorak rastvoren pomoću kiseline persulfata, reakcija će trajati deset minuta.

  6. Slepa proba: Naspite 10 mL uzorka u drugu četvrtastu kivetu za uzorke.

  7. Kada vreme istekne, obrišite kivetu sa uzorkom i stavite je u držač za kivete tako da se podeoci za merenje nalaze na desnoj strani.

  Pritisnite NULA (Zero).

  Na ekranu će biti prikazano:

  0.00 mg/L PO43–

  8. Obrišite posudu sa pripremljenim uzorkom, a zatim je postavite u držač za kivete tako da se podeoci za merenje nalaze na desnoj strani.

  Merenje posuda za uzorke je automatsko u režimu kontinualnog čitanja. Taster Očitaj (Read) nije prikazan.

  Režim pojedninačnog čitanja: Pritisnite taster OČITAJ (Read).

  Rezultati su izraženi u mg/L PO43

  –.

  Powder Pillows Metod 8048

  Sačuvani Programi490 P reakt. PV

  Start

  U redu

  02:00 Nula Očitaj

  Fosfor, reaktivan (Ortofosfat)Stranica 2 od 6 8048_Fosfor_reaktivan_Orto_AVPP_38_SR.fm

 • Fosfor, reaktivan (Ortofosfat) (0,02 do 2,50 mg/L PO43–)

  AccuVac® ampula Metod 8048

  1. Izaberite test. 2. Postavite adapter C. 3. Slepa proba: Naspite 10 mL uzorka u okruglu posudu za uzorke.

  4. Pripremljeni uzorak: Naspite uzorak u PhosVer 3 fosfatnu AccuVac ampulu. Potopite ampulu dok se potpuno ne napuni.

  5. Pričvrstite poklopac na vrh ampule. Promućkajte ampulu oko 30 sekundi.

  Nerastvoreni prah ne utiče na preciznost rezultata.

  6. Pritisnite TAJMER>U REDU (Timer>OK).

  Započeće dvominutna reakcija. Ako je uzorak rastvoren pomoću kiseline persulfata, reakcija će trajati deset minuta.

  7. Kada vreme istekne, obrišite posudu sa opštim uzorkom, a zatim je postavite u držač za kivete.

  Pritisnite taster NULA (Zero). Na ekranu će biti prikazano:

  0.00 mg/L PO43–

  8. Obrišite posudu sa pripremljenim uzorkom, a zatim je postavite u držač za kivete.

  Merenje AccuVac Ampule je automatsko u režimu kontinualnog čitanja. Taster Očitaj (Read) nije prikazan.

  Režim pojedinačnog čitanja: Pritisnite taster OČITAJ (Read).

  Rezultati su izraženi u mg/L PO43

  –.

  Start

  Sačuvani Programi

  492 P reakt. PV AV

  10 mL

  HRS MIN SECHRS MIN SEC

  U redu

  02:00 Nula Očitaj

  Fosfor, reaktivan (Ortofosfat)8048_Fosfor_reaktivan_Orto_AVPP_38_SR.fm Stranica 3 od 6

 • Fosfor, reaktivan (Ortofosfat) (0,02 do 2,50 mg/L PO43–)

  Smetnje

  Prikupljanje uzorka, skladištenje i čuvanjeNaspite uzorak u plastične ili staklene flaše koje su očišćene 1:1 rastvorom Hydrochloric kiseline*, a zatim isprane dejonizovanom vodom. Staklene posude koje se koriste za analizu fosfata nemojte čistiti deterdžentima koji sadrže fosfat.

  Odmah analizirajte uzorke da biste dobili najpreciznije rezultate. Ako analizu nije moguće odmah izvršiti, sačuvajte uzorke tako što ćete ih odmah filtrirati i čuvati na temperaturi od 4 °C (39 °F) do 48 časova. Uzorak ne bi trebalo čuvati na sobnoj temperaturi pre analiziranja.

  Provera preciznosti

  Standardna metoda za dodavanje (koncentrisani uzorak)

  1. Nakon čitanja rezultata testa, ostavite kivetu sa uzorkom (nekoncentrisani uzorak) u instrumentu. Potvrdite hemijsko jedinjenje.

  2. Pritisnite OPTIONS>MORE (Opcije>Još). Pritisnite STANDARD ADDITIONS (Standardna dodavanja). Biće prikazan pregled postupka za standarna dodavanja.

  3. Pritisnite OK (U redu) da biste prihvatili podrazumevane vrednost za standardne koncentracije, količinu uzorka i nivoe koncentracije. Pritisnite EDIT (Prikaži) da biste izmenili vrednosti. Nakon što su vrednosti prihvaćene, čitanje razređenog uzorka će biti prikazano u gornjem redu. Više informacija potražite u priručniku.

  4. Otvorite standardnu ampulu fosfata od 10 mL, 50 mg/L PO43–.

  Tabela 1 Substance koja izazivaju smetnje i nivoi smetnje

  Substanca koja izaziva smetnje Nivoi smetnji i pretnje

  Aluminijum Količina veća od 200 mg/L

  Arsenit Izaziva smetnje na svim nivoima.

  Hrom Količina veća od 100 mg/L

  Bakar Količina veća od 10 mg/L

  Hidrogen sulfid Izaziva smetnje na svim nivoima.

  Gvožđe Količina veća od 100 mg/L

  Nikl Količina veća od 300 mg/L

  pH vrednost, izražena indikativnost

  Izrazito puferovani uzorci ili ekstremna pH vrednost uzorka može nadmašiti kapacitet pufera reagensa, te može biti neophodna priprema uzorka pre testa. Preporučuje se pH vrednost od 2–10.

  Silicijum dioksid Količina veća od 50 mg/L

  Silikat Količina veća od 10 mg/L

  Zamućenost (velike količine) ili boja

  Može dati neprecizne rezultate jer kiselina u reagensu powder pillow može rastvoriti neke od preostalih čestica, kao i usled promenljive desorpcije ortofosfata iz čestica. Za izuzetno zamućene ili obojene uzorke dodajte u 25 mL uzorka sadržaj1 Powder Pillow za pripremu fosfata. Dobro promešajte. Rezultate merite na ovoj vrednosti.

  1 Pogledajte Opcionalni reagensi i aparatura na stranici 6.

  Cink Količina veća od 80 mg/L

  * Pogledajte Opcionalni reagensi i aparatura na stranici 6.

  Fosfor, reaktivan (Ortofosfat)Stranica 4 od 6 8048_Fosfor_reaktivan_Orto_AVPP_38_SR.fm

 • Fosfor, reaktivan (Ortofosfat) (0,02 do 2,50 mg/L PO43–)

  5. Pripremite 0,1 mL koncentrisanog uzorka tako što ćete dodati 0,1 mL standardnog rastvora nerazređenom uzorku. Pritisnite ikonu tajmera. Nakon isteka vremena pročitajte rezultate.

  6. Pripremite 0,2 mL koncentrisanog uzorka tako što ćete dodati 0,1 mL standardnog rastvora u 0,1 mL koncentrisanog uzorka. Pritisnite ikonu tajmera. Nakon isteka vremena pročitajte rezultate.

  7. Pripremite 0,3 mL koncentrisanog uzorka tako što ćete dodati 0,1 mL standardnog rastvora u 0,2 mL koncentrisanog uzorka. Pritisnite ikonu tajmera. Nakon isteka vremena pročitajte rezultate. Svako dodavanje bi trebalo da odrazi potpuni oporavak.

  Napomena: Za AccuVac® ampule, naspite u tri cilindra za mešanje* 50 mL uzorka i povećajte koncentraciju pomoću 0,2 mL, 0,4 mL i 0,6 mL standardnog rastvora. Prespite po 40 mL uzorka iz svakog cilindra za mešanje u tri menzure* od 50 mL. Analizirajte svaki uzorak standardnog dodavanja na prethodno opisani način. Prihvatite čitanja standardnih dodavanja pritiskom na taster READ (Čitaj). Svako dodavanje bi trebalo da odrazi potpuni oporavak.

  8. Nakon niza dodavanja pritisnite GRAPH (Grafikon) da biste pregledali najbolji presek vrednosti podataka za dodavanja standardnog rastvora, uzimajući u obzir i matrice smetnji. Pritisnite IDEAL LINE (Idealna linija) da biste pregledali veze između nivoa koncentracije uzoraka i „Idealne linije“ potpunog oporavka.

  Metod za standardni rastvor

  1. Pripremite 2,00 mg/L standardnog rastvora fosfata tako što ćete pipetom dodati 4,00 mL standardnog rastvora fosfata od 50 mg/L u volumetrijsku posudu od 100 mL. Dodajte demineralizovanu vodu da biste razblažili rastvor i promešajte. Koristite ovaj rastvor umesto uzorka i izvršite test na prethodno opisan način.

  (Takođe, možete koristiti i jedan od standarda mešanih parametara navedenih u Preporučeni standardi na stranici 6. Oni sadrže 2,0 mg/L fosfata.)

  2. U datom meniju pritisnite OPTIONS>MORE (Opcije>Još) da biste prilagodili kalibracionu krivu pomoću čitanja koja ste dobili za standardni rastvor. Pritisnite STANDARD ADJUST (Standardno prilagođavanje).

  3. Pritisnite ON (Uključi). Pritisnite ADJUST (Prilagodi) da biste prihvatili prikazanu vrednost koncentracije. Ako se koristi neka druga vrednost koncentracije, pritisnite broj u okviru da biste uneli trenutnu koncentraciju, a zatim pritisnite taster OK (U redu). Pritisnite ADJUST (Prilagodi).

  Pregled metodeOrtofosfat reaguje sa molibdatom u kiseloj sredini i dobija se jedinjenje fosfat/molibdat. Askorbinska kiselina smanjuje jedinjenje, dajući mu intenzivnu plavu boju. Rezultati testa se mere na 880 nm.

  Fosfor, reaktivan (Ortofosfat)8048_Fosfor_reaktivan_Orto_AVPP_38_SR.fm Stranica 5 od 6

 • Fosfor, reaktivan (Ortofosfat) (0,02 do 2,50 mg/L PO43–)

  Potrošne i rezervne stavkePotrebni reagensi

  Opis Količina/test Jedinica Kat. Br.

  PhosVer® 3 reagens fosfata Powder Pillows, 10 mL 1 100/pkg 21060-69

  ILI

  PhosVer® 3 reagens fosfata AccuVac® ampule 1 25/pkg 25080-25

  Potrebna aparatura (Powder Pillows)

  Opis Količina/test Jedinica Kat. Br.

  Kivete za uzorke, 1 kvadratni in, 10 mL, uparene 2 2/pkg 24954-02

  Poklopac za epruvetu od 18 mm 1 6/pkg 1731-06

  Potrebna aparatura (AccuVac)

  Opis Količina/test Jedinica Kat. Br.

  Adapter, okrugli, od 1 inča, za AccuVac ampule 1 svaki LZV584

  Čaša, 50 mL 1 svaki 500-41H

  Kiveta za uzorke, 10 mL, sa poklopcem 1 svaki 21228-00

  Preporučeni standardi

  Opis Jedinica Kat. Br.

  Standardni rastvor fosfata, Voluette® ampula od 10 mL, 50 mg/L u obliku PO4 16/pkg 171-10

  Standardni rastvor fosfata, 50 mg/L u obliku PO4 500 mL 171-49

  Standardni rastvor fosfata, 1 mg/L u obliku PO4 500 mL 2569-49

  Standard, voda za piće, mešani parametri, neorganski: F-, NO3, PO4, SO4 500 mL 28330-49

  Standard za tekuću otpadnu vodu, za mešane parametre: NH3–N, NO3–N, PO4, COD, SO4, TOC 500 mL/L 28332-49

  Voda, dejonizovana 4 L 272-56

  Opcionalni reagensi i aparatura

  Opis Jedinica Kat. Br.

  Čaša, 50 mL — 500-41H

  Rastvor hlorovodonične kiseline 1:1, 500 mL — 884-49

  Menzura za , 50 mL — 1896-41

  Reagens za tretiranje fosfata — 14501-99

  Poklopac za epruvetu od 18 mm 25/pkg 1731-06

  HACH COMPANYWORLD HEADQUARTERSTelephone: (970) 669-3050FAX: (970) 669-2932

  FOR TECHNICAL ASSISTANCE, PRICE INFORMATION AND ORDERING:Call 800-227-4224

  Contact the HACH office or distributor serving you.www.hach.com [email protected]

  In the U.S.A. –Outside the U.S.A. –On the Worldwide Web – ; E-mail –

  toll-free

  © Hach Company, 2007. Sva prava zadržana. Odštampano u Nemačkoj. Ažurirano u januaru 2007 Edition 1

 • GvožđeMetoda 8147 FerroZine® Metoda1FerroZine® rastvor reagensa Pillows (0,009 do 1,400 mg/L)Obim i primena: Za vodu i otpadnu vodu1 Preuzeto od Stookey, L.L., Anal. Hem., 42(7), 779 (1970)

  Pre nego što započnete test:

  Moguće je koristiti dva režima za čitanje kod ovog spektrofotometra: režim za pojedinačno ili kontinualno čitanje. Više informacija potražite u priručniku.

  Rastvaranje je neophodno za određivanje ukupne količine gvožđa.

  Isperite stakleno posuđe 1:1 rastvorom hlorovodonične kiseline. Isperite ponovo dejonizovanom vodom. Pomoću ova dva koraka uklonićete talog gvožđa koji mogu dati malo neprecizne rezultate.

  Za tačnije rezultate, odredite nultu vrednost reagensa za svaku novu grupu reagensa. Izvršite postupak koristeći dejonizovanu vodu umesto uzorka. Oduzmite nultu vrednost reagensa od krajnjih rezultata ili prilagodite nultu vrednost reagensa.

  Umesto reagensa rastvora, možete upotrebiti 0,5 mL FerroZine® rastvor reagensa za gvožđe.

  Ako uzorak sadrži rđu, pogledajte odeljak Smetnje na stranici 3.

  Upotrebite čiste makaze, bez rđe i obrišite ih suvim peškirom. Ne dozvolite da makaze dođu u kontakt sadržaj reagensa.

  FerroZine reagens za gvožđe se može kristalizovati ili staložiti ako se izlaže niskim temperaturama prilikom transporta. Ovo ne utiče na kvalitet reagensa. Stavite reagens u toplu vodu da bi se ponovo rastvorio.

  Prikupite sledeće podatke: Količina

  FerroZine rastvor reagensa za gvožđe Pillows 1

  ILI

  FerroZine reagens za gvožđe Pillows 0,5 mL

  Graduisana menzura cilindar, za mešanje, 25 mL, sa poklopcem 1

  Makaze za pillows rastvor 1

  Kivete za uzorke, 1 kvadratni inč, 10 mL 2

  Napomena: Informacije o ponovnom naručivanju potrošnih i rezerevnih stavki možete pronaći na stranici 5.

  Priprema za test

  Gvožđe8147_Gvožđe_SP_FerroZine_38_SR.fm Stranica 1 od 5

 • Gvožđe (0,009 do 1,400 mg/L)

  1. PritisniteSAČUVANI PROGRAMI (Stored Programs).

  2. Izaberite test. 3. Naspite 25 mL uzorka u skalirani cilindar za mešanje.

  4. Pripremljeni uzorak: Dodajte sadržaj jednog FerroZine® rastvor reagensa za gvožđe Pillow u menzuru za mešanje.

  Poklopite i promućkajte.

  5. Pritisnite TAJMER>U REDU (Timer>OK).

  Započeće petominutna reakcija. Ukoliko je gvožđe prisutno, pojaviće se ljubičasta boja.

  6. Slepa proba: Naspite 10 mL uzorka u četvrtastu kivetu za uzorke.

  7. Nakon isteka vremena naspite 10 mL pripremljenog uzorka u drugu čistu četvrtastu kivetu za uzorke.

  8. Stavite kivetu sa slepom probom u držač za kivetu tako da se podeoci za merenje nalaze na desnoj strani.

  Rastvor Pillows Metoda 8147

  Sačuvani Programi

  Start

  260 Gvožđe FerroZine

  U redu

  05:00

  GvožđeStranica 2 od 5 8147_Gvožđe_SP_FerroZine_38_SR.fm

 • Gvožđe (0,009 do 1,400 mg/L)

  Smetnje

  9. Pritisnite NULA (Zero).

  Na ekranu će biti prikazano:

  0.000 mg/L Fe

  10. Stavite pripremljeni uzorak u držač za kivetu tako da se podeoci za merenje nalaze na desnoj strani.

  11. Merenje uzoraka je automatsko u režimu kontinualnog čitanja čitanja. Taster Očitaj (Read) nije prikazan.

  Režim pojedinačnog čitanja: Pritisnite taster OČITAJ (Read).

  Rezultati su izraženi u mg/L Fe.

  Tabela 1 Substance koja izazivaju smetnje i nivoi smetnje

  Substanca koja izaziva smetnje Nivoi smetnji i pretnje

  Jaki helati (EDTA) Izazivanje smetnji na svim nivoima Koristite FerroVer® ili TPTZ metode za ove uzorke.

  Koristite TPTZ metodu za niske koncentracije gvožđa.

  Kobalt Može dati nešto više rezultate

  Bakar Može dati nešto više rezultate

  HidroksidiOstavite uzorak, sa FerroZine® reagensom za gvožđe koji je dodat u koraku 4, jedan minut u ključaloj vodi. Ohladite na 24 °C (75 °F) pre nego što pređete na korak 5. Povećajte količinu uzorka na 25 mL pomoću dejonizovane vode.

  Magnetit (crni oksid gvožđa) ili feriti

  1. Naspite 25 mL uzorka u graduisanu menzuru od 25 mL.

  2. Prespite ovaj uzorak u Erlenmajer od 125 mL.

  3. Dodajte sadržaj jednog FerroZine® rastvor reagensa za gvožđe Pillow i dobro promešajte.

  4. Stavite kivetu iznad vrele ploče ili plamena i ostavite dok ne proključa.

  5. Kuvajte na tihoj vatri 20 do 30 minuta.

  Napomena: Pazite da ne uvri.

  Napomena: Ukoliko je gvožđe prisutno, pojaviće se ljubičasta boja.

  6. Zatim vratite uzorak u graduisanu menzuru od 25 mL. Isperite Erlenmajer malim količinama dejonizovane vode i prespite sadržaj u graduisanu menzuru.

  7. Povećajte količinu uzorka na 25 mL pomoću dejonizovane vode.

  8. Naspite ovaj rastvor u kivetu za uzorke i promešajte.

  Pređite na korake 5–10.

  RđaOstavite uzorak, sa FerroZine reagensom za gvožđe koji je dodat u koraku 4, jedan minut u ključaloj vodi. Ohladite na 24 °C (75 °F) pre nego što pređete na korak 5. Povećajte količinu uzorka na 25 mL pomoću dejonizovane vode.

  Nula Očitaj

  Gvožđe8147_Gvožđe_SP_FerroZine_38_SR.fm Stranica 3 od 5

 • Gvožđe (0,009 do 1,400 mg/L)

  Prikupljanje uzorka, skladištenje i čuvanjeStavite uzorke u staklene ili u plastične posude koje su očišćene kiselinom. Za čuvanje uzoraka prilagodite pH vrednost na 2 ili manju pomoću koncentrovane azotne kiseline, ACS* (oko 2 mL po litru). Uzorci se na ovaj način mogu čuvati i do šest meseci na sobnoj temperaturi. Ako samo analizirate količinu rastvorenog gvožđa, odmah nakon prikupljanja, a pre dodavanja azotne kiseline filtrirajte uzorak.

  Pre testiranja prilagodite pH vrednost uzorka na 3–5 pomoću amonijum hidroksida, ACS*. Nemoje koristiti pH vrednosti veće od 5, jer gvožđe može da se nataloži. Ispravite rezultate testa za veće količine.

  Provera tačnosti

  Metoda za dodavanje standardnog rastvora (koncentrisani uzorak)

  1. Nakon čitanja rezultata testa, ostavite kivetu sa uzorkom (nekoncentrisani uzorak) u instrumentu.

  2. Pritisnite OPTIONS>MORE (Opcije>još). Pritisnite STANDARD ADDITIONS (Dodavanja standardnog rastvora). Biće prikazan pregled postupka za dodavanja standardnog rastvora.

  3. Pritisnite OK (U redu) da biste prihvatili podrazumevane vrednost za standardne koncentracije, količine uzorka i nivoe koncentracije. Pritisnite EDIT (Uredi) da biste izmenili vrednosti. Nakon što su vrednosti prihvaćene, čitanje razređenog uzorka će biti prikazano u gornjem redu. Više informacija potražite u priručniku.

  4. Odlomite vrh standardne Voluette® ampule za gvožđe, 10 mg/L Fe.

  5. Prepremite 0,1 mL koncentrisanog uzorka tako što ćete dodati 0,1 mL standardnog rastvora nerazređenom uzorku. Pritisnite ikonu tajmera. Nakon isteka vremena pročitajte rezultate.

  6. Prepremite 0,2 mL koncentrisanog uzorka tako što ćete dodati 0,1 mL standardnog rastvora u 0,1 mL koncentrisanog uzorka. Pritisnite ikonu tajmera. Nakon isteka vremena pročitajte rezultate.

  7. Prepremite 0,3 mL koncentrisanog uzorka tako što ćete dodati 0,1 mL standardnog rastvora u 0,2 mL koncentrisanog uzorka. Pritisnite ikonu tajmera. Nakon isteka vremena pročitajte rezultate. Svako dodavanje bi trebalo da odrazi potpuni oporavak.

  8. Nakon niza dodavanja pritisnite GRAPH (Grafikon) da biste pregledali najbolji presek vrednosti podataka za dodavanja standardnog rastvora, uzimajući u obzir i matrice smetnji. Pritisnite IDEAL LINE (Idealna linija) da biste pregledali veze između nivoa koncentracije uzoraka i „Idealne linije“ potpunog oporavka.

  Metod za standardni rastvor

  1. Pomoću staklenog posuđa klase A pripremite 1,0 mg/L standardnog rastvora Fe tako što ćete pipetom dodati 5,00 mL standardnog rastvora gvožđa, 100 mg/L, u erlenmajer od 500 mL. Dodajte dejonizovanu vodu do podeoka da biste razblažili rastvor. Pripremajte ovaj rastvor svakoga dana. Izvršite postupak sa gvožđem na prethodno opisan način.

  2. U datom meniju pritisnite OPTIONS>MORE (Opcije>Još) da biste prilagodili kalibracionu krivu pomoću čitanja koja ste dobili za standardni rastvor. Pritisnite STANDARD ADJUST (Standardno prilagođavanje).

  3. Pritisnite ON (Uključi). Pritisnite ADJUST (Prilagodi) da biste prihvatili prikazanu vrednost koncentracije. Ako se koristi neka druga vrednost koncentracije, pritisnite broj u okviru da biste uneli trenutnu koncentraciju, a zatim pritisnite taster OK (U redu). Pritisnite ADJUST (Prilagodi).

  * Pogledajte Opcionalni reagensi i aparatura na stranici 5.

  GvožđeStranica 4 od 5 8147_Gvožđe_SP_FerroZine_38_SR.fm

 • Gvožđe (0,009 do 1,400 mg/L)

  Pregled metodeFerroZine® reagens za gvožđe formira ljubičastu boju kod izuzetno malih tragova gvožđa u uzorcima čija se pH vrednost menja na 3,5. Ova metoda se može koristiti za određivanje tragova gvožđa u hemijskim reagensima i glikolima, a pomoću rastvaranja može se koristiti za analiziranje uzoraka koji sadrže magnetit (crni oksid gvožđa) ili ferite. Rezultati testa se mere na 562 nm.

  Potrošne i rezervne stavkePotrebni reagensi

  Opis Količina/test Jedinica Kat. Br.

  FerroZine® rastvor reagensa za gvožđe, odnosno 0,5 mL 500 mL 2301-49

  FerroZine® rastvor reagensa za gvožđe Pillows 1 50/pkg 2301-66

  Potrebna aparatura

  Opis Količina/test Jedinica Kat. Br.

  Makaze za pillows rastvor 1 svaki 968-00

  Graduisana menzura, za mešanje, 25 mL, sa poklopcem 1 svaki 20886-40

  Kivete za uzorke, 1 kvadratni in, 10 mL, uparene 2 2/pkg 24954-02

  Preporučeni standardi i aparatura

  Opis Jedinica Kat. Br.

  Standardni rastvor gvožđa, 100 mg/L 100 mL 14175-42

  Standardni rastvor gvožđa, Voluette® ampula od 10 mL, 10 mg/L Fe 16/pkg 14253-10

  Standard za određivanje metala u vodi za piće, LR za Cu, Fe, Mn 500 mL 28337-49

  Erlenmajer, volumetrijska, klase A, 500 mL svaki 14574-49

  Pipeta, TenSette, 0,1–1,0 mL svaki 19700-01

  Vrh pipete, za TenSette pipetu 19700-01 50/pkg 21856-96

  Vrh pipete, za TenSette pipetu 19700-01 1000/pkg 21856-28

  Pipeta, volumetrijska, klase A, 5,00 mL svaki 14515-37

  Filter za pipetu, bezbednosna membrana svaki 14651-00

  Opcionalni reagensi i aparatura

  Opis Kat. Br.

  Amonijum hidroksid, ACS, 58% 106-49

  Hlorovodonična kiselina, 1:1, 6N 884-49

  Azotna kiselina, ACS, koncentrovana 152-49

  HACH COMPANYWORLD HEADQUARTERSTelephone: (970) 669-3050FAX: (970) 669-2932

  FOR TECHNICAL ASSISTANCE, PRICE INFORMATION AND ORDERING:Call 800-227-4224

  Contact the HACH office or distributor serving you.www.hach.com [email protected]

  In the U.S.A. –Outside the U.S.A. –On the Worldwide Web – ; E-mail –

  toll-free

  © Hach Company, 2007. Sva prava zadržana. Odštampano u Nemačkoj. Ažurirano u januaru 2007 Edition 1

 • Gvožđe, ukupna vrednost✭Metod 8008 FerroVer® Metod1Powder Pillows ili AccuVac® ampule (0.02 do 3.00 mg/L)Obim i primena: Za vodu, otpadnu vodu i morsku vodu; rastvaranje je neophodno za određivanje ukupne količine gvožđa; odobreno od strane USEPA za obavljanje analize otpadne vode21 Preuzeto iz Standardne metode za ispitivanje vode i otpadne vode2 Federalni registar, 27. Jun, 1980; 45 (126:43459)

  Pre nego što započnete testiranje:

  Moguće je koristiti dva režima za čitanje kod ovog spektrofotometra: režim za pojedinačno ili kontinualno čitanje. Više informacija potražite u priručniku.

  Rastvaranje-digestija je neophodno da bi se odredila ukupna vrednost gvožđa za EPA izveštaje.

  Za tačnije rezultate, odredite nultu vrednost reagensa za svaku novu grupu reagensa. Izvršite postupak koristeći dejonizovanu vodu umesto uzorka. Oduzmite nultu vrednost reagensa od krajnjeg rezultata ili prilagodite nultu vrednost reagensa. Više informacija potražite u priručniku.

  Prikupite sledeće podatke: Količina

  Powder Pillow test:

  FerroVer® reagens gvožđa Powder Pillow 1

  Kivete za uzorka,1 kvadratni inč, 10 mL 2

  Čaša, 50 mL 1

  FerroVer® reagens gvožđa AccuVac® ampula

  Čaša, 50 mL 1

  Posude za uzorke, 10 mL, sa poklopcem 1

  Napomena: Informacije o ponovnom naručivanju potrošnih i rezervnih stavki možete pronaći na stranici 6.

  Priprema za test

  Gvožđe, ukupna vrednost8008_Gvožđe_ukupna_vrednost_AVPP_FVR_38_SR.fm Stranica 1 od 6

 • Gvožđe, ukupna vrednost (0.02 do 3.00 mg/L)

  1. PritisniteSAČUVANI PROGRAMI (Stored Programs).

  2. Izaberite test. 3. Pripremljeni uzorak: Naspite 10 mL uzorka u čistu četvrtastu kivetu za uzorke.

  4. Dodajte sadržaj jednog FerroVer reagensa gvožđa Powder Pillow u kivetu za uzorke. Promešajte.

  Pojaviće se narandžasta boja ukoliko postoji gvožđe

  5. Pritisnite TAJMER>U REDU (Timer>OK).

  Započeće trominutna reakcija.

  (Ostavite uzorke koji sadrže rđu da reaguju najmanje 5 minuta.)

  6. Slepa proba:

  Napunite drugu četvrtastu kivetu sa 10 mL uzorka.

  7. Kada vreme istekne, stavite posudu sa slepom probom u držač za kivete tako da se podeoci za merenje nalaze na desnoj strani.

  Pritisnite NULA (Zero).

  Na ekranu će biti prikazano:

  0.00 mg/L Fe

  8. Stavite pripremljeni uzorak u držač za kivetu tako da se podeoci za merenje nalaze na desnoj strani.

  Merenje uzoraka je automatsko u režimu kontinualnog čitanja. Taster OČITAJ (Read) nije prikazan.

  Režim pojedinačnog čitanja: Pritisnite taster OČITAJ (Read).

  Rezultati su izraženi u mg/L Fe.

  Powder Pillows Metod 8008

  Sačuvani Programi

  Start

  265 Gvožđe FerroVer

  U redu

  03:00 Nula Očitaj

  Gvožđe, ukupna vrednostStranica 2 od 6 8008_Gvožđe_ukupna_vrednost_AVPP_FVR_38_SR.fm

 • Gvožđe, ukupna vrednost (0.02 do 3.00 mg/L)

  1. Izaberite test. 2. Postavite adapter C. 3. Slepa proba: Napunite okruglu kivetu za uzorke sa 10 mL uzorka.

  4. Pripremljeni uzorak: Naspite najmanje 40 mL uzorka u čašu od 50 mL.

  Naspite uzorak u FerroVer Iron AccuVac® ampulu.

  Potopite ampulu dok se potpuno ne napuni.

  5. Promućkajte ampulu nekoliko puta.

  Obrišite tečnost i otiske prstiju.

  6. Pritisnite Pritisnite TAJMER>U REDU (Timer>OK).

  Započeće trominutna reakcija.

  (Ostavite uzorke koji sadrže rđu da reaguju najmanje 5 minuta.)

  7. Kada vreme istekne, postavite kivetu sa slepom probom u držač za kivete.

  Pritisnite NULA (Zero).

  Na ekranu će biti prikazano:

  0.00 mg/L Fe

  8. Postavite AccuVac ampulu u držač za kivete.

  Merenje AccuVac Ampule je automatsko u režimu kontinualnog čitanja. Taster OČITAJ (Read) nije prikazan.

  Režim pojedinačnog čitanja: Pritisnite taster OČITAJ (Read).

  Rezultati su izraženi u mg/L Fe.

  AccuVac Ampula Metod 8008

  Start

  Sačuvani programi

  267 Gvožđe FerroVer AV

  10 mL

  U redu

  03:00 Nula Očitaj

  Gvožđe, ukupna vrednost8008_Gvožđe_ukupna_vrednost_AVPP_FVR_38_SR.fm Stranica 3 od 6

 • Gvožđe, ukupna vrednost (0.02 do 3.00 mg/L)

  Smetnje

  Prikupljanje uzorka, skladištenje i čuvanjePrikupite uzorke u staklene posude koje su očišćene kiselinom ili u plastične posude. Ako ćete odmah analizirati uzorak, nije potrebno dodavati kiselinu. Za čuvanje uzoraka prilagodite pH vrednost na 2 ili manju pomoću koncentrovane azotne kiseline (oko 2 mL po litru). Sačuvani uzorci se mogu čuvati na sobnoj temperaturi do šest meseci. Pre analiziranja prilagodite pH vrednost na 3 – 5 pomoću 5.0 N standardnog rastvora natrijum hidroksida. Ispravite rezultate testa za veće količine.

  Ako samo treba odrediti količinu rastvorenog gvožđa, filtrirajte uzorak pre nego što dodate kiselinu.

  Provera tačnosti

  Standardna metoda za dodavanje (koncentrisani uzorak)

  1. Nakon čitanja rezultata testa, ostavite kivetu sa uzorkom (nekoncentrisani uzorak) u instrumentu.

  Tabela 1 Substance koja izazivaju smetnje i nivoi smetnje

  Substanca koja izaziva smetnje Nivoi smetnji i pretnje

  Kalcijum, Ca2+ Nema efekta za količine manje od 10 000 mg/L u obliku CaCO3.

  Hlor, Cl– Nema efekta za količine manje od 185 000 mg/L.

  Bakar, Cu2+ Nema efekta. Rastvarač za maskiranje se nalazi u FerroVer reagensu.

  Visoki nivoi gvožđa Sprečavanje razvoja boje. Razblažite uzorak i ponovite test da potvrdite rezultate.

  Gvožđe oksid Zahteva blago, jako ili Digesdahl rastvaranje. Nakon digestije, prilagodite pH vrednost uzorka na pH 3–5 pomoću natrijum hidroksida, a zatim obavite analizu.

  Magnezijum Nema efekta za količinu od 100 000 mg/L u obliku kalcijum karbonata.

  Molibdat Molibdenium Nema efekta za količinu od 50 mg/L u obliku Mo.

  Visoki nivoi sulfida, S2–

  1. Tretirajte u aparatu za gasove ili u prostoru sa dobrom ventilacijom. Dodajte 5 mL hlorovodonične kiseline1, ACS u 100 mL uzorka u Erlenmajer od 250 mL. Ostavite da ključa 20 minuta.

  2. Ohladite. Prilagodite pH vrednost na 3–5 pomoću natrijum hidroksida1. Dopunite količinu na 100 mL pomoću dejonizovane vode.

  3. Analizirajte.

  Zamućenost

  1. Dodajte slepoj probi kašičicu od 0,1 g RoVer® supstance za uklanjanje rđe. Promešajte.

  2. Rezultate merite na ovoj vrednosti.

  3. Ako uzorak ostane zamućen, dodajte tri kašičice od 0,2 g supstance RoVer u 75 mL uzorka. Ostavite da odstoji 5 minuta.

  4. Filtrirajte kroz filter od staklene membrane i držač za filter1.

  5. Koristite filtrirani uzorak u koracima 6 i 3.Ekstremna pH vrednost uzorka. Prilagodite pH vrednost na 3–5.

  Veoma puferovani uzorci Prilagodite pH vrednost na 3–5.

  1 Pogledajte Opcionalni reagensi i aparatura na stranici 6.

  Gvožđe, ukupna vrednostStranica 4 od 6 8008_Gvožđe_ukupna_vrednost_AVPP_FVR_38_SR.fm

 • Gvožđe, ukupna vrednost (0.02 do 3.00 mg/L)

  2. Pritisnite OPTIONS>MORE (Opcije>Još). Pritisnite STANDARD ADDITIONS (Standardna dodavanja). Biće prikazan pregled postupka za standarna dodavanja.

  3. Pritisnite OK (U redu) da biste prihvatili podrazumevane vrednost za standardne koncentracije, količinu uzorka i nivoe koncentracije. Pritisnite EDIT (Uredi) da biste izmenili vrednosti. Nakon što su vrednosti prihvaćene, čitanje razređenog uzorka će biti prikazano u gornjem redu. Više informacija potražite u priručniku.

  4. Odlomite vrh standardne Voluette ampule za gvožđe, 25-mg/L.

  5. Prepremite 0,1 mL koncentrisanog uzorka tako što ćete dodati 0,1 mL standardnog rastvora nerazređenom uzorku. Pritisnite ikonu tajmera. Nakon isteka vremena pročitajte rezultate.

  6. Prepremite 0,2 mL koncentrisanog uzorka tako što ćete dodati 0,1 mL standardnog rastvora u 0,1 mL koncentrisanog uzorka. Pritisnite ikonu tajmera. Nakon isteka vremena pročitajte rezultate.

  7. Prepremite 0,3 mL koncentrisanog uzorka tako što ćete dodati 0,1 mL standardnog rastvora u 0,2 mL koncentrisanog uzorka. Pritisnite ikonu tajmera. Nakon isteka vremena pročitajte rezultate. Svako dodavanje bi trebalo da odrazi potpuni oporavak.

  Napomena: Za AccuVac® ampule, naspite u tri menzure za mućkanje* 50 mL uzorka i povećajte koncentraciju pomoću 0,2 mL, 0,4 mL i 0,6 mL standardnog rastvora. Prespite po 40 mL uzorka iz menzure za mućkanje u tri menzure od 50 mL*. Analizirajte svaki uzorak standardnog dodavanja na prethodno opisani način. Prihvatite čitanja standardnih dodavanja pritiskom na taster READ (ČITAJ). Svako dodavanje bi trebalo da odrazi potpuni oporavak.

  8. Nakon niza dodavanja pritisnite GRAPH (Grafikon) da biste pregledali najbolji presek vrednosti podataka za dodavanja standardnog rastvora, uzimajući u obzir i matrice smetnji. Pritisnite IDEAL LINE (Idealna linija) da biste pregledali veze između nivoa koncentracije uzoraka i „Idealne linije“ potpunog oporavka.

  Metod za standardni rastvor

  1. Pripremite 2,00 mg/L standardnog rastvora Fe tako što ćete pipetom dodati 2,00 mL standardnog rastvora, 100 mg/L, u erlenmajer od 100 mL. Dodajte dejonizovanu vodu do podeoka da biste razblažili rastvor. Poklopite i promućkajte. Pripremajte ovaj rastvor za dnevnu upotrebu. Izvršite postupak sa gvožđem na prethodno opisan način.

  2. U datom meniju pritisnite OPTIONS>MORE (Opcije>Još) da biste prilagodili kalibracionu krivu pomoću čitanja koja ste dobili za standardni rastvor. Pritisnite STANDARD ADJUST (Standardno prilagođavanje).

  3. Pritisnite ON (Uključi). Pritisnite ADJUST (Prilagodi) da biste prihvatili prikazanu vrednost koncentracije. Ako se koristi neka druga vrednost koncentracije, pritisnite broj u okviru da biste uneli trenutnu koncentraciju, a zatim pritisnite taster OK (U redu). Pritisnite ADJUST (Prilagodi).

  Pregled metodeFerroVer reagnens gvožđa konvertuje u uzorku sverastvorljive oblike gvožđa i većinu nerastvornih u rastvorno ferično gvožđe. Ferično gvožđe reaguje sa 1,10 fenantrolin indikatorom u reagensu i formira jedinjenje narandžaste boje, gde je intenzitet boje srazmeran koncentraciji gvožđa. Rezultati testa se mere na 510 nm.

  * Pogledajte Opcionalni reagensi i aparatura na stranici 6.*

  Gvožđe, ukupna vrednost8008_Gvožđe_ukupna_vrednost_AVPP_FVR_38_SR.fm Stranica 5 od 6

 • Gvožđe, ukupna vrednost (0.02 do 3.00 mg/L)

  Potrošne i rezervne stavkePotrebni reagensi

  Opis Količina/test Jedinica Kat. Br.

  FerroVer® reagens gvožđa Powder Pillows (za 10 mL uzorka) 1 100/pkg 21057-69

  ILI

  FerroVer® reagens gvožđa AccuVac® ampule 1 25/pkg 25070-25

  Potrebna aparatura (Powder Pillows)

  Opis Količina/test Jedinica Kat. Br.

  Kivete za uzorke, 1 kvadratni in, 10 mL, uparene 2 2/pkg 24954-02

  Potrebna aparatura (AccuVacs)

  Opis Količina/test Jedinica Kat. Br.

  Adapter, okrugli, od 1 inča, za AccuVac ampule 1 svaki LZV584

  Čaša, 50 mL 1 svaki 500-41H

  Kiveta za uzorke, 10 mL, sa poklopcem 1 svaki 21228-00

  Preporučeni standardi i aparatura

  Opis Jedinica Kat. Br.

  Standardni rastvor gvožđa, 100 mg/L 100 mL 14175-42

  Standardni rastvor gvožđa, Voluette® ampula od 10 mL, 25 mg/L u obliku Fe 16/pkg 14253-10

  Standard za određivanje metala u vodi za piće, LR za Cu, Fe, Mn 500 mL 28337-49

  Standard za određivanje metala u vodi za piće, HR za Cu, Fe, Mn 500 mL 28336-49

  Voda, dejonizovana 4 L 272-56

  Pipeta, TenSette, 0,1–1,0 mL svaki 19700-01

  Vrh pipete, za TenSette pipetu 19700-01 50/pkg 21856-96

  Vrh pipete, za TenSette pipetu 19700-01 1000/pkg 21856-28

  Erlenmajer, volumetrijska, klase A, 100 mL svaki 14574-42

  Pipeta, volumetrijska, klase A, 2,00 mL svaki 14515-36

  Filter za pipetu, bezbednosna membrana svaki 14651-00

  Opcionalni reagensi i aparatura

  Opis Kat. Br.

  Čaša, 50 mL 500-41H

  Menzura za mućkanje 1896-41

  Hlorovodonična kiselina, koncentrovana 134-49

  Azotna kiselina, koncentrovana 152-49

  Standardni rastvor natrijum hidroksida, 5,0 N 2450-32

  Filter od staklene membrane 2530-00

  Držač za filter od staklene membrane 2340-00

  HACH COMPANYWORLD HEADQUARTERSTelephone: (970) 669-3050FAX: (970) 669-2932

  FOR TECHNICAL ASSISTANCE, PRICE INFORMATION AND ORDERING:Call 800-227-4224

  Contact the HACH office or distributor serving you.www.hach.com [email protected]

  In the U.S.A. –Outside the U.S.A. –On the Worldwide Web – ; E-mail –

  toll-free

  © Hach Company, 2007. Sva prava zadržana. Odštampano u Nemačkoj. Ažurirano u januaru 2007 Edition 1

 • Hlor dioksidMetod 8065 Hlorofenol crvena metoda1

  LR (0,01 do 1,00 mg/L)Obim i primena: Za vodu i otpadnu vodu1 Preuzeto iz Harp, Klein i Schoonover, Jour. Amer. Water Works Assn., 73 387–388 (1981).

  Priprema za test

  Pre nego što započnete testiranje:

  Moguće je koristiti dva režima za čitanje kod ovog spektrofotometra: režim za pojedinačno ili kontinualno čitanje.

  Hlor dioksid je nestabilan i lako isparava. Odmah analizirajte uzorke.

  Za tačnije rezultate analizirajte svaki uzorak na istoj temperaturi.

  TenSette® pipeta se može koristiti za razdvajanje reagensa hlora dioksida 1 i reagensa hlora dioksida 3

  Prikupite sledeće podatke: Količina

  Reagens hlor dioksida 1 2 mL

  Reagens hlor dioksida 2 2 mL

  Reagens hlor dioksida 3 2 mL

  Reagens za dehlorisanje Pillows 1

  Graduisana menuzura, za mešanje, 50 mL 2

  Pipeta, volumetrijska, klase A, 1 mL 3

  Filter za pipetu, sa bezbednosnon sijalicom 1

  Kiveta za uzorke, 1 kvadratni inč, 10 mL 2

  Napomena: Informacije o ponovnom naručivanju potrošnih i rezerevnih stavki možete pronaći na stranici 4.

  1. PritisniteSAČUVANI PROGRAMI (Stored Programs).

  2. Izaberite test. 3. Sipajte 50 mL uzorka u dve menzure za mešanje od 50 mL.

  4. Pomoću pipete i filtera za pipetu dodajte u svaku menzuru 1,0 mL reagensa hlor dioksida. Poklopite. Promućkajte nekoliko puta.

  Powder Pillows Metoda 8065

  Sačuvani Programi

  Start

  72 Hlor dioks CPR LR

  Hlor dioksid8065_HlorDioks_PP_LR_38_SR.fm Stranica 1 od 4

 • Hlor dioksid LR (0,01 do 1,00 mg/L)

  5. Slepa proba: Dodajte sadržaj jednog reagensa za dehlorisanje Powder Pillow u menzuru. (Ovo je slepa proba).

  Poklopite i promućkajte dok se ne rastvori.

  U drugu menzuru se ne dodaje reagens za dehlorisanje ovo je pripremljeni uzorak.

  6. Pomoću pipete dodajte tačno 1,00 mL reagensa hlora 2 u svaku menzuru. Poklopite.

  7. Promućkajte nekoliko puta.

  8. Pomoću pipete i filtera za pipetu dodajte u svaku menzuru 1,0 mL reagensa hlor dioksida 3. Poklopite.

  9. Promućkajte nekoliko puta.

  10. Sipajte 10 mL uzorka iz svakog cilindra u četvrtaste kivete za uzorke.

  11. Obrišite kivetu sa slepom probom i stavite je u držač za kivete tako da se podeoci za merenje nalaze na desnoj strani.

  Pritisnite NULA (Zero).

  Na ekranu će biti prikazano:

  0,00 mg/L ClO2

  12. Obrišite kivetu sa pripremljenim uzorkom, a zatim je postavite u držač za kivete tako da se podeoci za merenje nalaze na desnoj strani.

  Merenje uzoraka je automatsko u režimu kontinualnog čitanja. Taster Očitaj (Read) nije prikazan.

  Režim pojedinačnog čitanja: Pritisnite taster OČITAJ (Read).

  Rezultati su izraženi u mg/L ClO2.

  Nula Očitaj

  Hlor dioksidStranica 2 od 4 8065_HlorDioks_PP_LR_38_SR.fm

 • Hlor dioksid LR (0,01 do 1,00 mg/L)

  Smetnje

  Prikupljanje uzorka, skladištenje i čuvanjeOdmah nakon prikupljanja analizirajte hlor dioksid u uzorcima. Hlor dioksid je jako sredstvo za oksidaciju i nestabilan je u prirodnim vodama. Brzo reaguje sa raznim neorganskim jedinjenjima, ali sporije oksidira organska jedinjenja. Mnogi faktori, uključujući nivoe koncentracije na kojima dolazi do reakcije, sunčeva svetlost, pH vrednost, temperatura i so utiču na rastvaranje hlora dioksida u vodi.

  Nemojte koristiti plastične posude jer mogu dovesti do gubitka velike količine hlor dioksida. Pre testiranja tretirajte staklenu posudu za uzorke i smanjite gubitak hlora ili hlor dioksida tako što ćete potopiti posudu u rastvor za izbeljivanje (1 mL izbeljivača na 1 litar dejonizovane vode) na najmanje jedan sat. Dobro isperite dejonizovanom ili destilovanom vodom. Ako se posude za uzorke dobro isperu dejonizovanom ili destilovanom vodom nakon upotrebe, dovoljno je da ih samo povremeno tretirate pre testiranja.

  Najčešća greška prilikom testiranja hlora dioksida je nedostatak reprezentativnog uzorka. Ako je uzorak voda iz slavine, pustite vodu da teče najmanje 5 minuta da biste dobili reprezentativni uzorak. Nekoliko puta napunite posudu uzorkom, zatim je poklopite i nemojte ostaviti slobodan prostor (vazduha) između uzorka i poklopca.

  Provera tačnosti

  Metod za standardni rastvorPriprema standarda hlora dioksida je komplikovana i opasna. Takođe, ovi standardi su eksplozivni i veoma reaktivni! Samo obučeni hemijski tehničar sme da priprema ove standarde koristeći odgovarajuću opremu i prateći uputstva. Proizvođač ne preporučuje pripremu standarda hlora dioksida. Ako je potrebno nezavisno pripremiti standard, pogledajte uputstva Standardne metode za ispitivanje vode i otpadne vode, 20-to izd., pod naslovima „Rastvor hlor dioksida” i „Standardni rastvor hlor dioksida” (str. 4–74 i 4–75). Pripremite standardni rastvor hlor dioksida od 0,50 mg/L.

  Pregled metodeHlor dioksid (ClO2) se određuje na osnovu reagovanja sa hlorofenolom pH vrednosti 5,2 sa kojim formira bezbojno jedinjenje. Posledica je gubitak boje u količini koja je proporcionalna koncentraciji hlor dioksida. Ova metoda je specifična za ClO2 i ne izaziva reakcije kod drugih aktivnih jedinjenja hlora i jedinjenja koji umereno oksidiraju. Rezultati testa se mere na 575 nm.

  Tabela 1 Substance koja izazivaju smetnje i nivoi smetnje

  Substanca koja izaziva smetnje Nivoi smetnji i pretnje

  Izuzetno kisela i alkalna voda Možda je potrebno dodati 2,0 mL umesto 1,0 mL reagensa hlora dioksida 1 i reagensa hlora dioksida 3

  ClO– Količina veća od 5,5 mg/L

  ClO2– Količina veća od 6 mg/L

  ClO3– Količina veća od 6 mg/L

  CrO42– Količina veća od 3,6 mg/L

  Fe3+ Količina veća od 5 mg/L

  Tvrdoća Količina veća od 1000 mg/L

  Ozon Količina veća od 0,5 mg/L

  Zamućenost Količina veća od 1000 NTU

  Hlor dioksid8065_HlorDioks_PP_LR_38_SR.fm Stranica 3 od 4

 • Hlor dioksid LR (0,01 do 1,00 mg/L)

  Potrošne i rezervne stavkePotrebni reagensi

  Opis Količina/test Jedinica Kat. Br.

  Komplet reagenasa za hlor dioksida (100 testova) obuhvata: — svaki 22423-00

  (2) Reagens hlor dioksida 1 2 mL 100 mL 20700-42

  (2) Reagens hlor dioksida 2 2 mL 100 mL 20701-42

  (2) Reagens hlor dioksida 3 2 mL 100 mL 20702-42

  (1) Reagens za dehlorisanje Powder Pillows 1 100/pkg 14363-69

  Potrebna aparatura

  Opis Količina/test Jedinica Kat. Br.

  Graduisana menzura, za mešanje, 50 mL 2 svaki 1896-41

  Pipeta, volumetrijska, klase A, 1,00 mL 3 svaki 14515-35

  Filter za pipetu, bezbednosna membrana 1 svaki 14651-00

  Kivete za uzorke, 1 kvadratni in, 10 mL, uparene 2 2/pkg 24954-02

  Opcionalni reagensi i aparatura

  Opis Jedinica Kat. Br.

  Pipeta, TenSette®, 0,1 do 1,0 mL svaki 19700-01

  Vrh pipete, za TenSette pipetu 19700-01 50/pkg 21856-96

  HACH COMPANYWORLD HEADQUARTERSTelephone: (970) 669-3050FAX: (970) 669-2932

  FOR TECHNICAL ASSISTANCE, PRICE INFORMATION AND ORDERING:Call 800-227-4224

  Contact the HACH office or distributor serving you.www.hach.com [email protected]

  In the U.S.A. –Outside the U.S.A. –On the Worldwide Web – ; E-mail –

  toll-free

  © Hach Company, 2007. Sva prava zadržana. Odštampano u Nemačkoj. Ažurirano u januaru 2007 Edition 1

 • HloridMetoda 8113 Živa tiocijanat metoda

  (0,1 do 25,0 mg/L Cl–)Obim i primena: Za vodu i otpadnu vodu

  Priprema za test

  Pre nego što započnete testiranje:

  Moguće je koristiti dva režima za čitanje kod ovog spektrofotometra: režim za pojedinačno ili kontinualno čitanje. Više informacija potražite u priručniku.

  Pre analiziranja filtrirajte zamućene uzorke pomoću papira za filtriranje umerene debljine i levka.

  I uzorak i slepa proba sadržaće nivo koncentracije žive (D009) koji se smatra opasnim prema federalnim odredbama RCRA. Nemojte uklanjati ove rastvore niz slivnik. Hemijski rastvori i rastvori za analizu moraju se odstraniti u skladu sa odgovarajućim odredbama. Pakovanje proizvoda mora se odstraniti u skladu sa odredbama države ili proslediti u skladu sa sistemom za vraćanje pakovanja.

  Informacije o bezbednom rukovanju i uklanjanju opasnog otpadnog materijala potražite u MSDS listi.

  Prikupite sledeće podatke: Količina

  Rastvor feričnog gvožđa 1 mL

  Rastvor živa tiocijanata 2 mL

  Dejonizovana voda 10 mL

  Kivete za uzorke, 1 kvadratni inč, 10 mL 2

  Pipeta, TenSette®, 0,1 do 1,0 mL 1

  Vrhovi pipete TenSette pipetu od 0,1 do 1,0 mL 2

  Napomena: Informacije o ponovnom naručivanju potrošnih i rezerevnih stavki možete pronaći na stranici 4.

  1. PritisniteSAČUVANI PROGRAMI (Stored Programs).

  2. Izaberite test. 3. Pripremljeni uzorak: Naspite 10 mL uzorka u četvrtastu kivetu za uzorke.

  4. Slepa proba: Naspite 10 mL dejonizovane vode u drugu četvrtastu kivetu za uzorke.

  Živa tiocijanat Metoda 8113

  Sačuvani Programi

  Start

  70 Hlorid

  FILL LINE

  Hlorid8113_Hlorid_38_SR.fm Stranica 1 od 4

 • Hlorid (0,1 do 25,0 mg/L Cl–)

  Smetnje

  Prikupljanje uzorka, skladištenje i čuvanjePrikupite uzorke u staklene ili u plastične posude. Uzorci se mogu čuvati najmanje 28 dana na sobnoj temperaturi.

  5. Pipetom dodajte 0,8 mL rastvora žive tiocijanata u svaku kivetu sa uzorkom.

  6. Promešajte. 7. Pipetom dodajte 0,4 mL rastvora feričnog gvožđa u svaku kivetu sa uzorkom.

  8. Promešajte. Naradžasta boja označava prisustvo hlora.

  9. Pritisnite TAJMER>U REDU (Timer>OK).

  Započeće dvominutna reakcija.

  10. U roku od pet minuta nakon isteka vremena obrišite kivetu sa slepom probom i stavite je u držač za kivete tako da se podeoci za merenje nalaze na desnoj strani.

  Pritisnite NULA (Zero).

  Na ekranu će biti prikazano:

  0,0 mg/L Cl–

  11. Obrišite kivetu sa pripremljenim uzorkom, a zatim je postavite u držač za kivete tako da se podeoci za merenje nalaze na desnoj strani.

  12. Merenje uzoraka je automatsko u režimu kontinualnog čitanja. Taster Očitaj (Read) nije prikazan.

  Režim pojedinačnog čitanja: Pritisnite taster OČITAJ (Read).

  Rezultati su izraženi u mg/L Cl–.

  Tabela 1 Substance koja izazivaju smetnje i nivoi smetnje

  Substanca koja izaziva smetnje Nivoi smetnji i pretnje

  Ekstremn pH vrednost

  pH vrednost bi trebalo da iznosi 2 nakon dodavanja reagensa.Ako je uzorak izuzetno kiseo ili alkalan, pre analiziranja prilagodite uzorak na pH vrednost od oko 7. Koristite 5,0 N standardni rastvor natrijum hidroksida1 ili 1:5 rastvor perhlorične kiseline. Koristite lakmus papir; većina pH elektroda će kontaminirati uzorak hlorom.

  1 Pogledajte Opcionalni reagensi i aparatura na stranici 4.

  U redu

  02:00 Nula

  Očitaj

  HloridStranica 2 od 4 8113_Hlorid_38_SR.fm

 • Hlorid (0,1 do 25,0 mg/L Cl–)

  Provera tačnosti

  Metoda za dodavanja standardnog rastvora (koncentrisani uzorak)

  1. Nakon čitanja rezultata testa, ostavite kivetu sa uzorkom (nekoncentrisani uzorak) u instrumentu.

  2. Pritisnite OPTIONS>MORE (Opcije>Još). Pritisnite STANDARD ADDITI