DOZA 03.2016

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

miesięcznik doradcy zawodowego

Text of DOZA 03.2016

 • 33

  D

  D

  O

  O

  Z

  Z

  A

  A

  /

  /

  S

  S

  P

  P

  I

  I

  S

  S

  T

  T

  R

  R

  E

  E

  C

  C

  I

  I

  4

  4 WSTPNIAK

  5

  5 Poradnictwo zawodowe w przestrzeni spoecznej

  / Fi l ip Zarba

  9

  9 Inspirujce poradnictwo w szkoach i orodkach specjalnych

  / Barbara Grka

  1

  1

  3

  3 STREFA BIZNES Przychody ukad krwionony Twojego

  biznesu / Patrycja Zauska

  1

  1

  7

  7 WYWIAD I I I Oglnopolska Konferencja Naukowo

  Szkoleniowa Coach, Trener, Doradca zawodami XXI wieku

  Przedsibiorczo z pasj

  2

  2

  1

  1 Bariery kl ienta na drodze do zmiany zawodowej.

  Jak je rozpracowa? / Anna Rduch

  2

  2

  2

  2 Produkt uboczny / Jacek Stpie

  2

  2

  5

  5 Trener online. Zosta edukatorem przyszoci.

  / Agnieszka Ciereszko

  2

  2

  8

  8 Eli Ginzberg teoria rozwoju kariery

  / Agnieszka TyniecSzram

  S

  S

  P

  P

  I

  I

  S

  S

  T

  T

  R

  R

  E

  E

  C

  C

  I

  I

 • WW

  S

  S

  T

  T

  P

  P

  N

  N

  I

  I

  A

  A

  K

  K

  Dziki wiosennemu wydaniu DOZA mamy szans na nowo

  zastanowi si czym jest doradztwo zawodowe w naszych

  oczach i w oczach naszych klientw. Dokd zmierzamy i jakie

  wyzwania stoj przed nami, uprawiajcymi ten zawd.

  Zapraszamy gorco do staych dziaw miesicznika a take

  do dwch szczeglnych artykuw, ktrych autorkami s

  Agnieszka Ciereszko i Barbara Grka. yczymy aby lektura

  pisma bya nie tylko mia ale przede wszystkim motywujca

  nas do refleksj i , szukania nowych moliwoci i rozwiza,

  testowania ich, abymy finalnie podejmowali konkretne

  dziaania w kierunku zmian w naszych obszarach

  zawodowych.

  4

  4

  Jacek Stpie

  Patrycja Zauska

 • DD

  O

  O

  Z

  Z

  A

  A

  /

  /

  P

  P

  o

  o

  r

  r

  a

  a

  d

  d

  n

  n

  i

  i

  c

  c

  t

  t

  w

  w

  o

  o

  z

  z

  a

  a

  w

  w

  o

  o

  d

  d

  o

  o

  w

  w

  e

  e

  w

  w

  p

  p

  r

  r

  z

  z

  e

  e

  s

  s

  t

  t

  r

  r

  z

  z

  e

  e

  n

  n

  i

  i

  s

  s

  p

  p

  o

  o

  e

  e

  c

  c

  z

  z

  n

  n

  e

  e

  j

  j

  5

  5

  Z dowiadczenia wiem, e rodowisko pracy doradcy zawodowego czasami

  nie pozostawia przestrzeni na rozwj i jego planowanie ze wzgldu na ilo

  dokumentacji czy obowizkw wynikajcych z piastowanego stanowiska. Jednak nie

  powinno to usprawiedl iwia braku dziaania. Praca z ludmi wymaga cigego

  podnoszenia kwalifikacji , osigania nowych umiejtnoci.

  Ju w przeszoci podjem temat oglnie podjtego doradztwa

  zawodowego w przestrzeni spoecznej. Dalej jestem zdania, e potencja doradcw

  zawodowych nie jest w peni wykorzystywany. W gwnej mierze to od nas zaley jak

  bdzie odbierane to, co robimy. Zadajmy sobie pytanie: Jak my doradcy postrzegamy

  swoj profesj, rozwj, efekt naszej pracy, co klient moe otrzyma przychodzc na

  spotkanie z doradc?.

  Sama nazwa zawodu pozwala na domysy zwizane z charakterem pracy

  podawaniem konkretnego rozwizania lub doradzania kl ientowi. Nie raz spotkaem si

  z prob, ktra niosa za sob roszczenie: Prosz doradzi mi co mam robi.

  Przecie jest pan doradc. W tym stwierdzeniu zawiera si gos znacznej wikszoci

  kl ientw ktrzy korzystaj z naszych usug. To w trakcie nawizania relacj i sami

  moemy zadba o przekazanie informacji na czym polega proces w doradztwie

  zawodowym, w jaki sposb pracuje si z kl ientem oraz jakie obszary wchodz

  w zakres dziaa doradczych. W rzeczywistoci dziaania nasze nie dotycz tylko

  sfery zawodowej. Aktywno zawodowa i jej przebieg pojmowane s jako proces

  rwnolegy z postpujcymi po sobie etapami ycia. W takim ujciu doradca

  zawodowy staje si doradc yciowym osob mogc towarzyszy klientowi

  w trudnych sytuacjach nie zwizanych cile z prac.

  W ksice Poradnictwo Socjodynamiczne autorstwa R. V. Peavy'ego

  natknem si na fragment: W dzisiejszych czasach wyczna dominacja nauk

  psychologicznych nad dziedzin poradnictwa nie jest ju waciwa. Istot ludzk

  mona oczywicie postrzega na paszczynie psychologicznej, spoecznej

  i kulturowej, okrela j jako samostanowic. Doradcy i inni oferujcy pomoc

  specjal ici potrzebuj wielorakich obiektyww do obserwowania i zrozumienia ludzi:

  ich myli , uczu i czynw. (Peavy 201 5, s. 1 4) Badacz zachca nas do korzystania

  F

  F

  i

  i

  l

  l

  i

  i

  p

  p

  Z

  Z

  a

  a

  r

  r

  b

  b

  a

  a

 • DD

  O

  O

  Z

  Z

  A

  A

  /

  /

  z nieograniczonej i loci wiedzy i dowiadcze wypracowanych przez specjal istw,

  czenia ich ze sob i tworzenia nowej jakoci poradnictwa, co z pewnoci przeoy

  si na odbir naszej profesj i w spoeczestwie. Pamitajmy jednak o tym, aby nie

  przekroczy granic etycznych oraz nie zatraci celu, jakim jest udzielenie wsparcia

  kl ientowi w szeroko pojtym rozwoju zawodowym. Nasz si jest posiadanie

  rnorodnej wiedzy z zakresu socjologi i , psychologii , fi lozofi i , pedagogiki oraz

  mechanizmw rynkowych czy wiedzy o zawodach. Dziki temu mamy moliwo

  spojrzenia na czowieka nie tylko jako na jednostk, ale jako cz systemu w ktrym

  funkcjonuje.

  Cay czas mam poczucie, e jestemy gdzie na bocznym torze

  w przestrzeni pomocy innym. Obszar, jakim si zajmujemy, znacznie wpywa na

  caoksztat ycia czowieka. Dynamicznie zmieniajca si rzeczywisto wymaga od

  nas elastycznoci, podnoszenia kwalifikacji i rozwijania umiejtnoci, ktre pozwol

  nam wycign ze wszystkich dowiadcze konstruktywne wnioski. Rwnie w tym

  przypadku z pomoc moe przyj doradca kariery. Myl t potwierdza cytat:

  Konieczno korzystania z usug doradczych wynika ze wrastajcej zoonoci

  wiata pracy, podlegajcego cigej ewolucj i w wyniku m. in. postpu

  technologicznego. Dziki pomocy doradcy osoba radzca uzyskuje pomoc

  w lepszym zrozumieniu siebie i rodowiska pracy. Zwiksza wiadomo swoich

  mocnych stron i ogranicze, poznaje swoje zainteresowania, uzdolnienia, oraz

  wymagania zwizane z zatrudnieniem. Poradnictwo zawodowej jest zatem istotnym

  elementem ksztatowania karier zawodowych przez osoby radzce si (Sarzyska

  Mazurek 201 3, s. 55). Kl ient trafiajcy do doradcy zawodowego oczekuje

  konkretnego rozwizania zaistniaej sytuacji , ktrym czsto jest podjcie zatrudnienia.

  Nie jest zainteresowany podejmowaniem dziaa zwizanych ze wiadomym

  budowaniem/wytyczaniem swojej cieki zawodowej. A przecie naszym gwnym

  zaoeniem jest pobudzanie radzcego si do umiejtnego podejmowania wasnych

  wysikw w celu zmiany swojego stanu na lepszy (Sarzyska 2011 , s. 46)

  Jednak najbardziej nurtuje mnie odpowied na pytanie: Jak my, doradcy,

  postrzegamy swj zawd i jakie moliwoci rozwoju widzimy dla siebie?. Wyniki

  bada wskazuj, i sami doradcy pozytywnie odnosz si do wasnego zawodu,

  uwaaj go za wartociowy oraz uczciwy (Sarzyska 2011 , s. 1 63).

  A w jaki sposb patrzymy na kreowanie wasnego rozwoju? Zdajemy sobie

  spraw, e nie przebiega on automatycznie wedug cile okrelonego planu.

  W przeszoci Ecorys opracowa model kompetencyjny doradcy zawodowego, wedug

  6

  6

 • DD

  O

  O

  Z

  Z

  A

  A

  /

  /

  ktrego kompetencja zarzdzania wasn karier oznacza zdolno wykorzystywania

  potencjau wasnego do rozwoju, umiejtno planowania kariery wasnej, wytyczania

  celw, doboru strategii dziaania i postpowania zgodnie z nimi tak, by zrealizowa

  zamierzenia i plany (PakulniewiczBoska 201 0, s. 26). Cytujc dalej Omawiana

  kompetencja wie si ze wiadomoci wasnych moliwoci i ogranicze,

  wewntrznym zdyscyplinowaniem oraz gotowoci do przeprowadzania regularnej

  samooceny i ewaluacji pracy wasnej, do dalszego ksztacenia, zdobywania nowej

  wiedzy i samodoskonalenia(PakulniewiczBoska, 201 0, s. 26).

  Powyej przedstawiem opis wycznie jednej kompetencji , zachcam

  jednak do zapoznania si z ca publikacj dotyczc caego modelu. Zakada on po

  pierwsze, e diagnoza/autoanaliza kompetencji nie jest procesem jednorazowym

  a cigym procesem, idcym w parze z dowiadczeniami zdobywanymi w trakcie

  pracy. Po drugie, jedynie zdobycie wszystkich kompetencji pozwoli na wiadczenie

  usug doradczych na najwyszym poziomie. Po trzecie, publikacja moe rwnie

  suy jako inspiracja do podjcia dziaa ku samoksztaceniu czy nadania mu

  okrelonego przez nas kierunku. Korzystajmy z moliwoci wyboru, jakimi

  specjal istami moemy si sta, jakie umiejtnoci i kompetencje chcemy rozwija.

  Moemy robi to wiadomie, dziki autoanalizie czy superwizj i , ktre mam nadzieje

  w przyszoci bd dostpne dla kadego z nas. By moe pisz o przyszoci i nie

  kadego przekonuj moje sowa, ale jestem pewien, w niektrych z was co zakiekuje

  i podejmiecie wyzwanie trudne, ale przynoszce efekt, wyzwanie idei uczenia si

  przez cae ycie.

  Podsumowujc, nikt inny jak doradcy zawodowi nie wiedz, jak wanym

  elementem w pracy jest rozwj. Dlatego te kada, nawet najmniejsza aktywno

  w jego kierunku jest kolejnym zdobytym kamieniem milowym zbliajcy