97
Dr. Oetker d.o.o. • Srbija i Crna Gora, 11070 Beograd, Auto-put br. 9 Tel./fax: +381 (0) 11 2696 818, 2696 887, 2696 891 E-mail: oetkerªoetker.co.yu Knji`ica br. 6 Kola~i}i s ljubavlju Tajna je u imenu: Noviteti iz ku}e Dr. Oetker Parfe krema Izda{an, `elatinasti krem za torte, koji podsti~e Va{u kreativnost! Priprema je brza i jednostavna - samo je potrebno umutiti sadr`aj pakovanja sa hladnim mlekom, po `elji dodati ~okoladu, vo}e ili boju za kola~e i ve} imate gotov krem, ba{ po Va{em ukusu! Mo`ete ga koristi za kola~e, biskvite, torte ili vo}ne poslastice. @elatin u listu Sada }e Vam priprema Va{ih omiljenih slatkih i slanih |akonija biti jo{ jednostavnija, a doziranje - taman po meri i potrebi! Svaka kesica sadr`i 6 listi}a i dovoljna je za 0,5 l te~nosti. Dr. Oetker `elatin u listu Vam pru`a vrhunski kvalitet i sigurnost uspevanja. Sa nestrpljenjem o~ekujemo Va{e mi{ljenje, recepte i sugestije! Ovog puta Vam predstavljamo neke nove proizvode iz na{eg asortimana. Kvalitet je najbolji recept. Kvalitet je najbolji recept. Poslati na adresu: Dr. Oetker doo Beograd Auto-put br. 9 P. fah 60 11070 Novi Beograd naznaka "Kola~i}i s ljubavlju" najkasnije do 30.05.2004. Po{aljite po 2 prazne ambala`e ovih na{ih novih proizvoda i osvojite 30 kalupa za kola~e i 300 kalendara sa receptima! Pokloni }e biti dostavljeni dobitnicima na ku}nu adresu. Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj i mesto

Dr Oetker Recepti[1]

  • Upload
    -

  • View
    94

  • Download
    9

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Dr Oetker Recepti[1]

Dr. Oetker d.o.o. • Srbija i Crna Gora, 11070 Beograd, Auto-put br. 9Tel./fax: +381 (0) 11 2696 818, 2696 887, 2696 891

E-mail: oetkerªoetker.co.yu

Knji`ica br. 6

Kola~i}is ljubavlju

Tajna je u imenu:

Noviteti iz ku}e Dr. Oetker

Parfe kremaIzda{an, `elatinasti krem za torte, koji podsti~eVa{u kreativnost! Priprema je brza i jednostavna

- samo je potrebnoumutiti sadr`aj pakovanjasa hladnim mlekom, po`elji dodati ~okoladu,vo}e ili boju za kola~e ive} imate gotov krem,ba{ po Va{em ukusu!Mo`ete ga koristi zakola~e, biskvite, torte ilivo}ne poslastice.

@elatin u listuSada }e Vam priprema Va{ihomiljenih slatkih i slanih |akonijabiti jo{ jednostavnija, a doziranje- taman po meri i potrebi!

Svaka kesica sadr`i 6 listi}a idovoljna je za 0,5 l te~nosti.Dr. Oetker `elatin u listu Vam pru`a

vrhunski kvalitet i sigurnost uspevanja.

Sa nestrpljenjem o~ekujemo Va{e mi{ljenje,recepte i sugestije!

Ovog puta Vam predstavljamo neke nove proizvode iz na{eg asortimana.

Kvalitet je najbolji recept.

Kvalitet je najbolji recept.

Poslati na adresu:Dr. Oetker doo BeogradAuto-put br. 9P. fah 6011070 Novi Beogradnaznaka "Kola~i}i s ljubavlju"

najkasnije do 30.05.2004.

Po{aljite po 2 prazne ambala`e ovih na{ihnovih proizvoda i osvojite 30 kalupa za kola~ei 300 kalendara sa receptima! Pokloni }e bitidostavljeni dobitnicima na ku}nu adresu.

Ime i prezime

Ulica i broj

Po{tanski broj i mesto

Page 2: Dr Oetker Recepti[1]

Dragi na{i ljubitelji kola~a i poslastica,U prethodnoj knji`ici smo poku{ali da Vam pomognemo daodgovorite na bezbroj de~ijih pitanja... Nadamo se da smou tome i uspeli.

Sa ~arima novog prole}a i Va{ Dr. Oetker tim u Srbiji i Crnoj Gorise potrudio da Vam priredi pregr{t iznena|enja.

Ove godine sa ponosom slavimo jedan,za nas veoma va`an jubilej - 110 godinaDr. Oetker Original pudinga sa ukusom vanile.Da puding nije samo brza i jednostavnaposlastica, ve} da ima i daleko {iru primenuu pripremi kola~a, potrudili smo seda Vam pribli`imo u nekim od recepatana narednim stranama.

A po~inje i na{a nagradna igra "110 godina Original pudinga"...Dakle, u`itak se nastavlja i kada se kola~i ili puding pojedu!

Nadamo se da }ete u`ivati u pripremanju na{ih novih recepata,koje smo kao i uvek do sada, osmislili samo za Vas, s ljubavlju.

@elimo Vam bezbroj prijatnih trenutaka i mno{tvo odu{evljenihpohvala od Va{ih uku}ana i prijatelja!

Va{ Dr. Oetker tim u Srbiji i Crnoj Gori

Tajna je u imenu:

Page 3: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je....Za testo: 500 g p{eni~nog bra{na, 1 kesica Dr. Oetker suvog kvasca, 50 g {e}era, 1 kesica Dr. Oetkervanilin {e}era, prstohvat soli, 2 jaja,1 belance, 250 ml (1/4 l) mlakeslatke pavlake.Za nadev: 100 g suvog gro`|a.Za premazivanje: 1 `umance, 1 ka{ika mleka.

Priprema:Pome{ajte bra{no sa suvim kvascem i dobroprome{ajte. Dodajte {e}er i vanilin {e}er, so,jaja, belance i mlaku slatku pavlaku, i mutitemikserom, pomo}u nastavaka za me{enje,prvo najmanjom, a potom najve}om brzinomoko 5 min. Ukoliko se testo lepi, dodati jo{malo bra{na, ali ne previ{e, jer testo trebada ostane mekano. Ostavite testo na toplommestu, dok se vidno ne uve}a.Dodajte suvo gro`|e, jo{ jednom nakratkopromesite. Od 2/3 testa oblikujte 3 rolne, du`ine oko 40 cm, ispletite pletenicu, i kao takvu je prenesite na podmazanu tepsiju. Oklagijompo du`ini utisnite udubljenje.Umutite `umance sa mlekom, i time malonama`ite udubljenje. Od preostalog testa oblikujte 3 rolne, du`ineoko 35 cm, ispletite pletenicu, polo`ite je nave}u pletenicu, po sredini, preko udubljenja.Preostalim umu}enim `umancetomprema`ite celu pletenicu i ostavite je jo{ jednom da odstoji na toplom mestu, dok se vidno ne uve}a.Sada je stavite da se pe~e.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na

170 - 200 stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3 - 4 Vreme pe~enja: ca. 35 min.(prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici)

Testo izvadite iz pe}nice i ostavite da seohladi. Isecite pletenicu na ravnomernekri{ke i poslu`ite! Po `elji je mo`ete posuti iprah {e}erom.

Pletenica

Tajna je u imenu:

Page 4: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je....Za testo: 150 g p{eni~nog bra{na, ¼ ravne ka{i~ice Dr. OetkerOriginal Backin pra{ka za pecivo,65 g {e}era, 1 kesica Dr. Oetkervanilin {e}era, prstohvat soli, 1 jaje,65 g omek{alog maslaca ili margarina.Za premazivanje: 2 ka{ike d`emaod kajsije.Za nadev: 100 g maslaca, 100 g {e}era, 1 kesica Dr. Oetkervanilin {e}era, 2 ka{ike vode, 75 g mlevenih le{nika, 125 g seckanih le{nika ili umestole{nika 200 g kokosa.Za preliv: 50 g ~okolade za kuvanje,malo jestivog ulja.

Priprema:Pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivo,prosejte u posudu za me{enje, dodajte {e}eri vanilin {e}er, so, jaje i omek{ali maslac ilimargarin i mutite mikserom, pomo}unastavaka za me{enje, prvo najmanjom, apotom najve}om brzinom oko 3 min, potomru~no promesite, tako da dobijete glatkotesto. Ukoliko se testo lepi, stavite ga malo ufri`ider. Od testa oblikujte pravougaonik (32 x 24 cm) i polo`ite ga u podmazanutepsiju. Prema`ite d`emom od kajsija.Za nadev stavite maslac, {e}er i vanilin {e}eru posudu, i ostavite na laganoj vatri da seotopi. Dodajte mlevene i seckane le{nike ilikokos. Pustite da se malo ohladi. Potomsmesu ravnomerno rasporedite po testu.Ispred otvorene strane tepsije savijte alu-foliju nekoliko puta i time oblikujte rub.Sada stavite da se pe~e.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na

170 - 200 stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3 - 4Vreme pe~enja: ca. 20 - 30 min. (prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici)

Testo izvadite iz pe}nice i ostavite da seohladi. Isecite ga na kocke (8 x 8 cm), aonda ih presecite dijagonalno, tako da dobijete trouglove.Za preliv otopite ~okoladu i jestivo ulje napari, tako da dobijete ujedna~enu smesu. U tu smesu umo~ite dva o{tra ugla trougli}a.Ostavite trougli}e da odstoje na re{etki da se~okolada stegne.

Trougli}i sa kokosom ili le{nicima

Tajna je u imenu:

Page 5: Dr Oetker Recepti[1]

Priprema:Pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivo,prosejte u posudu sa poklopcem (zapremineoko 3 l), dodajte {e}er, jaja, maslac i jogurt.Dobro zatvorite posudu poklopcem. Vi{eputa dobro protresite (ukupno 15 - 30sekundi), tako da se svi sastojci dobro sjedine. Jo{ jednom sve dobro prome{ajtemetlicom ili varja~om, kako bi se suvi sastojci odvojili od ivice i pome{ali. Dvetre}ine testa sipajte u ~etvrtasti kalup (30 x 11 cm), podmazan i posut bra{nom.Pome{ajte mleko i kakao prah i pome{ajtesa preostalim testom. Sipajte ~okoladnotesto preko svetlog, i vilju{kom povucite spiralu kroz slojeve testa, kako biste oblikovali mramornu {aru. Stavite kalup nare{etku za vreme pe~enja.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 180

stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 2 - 3Vreme pe~enja: ca. 40 min.(prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici)

Testo izvadite iz kalupa i ostavite da se ohladi. Potom prosecite kola~ po du`initri puta.Za filovanje pripremite puding prema uputstvu sa kesice. Sklonite sa {poreta iodmah dodajte maslac. Ostavite da se ohladi, me{aju}i s vremena na vreme.Podelite smesu na tri dela, ostavljaju}i3 ka{ike pudinga po strani. Polo`ite jednukoru na poslu`avnik, prema`ite jednomtre}inom fila i poklopite drugom korom.Ponovite postupak i sa preostalim koramai filom.Okrenite kola~ sada u polo`aj, u kome stega pekli. Sipajte odvojeni puding u kesicu zazamrziva~, odsecite jedan }o{ak i ukrasitekola~ po linijama filovanja.

Punjeni mramorni kola~Potrebno Vam je....Za testo: 200 g p{eni~nog bra{na, 2 ravne ka{i~ice Dr. Oetker OriginalBackin pra{ka za pecivo, 125 g {e}era, 3 jaja, 125 g otopljenogi ohla|enog maslaca, 150 g jogurta,25 g zasla|enog kakao praha (za ~okoladni napitak), 1 ka{ika mleka.Za filovanje: 500 ml mleka, 1 kesicaDr. Oetker Original pudinga saukusom slatke pavlake, 4 ka{ike {e}era, 75 g maslaca.

Tajna je u imenu:

Savet vi{e: Kola~ pre ukra{avanja mo`etepreliti i ~okoladnom glazurom, pa potom ukrasitipreostalim pudingom.

Page 6: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je....Za testo: 150 g p{eni~nog bra{na, 3 ravne ka{i~ice Dr. Oetker OriginalBackin pra{ka za pecivo, ½ kesiceDr. Oetker Original pudinga sa ukusom vanile, 100 g {e}era, 4 jaja,150 g otopljenog i ohla|enog maslaca.Za nadev: 250 g sve`ih ili smrznutih jagoda, 1 ka{ika {e}era, 1 kesica Dr. Oetker crvenog prelivaza torte.Za filovanje: 500 ml slatke pavlake,1 kesica Dr. Oetker Kremfixu~vr{}iva~a za slatku pavlaku, 1 bo~ica Dr. Oetker arome puter-vanila, 2 ravne ka{i~ice {e}erau prahu, 2 - 3 ka{ike mlevenogmaka.Za ukra{avanje: 250 g sve`ih jagodai 50 g otopljene ~okolade.

Priprema:Pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivo iprahom za puding, prosejte u posudu sapoklopcem (zapremine oko 3 l), dodajte{e}er, jaja i maslac. Dobro zatvorite posudupoklopcem. Vi{e puta dobro protresite (ukupno 15 - 30 sekundi), tako da se svisastojci dobro sjedine. Jo{ jednom sve dobroprome{ajte metlicom ili varja~om, kako bi sesuvi sastojci odvojili od ivice i pome{ali.Sipajte testo u podmazan kalup sa{tipaljkom i poravnajte. Stavite kalup nare{etku za vreme pe~enja.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati, pe}i na 180

stepenina gas: prethodno zagrejati i pe}i na 2 - 3Vreme pe~enja: ca. 30 min.(prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici)

Testo izvadite iz kalupa i ostavite da se ohladi. Za nadev operite jagode, ocedite i o~istite(smrznute odledite) i propasirajte. Stavitepire od jagoda u posudu, pome{ajte sa{e}erom i prelivom za torte. Me{aju}ineprestano stavite da baci jedan klju~.Rasporedite smesu od jagoda po testu,ostavite da se ohladi.Za filovanje umutite slatku pavlaku saKremfixom, aromom i {e}erom u prahu.Dodajte mleveni mak. Sipajte u {pric saokruglim nastavkom i na{trcajte kuglicepreko smese od jagoda.Radi ukra{avanja operite jagode, oceditei o~istite. Krupne jagode prepolovite.^okoladu otopite na pari, sipajte otopljenu~okoladu u kesicu za zamrziva~, odsecitemali }o{ak i nacrtajte na jagodama, kaoBuba marama, krila, o~i i tufnice.Ove "Buba mare" polo`ite odozgona kuglice {laga.

Buba mara torta

Tajna je u imenu:

Page 7: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je....Za testo: 350 g p{eni~nog bra{na, 4 ravne ka{i~ice Dr. Oetker OriginalBackin pra{ka za pecivo, 125 g {e}era, 2 kesice Dr. Oetkervanilin {e}era, 4 jaja,125 g otopljenog i ohla|enog maslacai 150 g jogurta.Za nadev sa mrvicama:75 g p{eni~nog bra{na, 75 g Dr. Oetker Vitalis muslijakrispi ~oko, 50 g sme|eg {e}era, 50 g maslaca.Za nadev sa breskvama:250 g kompota od bresaka, 100 g borovnica ili ribizli.Za nadev sa suvim gro`|em:50 g suvog gro`|a, malo ruma, 25 g olju{tenog, mlevenog badema,40 g olju{tenog, seckanog badema, 40 g sirovog marcipana,25 g maslaca.Za premazivanje: 25 g otopljenogmaslaca.Za posipanje: {e}er u prahu.

Priprema:Pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivo,prosejte u posudu sa poklopcem (zapremineoko 3 l), dodajte {e}er i vanilin {e}er, jaja,maslac i jogurt. Dobro zatvorite posudu poklopcem. Vi{e puta dobro protresite (ukupno 15 - 30 sekundi), tako da se svisastojci dobro sjedine. Jo{ jednom sve dobroprome{ajte metlicom ili varja~om, kako bi sesuvi sastojci odvojili od ivice i pome{ali.Sipajte testo u podmazan ~etvrtasti kalup(30 x 40 cm) i poravnajte. Za nadev sa mrvicama prosejte bra{no u~iniju, dodajte krispi ~oko musli, {e}er imaslac u komadi}ima i oblikujte mrvice`eljene veli~ine (mo`ete i kratko promutitimikserom). Pospite mrvice na 1/3 testa.Za nadev sa breskvama ocedite dobrobreskve iz kompota, isecite ih na kri{ke ipolo`ite ih na drugu tre}inu testa. Izme|ukri{ki bresaka stavite pomo}u male ka{i~iceborovnice ili ribizle.Za nadev sa suvim gro`|em, prethodnopotopite suvo gro`|e u malo ruma, ostaviteda odstoji oko 10 min. i ocedite. Pome{ajtesuvo gro`|e sa mlevenim i seckanim bademom. Iseckajte marcipan na sitne kockice i dodajte u izme{ano suvo gro`|e ibademe. Time pospite poslednju tre}inutesta. Stavite da se pe~e.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 180

stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 2 - 3Vreme pe~enja: ca. 25 min.(prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici)

Testo izvadite iz pe}nice i ostavite da seohladi. Deo sa suvim gro`|em prema`iteotopljenim maslacom i pospite {e}erom uprahu.

Tri jednim udarcem

Tajna je u imenu:

Page 8: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je…Pripremiti: 1 {olju zapremine oko250 ml, 300 g me{anog smrznutogbobi~astog vo}a, 100 g bele ~okolade.Za biskvitno testo: 250 g maslaca ilimargarina, 1 {olja {e}era, malo ren-dane kore od limuna (oko ½ ka{i~ice), 4 jaja, 2 {olje p{eni~nog bra{na, 3 ravne ka{i~ice Dr. OetkerOriginal Backin pra{ka za pecivo.Za ukra{avanje: 50 g otopljene~okolade za kuvanje.

Priprema:Odmrznite bobi~asto vo}e na sobnoj temperaturi. Izlomite ~okoladu na sitnekomade i otopite na pari, me{aju}i, tako dadobijete ujedna~enu smesu. Penasto umutite maslac, mute}i mikseromnajve}om brzinom. Postepeno dodajte {e}eri rendanu koru limuna. Mutite sve dok sesmesa ne ujedna~i. Dodajte jaja, jedno pojedno, mute}i izme|u dodavanja najmanjepo ½ min. Dodajte otopljenu ~okoladu ikratko prome{ajte. Postepeno dodajtebra{no pome{ano sa pra{kom za pecivo,mute}i srednjom brzinom.Dve tre}ine testa nanesite na podmazanutepsiju (30 x 40 cm). Pomo}u varja~e u razmaku od oko 5 cm povucite duboke linijeu testu, vodoravno i uspravno, tako daoblikujete re{etku.Ispasirajte bobi~asto vo}e i provucite krozsito. Pome{ajte sa preostalim testom. Testo sipajte u {pric sa okruglim nastavkom (ca 10 mm pre~nika) i na{pricajte naobele`enu re{etku. Stavite da se pe~e.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 180

stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 2 - 3Vreme pe~enja: ca. 30 min.(prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici)

Testo izvadite iz pe}nice i ostavite da seohladi u tepsiji.Za ukra{avanje otopite ~okoladu sa malojestivog ulja na pari, dok ne dobijeteujedna~enu smesu. Sipajte otopljenu ~okoladu u kesicu za zamrziva~, odsecitejedan mali }o{ak i time ukrasite kola~.

Jastu~i}i

Tajna je u imenu:

Page 9: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je…Za testo: 200 g bra{na, 50 g {e}era, 1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era, 2 ka{ike vi{njeva~e, 120 g omek{alogmaslaca, 1 ravna ka{ika p{eni~nogbra{na.Za filovanje: 375 ml (3/8 l) mleka,30 g {e}era, 1 kesica Dr. OetkerOriginal pudinga sa ukusom slatkepavlake, 1 kg jagoda, 30 - 50 g{e}era. Za glazuru: 1 kesica Dr. Oetkerprozirnog preliva za torte, listi}ibadema.

Priprema:Prosejte bra{no, {e}er i vanilin {e}er u ~iniju.Dodajte vi{njeva~u i omek{ali maslac ili margarin iseckan na kockice. Mutite mikserom (metlice za me{enje) prvo najmanjom, a potom najve}om brzinom,potom istresite testo na radnu plo~u i ru~nomesite dok ne dobijete glatko testo. Ako setesto lepi, ostavite ga malo da odstoji ufri`ideru. Podma`ite kalup sa {tipaljkom. 2/3 testa ravnomerno razvucite i time prekrijte dno kalupa. U preostalo testo umesite 1 ka{iku p{eni~nog bra{na, oblikujterolnu i postavite je u krug na testo u kalupu,formiraju}i ivicu visine oko 3 cm. Blago pritisnite i testo mestimi~no izboditevilju{kom.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na

200-220 stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3 - 4Vreme pe~enja: ca. 20 - 25 min. (prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici)

Testo odmah izvadite iz kalupa i ostavite dase ohladi.Za fil: Pripremite puding prema uputstvusa kesice, ali samo sa 375 ml mleka i 30 g{e}era. Ostavite ga da se ohladi, prema`itenjime ohla|eni pati{pan. Operite i oceditejagode, o~istite ih i prepolovite, pome{ajtesa {e}erom i prospite ih preko pudinga. Za glazuru: Pripremite preliv za torteprema uputstvu sa kesice i ravnomernonanesite preko jagoda, po~ev{i od sredine kaivicama. Po `elji pospite listi}ima badema iprah {e}erom.

Torta sa jagodama

Tajna je u imenu:

Page 10: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je…Za testo: 4 jaja, 4 ka{ike vru}evode, 125 g {e}era, 75 g p{eni~nogbra{na, 50 g Dr. Oetker Gustina, na vrh no`a Dr. Oetker pra{ka zapecivo Original Backin.Za filovanje: 8 lista Dr. Oetkerbelog `elatina u listu, 500 g kajsija,300 g obranog jogurta, 75 g {e}era, 1 ka{ika limunovog soka, 25 g seckanih pista}a, 250 ml slatke pavlake.Za glazuru: 4 ka{ike marmelade odkajsija, 2 ka{ike vode, seckani pista}i.

Priprema:Penasto umutite jaja sa vrelom vodom,mute}i najve}om brzinom oko 1 minut.dodajte {e}er i mutite jo{ 2 minuta.Pome{ajte bra{no sa gustinom i pra{kom zapecivo, i pa`ljivo dodajte iz dva puta u smesuod jaja, mute}i najmanjom brzinom. Sipajtetesto u podmazanu tepsiju (mo`e i od rerne,tada otvorenu stranu tepsije zatvorite alu-folijom, od koje }ete oblikovati ivicu), oblo`enuhartijom za pe~enje ili posutu bra{nom.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na

200-220 stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3 - 4Vreme pe~enja: ca. 15 min.(prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici)

Testo odmah po pe~enju istresite na kuhinjsku krpu posutu {e}erom. Prema`itehartiju za pe~enje hladnom vodom i pa`ljivo,ali brzo je uklonite. Kada se kola~ ohladi,presecite ga jednom vodoravno.Za fil: Ostavite `elatin prema uputstvu sakesice da nabubri oko 10 minuta u hladnojvodi. Polo`ite kajsije na kratko u kipu}u vodu(nemojte da ih kuvate), izvadite ih i stavite ihu hladnu vodu. Olju{tite ih, o~istite i prepolovite. Od jedne polovine kajsijanapravite pire (ispasirajte ih), a drugu polovinu iseckajte na kockice. Pome{ajtejogurt, pire od kajsija i seckane kajsije, dodajte {e}er, limunov sok i seckani pista}i. Ocedite i istopite `elatin, pome{ajtesa smesom od kajsija i jogurta. Ostavite dase hladi. Kad po~ne da se zgu{njava, umutite slatku pavlaku i pa`ljivo dodajte ukrem od kajsija. Spojite dve kore ovim filom.

Za glazuru: Provucite marmeladu odkajsija kroz sito i pome{ajte je sa vodom.Stavite ovu smesu na {poret da se maloukuva (aprikotirajte). Time prema`ite kola~, a po `elji ga pospite pista}ima i {e}eromu prahu.

Kockice sa kremom od kajsije

Tajna je u imenu:

Savet vi{e: Kola~ }e Vam dobiti jo{ vi{e vo}nogukusa, ukoliko koristite doma}u marmeladupripremljenu sa Dr. Oetker D`emfixom.

Page 11: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je:Za me{eno testo: 160 g bra{na, 40 g {e}era, 1 kesica Dr. Oetkervanilin {e}era, prstohvat soli, 1 jaje,80 g omek{alog maslaca.Za biskvitno testo: 3 jaja,1 `umance, 50 g {e}era, 1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era,60 g p{eni~nog bra{na, na vrh no`aDr. Oetker Original Backin pra{kaza pecivo.Za posipanje i premazivanje: malo{e}era i 200 g marmelade od jagoda.Za filovanje: 3 lista Dr. Oetkerbelog `elatina, 40 g Dr. OetkerGustina, 3 ka{ike hladne vode, 400 ml vo}nog soka, {e}era po ukusu,2 ka{ike limunovog soka, 400 ml slatke pavlake, 250 g me{anog bobi~astog vo}a (npr.maline, kupine, ribizle, borovnice).Za nadev: 300 g me{anog bobi~astogvo}a.Za glazuru: 1 kesica Dr. Oetkercrvenog preliva za torte, 250 ml vode, 25 g {e}era.

Priprema:Me{eno testo: Prosejte bra{no, {e}er, vanilin{e}er i so u ~iniju, dodajte jaje i maslac iseckan nakockice. Mutite mikserom (metlice za me{enje) prvonajmanjom, a potom najve}om brzinom, potomistresite testo na radnu plo~u i ru~no mesite dok nedobijete glatko testo. Ostavite ga da odstoji ufri`ideru 30 min. Podma`ite kalup sa {tipaljkom.Testo mestimi~no izbodite vilju{kom.Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na

200-220 stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3 - 4Vreme pe~enja: ca. 10 min.(prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici)Testo odmah izvadite iz kalupa i ostavite da seohladi, ali tek ohla|eno testo polo`ite na tanjir.Biskvitno testo: Penasto umutite jaja sa`umancetom oko 1 min., dodajte postepeno {e}er ivanilin {e}er i mutite jo{ 2 min. Pome{ajte bra{nosa pra{kom za pecivo, prosejte i dodajte u smesu odjaja. 2/3 testa sipajte u tepsiju (38 x 28 cm) (mo`eod rerne, tada otvorenu stranu zatvorite savijenomalu-folijom oblikuju}i ivicu), a preostalo testo sipajteu kalup sa {tipaljkom (podmazan i oblo`en hartijomza pe~enje). Pecite ih odvojeno!Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na

200-220 stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3 - 4Vreme pe~enja: za obe tepsije: ca. 5 - 7 min.(prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici)Biskvitnu plo~u odmah po pe~enju izru~ite na kuhinjsku krpu posutu {e}erom, prema`ite hartijuhladnom vodom i brzo je uklonite. Marmeladu odjagoda provucite kroz sito, i sa 150 g prema`itebiskvit i uvijte rolat po~ev{i od kra}e strane.Za fil: Ostavite `elatin u listu da nabubri premauputstvu sa kesice oko 10 min. Pome{ajte Gustin,vodu, vo}ni sok i {e}er po ukusu tako da dobijeteglatku smesu. Stavite limunov sok da se kuva, kadaprovri ume{ajte umu}enu smesu da se ve`e. Skinitesa {poreta i dodajte oce|en `elatin. Me{ajte dok sene rastopi i ostavite smesu da se ohladi. ^im po~neda se zgu{njava, umutite slatku pavlaku, pome{ajteje sa `elatinastom smesom i dodajte pripremljenovo}e.Prema`ite koru od me{enog testa preostalommarmeladom, pokrijte korom od biskvitnog testa ipolo`ite rub kalupa sa {tipaljkom oko kora. Isecitebiskvitni rolat na kolutove debljine oko 1 cm, polo`iteih u krug uz rub kalupa, sipajte fil u sredinu, porav-najte i ostavite tortu da se hladi najmanje 3 sata.Nadev: Rasporedite vo}e po filu.Za glazuru: Pripremite preliv za torte prema uputstvu sa kesice i ravnomerno nanesite prekovo}a, ostavite ga da se stegne i potom pa`ljivouklonite rub kalupa.

Briselska torta

Tajna je u imenu:

Savet vi{e: Fil mo`ete da zamenite iDr. Oetker Parfe kremom, u koju slobodnomo`ete dodati vo}e.

Page 12: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je…Za testo: 350 g p{eni~nog bra{na,100 g {e}era, prstohvat soli, ½ ka{i~ice cimeta, 50 g olju{tenog,mlevenog badema, 225 g maslaca.Za filovanje: 2 lista Dr. Oetkerbelog `elatina u listu, 1 kesica Dr. Oetker Original pudinga saukusom vanile ili slatke pavlake, 40 g {e}era, 375 ml (3/8 l) mleka,250 ml slatke pavlake, 8 malih, zrelih bresaka.Za glazuru: 4 ka{ike marmelade odkajsija, 2 ka{ike vode, seckane pista}eili propr`eni {tapi}i badema.

Priprema:Prosejte bra{no u posudu za me{enje, dodajte {e}er, so, cimet, badem i kockicemaslaca. Mutite najmanjom brzinom (metliceza me{enje), a potom najve}om brzinom.Doradite testo na radnoj plo~i, tako da dobijete glatku smesu. Ukoliko se lepi,ostavite ga malo da se ohladi. Pomo}uoklagije razvijte tanko testo, isecite okrugleplo~e (pre~nika oko 12 cm). Podma`itedobro male rebraste kalupe pre~nika oko 10 cm (mo`ete ih na}i u limarskim radnjamapo povoljnim cenama), i u njih polo`ite plo~eod testa. Dobro ih priljubite, izbodite ihvilju{kom.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na

200-220 stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3 - 4Vreme pe~enja: ca. 15 min.(prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici)

Tortice odmah izvadite iz kalupa i ostavite ihda se ohlade.Za fil: Ostavite `elatin prema uputstvu sakesice da nabubri oko 10 minuta u hladnojvodi. Skuvajte puding prema uputstvu sakesice, ali samo sa 375 ml mleka, dodajteoce|eni `elatin, me{ajte sve dok se neistopi. Stavite potom puding da se hladi. ^impo~ne da se `elira, umutite slatku pavlaku u{lag, dodajte pa`ljivo u puding i sipajte kremu {pric sa velikim zvezdastim nastavkom.Na{pricajte krem na tortice. Polo`ite breskvena kratko u kipu}u vodu (nemojte da ihkuvate), izvadite ih i stavite ih u hladnu vodu.Olju{tite ih, o~istite i isecite ih na listi}e.Polo`ite ih na krem-tortice.

Za glazuru: Provucite marmeladu odkajsija kroz sito i pome{ajte je sa vodom.Stavite ovu smesu na {poret da se maloukuva (aprikotirajte). Time prema`itebreskve, a po `elji tortice pospite pista}imaili bademom.

Tortice sa breskvama

Tajna je u imenu:

Savet vi{e: Tortice mo`ete da poprskate i samalo ~okoladne glazure, ili da korpice pre punjenja umo~ite na kratko u otopljenu ~okoladu (pazite da se ne raspadnu).

Page 13: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je…Za smesu za puslice: 3 belanceta,150 g {e}era.Za filovanje: 1 kg vi{anja, 75 g {e}era, 2 kesice Dr. Oetker {lagpene klasik, 150 ml mleka, 1 kesicaDr. Oetker vanilin {e}era, 1 kesicaDr. Oetker Kremfix-a.Za ukra{avanje: 1 kesica Dr. Oetkercrvenog preliva za torte, grubo rendana ~okolada.

Priprema:Umutite belanca, tako da dobijete ~vrst {lag.Dodajte {e}er ka{iku po ka{iku i mutite svedok se potpuno {e}er ne otopi. Smesusipajte u {pric za kola~e, i oblikujte 10tortica na tepsiji oblo`enoj hartijom zape~enje. Tortice treba da budu pre~nika oko6 cm, sa rubom visine oko 2 cm.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na

200-220 stepeni.na gas: 25 min. na stepenu 1,

25 minuta isklju~ite, 25 min. na stepen 1.

Vreme pe~enja: ca. 70 - 100 min. (prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici)

Tortice ostavite da se ohlade u tepsiji.Za filovanje: Vi{nje dobro operite,ocedite, uklonite peteljke i ko{tice. Pospite ih{e}erom i ostavite ih da se dobro ocede.Pospite dno tortica Kremfix-om (upija vo}nisok i spre~ava omek{avanje puslica).Napunite ih vi{njama i polo`ite ih na tacnuza poslu`ivanje.

^vrsto umutite {lag sa mlekom prema uputstvu sa kesice. Time ukrasite rub tortica.

Za ukra{avanje: Pripremite preliv za torteprema uputstvu sa kesice. Nanesite gaodmah preko vi{anja, tako }e dobiti sjaj idu`e ostati sve`e. Pospite tortice grubo rendanom ~okoladom.

Puslice sa vi{njama

Tajna je u imenu:

Page 14: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je…Za biskvitno testo: 200 g maslaca ilimargarina, 125 g {e}era, 1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era, 4 jaja,250 g p{eni~nog bra{na, 2 ravneka{i~ice Dr. Oetker Original Backinpra{ka za pecivo, 3 ravne ka{i~icekakao praha, 1 ravna ka{i~icamlevenog cimeta, 100 ml crnog vina,100 g rendane ~okolade, 100 g olju{tenog seckanog badema.Za nadev: 5 srednjih kru{aka (oko 1 kg), 300 ml crnog vina, 75 g {e}era, 1 {tapi} cimetaZa filovanje: 4 lista Dr. Oetker@elatina u listu, 400 ml slatkepavlake, 25 g prosejanog {e}era uprahuZa glazuru: 1 kesica Dr. Oetkerpreliva za torte prozirnog, 1 ka{i~ica {e}era, 250 ml (1/4 l)te~nosti od kuvanja kru{aka

Priprema:Biskvitno testo: Penasto umutite maslacmute}i mikserom najve}om brzinom. Postepenododajte {e}er i vanilin {e}er. Mutite sve dok nedobijete ujedna~enu smesu. Dodajte jaja postepeno, jedno po jedno, mute}i izme|u doda-vanja oko ½ min. Pome{ajte bra{no sa pra{kom zapecivo, kakaom i cimetom, i dodajte postepeno inaizmeni~no sa crnim vinom u umu}enu smesu odmaslaca i jaja. Na kraju dodajte rendanu ~okoladu iseckani badem. Oblo`ite kalup sa {tipaljkom hartijom za pe~enje, ili podma`ite kalup i pospitebra{nom, i sipajte testo. Kalup stavite na re{etkuprilikom pe~enja. Pecite odmah.Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 180

stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 2 - 3Vreme pe~enja: ca. 35 min.(prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici)Testo odmah izvadite iz kalupa i ostavite da seohladi, uklonite hartiju za pe~enje. Kada se testoohladi, presecite ga jednom vodoravno.Za nadev: Olju{tite kru{ke, prepolovite, odstranite ko{tice i na izbo~enoj strani nekolikoputa zasecite no`em. Stavite vino sa {e}erom i{tapi}em cimeta da se kuva. Kada provri, dodajtekru{ke i izdinstajte ih oko 10 minuta, pritom ihpovremeno okrenite. Skinite posudu sa {poreta iostavite kru{ke da se ohlade u te~nosti. Potom ihocedite i sa~uvajte te~nost u kojoj su se kuvale zaglazuru (250 ml, po potrebi eventualno razbla`itesa vodom).Za filovanje: Potopite `elatin prema uputstvusa kesice u hladnoj vodi. Blago ga ocedite i zagrejte ga u maloj posudi, neprestano me{aju}i ivodite ra~una da ne provri. Kada se potpuno otopi,polako ga dodajte u slatku pavlaku, koju steprethodno do pola umutili sa {e}erom u prahu, isada umutite pavlaku do kraja.Odvojite 3 ka{ike {laga u {pric sa zvezdastim nastavkom i ostavite po strani.Polovinu kru{aka iseckajte na kockice i pome{ajtesa preostalim {lagom.Polo`ite donju koru na tanjir. Prema`ite filom od{laga i kru{aka i poravnajte. Poklopite gornjomkorom i blago pritisnite. Polo`ite kru{ke saizbo~inom na gore i vrhovima ka sredini po povr{initorte.Za glazuru: Pripremite preliv prema uputstvu sakesice, ali umesto sa vodom koristite te~nost ukojoj su se kuvale kru{ke. Nanesite ravnomerno odsredine preko kru{aka i ostavite preliv da se stegne.

Torta sa kru{kama i crnim vinom

Tajna je u imenu:

Page 15: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je…Za biskvitno testo: 4 jaja, 4 ka{ikevru}e vode, 200 g {e}era, 125 gp{eni~nog bra{na, 100 g Dr. OetkerGustina, 3 ravne ka{i~ice Dr. OetkerOriginal Backin pra{ka za pecivo.Za krem: 1 kesica Dr. OetkerOriginal pudinga sa ukusom vanile,60 g {e}era, 500 ml (1/2 l) mleka,250 g maslaca.Za natapanje: 250 ml (1/4 l) jake,hladne kafe, event. 5-6 ka{ika ruma.Za nadev: 150 g Petit Beure keksa. Za aprikotiranje: 4-5 ka{ikamarmelade od kajsija.Za glazuru: 150 g ~okolade zakuvanje, 1 ka{ika jestivog ulja, 20 g olju{tenog badema u listi}ima.

Priprema:Biskvitno testo: Penasto umutite jaja ivodu mute}i mikserom najve}om brzinom oko1 minut. Postepeno dodajte {e}er i mutite jo{oko 2 min. Pome{ajte bra{no sa gustinom ipra{kom za pecivo, prosejte polovinu u smesuod jaja i kratko mutite najni`om brzinom. Naisti na~in dodajte preostalu me{avinu bra{na.Oblo`ite kalup sa {tipaljkom hartijom zape~enje, ili podma`ite kalup i pospitebra{nom, i sipajte testo. Kalup stavite nare{etku prilikom pe~enja. Pecite odmah.Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 180

stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 2 - 3Vreme pe~enja: ca. 25 min.(prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici)Testo odmah izvadite iz kalupa i ostavite da seohladi, uklonite hartiju za pe~enje. Kada setesto ohladi, presecite ga vodoravno dva puta.Za fil: Skuvajte puding prema uputstvu sakesice. Prektijte ga providnom folijom iostavite da se ohladi. Umutite maslac daomek{a, i dodajte puding, ka{iku po ka{iku(vodite ra~una da ni maslac ni puding nebudu suvi{e hladni). Izmrvite srednji pati{pan isipajte mrvice u ~iniju. Pome{ajte kafu eventualno sa rumom i pome{ajte sa mrvicama testa. Polo`ite donji pati{pan natanjir i oblo`ite ga o~i{}enim obru~em kalupa.Nanesite 1/3 krema sa maslacem.Rasporedite polovinu pripremljenog keksapreko krema i pokrijte ih natopljenim mrvicama testa. Prema`ite drugom tre}inomkrema od maslaca, rasporedite preostali keksi prekrijte natopljenim mrvicama testa.Prema`ite preostalim kremom od maslaca iprekrijte gornjim pati{panom. Odozgo polo`itedno kalupa, stavite odozgo neki teret (npr.knjigu) i ostavite kola~ da odstoji dva dana,kako bi se svi slojevi dobro natopili. Pa`ljivo odvojite testo od kalupa. provucitemarmeladu od kajsija kroz sito, zagrejte umaloj posudi i jo{ vru}om marmeladomprema`ite tortu.Za glazuru: Grubo usitnite ~okoladu, dodajte jestivo ulje i otopite je na pari, tako dadobijete blago gustu smesu i time prema`itetortu. Po `elji ukrasite listi}ima badema iostavite da se stegne.

Pres torta

Tajna je u imenu:

Page 16: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je…Za pripremu: 1 ~a{a priprodnogjogurta (150 ml).Za tre{eno testo: 3 ~a{e (330 g)p{eni~nog bra{na, 2 ravne ka{i~iceDr. Oetker Original Backin pra{kaza pecivo , 1 ~a{a (150 g) {e}era, 2 kesice Dr. Oetker vanilin {e}era,prstohvat soli, rendana kora od 1limuna, 3 jaja, 1 ~a{a jestivog ulja, ½ ~a{e (50 g) mlevenog maka.Za nadev: 1 kesica Dr. Oetkercrvenog preliva za torte, 2 ka{ike{e}era, 6 ka{ika vi{njeva~e, 6 ka{ikasoka od ribizle, 300 g smrznutih ribizli.Za ukra{avanje: 125 g sve`ih ribizli(mogu i cele, odmrznute), {e}er uprahu.

Priprema:Sipajte jogurt u jednu posudu i ostavite postrani. Operite ~a{u, izbri{ite i koristite je zadalje merenje.Prosejte bra{no i pra{ak za pecivo u posudusa poklopcem (veli~ine oko 3 l), pome{ajtesa {e}erom, vanilin {e}erom, dodajte so irendanu koru limuna. Dodajte jaja, ulje ipripremljeni jogurt. Dobro zatvorite posudupoklopcem. Vi{e puta (ukupno 15-30 sekundi) dobroprotresite posudu, tako da se sastojci dobroizme{aju. Dodajte mleveni mak. Jo{ jednomsve dobro izme{ajte metlicom ili varja~om,da bi se pre svega suvi sastojci sa ivice i dnadobro pome{ali. Sipajte testo u kalup sa{tipaljkom, podmazan i posut bra{nom, iporavnajte. Za nadev pome{ajte prah preliva za torte sa{e}erom, vi{njeva~om i sokom od ribizle idobro sjedinite. Pa`ljivo dodajte smrznuteribizle. Rasporedite smesu sa ribizlama potestu, i vilju{kom u obliku spirale podvucitepod testo. Pecite na re{etki pe}nice.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 180

stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 2 - 3Vreme pe~enja: ca. 30 min.(prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici)

Testo izvadite iz pe}nice i ostavite da odstojiu kalupu oko 10 min. Tek nakon toga odvojite kalup od kola~a.Povr{inu kola~a ukrasite ribizlama i {e}eromu prahu.

Tre{eni kola~ sa makom i ribizlama

Savet vi{e: Kola~ mo`ete pripremiti i savi{njama ili malinama.

Tajna je u imenu:

Page 17: Dr Oetker Recepti[1]

Dr. Oetker d.o.o. • Srbija i Crna Gora, 11070 Beograd, Auto-put br. 9Tel./fax: +381 (0) 11 2696 818, 2696 887, 2696 891

E-mail: oetkerªoetker.co.yu

Knji`ica br. 11

Kvasac...i sve

naraste

Koristite:

KKvvaassaacc rraassttee ss vvrreemmeennoomm!!

Kvalitet je najbolji recept.

Kvalitet je najbolji recept.

Ovaj ukus ne izlazi iz mode! Naprotiv, sve je vi{eonih, koji otkrivaju ~ari njegovog ukusa - izme|uostalog i zbog toga, {to priprema postaje svejednostavnija. Ukusna kvasna testa danas mo`eteda pripremite vrlo brzo i sigurno, a dugotrajniDr. Oetker Suvi kvasac biste uvek trebali da imatepri ruci, za slu~aj da Vam se iznenada prijede nekakvasna poslastica.Dr. Oetker kvasac je idealan suvi kvasac za slatka ipikantna kvasna testa svih vrsta. Odli~no se ~uva,sigurno uspeva i pobrinu}e se da dobijete lagano testosa tipi~nim ukusom finog kvasca.Dr. Oetker suvi kvasac se - bez pripremanja predtesta -jednostavno pome{a sa bra{nom. Jedna kesica jedovoljna za 500 g bra{na.

A ako i pored toga postoje pitanja?Vrlo jednostavno: Po{aljite pismo ili pozoviteDr. Oetker u Beogradu. Tamo uvek ima nekoga, ko mo`e da Vam da odgovor.

Kako do}i do kalendaraza 2006. godinu?Kao i prethodnih godina, i ove smo za Vas pripremilina{ tradicionalni kalendar sa receptima za 2006.godinu. Potrebno je samo da nam po{aljete Va{e imei prezime i Va{u ta~nu adresu, zajedno sa 3 praznekesice Dr. Oetker Suvog kvasca, i posle 1.12.2005.godine bi}e Vam dostavljen na ku}nu adresu!

Page 18: Dr Oetker Recepti[1]

Koristite:

Kvasac - lepo lagano, veoma ukusno!Kvasno testo spada u najstarije, najpoznatije i najomiljenije vrste testa.Aromati~ni miris i lagana struktura sve`eg kvasnog pecivaodu{evljavaju i Velike i Male gurmane.

Naro~ito fascinantne su mnogostruke mogu}nostiupotrebe:

Od slatkih peciva poput pu`i}a sajabukama do pikantnih {tanglica od luka,

sve mo`e. Kod toliko slatkih i pikantnih mogu}nosti,jednostavno svako na|e ne{to po svom ukusu!

Lak{e je nego {to mislite.Ranije je pe~enje sa kvascem bilo veoma komplikovano. Danas jesasvim jednostavno: sa Dr. Oetker suvim kvascem i oni bez iskustva sakvasnim testima uspevaju da naprave ukusne kreacije brzo i apsolutnosigurno. A obzirom da je tako jednostavno, i iskusnim korisnicima kvascaostaje mnogo vremena za isprobavanje novih ideja - i za u`ivanje!

Dr. Oetker probna kuhinja je za Vas sastavila zavodljive recepte.Prema simbolu u prilogu mo`ete odmah da prepoznate stepen te{ko}eu pripremi. Vide}ete, na}i }e se pone{to za sva~iji ukus.

Upozorenje: Molimo Vas da kod svih recepata imate u vidu i uputstvo zaVa{u pe}nicu.

A sada Vam `elimo prijatnu zabavu prilikom pe~enja sa kvascem - i

u`ivanje u ukusu!

Va{ Dr. Oetker tim

uspeva lakopotrebno je malo ve`bezahtevnije

Page 19: Dr Oetker Recepti[1]

Testo: Prosejte bra{no u ~iniju, dobropome{ajte sa suvim kvascem. Dodajte {e}er,mleko, ulje i sir ili pavlaku.Dobro sjedinite sastojke mikserom (nastavci zame{enje), prvo najni`om, a potom najve}ombrzinom, oko 5 min. Pokrijte testo i ostavite daodstoji na toplom mestu, dok se vidno neuve}a.Fil: Olju{tite jabuke i o~istite, iseckajte nasitne kockice. Kockice jabuka pome{ajte sa{e}erom, cimetom i sokom od limuna, staviteu {erpu i malo ih prodinstajte na slaboj vatri.Ostavite kockice jabuka da se malo prohlade.Testo pospite malo bra{nom i na radnojpovr{ini jo{ jednom ru~no promesite. Razvijtetesto na pravougaonik (oko 30 x 40 cm) iprema`ite maslacem. Pospite ravnomernokockicama jabuka.Polaze}i od du`e strane, uvijte testo u rolat.Isecite rolat na kri{ke debljine oko 3 cm.Polo`ite kri{ke na podmazanu i pobra{njenutepsiju, pokrijte i ostavite ponovo da odstojena toplom mestu, dok se vidno ne uve}aju.Prema`ite ih mlekom i stavite da se peku.Elektri~na pe}nica: oko 180°CPe}nica na topli vazduh: oko 160°CPe}nica na gas: stepen 2 - 3Vreme pe~enja: ca. 20 minuta (prilagoditevreme pe~enja prema Va{oj pe}nici)Pecivo skinite sa hartijom za pe~enje sa tepsijei polo`ite na re{etku da se hladi.

Savet vi{e:

Testo }e br`e narasti, ukoliko prilikompripreme prethodno blago zagrejete mlekoi jestivo ulje.

JJeeddnnoossttaavvnnoo uu`iivvaajjttee!!

Za kvasno testo: 400 g p{eni~nog

bra{na, 1 kesica Dr. Oetker suvog

kvasca, 80 g {e}era, 100 ml mleka,

100 ml jestivog ulja, 200 g nemasnog

sira ili kisele pavlake.

Za fil: 400 g jabuka, 50 g {e}era,

½ ka{i~ice mlevenog cimeta, 1 ka{ika

soka od limuna.

Za premazivanje: 30 g otopljenog

maslaca, malo mleka.

Pu`i}i sa jabukama i cimetom14 komada

Koristite:

Page 20: Dr Oetker Recepti[1]

Za kupku prokuvajte vodu u dubokoj {erpi,skinite {erpu sa {poreta i polako ume{ajtesodu bikarbonu (kupka jako peni).Ostavite kupku da se prohladi.Prosejte bra{no u ~iniju i dobro pome{ajte sasuvim kvascem. Dodajte {e}er, mlaku vodu iso. Sve sastojke umesite mikserom (nastavciza me{enje) prvo najmanjom, potom najve}ombrzinom oko 5 minuta, dok ne dobijete glatkotesto. Prekrijte testo i ostavite ga da odstoji natoplom mestu, dok se vidno ne uve}a. Izvadite ga iz ~inije, blago pospite bra{nomi na radnoj povr{ini jo{ jednom promesite.Podelite testo na 10 hrpica. Oblikujte valj~i}edu`ine oko 40 cm i preklopite ih u oblikuperece (uzmite oba kraja valjka, po sredini ih1-2 puta preklopite kao pletenicu i potompovucite ukoso i preklopite preko srednjeg delavaljka, treba da dobijete 3 prazna polja unutarperece).Premestite perece pa`ljivo na rupi~astukutla~u, potopite ih jednu po jednu po10-tak sekundi u pripremljenu kupku.Pritom pomerajte kutla~u kroz vodu, kako bitesto plivalo.Ostavite perece da se ocede na kutla~i,polo`ite ih na hartijom za pe~enje oblo`enutepsiju i po `elji pospite krupnom solju, kimomili ka~kavaljem. Stavite ih da se peku.

Elektri~na pe}nica: oko 200°C(prethodno zagrejana)Pe}nica na plin: stepen 4 - 5(prethodno zagrejana)Vreme pe~enja: ca. 15 - 20 minuta

Savet vi{e:

Od ovog testa mo`ete da napravite i{tapi}e (tada testo oblikujte u valj~i}edu`ine 12-15 cm), prstenove(kao {tapi}e, samo spojite krajeve)ili zemi~ke (od testa oblikujte loptice).Zemi~ke pre pe~enja zasecite o{trimno`em 1 cm duboko.

PPoo jjuuttrruu ssee ddaann ppoozznnaajjee!!

Za kupku: 1 l vode, 1 ½ kesica

Dr. Oetker Sode bikarbone..

Za testo: 375 g p{eni~nog bra{na

(tip 405), 1 kesica Dr. Oetker suvog

kvasca, 1 ka{i~ica {e}era, 250 ml

(1/4 l) mlake vode, 1 ka{i~ica soli.

Za posipanje: malo krupne zrnaste

soli, malo kima, malo rendane Gaude

(vrsta ka~kavalja).

Perece

Koristite:

Page 21: Dr Oetker Recepti[1]

Testo: Prosejte bra{no u ~iniju, dobropome{ajte sa suvim kvascem. Dodajtepreostale sastojke i dobro sjedinite mikserom(nastavci za me{enje), prvo najni`om, a potomnajve}om brzinom, oko 5 min. Pokrijte testo iostavite da odstoji na toplom mestu, dok sevidno ne uve}a. Promesite testo jo{ jednom ru~no na radnojpovr{ini i razvijte ga na debljinu 1 cm. ^a{omisecite krugove (Ø 9 cm), pa iz tih krugova jo{manje, tako da dobijete prstenove {irine oko2 cm. Polo`ite prstenove i unutra{nje krugovena hartiju za pe~enje i ostavite da odstoje dokvidno ne narastu. Stavite prstenove i krofnice da se peku u {erpiili fritezi, u vrelom ulju, s obe strane. Izvadite ihcediljkom, ostavite da se ocede na kuhinjskojhartiji ili salveti. Jo{ tople ih pospite {e}erom uprahu.

Savet vi{e:

Krofnice mo`ete premazatiDr. Oetker glazurom u raznim ukusima,s tim {to glazuru sa ukusom marcipanamo`ete da pome{ate sa prehrambenombojom po `elji. Ostavite ih da odstojedok se glazura ne stegne.

OOdd jjeeddnnoogg nnaarraassttuu ddvvaa!!

Za kvasno testo: 375 g p{eni~nog

bra{na, 1 kesica Dr. Oetker suvog

kvasca, 40 g {e}era, prstohvat soli,

2 `umanca, 150 ml mlakog mleka,

60 g otopljenog, ohla|enog maslaca.

I jo{: 1 l jestivog ulja ili masti za

pe~enje, {e}er u prahu.

Krofne i krofnice

Koristite:

Page 22: Dr Oetker Recepti[1]

Testo: Zagrejte mleko i u tome otopitemaslac ili margarin. Prosejte bra{no u ~iniju,dobro pome{ajte sa suvim kvascem. Dodajtepreostale sastojke i toplu me{avinu mleka imaslaca. Dobro sjedinite sastojke mikserom(nastavci za me{enje), prvo najni`om, a potomnajve}om brzinom, oko 5 min. Pokrijte testo iostavite da odstoji na toplom mestu, dok sevidno ne uve}a. Testo jo{ jednom kratkopromesite na radnoj povr{ini sa malo bra{na. Razvijte testo na podmazanoj tepsiji(30 x 40 cm), na otvorenoj strani tepsijevi{e puta presavijte aluminijumsku foliju,obrazuju}i rub.Fil: Skuvajte puding prema uputstvu sakesice, ali samo sa 400 ml mleka i 100 g{e}era. Ostavite da se ohladi, ~e{}eprome{ajte. Kada se ohladi, dodajte kiselupavlaku i kratko mutite mikserom, da dobijeteujedna~en krem. Prema`ite testo ravnomernopripremljenim kremom. Ostavite testo sa kremom da stoji na toplom,dok se vidno ne uve}a. U me|uvremenupripremite vo}e.[ljive i jabuke dobro operite, ocedite, izbri{itekrpom. Odstranite ko{tice iz {ljiva i zasecitepolovine odozgo no`em. Jabuke iseckajte natanke listi}e. Dijagonalno pore|ajte preko krema listi}ejabuka i {ljive, poput krovnih cigli. [ljive samesnatim delom na gore. Stavite da se pe~eu prethodno zagrejanoj pe}nici.Elektri~na pe}nica: oko 180°CPe}nica na topli vazduh: oko 160°CPe}nica na gas: stepen 2 - 3Vreme pe~enja: ca. 30 minuta (prilagoditevreme pe~enja prema Va{oj pe}nici)Provucite marmeladu od kajsija kroz sito i timeprema`ite jo{ topao kola~ uz pomo} ~etkice,pospite bademom.

Savet vi{e:

- Kola~ mo`ete da zamrznete.- Kola~ }e dobiti vi{e kontrasta ako koristite

crvene jabuke i ako ih ne olju{tite.

SSoo~~nnoo,, kkrreemmaassttoo,, uukkuussnnoo!!

Za kvasno testo: 200 ml mleka,

50 g maslaca ili margarina, 375 g

p{eni~nog bra{na, 1 kesica Dr. Oetker

suvog kvasca, 50 g {e}era, 1 kesica

Dr. Oetker vanilin {e}era, prstohvat

soli, 1 jaje.

Za fil: 2 ~a{e kisele pavlake

(po 150 g), 400 ml mleka, 1 kesica

Dr. Oetker Original pudinga sa

ukusom vanile, 100 g {e}era.

Za vo}ni nadev: 1 kg {ljiva, 400 g

nakiselih jabuka, 2 ka{ike marmelade

od kajsije, 30 g listi}a badema.

Kola~ sa jabukama i {ljivama

Koristite:

Page 23: Dr Oetker Recepti[1]

Propr`ite susam u teflonskom tiganju bezmasno}e.Prosejte bra{no u ~iniju i dobro pome{ajte sasuvim kvascem. Redom dodajte {e}er, so,vodu i ulje. Mutite mikserom (nastavci zame{enje) prvo najmanjom, potom najve}ombrzinom oko 5 minuta, dok ne dobijete glatkotesto.Pred kraj me{enja dodajte propr`eno semesusama. Prekrijte testo i ostavite ga da odstojina toplom mestu, dok se vidno ne uve}a.Testo jo{ jednom ru~no kratko promesite.Stavite ga u duga~ak, podmazan kalup za hleb(30 x 11 cm), prekrijte i ostavite jo{ jednomda odstoji dok se vidno ne uve}a.Povr{inu testa prema`ite vodom i pospitesusamom. Pecite na re{etki od rerne.

Elektri~na pe}nica: 180 - 200°C(prethodno zagrejana)Pe}nica na plin: stepen 3 - 5(prethodno zagrejana)Vreme pe~enja: ca. 45 minuta

Ostavite hleb da odstoje 5 min u kalupu,potom ga pa`ljivo istresite iz kalupa i ostaviteda se hladi na re{etki.

Savet vi{e:

Od pripremljenog testa mo`ete da oblikujetei zemi~ke.

ZZaa ddoobbrroo jjuuttrroo!!

Za testo: 3 ka{ike susama, 500 g

p{eni~nog bra{na (tip 550), 1 kesica

Dr. Oetker suvog kvasca, 1 ka{i~ica

{e}era, 1 puna ka{i~ica soli, 250 ml

(1/4 l) mlake vode i 4 ka{ike masli-

novog ulja.

Za posipanje: malo semena susama.

Hleb sa susamom

Koristite:

Page 24: Dr Oetker Recepti[1]

Priprema: Otopite lisnato testo premauputstvu sa kesice.Kvasno testo: Zagrejte vodu u maloj {erpi iu tome otopite maslac ili margarin. Prosejtebra{no u ~iniju, dobro pome{ajte sa suvimkvascem. Dodajte toplu vodu sa otopljenimmaslacem i so. Dobro sjedinite sastojke mik-serom (nastavci za me{enje), prvo najni`om,a potom najve}om brzinom, oko 3 min.Pokrijte testo i ostavite da odstoji na toplommestu, dok se vidno ne uve}a. Testo pospite malo bra{nom i na radnojpovr{ini jo{ jednom ru~no promesite. Razvijtetesto na pravougaonik, tako da na jednupolovinu testa mo`ete da polo`ite plo~elisnatog testa, i da pritom ostane slobodan ruboko 1 cm (slika 1), preklopite drugompolovinom testa i pritisnite ivice. Sa kra}estrane preklopite 1/3 ka sredini (slika 2),preklopite drugom tre}inom i okrenite za 90°.Sada razvijte ovu plo~u od testa na pravo-ugaonik debljine 1 cm. Po du`ini preklopiteponovo trostruko (vidi gore) i okrenite za 90°.Testo ponovo razvijte na debljinu 1 cm i jo{jednom preklopite po du`ini trostruko.Prepolovite testo, i jednu polovinu uvijte uprozirnu foliju i stavite da odstoji u fri`ideru.Drugu polovinu testa razvijte na pravougaonik(40 x 25 cm). Prepolovite, tako da dobijete2 plo~e (20 x 25 cm). 75 g kisele pavlakepome{ati sa alevom paprikom, solju i biberom,prema`ite preko jedne polovine testa.U teflonskom tiganju sa malo ulja izdinstajteo~i{}en i sitno iseckani luk. Rasporeditepolovinu izdinstanog luka preko pavlake.Prekrijte drugom polovinom testa i pritisnite.Prepolovite testo o{trim no`em po du`ini.Polaze}i od kra}e strane isecite trake {irine1,5 cm i uvijajte po dve u pletenicu (slika 3)

i stavite ih na podmazanu tepsiju. Prema`ite{tanglice mlekom i pospite polovinomizrendanog sira. Pecite u gornjoj tre}inizagrejane pe}nice. Drugu polovinu testaizvadite iz fri`idera i preradite kao prvu.Elektri~na pe}nica: oko 200°CPe}nica na topli vazduh: oko 180°CPe}nica na gas: stepen 3-4 Vreme pe~enja: ca. 20 minuta (prilagoditevreme pe~enja prema Va{oj pe}nici)

PPiikkaannttnnee ggrriicckkaalliiccee!!

Lisnato testo: oko 130 g gotovog

lisnatog testa (u zavisnosti od

proizvo|a~a, nekoliko plo~a testa).

Za kvasno testo: 150 ml vode,

30 g maslaca ili margarina,

250 g p{eni~nog bra{na, 1 kesica

Dr. Oetker suvog kvasca, prstohvat soli.

Za fil: 150 g kisele pavlake, malo

slatke aleve paprike, so, biber,

50 g luka, malo jestivog ulja.

Za premazivanje: 2 ka{ike mleka,

50 g rendanog Gauda ka~kavalja.

[tanglice sa lukom30 komada

Koristite:

Savet vi{e:

- [tanglice su najbolje dok su tople.- Pe~ene {tanglice mo`ete da zamrznete,

nakon odle|ivanja ih treba ponovo pe}ioko 5 min. 1 2 3

Page 25: Dr Oetker Recepti[1]

Koristite:

Ma{tovitivitamini...

Kvalitet je najbolji recept.

Napravite, ukrasite i po{aljite!Doma}e marmelade su rado vi|en poklon za porodicu i prijatelje. Lepo dekorisanepredstavljaju u`itak za sva ~ula.Poka`ite nam i Vi Va{u kreativnost i po{aljite nam Va{e ma{tovito ukra{ene teglice*

sa receptom, dobro upakovane, na slede}u adresu:

Dr. Oetker d.o.o.sa naznakom: Izlo`baP. fah 6011070 Novi Beograd

Najma{tovitije teglice bi}e izlo`ene u na{em novom izlo`benom salonu, kako bi na{isaradnici i posetioci mogli da u`ivaju u Va{oj kreativnosti, a 30 najma{tovitijih obrado-va}emo po jednim Dr. Oetker paketom.Va{e teglice mo`ete da {aljete do 31.09.2007. godine.

3 najma{tovitije teglice iz 2006.god.izlo`ene u muzeju "Dr. Oetker svet"

*Napomena: Iz tehni~kih razloga nismo u mogu}nosti da teglice vratimo. Slanjem Va{ih teglica ste saglasni, daone ostaju u na{em vlasni{tvu i da mogu da se koriste u izlo`bene i reklamne svrhe.

Kvalitet je najbolji recept.

Knji`ica br. 13Dr. Oetker d.o.o. • Srbija, 11070 Novi Beograd, Milutina Milankovi}a 23

E-mail: oetkerªoetker.co.yu

Page 26: Dr Oetker Recepti[1]

Korist i te :

Vi{e vitamina... Vi{e ukusa... Manje truda... Puno zabave!Pretvorite Va{e leto sada u kreativni vo}ni u`itak - bilo sa originalnim d`emovima i marmeladamaili iznena|uju}e rafiniranim, novim recepturama. Isprobajte nove recepte iz Dr. Oetker probnekuhinje i iznenadite sebe i Va{e voljene fantasti~nim vo}nim obrocima - od klasi~nih, prekoegzoti~nih do blago alkoholnih, priprema svakog od njih predstavlja novi u`itak i pravu zabavu!I ne brinite, zahvaljuju}i Dr. Oetker dodacima za konzervisanje Vi ste uvek na dobitku! Jer, stojiVam na raspolaganju ~itava paleta Dr. Oetker D`emfix proizvoda, koji:[tede Va{e vreme - priprema za svega 5 minuta!^uvaju vitamine - zahvaljuju}i kratkotrajnoj termi~koj obradi!Vi{e vo}nog ukusa - zahvaljuju}i manjim koli~inama {e}era!Neograni~en period pripreme - mogu}a priprema sa svim vrstama vo}a, kako sve`eg, tako i za-mrznutog, bilo klasi~nog vo}a sa na{eg podneblja ili egzoti~nog!D`emfix Klasik 1:1 - za tradicionalne marmelade, d`emove i slatkoD`emfix Extra 2:1 - za manje kalori~ne marmelade, d`emove, `eleeD`emfix Super 3:1 - za marmelade, d`emove i `elee sa puno vo}nog ukusa, pogodan i za dija-

beti~areA za one, koji vole pripremu prema receptima na{ih baka, naravno da postoje i klasi~ni dodaci zakonzervisanje - Dr. Oetker Limuntus i Konzervans.Dijet {e}er za `eliranje je specijalizovan proizvod prilago|en ishrani dijabeti~ara, a preporu~ujese i kod dijeta sa smanjenim kalorijama.A po{to leto ne obiluje samo {irokom paletom vo}a, ve} i velikim izborom povr}a, Dr. Oetkerponovi misli na Vas! Probajte i na{a sredstva za konzerisanje povr}a, u dve ukusne varijante:Dr. Oetker Pikanfix kiseli, za tradicionalnu zimnicu, i Dr. Oetker Pikantfix ljuti, za blagopikantnu zimnicu.Dr. Oetker Pikantfix je savremeni na~in pripreme zimnice. To je gotova me{avina za~ina i kon-zervansa u idealnim srazmerama za savr{enu zimnicu, koja pome{ana sa vodom, sir}etom i{e}erom na brz i jednostavan na~in, bez dodatne pasterizacije, vodi ra~una da Va{e omiljenopovr}e zadr`i svoj oblik, boju, konzistenciju i naravno, da sa~uva svoje vitamine! Zahvaljuju}iDr. Oetker Pikantfixu svakoga }ete odu{eviti Va{om doma}om zimnicom.Uz Dr. Oetker dodatke za konzervisanje, uspeh Vam je zagarantovan. Pridr`avajte se uputstava, ami Vam garantujemo sigurnost uspevanja.I za kraj, `elimo Vam mnogo lepih trenutaka i zabave u pripremi Va{eg omiljenog vo}a i povr}a!Va{ Dr. Oetker

Napomena: @elimo da uka`emo na to, da garanciju uspevanja na{ih recepta mo`emo da damo samo uko-liko koristite originalne Dr. Oetker proizvode.

Page 27: Dr Oetker Recepti[1]

Pripremite:400 ml soka od jagoda (ili vi{anja)100 g kokosovog bra{na600 g seckanih jagoda (ili o~i{}enih vi{anja)1 kesica Dr. Oetker limuntusa50 ml belog ruma (po `elji)500 g {e}era1 kesica Dr. Oetker D`emfix-a Extra 2:1

D`em od jagoda i kokosa

Nezaobilazne jagode

Priprema: Mo`ete da koristitekupovni sok, ili da od sve`eg vo}aiscedite sok. U tom slu~aju operitejagode (ili vi{nje), ostavite da seocede, pa im skinite peteljke.Ukoliko koristite vi{nje,izvadite ko{tice, a jagodeprepolovite. Iz vo}a istisnitesok i odmerite 400 ml.U pripremljeni sok dodajte kokosovobra{no, pa kuvajte u poklopljenomloncu na srednjoj vatri oko5 minuta.Jagode operite, ostavite da seocede, pa im odstranite peteljke i

naseckajte ih. Ukoliko koristitevi{nje, o~istite ih od peteljki i

ko{tica. Jagode (vi{nje),smesu sa kokosom,limuntus, i po `elji rum,

stavite u lonac.Pome{ajte {e}er sa

D`emfix-om Extra i sjedinitesa vo}nom smesom. Na jakoj

vatri neprestano me{ajte, sve doksmesa ne provri. Stalno me{aju}ikuvajte najmanje 3 minuta, potomskinite lonac sa {poreta.Po potrebi skinite penu i odmahsipajte do vrha u prethodnopripremljene tegle. Zatvorite teglepoklopcima na navoj, okrenite ihnaopako i ostavite tegle da takoodstoje oko 5 minuta.

Koristite:

Page 28: Dr Oetker Recepti[1]

Marmelada od kajsija i banana

Kajsije neponovljivog ukusa

Pripremite:1 kg o~i{}enih kajsija500 g olju{tenih banana350 g belog ili sme|eg {e}era1 kesica Dr. Oetker limuntusa1 kesica Dr. Oetker D`emfix-a Super 3:1

Priprema: Kajsije operite,prepolovite, odstranite ko{ticu, sitnoiseckajte i odmerite 1 kg. Bananeolju{tite, iseckajte na sitne koma-di}e i odmerite 500 g.Vo}e i limuntus pome{ajte i staviteu lonac. Dobro pome{ajte{e}er sa D`emfix-omSuper i sjedinite savo}nom smesom. Najakoj vatrineprestano me{ajte,sve dok smesa neprovri. Stalno me{aju}i kuvajtenajmanje 3 minuta, potom skinite

lonac sa {poreta.Po potrebi skinite penu.Pripremljene tegle odmah napunitedo vrha, zatvorite ih poklopcima nanavoj, okrenite ih naopako i ostavitetegle da tako odstoje oko 5 minuta.

SAVET:100 g kajsija zamenite sa 100 ml likeraod kajsija.

Koristite:

Page 29: Dr Oetker Recepti[1]

Marmelada od smokava i ananasa sa viskijem

Ma{tovite vo}ne kombinacije

Pripremite:500 g o~i{}enih smokava500 g o~i{}enog, sve`eg ananasa1 kesica Dr. Oetker Limuntusa1 kg {e}era1 kesica Dr. Oetker D`emfix-a Klasik 1:13 ka{ike viskija (po `elji)

Priprema: Smokve operite,ocedite, prepolovite, isecitena kri{ke i odmerite 500 g.Sa ananasa odsecitevrh sa peteljkom igornjim delom kore.Operite no`, isecitevo}ku po du`ini napola, a potom na ~etvrtine.Sa svake od ~etvrtina odstranitebeli, unutra{nji koren, olju{titeananas, sitno iseckajte i odmerite500 g.Vo}e pome{ajte sa limuntusom istavite u lonac. Dobro pome{ajte

{e}er sa D`emfix-om Extra isjedinite sa vo}nom smesom.Na jakoj vatri neprestanome{ajte, sve dok smesa ne

provri. Stalno me{aju}i kuvajtenajmanje 3 minuta, potomskinite lonac sa {poreta.Po potrebi skinite penu, po `elji

sada ume{ajte viski. Pripremljenetegle odmah napunite do vrha,zatvorite ih poklopcima na navoj,okrenite ih naopako i ostavite tegleda tako odstoje oko 5 minuta.

NAPOMENA:Ukoliko dodajete viski, skra}ujete roktrajanja zimnice.

Koristite:

Page 30: Dr Oetker Recepti[1]

Pripremite:620 g cvetova karfiola600 g krastavaca400 g {argarepe300 g crvenog kupusa200 g zelenog kupusa240 g crvene paprike240 g `ute paprike1,5 l vode0,5 l vinskog sir}eta (8%)sok od 1 limuna150 g {e}era1 kesica Dr. Oetker Pikantfix-a kiselog ili ljutog

Priprema: Svo povr}e operite,o~istite i odmerite potrebne

koli~ine. Paprikeisecite narezance,

krastavce i {argarepuna koluti}e, kupusnarendajte, a karfiol

razdvojite na cveti}e.Pripremljeno povr}e pome{ajte.Rasporedite ga u tegle. Vodu sipajteu lonac, dodajte vinsko sir}e, {e}er,limunov sok i sadr`aj kesicePikantfix-a kiselog (ili ljutog). Kadaprovri kuvajte jo{ 3 - 5 minuta.Vru}om teku}inom prelijte povr}enaslagano u teglama. Tegle zatvoritepoklopcima na navoj i okrenite ih daodstoje na poklopcu oko 5 minuta.^uvajte na suvom i hladnom mestu.

[arena salata(za 7 tegli)

Bogatstvo vitamina

Koristite:

Page 31: Dr Oetker Recepti[1]

Marinirani sir(za 2 tegle od 500 ml)

Za posebne trenutke u`ivanja

Pripremite:250 ml jestivog ulja1 ka{ika {e}era1 ka{ika Dr. Oetker Pikantfix-a ljutog3 ka{ike sir}eta (8%)450 g ov~ijeg sira (ili 3 Camember sira po 150 g)po `elji maslinelukbeli luk1 slatka crvena paprikaitd.

Priprema: [e}er,Pikantfix i sir}e natihoj vatri rastvorite uulju. Kada se {e}erotopio, skinite sa{poreta i ostavite dase ohladi.Sir isecite na kocke i posla`ite u

tegle. Po `elji pome{ajtesa maslinama, belimlukom, lukom itd. iprelijte pripremljenommarinadom.Tegle dobro zatvorite i

ostavite da odstoje oko 5 dana nahladnom i tamnom

mestu.

Koristite:

Page 32: Dr Oetker Recepti[1]

Sok od paradajza(za oko 1,3 l soka)

Za svakodnevno zadovoljstvo

Pripremite:1 kg paradajza½ l vodesok od 2 pomorand`e2 ka{i~ice soli2 ka{i~ice {e}era2 ka{i~ice sir}eta1 ka{i~ica Dr. Oetker konzervansamalo seckanog per{una (po `elji)malo seckane miro|ije (po `elji)

Priprema: Paradajz operite i sitnoiseckajte. Stavite paradajz u lonac,dodajte vodu, ce|eni sok odpomorand`e, so i {e}er, dobroprome{ajte i stavite da se kuva.Kada provri kuvajteoko 10 minuta (dokse paradajz neraskuva). Skinite sa{poreta i ostavite dastoji poklopljeno oko5 minuta.Sada paradajz izmiksajte ili

ispasirajte i dobijenu smesuprovucite kroz sito. Dobijeni sokponovo stavite da se kuva, kada

provri skinite sa {poreta,dodajte sir}e ikonzervans. Po `elji sadamo`ete da dodate iiseckani per{un i miro|iju.Dobro prome{ajte i odmah

sipajte u pripremljenestaklene fla{e. Dobro ih zatvorite i~uvajte ih na hladnom i tamnommestu.

Koristite:

Page 33: Dr Oetker Recepti[1]

Tajna je u imenu

Knji`ica br. 1

Kvalitet je najbolji recept

Neodoljivo...Neodoljivo......slatko!...slatko!

Kvalitet je najbolji recept

Dr. Oetker d.o.o. • Jugoslavija, 11070 Beograd, Auto-put br. 9Tel./fax: +381 (0) 11 696 818, 696 887, 696 891 • E-mail: oetkerªoetker.co.yu

Page 34: Dr Oetker Recepti[1]

Dragi ljubitelji kola~a i recepata,

Ovog puta smo za Vas odabrali ne{to originalno i novo. Trudili smo se da seza svakog od Vas na|e pone{to, polaze}i od onih najmla|ih, pa sve do onihmalo starijih.

Jer, kada su mala, slatka zadovoljstva u pitanju, godine ne igraju ulogu.

Nadamo se da se sla`ete sa nama.

Svi recepti su isprobani u na{oj "Dr. Oetker" probnoj kuhinji. Potrudili smo seda Vam ih pribli imo na najjednostavniji na~in, i obogatili ih prelepimfotografijama.

Otkrijte i Vi ukusne i prelepe nove ideje i zablistajte prvom prilikom sa nekomod ovih neobi~nih kreacija.

Nadamo se da }ete u ivati u isprobavanju ovih recepata, barem onoliko,koliko smo mi u ivali biraju}i ih za Vas!

@elimo Vam prijatnu zabavu i puno uspeha u pripremanju. Razmazite svojeuku}ane i prijatelje, oni to vole…

Prijatno!

Va{ Dr. Oetker tim!

Tajna je u imenu

Page 35: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je....Za testo: 2 belanceta, 100 g sitnog{e}eraZa nadev: 500 g ogrozda, gro`|a,(vo}e iz kompota po `elji), 500 gjagoda, malina, ribizli, 3 ka{ike{e}eraZa preliv: 1 kesica Dr. Oetkerpreliva za torte providnog, 250 mlbistrog vo}nog soka (od gro`|a,limuna, jabuke), 1 kesica Dr. Oetker{lag pene

Priprema:Vo}e operite, ostavite da se ocedi.Po potrebi ga iseckajte. Pospite {e}erom.Umutite 2 belanceta mikserom, mute}inajve}om brzinom, tako da dobijete ~vrstsneg. Postepeno dodajte {e}er i dobroumutite, tako da smesa ostane ~vrsta.Sipajte smesu u {pric za oblikovanje sazvezdastim nastavkom. Nanesite tortice(Ø 7 cm, visina ivice ca. 2 cm) spiralno natepsiju oblo`enu hartijom za pe~enje. Poredsvake tortice mo`ete da oblikujete i malukapicu. Stavite ih da se peku.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 120

stepeni.na gas: prethodno zagrejati 25 min. na 1,

25 min. isklju~iti, i jo{ 25 min.na 1

Vreme pe~enja:ca. 70 min. (prilagoditevreme prema Va{oj pe}nici)

Ostavite tortice da se ohlade. Napunite ihvo}em po `elji.Pripremite preliv za torte (ne dodaju}i {e}er)sa vo}nim sokom i prelijte pa ljivo prekovo}a. Po `elji ukrasite kapicama. Slu`ite sa{lagom ili sladoledom od vanile.

Bajzer vo}ne tortice

Tajna je u:

Page 36: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je....Za testo: 150 g prosejanog bra{na,1 ka{i~ica Dr. Oetker "OriginalBackin" pra{ka za pecivo, ½ kesiceDr. Oetker vanilin {e}era, 80 gomek{alog maslaca, 80 g {e}era uprahu, 1 jajeZa nadev: 1 tegla kompota odvi{anja ( ili tre{anja) bez ko{tica(660 gr), 2 ka{ike ruma, 2 ka{ike{e}era, 1 kesica Dr. Oetker pudingasa ukusom slatke pavlake ili vanileZa mrvice: 100 g maslaca, 100 gprosejanog bra{na, 100 g {e}era,prstovat cimetaZa premazivanje: 500 ml slatkepavlake, 2 ka{ike prosejanog {e}era uprahu, 2 kesice Dr. Oetkeru~vr{}iva~a za {lagZa ukra{avanje: nekoliko vi{anja(ili tre{anja), nekoliko listi}a nane(ili {e}ernih listi}a), malo instantkakao praha

Priprema:Pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivo iprosejte ga u ~iniju. Redom dodajtepreostale sastojke i mikserom (nastavak za~vr{}e testo) umesite glatko testo.Oklagijom oblikujte okruglo testo i polo ite gau kalup sa {tipaljkom (26 cm Ø), nama{}eni posut bra{nom, i poravnajte. Za nadev ocedite vi{nje (ili tre{nje). Sok odvi{anja (tre{anja) pome{ajte sa rumom,{e}erom i puding prahom i pripremite premauputstvu sa kesice. Dodajte vi{nje (tre{nje) ujo{ vru} puding i lagano prome{ajte.Ravnomerno rasporedite smesu po testu ukalupu.Za mrvice sastojke redom sipajte u ~iniju ipome{ajte ih mute}i mikserom (nastavak za~vr{}e testo). Ravnomerno rasporeditemrvice preko nadeva od vi{anja (ili tre{anja).Pe}i u donjoj tre}ini pe}nice.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 180

stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3Vreme pe~enja:ca. 35 min. (prilagoditevreme prema Va{oj pe}nici)

Umutite slatku pavlaku sa {e}erom u prahu iu~vr{}iva~em za {lag prema uputstvu sakesice. Pa ljivo time prema ite povr{inu iivice ohla|ene torte. Ukrasite tortu vi{njama,tre{njama, listi}ima nane ili {e}ernimlisti}ima i pospite kakao prahom. Ostavite daodstoji na hladnom mestu do slu`enja.

Vatrogasna torta

Tajna je u:

Page 37: Dr Oetker Recepti[1]

Priprema:Penasto umutite jaja, {e}er i vanilin {e}er.Pome{ajte bra{no sa kakao prahom, dodajteu smesu od jaja i {e}era, a zatim pa ljivododajte ulje.Masu stavite u kalup sa {tipaljkom oblo`enhartijom za pe~enje i poravnajte. Pe}i udonjem delu pe}nice.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 200

stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 4Vreme pe~enja:ca. 20 min. (prilagoditevreme prema Va{oj pe}nici)

Za nadev polo ite rub kalupa sa {tipaljkomna prozirnu foliju. Pore|ajte ananas, jagode ibobi~asto vo}e po `elji.Za fil pripremite `elatin prema uputstvu sakesice i zagrejte sa limunovim sokom. Kefir(ili jogurt), {e}er u prahu i vanilin {e}erdobro prome{ajte i dodajte `elatin. Umutiteslatku pavlaku i sjedinite sa prethodnopripremljenom masom.Pa ljivo sipajte fil preko vo}a i poravnajte.Prekrijte gotovim pati{panom i ostavite nahladnom mestu da odstoji 3 sata.Pa ljivo okrenite tortu. Prozirnu foliju i rubkalupa pa`ljivo uklonite. Preliv za tortepripremite prema uputstvu na kesici i timepa`ljivo prema`ite povr{inu torte. Ostavite daodstoji na hladnom mestu do slu`enja.

Kavkaska tortaPotrebno Vam je....Za testo: 4 jaja, 100 g {e}era,1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era,100 g prosejanog bra{na, 10 g kakaopraha, 2 velike ka{ike uljaZa nadev: 5 kolutova ananasa (izkonzerve), nekoliko jagoda ilimalina, 300 g raznog bobi~astogvo}a (borovnice, ribizle, itd.)Za fil: 2 kesice Dr. Oetker mlevenogbelog `elatina, sok od 1 limuna, ½ lkefira ili jogurta, 100 g {e}era uprahu, 1 kesica Dr. Oetker vanilin{e}era, ½ l slatke pavlakeZa glazuru: 1 kesica Dr. Oetkerprozirnog preliva za torte

Tajna je u:

Page 38: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je....Za testo: 250 g prosejanog bra{na, 1ka{i~ica Dr. Oetker pra{ka za pecivo"Original Backin", 160 g omek{alogmaslaca, 80 g prah {e}era, 1 kesicaDr. Oetker vanilin {e}era.Za nadev: 1 kg pasiranog, nemasnog{vapskog sira, 6 jaja, 300 g {e}era,40 g Dr. Oetker Gustina, 30 g griza,1 kesica Dr. Oetker pudinga vanila,1 bo~ica Dr. Oetker arome limun,rendana kora od 1 limuna, 1 kesicaDr. Oetker vanilin {e}era, 180 gomek{alog maslaca.Za posipanje: malo prah {e}era.

Priprema:Pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivo iprosejte u posudu za me{anje. Redomdodajte ostale sastojke i pomo}u mikseraumesite testo. Polovinu testa odvojte ioklagijom oblikujte krug. Stavite u podmazani bra{nom posut kalup sa {tipaljkom(Ø 24 cm).Stavite da se pe~e u sredini pe}nice.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati, pe}i na 180

stepenina gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3Vreme pe~enja:ca. 8 min. (prilagoditevreme prema Va{oj pe}nici)

Ostatak testa oblikujte u rolnu. Kada sekalup prohladi, razvijte testo u krug poivicama kalupa i pritisnite. Za nadev redomdodajte sve sastojke u posudu za me{anje imutite mikserom dok ne dobijete glatkumasu. Masu sipajte preko testa u kalup istavite kola~ ponovo da se pe~e. Pecite udonjem delu pe}nice, na istoj temperaturijo{ ca. 60 min. (vreme pe~enje prilagoditeVa{oj pe}nici).Pomo}u o{trog no`a pa ljivo odvojite tortu odivica i ostavite malo da se prohladi u kalupu.Premestite tortu na poslu`avnik ili tacnu ipospite je odozgo prah {e}erom.

Torta sa sirom

Tajna je u:

Page 39: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je....Za testo: 4 jaja, 200 g {e}era,rendana kora pomorand`e,1/8 l ulja, 1/8 l gaziranog sokaod pomorand`e, 200 g prosejanogbra{naZa `ele: 3/8 l gaziranog soka odpomorand`e, 2 ka{ike {e}era, 2 kesiceDr. Oetker prozirnog preliva za torteZa nadev: ½ l kisele pavlake, 150 g{e}era u prahu, 2 kesice Dr. Oetkervanilin {e}era, ½ l slatke pavlake, 2kesice Dr. Oetker u~vr{}iva~a za {lag

Priprema:Penasto umutite jaja, {e}er i koru odpomorand`e. Pa ljivo dodajte ulje i sok.Dodajte bra{no i sjedinite. Sipajte smesu u podmazan, bra{nom posutikalup sa obodom i poravnajte.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 180

stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3Vreme pe~enja:ca. 25 min. (prilagoditevreme prema Va{oj pe}nici)

Za `ele sok sa {e}erom i preliv za tortepripremite prema uputstvu sa kesice. Odmahsipajte u kalup sa obodom oblo`enprozirnom folijom i stavite da se ohladi. Kadase stegne, istresite na radnu plo~u, pa ljivoodstranite foliju i isecite na sitne kocke.Za nadev kratko umutite kiselu pavlaku saprah {e}erom i vanilin {e}erom.Slatku pavlaku i u~vr{}iva~ za {lag umutiteprema uputstvima, i pa ljivo sjedinite saprethodnom smesom. Dodajte pa ljivopolovinu `ele-kocki.Nadev ravnomerno nanesite na testo iukrasite preostalim `ele-kockama. Ostaviteda odstoji 2 sata na hladnom mestu.Isecite na {nite po `elji i poslu ite!

Limunada {nite

Tajna je u:

Page 40: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je…Za testo: 140 g omek{alog maslaca,100 g prah {e}era, 1 kesicaDr. Oetker vanilin {e}era, 6`umanaca, 6 belanaca, 100 g {e}era,130 g prosejanog bra{na, ½ kesiceDr. Oetker pra{ka za pecivo,1 kesica ~okoladnih mrvica ili listi}aZa nadev: 2 olju{tene banane, 175 gmandarina, sok od 1 limunaZa filovanje: ¾ l slatke pavlake,1 ka{ika prah {e}era, 2 kesiceDr. Oetker vanilin {e}era, 2 kesiceDr. Oetker u~vr{}iva~a za {lag,mrvice testaZa ukra{avanje: mrvice testa, malo{e}era u prahu

Priprema:Pome{ajte maslac sa prah {e}erom, dodajtevanilin {e}er i `umanca i penasto umutite. Uposebnoj posudi umutite belanca, postepenododajte {e}er, dok ne dobijete ~vrst sneg.Pa ljivo sjedinite sneg sa `utom masom.Pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivo i~okoladnim mrvicama i dodajte u smesu.Testo sipajte u kalup sa {tipaljkom(26 cm Ø), oblo`en hartijom za pe~enje, iporavnajte. Pe}i u donjem delu prethodnozagrejane pe}nice.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 170

stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 2Vreme pe~enja:ca. 50 min. (prilagoditevreme prema Va{oj pe}nici)

Ohla|enu tortu pa ljivo izdubite ka{ikom,tako da Vam ostane rub {irine 1,5 cm.Izdubljeno testo pa ljivo izmrvite.Za nadev banane isecite na listi}e ipome{ajte ih sa mandarinama i sokom odlimuna. Nanesite nadev ravnomerno natesto.Slatku pavlaku sa prah {e}erom, vanilin{e}erom i u~vr{}iva~em za {lag umutiteprema uputstvu sa kesice. Dodajte 2/3mrvica testa. Fil nanesite u obliku kupole ipritom prema ite i rub. Preostale mrvicetesta pospite ravnomerno preko kola~a ilagano ih pritisnite (da se prilepe za fil).Tortu pospite {e}erom u prahu i ostavite dastoji na hladnom do slu`enja.

Krtica torta

Tajna je u:

Page 41: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je…Za testo: 150 g omek{alog maslaca,150 g prah {e}era, 1 kesicaDr. Oetker vanilin {e}era, 5`umanaca, 100 g omek{ale ~okoladeza kuvanje, 5 belanaca, 90 gprosejanog bra{na, 1 ka{i~icaDr. Oetker "Original Backin" pra{kaza pecivo, 100 g mlevenih le{nika(ili oraha)Za filovanje: 1/4 l mleka, 3 kesiceDr. Oetker krema za torte vanila,300 g omek{alog maslaca, 100 g{e}era u prahu, 100 g otopljene~okoladne glazure (ili ~okoladeza kuvanje) Za ukra{avanje: malo `uteprehrambene boje i malo ~okoladneglazure

Priprema:Pome{ajte maslac sa prah {e}erom, vanilin{e}erom i `umancima i penasto umutite.Brzododajte otopljenu ~okoladu. Umutite sneg odbelanaca i pa ljivo dodajte u `utu smesu. Pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivo idodajte u smesu.Testo sipajte u kalup sa {tipaljkom(26 cm Ø), nama{}en i posut bra{nom,i poravnajte. Pe}i u donjem delu prethodnozagrejane pe}nice.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 170

stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 2Vreme pe~enja:ca. 45 min. (prilagoditevreme prema Va{oj pe}nici)

Za fil pripremite mleko sa kremom za torteprema uputstvu sa kesice. Penasto umutitemaslac sa prah {e}erom i potom dodajtekrem za torte ka{iku po ka{iku.Odvojte ¼ krema na stranu. U preostalikrem dodajte ~okoladnu glazuru i dobroprome{ajte.Ohla|eno testo presecite vodoravno 2 puta inafilujte tortu sa 2/3 pripremljenog~okoladnog krema.Pomo}u polovine preostalog fila prema itestranice torte. Sa ostatkom ~okoladnogkrema oblikujte lavlju grivu. Onaj drugi krem (dakle onu ¼ krema kojuste ostavili sa strane) obojte sa malo `uteprehrambene boje. Sipajte u {pric zaukra{avanje sa zvezdastim nastavkom ioblikujte lice.Pripremite ~okoladnu glazuru i sipajte je u{pric za ukra{avanje. Nacrtajte nju{ku i o~i.Po `elji grivu mo`ete tako|e premazati~okoladnom glazurom.

Lavlja torta

Tajna je u:

Page 42: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je…Za testo: 4 `umanceta, 90 g prah{e}era, 1 kesica Dr. Oetker vanilin{e}era, 125 ml ulja, 2 ka{ike mleka,4 belanceta, 90 g {e}era, 100 gDr. Oetker Gustin-a (kukuruzniskrob), 80 g prosejanog bra{naZa filovanje: 1 kesica Dr. Oetkermlevenog `elatina , 6 ka{ika marme-lade od ribizli, ¼ l slatke pavlakeZa posipanje: malo {e}era u prahuZa ukra{avanje: malo ~okoladneglazure, 100 g ru`i~astog marcipana

Priprema:Penasto umutite `umanca sa {e}erom uprahu, vanilin {e}erom, uljem i mlekom. Uodvojenoj posudi ~vrsto umutite belanca,potom postepeno dodajte {e}er, tako dadobijete ~vrst sneg. Me{aju}i lagano dodajtebelanca u `utu masu. Pome{ajte bra{no saGustinom, prosejte i postepeno dodajte uumu}enu smesu.Testo sipajte u kalup u obliku mede,nama{}en i posut bra{nom, i poravnajte.Pe}i u donjem delu prethodno zagrejanepe}nice.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 180

stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3Vreme pe~enja:ca. 40 min. (prilagoditevreme prema Va{oj pe}nici)

Za krem pripremite `elatin prema uputstvusa kesice i pome{ajte sa marmeladom.Umutite slatku pavlaku, pa postepenovarja~om sjedinite sa marmeladom.Ohla|en kola~ presecite dva puta vodoravnoi spojite kremom. Ostavite 1 sat da se hladi.Medu pospite {e}erom u prahu. Otopiteglazuru i sipajte je u {pric za dekorisanje.Nacrtajte o~i i nju{ku. Marcipan stavite napodlogu posutu prah {e}erom i oklagijomformirajte masu debljine 3mm. Pomo}uo{trog no`a oblikujte i isecite {apice, u{i istomak i time ukrasite medu.

Ru`i~asti medvedi}

Tajna je u:

Page 43: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je:Za testo: 80 g omek{alog maslaca,50 g {e}era u prahu, 1 kesicaDr. Oetker vanilin {e}era, na vrhno`a cimeta, 3 `umanceta,3 belanceta, 50 g {e}era, 100 gsitno seckanih le{nika, 60 g hlebnihmrvicaZa filovanje: ½ l jogurta, 4 supeneka{ike {e}era u prahu, 180 gDr. Oetker Vitalis Musli Krispi^oko, 1 o~i{}ena, rendana jabuka,sok od 1 pomorand`e, 1 kesicaDr. Oetker `elatina, mleveni beli,¼ l slatke pavlakeZa premazivanje: ¼ l slatkepavlake, 1 kesica Dr. Oetkeru~vr{}iva~a za {lagZa ukra{avanje: malo VitalisMuslija Krispi ^oko, nekoliko listi}ajabuke, malo soka od limuna

Priprema:Umutite penasto maslac sa {e}erom uprahu, vanilin {e}erom, cimetom i `umanci-ma. Belanca mutite sa {e}erom dok nedobijete ~vrst sneg i pa ljivo sjedinite sa`utom masom. Pome{ajte le{nike i hlebnemrvice i dodajte u smesu.Testo sipajte u podmazan, bra{nom posutikalup sa {tipaljkom (26 cm Ø) i poravnajte.Pe}i u donjem delu prethodno zagrejanepe}nice.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 170

stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 2Vreme pe~enja:ca. 45 min. (prilagoditevreme prema Va{oj pe}nici)

Za fil dobro prome{ajte jogurt, prah {e}er,musli, jabuke i sok. @elatin pripremite premauputstvu sa kesice i dodajte u smesu.Umutite slatku pavlaku i pa`ljivo sjedinite sasmesom.Ohla|eno testo premestite na poslu`avnik,pa vratite obru~. Nanesite fil i poravnajte.Ostavite da se hladi najmanje 2 sata.Potom odstranite obru~.Umutite slatku pavlaku sa u~vr{}iva~em za{lag prema uputstvu na kesici i timeprema ite povr{inu i bo~ne strane torte.Oklagijom usitnite musli i time pospite ivicetorte i oblikujte krug na sredini. Prema`itelisti}e jabuke limunovim sokom i timeukrasite tortu. ^uvajte na hladnom mestudo slu`enja.

Vitalis torta

Tajna je u:

Page 44: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je…Za testo: 200 g omek{alog maslaca,150 g prah {e}era, 1 kesicaDr. Oetker vanilin {e}era,5 `umanaca, 5 belanaca, 50 g {e}era,170 g prosejanog bra{na, 1 kesicaDr. Oetker pudinga sa ukusomvanile , ½ kesice Dr. Oetker pra{kaza pecivo, 100 g rendane ~okolade,100 g mlevenih orahaZa filovanje: ½ l slatke pavlake,2 kesice Dr. Oetker vanilin {e}era,2 kesice Dr. Oetker u~vr{}iva~a za{lag, 250 g borovnica (ili neko drugobobi~asto vo}e), mrvice testa,1 bo~ica Dr. Oetker arome rum.Za ukra{avanje: mrvice testa, malo{e}era u prahu

Priprema:Pome{ajte maslac sa prah {e}erom, dodajtevanilin {e}er i `umanca i penasto umutite. Pome{ajte bra{no sa puding-prahom ipra{kom za pecivo, dodajte u `utu masu,pa ljivo me{aju}i. Postepeno dodajterendanu ~okoladu i orahe.Mutite belanac sa {e}erom dok ne dobijete~vrst sneg i pa ljivo sjedinite sa prethodnomsmesom.Testo sipajte u kalup sa {tipaljkom(26 cm Ø), oblo`en hartijom za pe~enje,i poravnajte. Pe}i u donjem delu prethodnozagrejane pe}nice.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 180

stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3Vreme pe~enja:ca. 45 min. (prilagoditevreme prema Va{oj pe}nici)

Ohla|enu tortu pa ljivo izdubite ka{ikom,tako da Vam ostane rub {irine 1,5 cm.Izdubljeno testo pa ljivo izmrvite.Slatku pavlaku sa vanilin {e}erom iu~vr{}iva~em za {lag umutite premauputstvu sa kesice. Dodajte borovnice (ilineko drugo bobi~asto vo}e), 2/3 mrvicatesta i aromu ruma. Fil nanesite u oblikukupole i pritom prema`ite i rub. Preostalemrvice testa pospite ravnomerno prekokola~a i lagano ih pritisnite (da se prilepeza fil).Tortu pospite {e}erom u prahu i ostavite dastoji na hladnom do slu`enja.

Pe}ina torta

Tajna je u:

Page 45: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je…Za testo: 250 g omek{alog maslaca,200 g prah {e}era, sok od 1 limuna,rendana kora od 2 limuna, 1/2bo~ice Dr. Oetker arome gorkibadem, 4 jaja, 200 g prosejanogbra{na, 1 kesica Dr. Oetker"Original Backin" pra{ka za pecivo,100 g rendanog (ili mlevenog)bademaZa filovanje: 3/8 l mleka, 1 kesicaDr. Oetker pudinga "Mandella"vanila-badem, 200 g omek{alogmaslaca, 100 g {e}era u prahu,sok od 2 limunaZa natapanje: malo likera odbademaZa ukra{avanje: malo mlevenogbadema i malo kakao praha

Priprema:Pome{ajte maslac sa prah {e}erom, sokomod limuna i aromom i penasto umutite.Postepeno dodajte jaja. Pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivo idodajte u smesu.Testo sipajte u kalup sa {tipaljkom(26 cm Ø), nama{}en i posut bra{nom, iporavnajte. Pe}i u donjem delu prethodnozagrejane pe}nice.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 170

stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 2Vreme pe~enja:ca. 45 min. (prilagoditevreme prema Va{oj pe}nici)

Za fil pripremite mleko sa "Mandelom" premauputstvu sa kesice i povremeno me{aju}iostavite da se ohladi.Penasto umutite maslac sa prah {e}erom isokom od limuna, i potom dodajte ohla|enipuding ka{iku po ka{iku.Testo presecite vodoravno 3 puta ipoprskajte likerom od badema. Nafilujtetortu sa 2/3 pripremljenog fila.Pomo}u preostalog fila prema ite povr{inu istranice torte i pospite ih bademom.Na tortu polo`ite {ablon po `elji i pa`ljivopospite kakao prahom.

Limun-badem torta

Tajna je u:

Page 46: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je…Za testo: 5 jaja, 100 g {e}era,1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era,1 bo~ica Dr. Oetker arome limun,rendana limunova kora, 100 gprosejanog bra{naZa filovanje: 3/8 l belog vina, sokod 1 limuna, 1 kesica Dr. Oetkerpuding-praha sa ukusom vanile,250 g omek{alog maslaca,200 g prah {e}eraZa ukra{avanje: grubo rendana~okolada

Priprema:Jaja, {e}er, vanilin {e}er, aromu i koru odlimuna penasto umutite. Pa`ljivo dodajte bra{no i sjedinite.Testo sipajte na pleh za pe~enje (30 x 35cm), oblo`en hartijom za pe~enje, iporavnajte. Pe}i u srednjem delu prethodnozagrejane pe}nice.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 200

stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 4Vreme pe~enja:ca. 12 min. (prilagoditevreme prema Va{oj pe}nici)

Izvrnite biskvit na {e}erom posutu hartiju,prema ite hartiju za pe~enje hladnom vodomi pa ljivo je odstranite.Za fil pome{ajte vino sa limunovim sokom ipripremite puding prema uputstvu sa kesice.Ostavite puding-krem da se ohladi, povre-meno me{aju}i. Penasto umutite maslac saprah {e}erom i ka{iku po ka{iku dodajte uohla|en puding.Ohla|eni biskvit prema`ite sa ¾ krema, i uzpomo} hartije oblikujte rolat. Rolat prema itepreostalim kremom, pospite rendanom~okoladom i ostavite 2 sata u fri`ideru da sehladi.

Rolat sa vinom

Tajna je u:

Page 47: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je…Za testo: 160 g omek{alog maslaca,100 g prah {e}era, 1 kesicaDr. Oetker vanilin {e}era, prstovatsoli, 7 `umanaca, 150 g omek{ale~okolade za kuvanje, 7 belanaca,100 g {e}era, 160 g prosejanog bra{naZa filovanje: 125 g smrznutogkesten pirea, 4 ka{ike {e}era u prahu,1 kesica Dr. Oetker mlevenog`elatina, 3 ka{ike ruma, ¼ l slatkepavlakeZa posipanje: malo rumaZa premazivanje i ukra{avanje:¼ l slatke pavlake, 2 ka{ike {e}era uprahu, 1 kesica Dr. Oetkeru~vr{}iva~a za {lag, 125 gsmrznutog kesten pirea, 1 ka{ika{e}era u prahu, 3 ka{ike rumaZa posipanje: malo kakao praha

Priprema:Pome{ajte maslac sa prah {e}erom, dodajtevanilin {e}er, so i `umanca i penastoumutite. Brzo dodajte omek{alu ~okoladu. Umutitebelanca sa {e}erom da dobijete ~vrst sneg ipome{ajte sa smesom. Postepeno dodajtebra{no.Testo sipajte u kalup sa {tipaljkom(26 cm Ø), podmazan i posut bra{nom, iporavnajte. Pe}i u donjem delu prethodnozagrejane pe}nice.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 180

stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3Vreme pe~enja:ca. 50 min. (prilagoditevreme prema Va{oj pe}nici)

Za krem otopite kesten pire prema uputstvusa pakovanja i dobro pome{ajte sa {e}erom.@elatin pripremite prema uputstvu sa kesice,zagrejte sa rumom i dobro pome{ajte sakesten pireom. Umutite slatku pavlaku ipome{ajte sa pripremljenom smesom.Ohla|enu tortu pa ljivo presecite vodoravnodva puta i poprskajte rumom. Spojite tortukremom i ostavite sat vremena da se ohladi.Umutite slatku pavlaku sa vanilin {e}erom iu~vr{}iva~em za {lag. Sa polovinom slatkepavlake prema ite povr{inu i bo~ne stranetorte. Preostalu slatku pavlaku sipajte u {pric zaukra{avanje i time ukrasite tortu po `elji.Kesten pire, {e}er u prahu i rum me{ajtedok ne dobijete glatku masu. Sipajte u {pricza ukra{avanje i ukrasite izme|u oblika odslatke pavlake. Povr{inu malo popra{itekakao prahom.

Pijana kesten torta

Tajna je u:

Page 48: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je…Za testo: 1 kesica Dr. Oetker suvogkvasca, 1 ka{i~ica {e}era, 200 mlmlake slatke pavlake, 500 gp{eni~nog bra{na, 150 g {e}era,1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era,6 kapi Dr. Oetker arome limun,prstovat soli, 4 jaja, 200 g omek{alogmaslaca, 150 g suvog gro`|a, 100 gneolju{tenog, grubo seckanog badema Za posipanje: 20 g {e}era u prahu

Priprema:Pome{ajte suvi kvasac sa 1 ka{i~icom{e}era i 200 ml mlake slatke pavlake iostavite da odstoji 15 minuta na sobnojtemperaturi. Bra{no prosejte u posudu zame{enje i napravite udubljenje na sredini.Dodajte {e}er, vanilin {e}er, aromu, so, jaja,i otopljeni i ohla|eni maslac. Umesite svesastojke mikserom (pomo}u nastavaka zame{enje testa) prvo najmanjom, a potomnajve}om brzinom oko 5 minuta, tako dadobijete glatko testo. Dodajte suvo gro`|e iseckani badem (po `elji mo`ete dodati jo{150 g kandiranog vo}a), prome{ajte, pokrijtei ostavite da odstoji na toplom mestu dok sevidno ne uve}a. Potom jo{ jednom preraditetesto i sipajte ga u podmazan kalup za kuglof(Ø 24 cm). Ponovo ostavite da nado|e dokse testo vidno ne uve}a, potom stavite da sepe~e.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 180

stepeni.na gas: prethodno ne zagrevati i pe}i na 3Vreme pe~enja:ca. 60 min. (prilagoditevreme prema Va{oj pe}nici)

Kola~ po pe~enju ostavite 10 min. da seprohladi u kalupu, a potom ga izru~ite nare{etku da se hladi.Pospite prah {e}erom.Savet vi{e: Kola~ mo`ete preliti i~okoladnom glazurom i ukrasiti {arenimbonbonicama!

Fini kuglof

Tajna je u:

Page 49: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je…Za testo: 3 jajeta, 3 ka{ike vru}evode, 150 g {e}era, 1 kesicaDr. Oetker vanilin {e}era , 100 gp{eni~nog bra{na, 100 g Dr. OetkerGustina, 3 ravne ka{i~ice Dr. Oetker"Original Backin" pra{ka za pecivoZa posipanje i premazivanje: malolikera od pomorand`e i 2 ka{ikemarmelade od kajsijeZa filovanje: 1 ½ kesice Dr. Oetkermlevenog `elatina, 3 ka{i~ice instantkafe, 150 ml hladne vode, 750 mlslatke pavlakeZa ukra{avanje: 50 g ~okolade zakuvanje i malo kakao praha

Priprema:Penasto umutite jaja sa vru}om vodom.Pome{ajte {e}er sa vanilin {e}erom i poste-peno dodajte u umu}ena jaja. Mutite oko 2minuta, a potom postepeno dodajte bra{nopome{ano sa Gustinom i pra{kom za pecivo.Sipajte testo u kalup sa {tipaljkom(Ø 28 cm) podmazan i oblo`en hartijom zape~enje, poravnajte i stavite da se pe~e.

Temperatura pe~enja:na struju: prethodno zagrejati i pe}i na 180

stepeni.na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3Vreme pe~enja:ca. 20-30 min.(prilagodite vreme prema Va{oj pe}nici)

Kola~ po pe~enju izvadite na re{etku iostavite da se hladi.Pripremite `elatin prema uputstvu sa kesice.Instant kafu pome{ajte sa vodom, potomdodajte `elatin. Umutite slatku pavlaku ipome{ajte sa kafom.Kola~ presecite vodoravno na dva dela.Poprskajte donju koru likerom odpomorand`e i prema ite marmeladom odkajsije. Nanesite 2/3 krema od kafe u oblikukupole, pa potom prekrijte drugom korom ipritisnite, tako da lepo nalegne. Nanesiteostatak krema od kafe u obliku kupole ipomo}u ka{ike utisnite udubljenja. Ostaviteda se ohladi.Otopite ~okoladu na pari, dok ne dobijeteglatku smesu. Na hartiji za pe~enje (ilimasnoj hartiji) iscrtajte motive. Pomo}u{prica za ukra{avanje nanesite motive po{ablonu na hartiju za pe~enje i ostavite ih dase ohlade.Ukrasite tortu ~okoladnim motivima i pospitekakao prahom. Savet vi{e: U ~okoladu mo`ete dodatimalo maslaca ili ulja, motivi }e takobiti sjajniji!

Moka-krem torta

Tajna je u:

Page 50: Dr Oetker Recepti[1]

Knji`ica br. 4

Kvalitet je najbolji recept

Prole}ne~arolije

Tajna je u imenu:

Dr. Oetker d.o.o. � Srbija i Crna Gora, 11070 Beograd, Auto-put br. 9Tel./fax: +381 (0) 11 696 818, 696 887, 696 891 � E-mail: oetkerªoetker.co.yu

Kvalitet je najbolji recept.

Mali korisni savetiOdabir vo}aZlatno pravilo ka`e, da treba kupovati ono vo}e, koje je na vrhuncu svoje sezone. Tada je ba{ onakokako treba - zrelo, so~no i posebno aromati~no, a kao dodatak kola~ima pru`a bezbroj mogu}nosti.

Kalupi za kola~eU svakom doma}instvu bi trebalo da se na|e nekoliko osnovnih kalupa za kola~e, sa vi{estrukomprimenom. Tu svakako spadaju pre svega jedan kalup sa {tipaljkom (ima ih u raznim dimenzijama,standardna je Ø 26-28 cm), obi~an pleh za pe~enje - postoji kao sastavni deo svake rerne, jedna~etvrtasta tepsija � za pripremu raznih kola~a i kalup za kuglof ili puding.

Preno{enje testaOsetljive plo~e testa }ete lak{e preneti na tepsiju, ako ih, nakon {to ih razvijete na radnoj povr{ini,malo pospete bra{nom, uvijete na oklagiji i potom ih razvijete na tepsiji.

Da li je pe~eno?Kod mu}enih testa jednostavno zabodite drveni {tapi} u sredinu testa. Ako prilikom izvla~enja ostajemalo testa na {tapi}u - kola~ jo{ nije dovoljno pe~en.Biskvitna testa su pe~ena, ukoliko se odvoje od ivice kalupa, ili ukoliko su mekana i poput vate, kadana njih polo`ite ruku.Kod kvasnog testa odozdo treba da se uhvati svetlo-sme|a, suva korica. Jednostavno kola~ maloizdignite no`em i proverite.

Kako se aprikotira kola~... Veliki broj vo}nih kola~a i torti se aprikotira. U tu svrhu koristite marmeladu od kajsija, dobro jezagrejte i provucite kroz sito. Kola~ se premazuje dok je topao.

Da testo ne bi bilo gnjecavo...^esto se de{ava, da prilikom pripremanja vo}nih kola~a ili torti testo postane gnjecavo. Da Vam se tone bi de{avalo ostavite vo}e da se dobro ocedi ili pati{pan jednostavno pospite Dr. Oetker Kremfix-om!

Kvasno testo ne}e da nado|e...Kvasac mora da se prera|uje na sobnoj temperaturi (22° C), dok te~nost koja se dodaje treba dabude telesne temperature (37° C).

@elimo Vam puno uspeha u pripremanju. Pi{ite nam!Rado prihvatamo Va{e predloge, iskustva, nove ili stare recepte, savete i sugestije!

Page 51: Dr Oetker Recepti[1]

Dragi ljubitelji kola~a i recepata,

Posle duge i tmurne zime, krajnje je vreme da uplovimo u ~aroliju prole}a.Priroda nas u~i kako. Prole}e, leto, jesen i zima uvek imaju za nas spremnoiznena|enje, i to ne samo klimatsko, ve} i kulinarsko.

Skoro da se svakog meseca pojavljuje neka nova vo}kica. Pod ponekadgrubom korom ~esto sazreva ukusna unutra{njost. Kao pravljeno za predivne,lagane torte, tortice i kola~e, koje mo`ete da kreirate sa doma}im iliegzoti~nim vo}em.

Tada srca malih i velikih gurmana ubrzano kucaju i prepu{taju se izazovunovog putovanja u nepoznato.

Radujte se u`ivanju siroma{nom kalorijama. Kada je o vo}nim poslasticamare~, par~e vi{e je uvek dozvoljeno, pa ~ak i sa {lagom!

I ovog puta smo za Vas odabrali ne{to originalno i novo. Naravno, mislili smoi na one, koji ipak prednost daju tradicionalnim tortama i kola~ima. Aposebnu smo pa`nju posvetili i onim ne tako retkim prilikama, kada svakadoma}ica voli da zablista i iznenadi svoje goste nekom novom, neobi~nomkreacijom.

Kao i obi~no, i ovog puta smo sve recepe isprobali u na{oj "Dr. Oetker" prob-noj kuhinji. Potrudili smo se da Vam ih pribli`imo na najjednostavniji na~in ida ih obogatimo prelepim fotografijama.

Opustite se i uplovite u novu avanturu sa nezaboravnim Dr. Oetker receptima.

Kako bi svaka Va{a poslastica uspela, na raspolaganju Vam stoje na{i malipomaga~i u vidu dodataka za kola~e, koji }e se pobrinuti, da svi Va{i kola~i}i,kola~i i torte zaista budu savr{eni.

Pru`ite i Vi Va{im najmilijima da{ak prole}ne ~arolije...

Va{ Dr. Oetker tim!

Tajna je u imenu:

Page 52: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je....Za testo: 500 g p{eni~nog bra{na,1 kesica Dr. Oetker suvog kvasca, 50 g{e}era, 1 kesica Dr. Oetker vanilin{e}era, prstohvat soli, 2 jaja, 125 ml(1/8 l) mlakog mleka, 100g omek{alogmaslaca.Za filovanje: 2 kesice Dr. Oetkerpudinga sa ukusom vanile ili slatkepavlake, 750 ml (3/4 l) mleka, 100 g{e}era, 100 g suvog gro`|a.Za premazivanje: 2 ka{ike d`ema odkajsije, 1 ka{ika vode.

Priprema:Prosejte bra{no u posudu za me{enje i pome{ajtesa suvim kvascem. Dodajte {e}er, vanilin {e}er,so, jaja, mlako mleko i otopljen, prohla|enmaslac. Testo dobro umutite mikserom (pomo}unastavaka za me{enje) prvo najmanjom, a potomnajve}om brzinom, ili umesite ru~no. Kadadobijete glatko testo, pokrijte posudu i ostavitetesto da odstoji na toplom mestu, sve dok sevidno ne uve}a.

Filovanje: Skuvajte puding prema uputstvu sakesice, ali samo sa ¾ l mleka i 100 g {e}era.Kada se skuva, sklonite ga sa vatre i ostavite dase ohladi. Tokom hla|enja povremeno prome{ajte.Dodajte suvo gro`|e.

Nado{lo testo pospite malo bra{nom, izvadite gaiz posude i na radnoj povr{ini jo{ jednom dobropromesite. Izvaljajte testo u obliku pravougaonika(40 x 60 cm), prema`ite pudingom. Polaze}i odu`e strane, uvijte testo u rolat. Isecite rolat nakri{ke debljine oko 2 cm, polo`ite par~i}e napodmazanu, bra{nom posutu tepsiju i ostavite ihjo{ jednom da odstoje na toplom mestu, dok sevidno ne uve}aju. Potom ih stavite da se peku.

Elektri~na pe}nica: prethodno zagrejati ipe}i na 200-220°C.

Pe}nica na topli vazduh: prethodnozagrejati i pe}i na 180-200°C.

Pe}nica na gas: prethodno zagrejati i pe}ina 4.

Vreme pe~enja: ca. 10-15 minuta(prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici).

Premazivanje: Provucite d`em od kajsija krozsito. Sipajte ga u posudu za kuvanje, pome{ajte savodom, i na tihoj vatri ga malo ukuvajte. Prema`itetime testo odmah nakon pe~enja.

Pu`i}i sa pudingom

Tajna je u imenu:

Page 53: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je....Za testo: 75 g maslaca, 75 g {e}era,1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era,prstohvat Dr. Oetker pra{ka za pecivoOriginal Backin, 50 g olju{tenog,mlevenog badema, 2 ka{ike hladnevode, 125 g p{eni~nog bra{na.Za nadev: ½ kesice Dr. Oetkermlevenog, belog `elatina, 2 kesiceDr. Oetker sutlija{a klasik (ili vanila),750 ml (¾ l) mleka, 500 g jagoda,2 kesice Dr. Oetker crvenog preliva zatorte, 4 ka{ike {e}era, 500 ml (½ l)vode ili bistrog soka od jabuke, 400 mlslatke pavlake, 2 kesice Dr. Oetkervanilin {e}era, , 2 kesice Dr. OetkerKremfix-a (u~vr{}iva~ za slatkupavlaku).Za ukra{avanje: 100 g ispasiranihjagoda, 150 g pripremljenih,celih jagoda.

Priprema:Za testo pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivo iprosejte u posudu za me{enje. Dodajte preostalesastojke i mutite mikserom (nastavci za me{enje)prvo najni`om a potom najve}om brzinom. Nakraju izru~ite testo na radnu plo~u i jo{ jednomdobro promesite. Ukoliko se lepi, ostavite testomalo da odstoji na hladnom.

Razvucite testo na podmazanoj, pravougaonojtepsiji posutoj bra{nom. Stavite da se pe~e.

Elektri~na pe}nica: prethodno zagrejati ipe}i na 200°C.

Pe}nica na topli vazduh: prethodnozagrejati i pe}i na 180°C.

Pe}nica na gas: prethodno zagrejati i pe}ina 3 - 4.

Vreme pe~enja: ca. 15 minuta(prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici).

Nakon pe~enja ostavite kola~ da se ohladi.

Nadev: Otopite `elatin prema uputstvu sakesice. Pripremite obe kesice sutlija{a zajedno,ali samo sa 750 ml mleka, tako|e prema uputstvusa kesice. Dodajte `elatin u vru} sutlija{ i ostavitesmesu da se ohladi.

Operite jagode, o~istite ih i prepolovite ih.Pore|ajte ih po testu, tako da ravna strana budeokrenuta ka testu. Pripremite preliv za torte premauputstvu sa kesice, dodaju}i {e}er i vodu (ili sokod jabuke), i prelijte preko jagoda.

Umutite slatku pavlaku sa vanilin {e}erom iKremfixom. Potom pa`ljivo sjedinite sa dobroohla|enim sutlija{em. Nanesite sutlija{ pome{ansa slatkom pavlakom pa`ljivo preko vo}ai poravnajte.

Ukra{avanje: Ispasirane jagode sipajte u kesuza zamrziva~, odsecite jedan mali }o{ak i isprskajtesutlija{ pireom od jagoda. Preostale jagodeprepolovite i njima ukrasite kola~. Ostavite kola~da se hladi najmanje 1-2 sata pre slu`enja.

Kola~ sa sutlija{em i jagodama

Tajna je u imenu:

Savet vi{e: Za testo umesto vode mo`ete dakoristite i Sherry ili belo vino.

Page 54: Dr Oetker Recepti[1]

Priprema:Penasto umutite jaja sa sokom od jabuke, mute}imikserom najve}om brzinom. U roku od 5 minutapostepeno dodajte i umutite med sa smesom odjaja, potom dodajte koru od limuna. Na krajupostepeno dodajte bra{no. Sipajte testo upodmazan kalup sa {tipaljkom (Ø 26 cm),poravnajte i stavite da se pe~e na re{etki.

Elektri~na pe}nica: prethodno zagrejati ipe}i na 180°C.

Pe}nica na topli vazduh: prethodnozagrejati i pe}i na 160°C.

Pe}nica na gas: prethodno zagrejati i pe}ina 2 - 3.

Vreme pe~enja: ca. 25 minuta(prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici).

Nakon pe~enja uklonite obru~ sa kalupa,premestite kola~ na poslu`avnik i ostavite kola~ dase ohladi. Kad se ohladi presecite ga vodoravnodva puta, tako da dobijete tri kore.

Fil: Pripremita puding prema uputstvu sa kesice,ali sa sokom od jabuke i ostavite ga da se ohladi.Penasto umutite maslac i postepeno dodajte upuding (vodite ra~una da puding i maslac budu nasobnoj temperaturi, da krem ne bi cureo).

Donju koru prema`ite polovinom pripremljenogd`ema ili kompota od {ljiva (koji ste prethodnosamleli), pa preko toga rasporedite kompot odjabuka. Prekrijte drugom korom. Nanesite preostalid`em ili kompot od {ljiva, pa preko toga nanesitepolovinu krema od vanile i prekrijte poslednjomkorom. Prema`ite tortu odozgo i sa stranepreostalim kremom i ostavite je da odstoji nahladnom oko ½ sata.

Za nadev operite jabuke, isecite ih na ~etvrtke,uklonite ko{tice i iseckajte ih na tanke listi}e.Prema`ite ih sokom od limuna i u obliku "korpice"ih pore|ajte na torti. Preostalo vo}e operite,ostavite ga da se dobro ocedi, i aran`irajte vo}e ukorpici. Pripremite preliv za torte prema uputstvusa kesice sa sokom od jabuka i {e}erom. Uzpomo} ~etkice prema`ite vo}e, a potom ka{ikomrasporedite po celoj povr{ini torte. Ostavite da sestegne. Ivice torte pospite seckanim, propr`enimbademom. Po `elji ukrasite listi}ima nane, klasjem`ita i ~okoladnim listi}ima.

Vo}ni sanPotrebno Vam je....Za testo: 6 jaja, 3 ka{ike soka odjabuke, 125 g te~nog meda, rendanakora od jednog limuna, 225 gp{eni~nog bra{na.Za filovanje: 1 kesica Dr. Oetkerpudinga sa ukusom vanile, 30 g {e}era,500 ml (½ l) soka od jabuke, 200 gmaslaca, 150 g d`ema ili kompota od{ljiva (kompot pre filovanja samleti),350 g kompota od jabuka.Za nadev: 1 -2 srednje crvene jabuke,sok od jednog limuna, 300-400 gme{anog vo}a (npr. kivi, gro`|e,borovnice, maline, ili bilo koje drugovo}e po `elji).Za preliv: 1 kesica Dr. Oetkerprozirnog preliva za torte, 250 ml(¼ l) soka od jabuke, 1 ka{ika {e}era.Za posipanje: 60 g olju{tenog,seckanog i propr`enog badema.

Tajna je u imenu:

Page 55: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je....Za testo: 1 kesica Dr. Oetker suvogkvasca, 1 ka{i~ica {e}era, 200 ml mlakeslatke pavlake, 500 g p{eni~nog bra{na,150 g {e}era, 1 kesica Dr. Oetkervanilin {e}era , 6 kapi Dr. Oetkerarome limun, prstovat soli, 4 jaja,200 g omek{alog maslaca, 150 g suvoggro`|a, 100 g neolju{tenog, gruboseckanog badema.Za posipanje: 20 gr {e}era u prahu.

Priprema:Pome{ajte suvi kvasac sa 1 ka{i~icom {e}era i200 ml mlake slatke pavlake i ostavite da odstoji15 minuta na sobnoj temperaturi. Bra{no prosejteu posudu za me{enje i napravite udubljenje nasredini. Dodajte {e}er, vanilin {e}er, aromu, so,jaja, i otopljeni i ohla|eni maslac. Umesite svesastojke mikserom (pomo}u nastavaka za me{enjetesta) prvo najmanjom, a potom najve}om brzinomoko 5 minuta, tako da dobijete glatko testo.Dodajte suvo gro`|e i seckani badem (po `eljimo`ete dodati jo{ 150 g kandiranog vo}a),prome{ajte, pokrijte i ostavite da odstoji na toplommestu dok se vidno ne uve}a. Potom jo{ jednompreradite testo i sipajte ga u podmazan kalup zakuglof (Ø 24 cm). Ponovo ostavite da nado|e dokse testo vidno ne uve}a, potom stavite da sepe~e.

Elektri~na pe}nica: prethodno zagrejati ipe}i na 180°C.

Pe}nica na gas: prethodno ne zagrevatii pe}i na 3.

Vreme pe~enja: ca. 60 minuta(prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici).

Kola~ po pe~enju ostavite 10 min. da se prohladiu kalupu, a potom ga izru~ite na re{etku da sehladi.

Pospite prah {e}erom.

Fini kuglof

Tajna je u imenu:

Savet vi{e: Kola~ mo`ete preliti i ~okoladnomglazurom i ukrasiti {arenim bonbonicama!

Page 56: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je....Za testo: 125 g omek{alog maslaca ilimargarina, 175 g {e}era, 1 kesicaDr. Oetker vanilin {e}era, 4 kapiDr. Oetker arome limun ili ½ bo~iceDr. Oetker arome rum, 4 jaja, 200 gp{eni~nog bra{na, 50 g Dr. OetkerGustina, 2 ½ ka{i~ice Dr. Oetkerpra{ka za pecivo Original Backin.Za filovanje: 1 kesica Dr. Oetkerpudinga sa ukusom vanile ili slatkepavlake, 75-100 g {e}era, 500 ml (½)hladnog mleka, 250 g maslaca.Za posipanje: 1 ka{i~ica maslaca,75 g {e}era, 150 g olju{tenog, seckanogbadema, malo marmelade od vi{anjaili {ipka.

Priprema:Maslac penasto umutite mikserom najve}ombrzinom, mute}i oko ½ minuta. Postepeno dodajte{e}er, vanilin {e}er, aromu limuna ili ruma. Mutitesve dok ne dobijete ujedna~enu smesu. Bra{nopome{ajte sa gustinom i pra{kom za pecivo idodajte u umu}enu smesu, ka{iku po ka{iku.Dobro sjedinite testo i sipajte ga u podmazankalup za kuglof (Ø 24 cm). Potom stavite da sepe~e.

Elektri~na pe}nica: prethodno zagrejati ipe}i na 180 - 200°C.

Pe}nica na topli vazduh: prethodnone zagrevati i pe}i na 160 - 170°C.

Pe}nica na gas: prethodno zagrejati i pe}ina 2 - 3.

Vreme pe~enja: ca. 40 minuta(prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici).

Fil: Pripremite puding prema uputstvu sa kesice,stavite ga da se ohladi, povremeno prome{ajte.Penasto umutite maslac, potom u umu}enimaslac dodajte prohla|en puding, ka{iku poka{iku.

Za posipanje: U teflonskom tiganju propr`itemaslac, {e}er i seckani badem, tako da bademdobije zlatno-`utu boju. Sipajte ga naaluminijumsku foliju da se hladi.

Ohla|en kola~ presecite vodoravno dva puta, takoda dobijete tri jednake kore. Donju koru prvoprema`ite marmeladom od vi{anja ili {ipka, potomprema`ite filom. Stavite drugu koru, i nju prema`itefilom i stavite tre}u koru. Sa preostalim filomprema`ite ceo kola~ odozgo i sa strane, i pospitepropr`enim bademom.

Ukrasite kandiranim tre{njama.

Frankfurtski venac

Tajna je u imenu:

Page 57: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je....Za testo: 4 `umanca, 4 jaja, 130 g{e}era, 1 kesica Dr. Oetker vanilin{e}era, 70 g p{eni~nog bra{na, 80 gDr. Oetker Gustina, 50 g omek{alog,vru}eg maslaca.Za filovanje: 100 g {e}era, 3/8 l vode,1 kesica Dr. Oetker pudinga saukusom slatke pavlake ili vanile,6 ka{ika vode, 1 kesica Dr. Oetkermlevenog belog `elatina, 500 gme{anog vo}a (jagode, maline,breskve, ribizle, itd.).Za posipanje i ukra{avanje: 2 kesiceDr. Oetker {lag pene, 300 ml mleka.

Priprema:Penasto umutite mikserom `umanca, jaja, {e}er ivanilin {e}er. Bra{no pome{ajte sa gustinom idodajte postepeno u umu}enu smesu, ka{iku poka{iku, mute}i prvo najmanjom a potom najve}ombrzinom. Dobro sjedinite testo, potom pa`ljivododajte otopljeni maslac dok je jo{ topao. Sipajtetesto u podmazan i bra{nom posuti kalup sa{tipaljkom (Ø 26 cm). Potom stavite da se pe~ena re{etki u donjoj polovini pe}nice.

Elektri~na pe}nica: prethodno zagrejati ipe}i na 180°C.

Pe}nica na gas: prethodno zagrejati i pe}ina 3.

Vreme pe~enja: ca. 35 minuta(prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici).

Nakon pe~enja uklonite obru~ sa kalupa, ostavitekola~ da se ohladi.

Fil: Sipajte {e}er u {erpu, i stavite ga da seotopi na blagoj vatri, povremeno me{aju}i, takoda dobije svetlo-sme|u boju. Pa`ljivo dodajte 3/8 lvode i kuvajte sve dok se karamelizovani {e}erne otopi.

Pome{ajte puding prah sa ukusom slatke pavlakeili vanile sa 6 ka{ika vode i skuvajte puding sakaramelizovanom te~no{}u ({erbetom). Pripremite`elatin prema uputstvu sa kesice i potom gadodajte u vru} puding.

Presecite koru vodoravno, tako da dobijete dvekore. Oblo`ite donju koru obru~em od kalupa.Pome{ajte pripremljeno vo}e (mo`e i smrznuto,u tom slu~aju ga nemojte prethodno otapati) sapudingom. Sipajte fil na donju koru i poravnajte.Pokrijte drugom korom i pa`ljivo je pritisnite.Ostavite 3 sata da odstoji na hladnom.Uklonite obru~.

Umutite {lag prema uputstvu sa kesice. Prema`itetortu neravnomerno odozgo i sa strane.

Nebo i zemlja torta

Tajna je u imenu:

Savet vi{e: Tortu mo`ete preliti i ~okoladnomglazurom ili je ukrasiti Dr. Oetker kremom zatorte sa ukusom vanile.

Page 58: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je....80 g kokosovog bra{naZa testo: 125 g maslaca, 125 g {e}era,1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era,prstohvat soli, 4 `umanca, 100 gp{eni~nog bra{na, 1 ravna ka{i~icaDr. Oetker pra{ka za pecivo OriginalBackin, 4 belanca.Za premazivanje: 3 ka{ike marmeladeod malina ili vi{anja.Za filovanje: 500 ml (½ l) slatkepavlake, 1 kesica Dr. OetkerKremfix-a, 1 kesica Dr. Oetkervanilin {e}era.Za nadev: 1 breskva (sve`a ili izkompota), nekoliko malina, nekolikoborovnica, 250 g jagoda.Za preliv: 1 kesica Dr. Oetkerprozirnog preliva za torte, 250 ml(¼ l) soka od jabuke.Dva drvena {tapi}a umo~ena uotopljenu ~okoladu.

Priprema:U teflonskom tiganju bez dodatka ulja propr`itekokosovo bra{no tako da porumeni i ostavite gada se ohladi.

Penasto umutite maslac, mute}i mikseromnajve}om brzinom. Postepeno dodajte {e}er, so ivanilin {e}er i mutite sve dok se {e}er ne rastopi.U razmacima od oko pola minuta dodajte`umanca, jedno po jedno.

Pome{ajte bra{no i pra{ak za pecivo, i pa`ljivododajte u umu}enu smesu, mute}i mikserom prvonajmanjom, a potom najve}om brzinom, sve dokne dobijete glatko testo. Sada dodajte oko 2/3kokosovog bra{na. U drugoj posudi umutitebelanca tako da dobijete ~vrst sneg, potompostepeno sjedinite sa umu}enom smesom.Sipajte testo u podmazan kalup sa {tipaljkom(Ø 26 cm), poravnajte i stavite da se pe~e.

Elektri~na pe}nica: prethodno zagrejati ipe}i na 180°C.

Pe}nica na topli vazduh: prethodnone zagrevati i pe}i na 160°C.

Pe}nica na gas: prethodno ne zagrejati i pe}ina 3.

Vreme pe~enja: ca. 35 - 40 minuta(prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici).

Nakon pe~enja uklonite obru~ sa kalupa i ostavitekola~ da se ohladi. Kad se ohladi presecite gajednom vodoravno, tako da dobijete dve kore.

Filovanje: Prema`ite marmeladom ravnomernodonju koru. Umutite slatku pavlaku sa vanilin{e}erom i Kremfixom. Nanesite 1/3 {laga prekomarmelade, prekrijte drugom korom. Prema`itetortu odozgo i sa strane preostalim {lagom(pritom ostavite malo {laga po strani).

Presecite tortu na pola, i prema`ite stranicepreseka {lagom. Pospite ivice torte preostalimkokosovim bra{nom, i polo`ite ih na tacnu zaslu`enje, spajaju}i oble strane.

Za nadev operite i osu{ite vo}e, eventualno gasitno iseckajte i ukrasite tortu odozgo. Za prelivanjepripremite preliv za torte sa sokom od jabukeprema uputstvu sa kesice, ali bez dodavanja{e}era. Time prema`ite vo}e.

Ukra{avanje: Drvene {tapi}e umu~ene u~okoladu zabodite u polovine torte kao rogove.Ostavite leptira da se hladi oko 1 h.

Leptir torta

Tajna je u imenu:

Page 59: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je....Za me{eno testo: 125 g p{eni~nogbra{na, 10 g kakao praha, na vrh no`aDr. Oetker pra{ka za pecivoOriginal Backin, 50 g {e}era, 1 kesicaDr. Oetker vanilin {e}era, prstohvatsoli, 100 g omek{alog maslaca ilimargarina.Za biskvitno testo: 4 jaja, 2 ka{ikevrele vode, 100 g {e}era, 1 kesicaDr. Oetker vanilin {e}era, 75 gp{eni~nog bra{na, 30 g Dr. OetkerGustina, 10 g kakao praha, na vrhno`a mlevenog cimeta, ½ ka{i~iceDr. Oetker pra{ka za pecivoOriginal Backin.Za filovanje: 750 g o~i{}enih vi{anja,75 g {e}era, 30 g Dr. Oetker Gustina,25 g {e}era, 3 ka{ike vi{njeva~e, 750 ml(3/4 l) slatke pavlake ili 4 kesiceDr. Oetker {lag pene, 50 g {e}era uprahu, 1 kesica Dr. Oetker vanilin{e}era, 3 kesice Dr. Oetker Kremfix-a.Za posipanje i ukra{avanje: 30 ggrubo rendane ~okolade.

dno podmazanog kalupa sa {tipaljkom (Ø 28 cm).Izbodite ga vi{e puta vilju{kom i stavite da se pe~e.Elektri~na pe}nica: prethodno zagrejati i pe}ina 200 - 220°C.Pe}nica na topli vazduh: prethodnone zagrevati i pe}i na 170°C.Pe}nica na gas: prethodno zagrejati i pe}ina 3 - 4.Vreme pe~enja: ca. 15 minuta(prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici).Nakon pe~enja uklonite obru~ sa kalupa, ostavitekola~ da se ohladi i polo`ite na tanjir za torte.Biskvitno testo:Penasto umutite jaja sa vrelom vodom, mute}i oko1 minut. Pome{ajte {e}er sa vanilin {e}erom,postepeno dodajte u smesu od jaja i mutite jo{2 minuta. Pome{ajte bra{no sa Gustinom, kakaoprahom, cimetom i pra{kom za pecivo. Prosejtepola od ove koli~ine na smesu od jaja, mutitemikserom najmanjom brzinom, potom dodajteostatak me{avine bra{na. Sipajte testo upodmazan i bra{nom posuti kalup sa {tipaljkom(Ø 28 cm). Stavite ga da se pe~e.Elektri~na pe}nica: prethodno zagrejatii pe}i na 170 - 200°C.Pe}nica na topli vazduh: prethodnone zagrevati i pe}i na 150 - 170°C.Pe}nica na gas: prethodno ne zagrevati i pe}ina 3 - 4.Vreme pe~enja: ca. 25 - 30 minuta(prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici).Posle pe~enja uklonite obru~ kalupa i ostavite testoda se ohladi. Fil: Pome{ajte o~i{}ene vi{nje sa 75 g {e}era iostavite ih malo da odstoje, kako bi pustile sok.Stavite ih na vatru da kratko proklju~aju, stavite ihda se ocede i ohlade, i odmerite 250 ml (¼ l) soka(eventualno dopuniti vodom).Pome{ajte Gustin sa 4 ka{ike tog soka, ostataksoka stavite da se kuva. Kada proklju~a, skinite soksa vatre i dodajte neprestano me{aju}i umu}eniGustin. Vratite na kratko na vatru da zavri, dodajtevi{nje i ostavite da se smesa ohladi. Dodajte potom25 g {e}era i vi{njeva~u. Umutite slatku pavlaku ili{lag sa prah {e}erom, vanilin {e}erom i Kremfix-om. Na me{eno testo prvo nanesite polovinu smese odvi{anja, pa preko toga prema`ite 1/3 {laga.Biskvitno testo presecite jednom vodoravno, takoda dobijete 2 kore. Jednu koru stavite preko {laga,lagano pritisnite i nanesite ostatak smese odvi{anja. Prema`ite polovinom preostalog {laga ipokrijte drugom korom. Nanesite preostali {lag,polaze}i od ivica, u obliku kupole.Pospite tortu odozgo i sa strane grubo rendanom~okoladom.

Priprema:Me{eno testo:Pome{ajte bra{no sa kakao prahom i pra{kom zapecivo i prosejte u posudu za me{enje. Dodajte{e}er, vanilin {e}er, so i omek{ali maslac. Sastojkemutite mikserom (metlice za me{enje) prvonajmanjom a potom najve}om brzinom, na kraju naradnoj plo~i preradite tako da dobijete glatko testo.Ukoliko se lepi, ostavite ga da odstoji malo nahladnom. Testo razvijte oklagijom i polo`ite ga na

[varcvald torta

Tajna je u imenu:

Page 60: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je....Za testo: Za testo: 4 jaja, 4-5 ka{ikavode, 200 g {e}era, 1 kesica Dr. Oetkervanilin {e}era, 150 g p{eni~nog bra{na,100 g Dr. Oetker Gustina, 3 ravneka{i~ice Dr. Oetker pra{ka za pecivoOriginal Backin.Za filovanje: 3-4 ka{ike marmelade odkajsija, 100 g sirovog marcipana, 50 gprah {e}era, 150 g mlevenih oraha,500 ml (½ l) slatke pavlake, 2 kesiceDr. Oetker u~vr{}iva~a za {lag,1 ka{ika {e}era, 100 g mlevenih oraha.Za ukra{avanje: 12 kesice Dr. Oetker{laga, 17 polovina jezgra od oraha.

Priprema:Penasto umutite jaja sa vodom. Postepeno dodajte{e}er i vanilin {e}er i mutite sve dok se {e}er nerastopi. Pome{ajte bra{no, gustin i pra{ak zapecivo, i pa`ljivo dodajte u umu}enu smesu,mute}i mikserom prvo najmanjom, a potomnajve}om brzinom, sve dok ne dobijete glatkotesto. Sipajte ga u podmazan kalup sa {tipaljkom(Ø 26 cm). Potom stavite da se pe~e.

Elektri~na pe}nica: prethodno zagrejati ipe}i na 180 - 200°C.

Pe}nica na topli vazduh: prethodnone zagrevati i pe}i na 160 - 180°C.

Pe}nica na gas: prethodno zagrejati i pe}ina 3 - 4.

Vreme pe~enja: ca. 25 - 30 minuta(prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici).

Nakon pe~enja uklonite obru~ sa kalupa i ostavitekola~ da se ohladi. Kad se ohladi presecite gavodoravno dva puta, tako da dobijete tri kore.

Filovanje: Zagrejte pa`ljivo marmeladu odkajsija i njome ravnomerno prema`ite donju koru.Umesite marcipan sa prah {e}erom, izvaljajte uobliku kore, i polo`ite na donju koru premazanumarmeladom. Propr`ite mlevene orahe uteflonskom tiganju bez dodavanja masno}e.Umutite slatku pavlaku sa u~vr{}iva~em, dodajtepropr`ene mlevene orahe. Prema`ite koru odmarcipana kremom, prekrijte drugom korom.I nju prema`ite prvo marmeladom, a potomnanesite krem od oraha, prekrijte tre}om korom.Prema`ite tortu odozgo i sa strane preostalimkremom od oraha. Pospite ivice torte sa 100 gmlevenih oraha.

Ukra{avanje: Dobro umutite {lag, sipajte ga u{pric za dekorisanje, na{trcajte ukrasne kupice.Ukrasite odvojenim jezgrima od oraha.

Torta sa orasima

Tajna je u imenu:

Page 61: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je....Za testo: 5 `umanaca, 250 g {e}era,1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era,½ bo~ice Dr. Oetker arome puter-vanila, 125 ml (1/8 l) mlake vode,250 ml (¼ l) jestivog ulja, 375 gp{eni~nog bra{na, 1 kesica Dr. Oetkerpra{ka za pecivo Original Backin,5 belanca, 2 ka{ike kakao praha.Za preliv: 150 g {e}era u prahu,2 ka{ike limunovog soka, 3-4 ka{ikevode.

Priprema:Penasto umutite `umanca, {e}er i vanilin {e}er,mute}i mikserom najve}om brzinom. Dodajtearomu puter-vanilu, vodu i jestivo ulje.

Bra{no pome{ajte sa pra{kom za pecivo, prosejte ipostepeno dodajte u umu}enu smesu. Umutitebelanca u ~vrst sneg i pa`ljivo dodajte upripremljenu smesu.

Testo podelite na dve polovine. U jednu polovinupripremljenog testa dodajte kakao prah.

Uzmite kalup sa {tipaljkom (Ø 26cm), nama`ite gamaslacem i pospite hlebnim mrvicama. Kao prvosipajte dve ka{ike svetlog testa na sredinu kalupa(ne razmazujte!). Na svetlo testo sipajte 2 ka{iketamnog testa (odozgo, ne pored!). Ponavljajte ovajpostupak sve dok ne potro{ite svo testo. Ni u komslu~aju nemojte da poravnate ili razma`ete testopo tepsiji, ve} uvek dakle sipate naizmeni~no po2 ka{ike u sredinu kalupa, odozgo, na ve}postoje}e testo.

Pecite kola~ na re{etki od rerne.

Elektri~na pe}nica: prethodno zagrejati ipe}i na 180°C.

Pe}nica na topli vazduh: prethodnone zagrevati i pe}i na 160°C.

Pe}nica na gas: prethodno ne zagrevati i pe}ina 2 - 3.

Vreme pe~enja: ca. 50 - 60 minuta(prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici).

Nakon pe~enja izvadite kola~ iz kalupa da seohladi.

Za preliv: Pome{ajte {e}er u prahu salimunovim sokom i onoliko vode, koliko Vam jepotrebno da dobijete te~an preliv. Time prelijteohla|eni kola~.

Zebra kola~

Tajna je u imenu:

Savet vi{e: Za dijabeti~are testo pripremite sa100 g vo}nog {e}era i 5 ml te~nog zasla|iva~a.Kola~ u tom slu~aju ne prelivati.

Page 62: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je....Za testo: 125 g omek{alog maslaca,125 g {e}era, 1 kesica Dr. Oetkervanilin {e}era, prstohvat soli,4 `umanca, 100 g p{eni~nog bra{na,1 ravna ka{i~ica Dr. Oetker pra{ka zapecivo Original Backin, 60 gkokosovog bra{na, 4 belanaca.Za filovanje: 3 ka{ike marmelade odmalina, 500 ml slatke pavlake ili3 kesice Dr. Oetker {lag pene, 1 kesicaDr. Oetker vanilin {e}era, 2 kesiceDr. Oetker Kremfix-a.Za posipanje i ukra{avanje: 50 gkokosovog bra{na, malo prah {e}era.

Priprema:Umutite maslac pomo}u miksera, mute}inajve}om brzinom. Postepeno dodajte {e}er,vanilin {e}er i so. Mutite sve dok ne dobijeteujedna~enu smesu. Potom dodajte `umanca,jedno po jedno. Pome{ajte bra{no sa pra{kom zapecivo i dodajte ga ka{iku po ka{iku u umu}enusmesu. Kokosovo bra{no propr`ite u tiganju, bezulja, tako da dobije svetlo `utu boju. Dodajte gapa`ljivo u pripremljeno testo.

Umutite belanca u ~vrst sneg i pa`ljivo ga sjedinitesa pripremljenom smesom. Testo sipajte upodmazan kalupa sa {tipaljkom (Ø 28 cm) iporavnajte. Potom stavite da se pe~e.

Elektri~na pe}nica: prethodno zagrejati ipe}i na 170°C.

Pe}nica na topli vazduh: prethodnone zagrevati i pe}i na 150°C.

Pe}nica na gas: prethodno ne zagrevati i pe}ina 3.

Vreme pe~enja: ca. 30 minuta(prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici).

Nakon pe~enja uklonite obru~ sa kalupa, ostavitekola~ da se ohladi i presecite ga jednomvodoravno.

Fil: Prema`ite donju koru marmeladom odmalina. Umutite slatku pavlaku ili {lag sa vanilin{e}erom i Kremfix-om.

Nanesite polovinu {lag-krema na donju koru prekomarmelade, pokrijte drugom korom, lagano jepritisnite i prema`ite tortu odozgo i sa stranepreostalim {lag-kremom. Pospite kokosovimbra{nom i prah {e}erom.

Torta sa kokosom

Tajna je u imenu:

Savet vi{e: Marmeladu od malina pripremitebrzo i jednostavno uz pomo} Dr. OetkerD`emfix-a 1:1 ili 2+1.

Page 63: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je....Za testo: 1250 g bra{na, 1 kesicaDr. Oetker suvog kvasca, malo soli,50 g {e}era, 1 kesica Dr. Oetkervanilin {e}era , 1 `umance, ½ bo~iceDr. Oetker arome limun, 60 gomek{alog maslaca, otprilike 1/8 lmlakog mleka.Za filovanje: 1/8 l vrelog mleka,1 ka{ika meda, 30 g {e}era, 1 kesicaDr. Oetker vanilin {e}era, 120 gmlevenog maka, 30 g hlebnih mrvica,30 g olju{tenog mlevenog badema,50 g opranog suvog gro`|a, 1 bo~icaDr. Oetker arome rum, malo cimeta.Za glazuru: 250 g {e}era u prahu,1-2 ka{ike vrele vode, 5 kapiDr. Oetker arome limun.Za premazivanje: malo vru}emarmelade od kajsija.

Priprema:Pome{ajte suvi kvasac sa 2/3 odmerenog bra{na.Dodajte so, {e}er, vanilin {e}er, `umance, aromu imaslac (ili margarin). Pome{ajte sastojke polaze}iod sredine i postepeno dodajte mleko. Mesitetesto sve dok se ne pojave klobuci, potom dodajtepreostalu koli~inu bra{na. Ostavite da odstoji 30minuta na sobnoj temperaturi.

Za fil pome{ajte mleko, med, {e}er, vanilin {e}er,mak, hlebne mrvice, badem, suvo gro`|e, aromu icimet, tako da dobijete gustu ka{u, i ostavite dase ohladi. Razvijte testo u kvadrat, stranice ca. 30cm, i isecite 3 trake {irine ca. 10 cm. Na svakutraku po sredini nanesite jednu koli~inu smese odmaka i uvijte ih po du`ini. Na podmazanom plehupolo`ite dve tako dobijene rolne jednu poreddruge, a tre}u stavite odozgo. Prema`iteumu}enim belancetom i ostavite jo{ ½ sata daodstoji.

Gurnite pleh u sredinu pe}nice i stavite da sepe~e.

Elektri~na pe}nica: prethodno zagrejati ipe}i na 180°C.

Pe}nica na gas: prethodno ne zagrevati i pe}ina 3.

Vreme pe~enja: ca. 40 - 45 minuta(prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici).

Za glazuru: Prosejani {e}er u prahupome{ajte sa onoliko vrele vode, koliko jepotrebno da dobijete gustu masu i dodajte aromu.

Odmah posle pe~enja prema`ite {trudlu vrelommarmeladom od kajsija (najbolje je prethodnoprovucite kroz sito) i presvucite je glazurom.

Po `elji je mo`ete posuti i prah {e}erom.

Boemska {trudla

Tajna je u imenu:

Page 64: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je....Za me{eno testo: 100 g p{eni~nogbra{na, 40 g prah {e}era, 1 `umance,50 g omek{alog maslaca, ½ bo~iceDr. Oetker arome puter-vanila.Za biskvitno testo: 50 g maslaca,4 jaja, 150 g {e}era, rendana kora odjednog limuna, 100 g p{eni~nog bra{na,100 g Dr. Oetker Gustina.Za filovanje: 2 vrhom pune ka{ikemarmelade od malina.Za {ampanj krem: 1 kesica Dr. Oetkermlevenog belog `elatina, 2 jajeta, 50 g{e}era, 125 ml {ampanjca, sok irendana kora od jednog limuna,100 ml slatke pavlake.Za ukra{avanje: 75 g puslica, 75 g bele~okolade, 2 kesice Dr. Oetker {laga,100 g sve`ih ili smrznutih malina,malo prah {e}era

{e}erom, postepeno dodajte `umanca, koru odlimuna i pa`ljivo prome{ajte. Bra{no pome{ajte sagustinom i postepeno dodajte u umu}enu smesu,ka{iku po ka{iku, mute}i prvo najmanjom a potomnajve}om brzinom. Na kraju dodajte otopljenimaslac. Dobro sjedinite testo i sipajte ga upodmazan kalup sa {tipaljkom (Ø 24 cm).Potom stavite da se pe~eElektri~na pe}nica: prethodno zagrejati i pe}ina 180°C.Pe}nica na topli vazduh: prethodnone zagrevati i pe}i na 160°C.Pe}nica na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3.Vreme pe~enja: ca. 25 - 30 minuta(prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici).Nakon pe~enja uklonite obru~ sa kalupa, kola~pa`ljivo premestite na re{etku i ostavite da seohladi.

Izvadite me{eno testo i pa`ljivo ga razvijte napodmazanom dnu kalupa sa {tipaljkom. Vi{e putaga izbodite vilju{kom i stavite da se pe~e.Elektri~na pe}nica: prethodno zagrejatii pe}i na 180°C.Pe}nica na topli vazduh: prethodnone zagrevati i pe}i na 160°C.Pe}nica na gas: prethodno zagrejati i pe}i na 3.Vreme pe~enja: ca. 10 - 15 minuta(prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici).Nakon pe~enja kola~ ostavite da se ohladi. Fil: Zagrejte pa`ljivo marmeladu od malina, injome ravnomerno prema`ite me{eno testo.Biskvitno testo presecite vodoravno na dve kore.Jednu polo`ite na koru od me{enog testa samarmeladom, stavite obru~ od kalupa oko njih.[ampanj krem: Stavite `elatin da nabubri oko10 minuta, prema uputstvu sa kesice. Odvojite`umanca od belanaca. Penasto umutite `umancasa {e}erom. Dodajte {ampanjac i sok i koru odlimuna. Zagrevajte `elatin na tihoj vatri dok se neistopi, sipajte ga u pripremljeni krem, dobroprome{ajte i ostavite ga na kratko da se prohladi.U me|uvremenu umutite belanca. Odvojenoumutite slatku pavlaku. Kada krem po~ne da sezgu{njava, pa`ljivo ga sjedinite sa belancetom islatkom pavlakom.Nanesite polovinu krema na prvu biskvitnu koru,prekrijte drugom biskvitnom korom i prema`itepreostalim kremom. Ostavite 1 h da se hladi.Za ukra{avanje: Izmrvite puslice. Grubonarendajte belu ~okoladu. Odvojite obru~ od torte.Dobro umutite {lag, prema`ite njime tortu sa svihstrana, ivice pospite rendanom belom ~okoladom,a odozgo pospite izmrvljenim puslicama ipreostalom belom ~okoladom. Ukrasitepripremljenim malinama.

[ampanj torta

Tajna je u imenu:

Savet vi{e: Tortu pre slu`enja pospite prah{e}erom.

Priprema:Me{eno testo:Sipajte u posudu za me{enje bra{no, prah {e}er,`umance, omek{ali maslac i aromu puter-vanila.Mutite mikserom prvo najmanjom, a potomnajve}om brzinom. Nakon toga na radnoj povr{inidobro promesite, sve dok ne dobijete glatko testo.Testo uvijte u providnu foliju i stavite ga u fri`ider daodstoji najmanje 30 minuta.Za biskvitno testo:Otopite maslac i stavite da se ohladi. Odvojitebelanca od `umanaca. ^vrsto umutite belanca sa

Page 65: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je....Za testo: 4 jaja, 4-5 ka{ika vru}e vode,200 g {e}era, 2 kesice Dr. Oetkervanilin {e}era, 150 g p{eni~nog bra{na,100 g Dr. Oetker Gustina, 2 ravneka{i~ice Dr. Oetker pra{ka za pecivoOriginal Backin.Za filovanje: 175 g ~okolade zakuvanje, 1 kesica Dr. Oetker mlevenogbelog `elatina, 750 ml (3/4 l) slatkepavlake.Za posipanje i ukra{avanje: 25 ggrubo rendane ~okolade, nekoliko~okoladnih plo~ica ili listi}a.

Priprema:Penasto umutite mikserom najve}om brzinom jaja ivru}u vodu, mute}i oko 1 minut. Pome{ajte {e}ersa vanilin {e}erom, postepeno dodajte u umu}enajaja i mutite jo{ oko 2 minuta. Mutite sve dok nedobijete ujedna~enu smesu. Bra{no pome{ajte sagustinom i pra{kom za pecivo i dodajte u umu}enusmesu, ka{iku po ka{iku, mute}i prvo najmanjoma potom najve}om brzinom. Dobro sjedinite testoi sipajte ga u podmazan kalup sa {tipaljkom(Ø 28 cm). Potom stavite da se pe~e.

Elektri~na pe}nica: prethodno zagrejati ipe}i na 180 - 200°C.

Pe}nica na topli vazduh: prethodno nezagrevati i pe}i na 160 - 180°C.

Pe}nica na gas: prethodno ne zagrevati i pe}ina 3 - 4.

Vreme pe~enja: ca. 20 - 30 minuta(prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici).

Nakon pe~enja uklonite obru~ sa kalupa, ostavitekola~ da se ohladi.

Fil: ^okoladu izlomite na sitne komadi}e, i staviteda se istopi na slaboj vatri. Me{ajte dok nedobijete glatku smesu, sklonite je sa vatre iostavite je da se prohladi. Pome{ajte `elatin sa4 ka{ike hladne vode, ostavite ga 10 minuta danabubri, potom ga zagrevajte na slaboj vatri svedok se ne istopi. Slatku pavlaku umutite skoro~vrsto, dodajte otopljen `elatin, umutite je dokraja. Oduzmite dve ka{ike, pome{ajte sa oto-pljenom, jo{ te~nom ~okoladom, a potom~okoladnu smesu pome{ajte sa preostalomumu}enom slatkom pavlakom.

Presecite koru vodoravno, tako da dobijete dvekore. Na donju koru nanesite oko 2/3 ~okoladnogfila, stavite gornju koru, blago je pritisnite, potomprema`ite tortu filom odozgo i sa strane. Ostavitemalo fila po strani za ukra{avanje. Pospite torturendanom ~okoladom i ukrasite preostalim filomi ~okoladnim listi}ima.

^okoladna krem torta

Tajna je u imenu:

Savet vi{e: Tortu mo`ete preliti i ~okoladnomglazurom ili je ukrasiti Dr. Oetker kremom zatorte sa ukusom vanile.

Page 66: Dr Oetker Recepti[1]

Kvalitet je najbolji recept.

Tajna je u imenu:

KKaakkoo ttaattaa bbrrzzoo mmoo`ee ddaa nnaapprraavvii kkoollaa~~ee??Vrlo, vrlo jednostavno: Sa gotovim Dr. Oetker sme{ama za kola~e. Priprema je brzai jednostavna, a ukus - ukus je uvek onaj pravi doma}i.

A za{to sa proizvodima Dr. Oetker svi kola~i uspevaju?Evo za{to: Zato {to je Dr. Oetker preduze}e sa tradicijom od 1891. godine. Zato{to je Dr. Oetker jo{ po~etkom 20. veka osnovao probnu kuhinju, u kojoj se sviproizvodi i recepti isprobavaju, kako bi bili sigurni, da }e zaista sa njima svaki kola~da uspe. Zato je Dr. Oetker kompetentan da daje savete vezane za dodatkekola~ima i dezerte. I ono najva`nije - zato {to Dr. Oetker sve radi s ljubavlju. Istokao i ja - kada za vas pravim kola~e, koristim dodatke za kola~e Dr. Oetker, to jemoj na~in da vam poka`em koliko vas volim.

A koga mo`emo da pitamo ako nas ne{to zanima o kola~imaili proizvodima?To je lako: Po{aljemo pismo ili pozovemo Dr. Oetker u Beogradu. Tamo uvek imanekoga, ko mo`e da nam da odgovor.

Dr. Oetker d.o.o. � Srbija i Crna Gora, 11070 Beograd, Auto-put br. 9Tel./fax: +381 (0) 11 2696 818, 2696 887, 2696 891

E-mail: oetkerªoetker.co.yu

Kvalitet je najbolji recept.

[arenilode~ijihpitanja

Knji`ica br. 5

Page 67: Dr Oetker Recepti[1]

Tajna je u imenu:

[[aarreenniilloo ddee~~iijjiihh ppiittaannjjaa??Sada za decu nastupa vreme velikih tajni i bezbrojnih pitanja - jer praznici su predvratima! Kada se radi o pitanjima vezanim za pravljenje kola~a, rado }emo Vampomo}i da na njih odgovorite.

ZZaa{{ttoo ssuu ssiittnnii kkoollaa~~ii}}ii ttaakkoo uukkuussnnii??Zato {to su pripremljeni sa mnogo ljubavi. Zato {to imaju ukus radosnog i{~ekivanja.

Zato {to su napravljeni od srca. Zato {to zasla|uju vreme posta.Zato {to imaju ukus detinjstva. Zato {to tmurne zimske ve~eripretvaraju u prijatne. Zato {to predstavljaju predivnu tradiciju.

Zato {to spajaju prijatelje i rodbinu. ... I zato {to sadr`e samo najboljesastojke od Dr. Oetker-a.

AA kkaakkoo ttoo ii ttaattii uussppeevvaa??Sa na{im novim receptima, koje smo razvili za Vas, i sa njima uskla|enim sastojcimaod Dr. Oetker-a, sigurnost uspevanja i u`ivanje za ~ula su zagarantovani. Prosto ni{tane mo`e da krene naopako. A ako tata ipak bude imao jo{ neka pitanja, onda njemui Vama naravno uvek stojimo na raspolaganju.

Pretvorite pravljenje sitnih kola~a u porodi~ni doga|aj i iskoristite svaki trenutakda budete zajedno. U tome }e sigurno u`ivati i deca, i mame, a i tate. Za{toda ne i bake i deke?

@elimo Vam prijatnu zabavu u pravljenju kola~a i u`ivanju u plodovima Va{eg truda.Posvetite se jedni drugima i pojedite ih zajedni~ki u slast!

Sre}nu Slavu, Novogodi{nje i Bo`i}ne praznike `eli Vam

Va{ Dr. Oetker!

Po ovim znacima }ete prepoznati stepen lako}e pripremanja pojedina~nih recepata:uspeva lakopotrebno je malo ve`bezahtevnije

Molimo Vas da prilikom pe~enja kola~a obratite pa`nju na osobine Va{e pe}nice. Osimtoga `elimo da Vam uka`emo na to, da garanciju uspevanja recepata mo`emo da damosamo ukoliko se koriste originalni Dr. Oetker dodaci kola~ima.

Page 68: Dr Oetker Recepti[1]

Za testo: 175 g p{eni~nog bra{na,½ kafene ka{i~ice Dr. Oetker pra{ka zapecivo Original Backin, 75 g {e}era,1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era,1 jaje, 125 g omek{alog maslaca ilimargarina, 200 g d`ema od kajsija,175 g grubo rendane, bele ~okolade.Za premazivanje: 125 g bele ~okolade,25 g ~okolade za kuvanje, rendana koraod jedne pomorand`e.

Testo: Pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivoi prosejte u posudu za me{enje. Dodajte pre-ostale sastojke i sve umutite mikserom (metliceza me{enje), mute}i prvo najmanjom, a potomnajve}om brzinom, tako da dobijete glatko testo.Pomo}u dve kafene ka{i~ice oblikujte lopticeveli~ine le{nika i polo`ite ih na tepsiju oblo`enuhartijom za pe~enje, tako da izme|u ostanerazmak od oko 5 cm. Pomo}u vilju{ke, koju steprethodno umo~ili u bra{no, pritisnite loptice,tako da dobijete okrugle plo~ice. Stavite tepsijuna sredinu prethodno zagrejane pe}nice.Elektri~na pe}nica: oko 160°CPe}nica na topli vazduh: oko 140°CPe}nica na gas: stepen 1 - 2Vreme pe~enja: ca. 18 minuta(prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici)Pecivo skinite sa hartijom za pe~enje sa tepsije ipolo`ite na re{etku da se hladi.^okoladu otopite odvojeno na pari. Prema`itekeksi}e belom ~okoladom. Tamnu ~okoladusipajte u kesu za zamrziva~, odsecite mali }o{aki ukrasite keksi}e. Pospite ih rendanom koromod pomorand`e i ostavite ~okoladu da se stegne.

Za testo: 125 g omek{alog maslaca ilimargarina, 60 g prosejanog {e}era uprahu, 1 kesica Dr. Oetker vanilin{e}era, 150 g p{eni~nog bra{na, na vrhno`a Dr. Oetker pra{ka za pecivoOriginal Backin, 10 g kakao praha(nesla|enog), 2 supene ka{ike mleka,6 kapi ulja ili kapi od mente(iz apoteke).Osim toga: nekoliko pistacija ili belihsemenki bundeve.Za premazivanje: 100 g {e}era u prahu,2 - 3 kapi ulja od mente (nane),rendana kora od jedne pomorand`e,oko 2 supene ka{ike vode.

Testo: Penasto umutite maslac ili margarinmikserom (metlice za mu}enje). Postepenododajte {e}er u prahu i vanilin {e}er, tako dadobijete kompaktnu smesu. Pome{ajte bra{no sapra{kom za pecivo i kakao prahom, prosejte i izdva puta, naizmeni~no sa mlekom i uljem odmente dodajte u umu}enu smesu, kratko mute}i.Sipajte testo u {pric za kola~e sa srednjimnastavkom (Ø 8 mm). Na tepsiji oblo`enojhartijom za pe~enje oblikujte koluti}e promeraoko 3 cm. Koluti}e ukrasite na mestu spajanjajednim zrnom pista}ija ili semenkom bundeve.Stavite tepsiju na sredinu prethodno zagrejanepe}nice.Elektri~na pe}nica: oko 180°CPe}nica na topli vazduh: oko 160°CPe}nica na gas: stepen 2 - 3Vreme pe~enja: ca. 10 minuta(prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici)Pecivo skinite sa hartijom za pe~enje sa tepsijei polo`ite na re{etku da se hladi.[e}er u prahu pome{ajte sa uljem od mente irendanom korom pomorand`e u maloj posudi,i dodajte onoliko vode, koliko je potrebno dadobijete gust preliv. Sipajte preliv u kesu zazamrziva~, odsecite jedan mali }o{ak i timeukrasite koluti}e.

KKoolluuttii}}ii oodd mmeenntteeoko 90 komada

Za{to pravi{ sitne kola~e?

VVoo}}nnii ~~ookkoollaaddnnii kkeekkssii}}iioko 60 komada

Tajna je u imenu:

Savet vi{e: Umesto ulja ili kapi od mente mo`eteda koristite i sok od limuna ili pomorand`e.

Sasvim jednostavno: zato {to vas volimi ho}u malo da vas razmazim.

Page 69: Dr Oetker Recepti[1]

Svetlo testo: 175 g p{eni~nog bra{na,40 g {e}era, 100 g omek{alog maslacaili margarina, na vrh no`a Dr. Oetkerpra{ka za pecivo Original Backin,1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era,2 ka{ike mleka.Tamno testo: 150 g p{eni~nog bra{na,20 g {e}era, 70 g omek{alog maslaca ilimargarina, 70 g eurokrema (samo tamnideo), na vrh no`a Dr. Oetker pra{ka zapecivo Original Backin, 2 ka{ike mleka.Za ukra{avanje: 100 g {e}era u prahu,oko 2 ka{ike vode.

Po jedno svetlo i jedno tamno testo:Pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivo iprosejte u posudu za me{enje. Dodajte preostalesastojke i sve umutite mikserom (metlice zame{enje), mute}i prvo najmanjom, a potomnajve}om brzinom, tako da dobijete glatko testo.Testo kratko promesite ru~no na radnoj povr{ini,umotajte u prozirnu foliju i ostavite da odstoji oko30 minuta u fri`ideru. Podelite svako testo na 8loptica. Na radnoj povr{ini oblikujte od po jednogsvetlog i jednog tamnog testa rolnice du`ine oko20 cm. Pospite radnu povr{inu bra{nom, staviterolnice uzdu`no jednu pored druge, i malo ihpritisnite kako bi se spojile. Oklagijom polaze}i odsredine razvijte testo uzdu`no do debljine od2mm. Pritom dva testa moraju da ostanuspojena. Pomo}u modlica isecite motiveuzdu`no, popre~no ili ukoso, tako da prugeuvek imaju razli~iti smer u motivima.

Ise~ene keksi}e polo`ite na tepsiju oblo`enuhartijom za pe~enje i pecite u prethodnozagrejanoj pe}nici. Ostatke testa podelite na"svetle" i "tamne", i obradite ih na gore opisanna~in. Na kraju preostale delove testa blagopremesite i isecite mermerne keksi}e.Elektri~na pe}nica: oko 180°CPe}nica na topli vazduh: oko 160°CPe}nica na gas: stepen 3 - 4Vreme pe~enja: ca. 13 minuta(prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici)Pecivo skinite sa hartijom za pe~enje sa tepsijei polo`ite na re{etku da se hladi.Preliv: Pome{ajte {e}er u prahu sa onolikovode, koliko je potrebno da se dobije gust preliv.Sipajte preliv u kesu za zamrziva~ ili mali papirnifi{ek, odsecite mali }o{ak i po `elji ukrasitekeksi}e. Ostavite preliv da se osu{i i keksi}e~uvajte u kutiji (po mogu}stvu metalnoj sapoklopcem).

Za{to baka ka`e "Backin" umesto "pra{ak za pecivo"?

CCrrnnoo-bbeellii kkeekkssii}}iioko 100 komada

Tajna je u imenu:

Savet vi{e:- Na jednoj tepsiji pecite keksi}e samo jedne

veli~ine, kako bi se ravnomerno ispekli.- Ukoliko imate samo jednu tepsiju, ostale keksi}e

mo`ete ise}i i polo`iti na hartiju za pe~enje.Potom jednostavno prevucite hartiju na tepsiju.

Dobro pitanje: zato {to Backin nije bilo koji pra{ak za pecivo,ve} original Dr. Oetker, koji garantuje uspevanje.

Page 70: Dr Oetker Recepti[1]

Za smesu: 250 g su{enih urmi, 100 gCornflakes-a, 50 g mlevenih oraha, 50 gmeda, 20 g omek{alog maslaca ilimargarina, rendana kora od jednoglimuna, 1 - 2 ka{ike limunovog soka.Osim toga: 100 g bele ~okolade,1 ka{i~ica jestivog ulja, 10 g tamne~okolade.

Priprema: Kao prvo o~istite urme od ko{tica,podelite ih po du`ini na ~etvrtine i sitno ihiseckajte. Sipajte Cornflakes u kesu za zamrziva~,dobro je zatvorite i izmrvite Cornflakes pomo}uoklagije. Sipajte sve sastojke u posudu zame{enje i mesite mikserom (metlice za me{enje)srednjom brzinom, sve dok ne dobijeteujedna~enu smesu. Od ove smese oblikujtekuglice i ovalne praline u obliku urme, i polo`iteih na tepsiju oblo`enu hartijom za pe~enje.Ukra{avanje: Grubo usitnite belu ~okoladu,dodajte jestivo ulje i otopite je na pari. Ostavitemalo da se prohladi. Umo~ite praline jednu pojednu do pola, i vratite ih na hartiju za pe~enje.Sa~ekajte da se bela ~okolada stegne. Tamnu~okoladu isitnite, stavite u kesu za zamrziva~,dobro zatvorite kesu i stavite je u vrelu vodu,da se ~okolada otopi. Odsecite mali }o{ak iukrasite praline, preko bele ~okolade, povla~e}iuzdu`ne pruge. Kada se praline stegnu i ~okoladaohladi, stavite ih u ukrasne papirne korpice iodlo`ite do slu`enja.

Za tepsiju: 24 ve}ih papirnatih korpica.Za testo: 200 g su{enih smokava, 125 gp{eni~nog bra{na, 2 ravne ka{i~iceDr. Oetker pra{ka za pecivo OriginalBackin, 15 g kakao praha (nesla|enog),100 g {e}era, 1 kesica Dr. Oetker vanilin{e}era, 150 g omek{alog maslaca ilimargarina, 2 jaja.Osim toga: 30 g mle~ne ~okolade,1 ka{i~ica jestivog ulja.Za nadev: : 400 g slatke pavlake (ili3 kesice {laga Dr. Oetker i 450 mlmleka), 2 kesice Dr. Oetker Kremfix-a,2 kesice Dr. Oetker vanilin {e}era, malomu{katnog ora{~i}a i karanfili}a.

Priprema: Kao prvo zagrejte pe}nicu.Papirnate korpice slo`ite po dve jednu u drugu,i polo`ite ih na tepsiju. Za testo odstranitepeteljke sa smokava i smokve sitno iseckajte.Testo: Pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivoi kakao prahom i prosejte u posudu za me{enje.Dodajte preostale sastojke i sve umutitemikserom (metlice za mu}enje), mute}i prvonajmanjom, a potom najve}om brzinom oko2 minuta, tako da dobijete glatko testo. Na krajukratko mute}i dodajte iseckane smokve. Uzpomo} dve supene ka{ike testo odmahravnomerno rasporedite u papirnate korpice.Stavite tepsiju u donji deo prethodnozagrejane pe}nice.Elektri~na pe}nica: oko 180°CPe}nica na topli vazduh: oko 160°CPe}nica na gas: stepen 2 - 3Vreme pe~enja: ca. 25 minuta(prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici)Mafine skinite sa tepsije i polo`ite ih na re{etkuda se hlade u korpicama.^okoladu grubo usitnite, i zajedno sa uljemotopite na pari. U me|uvremenu izvadite mafineiz korpica. Nadev: Umutite slatku pavlaku (ili {lag) saKremfix-om, vanilin {e}erom, mu{katnimora{~i}em (narendati) i karanfili}em (narendati),tako da dobijete ~vrst {lag. Rasporedite garavnomerno na mafine i oblikujte male kapice.Otopljenu i ohla|enu ~okoladu uz pomo} kafeneka{i~ice poprskajte po {lagu.

^aarroobbnnii zziimmsskkii mmaaffiinniioko 12 komada

Da li mafini mogu da imaju slavski ukus?

PPrraalliinnee ssaa mmeeddoomm ii uurrmmaammaaoko 50 komada

Savet vi{e:- Praline mo`ete ~uvati na hladnom i suvom

mestu do 7 dana.- Po{to je smesa lepljiva, ~e{}e perite ruke, tako

}ete lak{e oblikovati praline.

Da, ali - psst - neka to ostane na{a tajna:jednostavno se doda mu{katni ora{~i} i karanfili}.

Tajna je u imenu:

Page 71: Dr Oetker Recepti[1]

Za testo: 100 g su{enih kajsija, 100 gp{eni~nog bra{na, 1 ka{i~ica Dr. Oetkerpra{ka za pecivo Original Backin, 50 g{e}era, ½ bo~ice Dr. Oetker aromeputer-vanila, 1 jaje, 75 g omek{alogmaslaca ili margarina, 100 g olju{tenog,seckanog badema.

Testo: Iseckajte osu{ene kajsije. Bra{no i pra{akza pecivo prosejte u ~iniju. Dodajte sve ostalesastojke osim seckanih kajsija, i sve umutitemikserom (metlice za me{enje) najprenajmanjom, a potom najve}om brzinom, sve dokne dobijete glatko testo. Na kraju umesite iseckane kajsije. Pomo}u dve kafene ka{i~iceoblikujte obla~i}e i polo`ite ih na tepsiju oblo`enuhartijom za pe~enje. Stavite tepsiju u donjutre}inu prethodno zagrejane pe}nice.Elektri~na pe}nica: oko 180°CPe}nica na topli vazduh: oko 160°CPe}nica na gas: stepen 2 - 3Vreme pe~enja: ca. 13 minuta(prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici)Obla~i}e sa hartijom skinite sa tepsije i polo`ite ihna re{etku da se hlade.

Za testo: 250 g p{eni~nog bra{na,100 g {e}era, 125 g omek{alog maslacaili margarina, 1 ravna ka{i~icaDr. Oetker pra{ka za pecivoOriginal Backin, 1 kesica Dr. Oetkervanilin {e}era, 1 jaje.Osim toga: 20 g {e}era, 1 kesicaDr. Oetker vanilin {e}era, oko 100 gcrvene marmelade (npr. od ribizle).

Testo: Bra{no i pra{ak za pecivo prosejte u~iniju. Dodajte sve ostale sastojke i mutitemikserom (metlice za me{enje) najprenajmanjom, a potom najve}om brzinom, sve dokne dobijete glatko testo. Na radnoj povr{ini jo{jednom ru~no promesite testo, prepolovite ga isvaku polovinu oblikujte u dve rolne (oko 35 cmdu`ine). Pome{ajte {e}er sa vanilin {e}erom,sipajte na hartiju za pe~enje i uvaljajte rolnice odtesta u {e}er. Polo`ite rolnice na dasku, pokrijteih i ostavite ih da odstoje oko 1 sat u fri`ideru.Potom rolnice isecite na kri{ke debljine ½ cm.Polo`ite ih na tepsiju oblo`enu hartijom zape~enje i stavite tepsiju u donju tre}inuprethodno zagrejane pe}nice.Elektri~na pe}nica: oko 180°CPe}nica na topli vazduh: oko 160°CPe}nica na gas: stepen 2 - 3Vreme pe~enja: ca. 9 minuta(prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici)Keksi}e odmah po pe~enju sa donjom stranomuvaljajte u preostali {e}er i stavite ih na re{etkuda se hlade. Crvenu marmeladu dobroprome{ajte i time prema`ite polovinu keksi}a.Potom poklopite drugim keksi}em, sa {e}ernomstranom na dole i blago ih pritisnite.

PPuunnjjeennee vvaanniilliicceeoko 70 komada

Kako keks postaje super vanilast?

OObbllaa~~ii}}ii ssaa kkaajjssiijjaammaa ii bbaaddeemmoommoko 40 komada

Ovako: Lepo uzme{ Dr. Oetker vanilin {e}er - ili intenzivnuDr. Oetker aromu puter-vanila.

Tajna je u imenu:

Savet vi{e: ^uvajte pecivo u metalnoj kutiji sapoklopcem. Tako }e du`e ostati sve`e.

Page 72: Dr Oetker Recepti[1]

Za filovanje: 200 g su{enih {ljiva, 100 gmlevenih le{nika, 100 g {e}era, 100 gintegralnih zobenih pahuljica, 1 ka{i~icacimeta, 1 jaje, 1 belance, 75 ml ruma ilimleka.Za kvasno testo: 375 g p{eni~nog bra{na,1 kesica Dr. Oetker suvog kvasca, 50 g{e}era, 1 kesica Dr. Oetker vanilin{e}era, prstohvat soli, 1 jaje, 200 mlmleka, 50 g omek{alog maslaca ilimargarina.Za premazivanje: 1 `umance, 1 ka{ikamleka.

Fil: Sitno iseckajte {ljive. Pome{ajte u ~inijile{nike, {e}er, zobene pahuljice i cimet. Dodajtejaje, belance, rum ili mleko i dobro prome{ajte.Testo: Bra{no prosejte u ~iniju i dobropome{ajte sa suvim kvascem. Dodajte sve ostalesastojke i umesite mikserom (metlice zame{enje) mute}i najpre najmanjom, a potomnajve}om brzinom oko 2 minuta, sve dok nedobijete glatko testo. Oduzmite jednu jufkuveli~ine kajsije, razvijte je oklagijom na radnojpovr{ini, modlicama isecite bo`i}ne motive iostavite ih po strani. Ostatke testa umesiteponovo sa velikom porcijom testa. Oblikujte rolnui razvijte je oklagijom na radnoj povr{ini u oblikupravougaonika ( oko 40 x 35 cm). Prema`ite pravougaonik od testa filom,ostavljaju}i pritom slobodnu ivicu od oko 1 cm.Ravnomerno rasporedite suve {ljive. Polaze}i od

du`e strane, uvijte testo u rolat, na podmazanojtepsiji oblikujte venac, tako da "spoj" budeokrenut na dole. Krajeve isprepletite, tj. ugurajtejedan u drugi i dobro pritisnite.Umutite `umance sa mlekom, prema`ite timeceo venac, ukrasite ise~enim bo`i}nim motivima,a potom i njih prema`ite umu}enim mlekom i`umancetom.Stavite tepsiju na sredinu prethodno zagrejanepe}nice.Elektri~na pe}nica: oko 180°CPe}nica na topli vazduh: oko 160°CPe}nica na gas: stepen 2 - 3Vreme pe~enja: ca. 35 minuta(prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici)

Postoji li testo sa kvascem, koje brzo, brzo uspeva?

BBoo`ii}}nnii vveennaacc

Tajna je u imenu:

Savet vi{e:- Ukoliko se komadi}i su{enog vo}a lepe jedan za

drugi, mo`ete dodati jednu ka{iku te~nosti.- Po `elji su{ene {ljive mo`ete zameniti suvim

gro`|em ili nekim drugim su{enim vo}em, ili dasu{eno vo}e namo~ite rumom.

Naravno: Jer kada se testo priprema sa Dr. Oetker suvim kvascem, uop{te ne moradugo da odstoji. Svega nekoliko minuta i odmah mo`e da se pe~e.

Page 73: Dr Oetker Recepti[1]

Sastojci: 50 g ~okolade za kuvanje,½ ka{i~ice jestivog ulja, 32 kolutaoblatni (Ø 5 cm) ili obi~na oblanda, izkoje }ete modlom ise}i kolutove(zalogaj~i}i }e biti ne{to ve}i).Puding-krem: 1 kesica Dr. OetkerOriginal pudinga sa ukusom vanile,200 ml mleka, 50 ml vo}nog sirupa(Maracuja, Mandarina ili sl.), ½ bo~iceDr. Oetker arome puter-vanila.Osim toga: 50 g me{anih ko{tunjavihplodova, npr. oraha, badema, le{nika.

Priprema: Grubo usitnite ~okoladu, dodajtejestivo ulje i stavite da se otopi na pari. Po dvakoluta oblande zalepite sa malo ~okolade iprema`ite gornju povr{inu oblande tako|e tankimslojem ~okolade. Odlo`ite koluti}e na hartiju zape~enje i sa~ekajte da se ~okolada stegne.Puding-krem: Pripremite puding premauputstvu sa kesice, ali samo sa 200 ml mleka,50 ml vo}nog sirupa i ½ bo~ice arome puter-vanila. Skinite ga sa {poreta i prekrijte prozirnomfolijom (da se ne uhvati skrama). Ostavite da seohladi, povremeno prome{ajte. Sipajte puding u{pric sa velikim otvorom (Ø 14 mm) i na{trcajtepuding-krem na oblande. Po `elji ukrasite pudingko{tunjavim plodovima, poprskajte ih preostalom~okoladom i ostavite zalogaj~i}e da se stegnu.

Medeno testo: 300 g p{eni~nog bra{na,2 ravne ka{i~ice Dr. Oetker pra{ka zapecivo Original Backin, 2 ravneka{i~ice Dr. Oetker sode bikarbone,2 ravne ka{i~ice za~ina za medenjake(mu{katni ora{~i}, karanfili}, itd.),rendana kora od jednog limuna, 200 gmeda, oko 3 ka{ike vode.Osim toga: 200 g sirovog marcipana.

Medeno testo: Pome{ajte bra{no, pra{ak zapecivo, sodu bikarbonu i za~ine i prosejte uposudu za me{enje. Dodajte sve preostalesastojke i mikserom (metlice za me{enje)umutite glatko testo, mute}i prvo najmanjom,a potom najve}om brzinom. Oblikujte testo uloptu, umotajte u prozirnu foliju i ostavite daodstoji oko 30 min. u fri`ideru.U me|uvremenu oblikujte sirovi marcipan urolnice debljine obi~ne olovke. Razvijte na radnojpovr{ini posutoj bra{nom tanko testo u oblikupravougaonika. ^etkicom ravnomerno prema`itetesto vodom i sada uvijte rolnice od marcipana utesto. Zatvorite "spoj" tako {to }ete na radnojpovr{ini malo uvaljati rolnice. Prilikom se~enjarolnice moraju da le`e na "spoju". Sada rolniceisecite ukoso na komade {irine oko 2 cm ipolo`ite ih na tepsiju oblo`enu hartijom zape~enje. Stavite tepsiju na sredinu prethodnozagrejane pe}nice.Elektri~na pe}nica: oko 180°CPe}nica na topli vazduh: oko 160°CPe}nica na gas: stepen 2 - 3Vreme pe~enja: ca. 10 minuta(prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici)

MMeeddeennee rroollnniicceeoko 60 komada

Da li kola~i mogu da se prave sa pudingom?

VVoo}}nnoo-~~ookkoollaaddnnii zzaallooggaajj~~ii}}iioko 16 komada

Naravno: sa Original pudingom Dr. Oetker u kola~imadobijamo dve poslastice u jednoj.

Tajna je u imenu:

Savet vi{e: ^uvajte pecivo u metalnoj kutiji sapoklopcem. Tako }e du`e ostati sve`e.

Savet vi{e: Pecivo ne treba pe}i do hrskavosti.Gotovo je kada malo porumeni.

Page 74: Dr Oetker Recepti[1]

Dr. Oetker d.o.o. • Srbija i Crna Gora, 11070 Beograd, Auto-put br. 9Tel./fax: +381 (0) 11 2696 818, 2696 887, 2696 891

E-mail: oetkerªoetker.co.yu

Knji`ica br. 9

Slatkeprazni~ne

pri~e

Tajna je u imenu:

A {ta bih mogla da poslu`im uz kola~e?

Kvalitet je najbolji recept.

Kvalitet je najbolji recept.

U hladnim zimskim danima idealno za svaku porodicu je novaDr. Oetker topla ~okolada, po originalnoj italijanskoj recepturi.Ona je jednostavno - bo`anstveno ~okoladna...

A {ta, ako mi kola~i ne uspeju?Za sve nedoumice vezane za pripremu poslastica i kola~a,postoji samo jedan pravi odgovor: Tajna je u originalnimDr. Oetker dodacima za kola~e. Oni su Va{a garancija kvalitetai pru`aju Vam ose}aj sigurnosti, da }e Vam svaki kola~ uspeti...

A ako i pored toga postoje pitanja?Vrlo jednostavno: Po{aljite pismo ili pozovite Dr. Oetker u Beogradu.Tamo uvek ima nekoga, ko mo`e da Vam da odgovor.Potra`ite i novi Dr. Oetker kalendar sa receptima za 2005. godinu,mnoge tajne su sakrivene i u njemu...

Page 75: Dr Oetker Recepti[1]

Tajna je u imenu:

D esilo se u vreme praznika...... da su testa odlu~ila da kona~no jednom ispri~aju, {ta ona sve umeju.Postoji na primer pri~a o me{enom testu, koje je htelo da postane vo}ni kola~,ili pri~a o medenom testu, koje `ivot ~ini duplo sla|im.

A koji period je pogodniji za ispredanje lepih pri~a o ukusnim receptima odperioda bogatog praznicima? Jer, to je vreme, kada se ljudi okupljaju u ku}i,udobno se smeste u toplini svoga doma i prepri~avaju pri~e od davnina, a ineke sada{nje - a pre svega puni radosnog o~ekivanja predstoje}ih praznikaod srca mese kola~e.

I tako se dogodilo...... da smo za Vas na stranicama ove knji`ice pripremili po dva predivna receptaiz na{e probne kuhinje, koji se mogu pripremiti od jednog osnovnog testa.Tako se biskvitno testo pretvara u kantu}ine i keksi}e, a kvasno testo u ukusnekrokantne zvezdice ili Slavski kuglof.

A po{to ne samo svaka pri~a, ve} i svaki kola~ mora da ima lep kraj, mo`ete sekod svih starih i novih ideja oko pripreme kola~a kao i uvek osloniti na Dr. Oetkerdodatke kola~ima, koji Vam garantuju sigurnost uspevanja.

@elimo Vam puno uspeha i radosnih trenutaka uz Va{e sasvim li~neprazni~ne pri~e.

Sre}ne praznike `eli Vam

Va{ Dr. Oetker Srbija i Crna Gora

Molimo Vas da prilikom pe~enja kola~a obratite pa`nju na osobine Va{e pe}nice.Osim toga `elimo da Vam uka`emo na to, da garanciju uspevanja recepatamo`emo da damo samo ukoliko se koriste originalni Dr. Oetker dodaci kola~ima.

Po ovim znacima }ete prepoznati stepen lako}e pripremanja pojedina~nih recepata:uspeva lakopotrebno je malo ve`bezahtevnije

Page 76: Dr Oetker Recepti[1]

Za biskvitno testo: 125 g suvih {ljiva(po `elji zameniti urmama, suvim gro`|emitd.), 50 ml belog vina, 75 g omek{alogmargarina ili maslaca, 100 g sme|eg {e}era,100 g belog {e}era, 1 kesica Dr. Oetkervanilin {e}era, rendana kora od 1 limuna,1 jaje, 125 g p{eni~nog bra{na, 1 ravnaka{i~ica Dr. Oetker pra{ka za pecivoOriginal Backin, 100 g kokosovog bra{na,100 g zobenih pahuljica.Pored toga: 2 ka{ike zobenih pahuljica,2 ka{ike kokosovog bra{na.

Testo: Potopite su{eno vo}e u belo vino iostavite da odstoji najmanje 2 sata. Mute}imikserom penasto umutite margarin ili maslac.Postepeno dodajte {e}er, vanilin {e}er i koru odlimuna, neprestano mute}i, dok ne dobijeteujedna~enu smesu. Dodajte jaje mute}i oko½ minuta najve}om brzinom. Pome{ajtebra{no sa pra{kom za pecivo, prosejte i dodajteu smesu, mute}i srednjom brzinom.Umesite natopljeno vo}e, kokosovo bra{no izobene pahuljice. Pospite po radnoj povr{ini zobene pahuljice ikokosovo bra{no (po 2 ka{ike). Testo podelitena 3 dela i uvaljajte ga u pahuljice i kokos, takoda dobijete 3 {tanglice (ca. 35 cm). [tanglicepolo`ite na tepsiju oblo`enu hartijom za pe~enjei pecite u donjoj tre}ini zagrejane pe}nice.Elektri~na pe}nica: oko 180°CPe}nica na topli vazduh: oko 160°CPe}nica na gas: stepen 2 - 3Vreme pe~enja: ca. 25 minuta(prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici)Pecivo ostavite na tepsiji da se malo prohladi.Potom isecite na kri{ke debljine 2-3 cm,polo`ite kantu}ine ponovo na tepsiju i ostaviteih u isklju~enoj pe}nici jo{ oko 20 minutada se su{e.

O biskvitnom testu, koje govori mnogo jezika.

Za biskvitno testo: 75 g omek{alogmargarina ili maslaca, 100 g sme|eg {e}era,1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era, 5 kapiDr. Oetker arome puter-vanila, 1 jaje,125 g p{eni~nog bra{na, 1 ravna ka{i~icaDr. Oetker pra{ka za pecivo OriginalBackin, 200 g seckanog, slanog kikirikija.

Testo: Mute}i mikserom penasto umutitemargarin ili maslac. Postepeno dodajte {e}er,vanilin {e}er i aromu, neprestano mute}i, dokne dobijete ujedna~enu smesu. Dodajte jajemute}i oko ½ minuta najve}om brzinom.Pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivo,prosejte i dodajte u smesu, mute}i srednjombrzinom. Dodajte kikiriki. Uz pomo} dve kafeneka{i~ice oblikujte hrpice veli~ine oraha i polo`iteih na tepsiju oblo`enu hartijom za pe~enje, takoda izme|u njih ostavite veliki razmak. Malo ihpritisnite odozgo. Tepsiju stavite na sredinuzagrejane pe}nice.Elektri~na pe}nica: oko 180°CPe}nica na topli vazduh: oko 160°CPe}nica na gas: stepen 2 - 3Vreme pe~enja: ca. 10 minuta(prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici)Pecivo skinite sa hartijom za pe~enje sa tepsije ipolo`ite na re{etku da se hladi.

Savet vi{e: Pre pe~enja zabodite po jedan ceokikiriki na hrpice.

K antu}inioko 40 komada

K eksi}i sa kikirikijemoko 50 komada

Tajna je u imenu:

Page 77: Dr Oetker Recepti[1]

Za medeno testo: 125 g meda, 50 g{e}era, 1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era,50 g omek{alog margarina ili maslaca, 75 g~okolade za kuvanje, 250 g p{eni~nogbra{na, 3 ravne ka{i~ice Dr. Oetker pra{kaza pecivo Original Backin, na vrh no`amleveni karanfili}.Pored toga: 2 ka{ike mleka.Preliv: 1 kesica Dr. Oetker glazure saukusom ~okolade, 50 g seckanih oraha.

Testo: Stavite med, {e}er, maslac i ~okoladu u{erpu i uz neprestano me{anje otopite na tihojvatri. Sipajte u ~iniju i ostavite da se ohladi.Pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivo ikaranfili}em, prosejte i dodajte u smesu, mute}imikserom (nastavci za me{enje) srednjombrzinom. Promesite, tako da dobijete glatkotesto. Umotajte testo u prozirnu foliju i ostaviteda odstoji u fri`ideru oko 30 min. Testo razvijtena radnoj povr{ini do debljine od oko ½ cm iisecite pomo}u modlice jelkice (6 cm). Jelkicepolo`ite na tepsiju oblo`enu hartijom zape~enje, prema`ite ih odozgo mlekom i pecitena sredini zagrejane pe}nice.Elektri~na pe}nica: oko 180°CPe}nica na topli vazduh: oko 160°CPe}nica na gas: stepen 2 - 3Vreme pe~enja: ca. 8 minuta(prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici)Jelkice ostavite da se ohlade na re{etki.Preliv: Pripremite glazuru prema uputstvu sakesice, brzo prema`ite jelkice, pospite ihseckanim orasima i ostavite glazuru da sestegne.

O medenom testu, koje `ivot ~ini duplo sla|im.

Za biskvitno testo: 125 g meda, 50 g{e}era, 50 g omek{alog margarina ilimaslaca, 250 g p{eni~nog bra{na, 3 ravneka{i~ice Dr. Oetker pra{ka za pecivoOriginal Backin, 1 jaje, 1 bo~ica Dr. Oetkerarome puter-vanila, 50 g kandiranog vo}a.Preliv: 1 kesica Dr. Oetker glazure saukusom marcipana ili pun~a, malokandiranog vo}a.

Testo: Stavite med, {e}er i maslac u {erpu i uzneprestano me{anje otopite na tihoj vatri. Sipajteu ~iniju i ostavite da se ohladi. Pome{ajte bra{nosa pra{kom za pecivo, prosejte i dodajte usmesu, mute}i mikserom (nastavci za me{enje)srednjom brzinom. Dodajte jaje i aromu i jo{malo promesite, tako da dobijete glatko testo.Na kraju dodajte kandirano vo}e. Umotajte testou prozirnu foliju i ostavite da odstoji u fri`ideruoko 30 min. Testo podelite na vi{e delova,razvijte na tanke rolnice debljine olovke, isecitena komade du`ine 4-5 cm. Sada krajeve razvijtemalo tanje i oblikujte kiflice. Kiflice polo`ite natepsiju oblo`enu hartijom za pe~enje i pecite nasredini zagrejane pe}nice.Elektri~na pe}nica: oko 180°CPe}nica na topli vazduh: oko 160°CPe}nica na gas: stepen 2 - 3Vreme pe~enja: ca. 8-10 minuta(prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici)Kiflice ostavite da se ohlade na re{etki.Preliv: Pripremite glazuru prema uputstvu sakesice, brzo prema`ite kiflice, pospite ih po `eljikandiranim vo}em i ostavite glazuru da se stegne.

^okoladne jelkiceoko 65 komada

M edene kifliceoko 60 komada

Tajna je u imenu:

Page 78: Dr Oetker Recepti[1]

Za puslica testo: 2 belanca, 100 gprosejanog {e}era u prahu, 5 kapiDr. Oetker arome rum, 100 g pe~enog,olju{tenog badema (ise~enog na listi}e),100 g grubo seckanih le{nika.

Testo: Umutite belanca mikserom u ~vrstsneg. Napomena: Umutite tako ~vrsto da kadazase~ete no`em ostane vidljiv trag. Postepenododajte {e}er u prahu. Na kraju dodajte aromuruma i polovinu pripremljenih listi}a badema iseckanih le{nika, mute}i najve}om brzinom.Pomo}u dve ka{i~ice oblikujte male kugliceveli~ine le{nika, uvaljajte ih u preostale bademei le{nike. Polo`ite uvaljane kuglice na tepsijuoblo`enu hartijom za pe~enje i pecite u donjojtre}ini zagrejane pe}nice.Elektri~na pe}nica: oko 130°CPe}nica na topli vazduh: oko 110°CPe}nica na gas: stepen 1Vreme pe~enja: ca. 30 minuta(prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici)Pecivo ostavite da se ohladi na re{etki.

O puslica testu, koje `eli da bude hrskavo.

Za puslica testo: 2 belanca, 1-2 ka{i~iceinstant kafe, 100 g prosejanog {e}era uprahu, 1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era.Pored toga: 2 ka{ike mleka.Preliv: 1 kesica Dr. Oetker glazure saukusom ~okolade ili 100 g ~okolade zakuvanje i 1 ka{i~ica jestivog ulja.

Testo: Umutite belanca mikserom u ~vrstsneg. Napomena: Umutite tako ~vrsto da kadazase~ete no`em ostane vidljiv trag. Pome{ajtekafu, {e}er u prahu i vanilin {e}er i umutite ubelanca, mute}i mikserom najve}om brzinom.Pomo}u dve ka{i~ice oblikujte male hrpice,polo`ite ih na tepsiju oblo`enu hartijom zape~enje i pecite u donjoj tre}ini zagrejanepe}nice.Elektri~na pe}nica: oko 130°CPe}nica na topli vazduh: oko 110°CPe}nica na gas: stepen 1Vreme pe~enja: ca. 30 minuta(prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici)Pecivo ostavite da se ohladi na re{etki. Preliv: Pripremite glazuru prema uputstvu sakesice (ili na pari otopite ~okoladu i jestivo ulje),prema`ite ili umo~ite donju stranu poljubaca, po`elji ih poprskajte i odozgo i ostavite glazuru dase stegne.

Savet vi{e:- Poljupce mo`ete odozgo da ukrasite i jednim

zrnom kafe.- Kada mutite belanca, ne sme da bude ni

najmanji trag `umanceta, a ~inije i metlicemiksera ne smeju biti zama{}ene.

H rskave kugliceoko 60 komada

Poljupci od kafeoko 40 komada

Tajna je u imenu:

Page 79: Dr Oetker Recepti[1]

Za kvasno testo: 1 velika jabuka(oko 250 g), 375 g p{eni~nog bra{na,1 kesica Dr. Oetker Suvog kvasca, 100 g{e}era, 2 ravne ka{i~ice me{avine mlevnogcimeta, karanfili}a i ora{~i}a, 15 g kakaopraha, prstohvat soli, 2 jajeta, 200 ml mleka,100 g omek{alog maslaca ili margarina.Za fil: ½ kesice Dr. Oetker originalpudinga sa ukusom vanile, 250 ml(1/4 l) mleka, 2-3 ka{ike {e}era.Pored toga: malo {e}era u prahu.

Testo: Operite jabuke, olju{tite, o~istitesemenke i sitno ih iseckajte. Sipajte bra{no u~iniju i dobro ga izme{ajte sa suvim kvascem.Dodajte preostale sastojke i dobro sjedinitemikserom (metlice za me{enje). Mutite oko2 minuta, dok ne dobijete glatko testo. Ostavitetesto da odstoji dok se vidno ne pove}a.Dodajte seckane jabuke i promesite. Sipajteteso u kalup sa rupom ili kalup za kuglof (tada}e kola~ biti ne{to manji, ali zato vi{i). Ostavitetesto ponovo da odstoji dok ne nado|e ukalupu. Pecite na sredini zagrejane pe}nice.Elektri~na pe}nica: oko 180°CPe}nica na topli vazduh: oko 160°CPe}nica na gas: stepen 2-3Vreme pe~enja: ca. 60 minuta(prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici)Kola~ ostavite da se ohladi prvo 10 min. ukalupu na re{etki. Potom ga izvadite iz kalupa iostavite da se ohladi do kraja. Presecite gavodoravno 2 puta.Fil: Skuvajte puding prema uputstvu sa kesice,ali sa ½ kesice praha i ¼ l mleka. Ravnomernoprema`ite prvu i drugu koru pudingom, spojitekuglof i pospite ga {e}erom u prahu.

Savet vi{e: Kuglof mo`ete i da prelijeteDr. Oetker glazurom po ukusu i ukrasite{arenim mrvicama.

O kvasnom testu, sa kojim se ne podi`u samo zvezde.

Za kvasno testo: 375 g p{eni~nog bra{na,1 kesica Dr. Oetker Suvog kvasca, 75 g{e}era, ½ bo~ice Dr. Oetker arome puter-vanila, 1 ravna ka{i~ica mlevenog cimeta,prstohvat soli, 1 jaje, 1 belance, 125 ml(1/8 l) mleka, 50 g omek{alog maslaca ilimargarina.Pored toga: 1 `umance, 1 ka{ika mleka,200 g tvrdog nugat (npr. Eurokrem)namaza, 100 g sme|eg {e}era.

Testo: Pripremite kvasno testo od svih navedenih sastojaka prema uputstvu sa kesicekvasca. Testo pospite malo bra{nom i oblikujterolnu. Razvijte ga na radnoj povr{ini na debljinuod oko 1 cm. Isecite modlicama 18 zvezdica(Ø 9 cm) ili drugih motiva po `elji. Ako seodlu~ite za sitnije motive, vodite ra~una da ihuvek bude paran broj. Polo`ite polovinu ise~enihmotiva na tepsiju oblo`enu hartijom za pe~enje.Umutite `umance sa mlekom i njime prema`iterubove motiva. Polovinu nugata isecite na tankelisti}e i stavite ih na sredinu motiva. Povr{inudruge polovine motiva prema`ite `umancetom.Sipajte sme|i {e}er u tanjir, umo~ite motivepremazanom stranom u {e}er i blago pritisnite.Potom ove motive prilepite odozgo za motive utepsiji. Pecite na sredini zagrejane pe}nice.Elektri~na pe}nica: oko 180°CPe}nica na topli vazduh: oko 160°CPe}nica na gas: stepen 2-3Vreme pe~enja: ca. 18 minuta(prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici)Pecivo ostavite da se ohladi na re{etki. Otopitepreostali nugat na pari, sipajte u kesicu zazamrziva~, odsecite jedan }o{ak i timepoprskajte zvezdice.

S lavski kuglofK rokantne zvezdiceoko 9 komada

Tajna je u imenu:

Page 80: Dr Oetker Recepti[1]

Za fil: otprilike 4 ka{ike marmelade ilislatkog od vi{anja, na vrh no`a mlevenogcimeta.Za me{eno testo: 250 g p{eni~nog bra{na,1 ravna ka{i~ica Dr. Oetker pra{ak zapecivo Original Backin, 100 g {e}era,1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era,150 g omek{alog maslaca ili margarina,prstohvat soli, 1 jaje, ½ bo~ice Dr. Oetkerarome limun.

Fil: Pome{ajte marmeladu ili slatko sacimetom.Testo: Pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivoi prosejte u jednu ~iniju. Pome{ajte sa vanilin{e}erom, {e}erom i solju. Dodajte omek{alimaslac ili margarin, jaje i aromu, pa sve dobroumutite mikserom (metlice za mu}enje), prvonajni`om, a potom najve}om brzinom dok nedobijete mrvice. Ostavite ¼ mrvica po strani.Preostale mrvice sada ru~no premesite, dok nedobijete ujedna~eno testo. Razvijte ga na radnojpovr{ini do debljine od oko ½ cm. Iseciteno`em male brodi}e ili modlicama isecitemotive po `elji, polo`ite ih na tepsiju oblo`enuhartijom za pe~enje. Na sredinu svakog brodi}astavite po malo fila. Rasporedite ostavljenemrvice preko fila. Pecite na sredini prethodnozagrejane pe}nice.Elektri~na pe}nica: oko 180°CPe}nica na topli vazduh: oko 160°CPe}nica na gas: stepen 2-3Vreme pe~enja: ca. 10 minuta(prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici)Kola~i}e ostavite da se ohlade na re{etki sa svehartijom za pe~enje.

Savet vi{e: Ukoliko se testo lepi, umotajte ga uprozirnu foliju i ostavite 30 min. u fri`ideru da seohladi.

O me{enom testu, koje `eli da postane vo}no.

Za me{eno testo: 200 g p{eni~nog bra{na,na vrh no`a Dr. Oetker pra{ak za pecivoOriginal Backin, 100 g {e}era, 1 kesica Dr. Oetker vanilin {e}era, 150 g omek{alogmaslaca ili margarina, 2 ravne ka{i~icemlevenog |umbira, prstohvat soli, 50 g finoseckanog kandiranog |umbira ili su{enihkajsija.Pored toga: 1 kesica Dr. Oetker glazuresa ukusom ~okolade ili 50 g ~okolade zakuvanje i 1 ka{i~ica jestivog ulja.

Testo: Pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivoi prosejte u jednu ~iniju. Dodajte preostalesastojke i sve dobro umesite mikserom (metliceza me{enje), prvo najni`om, a potom najve}ombrzinom dok ne dobijete ujedna~eno testo.Oblikujte male kuglice veli~ine le{nika, polo`iteih na tepsiju oblo`enu hartijom za pe~enje.Umo~ite vilju{ku u bra{no i njome unakrstpritisnite kuglice, tako da se ure`e mre`a.Pecite na sredini prethodno zagrejane pe}nice.Elektri~na pe}nica: oko 180°CPe}nica na topli vazduh: oko 160°CPe}nica na gas: stepen 2-3Vreme pe~enja: ca. 10 minuta(prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici)Kola~i}e ostavite da se ohlade na re{etki sa svehartijom za pe~enje. Pripremite glazuru prema uputstvu sa kesice, iliotopite ~okoladu na pari sa jestivim uljem.Umo~ite keksi}e do pola u glazuru ili ih po `eljipoprskajte istom. Ostavite glazuru da se stegne.

Savet vi{e: Umesto hartije za pe~enje mo`eteda koristite i mastan papir ili da tepsiju dobropodma`ete i pospete je bra{nom

B rodi}i sa vi{njamaoko 50 komada

\umbir keksi}ioko 55 komada

Tajna je u imenu:

Page 81: Dr Oetker Recepti[1]

Za testo: 125 g p{eni~nog bra{na, na vrhno`a Dr. Oetker Original Backin pra{ak zapecivo, ½ ka{i~ice soli, bibera po ukusu,1 `umance, 100 g maslaca, 50 g rendanogGauda-ka~kavalja.Za nadev: 500 g me{anih pe~uraka (npr.{ampinjoni, bukova~a,...), 50 g maslaca, so,biber.Za preliv: 1 ka{ika Dr. Oetker Gustin-a,3 - 4 ka{ike mleka, 150 g kisele pavlake,2 jajeta, 50 g rendanog Gauda-ka~kavalja,2 ka{i~ice za~inskog bilja po ukusu (per{un,origano, maj~ina du{ica...), so, biber, slatkamlevena paprika.

Testo: Od navedenih sastojaka umesite testo,dodaju}i ka~kavalj na samom kraju. Razvijteoklagijom 2/3 testa na lako pobra{njenoj radnojpovr{ini, tako da dobijete krug Ø 28 cm (akonemate okruglu tepsiju, mo`e i ~etvrtasta).Polo`ite testo na podmazanu tepsiju i izboditega vilju{kom na nekoliko mesta. Stavite da sepe~e, ali vodite ra~una - testo ne treba da seispe~e do kraja.Elektri~na pe}nica: oko 200°CPe}nica na topli vazduh: oko 180°CPe}nica na gas: stepen 3Vreme pe~enja: ca. 20 minuta(prilagodite vreme pe~enja prema Va{oj pe}nici)Nakon pe~enja ostavite testo da se hladi. Odpreostalog testa oblikujte traku i njome oblo`iteivicu prethodno polupe~enog testa, tako da seoblikuje rub od oko 2 cm.Filovanje: Pe~urke izbri{ite kuhinjskimubrusom ili eventualno kratko operite. Ve}epe~urke iseckajte. Stavite maslac da se otopi utiganju, dodajte pe~urke da se izdinstaju iza~inite po ukusu. Rasporedite ovaj nadev pope~enom testu.Prelivanje: Zame{ajte Gustin sa mlekom,dodajte pavlaku, jaja, Gaudu, za~insko bilje iza~ine, pa time ravnomerno prelijte nadev odpe~uraka.Pecite u donjem delu pe}nice prema gornjemuputstvu oko 25 min.

O slanom testu, koje nam otkriva ne{to novo.

Za testo: 300 g pripremljenih {ampinjona,200 g p{eni~nog bra{na, 1 ravna ka{i~icaDr. Oetker Original Backin pra{ka zapecivo, 3 jajeta, 2 ka{ike me{anog za~inskogbilja (per{un, origano,...), malo soli, biber,200 ml mleka, 175 ml kisele vode.Malo ulja za pe~enje.Za nadev: 200 g bilo kog krem sira (mo`enpr. sremski sir), 1 kisela pavlaka, 4 ka{ikemleka, 100 g rendane {argarepe, 100 grendanih tikvica, 100 g na trake ise~enekuvane {unke, 100 g pripremljenih {ampinjona,so, biber, mlevena slatka paprika.

Priprema: Iseckajte {ampinjone na tankere`njeve.Testo: Pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivoOriginal Backin i prosejte u ~iniju. Umutite jaja,za~insko bilje, so, biber i mleko i mutitemetlicom za sneg, potom dodajte kiselu vodu ipostepeno dodajte me{avinu bra{na i Backin-a imutite dok ne dobijete glatko testo.Zagrejte tiganj sa malo ulja. Kutla~om ulijtetesto u tiganj, kao kada pripremate obi~ne,malo deblje pala~inke. Odmah oblo`ite testotanko iseckanim {ampinjonima. Ispecite ih tako,da dobiju zlatno-`utu boju.Nadev: Pome{ajte sve`i sir sa pavlakom imlekom. Dodajte rendano povr}e, {unkuise~enu na trake i iseckane {ampinjone (akokoristite sve`e, prvo ih malo prodinstajte).Za~inite po sopstvenom ukusu.Pala~inke nafilujte i poslu`ite jo{ dok su tople.

T art od pe~urakaP ala~inke sa pe~urkamai krem siromza oko 6 velikih ili 15 manjih pala~inki

Tajna je u imenu:

Page 82: Dr Oetker Recepti[1]

Tajna je u imenu:

UUzzbbuuddlljjiivvoossllaattkkii

ddeezzeerrttii

Knji`ica br. 7

Kvalitet je najbolji recept.

Dr. Oetker d.o.o. • Srbija i Crna Gora, 11070 Beograd, Auto-put br. 9Tel./fax: +381 (0) 11 2696 818, 2696 887, 2696 891

E-mail: oetkerªoetker.co.yu

Kvalitet je najbolji recept.

Koristite za dezerte, koji se pripremajuna hladno, uvek pasterizovano mleko,sirovo mleko prethodno prokuvajte iohladite. U sirovom mleku se nalazi enzim Lipaza, kojihladnim dezertima daje sapunasti ukus. Kuvanjem tajenzim gubi svoje dejstvo.

Sve`e vo}e mo`ete ~esto zamenitismrznutim. [tedi vreme i nezavisno jeod sezone, a prilikom pravilne

primene ne uti~e na kvalitet dezerta.

Kako se na pudingu ne bistvarala ko`ica, prekrijte gaprozirnom folijom tokomhla|enja. Ako `elite da ga izvrnete iz kalupa, ondaprekrivanje treba izbegavati, jer }e puding biti ne{tomek{i.

Kuvani puding nemojte probati i me{ativi{e puta istom ka{ikom, jer to mo`erazvodnjiti puding. Na{a pljuva~ka sadr`ienzim, koji razvodnjava puding.

Jagode u lisnatom testuPotrebno Vam je:250 g smrznutog lisnatog testa, 1kesica Dr. OetkerGaletta sa ukusom vanile, 200 ml mleka, 300 mlslatke pavlake, 1 ka{ika limunovog soka, 350 - 400 gjagoda, malo {e}era u prahu i nekoliko listi}a mente.

Priprema: Odledite lisnato testo, razvijte ga na debljinu 3 cm,~a{om isecite kolutove i polo`ite ih na tepsiju ispranu hladnomvodom. Odozgo stavite re{etku, kako testo ne bi previ{e nado{loi stavite da se pe~e oko 10 - 12 min. na 200°C u nezagrejanojpe}nici. Izvadite lisnato testo i ostavite da se ohladi. Pospitekolutove debelim slojem prah {e}era i vratite u rernu da se {e}erotopi i karamelizira. Kada se ohlade, ponovite postupak i sa drugestrane. Umutite Galetta krem prema uputstvu ali sa 200 mlmleka i 300 ml slatke pavlake. Polo`ite jedan kolut lisnatog testana tanjir, prema`ite jednim slojem krema i pa`ljivo utisnite o~i{}ene i prepolovljenejagode u krem, prema`ite jo{ jednim slojem krema i prekrijte drugim kolutom lisnatogtesta. Ponovite postupak sve dok ne utro{ite svo lisnato testo i krem. Po `elji tanjri}eza serviranje pospite prah {e}erom i ukrasite preostalim jagodama i listi}ima mente.

Savet vi{e: Mo`ete ih poslu`iti i sa {lagom i prelivene pasiranim jagodama.

Jo{ nekoliko saveta i trikova oko dezerata:

Page 83: Dr Oetker Recepti[1]

bilo da je to Galetta - hladni puding

idealan za vrele letnje dane, koji se

pripremljen sa duplom koli~inom mleka i

nekoliko kockica leda pretvara u omiljeni

milk{ejk; ili najzad Tiramisu, ~uveni

mediteranski specijalitet, ~iji }e se

"sunarodnici" Panna Cotta i Creme Caramel kao vrhunac ~arobnih i uzbudljivih

dezertnih specijaliteta Mediterana uskoro pojaviti i na na{em

tr`i{tu - naravno, od Dr. Oetker-a! Jer, Dr. Oetker dezerti

jednostavno o~aravaju svakoga! Uverite se sami!

U ovoj knji`ici je Dr. Oetker probna kuhinja za Vas pripremila izbor uzbudljivih

ideja, kako da od jednostavnih, svakodnevnih poslastica napravite ~arobni slatki

dezert, koji }e Va{u porodicu sigurno odu{eviti i doneti Vam pregr{t pohvala.

Dozvolite da Vas zavedemo i provedemo kroz Dr. Oetker-ov ~arobni svet dezertnih

ideja. Nadamo se, da }ete u njima u`ivati bar onoliko, koliko smo i mi, biraju}i i

isprobavaju}i ih za Vas. Potrudili smo se da Vam probudimo ma{tu, a na Vama je

ostalo da Dr. Oetker dezertne predloge i proizvode pome{ate sa Va{om ljubavlju

prema onima za koje ih pripremate, a u tom slu~aju rezultat mo`e jedino biti -

radost i slatko uzbu|enje u okru`enju potpune ljubavne ~arolije.

I naravno, mi Vam uvek stojimo na raspolaganju za sva Va{a pitanja vezana za

dezerte i uvek sa odu{evljenjem o~ekujemo Va{e dezertne predloge!

@elimo Vam prijatne trenutke u pripremanju ovih poslastica, za koje smo sigurni

da }e Vam uz pomo} Dr. Oetker dezerata sigurno uvek uspeti!

Prijatno!

Va{ Dr. Oetker tim u Srbiji i Crnoj Gori

Tajna je u imenu:

^arolija raznovrsnosti

Bilo da se radi o kruni s ljubavlju pripremljenog ru~ka ili jednostavno o slatkom

u`itku bez povoda: ukusni dezerti od Dr. Oetker-a su uvek pravi izbor!

Pri~inite sebi i svojoj porodici zadovoljstvo, iznenadite prijatelje i goste nekim

~arobnim dezertom.

A da Vam dezert sigurno uspe,

pobrinu}e se Dr. Oetker

dezertni proizvodi.

Bilo da je to klasi~ar me|u

njima - Original puding,

koji ove godine proslavlja

svoj 110. ro|endan:

i bilo da je to

puding sa seckanim bademom:

i bilo da je to Paradies Creme - uzbudljivi

kremasti dezert, koji se priprema sa hladnim

mlekom, sa raznovrsnom primenom - bilo da

ga poslu`ite kao samostalni dezert, da ga

zamrznete, koristite za filovanje torti ili

pala~inki - ukus mu je uvek so~an i lagan;

Page 84: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je:450 ml mleka, 4 ka{ike {e}era,1 kesica Dr. Oetker Original pudingasa ukusom vanile; malo kakao praha.

Za preliv:50 ml mleka,1 ka{ika nesla|enogkakao praha.

Priprema: Isperite neku plitkuposudu hladnom vodom.Skuvajte puding prema uputstvu sa kesice, alisamo sa 450 ml mleka. Sipajte puding uispranu plitku posudu. Prekrijte pudingprozirnom folijom i ostavite ga u fri`ideru da sehladi najmanje 2 sata. Isperite poslu`avnikhladnom vodom. Skinite foliju sa pudinga iizvrnite ga na poslu`avnik. Pospite 4 tanjira samalo kakao praha. Pomo}u modlica za kola~eisecite razne oblike `ivotinja ili druge oblike po`elji i rasporedite ih po tanjirima

Preliv: Ostatke pudinga od isecanja sipajteu ~iniju, dodajte mleko i kakao prah, i dobroprome{ajte metlicom za sneg. Sipajte 2ka{ike sosa u kesicu od zamrziva~a, odsecitejedan mali }o{ak i po `elji ukrasite `ivotinje iostale oblike. Preostali sos poslu`ite uz to.

Potrebno Vam je:25 g seckanog badema, 1 kesicaDr. Oetker Original pudinga saukusom vanile, 500 ml mleka, 50 g~okoladnog krema (Nutella,Finetti ...), 25 g mle~ne ~okolade

Priprema: Propr`ite seckani badem uteflonskom tiganju bez ulja, dok ne dobijezlatno-`utu boju i ostavite ga da se ohladi natanjiru.Skuvajte puding prema uputstvu sa kesice.Podelite ga na dva dela. Ujedan deo dodajte~okoladni krem idobro prome{ajte.Sipajte u visoke~a{e naizmeni~nopuding od vanile ipuding pome{ansa ~okoladnimkremom, po~nite i zavr{ite sa vanilom.Puding do serviranja stavite u fri`ider. Radiukra{avanja na pari otopite ~okoladu naumerenoj vatri. Dodajte propr`eni, seckanibadem i dobro prome{ajte. Sipajte smesu nahartiju za pe~enje ili masni papir (8 x 8 cm)i ostavite da se stegne. Isecite kvadrat od~okolade i badema velikim no`em na {tapi}ei malo pre serviranja {tapi}e dekorativnorasporedite na pudingu.

Nugat-vanila simfonijaPuding - Zoo

Vanila

Tajna je u imenu:

Page 85: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je:400 ml mleka, 4 ka{ike{e}era, 1 kesicaDr. OetkerOriginalpudinga saukusom ~okolade,50 g bele ~okolade,200 g slatke pavlake, 1 kesicaDr. Oetker Vanilin {e}era, eventualno4 ka{ike konjaka.

Priprema: Skuvajte puding prema uputstvusa kesice, ali samo sa 400 ml mleka. Nakonkuvanja ga sipajte u ~iniju za mu}enje. Pokrijtega prozirnom folijom i stavite ga da se hladi.U me|uvremenu iseckajte ili narendajte~okoladu. Umutite slatku pavlaku sa vanilin{e}erom.Ohla|eni puding mutite mikserom dok nepostane sasvim gladak.Po `elji dodajte konjak.Potom pa`ljivo dodajte slatku pavlaku i~okoladu (ostavite 1 ka{iku za ukra{avanje).Sipajte krem u dezertne posude i ukrasitepreostalom ~okoladom.

Potrebno Vam je:1 konzerva ananasa (oko 255 g netote`ine), 1 kesica Dr. Oetker Originalpudinga sa ukusom ~okolade, 40 g{e}era, 350 ml mleka, 100 ml slatkepavlake.

Za kokos sos:1 ka{i~ica Dr. Oetker Gustina,150 ml mleka, 100 g bele ~okolade,150 ml slatke pavlake, 40 gkokosovog bra{na.

Priprema: Dobro ocedite ananas i sitno gaiseckajte (ostvite nekoliko ve}ih komada zaukra{avanje).Pome{ajte puding prah sa {e}erom i 4-6ka{ika od 350 ml pripremljenog mleka.Preostalo mleko pome{ajte sa slatkompavlakom i stavite da sekuva. Daljepripremajte pudingprema uputstvu sakesice.Kada se pudingskuva, skiniteposudu sa {poreta,dodajte komadi}eananasa i sipajte uposudu, koju ste prethodnoisprali hladnom vodom. Ostavite najmanje4 sata da odstoji u fri`ideru.Za kokos sos pome{ajte Gustin sa 3 ka{ike odpripremljenih 150 ml mleka. ^okoladu grubousitnite. Stavite preostalo mleko zajedno saslatkom pavlakom da se kuva. Kada provri,zakuvajte sa gustinom i ostavite da provri.Skinite sa {poreta i dodajte usitnjenu~okoladu. Me{ajte dok se ~okolada ne istopi.Na kraju dodajte kokosovo bra{no i ostavitesos da se ohladi.Izvrnite puding na poslu`avnik, ukrasitekomadi}ima ananasa, koje ste na po~etuostavili po strani i servirajte sa kokos-sosom.

Pina ~okolada^okoladni san

Tajna je u imenu:

^okolada

Page 86: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je:500 g jagoda, 1 kesica Dr. OetkerOriginal pudinga sa ukusom slatkepavlake, 100 ml slatke pavlake,2 ka{ike ce|enog soka odpomorand`e.

Priprema: Jagodeoperite, ocedite iprepolovite ih. Polo`iteotprilike polovinu jago-da u staklenu posudu,sa se~enom stranom ka ivici ~inije. Ostavitenekoliko polovina jagoda po strani zaukra{avanje. Preostale jagode sitno iseckajte.Skuvajte puding prema uputstvu sa kesice.Nakon kuvanja sipajte puding u posudu zamu}enje, prekrijte ga prozirnom folijom iostavite da se ohladi. U me|uvremenuumutite slatku pavlaku. Kada se pudingohladi, pa`ljivo ga pome{ajte sa slatkompavlakom, dodajte ce|eni sok od pomorand`ei sitno seckane jagode.Sipajte krem u posudu, tako da prekrijejagode. Ostavite u fri`ideru da se hladinajmanje 1 sat. Pre serviranja ukrasitepolovinama jagoda i po `elji listi}ima nane.

Potrebno Vam je:250 g sve`ih ili smrznutih jagoda,500 ml mleka, 1 kesica Dr. OetkerOriginal pudinga sa ukusom jagode,250 ml slatke pavlake.

Priprema: Sve`e jagode operite, ocedite,o~istite i ispasirajte. Ili smrznute jagodeodledite i ispasirajte sa sve sokom.Skuvajte puding prema uputstvu sa kesice.Nakon kuvanja sipajte u posudu za mu}enje istavite da se hladi. Tokom hla|enja prekrijtepuding prozirnom folijom. U me|uvremenuumutite slatku pavlaku.Neposredno pre slu`enja, kada se pudingohladi, pa`ljivo mute}i mikserom, dodajteumu}enu slatku pavlaku i ispasirane jagode,ostavljaju}i 4 ka{ike pasiranih jagoda postrani.Sipajte nekolikokockica leda uvisoke ~a{e, prelijtekremom od jagoda iukrasite preostalimispasiranim jagodama. Poslu`ite saslam~icom!

Savet vi{e: [ejk mo`ete da pripremitei sa malinama i Original pudingom saukusom maline.

[ejk od jagodeSlatke jagode

Slatka pavlaka i jagoda

Tajna je u imenu:

Page 87: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je:200 g bobi~astog vo}a (maline,kupine, ribizle ...), 1 kesicaDr. Oetker Original pudinga saukusom griz-vanile, 450 ml mleka,40 g {e}era, malo marmelade odmaline ili kupine.

Priprema:Skuvajte pudingprema uputstvu sakesice, ali samosa 450 ml mleka.U visoke ~a{esipajte naizmeni~novo}e pa puding, u4 sloja, tako dazavr{ite sa pudingom.Pre samog poslu`ivanja zagrejte marmeladu isipajte je preko pudinga. Po `elji ukrasite{lagom. Poslu`ite dok je marmelada topla.

Kupola od malinaPuding sa marmeladom i vo}em

Malina - banana - griz-vanila

pecivo i dobro sjedinite. Sipajte testo upodmazan i bra{nom posuti kalup sa{tipaljkom i pecite na umerenoj vatri oko10-12 min. Po pe~enju izvadite biskvitda se ohladi.Potopite `elatin prema uputstvu sakesice. Skuvajte puding prema uputstvusa kesice, pokrijte ga prozirnom folijom iostavite da se prohladi. Umutite slatkupavlaku tako da dobijete ~vrst {lag. Sadaocedite `elatin i pa`ljivo ga dodajte u jo{mlak puding, me{ajte dok se ne rastopi.Iz dva puta dodajte slatku pavlaku i sve`eili odmrznute maline, ostavite jednu lepumalinu po strani za ukra{avanje. Po `eljidodajte liker ili rakiju od maline.Sipajte smesu u kupolastu ~iniju, koju steprethodno isprali hladnom vodom(pre~nik oko 16 cm, zapremine 1 l).Iz biskvitnog testa isecite krug pre~nika~inije. Prokuvajte {e}er sa vodom ipome{ajte sa rakijom ili likerom odmaline. Time natopite krug od biskvitnogtesta i polo`ite ga preko krema od malinau ~iniji. Ostavite da se hladi oko 2 sata.^iniju na kratko potopite u vru}u vodu iizvrnite sadr`inu na poslu`avnik. Popotrebi odvojite hladnim no`em od ivice.Umutite {lag prema uputstvu sa kesice itime prema`ite celu kupolu. Ukrasite jemalinom, koju ste ostavili po strani.

SAVET 1: Umesto malina mo`etekoristiti i banane u kombinaciji saDr. Oetker Original pudingom od banane.Tada koristite i liker od banane.

SAVET 2: Ostatke biskvita natopitelikerom, oblikujte kuglice, umo~ite ih uotopljenu belu ~okoladu i ostavite ih dase stegnu.

Potrebno Vam je:2 lista Dr. Oetker `elatina, 1 kesicaDr. Oetker Original pudinga saukusom maline, 500 ml mleka,4 ka{ike {e}era, 250 ml slatke pavlake,200 g sve`ih ili smrznutih malina,po ukusa 1 ka{ika likera ili rakije odmaline.Za testo:1 gotova biskvitna kora ili 4 jaja,4 ka{ike bra{na, 1 ravna ka{i~icaDr. Oetker Original Backin pra{kaza pecivo, 4 ka{ike {e}era, 4 ka{ikemlake vode.Za natapanje:40 g {e}era. 3 ka{ike vode, 1 ka{ikalikera od maline ili rakije od maline.Za ukra{avanje:2 kesice Dr. Oetker {lag pene klasik,300 ml mleka.

Priprema: Ukoliko ne koristite gotovubiskvitnu koru, umutite pati{pan, tako {to }eteumutiti `umanca sa {e}erom i mlakom vodomsve dok ne dobijete penastu smesu. U drugojposudi umutite belanca tako da dobijete ~vrstsneg. Pa`ljivo sjedinite sa `umancima, mute}imikserom najmanjom brzinom. Postepenododajte bra{no pome{ano sa pra{kom za

Tajna je u imenu:

Page 88: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je:1 kesica Dr. Oetker Paradies Cremesa ukusom vanile, 1 bo~icaDr. Oetker arome limun, 100 mlhladne vode, 150 ml punomasnogjogurta, 200 ml slatke pavlake,1 kesica Dr. Oetker Vanilin {e}era.

Priprema: Umutite Paradies Creme sa100 ml vode i dodajte jogurt, a potom aromulimun. Slatku pavlaku umutite savanilin {e}erom. Postepenosjedinite slatku pavlaku saParadies Cremom,mute}i mikserom ilimetlicom za sneg.Sipajte u dezertneposude i ostavite ufri`ideru da se hladi najmanje1 - 2 sata. Pre slu`enja ukrasitekeksom, keks rolnicama ili prelijteotopljenom ~okoladom!

Savet vi{e: Gotov krem mo`ete daposlu`ite i u gotovim korpicama ilikornetima za sladoled!

Potrebno Vam je:1 kesica Dr. Oetker Paradies Cremesa ukusom ~okolade, 150 ml mleka,150 ml slatke pavlake, 300 g jagoda,1 ka{ika prosejanog {e}era u prahu,1 ka{ika soka od limuna.

Za ukra{avanje:1 kesica Dr. Oetker {lag pene klasik,malo rendane ~okolade.

Priprema: Umutite Paradies Cremeprema uputstvu sa kesice, ali

sa 150 ml mleka i 150 mlslatke pavlake.Jagode operite, ocedite,

o~istite i iseckajte na sitnekomadi}e. Ispasirajte jagode

sa prah {e}erom i pome{ajte ih salimunovim sokom.

Lagano podvucite jagode u Paradies Creme,tako da one ostanu vidljive kao prugice.Sipajte u dezertne posude, paze}i da sejagode ne sjedine potpuno sa ParadiesCremom. Po `elji ukrasite {lagom ilirendanom ~okoladom.

Mermerni krem od jagodaKrem od limuna sa jogurtom

Hladno osve`enje za letnje dane

Tajna je u imenu:

Page 89: Dr Oetker Recepti[1]

Potrebno Vam je:oko 12 pi{kota, 80 ml dezertnog vina(npr. Marsala ili neko drugo slatkobelo vino), 1 kutija Dr. OetkerTiramisu krema, 200 ml slatkepavlake, malo nesla|enog kakaopraha.

Priprema: Oblo`ite dublju posudu ili saksijuza cve}e aluminijumskom ili prozirnom folijom(pre~nik oko 12 cm, visina oko 10 cm).Sipajte oko 50 ml dezertnog vina u dubokitanjir, na kratko potopite pi{kote u vino,okrenite ih i oblo`ite pripremljenu posudu ukrug pi{kotama.Pripremite Tiramisu prema uputstvu sa kutije,ali sa svega 200 ml mleka, na kraju dodajtepreostalo dezertno vino. Sipajte Tiramisu kremu pripremljenu i pi{kotama oblo`enu posudu.Gornja ivica pi{kota bi trebalo da se izravna saTiramisuom, eventualno pi{kote malo pritisnitena dole. Stavite Tiramisu {arlotu da se hladi ufri`ideru najmanje 4 sata, pritom je pokrijte(npr. tanjiri}em). Nakon hla|enja je izvrnite natanjir, ukolinite foliju i pre serviranja pospite sasvih strana prosejanim kakao prahom.

Savet vi{e: Tiramisu {arlotu slobodnomo`ete da pripremite i dan ranije!

Potrebno Vam je:150 g ~okolade za kuvanje, 50 gkikirikija, malo meda, 1 kesicaDr. Oetker Galetta sa ukusom~okolade, 200 g slatke pavlake, 200 mlmleka, 100 ml hladnog likera od jajaili nekog drugog krem likera.

Priprema: Grubo iseckajte kikiriki i prelijtega sa malo meda. ^okoladu za kuvanjeizlomite na krupnije komadi}e i otopite je napari, na umerenoj vatri. Uzmite 2 kesice zazamrziva~ od 3 l, isecite ih po {avovima, takoda dobijete 4 folije. Na svaku foliju otopljenom~okoladom nacrtajte krug i ispunite ga~okoladom (pre~nik oko 20 cm). Namazanefolije polo`ite, sa ~okoladnom stranom nagore, preko 4 ~inijice ili {olje, koje ste okrenulinaopako. Ostavite ~okoladne posudice da sestegnu u fri`ideru.Umutite Galettu prema uputstvu sa kesice, alisa 200 ml slatke pavlake, 200 ml mleka i100 ml likera od jaja (ili nekog drugog kremlikera). Izvucite posudu ili {olju iz ~okoladnogcveta, pa`ljivo uklonite foliju i svaki cvetpolo`ite na zaseban dezertni tanjiri}. Sipajtekrem u ~okoladne cvetove. Malo pre serviranjapospite krem kikirikijem sa medom.

Savet vi{e: Ukoliko ste pre za bezalkoholnuvarijantu, zamenite liker sa 100 ml slatkepavlake.

Cokoladni cvetTiramisu {arlota

Hladna uzbudenja za vrelo leto

Tajna je u imenu:

Page 90: Dr Oetker Recepti[1]

Dr. Oetker d.o.o. • Srbija i Crna Gora, 11070 Beograd, Auto put br. 9Tel./fax: +381 (0) 11 2696 818, 2696 887, 2696 891

E-mail: oetkerªoetker.co.yu

Knji`ica br. 12

Vo}naiznena|enja

Koristite:

Kvalitet je najbolji recept.

Noviteti iz ku}e Dr. Oetker

Dekor mrvice

Pored ve} postoje}ih glazura, sada postoje i dekor mrvice! I to prave~okoladne i {arene, sa vo}nim ukusom i mirisom, u prakti~noj teglici sadozerom. Mo`ete ih koristi za ukra{avanje kola~a, biskvita, torti,

vo}nih poslastica, pa ~ak i sladoleda.

Galetta - puding bez kuvanja

Priprema je brza i jednostavna. Potrebno Vam jesamo 500 ml (1/2 l) mleka i 3 minuta vremena.Jednostavno umutite mikserom, sipajte u dezertneposude, po `elji ukrasite Dr. Oetker {lag penomklasik ili light, pospite dekor mrvicama i poslu`ite! A u vrelim letnjim danima, napravite osve`avaju}imilk-{ejk. Tada pripremite Galetta puding sa ¾ l - 1 l mleka,stavite u fri`ider da odstoji 1 sat, sipajte u visoke ~a{e, dodajte nekoliko kockica leda,slam~icu i - poslu`ite!Mo`e se koristiti i za filovanje kola~a i torti.

Ovog puta Vam predstavljamo neke nove proizvode iz na{eg asortimana.

Kvalitet je najbolji recept.

Sa nestrpljenjem o~ekujemo Va{e mi{ljenje, recepte i sugestije!

Page 91: Dr Oetker Recepti[1]

Koristite:

Dragi na{i ljubitelji kola~a i poslastica,

U prethodnoj knji`ici smo poku{ali da Vam pomognemo da otkrijete~ari suvog kvasca... Nadamo se da smo u tome i uspeli.

Sa prvim glasnicima novog prole}a i Va{ Dr. Oetker tim u Srbiji iCrnoj Gori se potrudio da Vam priredi pregr{t iznena|enja.

Ove godine sa ponosom slavimo jedan, za nas veoma va`an jubilej -115 godina Dr. Oetker Original Backin pra{ka za pecivo. Naime,1891. godine u jednoj maloj apoteci u Bielefeldu se "rodio" prvipra{ak za pecivo, koji je svakoj doma}ici, od tada pa do danas,garantovao da }e joj svaki kola~ od 500 g bra{na sigurno uspeti,ma koje druge sastojke dodavale - na{ Original Backin.

I ovog puta smo za Vas isprobali neke nove, ukusne i jednostavnerecepte, ~ija priprema Vam ne}e oduzeti previ{e vremena, kako bistemogli da u`ivate u ~arima, koje donosi prole}e, a da pritom stignete ida iznenadite i obradujete Va{e najmilije.

Nadamo se da }ete u`ivati u pripremanju na{ih novih recepata, kojesmo kao i uvek do sada, osmislili samo za Vas, s ljubavlju.

@elimo Vam bezbroj prijatnih trenutaka u pripremanju kola~a i u`ivajteu prole}u!

Va{ Dr. Oetker tim u Srbiji i Crnoj Gori

Page 92: Dr Oetker Recepti[1]

Penasto umutite jaja i `umance, mute}imikserom najve}om brzinom oko 1 minut.Pome{ajte {e}er i vanilin {e}er, dodajte u rokuod 1 minuta, potom mutite jo{ 2 min.Pome{ajte bra{no sa gustinom i pra{kom zapecivo, dodajte u smesu od jaja iz dva puta,mute}i najni`om brzinom. Sipajte dobre 2/3 testa na hartijom za pe~enjeoblo`enu i podmazanu tepsiju (30 x 40 cm)pritom savijte hartiju na otvorenoj stranitepsije, oblikuju}i rub. U preostalo testododajte kakao prah i vodu, umutite, sipajte ukesicu za zamrziva~, odesecite jedan }o{ak,nacrtajte "zebraste pruge" preko svetlog testai pecite.

Temperatura pe~enja

Elektri~na pe}nica: 220 °C(prethodno zagrejana)Pe}nica na plin: stepen 4-5(prethodno zagrejana)Vreme pe~enja: oko 10 min.

Biskvitno testo odmah nakon pe~enja istresitena {e}erom posutu kuhinjsku krpu i ostavite dase hladi sa hartijom. Za nadev dobro operite jagode, ocedite, o~istitei iseckajte. Skinite hartiju sa biskvita i prema`itega jogurtom od jagode. Umutite slatku pavlakusa {e}erom i Kremfixom, ostavite malo postrani za ukra{avanje. Dodajte seckane jagode irasporedite krem po biskvitu. Namotajte sadu`e strane. Ostavite rolat da se hladi oko 2sata. Pre poslu`ivanja ukrasite preostalom slatkompavlakom, jagodama i listi}ima nane.

Savet: Mo`ete koristiti i maline, kupine...Tada koristite i jogurt odgovaraju}eg ukusa.

Zebra rolat sa jagodama

Za biskvitno testo:

3 jaja1 `umance

150 g {e}era1 kesica Dr. Oetker vanilin

{e}era100 g p{eni~nog bra{na

25 g Dr. Oetker Gustina1 ravna ka{i~ica Dr. Oetker

Original Backin pra{ka zapecivo

20 g kakao praha1 ka{ika vode

Za nadev:

250 g jagoda200 g jogurta od jagode600 ml slatke pavlake

50 g {e}era2 kesice Dr. Oetker Kremfixa

Za ukra{avanje:

nekoliko sve`ih jagodalisti}i nane

Koristite:

Page 93: Dr Oetker Recepti[1]

Penasto umutite maslac ili margarin mute}imikserom najve}om brzinom oko 1 minut.Postepeno dodajte {e}er i vanilin {e}er. Mutitedok ne dobijete ujedna~enu smesu. Sada nasvakih ½ min. dodajte po 1 `umance.Pome{ajte bra{no sa pra{kom za pecivo,prosejte i dodajte u smesu od jaja iz vi{e puta,mute}i srednjom brzinom. Nanesite polovinutesta na podmazanu, hartijom za pe~enjeoblo`enu tepsiju, u dimenzijama 25 x 30 cm.Na otvorenim stranama presavijte hartiju,oblikuju}i tako rub. Postupak ponovite i sadrugom polovinom testa.Za nadev ~vrsto umutite belanca i ravnomernoih nanesite preko testa. Pospite seckanimle{nicima, koje ste pome{ali sa {e}erom icimetom. Stavite kore da se peku, jednu zadrugom (u pe}nici na topao vazduh mo`ete iistovremeno).

Temperatura pe~enja

Elektri~na pe}nica: 180-200 °C(prethodno zagrejana)Topao vazduh: 160-180 °C(prethodno zagrejana)Pe}nica na plin: stepen 3(prethodno zagrejana)Vreme pe~enja: oko 12-15 min. po tepsiji

Kore odmah po pe~enju istresite na hartiju zape~enje, koju ste polo`ili na re{etku. Pa`ljivoodstranite hartiju sa kojom su se kore pekle.Ostavite ih da se ohlade.Za fil natopite `elatin sa 4 ka{ike soka odnarand`e i ostavite da nabubri oko 10 min.Ocedite kajsije i iseckajte ih na kockice.Pome{ajte jogurt sa preostalim sokom odnarand`e, {e}erom i vanilin {e~erom.Zagrevajte `elatin me{aju}i (ne kuvati!), dok sepotpuno ne istopi. Pome{ajte ga sa 2-3 ka{ikejogurt smese, onda sjedinite sa preostalomsmesom. Dodajte kockice kajsija i ostavite fil daodstoji na hladnom mestu.Umutite slatku pavlaku. Kada vo}ni fil po~ne dase zgu{njava, dodajte umu}enu pavlaku i sjedi-nite. Prema`ite fil preko jedne pe~ene kore,poklopite drugom i blago pritisnite. Poravnajterubove. Pospite po `elji povr{inu kola~a{e}erom u prahu i isecite kola~ na trouglove.

Savet: Mo`ete koristiti i sve`e kajsije. Potrebno jesamo da ih na kratko potopite u vrelu vodui odstranite ko`icu.

Nebeski trougli}i

Za mu}eno testo:

150 g maslaca ili margarina150 g {e}era

1 kesica Dr. Oetker vanilin{e}era

4 `umanca 150 g p{eni~nog bra{na

1 ravna ka{i~ica Dr. OetkerOriginal Backin pra{ka zapecivo

Za nadev:

4 belanca75 g seckanog le{nika20 g {e}era

1 ka{i~ica mlevenog cimeta

Za fil:

1 kesica Dr. Oetker belog,mlevenog `elatina

100 ml soka od narand`e1 konzerva kompota od kajsija

(neto 480 g)250 g jogurta

30 g {e}era1 bo~ica Dr. Oetker arome

puter-vanila500 ml (½ l) slatke pavlake

Za posipanje:

{e}er u prahu

Koristite:

Page 94: Dr Oetker Recepti[1]

Zagrejte mleko u {erpi i u njemu otopite maslacili margarin. Prosejte bra{no u ~iniju, dobro ga pome{ajte sa kvascem. Dodajtepreostale sastojke i mlako mleko, i svepreradite mikserom, prvo najni`om, a potomnajve}om brzinom pomo}u miksera (nastavciza me{enje), ili ru~no. Mesite oko 5 min., takoda dobijete glatko testo.Ostavite pokriveno testo da odstoji na toplommestu, sve dok se vidno ne uve}a.Pospite testo malo sa bra{nom i jo{ jednomkratko promesite na radnoj povr{ini. Razvaljajtetesto na veli~inu tepsije od rerne (30 x 40 cm),stavite testo u tepsiju i vi{e puta izboditevilju{kom.Za nadev pripremite puding prema uputstvusa kesice, ali sa samo 100 g {e}era i 750 mlmleka. Kada se skuva, dodajte kiselu pavlaku ikoru od limuna i ravnomerno nanesitepuding-krem preko testa.O~istite vo}e, operite i ocedite, po potrebiiseckajte, pome{ajte ga sa bademom i {e}eromi rasporedite preko puding-krema (ostavite malovo}a po strani za ukra{avanje).Ostavite testo da jo{ jednom naraste, dok sevidno ne uve}a i stavite da se pe~e.

Temperatura pe~enja

Elektri~na pe}nica: oko 200 °C(prethodno zagrejana)Topao vazduh: oko 180 °C(prethodno zagrejana)Pe}nica na plin: stepen 3-4(prethodno zagrejana)Vreme pe~enja: oko 20 min.

Stavite kola~ sa tepsijom na re{etku da seohladi. Ohla|en kola~ pospite vo}em, koje steostavili po strani. Pripremite glazuru po izboruprema uputstvu sa kesice. Sipajte je u kesicuod zamrziva~a, odsecite mali }o{ak, potomisprskajte kola~ po `elji.

Savet: Kola~ nakon pe~enja mo`ete da prelijete iDr. Oetker prelivom za torte. Tada }e vo}edobiti sjaj i ne}e se osu{iti. U tom slu~ajuglazuru nanesite preko preliva.

Savet: Mo`ete da koristite i smrznuto vo}e, koje}ete prethodno odlediti na kuhinjskomubrusu.

Brzi vo}ni puding kola~

Za kvasno testo:

180 ml mleka50 g maslaca ili margarina

375 g p{eni~nog bra{na1 kesica Dr. Oetker suvog

kvasca50 g {e}era1 kesica Dr. Oetker vanilin

{e}era1 prstohvat soli1 jaje

Za nadev:

2 kesice Dr. Oetker Originalpudinga sa ukusom vanile

100 g {e}era750 ml (¾ l ) mleka250 g kisele pavlake

1 rendana kora od limuna500 g me{anog sezonskog vo}a, npr.

maline, kupine, ribizle,borovnice...

100 g olju{tenog, seckanog badema2 ka{ike {e}era

Za ukra{avanje:

1 Dr. Oetker glazura saukusom marcipana, pun~a ili~okolade

Koristite:

Page 95: Dr Oetker Recepti[1]

Penasto umutite margarin ili maslac mute}imikserom najve}om brzinom. Postepenododajte {e}er i vanilin {e}er. Mutite dok nedobijete ujedna~enu smesu.Dodajte jaja jedno po jedno (na otprilike svakih½ min. po jedno). Pome{ajte bra{no sapra{kom za pecivo, prosejte i dodajte iz nekolikoputa, naizmeni~no sa mlekom, u umu}enusmesu, mute}i mikserom srednjom brzinom.Sipajte testo u kalup sa {tipaljkom (Ø 26 cm,podmazano dno) i poravnajte. Pecite na re{etkiod rerne.

Temperatura pe~enjaElektri~na pe}nica: oko 180 °C(prethodno zagrejana)Topao vazduh: oko 160 °C(prethodno zagrejana)Pe}nica na plin: stepen 2-3(prethodno zagrejana)Vreme pe~enja: oko 20-25 min.

Stavite kola~ da se malo prohladi u tepsiji.Pa`ljivo odstranite obru~ kalupa i premestitekoru na re{etku da se ohladi do kraja.Za nadev potopite `elatin u hladnoj vodi premauputstvu sa kesice.Ocedite polutke bresaka, sa~uvajte pritom sok.2 polutke ispasirajte i dodajte 4 ka{ikesa~uvanog soka. Preostale polutke iseckajte nakri{ke i ostavite ih po strani.Pome{ajte sir, {e}er, liker i sok od limuna.Dodajte vino. 6 lista blago istisnutog `elatinazagrejte u maloj {erpi (ne kuvajte), dok sepotpuno ne istopi. Pome{ajte sa 3 ka{ikesmese od sira. Potom sjedinite sa preostalomsmesom, dobro izme{ajte i ostavite da se hladi.Preostala 2 lista `elatina otopite na isti na~inkao {to je prethodno opisano. Otopljeni `elatindobro sjedinite sa pireom od bresaka.Kada smesa od sira po~ne da se ste`e, umutiteslatku pavlaku i sjedinte. Pomo}u vilju{kedodajte pire od bresaka i provucite kroz krem(ne me{ati, kako bi ostali "tragovi").Polo`ite koru na tacnu. Oblo`ite o~i{}enimobru~em kalupa. Rasporedite po kori kri{kebresaka, koje ste prethodno ostavili po strani.Preko toga sipajte krem od bresaka i poravnajte.Ostavite tortu da stoji na hladnom oko 3 sata.Propr`ite badem u tiganju bez dodavanjamasno}e, tako da dobije zlatno-sme|u boju,ostavite da se ohladi. Pa`ljivo odstranite obru~kalupa. Pospite tortu propr`enim bademom.

Bellini torta

Za mu}eno testo:

125 g maslaca ili margarina 150 g {e}era

1 kesica Dr. Oetker vanilin{e}era

3 jaja200 g p{eni~nog bra{na

2 ravne ka{i~ice Dr. OetkerOriginal Backin pra{ka zapecivo

5 ka{ika mleka

Za nadev:

8 lista Dr. Oetker `elatina1 konzerva kompota od bresaka

(neto 500 g)500 g neslanog sremskog ({vapskog)

sira75 g {e}era

3-4 ka{ike likera od breskvesok od ½ limuna

125 ml penu{avog vina 200 ml slatke pavlake

Za ukra{avanje:

2 ka{ike olju{tenog badema,iseckanog na listi}e

Koristite:

Page 96: Dr Oetker Recepti[1]

Usitnite ~okoladu, stavite je u manju {erpu iotopite na pari. Ostavite da se malo prohladi.Za testo pome{ajte bra{no sa pra{kom zapecivo i prosejte u ~iniju sa poklopcem, dodajte{e}er i prome{ajte. Dodajte jaja, maslac ilimargarin i mleko. Dobro zatvorite ~inijupoklopcem.Vi{e puta dobro protresite ~iniju (ukupno 30-taksekundi), tako da se svi sastojci dobro sjedine.Skinite poklopac i jo{ jednom dobro prome{ajtevarja~om, kako bi se sjedinili i sastojci koji su sezadr`ali po rubovima ~inije.Sipajte testo u podmazanu tepsiju (30 x 40 cm)i poravnajte. Sada ka{ikom nanesite otopljenu~okoladu u hrpicama. Stavite da se pe~e.

Temperatura pe~enja

Elektri~na pe}nica: oko 200 °C(prethodno zagrejana)Topao vazduh: oko 180 °C(prethodno zagrejana)Pe}nica na plin: stepen 3-4(prethodno zagrejana)Vreme pe~enja: oko 20-25 min.

Stavite tepsiju na re{etku da se kola~ ohladi.Povr{inu kola~a vi{e puta izbodite vilju{kom.Za natapanje pome{ajte kafu sa {e}erom ilikerom. Time prelijte kola~.Za krem o~istite i ispasirajte maline. Pome{ajteih sa limunovim sokom i {e}erom u prahu. Umutite Parfe kremu prema uputstvu sa kesice.Na kraju dodajte pasirane maline i laganomute}i sjedinite sa Parfe kremom.Rasporedite krem preko kore i poravnajte.Ostavite kola~ da stoji na hladnom oko 2 sata.Pre ukra{avanja isecite kola~ na par~i}e po `elji.Ukrasite ih malinama i krupno rendanom~okoladom.

Savet: Umesto rendane ~okolade mo`ete dakoristite i Dr. Oetker dekor mrvice od~okolade ili {arene mrvice sa vo}nimukusom.

Kola~ sa ~okoladom i malinama

Pripremite:

1 ~iniju sa poklopcem (od 3 l)150 g ~okolade za kuvanje

Za tre{eno testo:

270 g p{eni~nog bra{na3 ravne ka{i~ice Dr. Oetker

Original Backin pra{ka zapecivo

125 g {e}era4 jaja

125 g otopljenog, ohla|enogmaslaca ili margarina

100 ml mleka

Za natapanje:

125 ml skuvane i proce|ene crne iliespresso kafe

2 ka{i~ice {e}era2 ka{i~ice Amaretto likera

(liker od badema)

Za krem:

200 g sve`ih malinasok od 1 limuna

100 g {e}era u prahu1 Dr. Oetker Parfe krema

600 ml mleka

Za ukra{avanje:

100 g o~i{}enih, sve`ih malina30 g krupno rendane mle~ne

~okolade

Koristite:

Page 97: Dr Oetker Recepti[1]

Koristite:

Sipajte musli u ve}u kesu i dobro je zatvorite.Usitnite ga oklagijom, potom istresite u tiganj imalo ga propr`ite, bez dodavanja masno}e.Sjedinite sa maslacem i medom. Polo`ite obru~od kalupa sa {tipaljkom (Ø 26 cm) na tacnu,oblo`enu ukrasnom hartijom (npr. sa ~ipkom).Sipajte musli smesu u obru~ i uz pomo} ka{ikerasporedite i pritisnite. Za nadev dobro ocedite ananas, pritomsa~uvajte sok. Potopite `elatin prema uputstvusa kesice.Pome{ajte pavlaku, jogurt, {e}er, limunov sok ikoru. Ananas iseckajte (ostavite nekolikokomadi}a po strani za ukra{avanje) i sjedinitesa jogurt smesom.6 ka{ika soka od ananasa zagrejte u {erpi(ne kuvajte). Istisnite blago `elatin i me{aju}iga potpuno otopite u soku od ananasa. Sadadodajte 3 ka{ike jogurt smese sa ananasom,dobro izme{ajte, potom sjedinite sa ostalomsmesom. ^vrsto umutite slatku pavlaku isjedinite.Sipajte krem preko musli kore i poravnajte.Ostavite tortu da odstoji oko 3 sata u fri`ideru,kako bi se krem stegao, potom o{trim no`empa`ljivo odvojite obru~ kalupa i uklonite.Povr{inu torte ukrasite komadi}ima ananasa ipo `elji pospite muslijem.

Savet: Umesto ananasa mo`ete da koristite i nekodrugo vo}e iz kompota.

Ananas-musli torta

Za koru:

200 g Dr. Oetker Vitalis vo}nogmuslija

100 g otopljenog maslaca ilimargarina

50 g meda

Za nadev:

1 konzerva kompota odananasa (neto 306 g), ilineko sve`e sezonsko vo}e

10 lista Dr. Oetker `elatina250 g kisele pavlake500 g obranog jogurta100 g {e}era2-3 ka{ike limunovog soka

1 ka{i~ica rendane kore odlimuna

200 ml slatke pavlake