17
1 Dr. Kasim Tatić, redovni profesor, predsjednik Komisije Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu Oblast: Mikroekonomija Dr. Danijela Martinović, vanredni profesor, član Komisije Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu Oblast: Mikroekonomija Dr. Slavica Manić, redovni profesor, član Komisije Ekonomski fakultet u Beogradu Oblast: Ekonomska teorija i analiza Sarajevo, 28. april 2020. godine VIJEĆU EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU I SENATU UNIVERZITETA U SARAJEVU Na osnovu Zakona o visokom obrazovanju, Pravila Univerziteta u Sarajevu, Pravila Ekonomskog fakulteta u Sarajevu i Odluke Vijeća Ekonomskog fakulteta u Sarajevu od 11. 02. 2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-3-48/20 od 26. 02. 2020. godine, raspisan je konkurs za izbor jednog nastavnika u zvanju vanredni profesor na oblast Mikroekonomija, puno radno vrijeme. Na konkurs, koji je objavljen 10. 03. 2020. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ i Internet stranici Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (www.efsa.unsa.ba), prijavila se jedna kandidatkinja doc. dr. Merima Činjarević, navodeći u prijavi da se prijavljuje za (prijevremeni) izbor u zvanje vanrednog profesora. Na osnovu Odluke Vijeća Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 14. 04. 2020. godine i Rješenja Dekana broj 02-1983-2020 od 14. 04. 2020. godine imenovani smo za članove Komisije za pripremu prijedloga i Izvještaja o izboru nastavnika u zvanju vanredni profesor na oblast Mikroekonomija, puno radno vrijeme. Prema Potvrdi Službe za pravne i personalne poslove broj 07-6-1876/20 od 27. 03. 2020. godine Komisija je utvrdila da je kandidatkinja doc. dr. Merima Činjarević blagovremeno dostavila potpunu, dokumentaciju, usklađenom sa uslovima iz Konkursa i predviđenu zakonskim propisima (član 96 Zakona o visokom obrazovanju, ”Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 33/17; i članovi 194., 201., 202. i 203. Statuta Univerziteta u Sarajevu). Kandidatkinja doc. dr. Merima Činjarević priložila je biografiju (u elektronskoj i štampanoj formi, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, diplomu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija, spisak i kopije objavljenih naučnih radova, spisak knjiga i poglavlja u knjigama, primjerak objavljenih knjiga, odluke o izboru u nastavnonaučna zvanja (docent, viši asistent i asistent), dokaze o uspješno urađenim mentorstvima za kandidate na I i II ciklusu studija, te dokaze i informacije o drugim aktivnostima vezanim za njenu naučnu i stručnu aktivnost. Na osnovu pregleda Prijave i priložene dokumentacije, Komisija podnosi Vijeću Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Senatu Univerziteta u Sarajevu sljedeći:

Dr. Kasim Tatić, redovni profesor, predsjednik Komisije ... · oblast Mikroekonomija. U zvanje docenta na oblast Mikroekonomija izabrana je 30. marta 2016. godine (Odluka Univerziteta

 • Upload
  others

 • View
  10

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 1

  Dr. Kasim Tatić, redovni profesor, predsjednik Komisije

  Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

  Oblast: Mikroekonomija

  Dr. Danijela Martinović, vanredni profesor, član Komisije

  Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

  Oblast: Mikroekonomija

  Dr. Slavica Manić, redovni profesor, član Komisije

  Ekonomski fakultet u Beogradu

  Oblast: Ekonomska teorija i analiza

  Sarajevo, 28. april 2020. godine

  VIJEĆU EKONOMSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU

  I SENATU UNIVERZITETA U SARAJEVU

  Na osnovu Zakona o visokom obrazovanju, Pravila Univerziteta u Sarajevu, Pravila Ekonomskog

  fakulteta u Sarajevu i Odluke Vijeća Ekonomskog fakulteta u Sarajevu od 11. 02. 2020. godine i Odluke

  Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-3-48/20 od 26. 02. 2020. godine, raspisan je konkurs za izbor

  jednog nastavnika u zvanju vanredni profesor na oblast Mikroekonomija, puno radno vrijeme. Na

  konkurs, koji je objavljen 10. 03. 2020. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ i Internet stranici

  Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (www.efsa.unsa.ba), prijavila se jedna

  kandidatkinja doc. dr. Merima Činjarević, navodeći u prijavi da se prijavljuje za (prijevremeni) izbor

  u zvanje vanrednog profesora.

  Na osnovu Odluke Vijeća Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 14. 04. 2020. godine i Rješenja Dekana

  broj 02-1983-2020 od 14. 04. 2020. godine imenovani smo za članove Komisije za pripremu prijedloga

  i Izvještaja o izboru nastavnika u zvanju vanredni profesor na oblast Mikroekonomija, puno radno

  vrijeme.

  Prema Potvrdi Službe za pravne i personalne poslove broj 07-6-1876/20 od 27. 03. 2020. godine

  Komisija je utvrdila da je kandidatkinja doc. dr. Merima Činjarević blagovremeno dostavila potpunu,

  dokumentaciju, usklađenom sa uslovima iz Konkursa i predviđenu zakonskim propisima (član 96

  Zakona o visokom obrazovanju, ”Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 33/17; i članovi 194., 201., 202. i

  203. Statuta Univerziteta u Sarajevu).

  Kandidatkinja doc. dr. Merima Činjarević priložila je biografiju (u elektronskoj i štampanoj formi, izvod

  iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, diplomu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija,

  spisak i kopije objavljenih naučnih radova, spisak knjiga i poglavlja u knjigama, primjerak objavljenih

  knjiga, odluke o izboru u nastavnonaučna zvanja (docent, viši asistent i asistent), dokaze o uspješno

  urađenim mentorstvima za kandidate na I i II ciklusu studija, te dokaze i informacije o drugim

  aktivnostima vezanim za njenu naučnu i stručnu aktivnost. Na osnovu pregleda Prijave i priložene

  dokumentacije, Komisija podnosi Vijeću Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Senatu

  Univerziteta u Sarajevu sljedeći:

  http://www.efsa.unsa.ba/

 • 2

  I Z V J E Š T A J

  1. BIOGRAFSKI PODACI

  Dr. Merima Činjarević rođena je 20. juna 1981. godine u Sarajevu. Osnovno obrazovanje je završila u

  Sarajevu 1995. godine nakon čega upisuje „Drugu gimnaziju“ u Sarajevu koju završava 2000. godine s

  odličnim uspjehom. Dodiplomski studij iz oblasti ekonomije, smjer finansijsko-računovodstveni,

  pohađala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Diplomski rad odbranila je 12.

  septembra 2005. godine, s ocjenom deset (10), te time stekla zvanje diplomiranog ekonomiste. Na

  Promociji diplomanata Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 1. jula 2006. godine,

  kandidatkinja je dobila nagradu i priznanje Dekana za izuzetan uspjeh postignut tokom dodiplomskog

  studija (pet najboljih studenata generacije).

  Nakon završenog dodiplomskog studija kandidatkinja upisuje postdiplomski studij (odsjek Poslovna

  ekonomija, smjer Marketing) na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te je isti uspješno

  završila s prosječnom ocjenom 10,0. Magistarski rad pod naslovom »Integrirani model cijene kvaliteta

  usluga zadovoljstva i lojalnosti« je uspješno odbranila na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u

  Sarajevu 16. decembra 2009. godine pred Komisijom u sastavu: prof. dr. Kasim Tatić, prof. dr. Vesna

  Babić – Hodović i prof. dr. Emina Resić. Odbranom magistarskog rada kandidatkinja je stekla zvanje

  magistra ekonomskih nauka, oblast Poslovna ekonomija.

  Doktorsku disertaciju pod naslovom «Benevolentna orijentacija u poslovanju: konceptualni okvir i

  empirijska analiza na primjeru kompanija iz Bosne i Hercegovine» kandidatkinja je uspješno odbranila

  9. septembra 2015. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, pred Komisijom u

  sastavu: prof. dr. Aziz Šunje, prof. dr. Kasim Tatić, prof. dr. Danijela Martinović, prof. dr. Zijada

  Rahimić i prof. dr. Emir Agić. Odbranom doktorske disertacije kandidatkinja je stekla zvanje doktora

  ekonomskih nauka.

  Dr. Merima Činjarević zaposlena je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu od marta 2006.

  godine u zvanju asistenta, a od jula 2011. do marta 2016. godine u zvanju višeg asistenta na naučnu

  oblast Mikroekonomija. U zvanje docenta na oblast Mikroekonomija izabrana je 30. marta 2016. godine

  (Odluka Univerziteta u Sarajevu broj 01-2256/16). U zvanju asistenta, višeg asistenta i docenta

  sudjelovala je u realizaciji nastavnog procesa na I ciklusu studija i to na sljedećim predmetima:

  Mikroekonomija (od akademske 2005/2006. godine – trenutno), odsjek Ekonomija i menadžment,

  Menadžerska ekonomija (od akademske 2005/2006. godine – trenutno), odsjek Visoka poslovna škola,

  Microeconomics (od akademske 2009/2010. godine – trenutno), EPAS akreditirani program Financial

  Management/Marketing Management, i Ekonomika preduzeća (akademska 2013/2014. - 2014/2015.

  godine), odsjek Visoka poslovna škola. Također, dr. Merima Činjarević sudjeluje u realizaciji nastavnog

  procesa na Međunarodnom studiju u saradnji s Griffith College Dublin - Sarajevo Business School, i to

  na sljedećim predmetima: Microeconomics (od akademske 2014/2015. – trenutno) i

  Economic/Industrial Analysis (akademska 2010/2011. godine). Od akademske 2016/2017. godine dr.

  Merima Činjarević sudjeluje i u realizaciji nastavnog procesa na III ciklusu studija Ekonomskog

  fakulteta Univerziteta u Sarajevu, predmet Advanced Microeconomics (Napredna mikroekonomija).

  Nakon sticanja naučnonastavnog zvanja docent kandidatkinja je postala nosilac predmeta

  Mikroekonomija, I ciklus studija, odsjek Ekonomija i menadžment. Od akademske 2016/2017. godine

  sudjeluje u realizaciji nastavnog procesa na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, predmet

  Ekonomika potrošnje, I ciklus studija, smjer Kultura življenja i tehnički odgoj.

 • 3

  Kao specifično radno iskustvo dr. Merima Činjarević navodi dugogodišnje iskustvo u realizaciji

  domaćih i međunarodnih naučnih i stručnih projekata, učešće na domaćim i međunarodnim naučnih i

  stručnim skupovima, recenziranje primljenih rukopisa naučnih radova, te rad u Timu za reviziju, analizu

  i unaprjeđenje EFSA procesa istraživanja i razvoja – IMPACT R&D, 2020. Također, kandidatkinja je

  bila angažirana kao konsultant na više projekata, a neki od klijenata za koje je radila su: USAID BiH,

  UNICEF BiH, Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, Ekonomski institut Sarajevo, Regulatorna

  agencija za komunikacije BiH, Vlada Tuzlanskog kantona, Služba za privredu, finansije/financije i

  razvoj poduzetništva - Općina Maglaj, Služba za lokalni ekonomski razvoj, finansije i trezor - Grad

  Živinice, Općina Centar Sarajevo, Općina Novo Sarajevo, Asocijacija XY, INFOHOUSE i drugi.

  Tokom rada na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kao autor i koautor dr. Merima

  Činjarević objavila je ukupno 40 naučnih radova, 1 knjigu i 5 poglavlja u knjigama. U periodu od

  proteklog izbora do danas (2016.-2020.), kandidatkinja je objavila 1 knjigu, 3 poglavlja u knjigama i 15

  naučnih radova u časopisima i zbornicima radova s konferencija. Od izbora u zvanje docent,

  kandidatkinja je objavila 7 naučnih radova u časopisima koji su indeksirani u citatnim bazama Scopus

  (Elsevier) i Web of Science (Clarivate Analytics): European Journal of Marketing, British Food

  Journal, Management & Marketing. Challenges for the Knowledge Society, South East European

  Journal of Economics and Business, Academica Turistica - Tourism and Innovation Journal, Zagreb

  International Review of Economics and Business, i Entrepreneurial Business and Economics Review.

  Tri naučna rada objavljena su u časopisima koji se nalaze na Australian Business Deans Council

  (ABDC) listi (Rang A*, B i C).

  Dr. Merima Činjarević je recenzent radova u više časopisa, a neki od njih su: European Journal of

  Marketing (Emerald Publishing Ltd.), British Food Journal (Emerald Publishing Ltd.), Review of

  Innovation and Competitiveness – RIC (Fakultet ekonomije i turizma “Dr. Mijo Mirković”, Sveučilište

  Jurja Dobrile u Puli), Southeast European Journal (Ekonomski fakultet u Sarajevu), Sarajevo Business

  and Economics Review (Ekonomski fakultet u Sarajevu), Economic Review: Journal of Economics and

  Business (Ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli).

  Kandidatkinja se uspješno koristi programima za statističku analizu podataka (SPSS, LISREL, STATA,

  Smart PLS) i programskim alatima za kvalitativnu analizu podataka (ATLAS.ti, NVivo). Priloženo

  uvjerenje o uspješnom završetku kursa engleskog jezika, te činjenica da kandidatkinja izvodi nastavu

  na engleskom jeziku (I i III ciklus studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu) i objavljuje

  naučne radove u međunarodno priznatim časopisima, ukazuju da kandidatkinja dobro poznaje engleski

  jezik (iskusni korisnik – C1). Također, kandidatkinja poznaje i talijanski jezik (samostalni korisnik –

  B1/B2).

  2. PROFESIONALNI ANGAŽMAN

  2006. – 2009. Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, saradnik u zvanju asistent na

  predmetu Menadžerska ekonomija

  2009. – 2011. Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, saradnik u zvanju asistent na oblast

  Mikroekonomija

  2011. – 2016. Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, saradnik u zvanju viši asistent na

  oblast Mikroekonomija

  2016. – trenutno Ekonomski fakultet Univerziteta u Sararajevu, nastavnik u zvanju docent na

  oblast Mikroekonomija

 • 4

  Nakon završenog formalnog obrazovanja kandidatkinja je nastavila profesionalno usavršavanje te je

  pohađala značajan broj trening programa i seminara koje su organizirale domaće i međunarodne

  institucije. Od izbora u zvanje docent, od posebnog značaja su sljedeći oblici dodatnog profesionalnog

  usavršavanja koje je kandidatkinja pohađala:

  1. Monitoring and Evaluation Support Activity in Bosnia and Herzegovina (MEASURE- BiH).

  Modul: Needs Assessment (8. 1.- 10. 1. 2018.). Predavač: Ryan Watkins, George Washington

  University.

  2. Monitoring and Evaluation Support Activity in Bosnia and Herzegovina (MEASURE- BiH).

  Modul: Using Non-Experimental Designs for Impact Evaluation and Sampling (6. 12. – 8. 12.

  2017.). Predavač: Gary Henry, Vanderbilt University.

  3. Monitoring and Evaluation Support Activity in Bosnia and Herzegovina (MEASURE- BiH).

  Modul: Applied Regression for Evaluation (15. 11. – 17. 11. 2017.). Predavač: Gary Henry,

  Vanderbilt University.

  3. NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD

  3.1. Knjige, istraživačke monografije i poglavlja u knjigama

  1. Činjarević M. (2020). Vrijednost i cijena u uslužnoj ekonomiji, Ekonomski fakultet u Sarajevu,

  ISBN: 978-9958-25- 146-7. COBISS BHID 28846598.*1

  Knjiga „Vrijednost i cijena u uslužnoj ekonomiji“ predstavlja teorijski zaokruženu analizu

  sastavnica cijene i kvalitete usluge, načina njihovog mjerenja, te njihovih implikacija na

  nefinansijske rezultate poslovanja uslužnih kompanija. Povezivanjem sastavnica cijene usluge

  te kvalitete usluge u nomološku mrežu s zadovoljstvom i lojalnošću korisnika, naučna saznanja

  koja su prezentirana u ovoj knjizi pružaju kvalitetnu podlogu za bolje razumijevanje faktora

  koji doprinose razvoju i očuvanju dugoročnih odnosa s korisnicima. Knjiga je strukturirana

  tako da bude prikladna za studente, članove akademske i poslovne zajednice.

  2. Agić. E., Činjarević, M., Alić, A. (2018). Konfirmativna faktorska analiza u Agić, E. (2018).

  Marketing analitika: Napredne metode statističke analize sa primjenom u Stati, Ekonomski

  fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 239-302. ISBN 978-9958-25-137-5.*

  Poglavlje „Konfirmativna faktorska analiza“ predstavlja teorijsku zaokruženu cjelinu koja

  sadrži teorijske i praktične aspekte faktorske analize, odnosno niza procedura razvijenih u svrhu

  analize interkorelacija ili varijansi određenog skupa varijabli te posljedične redukcije

  dimenzionalnosti prostora. U zavisnosti od ciljeva koji se žele postići primjenom faktorske

  analize (sumiranje podataka, redukcija podataka ili testiranje a priornih pretpostavki o

  strukturama i relacijama između manifestnih varijabli), u poglavlju su elaborirana dva tipa

  faktorskih procedura: eksplorativna faktorska analiza (eng. Exploratory factor analysis - EFA)

  i konfirmativna faktorska analiza (eng. Confirmatory factor analysis - CFA). Također,

  poglavlje sadrži prezentaciju suštinskih razlika između reflektivnih i formativnih mjernih

  modela, opis specifikacije reflektivnih i formativnih mjernih modela, te objašnjenje načina

  estimacije reflektivnih mjernih modela. Teorijska objašnjenja su praćena i konkretnim

  primjerima estimacije reflektivnih mjernih modela u programu STATA.

  1 Sa simbolom * je označen naučno-istraživački rad odnosno naučna produkcija nakon izbora u zvanje docenta u

  cijelom izvještaju. Također je dat kratak opis sadržaja naučnih djela objavljenih nakon izbora u zvanje docenta.

 • 5

  3. Agić, E., Činjarević, M., Alić, A. (2018). Modeliranje strukturalnim jednačinama u Agić, E.

  (2018). Marketing analitika: Napredne metode statističke analize sa primjenom u Stati,

  Ekonomski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, 303 – 330, ISBN 978-9958-25-137-5.*

  Poglavlje „Modeliranje strukturalnim jednačinama“ je teorijski zaokružena cjelina koja sadrži

  teorijske i praktične aspekte primjene dvije grupe tehnika modeliranja strukturalnim

  jednačinama (Structural Equation Modeling – SEM): (1) SEM baziran na kovarijansi (eng.

  Covariance – Based SEM, CB-SEM) koji omogućuje analizu modela strukturalnih jednačina

  primjenom statističkih programa kao što su LISREL, EQS, Mplus; i (2) SEM baziran na

  varijansi, među kojima je analiza puta tehnikom parcijalnih najmanjih kvadrata (eng. Partial-

  Least Squares SEM, PLS-SEM) najznačajnija predstavnica ove grupe tehnika. Teorijska

  objašnjenja su praćena i konkretnim primjerima estimacije mjernih i regresionih modela

  prilikom primjene SEM-a u programu STATA.

  4. Mangafić, J., Pilav-Velić. A., Martinović, D., Činjarević, M. (2017). Consumer Innovativeness

  and Organic Food Purchase Intentions, in Renko, S & Pestek, A. (Eds.) Green Economy in the

  Western Balkans, 285 – 319, ISBN: 978-1-78714-500-9; eISBN: 978-1-78714-499-6.*

  Poglavlje „Consumer Innovativeness and Organic Food Purchase Intentions“ predstavlja

  zaokruženu cjelinu koja sadrži pregled dosadašnjih naučnih spoznaja o faktorima koji utiču na

  kupovne stavove potrošača prema organskim prehrambenim proizvodima, te rezultate

  primarnog istraživanja koje je provedeno među potrošačima u Bosni i Hercegovini. Osnovna

  svrha istraživanja koje je prezentirano u ovom poglavlju jeste empirijsko testiranje teorije

  planiranog ponašanja u kontekstu potrošnje organskih prehrambenih proizvoda, te ispitivanje

  moderirajućeg uticaja inovativnosti potrošača na vezu između kupovnog stava i stvarnog

  kupovnog ponašanja u kontekstu potrošnje organskih prehrambenih proizvoda.

  5. Činjarević, M., Peštek, A. (2015), Gastronomski turistički doživljaj: primjer grada Sarajeva,

  Urednici: Peštek, A. & Sedmak, G., Upravljanje turističkom destinacijom, Izdavač: Ekonomski

  fakultet u Sarajevu/Založba Univerze na Primorskem, Koper, ISBN: 978-9958-25-110-8.

  6. Peštek, A., Čičić, M., Veselinović, Lj., Činjarević, M.,Arslanagić-Kalajdžić, M. (2015),

  Percipirane dimenzije upravljanja destinacijom, Urednici: Peštek, A., & Sedmak, G., Strateški

  aspekti upravljanja turističkom destinacijom, Izdavač: Ekonomski fakultet u Sarajevu/Založba

  Univerze na Primorskem, Koper, ISBN: 978-9958-25-110-8

  3.2. Naučni radovi u indeksiranim časopisima

  Citatne baze (Web of Science Core Collection i Scopus):

  1. Alić, A., Činjarević, M., Agić, E. (2020). The Role of Brand Image in Consumer-brand

  Relationships: Siimilarities and Differences between National and Private Label Brands.

  Management & Marketing. Challenges for the Knowledge Society, 15(1), 1-16.

  https://doi.org/10.2478/mmcks-2020-0001. Časopis je indeksiran u bazama: Web of Science

  Core Collection, Scopus, Cabell's Directory, DOAJ (Directory of Open Access Journals),

  EconLit, EBSCO Business Source Ultimate, ProQuest Research Papers in Economics (RePEc),

  Ulrich's Periodicals Directory.*

  U radu se istražuje teoretski okvir privatnih (trgovačkih) maraka u savremenim tržišnim

  uslovima, s fokusom na tržišno pozicioniranje privatnih maraka u odnosu na proizvođačke

  (nacionalne) marke. Također, rad sadrži i rezultate primarnog istraživanje koje je provedeno

  https://doi.org/10.2478/mmcks-2020-0001

 • 6

  na uzorku od 528 kupaca privatnih i proizvođačkih maraka unutar odabrane kategorije

  proizvoda (lična higijena). Svrha rada jeste istražiti efekat imidiža marke na predanost i

  lojalnost potrošača privatnim i proizvođačkim markama. Rezultati istraživanja ukazuju da

  sastavnice imidža marke (kognitivni imidž, afektivni imidž i reputacija) pozitivno doprinose

  lojalnosti i predanosti marki, pri čemu je kauzalni odnos između imidža marke i predanosti

  marki jači kod proizvođačkih marki nego kod privatnih marki.

  2. Činjarević, M., Peštek, A., Tufo, S. (2019). The Distinctiveness of Rural Tourism Marketing

  Practices: The Case Study of Bosnia and Herzegovina. Academica Turistica - Tourism and

  Innovation Journal, 12(2), 173-184. https://doi.org/10.26493/2335-4194.12.173-184. Časopis

  je indeksiran u bazama: Scopus, CAB Abstracts (Leisure, Recreation and Tourism Abstracts),

  Wallingford, Oxon, UK, EBSCO (Discovery Index), ERIH PLUS, EconPapers, Centre

  International de Recherches et d'Etudes Touristiques (CIRET), Zurich, CH, i Finnish

  Publication Forum – JUFO.*

  U radu se istražuju obilježja marketinških aktivnosti malih turističkih preduzeća koji su temeljni

  kreatori i nosioci turističke ponude u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine. Rezultati

  prezentirani u radu obogaćuju postojeći kvantum znanja o marketinškim aktivnostima malih

  turističkih preduzeća koji sudjeluju u selektivnom obliku turizma (ruralni turizam), a kreatorima

  javnih politika pružaju vrijedne informacije o osmišljavanju i provedbi programa poticanja

  razvoja ruralnog turizma u Bosni i Hercegovini.

  3. Činjarević, M., Kožo, A., Berberović, D. (2019). Sharing is Caring and Millennials Do Care:

  Collaborative Consumption Through the Eyes of Internet Generation. South East European

  Journal of Economics and Business, 14(1), 49-60. https://doi.org/10.2478/jeb-2019-0003.

  Časopis je indeksiran u bazama: Web of Science Core Collection, Scopus, Cabell's Directory,

  DOAJ (Directory of Open Access Journals), EconLit, EBSCO Business Source Ultimate,

  ProQuest Research Papers in Economics (RePEc), Ulrich's Periodicals Directory.*

  U radu se istražuje efekat percipiranih dimenzija vrijednosti (ekonomske vrijednosti,

  hedonističke vrijednosti, simboličke vrijednosti i društvene vrijednosti) na kupovne namjere

  potrošača Generacije Z, u kontekstu „ekonomije dijeljenja“ ili „zajedničke potrošnje“. Imajući

  u vidu da je istraživanje koncepta ekonomije dijeljenja još uvijek u svojim povojima, navedeni

  rad značajno obogaćuje naučni diskurs o ponašanju potrošača u kontekstu ekonomije

  dijeljenja.

  4. Činjarević, M., Agić, E., Peštek, A. (2018). When Consumers are in Doubt, You Better Watch

  Out! The Moderating Role of consumer Skepticism and Subjective Knowledge in the Context

  of Organic Food Consumption. Zagreb International Review of Economics and Business, (21),

  SCI, 1-14. https://doi.org/10.2478/zireb-2018-0020. Časopis je indeksiran u bazama: Web of

  Science Core Collection, Cabell's Directory, DOAJ (Directory of Open Access Journals),

  EconLit, EBSCO Business Source Ultimate, ProQuest Research Papers in Economics (RePEc),

  Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb. Časopis se nalazi na listi Australian Business Deans

  Council (ABDC) listi (Rang C).*

  U radu se empirijski testira moderirajuća uloga potrošačkog skepticizma u vezi s organskim

  oznakama i subjektivnog znanja o organskim prehrambenim proizvodima na odnos između

  normi (subjektivnih i personalnih) i stava prema organskim prehrambenim proizvodima.

  Rezultati prezentirani u radu pružaju vrijedne informacije proizvođačima i trgovcima o

  faktorima koji mogu slabiti ili jačati intenzitet kauzalnog odnosa između normi ponašanja i

  stava prema proizvodu u kontekstu potrošnje organskih prehrambenih proizvoda.

  https://doi.org/10.26493/2335-4194.12.173-184https://doi.org/10.2478/jeb-2019-0003https://doi.org/10.2478/zireb-2018-0020

 • 7

  5. Peštek. A., Agić, E., Činjarević, M. (2018). Segmentation of Organic Food Buyers: An

  Emergent Market Perspective. British Food Journal, 120(2), 269-289.

  https://doi.org/10.1108/BFJ-04-2017-0215. Časopis je indeksiran u bazama: Web of Science

  Core Collection, Scopus, MasterFILE, Cabell's Directories, Emerald Management Reviews i

  Health Source, Hospitality and Tourism Index. Časopis se nalazi na listi Australian Business

  Deans Council (ABDC) listi (Rang B).*

  U radu se analiziraju sličnosti i razlike između kupaca organskih prehrambenih proizvoda te

  se na temelju analize latentnih klasa identificiraju četiri segmenta kupaca organskih

  prehrambenih proizvoda: entuzijastični tragači za društvenim prihvatanjem (eng. ethusiastic

  social-seekers), entuzijastični moralisti (eng. enthusiatic moralists), neprijateljski naklonjeni

  povremeni kupci (eng. hostile seldom buyers) i neprijateljski naklonjeni stalni kupci (eng.

  hostile heavy buyers).

  6. Alić, A., Agić, M., Činjarević, M. (2017). The importance of Store Image and Retail Service

  Quality in Private Brand Image-Building. Entrepreneurial Business and Economics Review,

  5(1), 27-42. http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2017.050102. Časopis je indeksiran u bazama:

  Web of Science Core Collection, Scopus, EconLit, ProQuest ABI/INFORM Global,

  Entrepreneurship Database, EBSCO Business Source Ultimate, Business Source Premier,

  EconPapers – RePEc, ERIH Plus, Cabell's Directory, DOAJ (Directory of Open Access

  Journals), CEEOL.*

  U radu se istražuje efekat imidža prodavnice i kvaliteta maloprodajne usluge na imidž marke

  privatnih (trgovačkih) maraka. Primarno istraživanje koje je provedeno na uzorku od 699

  kupaca privatnih marki nastoji pružiti odgovor na sljedeća pitanja: (1) Postoji li 'halo efekat'

  između imidža prodavnice maloprodajnog lanca i imidža privatne marke koja je u vlasništvu

  maloprodajnog lanca? (2) Kako potrošačeva percipirana (doživljen) kvaliteta usluge koju

  pruža trgovac utiče na imidž njegove privatne marke?

  7. Agić, E., Činjarević, M., Kurtović, E., Čičić, M (2016). Strategic Marketing Patterns and

  Performance Implications. European Journal of Marketing, 50 (12), 2216-2248.

  https://doi.org/10.1108/EJM-08-2015-0589. Časopis je indeksiran u bazama: Web of Science

  Core Collection (Social Sciences Citation Index- SSCI) Scopus, Emerald Management

  Reviews; Academic Research; Autographics; Business & Industry; Business Source; Cabell's

  Directory of Publishing Opportunities in Management & Marketing; Collectanea Corporate;

  CPI Digest; Current Citations Express;Electronic Collections Online; EP Collection; Expanded

  Academic Index; Galileo; General Reference Center; Innovative; INSPEC; Leisure Recreation

  and Tourism Abstracts; Manning & Napier; MasterFILE; OCLC; PsycINFO; ReadCube

  Discover; Scandinavia; Telebase; World Bank Magazine; Zetoc (British Library), CNRS

  France, FNEGE France; The Publication Forum (Finland). Časopis se nalazi na listi Australian

  Business Deans Council (ABDC) listi (Rang A*).*

  U radu je korišten konfiguracijski pristup i metoda analize latentnih klasa s ciljem kreiranja

  taksonomije strateških marketinških obrazaca ponašanja kompanija koje djeluju na bh. tržištu.

  Autori su identificirali četiri različita strateška marketing obrasca ponašanja kompanija koje

  djeluju na bh. tržištu (marketing super achievers, marketing-focused virtuosi, marketing drifters

  and marketing mass pushers).

  8. Peštek, A., Činjarević, M. (2014). Tourist perceived image of local cuisine: The case of

  Bosnian food culture. British Food Journal, 116(1), 1821-1838. https://doi.org/10.1108/BFJ-

  https://doi.org/10.1108/BFJ-04-2017-0215http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2017.050102https://doi.org/10.1108/EJM-08-2015-0589https://doi.org/10.1108/BFJ-01-2014-0046

 • 8

  01-2014-0046. Časopis je indeksiran u bazama: Web of Science Core Collection, Scopus,

  MasterFILE, Cabell's Directories, Emerald Management Reviews i Health Source, Hospitality

  and Tourism Index. Časopis se nalazi na listi Australian Business Deans Council (ABDC) listi

  (Rang B).

  9. Činjarević, M., Tatić, K., Avdić, A. (2010). Integrated model of price, service quality,

  satisfaction, and loyalty: An empirical research in the banking sector of Bosnia and

  Herzegovina. Economic Research – Ekonomska istraživanja, 23(4), 142-161.

  https://doi.org/10.1080/1331677X.2010.11517439. Časopis je indeksiran u bazama: Web of

  Science Core Collection, Scopus, EBSCO Publishing Database, Econlit (American Economic

  Association, USA), Geobase (Elsevier,Amsterdam, Netherlands).

  Druge relevantne baze:

  10. Jahić H., Činjarević, M. (2017). The Effect of Social Progress and Education on Corruption: A

  Contingency Theory Perspective. Economic Review: Journal of Economics and Business, 15(1),

  19-31. Časopis je indeksiran u bazama: Cabell's Directories, EBSCO Business Source Ultimate,

  ECONBIZ, EconLit, EconStor, Index Copernicus, RePEc (Research Papers in Economics).*

  U radu se empirijski testira moderirajući uticaj nacionalne kulture na odnos između društvenog

  progresa i korupcije, te obrazovanja i korupcije. Rad se temelji na pretpostavci da socijalni

  progres i obrazovanje ograničavaju nivo korupcije, te da je veličina ovih efekata uslovljena

  nacionalnom kulturom. Set podataka (84 zemlje svijeta) je kreiran iz sekundarnih izvora, te je

  uključivao sljedeće indikatore: indeks percepcije korupcije (Transparency International),

  indeks socijalnog progresa (Social Progress Imperative), indeks obrazovanja (UN), pokazatelji

  dimenzija nacionalne kulture (Holfstede).

  11. Tatić, K., Činjarević, M. (2016). When Going Gets Tough, The Tough Go Shopping: A Case

  Of Young Female Consumers, Transylvanian Journal of Psychology, 17(2), 137-149. Časopis

  je indeksiran u bazama: EBSCO Academic Source Ultimate, ProQuest ABI/INFORM Global,

  PsycINFO.*

  Rad je usmjeren na istraživanje kompulsivne kupovine odnosno"mračne strane" ponašanja

  potrošača koja uključuje iracionalno ponašanje potrošača koje odstupa od standardnog modela

  racionalnog izbora potrošača. Istraživanje je fokusirano na ispitivanje uticaja psiholoških

  faktora na sklonost potrošača ka kompulsivnoj kupovini

  12. Alić, A., Činjarević, M., Agić, E. (2015). Who are store brands buyers? Demographic profile

  of store brand buyers in Bosnia and Herzegovina. International Journal of Management Science

  and Business Administration, 1(4), 7-24, ISSN 1849-5419. Časopis je indeksiran u bazama:

  ProQuest, Index Copernicus (Poland), Ulrich’s Periodicals Directory (ProQuest, U.S.),

  JournalTOCS (UK), PKP Open Archives Harvester (Canada), Bielefeld Academic Search

  Engine (Germany), Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB (Germany), SCI-Edge (U.S.),

  Open J-Gate (India), Econbiz, Universe Digtial Library (Malaysia), NewJour (Georgetown

  University Library, U.S.) i Google Scholar.

  13. Agić, E., Činjarević M., Alić, A. (2012). Klasifikacija korisnika mobilnih telefona primjenom

  analize latentnih klasa (LCA). Sarajevo Business and Economics Review (SBER), 32 (1), 53-

  74. ISSN 1986-5473. Časopis je indeksiran u bazama: EBSCO Business Source Complete,

  CEEOL (Central and Eastern European Library) i ProQuest Business Collection.

  https://doi.org/10.1108/BFJ-01-2014-0046https://doi.org/10.1080/1331677X.2010.11517439

 • 9

  14. Činjarević, M., Tatić. K., Petrić, S. (2011). See it, like it, buy it! Hedonic shopping motivations

  and impulse buying. Economic Review: Journal of Economics and Business, 9(1), 1-15. ISSSN

  1512-8962. Časopis je indeksiran u bazama: EBSCO Business Source Complete, Directory of

  Open Access Journals (DOAJ), SCIRUS, Index Copernicus i Cabell's Directories.

  15. Tatić, K., Činjarević, M. (2011). Uticaj cijene na zadovoljstvo korisnika bankarskih usluga.

  Sarajevo Business and Economics Review (SBER), 31(1), 147-172. ISSSN 1986-5473.

  Indeksiran u bazama podataka: EBSCO Business Source Complete, CEEOL (Central and

  Eastern European Library) i ProQuest Business Collection.

  16. Činjarević, M., Šćeta L. (2010). Optimal selling strategies: Application of hotel revenue

  management. Sarajevo Business and Economics Review (SBER) 30(1), 148-167, ISSN 1986-

  5473. Indeksiran u bazama podataka: EBSCO Business Source Complete i CEEOL (Central

  and Eastern European Library).

  17. Činjarević, M. (2010). Cognitive and affective aspects of impulse buying. Sarajevo Business

  and Economics Review (SBER), 30(1), 168-184, ISSN 1986-5473. Indeksiran u bazama

  podataka: EBSCO Business Source Complete i CEEOL (Central and Eastern European

  Library).

  18. Šćeta, L., Činjarević, M. (2009). Menadžment prinosa i politika konstantne cijene. Sarajevo

  Business and Economics Review (SBER), 29 (1), 127-142, ISSN 0581-7439. Indeksiran u

  bazama podataka: EBSCO Business Source Complete i CEEOL (Central and Eastern European

  Library).

  19. Činjarević, M. (2009). Uticaj cijene i kvaliteta na kupovne namjere potrošača. Sarajevo

  Business and Economics Review, 29(1), 189-202, ISSN 0581-7439. Časopis je indeksiran u

  bazama: EBSCO Business Source Complete i CEEOL (Central and Eastern European Library).

  20. Babić- Hodović, V. i Činjarević, M. (2008). Mjerenje percepcije kvaliteta usluga upotrebom

  SERVQUAL modela na primjeru usluga edukacije Ekonomskog fakulteta. Sarajevo Business

  and Economics Review, 28(1), 28-46, ISSN 0581-7439. Časopis je indeksiran u bazama:

  EBSCO Business Source Complete i CEEOL (Central and Eastern European Library).

  21. Činjarević, M., Kudumović, I. (2007). Proaktivno određivanje cijena s posebnim osvrtom na

  određivanje cijena na bazi vrijednosti. Sarajevo Business and Economics Review (SBER),

  27(1): 31-51, ISSSN 0581-7439. Časopis je indeksiran u bazama: EBSCO Business Source

  Complete i CEEOL (Central and Eastern European Library).

  3.3. Naučni radovi u zbornicima radova sa međunarodnih konferencija

  1. Alić A., Činjarević M, Agić E. (2018). All You Need Is Love! The Role of Brand Personality

  in Generating Feelings of Love Toward a Brand. Conference Proceedings: International

  Conference of the Faculty of Economics Sarajevo (ICES). ISBN 9789958605376, pp. 46-58. *

  Rad razmatra teoretske i praktične implikacije konkurencije između privatnih i proizvođačkih

  maraka. Primarni fokus rada jeste ispitivanje uloge dimenzija ličnosti ili personaliteta marke

  (eng.brand personality) u procesu izgradnje privrženosti i povezanosti potrošača s markom

 • 10

  (eng. brand love), te testiranje da li se kauzalni odnos između dimenzija ličnosti marke i ljubavi

  prema marki značajno razlikuje između privatnih i proizvođačkih maraka.

  2. Činjarević, M., Alić A., Agić E. (2018). Consumer preferences for retailer brands: effects of

  brand attitudes, image, and quality, 9th International Conference "An Enterprise Odyssey:

  Managing Change to Achieve Quality Development”, International Conference Proceedings.

  522- 529.*

  Rad je usmjeren na ispitivanje efekta stave prema marki, imidža marke i percipirane

  (doživljene) kvalitete marke na preferencije potrošača prema privatnim (trgovačkim) markama.

  3. Činjarević, M., Veselinović, Lj. (2017). The Interplay of Socioeconomic Development,

  Entrepreneurship, National Culture and Innovation Performance. Conference: Management,

  Enterprise and Benchmarking in the 21 st Century. pp. 42-55. Óbuda University. *

  Oslanjajući se na Hofstedeov koncept dimenzija nacionalne kulture, u radu se ispituje

  međudjelovanje inovacija, preduzetništva i socioekonomskog razvoja. Set podataka (77 zemlje

  svijeta) je kreiran iz sekundarnih izvora, te je uključivao sljedeće indikatore: pokazatelji

  dimenzija nacionalne kulture (Holfstede), Globalni indeks inovacija (eng. Global Innovation

  Index), poduzetnička aktivnosti u ranoj fazi (eng.Total Early-Stage Entrepreneurial Activity),

  Indeksa humanog kapitala (eng. Human Development Index). Nalazi istraživanja ukazuju da

  socioekonomski razvoj pozitivno doprinosi nacionalnim inovacijskim performansama te da su

  nacionalne inovacijske performanse niže u zemljama koje karakterizira niži nivo distance moći

  i niži nivo izbjegavanja neizvjesnosti, Suprotno očekivanjima, rezultati prezentirani u radu

  ukazuju da preduzetničke aktivnosti u ranoj fazi negativno doprinose nacionalnim inovacijskim

  performansama.

  4. Činjarević, M., Turulja, L., Peštek, A., Sinanović, L. (2016). What Students Really Expect

  From Accredited Higher Education Institutions? At the 12th International Conference

  “Interdisciplinary Management Research“, Ekonomski fakultet u Osijeku, 20. 05. – 22. 05.

  2016., Opatija, Hrvatska. Conference Proceedings, ''International Management Research VI''

  pp.683-696, ISSN 1847-0408. Conference Proceedings indeksiran u Web of Science.

  Rad istražuje očekivanu i percipiranu (doživljenu) kvalitetu usluga koje pružaju akreditirane

  visokoškolske ustanove te ispituje uticaj pojedinih dimenzija kvaliteta usluge na zadovoljstvo i

  lojalnost studenata visokoškolskoj ustanovi.

  5. Alić, A., Činjarević, M., Agić, E. (2016). Greasing the Wheels of Retailer Brand Purchases:

  Effects of Brand Associations and Brand Preference. At the 7th EMAC CEE Regional

  Conference Where the East Kisses the West, September 14-16 September, 2016, Sarajevo,

  Bosnia and Herzegovina, Book of Abstracts, pp. 58-59. ISBN 978- 9958-25-122-1.*

  Rad je usmjeren na ispitivanje uticaja asocijacija vezanih uz marku i preferencija prema

  marki na kupovne namjere potrošača u kontekstu privatnih (trgovačkih) maraka.

  6. Alić, A., Činjarević, M., Agić, E. (2016). Which Creates the Bigger 'Hallo Effect in Private

  Branding: Store image or Retail Service Quality. 8th International Conference of the School of

  Economics and Business Sarajevo, 14 October 2016, Sarajevo, Conference Proceedings:

  International Conference of the Faculty of Economics Sarajevo (ICES), p. 1-2. ISBN:

  9789958605376.*

  Rad istražuje faktore koji dovode do pojave tzv. 'halo efekta' odnosno transfera imidža

  prodavnice na imidž privatne (trgovačke) marke.

 • 11

  7. Jahić, H., Činjarević, M. (2014). Corruption and economic growth: a grease or sand syndrome?

  8th International Scientific Conference on Economic and Social Development and 4th Eastern

  European ESD Conference: Building Resilient Economy. Varaždinski ured za razvoj i

  poduzetništvo i Sveučilište Sjever, Zagreb, decembar 19, 2014. Zbornik radova/Book of

  Proceedings (pp. 206- 213). ISBN 978-953-6125-14-2. Indeksiran u bazama podataka:

  ProQuest i EconBIZ.

  8. Alić, A., Činjarević, M., Agić, E. (2014). Profiling store brand consumers in Federation of

  Bosnia and Herzegovina. 7th International Conference ICES, Ekonomski fakultet u Sarajevu.

  October 13-14. 2014 in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, Conference Proceedings, pp. 1-14,

  ISBN 978-99 58-25-093-4. Indeksiran u bazama: EBSCO Business Source Complete.

  9. Agić. E., Činjarević, M., Alić, A. (2013). Mobile phone user segmentation via latent class

  analysis: A case of youth market in Bosnia and Herzegovina. 23rd CROMAR Congress,

  Marketing in a Dynamic Environment – Academic and Practical Insights, Fakultet za

  menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Univertzitet u Rijeci, Lovran, Hrvatska, 24. –

  26. oktobar 2013. Zbirka radova/Conference Proceedings, pp. 551 – 567. ISBN: 978-953-7842-

  18-5.

  10. Činjarević, M., Turulja, L., Rizvić, A., Jahić, H. (2012). Should I stay or should I go? Student's

  attitudes toward study abroad program. 6th International Conference (ICES 2012) - Beyond the

  Economics Crisis: Lessons Learned and Challenges Ahead, Ekonomski fakultet u Sarajevu,

  Sarajevo, Bosna i Hercegovina, 13. – 14. Oktobar, 2012. Zbirka radova/Conference Proceedings

  (pp. 31-45). ISBN 978-9958-25-077-4.

  11. Tatić, K., Činjarević, M. (2012). Fake luxury: Consumer purchase intentions for counterfeit

  luxury brands. 6th International Conference (ICES2012) - Beyond the Economics Crisis:

  Lessons Learned and Challenges Ahead, Ekonomski fakultet u Sarajevu, Sarajevo, Bosna i

  Hercegovina. 13. – 14. oktobar 2012. Zbirka radova/Conference Proceedings (pp. 392 – 405).

  ISBN 978-9958-25-077-4.

  12. Činjarević, M., Alić, A. (2012). To seek a status or to make a call? Interplay of materialism,

  reference group influences and status consumption. 6th International Conference (ICES2012) -

  Beyond the Economics Crisis: Lessons Learned and Challenges Ahead, Ekonomski fakultet u

  Sarajevu, 13. – 14. oktobar 2012. Zbirka radova/ Conference Proceeding (pp. 592– 607) ISBN

  978-9958-25-077-4.

  13. Tatić, K., Činjarević, M. (2011). Consumer ethics: Attitudes toward counterfeit luxury fashion

  products. 7th International Conference “Interdisciplinary Management Research“, Ekonomski

  fakultet u Osijeku, 13. – 15- maj 2011., Poreč, Hrvatska, Zbirka radova/ Conference

  Proceedings, ''International Management Research VI'' (pp. 775-786), ISBN 978-953-253-096-

  4. Indeksiran u bazama podataka: Proceedings Citation Index, EBSCOhost, RePec i

  EconPapers.

  14. Činjarević, M., Tatić, K. (2011). Customer service quality in the retail banking: Case of Bosnia

  and Herzegovina. 5th International Scientic Conference “Entrepreneurship and Macroeconomic

  Management: Reflections on the World in Turmoil”, Odjel za ekonomiju i turizam “Dr. Mijo

 • 12

  Mirković”, Jurja Dobrila Univerzitet Pula, 24. – 26. mart 2011., Pula, Hrvatska, Zbirka

  radova/Conference Proseedings Vol.1 (pp. 106 -126). ISBN 978-953-7498-41-2.

  15. Tatić. K., Činjarević, M., Avdić, A. (2010). Green information technology- Opportunities and

  challenges for SMEs sector. 3rd International Conference “Business Development

  Conference“. Ekonomski fakultet u Zenici, Zenica, Bosna i Hercegovina. 12. – 13. novembar

  2010. Zbirka radova/Conference Proceedings, pp. 309-317, ISSSN 1840-4006.

  16. Tatić. K., Činjarević, M., Avdić, A. (2010). Relationship between knowledge management and

  firm performance. 5th International Conference “Economic Development Persepctives of SEE

  Region in Global Recession Context“ - ICEES 2010, organized by Sshool of Economics i

  Business Sarajevo, October 14-15, 2010 in Sarajevo, Bosnia i Herzegovina, Book of Extended

  Abstracts, pp. 48-49, ISBN 978-9958-25-046-0 .

  17. Tatić. K., Činjarević, M. (2010). Relationship between environmental concern and green

  purchasing behavior. 6th International Conference ''Interdisciplinary Management Research'',

  organized by Faculty of Economics Osijek i Hochschule Pforzheim University of Applied

  Sciences, May 6 – 8, 2010 in Poreč, Croatia, Conference Proceedings: ''International

  Management Research VI'', ISBN 978-953-253-026-1, pp. 801-810. Indeksiran u bazama

  podataka: Proceedings Citation Index, EBSCOhost, RePec i EconPapers.

  18. Činjarević, M. (2009). Relationship between the impulse buying behavior and sensation

  seeking. 3rd International Scientific Conference ''Marketing Theory Challenges in Transitional

  Societies'', Ekonomski fakultet u Mariboru i European Marketing Academy (EMAC), Maribor,

  Slovenija, 24. – 26. Septembar 2009.

  19. Babić- Hodović. V. i Činjarević, M. (2009). Uticaj percepcije kvaliteta usluga edukacije na

  lojalnost klijenata. 6th Research/Expert Conference with International Participation: ''Quality

  2009'', Univerzitet u Zenici, Neum, Bosna i Hercegovina, 4. -7. juni 2009. Zbornik

  radova/Conference Proceedings, ISSN 1512-9268 , pp. 737-743.

  3.4. Učešće u naučno-istraživačkim i stručnim projektima

  1. Networking in preserving the First World War multicultural heritage in the Danube countries –

  NETWORLD. EU Interreg Transational Programme, Istraživač i član tima Ekonomskog

  fakulteta u Sarajevu 01. 01. 2017. – 30. 06. 2019.*

  2. Mapiranje postojećih standarda pružaoca usluga u oblasti socijalne zaštite u Federaciji BiH.

  SOS Dječija sela BiH/ Mart 2020. – trenutno. Osnovni ciljevi projekta su: (1) mapiranje

  postojećih standarda pružaoca usluga u socijalnoj zaštiti u Federaciji BiH; (2) izrada seta

  standarda za socijalne usluge u Federaciji BiH; (3) procjena fiskalnog uticaja novog zakonskog

  okvira u oblasti socijalne zaštite u Federaciji BiH; i (4) definiranje metodologije za utvrđivanje

  cijene socijalnih usluga u Federaciji BiH.*

  3. Procjena potreba za vještinama softverske industrije u Bosni i Hercegovini. UNDP Bosna i

  Hercegovina. August 2019. - trenutno. Svrha projekta jeste utvrđivanje gapa (jaza) između

  potrebnih i dostupnih vještina u softverskoj industriji Bosne i Hercegovine.*

  4. Strategija mladih Tuzlanskog kantona 2020. – 2024. Vlada Tuzlanskog kantona. Juni 2019. –

  Novembar 2019. Izrada strateškog dokumenta Strategija mladih Tuzlanskog kantona 2020. –

 • 13

  2024., te provođenje primarnog istraživanja među populacijom mladih Tuzlanskog kantona u

  cilju utvrđivanja njihovih potreba, problema i stavova.*

  5. Provedba evaluacije procesa Srednjoročnog planiranja i Srednjoročnog programa rada Vijeća

  ministara BiH 2016. – 2018. Direkcija za ekonomsko planiranje BiH. Svrha projekta jeste

  evaluacija mjera, aktivnosti i programa u okviru definiranih 14 strateških ciljeva Programa rada

  Vijeća ministara BiH 2016. – 2018.*

  6. Analiza troškova socijalnih usluga koje se pružaju djeci s poteškoćama u razvoju. UNICEF

  Bosna i Hercegovina. Juli 2018. – Januar 2019. Osnovna svrha projekta jeste razvoj efikasnog

  sistema utvrđivanja referentnog jediničnog troška za dvije socijalne usluge za djecu s

  poteškoćama/smetnjama u razvoju (dnevni boravak za djecu s poteškoćama/smetnjama u

  razvoju i savjetodavne usluge za djecu s poteškoćama /smetnjama u razvoju i njihove porodice)

  u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.*

  7. Metodologija za utvrđivanje cijena socijalnih usluga u Federaciji BiH, USAID, SUNNY/Center

  for International Development. Oktobar 2016. – Januar 2017. Projekat je usmjeren na izradu

  jedinstvene metodologije za određivanje cijena socijalnih usluga u Federaciji BiH. *

  8. Procjena potencijalnih ekonomskih efekata regulative javno-privatnog partnerstva u tri kantona

  Federacije BiH. USAID, SUNNY/Center for International Development. Novembar 2017. –

  Juni 2018. Osnovna svrha projekta jeste utvrđivanje efekata ulaganja potencijalnih JPP

  projekata u tri odabrana kantona Federacije BiH (Kanton Sarajevo, Srednjobosanski kanton i

  Tuzlanski kanton), a koji će donositeljima političkih odluka, privatnom i javnom sektoru dati

  stručnu, dosljednu i nepristranu procjenu mogućih efekata JPP-a na sveukupnu ekonomsku

  aktivnost. *

  9. Hidden Champions in Dynamically Changing Societies and their Management and Leadership

  Development Needs. IEDC-Bled School of Management, Postgraduate Studies/ CEEMAN -

  International Association for Management Development in Dynamic Societies. 2018. – 2019.

  Projekat se realizira u saradnji s 20 drugih univerziteta iz jugoistočne Evrope i pod vođstvom

  IEDC School of Management s Bleda iz Slovenije, a usmjeren je na identificiranje uspješnih

  kompanijama, tzv. 'skrivenim šampionima' u jugoistočnoj Evropi.*

  10. Gastro doživljaj: Značaj uslužnog ambijenta u procjeni kvaliteta i autentičnosti balkanske

  gastronomije (GASTROBALKAN). Bilateralni projekat naučno-istraživačke kooperacije

  između Slovenije i Bosne i Hercegovine (Ekonomski fakultet u Sarajevu, Univerzitet u Sarajevu

  i Fakultet turističkih studija – Turistika Portorož, Univerzitet Primorska). Istraživač i član tima

  Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Januar 2019. – Decembar 2020.*

  11. Strategija razvoja turizma i turističkih potencijala na općini Maglaj za period 2019. – 2024.

  godine. Služba za privredu, finansije/financije i razvoj poduzetništva, Općina Maglaj. *

  12. Strategija razvoja turizma Grada Živinice 2019. – 2024. Služba za lokalni ekonomski razvoj,

  finansije i trezor, Grad Živinice.*

  13. Strategija prema mladima Općine Živinice 2018. – 2023. Općina Živinice.*

  14. Platform for TransAcademic Cooperation in INNOvation – PACINNO. IPA Adriatic CBC,

  novembar 2011. – mart 2016. (1 °STR/0003).

  15. Eco and Cultural Tourism in South Dinarides. IPA CBC B&H MNE programme, februar 2013.

  – januar 2014. (Ugovor broj. 2012/308-730).

  16. Development and Promotion of Health Spa Tourism in the IPA Cross-Border Region of Bosnia

  & Herzegovina and Serbia (CROSS SPA). april 2013. – oktobar 2014

  17. A model of inner consistency of a tourist destination. Bilateralni projekat naučno-istraživačke

  kooperacije između Slovenije i Bosne i Hercegovine (Ekonomski fakultet u Sarajevu,

  Univerzitet u Sarajevu i Fakultet turističkih studija – Turistika Portorož, Univerzitet Primorska).

  Istraživač i član tima Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Januar 2014. – Decembar 2015.

 • 14

  18. Procjena trenutnih kapaciteta Udruženja INFOHOUSE i izrada plana održivosti”,

  INFOHOUSE. 2015.

  19. Analiza mogućnosti razvoja socijalnog poduzetništva – Asocijacija XY”, Asocijacija XY.

  2015.

  20. Strategije prema mladima Općine Centar za period 2014. – 2020. novembar 2013. – maj 2014.

  21. Strategija lokalnog ekonomskog razvoja Općine Novi Grad Sarajevo za period 2014. – 2020.

  Ekonomski institut u Sarajevu, oktobar 2013. – decembar 2013.

  22. Ekonomska studija o mogućnosti korištenja digitalne dividende u Bosni I Hercegovini”,

  Regulatorna agencija za komunikacije BiH, oktobar 2012.- decembar 2012.

  23. Ekonomska analiza potrebe uvođenja novih usluga u BiH“, Regulatorna agencija za

  komunikacije BiH, oktobar 2012. – decembar 2012. .

  2.6. Učešće na naučnim i stručnim konferencijama u zemlji i inostranstvu sa izlaganjem

  1. IX Međunarodna konferencija ICES (International Conference of the Faculty of Economics

  Sarajevo). Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu. 12. 10. 2018. Sarajevo, Bosna i

  Hercegovina. *

  2. 9th International Conference "An Enterprise Odyssey: Managing Change to Achieve Quality

  Development“. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 23 - 26. 5. 2018. Zagreb, Hrvatska.*

  3. 15th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking in the 21 st

  Century: Global Challenges- Local Answers, Óbuda University. 28. 4. – 29. 4. 2017.

  Budimpešta, Mađarska.*

  4. VIII Međunarodna konferencija ICES (International Conference of the Faculty of Economics

  Sarajevo). Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu. 14. 10. 2016. Sarajevo, Bosna i

  Hercegovina. *

  5. 7th EMAC CEE Regional Conference Where the East Kisses the West, September, 2016, 14. –

  16. 9. 2016. Sarajevo, Bosna i Hercegovina.*

  6. 12th International Conference “Interdisciplinary Management Research“, Ekonomski fakultet u

  Osijeku, 20. 5. – 22. 05. 2016., Opatija, Hrvatska.*

  7. 8th International Scientific Conference on Economic and Social Development and 4th Eastern

  European ESD Conference: Building Resilient Economy. Varaždinski ured za razvoj i

  poduzetništvo i Sveučilište Sjever, 19. 12. 2014., Zagreb, Hrvatska.

  8. VII Međunarodna konferencija ICES (International Conference of the Faculty of Economics

  Sarajevo). Ekonomski fakultet u Sarajevu. 13-14. oktobar 2014. Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

  9. 23. kongres CROMAR – Hrvatska udruga za marketing: Marketing u dinamičnom okruženju –

  akademski i praktični uvidi (23rd CROMAR Congress, Marketing in a Dynamic Environment –

  Academic and Practical Insights). Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija,

  Univerzitet u Rijeci. 24. – 26. 10. 2013. Lovran, Hrvatska.

  10. VI Međunarodna konferencija ICES (International Conference of the Faculty of Economics

  Sarajevo). ICES: Beyond the Economics Crisis: Lessons Learned and Challenges Ahead.

  Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu. 13. – 14. oktobar, 2012. Sarajevo, Bosna i

  Hercegovina

  11. Sedma međunarodna konferencija „Interdisciplinarna istraživanja u menadžmentu“ (

  International Conference “Interdisciplinary Management Research“). Ekonomski fakultet u

  Osijeku. 13. – 15. 5. 2011. Poreč, Hrvatska.

  12. Peta međunarodna naučna konferencija Poduzetništvo i makroekonomski menadžment (5th

  International Scientific Conference “Entrepreneurship and Macroeconomic Management:

 • 15

  Reflections on the World in Turmoil”). Odjel za ekonomiju i turizam “Dr. Mijo Mirković”, Jurja

  Dobrila Univerzitet Pula. 24. – 26. 3. 2011. Pula, Hrvatska .

  13. Treća međunarodna konferencija o poslovnom razvoju (3rd International Conference

  “Business Development Conference“). Ekonomski fakultet u Zenici, 12. – 13. 11. 2010. Zenica,

  Bosna i Hercegovina.

  14. V Međunarodna konferencija ICES „Perspektive ekonomskog razvoja SEE regiona u kontekstu

  globalne recesije“ (5th International Conference “Economic Development Perspectives of SEE

  Region in Global Recession Context“ ). Ekonomski fakultet u Sarajevu. 13. – 14 10. 2010.

  Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

  15. Šesta međunarodna konferencija „Multidisciplinarna istraživanja u menadžmentu (6th

  International Conference ''Interdisciplinary Management Research''). Ekonomski fakultet u

  Osijeku i Hochschule Pforzheim University of Applied Sciences. 6. – 8. 5. 2010. Poreč,

  Hrvatska.

  16. Treća međunarodna naučna konferencija: „Izazovi marketing teorije u tranzicijskim društvima“

  (3rd International Scientific Conference ''Marketing Theory Challenges in Transitional

  Societies'“). Ekonomski fakultet u Mariboru i European Marketing Academy (EMAC). 24. –

  26. 9. 2009. Maribor, Slovenija.

  17. Šesta naučna/stručna konferencija s međunarodnim učešćem „Kvalitet 2009“ (6th

  Research/Expert Conference with International Participation: ''Quality 2009''). Univerzitet u

  Zenici. 4. -7. 6. 2009. Neum, Bosna i Hercegovina,

  4. NASTAVNO-PEDAGOŠKI RAD

  Kandidatkinja dr. Merima Činjarević je bila asistent i viši asistent na Katedri za mikroekonomiju

  Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 2006. do 2016. godine, a od 2016. godine kao

  nastavnik u zvanju docent. U svom dosadašnjem radu (u zvanju asistent, viši asistent i docent)

  sudjelovala je u realizaciji nastavnih procesa na predmetima I ciklusa studija (Menadžerska ekonomija,

  Mikroekonomija i Microeconomics) i III ciklusa studija (Napredna mikroekonomija). Također, kao

  vanjski saradnik uključena je u izvođenju nastave na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu,

  predmet Ekonomika potrošnje. Kandidatkinja je stekla višegodišnje iskustvo u pedagoškom radu sa

  studentima i razvila je kompetencije, vještine i znanja koje bi andragoški djelatnici trebali posjedovati.

  U periodu od izbora u zvanje docenta, kandidatkinja je uspješno mentorisala 1 studenta tokom izrade

  diplomskog rada i 2 studenta tokom izrade završnog rada. Kao predsjednik ili član komisije

  sudjelovala je u radu velikog broja komisija za ocjenu i odbranu magistarskih/završnih i diplomskih

  radova. Također, kandidatkinja je bila član komisije za ocjenu i odbranu finalne/radne verzije

  doktorske disertacije sljedećih kandidata:

  mr. Emir Kurtić. Development and construction of an Employee Coachability Measure. Datum

  odbrane: 26. 12. 2017.

  Aisa Mujkić, MA. Uticaj intrapersonalnih karakteristika na poslovnu učinkovitost menadžera

  u Bosni I Hercegovini. Datum odbrane: 09. 10. 2018.

  mr. Mirza Huskić. Institucije tržišta rada, nezaposlenost i nejednakost plata u zemljama u

  tranziciji. Datum odbrane: 19. 12. 2018..

  Mirza Kulenović, MA Uticaj praksi totalnog upravljanja kvalitetom na poslovne performance

  preduzeća. Datum odbrane radne verzije: 02. 12. 2019.

  Dr. Merima Činjarević posjeduje Certifikat o obuci za akademsko osoblje (TRAIN - Training &

  Research for Academic Newcomers). TRAIN program je strukturirani program obuke za stručno

  usavršavanje akademskog osoblja koji organizira Univerzitet u Sarajevu. TRAIN program obuhvata

 • 16

  7 modula: Osnove andragoške djelatnosti u visokom obrazovanju, Didaktika visokog obrazovanja,

  Planiranje kurikuluma u visokom obrazovanju, Metodologija istraživanja, naučno pisanje i

  prezentacija naučnoistraživačkih/umjetničko-istraživačkih rezultata. Komunikacija i vještine

  prezentiranja, Priprema aplikacija za finansiranje i projektni menadžment, Preduzetničke sposobnosti

  i Umrežavanje i timski rad. Kandidatkinja je TRAIN program pohađala u period od oktobra do

  decembra 2017. godine. Navedeni Certifikat o obuci za akademsko osoblje (TRAIN program) služi

  kao dokaz o minimumu pedagoškog obrazovanja kandidatkinje.

  Na temelju dostavljene dokumentacije, konstatujemo da je kandidatkinja dr. Merima Činjarević stekla

  zavidno iskustvo u pedagoškom radu, te ispunila uslove za izbor u pogledu mentorisanja kandidata II

  ciklusa studija.

  5. MIŠLJENJE I PRIJEDLOG KOMISIJE

  Na osnovu analize dokumentovanog naučnog, nastavno-pedagoškog i stručnog rada članovi Komisije

  za pripremanje prijedloga za izbor u zvanje vanredni profesor na oblast Mikroekonomija su jedinstvenog

  stava da dr. Merima Činjarević, ispunjava sve uslove tražene odredbama Zakona o visokom

  obrazovanju Kantona Sarajevo, Statuta Univerziteta u Sarajevu za izbor u zvanje vanrednog profesora

  na oblast Mikroekonomija. Dodatno, dr. Merima Činjarević ispunjava formalne uslove za prijevremeni

  izbor u zvanje vanredni profesor, a koji su propisani Zakonom o visokom obrazovanju Kantona

  Sarajevo (Sl. novine Kantona Sarajevo, broj 33/17):

  Minimalno 3 godine provedene u zvanju docenta;

  Najmanje pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u

  relevantnim naučnim bazama podataka, te dodatno objavljena najmanje tri naučna rada u

  citatnim bazama podataka;

  Objavljena knjiga;

  Originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod;

  Uspješno mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija;

  Mišljenje i prijedlog Komisije se temelji na sljedećim činjenicama:

  Dr. Merima Činjarević prošla je izbore za sva saradnička i nastavna zvanja do zvanja docenta u

  kojem se nalazi od 30. marta 2016. godine, te time ispunjava zakonske i statutarne odredbe u

  pogledu provedene minimalno 3 godine u prethodnom nastavnonaučnom zvanju (docent).

  U toku rada na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, dr. Merima Činjarević je

  samostalno ili u koautorstvu objavila 40 naučnih radova u časopisima i zbornicima radova s

  konferencija koji prate relevantne međunarodne baze podataka. Nakon izbora u zvanje docenta,

  nastavak njenog naučnog i stručnog rada, ogleda se u objavljivanju 7 naučnih radova u

  časopisima koji su indeksirani u citatnim bazama podataka (Web of Science i Scopus), te 8

  naučnih radova u časopisima i zbornicima radova s konferencija koji prate relevantne baze

  podataka. Autor je jedne knjige i koautor 3 poglavlja (2 poglavlja univerzitetskog udžbenika i

  1 poglavlje istraživačke monografije).

  Nakon izbora u zvanje docent, dr. Merima Činjarević sudjelovala je u realizaciji 13 naučno-

  istraživačkih i stručnih projekata, od kojih su 3 međunarodna projekta.

  Na I ciklusu studija, dr. Merima Činjarević je bila mentor u izradi 2 diplomska rada, dok je na

 • 17

  II ciklusu bila mentor u izradi 1 završnog rada. Također, bila je član komisije za ocjenu i odbranu

  4 doktorske disertacije (III ciklus studija).

  Dr. Merima Činjarević je, od prvog izbora u zvanje asistenta do danas, prošla sve nivoe i oblike

  samostalnog izvođenja nastave na predmetima koji pripadaju matičnoj oblasti –

  Mikroekonomija. Posljedično, kandidatkinja je razvila pedagoške vještine i kompetencije

  potrebne za naučno i stručno podučavanje studenata u području ekonomskih nauka, a posebno

  u oblasti Mikroekonomije.

  Na osnovu prethodno izloženih činjenica i informacija o rezultatima ostvarenim u nastavnom,

  pedagoškom, naučnom i istraživačkom radu, Komisija konstatuje i jedinstvena je u mišljenju da

  kandidatkinja dr. Merima Činjarević ispunjava sve uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju

  Kantona Sarajevo i Statutom Univerziteta u Sarajevu za prijevremeni izbor u zvanje vanredni profesor

  na oblast MIKROEKONOMIJA u punom radnom vremenu.

  Na osnovu gore navedenog, Komisija, sa zadovoljstvom predlaže Vijeću Ekonomskog fakulteta

  Univerziteta u Sarajevu i Senatu Univerziteta u Sarajevu da izaberu:

  DR. MERIMU ČINJAREVIĆ

  u zvanje VANREDNI PROFESOR, na oblast MIKROEKONOMIJA, puno radno vrijeme.

  Sarajevo, 28. 04. 2020. godine

  ČLANOVI KOMISIJE:

  Prof. dr. Kasim Tatić, predsjednik

  __________________________________________________

  Prof. dr. Danijela Martinović, član

  ___________________________________________________

  Prof. dr. Slavica Manić, član

  __________________________________________________