of 26 /26
Univerzitet u Kragujevcu Mašinski fakultet University of Kragujevac Faculty of Mechanical Engineering NAUČNO-NASTAVNOM VEĆU MAŠINSKOG FAKULTETA SENATU UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU Predmet: Izveštaj Komisije o kandidatima prijavljenim na objavljeni konkurs za izbor jednog nastavnika u zvanju redovnog profesora za uže naučne oblasti: Primena računara i Metode razvoja inženjerskog softvera. Odlukom Izbornog veća Mašinskog fakulteta u Kragujevcu br. 01-2396/4 od 13. 06. 2006. godine, određeni smo za članove Komisije za pripremu i pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima za izbor jednog nastavnika u zvanju redovnog profesora za uže naučne oblasti: Primena računara i Metode razvoja inženjerskog softvera Na osnovu uvida u konkursni materijal, u svojstvu članova Komisije, podnosimo sledeći I Z V E Š T A J Na raspisani konkurs objavljen u Oglasnim novinama nacionalne službe za zapošljavanje "POSLOVI", od 4.07.2006. godine, za izbor jednog nastavnika u zvanju redovnog profesora sa punim radnim vremenom za uže naučne oblasti Primena računara i Metode razvoja inženjerskog softvera prijavio se samo jedan kandidat i to: dr Nenad Grujović, dipl. maš. inž., vanredni profesor na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu. Pregledom konkursnog materijala i uvidom u naučne i stručne radove prijavljenog kandidata, Naučno-nastavnom veću Mašinskog fakulteta u Kragujevcu i Senatu Univerziteta u Kragujevcu dajemo prikaz podataka relevantnih za izbor kandidata u odgovarajuće nastavničko zvanje.

dr Nenad Grujoviæ

Embed Size (px)

Text of dr Nenad Grujoviæ

Page 1: dr Nenad Grujoviæ

Univerzitet u Kragujevcu Mašinski fakultet

University of Kragujevac Faculty of Mechanical

Engineering

NAUČNO-NASTAVNOM VEĆU MAŠINSKOG FAKULTETA SENATU UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

Predmet: Izveštaj Komisije o kandidatima prijavljenim na objavljeni konkurs za izbor jednog

nastavnika u zvanju redovnog profesora za uže naučne oblasti: Primena računara i Metode razvoja inženjerskog softvera.

Odlukom Izbornog veća Mašinskog fakulteta u Kragujevcu br. 01-2396/4 od 13. 06. 2006. godine, određeni smo za članove Komisije za pripremu i pisanje izveštaja o prijavljenim kandidatima za izbor jednog nastavnika u zvanju redovnog profesora za uže naučne oblasti:

Primena računara i

Metode razvoja inženjerskog softvera Na osnovu uvida u konkursni materijal, u svojstvu članova Komisije, podnosimo sledeći

I Z V E Š T A J

Na raspisani konkurs objavljen u Oglasnim novinama nacionalne službe za zapošljavanje "POSLOVI", od 4.07.2006. godine, za izbor jednog nastavnika u zvanju redovnog profesora sa punim radnim vremenom za uže naučne oblasti Primena računara i Metode razvoja inženjerskog softvera prijavio se samo jedan kandidat i to:

dr Nenad Grujović, dipl. maš. inž., vanredni profesor na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu.

Pregledom konkursnog materijala i uvidom u naučne i stručne radove prijavljenog kandidata, Naučno-nastavnom veću Mašinskog fakulteta u Kragujevcu i Senatu Univerziteta u Kragujevcu dajemo prikaz podataka relevantnih za izbor kandidata u odgovarajuće nastavničko zvanje.

Page 2: dr Nenad Grujoviæ

A) BIOGRAFSKI PODACI

• Lični podaci

Nenad Grujović, sin Aleksandra i Vere, rođen je 5. juna 1966. godine u Ćupriji. Stalno je nastanjen u Kragujevcu. Oženjen je i otac je dve ćerke: Ana i Natalija.

• Obrazovanje

Osnovnu školu završio je sa diplomama: "Nikola Tesla" za fiziku, "Mihailo Petrović – Alas" za matematiku i "Vuk Karadžić" za opšti uspeh. Godine 1982. godine, po završetku prve godine usmerenog obrazovanja (sa odličnim uspehom), u svojoj šesnaestoj godini, položio je prijemni ispit na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu. U toku studija je, za postignute rezultate, dobio tri nagrade Univerziteta u Kragujevcu i to u 1982/83, 1983/84 i 1985/86 godini. Studije je završio 1986. godine sa prosečnom ocenom 9.49. Diplomirao je na predmetu Mehanika sa ocenom 10 i temom diplomskog rada "Anizotropne grede – osnovi teorije i primena metode konačnih elemenata". U ovom periodu, od školske 1984/85 godine do kraja studija bio je stipendista Univerziteta u Kragujevcu. Po završetku redovnih studija upisao je magistarske poslediplomske studije na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu – smer Primenjena mehanika i mašinske konstrukcije. Za ove studije bio je stipendiran od strane Srpske akademije nauka i umetnosti iz Fonda za naučna istraživanja SANU. U periodu decembra 1988. godine do decembra 1989. godine nalazio se na odsluženju vojnog roka. U tom periodu, juna 1989. godine, odbranio je magistarsku tezu pod nazivom: "Metodi inkrementalnog rešavanja nelinearnih problema u proračunu konstrukcija". Od 1984. godine, kada je bio student III godine, neprekidno je uključen u realizaciju većeg broja naučno-istraživačkih projekata i razvoj računarskih programskih paketa za kompjuterske simulacije. Kao član istraživačkog tima mentora prof. Miloša Kojića, doktorski rad pod nazivom "Rešavanje kontaktnih problema metodom konačnih elemenata" je prijavio 1990. godine i odbranio ga je u martu 1996. godine.

• Profesionalna karijera

Odlukom Saveta Mašinskog fakulteta, br. 01-292/2, od 15.5.1987. godine izabran je za asistenta pripravnika za naučno-nastavne oblasti Mehanike na izborni period od četiri godine sa punim radnim vremenom. Uključen je u izvođenje vežbi u okviru nastave iz predmeta Mehanike, Primene elektronskih računara i Kompjuterski proračuni u procesnoj tehnici, na redovnim studijama, kao i vežbe iz srodnih predmeta na specijalističkim studijama u Trsteniku 1987/88 školske godine. Po završetku doktorata, 1996. godine izabran je u zvanje docenta za predmete Primena računara i Metode razvoja inženjerskog softvera na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu, za izborni period od 5 godina sa punim radnim vremenom. Od 1997. godine Sinod Srpske Pravoslavne Crkve je reformisao nastavne planove za Bogoslovije SPC i uveo novi predmet informatika, a program predmeta je formirao dr Nenad Grujović. Na inicijativu blaženopočivšeg episkopa šumadijskog G. Save, Sinod SPC ga je iste godine postavio za nastavnika informatike na Bogosloviji „Svetog Jovana Zlatousta“ u Kragujevcu gde i danas predaje. Godine 2001. je izabran u zvanje vanrednog profesora za predmete Primena računara i Metode razvoja inženjerskog softvera na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu, za izborni period od 5 godina sa punim radnim vremenom. U periodu od marta 2001. do oktobra 2004. obavljao je funkciju prodekana za naučno-istraživački rad na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu, u timu dekana prof. Radovana Slavkovića.

Page 3: dr Nenad Grujoviæ

Početkom 2001. godine, vodi komisiju osnovanu na Katedri za primenjenu mehaniku i automatiku Mašinskog fakulteta u Kragujevcu, koja je sačinila elaborat na osnovu kojeg je, daljom procedurom, formiran novi smer fakulteta »Informatika u inženjerstvu«. Godine 2003. koordinira aktivnosti oko uvođenja istoimenog smera na poslediplomske magistarske studije na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu. Posle uspešnog apliciranja za dva Tempus projekta, prof. Nenad Grujović stiče status eksperta EU u oblasti visokog obrazovanja i u tom svojstvu je 2004. i 2005. godine akademski ocenjivač Tempus aplikacija u Briselu. Od 2003. godine, kada je osnovan Centar za informacione tehnologije (CIT), rukovodi CIT-om i projektima koji se ralizuju u centru. Odlukom rektora Univerzitet u Kragujevcu januara 2005, centar i prof. Grujović kao rukovodilac CIT-a, koordinira aktivnosti uvođenja e-learning na Univerzitet. Kao predstavnik Univerziteta u Kragujevcu u stručnom telu svih srpskih univerziteta, eLTF (e-Leraning Task Force), od 2004. godine je predsednik grupe za videokonferencije. Za najbolji novi fakultetski predmet pod naslovom „Rapid prototyping“, razvijen u 2005. godini, u okviru CDP+ programa finansiranog od WUS-Austria, dobio je specijalnu nagradu WUS-a.

• Naučno-nastavni podmladak

U periodu 1996. – 2001. godine, u okviru kurseva koje vodi na fakultetu, studente uvodi u niz informatičkih oblasti: programske jezike C, C++, VB, Fortran; projektovanje baza podataka (SQL, ORACLE, MySQL) i Internet (HTML, Java Script, DHTML, PHP, ASP). Kao mentor vodio je jedan magistarski rad i veći broj diplomske radove iz oblasti kompjuterske grafike, baza podataka, informacionih sistema, računarskih simulacija, elektronskog učenja i sistema elektronske trgovine zasnovanih na Internet tehnologiji i programiranja mikoprocesorskih sistema. Mentor je jednog doktorata koji je u izradi. Od 2001. godine u saradnji sa humanitarnom organizacijom Čovekoljublje pokreće kurseve iz informatičkih disciplina, koji se i danas uspešno izvode, a sa saradncima CIT-a obezbeđuje proveru znanja i sertifikovanje. Do sada je obuku prošlo i sertifikovano oko 800 polaznika. U okviru nastavnih aktivnosti, organizovao je i pripremao ekipe za takmičenje »Mašinijada« iz programiranja, a dosadašnji rezultat je 5 puta osvojeno prvo mesto u konkurenciji studenata svih mašinskih fakulteta SCG. Kao koordinator Tempus projekata, u periodu 2004. do 2006. godine, u saradnji sa profesorom Manolisom Papadrakisom sa Nacionalnog Tehničkog Univerzita Atine, za oko 50 studenata, organizovao je petnaestodnevni boravak u okviru zajedničkih kurseva iz oblasti računarske simulacije, upravljanja projektima, e-obrazovanja.

• Boravci i usavršavanja u inostranstvu

Godine 1991. boravio je na Harvard School of Public Health (Boston) u statusu "visiting scientist" gde se bavio istraživanjima u oblasti numeričke biomehanike. Godine 1995. boravio je na Nacionalnom Tehničkom Univerzitetu u Atini (NTUA), gde je radio na istraživačkim zadacima vezanim za modeliranje betona u MKE analizi. Počevši od 2001. godine vrlo često (desetak puta godišnje) boravi na NTUA, Politehničkom Univerzitetu Katalonije (UPC) u Barceloni, Univerzitetu Baskije u San Sebastijanu – Španija, Univerzitetu u Žilinama - Slovačka, Univerzitetima u Braunšvajgu, Ahenu, Hanoveru u Nemačkoj. Osim istraživačkih aktivnosti i naučne saradnje, aktivno radi na reformisanju nastavnih planova i nastavnih odnosno studijskih programa uz primenu Bolonjskih preporuka i ECTS sistema.

• Strani jezici

Govori i piše engleski jezik i služi se ruskim jezikom.

Page 4: dr Nenad Grujoviæ

• Objavljeni radovi

Kao autor i koautor objavio je veći broj naučno stručnih radova, u domaćim i međunarodnim časopisima, među kojima su i oni od izuzetnog značaja. Učestvovao je na brojnim konferencijama i skupovima nacionalnog i međunarodnog značaja.

• Učešće u naučno-istraživačkim i razvojnim projektima

Krajem februara 2001. godine sačinio je dokumentaciju za međunarodni projekat Tempus iz oblasti razvoja nastavnih planova i programa iz informatike. Predlog je usvojen i projekat je uspešno realizovan. Kao prodekana za naučno-istraživački rad na fakultetu koordinirao je aktivnosti oko prijavljivanja na veći broj konkursa za projekte nacionalnog značaja. Rezultat je bio angažovanje 96% nastavničkog kadra na projektima i pojačano opremanje, posebno računarskom opremom. U julu 2001. godine ulazi kao rukovodilac u realizaciju naučno-istraživačkog projekta »Hidro-informacioni sistem Trebišnjica«. Realizacija naučne saradnje sa Humbolt Univerzitetom iz Berlina u oblastima vezanim za softverski inženjering počela je 2001. godine pod pokroviteljstvom DAD. Rukovodilac je razvoja softvera na većem broju projekata iz oblasti hidroinformatike, u saradnji sa Institutom “Jaroslav Černi“: HIS Drine (I i II faza), Sistem za automatsku akviziciju podatak na brani Prvonek, Simulacioni model hidroenergetskog sistema Đerdap, HIS Vlasina, Monitoring odvodnjavanja površinskih kopova EPS-a.

B) NAUČNA I STRUČNA AKTIVNOST IZ PRETHODNIH IZBORNIH PERIODA

B1) Magistarska teza i doktorska disertacija

1. Grujović N., (1989), Metodi inkrementalnog rešavanja nelinearnih problema u proračunu konstrukcija, magistarski rad, mentor Prof Miloš Kojić, Mašinski fakultet u Kragujevcu.

2. Grujović N., (1996), Rešavanje kontaktnih problema metodom konačnih elemenata, doktorski rad, mentor Prof Miloš Kojić, Mašinski fakultet u Kragujevcu.

B2) Publikovani radovi do izbora u zvanje docenta

Grupa 1.1

Radovi objavljeni u vodećim domaćim časopisima

1. Kojić M., Slavković R., Grujović N. i Vukićević M., (1994), Implicit Stress Integration for Cam-clay Material, Teorijska i primenjena mehanika, br. 20, 95-118. (1.5 bod)

Page 5: dr Nenad Grujoviæ

Grupa 1.3

Radovi saopšteni na domaćim skupovima

2. Grujović N., Kojić M., Slavković R. and Živković M., (1993), Contact surfaces discretization by finite element method, 20. Jugoslovenski kongres teorijske i primenjene mehanike, 76-79, Kragujevac. (0.25 bodova)

3. Grujović N., Kojić M., Slavković R., Živković M., Mitrović S., Filipović N. i Gojković S.,

(1995), Grafičko pre- i post-procesiranje paketa SAN za linearnu i nelinearnu analizu konstrukcija, provodjenje toplote i mehaniku fluida, CAD forum, 187-192, Novi Sad. (0.25 bodova)

4. Grujović N., Živković M. and Kojić M., (1995), REPORT: Implementation of the Kotsovos

and Pavlović cocrete model in the FE program PAK, Faculty of mechanical engineering, University of Kragujevac, Laboratory for Engineering Software, Kragujevac (0.25 bodova)

5. Grujović N., (1995) Primena metoda konačnih elemenata na dinamičke kontaktne

probleme, Zbornik radova Mašinskog fakulteta u Kragujevcu, Kragujevac (0.25 bodova) 6. Kojić M. i Grujović N., (1988), Iskustva sa postupcima za rešavanje nelinearnih problema

u metodu konačnih elemenata, 18. Jugoslovenski kongres teorijske i primenjene mehanike, 73-76, Vrnjačka Banja. (0.25 bodova)

7. Kojić M. i Grujović N., (1993), Mizesov model anizotropne plastičnosti sa mešovitim

ojačanjem, 20. Jugoslovenski kongres teorijske i primenjene mehanike, Kragujevac. (0.25 bodova)

8. Kojić M., Slavković R., Grujović N. i Vukićević M., (1993), Generaliziation of "Effective-

Stress Function" to the Cam-clay Material Model, 20. Jugoslovenski kongres teorijske i primenjene mehanike, 60-63, Kragujevac. (0.25 bodova)

9. Kojić M., Slavković R., Grujović N. and Živković M., (1994), Domaći program "PAK" za

linearnu i nelinearnu analizu konstrukcija, provođenje toplote i mehaniku fluida, CAD forum, 187-192, Novi Sad. (0.25 bodova)

10. Kojić M., Slavković R., Grujović N. and Živković M., (1995), Proračun kompozitnih

konstrukcija metodom konačnih elemenata u linearnoj i nelinearnoj oblasti, Prvo Jugoslovensko savetovanje "Vlaknima ojačani kompoziti u industriji motornih vozila", 12-19, Mašinski fakultet, Kragujevac. (0.25 bodova)

11. Kojić M., Živković M., Grujović N. and Slavković R., (1995), Elastično-plastična analiza

grednog konačnog elementa deformabilnog poprečnog preseka, 21. Jugoslovenski kongres teorijske i primenjene mehanike, 480-485, Niš. (0.25 bodova)

12. Kojić M., Begović D. and Grujović N., (1995), Implicitna integracija konstitutivnih relacija

za ortotropni model puzanja metala primenom metode osnovnog parametra (GPM), 21. Jugoslovenski kongres teorijske i primenjene mehanike, 480-485, Niš. (0.25 bodova)

13. Živković M., Kojić M., Slavković R. and Grujović N., (1995), Konačni elementi grede

deformabilnog preseka i opšte geometrije, Naučni skup "Mehanika, materijali i konstrukcije", 16-17, Srpska akademija nauka i umetnosti, Beograd. (0.25 bodova)

Page 6: dr Nenad Grujoviæ

Radovi saopšteni na međunarodnim skupovima

14. Kojić M., Grujović N., Slavković R. and Živković M., (1994), Yield Criterion for a General

Anisotropic Plasticity Model with Mixed Hardening, EUROMECH, 2nd European Solid Mechanics Conference, H20, Genoa, Italy. (0.5 bodova)

15. Kojić M., Slavković R., Grujović N. and Živković M., (1995), Implicit Stress Integration

Procedure for the Generalized Cap Model in Soil Plasticity, Complas 4, 1809-1820, Barselona, Spain. (0.5 bodova)

16. Kojić M., Živković M., Grujović N. and Slavković R., (1995), Elastic-plastic analysis of

multilayered orthotropic pipe as a beam superelement with deformable cross-section, Complas 4, 2129-2140, Barcelona, Spain. (0.5 bodova)

17. Kojić M., Slavković R., Grujović N. and Živković M., (1995), A Solution Procedure for

Large Strain Plasticity of the Modified Cam-Clay Material, 4th National Congress on Mechanics, 511-518, Xanthi, Greece. (0.5 bodova)

18. Kojić S., Grujović N. and Živković M., (1994), Nonlinear Analysis of Joint Behaviour

Under Thermal and Hydrostatic Loads for an Arch Dam, Third benchmark workshop on Numerical analysis of dams, Paris, France. (0.5 bodova)

19. Kojić M., Begović D. and Grujović N., (1995), Implicit Stress Integration of Thermo-

Plastic Constitutive Relations for Orthotropic Metals, 4th National Congress on Mechanics, 502-510, Xanthi, Greece. (0.5 bodova)

20. Kojić M., Begović D. and Grujović N., (1995), A Computational Procedure for Implicit

Stress Integration of Anisotropic Thermo-Plastic and/or Anisotropic Creep Constitutive Relations of Metals, Complas 4, 249-260, Barselona, Spain. (0.5 bodova)

21. Maksimović S., Kojić M., Grujović N., Slavković R. and Živković M., (1995), Geometric

and Material Initial Failure of Layered Fiber Reinforced Composite Structures: Numerical and Experimental Study, Complas 4, 1235-1244, Barselona, Spain. (0.5 bodova)

22. Živković M., Kojić M., Slavković R. and Grujović N., (1995), A beam superelement with

deformable cross-section for geometrically nonlinear analysis, 4th National Congres on Mechanics, 453-464, Xanthi, Greece. (0.5 bodova)

Grupa 1.4

Učešće u radu na naučnoistraživačkim projektima

1. Kojić M. i dr., (1981-1985), Nove metode i tehnike u razvoju, projektovanju i eksploataciji mašinskih sistema, Republicka zajednica nauke Srbije i dr. (1.5 bod)

2. Kojić M. i dr., (1986-1990), Razvoj softvera za analizu i projektovanje konstrukcija, Republička zajednica nauke Srbije i dr. (1.5 bod)

3. Kojić M., Slavković R., Živković M. i Grujović N., Razvoj kosmičkih materijala, tehnologija, softvera u kosmičkoj tehnici za potrebe "novog proizvoda", Krušik Valjevo i Mašinski fakultet Kragujevac, sredstva za podsticaj tehnoloskog razvoja SFRJ. (1.5 bod)

Page 7: dr Nenad Grujoviæ

4. Kojić M., Slavković R., Živković M. i Grujović N., Razvoj softvera za analizu Čvrstoce konstrukcija i provodenje toplote, VTI Beograd i Mašinski fakultet Kragujevac. (1.5 bod)

5. Kojić M., Slavković R., Živković M. i Grujović N., (1988-1990), Razvoj softvera za nelinearnu analizu čvrstoće, konstrukcija, VTI Bcogrfld i Mašinski fakultet Kragujevac. (1.5 bod)

6. Kojić M. i dr., (1991-1995), Razvoj metoda i softvera za nelinearnu analizu konstrukcija, 1110, Fond za nauku Srbije. (1.5 bod)

B2) Publikovani radovi sa recenzijama nakon izbora u zvanje docenta

Grupa 1.1

Radovi objavljeni u vodećim međunarodnim časopisima

23. Kojić M., Grujović N., Slavković R. and Živković M., (1996), A General Orthotropic Von Mises Plasticity Material Model with Mixed Hardening: Model Definition and Implicit Stress Integration Procedure, Journal of Applied Mechanics, 63, 376-382. (4.0 boda)

24. Živković M., Kojić M., Slavković R. and Grujović N. (2001), 'A general beam finite element

with deformable cross-section', Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 190, 2651-2680 (4.0 boda)

Grupa 1.2

Monografije i udžbenici objavljeni nakon izbora u zvanje docenta 1. Kojić M., Slavković R., Živković M., Grujović N., (1998), Metod konačnih elemenata I,

ISBN 86-80581-27-5, Mašinski fakultet u Kragujevcu. (10.0 bodova)

2. Divac D., Grujović N., Milovanović M., (1999), Nov simulacioni model za bilansnu analizu

vodoprivrednih sistema – Metodologija, softver i primena, Monografija: Upravljanje vodnim resursima Srbije, Institut za vodoprivredu «Jaroslav Černi», CIP 626/628(497.11)(082) ID=78915340, Beograd. (9.0 bodova)

Grupa 1.3

Radovi saopšteni na domaćim skupovima

25. Slavković R., Živković M., Kojić M. and Grujović N., (1997), Large Strain Elastoplastic Analysis Using Incompatible Displacements, 22. Yugoslav congress of theoretical and applied mechanics, 61-66, Vrnjačka Banja, Yugoslavia. (in Serbian). (0.25 bodova)

26. Kojić M., Bogdanović Z., Slavković R., Živković M. and Grujović N., (1997), A FEM Procedure for Modeling of Structures Containing Rigid Bodies, 22. Yugoslav congress of theoretical and applied mechanics, 29-34, Vrnjačka Banja, Yugoslavia. (in Serbian). (0.25 bodova)

Page 8: dr Nenad Grujoviæ

27. Divac D., Vučković D., Kojić M., Slavković R., Grujović N. and Živković M., (1997), Application of Finite Element Method on modelling process of stress strain changes caused by undrground excavation, 22. Yugoslav congress of theoretical and applied mechanics, Vrnjačka Banja, Yugoslavia. (in Serbian). (0.25 bodova)

28. Divac D., Vučković D., Grujović N., Anđelković V., (1997), Neke mogućnosti modeliranja naponsko-deformacijskog ponašanja stenske mase na pregradnom mestu Bogovina, Saopštenja sa I Kongresa JDVB, 277-283, Budva. (0.25 bodova)

29. Grujović N., Kojić M., Mijailović S., (1997), Jedan trodimenzionalni viskoelastični materijalni model, 22. Jugoslovenski kongres teorijske i primenjene mehanike, 67-71, Vrnjačka Banja. (0.25 bodova)

Radovi saopšteni na međunarodnim skupovima

30. Grujović N., Živković M., Kotsovos M., Pavlović M. and Kojić M., (1997), A Numerical Algorithm for Elastic-Plastic Analysis of One-Parameter Concrete Model, Complas 5,1469-1474, Barcelona, Spain. (0.5 bodova)

31. Grujović N., Slavković R., Živković M. and Filipović N., (1997), Solution of Large Structural Car Models by Finite Element Method, JUMV 16. International conference science and motor vehicles, 171-174, Beograd, Yugoslavia. (0.5 bodova)

32. Slavković R., Kojić M., Grujović N., Živković M. and Obradović D., (1997), Finite Element Modeling of Frontal Car Crash, JUMV 16. International conference science and motor vehicles, 167-170, Beograd, Yugoslavia. (0.5 bodova)

33. Divac D., Vučković D., Živković M. and Grujović N., (1998), Numerical modelling of rock mass stress strain changes caused by underground excavation in the Bor Copper mine, 4th European conference on numerical methods in geotechnical engineering, Udine, Italy. (0.5 bodova)

34. Stefanović S., Grujović N., Đorđević Z., (1998), Analiza kontaktnih naprezanja elastičnih tela, IRMES, Beograd. (0.5 bodova)

35. Živković M., Kojić M., Slavković R. and Grujović N., (2000), Nonlinear FE analysis of shell structures by our beam superelement, IASS-IACM 2000, Fourth International Colloquium on Computation of Shell & Spatial Structures, 1-20, Chania-Crete, Greece. (0.5 bodova)

36. Kojić M., Živković M., Slavković R., Grujović N. and Vlastelica I., (2000), A procedure for large strain elastic-plastic analysis of shells, IASS.IACM 2000, Fourth International Colloquium on Computation of Shell & Spatial Structures, 1-14, Chania-Crete, Greece. (0.5 bodova)

Page 9: dr Nenad Grujoviæ

Grupa 1.4

Učešće u radu na naučnoistraživačkim projektima

7. Kojić M. i dr., (1996-2000), Razvoj novih inženjerskih metoda u mašinstvu i brodogradnji, Ministarstvo za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije, 11M06. (1.5 bod)

8. Vehauc A. sa saradnicima, Kojić M. sa saradnicima: Procena preostalog radnog veka bubnjeva TE KOSOVO A3, 200 MW, 1998. (1.5 bod)

Grupa 1.5

Učešće u komisijama za ocenu i odbranu magistarskih teza

1. Zoran Bogdanović: Rešavanje problema statike i dinamike konstrukcija koje sadrže deformabilna i kruta tela metodom konačnih elemenata, Odluka Naučno-nastavno veća Mašinskog fakulteta u Kragujevcu broj 01-182 od 10.04.1998. godine. (0.75 bodova)

Učešće u komisijama za pisanje izveštaja i podobnosti teme za magistarsku tezu

2. Zoran Bogdanović: Rešavanje problema statike i dinamike konstrukcija koje sadrže deformabilna i kruta tela metodom konačnih elemenata, Odluka Nastavno naučnog veća Mašinskog fakulteta u Kragujevcu broj 01-324/1 od 12.06.1997. godine. (0.25 bodova)

3. Sonja Stefanović: Uticaj elastičnih deformacija i unutrašnjeg radijalnog zazora na nosivost ležaja, Odluka Naučno-nastavno veća Mašinskog fakulteta u Kragujevcu broj 01-32/3 od 29.01.1998. godine. (0.25 bodova)

Page 10: dr Nenad Grujoviæ

C) AKTIVNOSTI KANDIDATA U MERODAVNOM VREMENSKOM PERIODU

Grupa 1.1

Naučni radovi objavljeni u vodećim časopisima nacionalnog značaja

37. Divac D., Grujović N. (2004), Koncepcija simulacionog modela sliva Drine, časopis Vodoprivreda, vol. 36, no. 1-2/2004, Beograd, str. 77-86, 2004. (1.5 bod)

38. Grujović N., Divac D. (2004), Numeričke procedure i algoritmi simulacionog modela sliva Drine, časopis Vodoprivreda, vol. 36, no. 1-2/2004, Beograd, str. 123-130 (1.5 bod)

39. Đorđević B., Grujović N., Divac D. (2004), Optimizacija i estimacija pri planiranju i upravljanju u sistemu Drine, časopis Vodoprivreda, vol. 36, no. 1-2/2004, Beograd, str. 187-202 (1.5 bod)

40. Divac D., Grujović N., Đorđević B. (2004), Uloga i koncepcija distributivnog hidro-informacionog sistema za podršku integralnom upravljanju vodama sliva Drine, časopis Vodoprivreda, vol. 36, no. 1-2/2004, Beograd, str. 7-20 (1.5 bod)

Naučni radovi objavljeni u vodećim međunarodnim časopisima

41. Zivkovic M., Kojic M., Slavkovic R. and Grujović N. (2001), A general beam finite element with deformable cross-section, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 190, 2651-2680. (5.0 bodova)

42. Mandić V., Stefanović M., Živković M., Grujović N., Mišić B., FE analysis of tube forming process with experimental verification, JAMME, Vol 18, ISSUE 1-2, September-October, 2006, 303-306. (1.0 bod).

Analiza radova iz grupe 1.1

Naučni radovi objavljeni u vodećim časopisima nacionalnog značaja

37. Divac D., Grujović N. (2004), Koncepcija simulacionog modela sliva Drine, časopis Vodoprivreda, vol. 36, no. 1-2/2004, Beograd, str. 77-86, 2004.

Prikazan je simulacioni model, koji je osnovni deo kompleksnog softvera i predstavlja jezgro distribuiranog sistema za podršku integralnom upravljanju vodama sliva reke Drine. Raspoloživi podaci o svim objektima i merenim veličinama nalaze se u bazi podataka. Prenos vode između pojedinih entiteta u simulacionom modelu se vrši saglasno pravilima ugrađenim u proračunske softverske module, a uslovljen je prirodnim zakonima i usvojenim pravilima prenosa prema definisanim zahtevima. Radi se o modeliranju formiranja proticaja od padavina uzimanjem u obzir uticaj snega, reljefa i zemljišta, modeliranju tečenja kroz prirodne vodotoke u skladu sa morfološkim performansama, modeliranju promena uslova tečenja u funkciji vremena, modeliranju složenih upravljačkih kriterijuma i dr.

Page 11: dr Nenad Grujoviæ

38. Grujović N., Divac D. (2004), Numeričke procedure i algoritmi simulacionog modela sliva Drine, časopis Vodoprivreda, vol. 36, no. 1-2/2004, Beograd, str. 123-130

U radu su prikazane numeričke procedure i algoritmi simulacionog modela sliva Drine. Osnovni algoritamski slučajevi su postavljeni za sve forme podsistema koje se mogu pojaviti u proizvoljno definisanim konfiguracijama sistema. Kako je u opštem slučaju sistem nelinearan sa dosta diskontinualnih funkcionalnih zavisnosti, primenjena je inkrementalno-iterativna numerička šema za izračunavanja u vremenskom domenu. Da bi se prevazišla suviše kompleksna aktivnost na definisanju pojedinačnih pravila distribucije unutar sistema od strane korisnika simulacionog modela, razvijena je automatizovana logika distribucije uz poštovanje prioriteta pojedinačnih entiteta.

39. Đorđević B., Grujović N., Divac D. (2004), Optimizacija i estimacija pri planiranju i upravljanju u sistemu Drine, časopis Vodoprivreda, vol. 36, no. 1-2/2004, Beograd, str. 187-202

U radu se razmatraju se načini formalizacije ciljnih struktura, sa ciljem najvišeg reda koji se definiše kao "integralno uređenje, korišćenje i zaštita sliva reke Drine", koji se zatim u vidu granatog stabla dekomponije na sve podrobnije ciljeve svih korisnika prostora. Nakon dekompozicije sistema prikazuju se osnovni tipovi preslikavanja u pojedinim delovima sistema. Razmatra se proces odlučivanja u svim fazama upravljanja, sa determinisanjem zadataka na nivou donošenje odluka i na tehničkom nivoa, na kome se obavlja modeliranje, estimacija i valorizacija/optimizacija upravljanja, kao priprema za proces donošenja odluka. Razmatraju se zadaci optimizacije, pri čemu se posebno analiziraju kriterijumi koji su najupotrebljiviji u procesu planiranja i eksploatacije sistema u slivu Drine. Analizira se i uloga spoljnih estimatora, i prikazuje poboljšanje upravljanja kao rezultat dobijanja prognoze realizacije ulaznih vektora u sistemu.

40. Divac D., Grujović N., Đorđević B. (2004), Uloga i koncepcija distributivnog hidro-informacionog sistema za podršku integralnom upravljanju vodama sliva Drine, časopis Vodoprivreda, vol. 36, no. 1-2/2004, Beograd, str. 7-20

Značajan vodni potencijal sliva reke Drine nije u dovoljnoj meri iskorišćen. Veoma važan korak u integralnom upravljanju vodama na slivu reke Drine jeste uvođenje distribuiranog sistema za podršku upravljanju, kao informatičke, tehničke i ekspertske podrške odlučivanju. U radu je prikazana koncepcija savremenog i složenog distributivnog hidro-informacionog sistema, koji obuhvata akviziciju, obradu i arhiviranju podataka, kao i softver koja objedinjuje sve delove sistema. Centralni deo softvera je matematički model sistema i procesa, sa ciljem da korisniku pruži relevantne informacije koje su potrebne za donošenje ekspertske odluke o daljem razvoju i unapređenju sistema ili adekvatnom upravljanju u realnom vremenu. Da bi se prevazišla suviše kompleksna aktivnost na definisanju pojedinačnih pravila distribucije unutar sistema od strane korisnika simulacionog modela, razvijena je automatizovana logika distribucije uz poštovanje prioriteta pojedinačnih entiteta.

Naučni radovi objavljeni u vodećim međunarodnim časopisima 41. Živkovic M., Kojić M., Slavković R. and Grujović N. (2001), A general beam finite element with deformable cross-section, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 190, 2651-2680.

Page 12: dr Nenad Grujoviæ

U ovom radu prikazan je opšti gredni element. Formulacija se oslanja na predpostavku da se strukturi odziv grednog elementa može opisati koristeći običnu gredu i teoriju 3D kontinuuma. Ponašanje grede je predstvavljeno preko stepeni slobode globalnih čvorova na referentnim osama, a lokalni efekti su uzeti u obzir preko relativnih pomeranja čvorova u poptrečnom preseku definisanjem unutrašnjih i spoljašnjih deformacija poprečnog preseka. Ovde su prikazani konzistentini izvodi malih i velikih pomeranja u inkrementalnoj analizi. Poprečni presek je modeliran segmentima (poprečni elementi) i moze biti proizvoljnog oblika, uključujući različite debljine. Element je formulisan kao superelement koji se sastoji od izoparametarskog podelementa (3D ljuska ili greda) sa relativnim pomeranjima kao unutrašnjim stepenima slobode grupe elemenata koja se tretira kao podstruktura. Relativna pomeranja mogu biti translacije i rotacije u zavisnosti od tipa podelementa. Kontinuitet relativnih pomeranja je postignut preko grupe elemenata, a veza grednih elemenata sa drugim grupama konačnih elementa data je preko globalnih (grednih) stepeni slobode. Inkopatibilna generalizovana pomeranja su inplementirana u podelemente da bi se poboljšalo njihovo ponašanje. Spoljašnja opterećenja elementa mogu pripadati globalnim čvorovima ili čvorovima u poprečnom preseku. Predloženi gredni superelement lako se primenjuje u MKE softverskim paketima (kao što je naš program PAK) i u pre i u post procesiranju. Brojni tipični primeri ilustruju tačnost rezultata dobijenih korišćenjem grednog superelementa u linearnoj i geometrijski nelinearnoj analizi. 42. Mandić V., Stefanović M., Živković M., Grujović N., Mišić B., FE analysis of tube forming process with experimental verification, JAMME, Vol 18, ISSUE 1-2, September-October, 2006, 303-306. U zatvorenim sistemima podmazivanja prisutni su brojni tribološki faktori među kojima su mnogi promenljivi za vreme procesa, a pored toga su i u određenim međuzavisnostima, što ceo problem čini veoma kompleksnim. Dobijeni rezultati ukazuju na kompleksni uticaj izabranih parametara analize procesa presovanja (geometrija alata, hrapavost kontaktne površine, alat i materiajl delova, visoki kontaktni pritisci, podmazivanje kontaktnih površina, factor deformacije i td.) pri određenoj sili presovanja.

Grupa 1.2

Monografije nacionalnog značaja

3. Nenad Grujović: Numeričko rešavanje kontaktnih problema, ISBN 86-80581-58-5, Mašinski fakultet u Kragujevcu. (11 bodova)

Udžbenici

4. Grujović N., Dimirijević V., Milivojević N., (2005) Primena računara MS Office, ISBN 86-80581-72-0, Mašinski fakultet u Kragujevcu (9.0 bodova)

5. Grujović A., Grujović N., (2006) Osnovi tehnike mernih sredstava 2, ISBN 86-80581-38-0, Mašinski fakultet u Kragujevcu (9.0 bodova)

6. Grujović A., Grujović N., (2006) Osnovi tehnike mernih sredstava 3, ISBN 86-80581-38-9, Mašinski fakultet u Kragujevcu (9.0 bodova)

7. Grujović N., (2004) Brza izrada prototipova, skripta, CIT Mašinski fakultet u Kragujevcu.

8. Grujović N. i dr., (2004) Ciljno orijentisano kreiranje i upravljanje projektima, skripta, CIT Mašinski fakultet u Kragujevcu

9. Grujović N., (2005) Videokonferencije, skripta, CIT Mašinski fakultet u Kragujevcu.

Page 13: dr Nenad Grujoviæ

Analiza radova iz grupe 1.2

3. Nenad Grujović: Numeričko rešavanje kontaktnih problema, Mašinski fakultet u Kragujevcu, Sestre Janjić 6, Kragujevac, ISBN 86-80581-58-5, Odlukom veća Mašinskog fakulteta u Kragujevcu br. 01-2609/1 od 07. septembra 2006. godine odobreno za štampu kao monografija. Tekst pod naslovom “Numeričko rešavanje kontaktnih problema“ je izložen razumljivo i koncizno, sa slikama koje ilustruju i prate sadržaj i bogatom bibliografijom. Sadržaj je raspoređen u 7 poglavlja. U uvodnom delu opisana je osnovna problematika kontaktnih problema u mehanici i tehnici. Pregledno su date opšte koncepcije rešavanja s obzirom na fizičke principe, na oblasti primene i na njihove numeričke karakteristike. U prvom poglavlju sistematično su izloženi osnovni koncepti u rešavanju kontaktnih problema korišćenjem Lagranžeovih množilaca, penalti formulacije kao i mešovitog postupka. Izvršena je sistematizacija prema domenu na ravanske i osnosimetrične kontakte i na kontakte u trodimenzionom prostoru. Drugo poglavlje je detaljna razrada dvodimenzionog kontakta sa neophodnim izvođenjima i definicijama kinematike 2-D kontakta, diskretizacije 2-D kontaktnim elementima, definisanim potencijalom kontaktnih sila diskretizovanih kontaktnih površi, sa i bez klizanja, detaljnim prikazom matrica koeficijenata i vektora 2-D kontaktnih konačnih elemenata i konačno, elementima logike i algoritmima koji se koriste u razvijenim softverima za računarske simulacije kontaktnih problema. Sledi generalizacija prikazanih elemenata za slučaj sa proizvoljnim brojem čvorova kojima se diskretizuje kontaktna površ. U trećem poglavlju su, analogno prethodnom poglavlju, obrađeni postupci i konačni elementi za rešavanje trodimenzionog kontaktnog problema. Četvrto poglavlje sadrži suštinske postavke i procedure koje sačinjavaju okruženje u kome se vrši simulacija kontaktnih procesa deformabilnih tela primenom MKE. Na nivou nelinearnog sistema konačnih elemenata, razmatra se integracija u vremenskom domenu i to: statička inkrementalna analiza kao specijalan slučaj, eksplicitna vremenska integracija dinamičkih jednačina i implicitna vremenska integracija dinamičkih jednačina. Postupci iterativnog rešavanja sa posebnim osvrtom na učešće kontaktnih elemenata u sistemu, kao i inovativni postupci koji doprinose stabilnijem i efikasnijem rešavanju su opisani sa jasnim preporukama u izboru parametara numeričkog postupka kao i raspoloživim kriterijumima konvergencije dobijenih numeričkih rezultata. U petom poglavlju se prikazuje problematika kontakta pri sudaru. Za takve simulacije je predočena neophodnost korigovanja standardnih procedura vremenske integracije i skladu sa tim prikazan postupak korigovanja brzina i ubrzanja kontaktnih čvorova pri sudaru. Šesto poglavlje sadrži prikaz odnosa kontaktnih pojava i materijalne nelinearnosti u modelima. Izloženi su opšti koncepti integracije napona, a potom je detaljno prikazano više materijalnih modela koji se primenjuju u tehničkoj praksi. Poslednje, sedmo poglavlje, kroz veći broj rešenja realnih problema iz prakse, dobijenih kompjuterskom simulacijom, na atraktivan način ilustruje sve prethodno teorijski tretirane koncepte i pruža uvid u moguće pristupe i alate koji su na raspolaganju ali i neophodnost i smernice daljih istraživanja i razvoja u oblasti kompjuterske simulacije kontaktnih problema. 4. Grujović N., Dimirijević V., Milivojević N., (2005) Primena računara MS Office, ISBN 86-80581-72-0, Mašinski fakultet u Kragujevcu Knjige ima sledeća poglavlja: Osnovni pojmovi, Osnove rada na računaru, Uređenje teksta uz pomoć kompjutera, Korišćenje kompjutera za tabelarno prikazivanje i obradu podataka, Predstavljanje podataka i pravljenje prezentacija, Korišćenje računara za skupljanje informacija i komunikaciju. U prvom poglavlju su date definicije osnovnih informatičkih pojmova. Detaljno su opisani sastavni delovi računara i značaj softvera za njegov rad. Ukazano je na potrebu zaštite podataka i značaj

Page 14: dr Nenad Grujoviæ

borbe protiv računarskih virusa. Date su osnovne informacije o računarskim mrežama, kao i o zastupljenosti računara u svakodnevnom životu. U drugom poglavlju su prikazani osnovni principi rada na računaru i rada sa datotekama. Opisane su osnovne karakteristike operativnog sistema Windows i rada u njemu, kao i postupci podešavanja radnog okruženja. Detaljno su prikazane tehnike upravljanja datotekama, a posebna pažnja posvećena je korišćenju programa Windows Explorer i mogućnostima koje on pruža pri upravljanju datotekama. Treće poglavlje detaljno opisuje mogućnosti programa MS Word u obradi teksta. Čitaocu je detaljno predstavljen način korišćenja ovog programa. Opisani su postupci unosa teksta i njegovog uređenja. Dat je pregled operacija koje korisniku programa MS Word omogućavaju uređenje dokumenata i njegovo štampanje. U ovom poglavlju su opisane i neke napredne tehnike koje se odnose na rad sa tabelama, slikama, crtežima i dijagramima u MS Word dokumentima. Osnovne karakteristike rada u programu MS Excel date su u četvrtom poglavlju. Obrađene su osnovne tehnike rada sa MS Excel tabelarnim proračunima i sa radnim listovima u njima. Detaljno su opisani postupci unosa podataka i kreiranja matematičkih formula. Prikazane su operacije koje korisniku programa MS Excel omogućavaju uređenje izgleda radnih listova, pronalaženje i zamenu podataka, kao i formatiranje podataka. Posebna pažnja posvećena je radu sa formulama i funkcijama. Opisane su i napredne tehnike koje korisniku programa MS Excel omogućavaju rad sa slikama i drugim grafičkim elementima. Postupak kreiranja grafikona i podešavanja njihovih karakteristika prikazan je pregledno i detaljno. Peto poglavlje omogućava čitaocu da se upozna sa tehnikom kreiranja prezentacija u programu MS PowerPoint. Predstavljeni su načini formiranja i uređivanja slajdova, kao i postupak dodavanja teksta, slika, grafikona i dijagrama u prezentacije. Demonstrirani su osnovni načini animiranja slajdova u prezentaciji, a detaljno je objašnjen način podešavanja za prikazivanje i samog prikazivanja kreirane PowerPoint prezentacije. U poslednjem, šestom poglavlju se omogućava čitaocu da sagleda mogućnosti računara u pogledu pronalaženja informacija i komunikacije. Pored opštih informacija o Internetu, izneti su osnovni podaci o radu sa programom Internet Explorer. Detaljno je opisan način pretraživanja Interneta i pronalaženja željenih informacija korišćenjem Internet pretraživača. Posebna pažnja posvećena je korišćenju elektronske pošte, savremenog servisa za komunikaciju pomoću računara. Korišćenje programa MS Outlook za rad sa elektronskom poštom, kreiranje i slanje poruka elektronske pošte objašnjeni su u ovom poglavlju na jednostavan i razumljiv način. 5. Grujović A., Grujović N., (2006) Osnovi tehnike mernih sredstava 2, ISBN 86-80581-38-0, Mašinski fakultet u Kragujevcu Tekst pod naslovom Tehnička merenja -II-, Osnovi tehnike mernih srestava izložen je na 299 stranica sa 241 slikom, sa indeksom pojmova i bibliografijom sa 82 naslova. Sadržaj rukopisa raspoređen je u 10 poglavlja. U prvom, uvodnom poglavlju, opisana je uloga mernih sredstava u oblasti tehničke metrologije. Pregledno je data opšta podela mernih sredstava s obzirom na fizičke principe delovanja, na oblasti primene i na njihove tehničko-tehnološke karakteristike. U drugom poglavlju sistematično je data definicija mernih davača, mernih senzora, detektora i pretvarača, kao i njihova uloga u mernim uređajima i sistemima, u sistemima automatskog upravljanja i u robotici. Treće poglavlje se odnosi na merne sprege – potenciometarsku, merne mostove, merne sprege s logometrom – i kompenzatore jednosmernog napona. U četvrtom poglavlju su obrađeni merni pojačavači, njihova svojstva, strukturne šeme, i osnovni parametri. Posebno su razmatrani pojačavači jednosmernih signala, diferencijalni pojačavači, operacioni, elektrometarski i pojačavači s transpozicijom učestanosti. U petom poglavlju su izloženi teorija modulacija – amplitudske, fazne, frekvencijske i impulsne – i strukture odgovarajućih modulatora i demodulatora, a posebno su opisani i merni pretvarači – naponsko frekvencijski i frekvencijsko naponski, pretvarači s pneumatskim izlazom i pretvarači s električnim izlazom – i pretvarači signala – elektro pneumatski i naponsko strujni pretvarači. Šesto poglavlje se

Page 15: dr Nenad Grujoviæ

odnosi na prenosne sisteme i telemerenja. Izloženi su kontaktni i beskontaktni prenosi mernih signala, prenos signala po fizičkim vodovima i radio prenos mernih signala. U sedmom poglavlju su izloženi analogni merni uređaji, analogni pokazivači – instrument s kretnim kalemom, instrument s ukrštenim kalemima, kompenzacioni pokazivači i katodni osciloskop – i analogni registratori – vremenski pisači, koordinatni pisači i magnetski registratori. Zbog svojih specifičnosti za primenu u merenjima u osmom poglavlju su posebno izloženi laseri, njihove fuizičke osnove, opšte karakteristike i izvori laserskog značenja. Digitalna merila i merni sistemi sa njihovim osnovnim karakteristikama, elementima i strukturama sistematično su izloženi u devetom poglavlju rukopisa. U desetom poglavlju, u okviru sistema s računarskom podrškom, je dat prikaz programabilnih merila, uključujući arhitekturu mikroprocesora i mikroraču-nara, digitalni prenos podataka i inteligentne davače. Kao dopuna uz osam poglavlja data su i ukupno 39 priloga od kojih 9 predstavljaju detaljnije analize, 6 su primeri – zadaci sa rešenjima, a u 18 priloga su dati ilustrativni prikazi mernih sredstava iz kataloga proizvođača. Potrebno je istaći da je jednaka pažnja posvećena kako mernim sredstvima u analognoj tehnici tako i merilima i mernim sistemima u digitalnoj tehnici, rukovodeći se činjenicom da su u eksploataciji još uvek brojna sredstva u analognoj tehnici, ali da su istovremeno u sve većoj meri u primeni digitalna merna sredstva. 6. Grujović A., Grujović N., (2006) Osnovi tehnike mernih sredstava 3, ISBN 86-80581-38-9, Mašinski fakultet u Kragujevcu Tekst pod naslovom Tehnička merenja -III-, Osnovi tehnike merenja izložen je na 297 stranica sa 246 slika, sa indeksom pojmova i bibliografijom sa 98 naslova. Sadržaj je raspoređen u 19 poglavlja. U prvom, uvodnom poglavlju, definisan je osnovni princip merenja i izloženi su osnovni pojmovi o metodama i postupcima merenja, a posebno su prikazane i prednosti električnih metoda merenja. Na početku svakog od ostalih 18 poglavlja, koja se odnose na principe, metode i postupke tehničkih merenja pojedinih fizičkih veličina, date su definicije tih veličina i odgovarajuće jedinice mere. U drugom poglavlju, uz prethodno datu definiciju dužine, sistematično su izloženi principi i metode merenja dužina, i translatornih i ugaonih pomeraja: mehanički, optički, fluidički, električki, pomoću ultrazvuka, radarski i pomoću lasera. Treće poglavlje se odnosi na merenje vremena i učestanosti, a posebno na merenje vremenske periode periodično promenljivih signala i na merenje vremenskih intervala. U četvrtom poglavlju je obrađeno merenje mehaničkih napona i sile, a u petom poglavlju – merenje obrtnog momenta. Šesto poglavlje se odnosi na različite metode merenja brzine pri pravolinijskom kretanju i na merenje ugaone brzine. U sedmom poglavlju je izloženo merenje mehaničke snage i stepena iskorišćenja. Merenje ubrzanja pri translatornom kretanja i merenje ugaonih ubrzanja izloženi su u osmom poglavlju. U devetom poglavlju sistematično su izloženi podela i karakteristike vibracija i udara i odgovarajuće tehnike merenja. Posebno je izložena i analiza vibracija. Deseto poglavlje se odnosi na merenje pritiska u fluidima primenom različitih mernih sredstava i metoda merenja. U jedana-estom poglavlju su izložene različite metode merenja nivoa tečnosti i merenje nivoa rasutih materijala. Metode merenja brzine, protoka i količine fluida izložene su u dvanaestom poglavlju. Sa posebnom pažnjom, u okviru trinaestog poglavlja, obrađene su kontaktne i beskontaktne metode merenja temperature. Merenje potrošnje toplotne energije izloženo je u četrnaestom poglavlju. U petnaestom poglavlju su izložene metode merenja vlažnosti i sadržaja vode. Šesnaesto poglavlje se odnosi na metode merenja pH vrednosti. U sedamnaestom poglavlju je izložena tehnička analiza gasova. Osamnaesto poglavlje se odnosi na akustička merenja. Fotometrija je izložena u devetnaestom poglavlju. Kao dopuna uz 19 poglavlja data su i ukupno 54 priloga od kojih 3 predstavljaju detaljnije analize, 7 su primeri – zadaci sa rešenjima, a u 15 priloga su dati prikazi mernih sredstava iz kataloga proizvođača.

Page 16: dr Nenad Grujoviæ

Grupa 1.3

Učešće na domaćim naučnim skupovima

43. Divac D., Grujović N., Bosanac N. (2003), Moguća uloga distribuiranih sistema za podršku integralnom upravljanju vodama na primeru sliva Drine, II kongres Jugoslovenskog društva za visoke brane, Zbornik radova – Knjiga 1, 07.-10.10.2003., Kladovo, str. 95-102 (0.25 bodova)

44. Divac D., Vučković D., Grujović N., Grujović A., Milojković B. (2003), Sistem za osmatranje u realnom vremenu na brani Prvonek kod Vranja, II kongres Jugoslovenskog društva za visoke brane, Zbornik radova – Knjiga 2, 07.-10.10.2003., Kladovo, str. 557-564 (0.25 bodova)

45. Slavković R., Živković M., Grujović N., Vujanac R., Jovičić G., The application of finite elements method in modern engineering practice, Konferencija Savremena Građevinska Praksa 2004., FTN Novi Sad, Institut za građevinarstvo, Novi Sad, 15.-16. april 2004. (0.25 bodova)

46. Divac D., Grujović N., Vučković D., Arsić M. (2004), Informacioni sistem brane Prvonek, Međunarodna konferencija “Savremena elektromašinska oprema i upravljanje sistemima vodovoda i kanalizacije”, Vrnjačka Banja, 06-08.10.2004., str. 265-269 (0.25 bodova)

47. Divac D., Grujović N., Simić Z., Milivojević N., Hydro-information system „Drina” softver for supporting intergrated water management in the Drina river basin, Upravljanje sistemima savremene elektromašinske opreme i tehnička regulativa u oblasti vodovoda i kanalizacije (VIK),Vrnjačka Banja, 16-18.10.2006. (0.25 bodova)

Učešće na međunarodnim naučnim skupovima

48. Živković M., Jovičić G., Slavković R., Grujović N., A numerical procedure for structure life assessment, First International Conference on Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering, held in Santorini Island, Greece from may 25-27, 2005. (0.5 bodova)

49. Pavlović A., Živković M., Vulović S., Grujović N., Strength Analysis of Safety Cage, 5th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, 10-13. Maj 2006., Puchov, Slovakia. (0.5 bodova)

50. Đorđević N., Živković M., Vulović S., Grujović N., Comparative Analysis of FEM Software in solving dinamic problems, 5th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, 10-13. Maj 2006., Puchov, Slovakia. (0.5 bodova)

51. Živković M., Slavković R., Kojić M., Grujović N., Vuković M., Elastic-plastic analysis of spot-welded thin-walled structures, VIII International Conference on Computational Plasticity, COMPLAS VIII, CIMNE, Barcelona, 2005. (0.5 bodova)

52. Vulović S., Zivković M., Grujović N., Slavković, R., The 3D contact problems based on the penalty method, First South-East European Conference on Computational Mechanics, SEECCM-06, 28-30 June, Kragujevac, 2006. (0.5 bodova)

53. Vulović S., Živković M., Grujović N., Mandić V., The Conatact Problems Based the Penalty Method, 31. Savetovanje proizvodnog mašinstva sa međunarodnim učešćem, Kragujevac, 19-21. Septembar 2006. (0.5 bodova)

Page 17: dr Nenad Grujoviæ

54. Grujović N., Milivojević N., Milivojević V., Dimitrijević V., Grujović Đ., Experiences in Rapid Prototyping with 3D printing Technology, 31. Conference on production Engineering, Kragujevac, 19-21.09.2006. (0.5 bodova)

Analiza radova kandidata iz grupe 1.3

Učešće na domaćim naučnim skupovima 43. Divac D., Grujović N., Bosanac N. (2003), Moguća uloga distribuiranih sistema za podršku integralnom upravljanju vodama na primeru sliva Drine, II kongres Jugoslovenskog društva za visoke brane, Zbornik radova – Knjiga 1, 07.-10.10.2003., Kladovo, str. 95-102 U radu je prikazana moguća uloga distribuiranog sistema za podršku upravljanju, kao informatičke, tehničke i ekspertske podrške odlučivanju. Distribuirani sistem za podršku upravljanju vodama sliva reke Drine sastojao bi se od više delova koje su u međusobnoj interakciji, ali se može uslovno podeliti na dve krupne celine: sistem za akviziciju, prenos i arhiviranje podataka i kompleksni simulacioni, optimizacioni i prognostički model. Korišćenjem distribuiranih računarskih sistema uvela bi se mogućnost da se na većem broju lokacija nalaze računarski resursi, kao i da podaci budu raspoređeni na više mesta, tako da se upravljanje fizičkim ili logičkim resursima vrši istovremeno sa više strana. 44. Divac D., Vučković D., Grujović N., Grujović A., Milojković B. (2003), Sistem za osmatranje u realnom vremenu na brani Prvonek kod Vranja, II kongres Jugoslovenskog društva za visoke brane, Zbornik radova – Knjiga 2, 07.-10.10.2003., Kladovo, str. 557-564 U radu je prikazan koncept savremenog oskultacionog i informacionog sistema na brani Prvonek kod Vranja, koji omogućava korisniku donošenje adekvatnih odluka u različitim uslovima eksploatacije. Generalni cilj je optimalno korišćenje resursa i efikasno upravljanje objektom. Sistemom je obuhvaćeno automatsko merenje, akvizicija, prenos i arhiviranje odgovarajućih mernih veličina, njihova obrada i interpretacija, kao i modeliranje relevantnih procesa i pojava. 45. Slavković R., Živković M., Grujović N., Vujanac R., Jovičić G., The application of finite elements method in modern engineering practice, Konferencija Savremena Građevinska Praksa 2004., FTN Novi Sad, Institut za građevinarstvo, Novi Sad, 15.-16. april 2004. MKE je danas najopštiji numerički metod, koji se primenjuje gotovo u svim naukama, a posebno u inženjerskim oblastima poput: mašinstva, građevine, biomedicine, elektrotehnike, itd. U okviru ovog rada dat je pregled nekih mogućnosti primene metode konačnih elemenata na realnim konstrukcijama. Svi primeri, primene metode konačnih elemenata, koji su u radu izloženi urađeni su primenom softverskog paketa PAK. Za ilustraciju mogućnosti primene sofvterskog paketa PAK dat je primer filtracione i naponsko-deformacione analize interakcije brane i stenske mase; potom definisanje polja ugiba, polja efektivnih napona, polja pomeranja i efektivnog napona od seizmičkih sila kod tankozidne konstrukcije. Takođe je u radu prikazana primena softverskog paketa PAK u mehanici loma. Na kraju ovog rada zaključeno je da razvoj domaćeg softverskog paketa PAK ima značaj za školovanje generacija inženjera na osnovnim i poslediplomskim studijama i praćenje svetskih trendova u oblasti proračunske mehanike, a u primeni kod realnih problema pruža veliku fleksibilnost i mogućnost dogradnje prema potrebama korisnika.

Page 18: dr Nenad Grujoviæ

46. Divac D., Grujović N., Vučković D., Arsić M. (2004), Informacioni sistem brane Prvonek, Međunarodna konferencija “Savremena elektromašinska oprema i upravljanje sistemima vodovoda i kanalizacije”, Vrnjačka Banja, 06-08.10.2004., str. 265-269 U radu je prikazan koncept savremenog informacionog sistema koji se realizuje na brani Prvonek kod Vranja. Sistem omogućava korisniku donošenje adekvatnih odluka u različitim uslovima eksploatacije. Generalni cilj je optimalno korišćenje resursa i efikasno upravljanje objektom. Sistemom je obuhvaćeno automatsko merenje, akvizicija, prenos i arhiviranje odgovarajućih mernih veličina, njihova obrada i interpretacija, kao i modeliranje relevantnih procesa i pojava. 47. Divac D., Grujović N., Simić Z., Milivojević N., Hydro-information system „Drina” softver for supporting intergrated water management in the Drina river basin, 2006. Značajan vodni potencijal sliva reke Drine nije u dovoljnoj meri iskorišćen. Veoma važan korak u integralnom upravljanju vodama na slivu reke Drine jeste uvođenje distribuiranog sistema za podršku upravljanju, kao informatičke, tehničke i ekspertske podrške odlučivanju. U radu je prikazana koncepcija savremenog i složenog distributivnog hidro-informacionog sistema, koji obuhvata akviziciju, obradu i arhiviranju podataka, kao i softver koji objedinjuje sve delove sistema. Centralni deo softvera je matematički model sistema i procesa, sa ciljem da korisniku pruži relevantne informacije koje su potrebne za donošenje ekspertske odluke o daljen razvoju i unapređenju sistema ili adekvatnom upravljanju u realnom vremenu.

Učešće na međunarodnim naučnim skupovima 48. Živković M., Jovičić G., Slavković R., Grujović N., A numerical procedure for structure life assessment, First International Conference on Computational Methods for Coupled Problems in Science and Engineering, held in Santorini Island, Greece from may 25-27, 2005. U okviru ovog rada dat je prikaz savremenih numeričkih metoda, koje su ugrađene u softverski paket PAK, razvijen u Laboratoriji za inženjerski softver Mašinskog fakulteta u Kragujevcu, a koje se koriste između ostalog i u mehanici loma. Pažnja je posvećena načinu određivanja faktora intenziteta napona za oblik I i II deformisanja pri ravanskom stanju napona i deformacije. Numerički razvoj J-integrala je izvrešen primenom J-EDI metode, kojom se vrši prevođenje konturnog u površinski, odnosno, zapreminski ukoliko se vrši modeliranje 3D modela. Komponente J-integrala prvo se proračunavaju u globalnom koordinatnom sistemu, jer se vrednosti pomeranja, napona i deformacija, primenom MKE metode, dobijaju u globalnom koordinatnom sistemu. U radu je prikazana transformacija komponenti J-integrala iz globalnog u lokalni koordinatni sistem vezan za vrh prsline. Ova transformacija je neophodna radi definisanja faktora intenziteta napona koji odgovaraju obliku I i II deformisanja prsline. Takođe su u radu prikazane funkcije poboljšanja u aproksimaciji polja pomeranja, radi simulacije odgovarajućeg pomeranja, a samim tim i naponskog stanja oko vrha prsline. Jedno od poglavlja rada posvećeno je proceni veka trajanja usled zamora pri mešovitom obliku opterećenja, tj., rastu prsline koji definišemo korišćenjem ekvivalentnog faktora intenziteta napona.U poslednjem poglavlju rada dat je test primer kose ivične prsline kao i rezultati za numerički dobijene vrednosti faktora intenziteta napona koje su upoređene sa anlitičkim rešenjem kao i sa rešenjem koje pruža komercijalni softver COSMOS. Takođe je u cilju prikaza mogućnosti koje pruža razvijeni softver izvršena analiza širenja prsline na kućištu turbine. 49. Pavlović A., Živković M., Vulović S., Grujović N., Strength Analysis of Safety Cage, 5th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, 10-13. Maj 2006., Puchov, Slovakia.

Page 19: dr Nenad Grujoviæ

Zaštitni kavez predstavlja jedan od najvažnijih delova opreme sportskih automobila. Mora biti izrađen tako da absorbuje kineticku energiju i na taj način smanji povredu vozača. Uvođenje svetskog standarda za zaštitni kavez, u proizvodnju automobila jedne od nasih kompanija, bila je glavna motivacija za ovaj rad. Za vreme trke, automobili sa zaštitnim kavezom (poznatim kao: roll-bar) moraju biti potpuno sigurni, naročito u slučaju prevrtanja ili sudara. U ovom slučaju nismo imali rezultate ubrzanog testa izdržljivosti niti bilo koji dokaz da će konstrukcija da izdrži udar. Konstrukcija je morala biti izmodelirana u software-u CATIA kao ljuska. Geometrijska i materijalna nelinearna analiza su urađene korišćenjem software-a PAK. Korišćenjem metode zadavanja pomeranja dobili smo kritičnu silu koju konstrukcija može da izdrži. Ovi rezultati dali su neophodnu čvrstocu i factor sigurnosti, a optimalni rezultati su postignuti korišćenjem matreijala sa boljim karakteristikama. Procedura koja je korišćena u ovom radu smanjuje broj testiranja i njihove troškove. 50. Đorđević N., Živković M., Vulović S., Grujović N., Comparative Analysis of FEM Software in solving dinamic problems, 5th Youth Symposium on Experimental Solid Mechanics, 10-13. Maj 2006., Puchov, Slovakia. U ovom radu su prikazane dve različite numeričke metode, koje su prikazane u softverskom paketu PAK i koje mogu biti korišćene u analizi nestacionarnih problema: direktna i modalna. Direktna metoda vrši numeričku integraciju na kompletnom spregnutom sistemu jednačina, dok modalna metoda koristi sopstvene modove konstrukcije da redukuje i raspregne jenačine kretanja. Direktna metoda takođe može biti implicitna i eksplicitna. Implicitne metode su bezuslovno stabilne, dok stabilnost eksplicitne metode zavisi od veličine vremenskog koraka. Koja metoda će biti korišćena zavisi od konstrukcije i od prirode opterećenja. Njumarkova vremenska integracija po koracima je korišćena u ovom radu za analizu ponašanja konstrukcije u toku vremena. Takođe su sračunate sopstvene vrednosti i sopstveni modovi. 51. Živković M., Slavković R., Kojić M., Grujović N., Vuković M., Elastic-plastic analysis of spot-welded thin-walled structures, VIII International Conference on Computational Plasticity, COMPLAS VIII, CIMNE, Barcelona, 2005. Tačkasto zavarene tankozidne konstrukcije se dosta koriste u auto industriji. Ovaj pristup kombinuje modeliranje tankih strukturnih elemenata elementima ljuske, tačkasto zavarene spojeve grednim (zavarenim) elementima i kontakt zavarenih spojeva gep elementima. Ovde je korišćen poboljšani Bathe-Dvorkinov element ljuske sa inkopatibilnim modovima u kombinaciji sa von Mises-ovim materijalnim modelom sa mešovitim ojačanjem i Ramberg-Osgood relacijom (inkompresibilno plastično tečenje). Koristi se implicitna integracija napona u skladu sa metodom vodećeg parametra. Za sprečavanje prodiranja i preklapanja modeliranih površina korišćeni su gep elmenti. U ovom radu analiziran je uticaj modeliranja realnih kontaktnih uslova za vreme deformacije nosača. Dato je i poređenje sa slučajem gde su kontaktni uslovi zanemareni. Ovaj pristup je ilustrovan primerima koji potvrđuju upotrebljivost i efikasnost. 52. Vulović S., Zivković M., Grujović N., Slavković, R., The 3D contact problems based on the penalty method, First South-East European Conference on Computational Mechanics, SEECCM-06, 28-30 June, Kragujevac, 2006. U ovom radu prikazan je kontaktni model zasnovan na penalty metodi za 3D kontaktne probleme sa trenjem. Sila trenja zadovoljava Kulonov zakon sa kriterijumom klizanja koji se zasniva na standardnom algoritmu povratnog preslikavanja. Ravnotežne jednačine konačnih elemenata dobijene su linearizacijom principa virtualnog rada. Za njihovo implicitno rešavanje korišćen je opšti Njutn-Rapsonov iterativni postupak koji daje dobru konvergenciju. Korišćene su standardne rutine za određivanje kontakta između prethodno razdvojenih mreža i za sprečavanje prodiranja na

Page 20: dr Nenad Grujoviæ

mestima gde je kontakt identifikovan. Numeričkim algoritam je implementiran u softver PAK zasnovanog na MKE. Na kraju su dati numerički primeri koji ilustruju robustnost ove procedure. 53. Vulović S., Živković M., Grujović N., Mandić V., The Conatact Problems Based the Penalty Method, 31. Savetovanje proizvodnog mašinstva sa međunarodnim učešćem, Kragujevac, 19-21. Septembar 2006. U ovom radu predstavljeni su kontaktni problemi uzimajući u obzir frikcione efekte. Sile trenja su u skladu sa Kulonovim zakonom i sa kriterijumom klizanja koji je tretiran u skladu sa return mapping algoritmom. Algoritam je pogodan za tačnu linearizaciju i asimptotski kvadratni koeficijent konvergenicje može biti postignut Nutn-Rapsonovom iterativnim algoritmom. Na kraju rada data su rešenja verifikacionih primera. 54. Grujović N., Milivojević N., Milivojević V., Dimitrijević V., Grujović Đ., Experiences in Rapid Prototyping with 3D printing Technology, 31. Conference on production Engineering, Kragujevac, 19-21.09.2006. Ovaj rad je nastao kao rezultat upotrebe 3D štampača u Centru za informacione tehnologije na Mašinskom fakuletu u Kragujevcu za Brzu izradu prototipova. Kako je ovo relativno nova tehnologija i jedinstvena oprema u regionu, u radu su date osnove tehnologije, kao i iskustva u procesu izrade. Naznačeni su mogući problemi u izradi prototipova tehnologijom 3D štampe i date su preporuke za rešavanje ovih problema.

Grupa 1.4

Učešće u domaćim naučnoistraživačkim projektima

9. Grujović N. i dr., (2001-2002), I faza hidro-informacionog sistema Trebišnjica, Institut »Jaroslav Černi« Beograd i Mašinski fakultet Kragujevac. (1.5 bodova)

10. Tehnološki projekat Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije: Razvoje metoda i softvera za analizu, simulaciju i optimizaciju procesa velikih deformacija u mašinskoj industriji, TR258, 2002-2004. (1.5 bodova)

11. Razvoj softvera za proračun preostalog radnog veka do loma osnovne opreme termo blokova EPS-a metodama mehanike loma, Mašinski fakultet u Kragujevcu, 2002-2003. (1.5 bodova)

12. Tehnološki projekat Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije po zadatoj temi Revitalizacija kritičnih komponeneata termoelektrane na osnovu njihovog integriteta, TD7066, 2005-2007. (1.5 bodova)

Rukovođenje u domaćim naučnoistraživačkim projektima

13. Nacionalni program uređenja, zaštite i korišćenja voda u Srbiji, Geografski informacioni sistem vodoprivrede Srbije, NPV-38A, 2004-2007 (3.0 boda)

14. Tehnološki projekat Ministarstva za nauku, tehnologije i razvoj Republike Srbije: Razvoj softvera za podršku izradi prototipova pomoću 3D štampača u Internet okruženju, TR6224A, 2005-2007. (3.0 boda)

15. Divac D., Grujović N. (2004), Simulacioni model sliva Drine, softver, Projekat TR133 – Optimalno korišćenje hidropotencijala sliva reke Drine, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine R. Srbije i JP Elektroprivreda Srbije. (3.0 boda)

Page 21: dr Nenad Grujoviæ

Učestvovanje u međunarodnim naučnoistraživačkim projektima

16. DAAD Joint Course on Software Engineering, Humbolt University Berlin, Stability Pact for South-Eastern Europe, 2000-2003. (3.0 boda)

17. TEMPUS Curricula Development Project JEP-CD-18114-2003, Restructuring of Mechanical Engineering Studies, September 2003 – 2006. (3.0 boda)

18. TEMPUS Curricula Development Project JEP-CD-40104-2005, Engineering Busines Management and Services Master Module, September 2006 – 2009. (3.0 boda)

19. RRSCD INNCODE 043820, Reinforcement of Research Capacity in Software Development and Innovative Collaborative Design and Engineering in Serbia and Montenegro, September 2006 – 2008. (3.0 boda)

20. Enterprise Development and Innovation Fund (EDIF), Virtual Manufacturing Support for Enterprises in Serbia, EAR, 04-SER01/10/016, 2006. (3.0 boda)

Rukovođenje u međunarodnim naučnoistraživačkim projektima

21. TEMPUS Curricula Development Project JEP-CD-16156-2001, Computer Science Curricula Founding and Upgrading, September 2001–2004. (6.0 bodova)

22. TEMPUS University Management Project JEP-UM-17119-2002, Education Network Based on Information Technology, September 2002-2005. (6.0 bodova)

23. Course Development Program +, Rapid Prototyping, WUS Austria, 2004. (6.0 bodova)

24. eLearning Programme for Serbia and Montenegro, Foundation of Mobile eLearning Centre at University of Kragujevac, WUS Austria, 2005. (6.0 bodova)

25. eLearning Programme for Serbia and Montenegro, Creation eLearning Content for Rapid Prototyipng Course, WUS Austria, 2006. (6.0 bodova)

26. INTERREG IIIB CADSES Programme, FLOODMED Monitoring, forecasting and best practices for flood mitigation and prevention in the CADSES region, project #5D214, CARDS, 2006. (6.0 bodova)

Page 22: dr Nenad Grujoviæ

Grupa 1.5

Mentorstvo za magistarske teze

3. Nikola Milivojević: Objektno orjentisana simulacija u distribuiranom sistemu, Odluka Naučno-nastavnog veća Mašinskog fakulteta u Kragujevcu broj 01-389 od 25.06.2003. godine. (2.0 boda)

Učešće u komisijama za ocenu i odbranu doktorskih disertacija

4. Miladin Stefanović: Reinženjering informacionih sistema u internet ambijentu, Odluka Naučno-nastavnog veća Mašinskog fakultet u Kragujevcu broj 01-79/1 od 24.03.2005. godine. (1.25 bodova)

Učešće u komisijama za ocenu i odbranu magistarskih teza

5. Jelena Milovanović: Mogućnost korišćenja tehnologija za brzu izradu prototipa u proizvodnji alata za vulkanizaciju pneumatika, Odluka Naučno-nastavnog veća Mašinskog fakulteta u Nišu broj 05-612-377/1 od 18. 05. 2006. godine. (0.75 bodova)

6. Nikola Milivojević: Objektno orjentisana simulacija u distribuiranom sistemu, Odluka Naučno-nastavnog veća Mašinskog fakulteta u Kragujevcu broj 01-389 od 25.06.2003. godine. (0.75 bodova)

Učešće u komisijama za pisanje izveštaja i podobnosti teme za doktorsku disertaciju

7. Snežana Vulović: Numeričke metode rešavanja kontaktnih problema penalti metodom, Odluka Naučno-nastavnog veća Mašinskog fakulteta u Kragujevcu broj 01-565 od 29.04.2004. godine. (0.4 bodova).

8. Nikola Milivojević: Optimizacione metode u simulaciji i upravljanju hidroenergetskim sistemima, Odluka Naučno-nastavnog veća Mašinskog fakulteta u Kragujevcu broj 01-2837/ 1 od 26.10.2006. godine. (0.4 bodova).

Učešće u komisijama za pisanje izveštaja i podobnosti teme za magistarsku tezu

9. Jelena Milovanović: Mogućnost korišćenja tehnologija za brzu izradu prototipa u proizvodnji alata za vulkanizaciju pneumatika, Odluka Naučno-nastavnog veća Mašinskog fakulteta u Nišu broj 05-612-377/1 od 18. 05. 2006. godine. (0.25 bodova)

10. Nikola Milivojević: Objektno orjentisana simulacija u distribuiranom sistemu, Odluka Naučno-nastavnog veća Mašinskog fakulteta u Kragujevcu broj 01-389 od 25.06.2003. godine. (0.25 bodova)

Page 23: dr Nenad Grujoviæ

D) Prikaz ukupnog broja bodova u svakoj grupi predviđenoj Pravilnikom

Grupa 1.1............................................................... Ukupno bodova 21.5 (min potr. 3.0)

Grupa 1.2............................................................... Ukupno bodova 57.0 (min potr. 9.0)

Grupa 1.3............................................................... Ukupno bodova 17.0 (min potr. 0.5)

Grupa 1.4............................................................... Ukupno bodova 78.0 (min potr. 2.0)

Grupa 1.5............................................................... Ukupno bodova 7.05 (min potr. 2.0)

Page 24: dr Nenad Grujoviæ

E. ZAKLJUČAK I PREDLOG KOMISIJE

E1. Zaključak i mišljenje Komisije

Na osnovu poznavanja kandidata i uvida u raspoloživu dokumentaciju (personalni dosije i prijavu kandidata), sagledavanja i detaljne analize rezultata rada kandidata u nastavnim-pedagoškim, stručnim i naučnim aktivnostima, Komisija konstatuje da kandidat dr Nenad Grujović, dipl. inž., vanredni profesor Mašinskog fakulteta u Kragujevcu:

• ima doktorat nauka iz naučnih oblasti za koje se bira • ima veći broj naučnih radova koji utiču na razvoj naučne misli iz naučnih oblasti iz

kojih se bira, • u vodećim domaćim časopisima – ukupno 5, posle izbora u zvanje vanrednog

profesora 4, • u međunarodnim časopisima – ukupno 4, posle izbora u zvanje vanrednog

profesora 2, • na međunarodnim konferencijama - ukupno 23, posle izbora u zvanje vanrednog

profesora 7, • na nacionalnim konferencijama - ukupno 22, posle izbora u zvanje vanrednog

profesora 5, • ima ukupno objavljene dve monografije, pet udžbenika i tri skripte iz naučnih oblasti

za koje se bira, posle izbora u zvanje vanrednog profesora objavio je jednu monografiju, četiri udžbenika i tri skripte,

• realizovao je više originalnih softvera, laboratorijskih prototipova, uređaja i eksperimentalnih instalacija, učestvovao je u realizaciji više naučno-istraživačkih projekata i izradi studija, rukovodilac je ili učesnik nekoliko domaćih projekata i nekoliko međunarodnih TEMPUS, INTERREG, WUS, DAAD projekata,

• ima ostvarene rezultate u razvoju naučno-nastavnog podmlatka • mentor je jedne završene magistarske teze, • učestovao je u radu više komisija za ocenu i odbranu doktorskih disertacija i

magistarskih teza, • ukupan broj bodova prema pravilniku Univerziteta u Kragujevcu o uslovima i o

postupku davanja saglasnosti na odluke izbornih veća fakulteta o izboru nastavnika, iz 2003. godine, Nenad A. Grujović ima ostvareno ukupno 126.4 bodova, za period od izbora u zvanje vanrednog profesora do danas. Ukupan broj bodova Nenada A. Grujovića do danas je 180.15.

• poseduje bogato inženjersko i stručno iskustvo, • poseduje bogato pedagoško iskustvo, • ima dobar i korektan odnos prema kolegama i saradnicima,

Na osnovu ovih činjenica Komisija zaključuje da kandidat dr Nenad A. Grujović, dipl. inž., vanredni profesor Mašinskog fakulteta u Kragujevcu ispunjava sve, Zakonom o Univerzitetu i Statutom Mašinskog fakulteta u Kragujevcu, propisane uslove za izbor u zvanje redovnog profesora za uže naučne oblasti PRIMENA RAČUNARA i METODE RAZVOJA INŽENJERSKOG SOFTVERA (po novom važećem Statutu uža naučna oblast INFORMATIKA).

Page 25: dr Nenad Grujoviæ

E2. Predlog Komisije

Na osnovu pregleda i detaljne analize objavljenih naučnih i stručnih radova kandidata, uvida u dosadašnji naučno-istraživački i pedagoški rad kandidata, iznetih zaključaka i mišljenja članovi Komisije predlažu Izbornom veću Mašinskog fakulteta u Kragujevcu i Senatu Univerziteta u Kragujevcu da kandidata dr Nenada A. Grujovića, dipl. inž., vanrednog profesora Mašinskog fakulteta u Kragujevcu izabere u zvanje redovnog profesora za uže naučne oblasti PRIMENA RAČUNARA i METODE RAZVOJA INŽENJERSKOG SOFTVERA (po novom važećem Statutu uža naučna oblast INFORMATIKA) na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom.

U K r a g u j e v c u

26. oktobar 2006. godine

ČLANOVI KOMISIJE

1. ________________________________ Dr Miloš Kojić, redovni profesor Mašinskog fakulteta u Kragujevcu Oblast: Mehanika, Proračun konstrukcija 2. _________________________________ Dr Stevan Prohaska, redovni profesor Rudarsko-geološki fakulteta u Beogradu Oblast: Hidrogeologija 3. ______________________________ Dr Milan Mićunović, redovni profesor Mašinskog fakulteta u Kragujevcu Oblast: Mehanika 4. ___________________________________ Dr Radovan Slavković, redovni profesor Mašinskog fakulteta u Kragujevcu Oblast: Mehanika, Proračun konstrukcija 5. ____________________________________ Dr Dragan Milosavljević, redovni profesor Mašinskog fakulteta u Kragujevcu Oblast: Mehanika

Page 26: dr Nenad Grujoviæ

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU MAŠINSKI FAKULTET U KRAGUJEVCU

REZIME

Ime i prezime Nenad Grujović Mesto rođenja Ćuprija datum rođenja 05.06.1966. Aktuelno zvanje Vanredni profesor Dosadašnji izbori

. asistent

. docent

. vanredni profesor Bira se u zvanje (konkurs) Redovnog profesora Predmeti, odnosno uža naučna oblast

Primena računara i Metode razvoja inženjerskog softvera (INFORMATIKA)

Završen fakultet Mašinski fakultet u Kragujevcu Prosečna ocena 9.49 Specijalizacija - Magistarska teza Metodi inkrementalnog rešavanja nelinearnih

problema u proračunu konstrukcija Doktorska disertacija Rešavanje kontaktnih problema metodom

konačnih elemenata

broj bodova pre izbora

Parametri Pravilnika Univerziteta U zvanje

docenta

u vanr. prof

od izbora u vanr. ukupno Minim.

potrebno

B.1.1. Objavljeni radovi u celini u časopisima 1.5 8 12 21.5 3.0

B.1.2 Udžbenici, monografije,. 0 19 38 57 9.0 B.1.3. Saopšteni radovi na naučnim skupovima,... 7.5 4.75 4.75 17 0.5

B.1.4. Originalno stručno ostvarenje, učešće na projektima,.. 9 3 66 76.5 2.0

B.1.5. Ostvareni rezultati u razvoju naučnog podmlatka 0 1.25 5.65 7.05 2.0

Ukupno ostvarenih bodova 18 36 126.8 180.80 16.5 Članstvo u stručnim i naučnim udruženjima . eLearning Task Force Srbija i Crna Gora

. Društvo za biomehaniku SCG

. Srpsko društvo za računsku mehaniku (SDRM)

. Srpsko društvo za mehaniku Znanja stranih jezika Engleski, ruski