of 14 /14
DPP CBAC 2012 MATERION YN CODI O ARHOLIADAU 2012 HY1: Ateb y cwestiwn gosod HY3: Defnydd o’r rhyngrwyd HY3: Cyfannu AA2a ac AA2b HY3: Cyfyngu geiriau HY4: Materion ysgrifennu traethodau Arweiniad ar HY3 ar gyfer 2014

DPP CBAC 2012

Embed Size (px)

DESCRIPTION

DPP CBAC 2012. MATERION YN CODI O ARHOLIADAU 2012 HY1 : Ateb y cwestiwn gosod HY3 : Defnydd o’r rhyngrwyd HY3 : Cyfannu AA2a ac AA2b HY3 : Cyfyngu geiriau HY4 : Materion ysgrifennu traethodau Arweiniad ar HY3 ar gyfer 2014. DPP CBAC 2012. MATERION YN CODI O ARHOLIADAU 2012 - PowerPoint PPT Presentation

Text of DPP CBAC 2012

 • DPP CBAC 2012MATERION YN CODI O ARHOLIADAU 2012

  HY1: Ateb y cwestiwn gosodHY3: Defnydd or rhyngrwydHY3: Cyfannu AA2a ac AA2bHY3: Cyfyngu geiriauHY4: Materion ysgrifennu traethodau

  Arweiniad ar HY3 ar gyfer 2014

 • DPP CBAC 2012MATERION YN CODI O ARHOLIADAU 2012

  Mae Hanes, er gwaethaf pob dim a ddigwyddodd rhwng 2012 a 2013, yn dal yn fyw ac yn ffynnu yn y Canolfannau a gwnaed llawer o waith da gan y lliaws o ymgeiswyr, a rhai perfformiadau gwirioneddol eithriadol gan nifer o fyfyrwyr talentog.

  Maer rhan hon yn darparu adborth cryno ynghylch rhai or materion syn codi o arholiadau 2012.

  Roedd y materion hyn yn ddibwys o gymharu r ymatebion da ac o ansawdd uchel a welwyd or canolfannau. Rydym yn tynnu sylw at y rhain dim ond am ein bod yn teimlo bod lle i wella ymhellach neu er mwyn egluro rhai materion sydd efallain aneglur.

 • DPP CBAC 2012MATERION O ARHOLIADAU 2012

  Gellir dod o hyd i nifer or materion hyn ynghyd chyngor cyffredinol ar sut i wella ar wefan CBAC mewn cyfres o gyflwyniadau sain. Ni fyddwn felly yn mynd dros y meysydd cyffredinol heddiw. Maer rhain ar gael ar http://www.cbac.co.uk/

 • DPP CBAC 2012MATERION O ARHOLIADAU 2012 cefnogaeth gwe ar at www.cbac.co.uk

 • DPP CBAC 2012MATERION YN CODI O ARHOLIADAU 2012HY1 Ateb y Cwestiwn Gosod

  Gormod o ymgeiswyr yn methu ateb y cwestiwn gosod.

  Maen nhwn canolbwyntio ar y PWNC a ddysgwyd iddyn nhw yn hytrach nag ar y sgiliau allweddol ar geiriau allweddol.

  Y sgiliau allweddol yw Rhan (a) esbonio PAM Rhan (b) gwerthuso pwysigrwydd/arwyddocd nifer o ffactorau

  Maer geiriau allweddol yn y cwestiwn er enghraifft

  Gwleidyddiaeth, llywodraeth ar Goron, c.1483-1543 Eglurwch pam collodd Richard III Frwydr Bosworth. [24]I ba raddau y gellir dweud mai iwygiadau Thomas Cromwell oedd y datblygiad mwyaf arwyddocaol mewn llywodraeth rhwng 1483-1540? [36]

  Byddwn yn gwneud y rhain yn amlycach o Haf 2013 trwy amlygur geiriau allweddol mewn llythrennau BRAS ond mae angen i chi ganolbwyntio ar ddysgur sgiliau allweddol.

 • DPP CBAC 2012MATERION O ARHOLIADAU 2012

  HY2 maer uned hon yn parhau i godir un materion ag arfer sydd wediu hamlygu yn yr adroddiad ar y we

  Bydd y sesiwn wedir toriad am goffi yn delio r arholiad HY2 sydd wedii ddiwygio.

 • DPP CBAC 2012Defnyddior WeNi welwn ddim oi le ar ddefnyddior we i ymchwilio a chasglu deunydd gan gynnwys ffynonellau.

  Ond rydym yn gweld llawer gormod o gopo a gludo darnau am y digwyddiadau nad ydyn nhwn werth chweil a gormod o gopo a gludo darnau am faterion hanesyddiaeth. Rydym yn ymwybodol bod rhai safleoedd yn cael eu defnyddion gyson ond nid yw copo a gludon ddigon. Nid yw hynnyn ddigonol ar gyfer yr ymarferiad hwn a does dim iw ennill o gopo a gludor manylion hyn ER bod llawer iw ennill trwy gasglur deunydd ai ddefnyddion synhwyrol yn y traethawd. MATERION YN CODI O ARHOLIADAU 2012

  HY3 Yn yr uned hon mae gennym bryderon cyffredinol ac rydym am roi arweiniad ar ddau fater.

 • Maen rhaid bod yna fwy i ymarferion gwaith cwrs hanes na llwytho i lawr oddi ar Wikipedia!

 • DPP CBAC 2012CYFANNU GWERTHUSO FFYNHONNELL a DEHONGLI / HANESYDDIAETH

  I gyflawni Lefel 4 dylair ymgeisydd ystyried gwerth y ffynhonnell a DDEWISWYD i ddilysrwydd y dehongliad ac ir ysgol o hanes neu hanesydd y maen nhwn ei drafod.

  Y cyfannu hwn o werthuso ffynhonnell, dehongli a hanesyddiaeth ywr ffordd orau o fynd ir afael HY3 ac roedd nifer o ymgeiswyr abl yn gallu gwneud hynny i sicrhau marciau Lefel 4. Dylair pwyslais yn y traethawd fod ar ddefnyddior ffynonellau i drafod y dehongliad ar hanesyddiaeth syn ymwneud r cwestiwn gosod. Mae angen mwy o ymwybyddiaeth o ddatblygiad hanesyddiaeth ar pwys y byddai haneswyr penodol / ysgol o haneswyr yn ei roi ar RAI or ffynonellau penodol a ddewiswyd ar gyfer y traethawd.

  MATERION YN CODI O ARHOLIADAU 2012 HY3

 • DPP CBAC 2012CYFYNGU GEIRIAUEr bod y mwyafrif llethol o ymgeiswyr a chanolfannau wedi cadw at y cyfyngiad geiriau ni ddigwyddodd hyn mewn rhai achosion ac roedd rhaid cosbi. Rydym wedi dweud mai 4000 o eiriau ywr cyfyngiad a byddwn yn parhau i gosbi pan gaiff ei anwybyddu.

  Dylai canolfannau sicrhau y dylai ymgeiswyr syn anwybyddur cyfyngiad geiriau o 1 500 o eiriau golli 2 farc.501 750 o eiriau golli 4 marc.mwy na 750 o eiriau golli 8 marc.

  MATERION YN CODI O ARHOLIADAU 2012 HY3

 • DPP CBAC 2012Gellir dod o hyd i enghraifft or math o draethawd yn HY3 syn haeddu marciau uchel ar Lefel 4 ar wefan CBAC. Maer gefnogaeth ar y we hefyd yn cynnig enghreifftiau o sgriptiau yn HY1 hyd HY4 yn yr adran Nodiadau Arweiniad Athrawon.

  MATERION YN CODI O ARHOLIADAU 2012 HY3

 • MATERION YN CODI O ARHOLIADAU 2012

  HY4 yn yr uned hon rydym yn parhau i weld gormod o ymgeiswyr syn

  Methu dadansoddi gofynion y cwestiwn gosod: rhaid iddyn nhw ganolbwyntio ar y geiriau allweddol yn y cwestiwn.

  Ysgrifennu dau hanner traethawd yr ie oedd ar na nag oedd dros ac yn erbyn fel ateb

  Dibynnun helaeth ar ymateb wedii baratoi.

  Methu strwythuror traethawd yn briodol.

  Dealltwriaeth or materion yn brin ac yn troi at UCN.

  Trafodir y materion hyn yn fanwl ar y wefan.

 • ARWEINIAD AR HY3 AR GYFER 2014

  Bydd angen cyflwyniad wedii ddiwygio ar gyfer HY3 iw ddefnyddio yn 2014 (y garfan yn dechrau yn 2012) a rhaid ei seilio ar y ffurflen gynnig sydd ar gael ar wefan CBAC. Bydd hwn yn cynnwys cynllun marcio ar ffurf newydd. Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno i gael sel bendith yw 30ain o Dachwedd 2013 ymhen ychydig dros flwyddyn i nawr.Bydd angen cwestiwn newydd wedii seilion AMLWG ar ddehongliad gan hanesydd ac y bydd yn bosibl ei herian gan o leiaf un hanesydd arall yn arddel safbwynt gwahanol neu wrthgyferbyniol ir dehongliad.Bydd y cwestiwn newydd yn gweithio orau pan fydd yna ddatblygiad eglur yn y drafodaeth hanesyddiaeth e.e. adeileddwr / bwriaduswr neu Farcsydd / Adolygiadwr.Bydd angen pecyn dogfennau i gyd-fynd phob cwestiwn. Gallwch barhau i ddefnyddior pecyn sy wedii gymeradwyo os ywn bodlonir meini prawf isod ac yn glos gysylltiedig r cwestiwn newydd.

 • CRYNODEB OR MEINI PRAWF AR GYFER PECYN DOGFENNAU 2014

  Dylai pob pecyn gynnwys lleiafswm o wyth ffynhonnell a mwyafswm o ddeg ffynhonnellDylai pob pecyn gynnwys amrywiaeth o fathau gwahanol o ffynonellau. Gwneud yn sir fod y ffynonellau a ddefnyddir yn y pecyn wediu priodolin fanwl i gynorthwyo gwerthusor ffynhonnell.Dylai pob pecyn gynnwys o leiaf dwy ffynhonnell yn trafod y dehongliad penodol fydd yn cael ei astudio. Gan amlaf byddair rhain yn ddau hanesydd yn arddel safbwyntiau gwahanol neu wrthgyferbyniol or dehongliad.Peidiwch defnyddio MAPIAU fel ffynonellau. Gellir eu defnyddio ar gyfer gwaith dosbarth.Peidiwch defnyddio mwy nag un fideo fel ffynhonnell yn y pecyn dogfennau. Gellir defnyddior rhain yn y dosbarth.Peidiwch defnyddio mwy nag un dudalen o A4 ar gyfer unrhyw ffynhonnellPeidiwch defnyddio mwy nag un ffynhonnell o lyfr/awdur penodol. Bydd angen amrywiaeth.