of 63 /63
1 TỈNH ĐOÀN ĐỒNG THÁP ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP KYU HI THO CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG SINH VIÊN CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HC ĐÀO TẠO THEO HTHNG TÍN CHTHÁNG 3 NĂM 2015

Download file nội dung tại đây

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Download file nội dung tại đây

1

TỈNH ĐOÀN ĐỒNG THÁP ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

KỶ YẾU HỘI THẢO

CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG

TRONG SINH VIÊN CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

THÁNG 3 NĂM 2015

Page 2: Download file nội dung tại đây

2

LỜI NÓI ĐẦU

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm

2015 của Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp. Nhằm chào mừng

Đại hội Đảng Bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của

Đảng, cũng như chào mừng Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp khóa

XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020;

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Đồng

Tháp. Ban Chấp hành Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức Hội thảo “Công

tác phát triển Đảng trong sinh viên của các trường Đại học đào tạo theo hệ thống

tín chỉ”.

Mục tiêu của Hội thảo nhằm xác định được những giải pháp để nâng cao

chất lượng công tác phát triển Đảng trong sinh viên của Trường Đại học Đồng

Tháp trong giai đoạn hiện nay. Hội thảo tập trung phân tích, đánh giá thực trạng

và đề xuất những giải pháp về công tác phát triển Đảng trong sinh viên của các

trường Đại học đào tạo theo hệ thống tín chỉ như: Công tác tạo nguồn để phát

triển Đảng; Công tác chuyển sinh hoạt Đảng sau khi tốt nghiệp; Các mô hình

Chi bộ sinh viên; Các giải pháp phát huy vai trò Đảng viên là sinh viên trong

công tác đào tạo và hoạt động của nhà trường...

Ban biên tập xin trân trọng giới thiệu Kỷ yếu Hội thảo “Công tác phát

triển Đảng trong sinh viên của các trường Đại học đào tạo theo hệ thống tín chỉ”

gồm có 11 báo cáo của của các nhà khoa học, cán bộ quản lý, cán bộ, giảng viên

trong và ngoài Trường.

Nội dung của các bài tham luận được chọn đăng Kỷ yếu Hội thảo chủ yếu

tập trung vào 04 nội dung chính sau: (1) Công tác tạo nguồn để phát triển Đảng;

(2) Công tác chuyển sinh hoạt Đảng sau khi tốt nghiệp; (3) Các mô hình Chi bộ

sinh viên; (4) Các giải pháp phát huy vai trò Đảng viên là sinh viên trong công

tác đào tạo và hoạt động của nhà trường.

Ban biên tập chân thành cám ơn sự đóng góp nhiệt tình của các nhà giáo,

nhà khoa học có bài in trong Kỷ yếu Hội thảo “Công tác phát triển Đảng trong

sinh viên của các trường Đại học đào tạo theo hệ thống tín chỉ”.

Kính chúc các nhà khoa học luôn khỏe mạnh, gặt hái được nhiều thành

công trong cuộc sống.

BAN BIÊN TẬP

Page 3: Download file nội dung tại đây

3

MỘT SỐ BIỆN PHÁP TẠO NGUỒN KẾT NẠP ĐẢNG CHO ĐOÀN VIÊN,

THANH NIÊN KHOA GIÁO DỤC TIỂU HỌC – MẦM NON

TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Trƣơng Công Vĩnh Khanh

Lê Thị Mai An

TÓM TẮT

Công tác phát triển Đảng trong thanh niên là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức

Đoàn nhằm bổ sung nguồn nhân lực mới cho Đảng. Tham gia xây dựng Đảng, bồi

dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự vừa là

nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Đoàn. Điều lệ Đảng đã khẳng định: “Đoàn Thanh

niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ

sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và chủ

tịch Hồ Chí Minh”1. Đây là cầu nối đảm bảo cho sự phát triển của Đảng cũng như sự

bền vững của tổ chức Đoàn. Bài viết trên cơ sở nắm bắt số liệu thông tin đoàn viên

Liên chi đoàn Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non về chỉ tiêu xét kết nạp Đảng hàng

năm, thông qua đó xây dựng biện pháp tạo nguồn kết nạp Đảng cho sinh viên khoa.

1. Đặt vấn đề

Công tác phát triển Đảng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu đối với sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đảng là hạt nhân, nòng cốt và quyết

định đến sứ mạng phát triển của cách mạng Việt Nam thời đại mới. Lực lượng tiên

phong cho Đảng chính là bộ phận tri thức học sinh, sinh viên, đây là nguồn dự bị đảng

viên trẻ tương lai cho đất nước. Trong môi trường giáo dục, cơ sở Đoàn là nguồn cung

cấp những đoàn viên ưu tú, có phẩm chất chính trị và đạo đức để kết nạp.

2. Nội dung

2.1. Tính tất yếu của việc tạo nguồn kết nạp Đảng cho đoàn viên, thanh niên trong

thời đại hiện nay

85 năm qua với sự thay đổi kỳ diệu của đất nước, Đảng Cộng sản (ĐCS) Việt

Nam đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, khẳng định vai trò quyết định không

thể thiếu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng luôn vận dụng sáng tạo

chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng

Việt Nam, luôn đề ra đường lối đúng đắn, phù hợp đưa cách mạng nước ta từ thắng lợi

này đến thắng lợi khác, Đảng luôn khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo trong hệ thống

ThS, Bí thư Liên cho đoàn Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non, Trường Đại học Đồng Tháp

ThS, GV Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non, Trường Đại học Đồng Tháp

1 http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30106&cn_id=443473

Page 4: Download file nội dung tại đây

4

chính trị nước ta, xứng đáng là người cầm lái vĩ đại trên con thuyền cách mạng đưa

dân tộc Việt Nam đến vinh quang.

Là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do ĐCS Việt Nam sáng

lập, lãnh đạo và rèn luyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực chất là tổ chức cộng sản với

chức năng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Vì vậy, công tác tham gia xây dựng Đảng

cũng chính là xây dựng Đoàn về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Nhằm tăng cường sự

lãnh đạo của Đảng đối với thanh niên cũng như để làm tốt công tác xây dựng Đảng,

Nghị quyết lần 4 của Ban chấp hàng Trung Ương Đảng khóa XI đã chỉ rõ “Sự nghiệp

đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng

với cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước trên con đường

xã hội chủ nghĩa hay không phần lớn phụ thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi

dưỡng rèn luyện thế hệ thanh niên; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân

tộc, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng”. Do đó toàn

Đảng phải “chăm lo phát triển Đảng, củng cố đổi mới nội dung và phương thức hoạt

động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc giáo dục rèn luyện thanh niên tạo

nguồn bổ sung lực lượng cho Đảng2”.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định:

“Một năm khởi đầu từ mùa xuân

Một đời bắt đầu từ tuổi trẻ

Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”…

Người cũng phân tích: “Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng

chí mới thì đâu có như ngày nay”. Người vạch rõ tính tất yếu, yêu cầu, phương châm,

phương pháp của công tác phát triển Đảng: “Để làm tròn nhiệm vụ rất nặng nề nhưng

rất vẻ vang… Đảng phải phát triển tổ chức của mình một cách thận trọng, vững chắc

và rộng rãi”.

Phương châm, phương hướng trong Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII) về

công tác phát triển Đảng đến nay vẫn còn nguyên giá trị: “Công tác phát triển Đảng

phải làm tăng thêm sinh lực cho Đảng, trẻ hóa đội ngũ, bảo đảm sự kế thừa và phát

triển của Đảng. Làm tốt công tác tạo nguồn để lựa chọn, bồi dưỡng, kết nạp những

người ưu tú, có đủ tiêu chuẩn trong đoàn viên, thanh niên, công nhân, nông dân, trí

thức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang (LLVT)...; chú ý các cơ sở trọng yếu, những nơi

còn ít và chưa có đảng viên. Coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, bảo đảm

chặt chẽ về nguyên tắc, đồng thời không định kiến hẹp hòi”3.

2 http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30257&cn_id=695734

3 http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30579&cn_id=15089

Page 5: Download file nội dung tại đây

5

Nghị quyết Đại hội XI của Đảng chỉ rõ: Phải đặc biệt chăm lo củng cố, xây

dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức... Xây dựng đội ngũ cán bộ,

đảng viên vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, có sức

chiến đấu cao, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ...

Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Tỉnh Đồng Tháp, nêu: “Các cấp uỷ Đảng cần

chăm lo công tác phát triển Đảng viên mới. Hàng năm có kế hoạch bồi dưỡng tạo

nguồn phát triển Đảng viên mới, chú trọng chất lượng Đảng viên mới kết nạp, chú ý

kết nạp Đảng viên nữ, dân tộc ít người, thành phần công nhân, trí thức và lực lượng

đoàn viên - thanh niên”4.

Đảng đã đánh giá rất cao vai trò của thanh niên và tổ chức Đoàn đối với sự

nghiệp cách mạng của Đảng nói chung và công tác xây dựng Đảng nói riêng. Đảng coi

xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là quá trình xây dựng đội ngũ dự bị tin cậy, bổ

sung lực lượng thường xuyên cho Đảng, là đào tạo để hình thành lực lượng chính trị

của Đảng trong tương lai. Do vậy, Đoàn cần phải tích cực tham gia công tác xây dựng

Đảng. Từ thực tế đó, Đảng bộ bộ phận Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non không

ngừng chú trọng tạo nguồn là những đoàn viên, thanh niên có tư tưởng, đạo đức, tác

phong, lối sống lành mạnh, học tập giỏi, tích cực trong các phong trào Đoàn, Hội để

tạo nguồn cho việc phát triển Đảng sau này.

2.2. Thực tiễn công tác phát triển Đảng cho đoàn viên, thanh niên Khoa Giáo dục

Tiểu học - Mầm non

Liên chi đoàn Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non trực thuộc Đoàn Trường Đại

học Đồng Tháp là một trong những Liên chi đoàn có số lượng đoàn viên nhiều nhất so

với các Liên chi đoàn trực thuộc khác của Đoàn trường. Hiện tại Liên chi đoàn Khoa

Giáo dục Tiểu học - Mầm non có 3678 đoàn viên /3768 sinh viên đang học tập tại

khoa. Đây là đội ngũ nòng cốt quyết định sự phát triển của hoạt động Đoàn khoa nói

riêng và Đoàn trường nói chung.

Hiện nay, Đảng bộ bộ phận Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non có 84 đảng

viên, chiếm tỉ lệ 70,3% là đoàn viên, thanh niên Liên chi đoàn khoa. Nhìn vào con số

thống kê cho thấy rằng, Đảng bộ bộ phận Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non là Đảng

bộ bộ phận có nguồn Đảng viên trẻ phát triển từ lực lượng nòng cốt là đoàn viên,

thanh niên chiếm số lượng nhiều nhất so với các Đảng bộ bộ phận và Chi bộ khác

trong trường.

Trong công tác phát triển Đảng ở Đảng bộ bộ phận khoa, số đảng viên ngày

càng tăng cả về số lượng và chất lượng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-

2015 đã đề ra: hết năm 2015 sẽ kết nạp 120 đảng viên, đến nay sau 04 năm đã kết nạp

4 http://apps.dongthap.gov.vn/vanban/files/btg/btgvp/HD64nam2014_gkpSyW2tEK.pdf

Page 6: Download file nội dung tại đây

6

được 90 đồng chí, trong đó có 83 đồng chí là sinh viên. Dự kiến đến cuối năm 2015,

Đảng bộ sẽ hoàn thành chỉ tiêu kết nạp Đảng đã đề ra. Thời gian qua cũng đã giới

thiệu được 100 quần chúng ưu tú học lớp cảm tình Đảng, trong đó có 92 là sinh viên.

Để đạt kết quả cao như vậy, Đảng bộ bộ phận khoa đã không ngừng tập trung

bám sát, đôn đốc, chỉ đạo hai chi bộ Mầm non và Tiểu học chú trọng đến công tác phát

triển Đảng trong sinh viên cả về số lượng, chất lượng để mỗi sinh viên khi trở thành

đảng viên phải thấm nhuần lý tưởng cách mạng, luôn nỗ lực trau dồi đạo đức, có năng

lực học tập tốt, có mối quan hệ mật thiết và là tấm gương tiêu biểu trong phong trào

sinh viên ở nhà trường. Nhờ cách thức tổ chức trong công tác phát triển Đảng theo

đúng trình tự, thủ tục quy trình nên Đảng bộ bộ phận khoa luôn hoàn thành chỉ tiêu kết

nạp đảng hằng năm. Mặc dù, hiện nay trong khoa số lượng phân hóa đoàn viên rất lớn,

việc xét kết nạp lấy cán bộ nguồn cho Đảng là việc làm hơi khó khăn, tuy nhiên Đảng

bộ bộ phận khoa vẫn luôn chú trọng và thực hiện tốt công tác phát triển Đảng.

Căn cứ các tiêu chuẩn phát triển Đảng, chúng tôi đưa số đoàn viên ưu tú với kết

quả học tập khá, rèn luyện tốt theo học lớp đối tượng đảng. Đến năm thứ 2 bắt đầu làm

hồ sơ và giữa năm 2 hoặc đầu năm 3 là có thể kết nạp đảng. Do vậy ở khóa nào cũng

đều làm tốt công tác phát triển Đảng trong sinh viên.

Với mục tiêu phát triển sinh viên theo hướng toàn diện, khoa luôn quan tâm xây

dựng hoạt động đoàn ở Liên chi thật vững mạnh, khoa luôn chú trọng đến mối quan hệ

Hội – Đoàn – Đảng. Chính thế “kiềng 3 chân” này giúp cho công tác Đảng trong khoa,

công tác Đảng trong sinh viên luôn gặp thuận lợi. Nhờ sự quan tâm của cấp ủy đảng

mà công tác đoàn ở khoa đã tạo điều kiện tốt nhất để sinh viên tham gia phong trào và

có điều kiện rèn luyện, học tập tốt. Ngoài việc quan tâm đến lực lượng đoàn viên ưu

tú, Liên chi đoàn còn quan tâm đến lực lượng cảm tình đảng từ trường phổ thông và

tạo điều kiện tốt nhất cho đoàn viên rèn luyện phấn đấu trở thành đoàn viên ưu tú.

2.3. Những trở ngại trong quá trình phát triển Đảng của đoàn viên, thanh niên

Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non, Trường Đại học Đồng Tháp

Công tác phát triển Đảng cho sinh viên ở khoa còn gặp một số trở ngại nhất

định bởi các nguyên nhân sau:

Thứ nhất, việc bồi dưỡng phát triển Đảng còn hạn chế, chưa tương xứng với số

lượng đoàn viên, thanh niên của khoa. Đây là hạn chế xuất phát từ yếu tố cá nhân của

sinh viên. Đa phần sau khi các đồng chí đoàn viên đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về

Đảng hầu hết là sinh viên năm thứ ba và thứ tư, quá trình thẩm tra lý lịch đôi lúc bị

chậm trễ, kéo theo nhiều đồng chí đoàn viên không hoàn thành được việc kết nạp

Đảng viên mới trong khóa học. Mặt khác ý thức của các đồng chí đoàn viên khi học

lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng chưa được tốt. Trong đó số ít các đồng chí chểnh

Page 7: Download file nội dung tại đây

7

mảng ý thức phát triển Đảng cho cá nhân, điều này gây cản trở cho quá trình phát triển

Đảng trong sinh viên của khoa.

Thứ hai, số lượng và chất lượng đảng viên trẻ được kết nạp hàng năm tuy có

tăng nhưng vẫn chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Một bộ phận

sinh viên, đáng lẽ khi trở thành những đảng viên trẻ, họ sẽ là những hạt nhân của

phong trào Đoàn, tiếp tục quá trình tu dưỡng, rèn luyện để có thể gánh vác những

trọng trách lớn hơn. Họ sẽ là tấm gương, là người dẫn đầu, cỗ vũ những cá nhân khác

và trở thành nguồn lực quan trọng trong xây dựng đội ngũ của bất kỳ một tổ chức, tập

thể nào. Thế nhưng, nhiều sinh viên, sau khi đứng vào hàng ngũ đảng, sa sút trong học

tập và tổ chức kỷ luật; chưa phát huy tốt vai trò tiên phong; động cơ phấn đấu giảm

sút; ngại tham gia các hoạt động đoàn thể.

Thứ ba, công tác phát triển Đảng trong sinh viên còn gặp khó khăn vì do lịch sử

chính trị của gia đình, kết quả học tập và phần lớn sinh viên ít tham gia các hoạt động để

khẳng định bản thân. Dù số lượng này không nhiều nhưng có không ít các bạn đoàn viên,

thanh niên có thành tích học tập nổi bật, phấn đấu cố gắng gia nhập vào hàng ngũ của

Đảng nhưng khi phát triển công tác Đảng thì phải dừng lại do lịch sử chính trị gia đình.

Thứ tư, năng lực học tập của các bạn đoàn viên, thanh niên cũng là trở ngại cho

quá trình phát triển Đảng. Không ít các bạn đoàn viên đã hoàn thành lớp nhận thức về

Đảng, chuẩn bị học kỳ sau phát triển Đảng chính thức cho các em thì gặp trở ngại

trong tiêu chí phấn đấu kết nạp Đảng (chỉ tiêu học lực), buộc các em phải ngưng trệ hồ

sơ phát triển Đảng của mình.

Thứ năm, ý thức tham gia các hoạt động chính trị - xã hội cũng là một trong

những yếu tố cản trở quá trình phát triển Đảng trong sinh viên khoa. Đây cũng là một

thực trạng, một khó khăn mà tổ chức Đoàn, Hội đang phải đối mặt. Lý do thì có nhiều,

nhưng lý do tác động đến thanh niên lớn nhất hiện nay là vấn đề: toàn cầu hoá, hội

nhập, sự phát triển của kinh tế, công nghệ, sự đa chiều của thông tin; sự thay đổi các

giá trị sống, cái tôi cá nhân ngày càng được đề cao, mối liên hệ giữa cá nhân và tổ

chức, tập thể thiếu khăng khít… Không ít các em bị mất phương hướng, sống không

có lý tưởng, hoặc muốn sống thoát ly khỏi đời sống chính trị, hiểu không đúng về tổ

chức Đảng – Đoàn – Hội.

2.4. Biện pháp phát triển công tác Đảng trong đội ngũ đoàn viên, thanh niên Khoa

Giáo dục Tiểu học - Mầm non

Một là, phải xây dựng tiêu chuẩn đoàn viên ưu tú phù hợp với tiêu chuẩn kết

nạp đảng viên. Sinh viên phải có lòng tự hào về mái trường, về ngành học mà mình

đang theo đuổi; có lý tưởng và có hướng phấn đấu rõ rệt; tác phong, lối sống, cách ứng

xử nhiệt tình, nỗ lực, trung thực, có tinh thần xây dựng, biết chia sẻ, cảm thông; Có

Page 8: Download file nội dung tại đây

8

học lực tốt, tích cực và yêu thích tham gia nghiên cứu khoa học; Được sự tín nhiệm

cao của các thành viên trong lớp, trong chi đoàn mình sinh hoạt.

Hai là, phải tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện, nâng cao chất lượng đoàn

viên, đổi mới nội dung hoạt động nhằm thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia. Liên

chi đoàn theo dõi, tìm kiếm và bồi dưỡng những đoàn viên xuất sắc trong một quá

trình và đề xuất giới thiệu lên Đảng ủy bộ phận để xét duyệt.

Ba là, Đoàn cơ sở phải xây dựng bộ quy chuẩn tham gia công tác xã hội đối với

sinh viên nhằm đánh giá đúng năng lực hoạt động của mỗi đoàn viên. Trên cơ sở đó

Liên chi đoàn khoa tham mưu với Đảng bộ bộ phận những sinh viên nào có năng lực

và phẩm chất, thực sự xứng đáng đứng vào hàng ngũ Đảng.

Bốn là, tăng cường sự lãnh đạo Đảng bộ bộ phận với Liên chi đoàn trong việc

theo dõi, đánh giá quá trình phát triển Đảng của sinh viên. Trên cơ sở “Đoàn là cánh

tay đắc lực của Đảng” nên việc chú trọng xây dựng đội ngũ đoàn viên ưu tú là tiêu

chuẩn hàng đầu cho quá trình phát triển công tác Đảng sau này.

3. Kết luận

Có thể nói công tác phát triển Đảng trong sinh viên là một trong những yêu cầu

cấp thiết trong mỗi giai đoạn. Sự nghiệp lãnh đạo cách mạng của Đảng là sự nghiệp vĩ

đại, lâu dài phải có nhiều thế hệ chiến sĩ cộng sản tham gia gánh vác. Do đó, Đảng

phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển Đảng. Là người sáng lập và xây dựng

ĐCS Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển

Đảng bởi theo Người, đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, có

ý nghĩa cực kỳ quan trọng, quyết định sự tồn tại, phát triển của Đảng ta. Bác đã từng

căn dặn: “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ

thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”5.

Với nhiều biện pháp và kiên quyết, hy vọng trong thời gian tới, công tác phát triển

Đảng trong sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non sẽ được cải thiện và nâng

cao về chất lượng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng - Hướng dẫn thực hiện một số nghiệp vụ

quan trọng trong công tác Đảng (2012). Nxb Lao động, Hà Nội, tr. 92.

[2]. Điều lệ - Văn kiện Đảng khóa XI - Quy định mới về công tác xây dựng và phát

triển cơ sở Đảng (2011). Nxb Lao động, Hà Nội, tr. 67.

[3]. Phạm Đình Nghiệp (2008). Chủ nghĩa Mác – Lênin bàn về thanh niên và công

tác thanh niên, Nxb Thanh niên, Hà Nội, tr. 73.

5 http://www.tienphong.vn/xa-hoi/loi-dan-do-trong-di-chuc-cua-bac-ho-doi-voi-thanh-nien-750320.tpo

Page 9: Download file nội dung tại đây

9

QUÁ TRÌNH PHẤN ĐẤU VÀO ĐẢNG CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY -

NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP

Trần Thị Kim Phƣợng

1. Đặt vấn đề

Phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên (HSSV) được xem là một trong những

giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, bởi đây là nguồn nhân lực trẻ, nhiệt

huyết mà còn có trình độ chuyên môn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy số lượng đảng viên

được kết nạp khá khiêm tốn so với lực lượng khá hùng hậu của HSSV đang theo học

tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học. Việc tìm hiểu nguyên nhân

tác động đến quá trình phấn đấu vào Đảng của sinh viên hiện nay có ý nghĩa đặc biệt

quan trọng đối với công tác phát triển Đảng.

2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Những nhân tố tác động đến quá trình phấn đấu vào Đảng của sinh viên hiện nay

2.1.1. Nguyên nhân khách quan

- Sự biến đổi đạo đức của sinh viên Việt Nam hiện nay:

Theo kết quả nghiên cứu của tác giả Bùi Thị Thanh Huyền - Trung tâm Đào

tạo, bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị, về đề tài: “Sự biến đổi đạo đức của sinh

viên Việt Nam hiện nay”, cho thấy đời sống đạo đức của sinh viên hiện nay đang có sự

biến đổi theo hai hướng cơ bản sau:

Một là, đạo đức sinh viên hiện nay đang biến đổi theo chiều hướng tích cực, tức

là hướng tới việc hình thành những giá trị cao đẹp Chân - Thiện - Mỹ, vừa kế thừa và

phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, vừa bổ sung những giá trị đạo đức

mới của nhân loại góp phần xây dựng nên những chủ nhân tương lai của đất nước vừa

“hồng”, vừa “chuyên”.

+ Thứ nhất, đa số sinh viên Việt Nam hiện nay yêu nước, quan tâm và tin tưởng

vào tương lai đất nước;

+ Thứ hai, đa số sinh viên kế thừa và phát huy được những giá trị đạo đức tốt

đẹp của dân tộc, có lối sống lành mạnh, trung thực, đoàn kết, nhân ái và có tinh thần

cộng đồng.

+ Thứ ba, đa số sinh viên có động cơ học tập nghiêm túc và tích cực, chủ động

trong học tập, nghiên cứu khoa học với tinh thần vượt khó.

Uỷ viên BTV Đoàn Trường Đại học Tiền Giang

Page 10: Download file nội dung tại đây

10

+ Thứ tư, đa số sinh viên hiện nay đang hướng tới một mô hình nhân cách đạo

đức mới: năng động, thực tế hơn, tự chủ, bộc lộ rõ cá tính.

Hai là, đạo đức của một bộ phận sinh viên có xu hướng biến đổi theo chiều

hướng tiêu cực, tức là hướng tới việc hình thành và tiếp thu những yếu tố tiêu cực,

không lành mạnh, xa rời hoặc quay lưng lại với các giá trị văn hoá, đạo đức của dân tộc.

+ Thứ nhất, một bộ phận sinh viên thực dụng trong quan niệm đạo đức và hành

vi ứng xử, coi nặng giá trị vật chất hơn giá trị tinh thần.

+ Thứ hai, một số sinh viên có thái độ thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm đạo

đức, ích kỷ.

+ Thứ ba, một số sinh viên xa rời các giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, sống

buông thả.

- Công tác tập hợp đoàn viên thanh niên theo mô hình đào tạo hệ thống tín

chỉ gặp nhiều khó khăn:

+ Trong học chế tín chỉ, khi áp dụng hình thức đào tạo tín chỉ, việc quản lý

đoàn viên theo chi đoàn “kiểu cũ” không còn phù hợp.

+ Tham gia đào tạo tín chỉ, đoàn viên thường phân tán, sinh viên không học cố

định ở một lớp nào.

+ Mối quan hệ giữa các đoàn viên trong chi đoàn không thật sự gần gũi do sinh

viên không có thời gian sinh hoạt học tập với nhau nhiều.

+ Lịch học, lịch thi dày đặc và có sự khác biệt giữa các khóa, các khoa nên việc

tập hợp Đoàn viên vào các hoạt động theo phương thức truyền thống trở nên khó khăn.

+ Việc học tập của sinh viên hoàn toàn phụ thuộc vào ý thức tự giác và khả

năng học tập của từng người, nhà trường không kiểm tra hay ràng buộc, do đó cũng

dẫn đến một bộ phận Đoàn viên sẽ tỏ ra thờ ơ, không quan tâm tới tổ chức Đoàn nên

chất lượng hoạt động vì thế cũng có thể giảm đi.

- Công tác bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng, nhận thức về Đảng chưa tác động

sâu đến từng Đoàn viên thanh niên: nội dung giáo dục, hình thức vận động còn

nghèo nàn, quy trình bồi dưỡng đối tượng Đảng còn phụ thuộc vào nhiệm vụ phát triển

Đảng của cấp ủy; công tác bồi dưỡng, giáo dục, giới thiệu và kết nạp Đảng cho đoàn

viên ưu tú chưa đảm bảo được chất lượng.

- Công tác tuyên truyền giáo dục của các cơ sở Đoàn ở một số nơi chưa tốt,

hình thức tuyên truyền chưa linh hoạt còn sơ cứng, vẫn còn một bộ phận ĐVTN

chưa xác định rõ lý tưởng, động cơ phấn đấu vào Đảng rõ ràng và việc rèn luyện, phấn

đấu của đoàn viên chưa được thực hiện thường xuyên.

Page 11: Download file nội dung tại đây

11

- Việc tạo môi trường rèn luyện cho đoàn viên ở một số cấp ủy và tổ chức

Đoàn chưa thực sự chú ý bồi dưỡng, tạo điều kiện để Đoàn viên ưu tú rèn luyện,

phấn đấu, nên nhiều Đoàn viên ưu tú chuyển từ năm này qua năm khác vẫn chưa đủ

điều kiện hoặc chậm được kết nạp vào Đảng.

- Định hướng của tổ chức Đảng cấp trên đề ra tiêu chuẩn cao so với thực lực

học tập và hoạt động xã hội của HSSV: yêu cầu HSSV phải có học lực khá - giỏi. Có

rất nhiều HSSV các trường đã trải qua thời gian thử thách, được học tập nhận thức về

Đảng, nhưng khi tốt nghiệp ra trường vẫn chưa được kết nạp Đảng do thời gian học

tập tại trường ngắn (đặc biệt là hệ trung cấp), vì vậy chủ yếu trường chỉ thực hiện được

công tác tạo nguồn cho Đảng.

- Sinh viên ra trường khó tìm được việc làm, kể cả trường hợp sinh viên đã

được kết nạp Đảng: Có nhiều trường hợp các em được kết nạp Đảng vào năm cuối

trước khi ra trường, nhưng một năm sau vẫn chưa tìm được việc làm nên rất khó khăn

trong việc chuyển Đảng chính thức. Việc sinh hoạt Đảng tại địa bàn dân cư càng trở

nên khó khăn hơn khi có trường hợp thì chưa thể bắt nhịp với hoạt động tại địa

phương, có trường hợp các em phải đi làm xa, nhận việc theo hợp đồng ngắn hạn.

2.1.2. Nguyên nhân chủ quan

- HSSV chưa có trải nghiệm trong lao động, sản xuất, định hướng phấn đấu

chưa rõ ràng. Mặt khác, cơ chế thị trường ảnh hưởng đến tư tưởng, động cơ, lối sống

của HSSV.

- Một bộ phận thanh niên phai nhạt lý tưởng cách mạng: Bên cạnh những

thanh niên ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với đất nước, có ý thức phấn đấu lao

động, học tập, rèn luyện về mọi mặt với khát vọng cống hiến vì tương lai của dân tộc

thì vẫn còn một bộ phận thanh niên phai nhạt lý tưởng cách mạng, suy thoái về đạo

đức, lối sống, mắc tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật. Diễn biến tình hình tư tưởng và

những vấn đề tiêu cực mới nảy sinh trong thanh niên gây lo lắng cho toàn xã hội.

2.2. Giải pháp về công tác phát triển Đảng trong HSSV

2.2.1. Tập hợp ĐVTN theo mô hình đào tạo hệ thống tín chỉ

a. Đối với Chi Đoàn

Trước mắt, trên cơ sở quy định của Điều lệ Đoàn, hình thức sinh hoạt chi đoàn

vẫn là hình thức sinh hoạt cơ bản phải duy trì. Vấn đề đặt ra là phải xây dựng “mô

hình Chi đoàn mềm dẻo” thích ứng được với sự biến đổi của các lớp học, với đặc điểm

học tập của Đoàn viên.

Trên thực tế, dù sinh viên có “biến động” về tổ chức như thế nào thì mô hình

chi đoàn vẫn “đồng hành” với họ trong những năm tháng học tập. Việc quản lý đoàn

viên được Ðoàn trường triển khai qua các nhóm học tập. Ðây là cách làm đem lại hiệu

Page 12: Download file nội dung tại đây

12

quả bước đầu bởi trong hầu hết các môn học lý thuyết, ngoài giờ trên lớp, sinh viên

phải chia nhóm để thảo luận và thực tập. BCH các chi đoàn quản lý đoàn viên của

mình thông qua nhóm này mà trực tiếp là người Nhóm trưởng.

Tuy nhiên, để mô hình nêu trên được áp dụng hiệu quả, Ban Chấp hành Chi

đoàn cần nghiên cứu triển khai các công việc sau đây:

- Phát huy hơn nữa vai trò tích cực, chủ động của BCH chi đoàn, trong đó

đặc biệt là sự năng động của đồng chí bí thư chi đoàn.

- Lựa chọn ngày sinh hoạt chi đoàn hợp lý sao cho tất cả đoàn viên đều có thể

tham gia: ngày sinh hoạt chi đoàn vào ngày sinh hoạt lớp.

- Để tăng thêm tình đoàn kết gắn bó của các đoàn viên, chi đoàn nên thay đổi

hình thức sinh hoạt: tăng cường tổ chức giao lưu, dã ngoại, thể thao...; chú ý lựa chọn

hình thức sinh hoạt được đa số đoàn viên yêu thích.

- Có hình thức thông báo hợp lý để tất cả các đoàn viên có thể nắm được

thông tin: Bí thư chi đoàn chịu trách nhiệm soạn thảo và dán thông báo tại một vị trí

cố định trong hệ thống các bảng tin của nhà trường mà các đoàn viên đều biết.

- Phải thay đổi phương thức, cơ chế hoạt động phù hợp, áp dụng triệt để công

nghệ thông tin, internet vào quản lý sinh viên và điều hành các hoạt động tập thể,

thông tin đến các đoàn viên bằng email hoặc thảo luận trực tiếp trên forum của chi đoàn.

- Các Chi đoàn chủ động thiết kế nội dung sinh hoạt đa dạng, phong phú trên

cơ sở tham khảo ý kiến từ phía Đoàn viên gắn với chủ trương của Đoàn cấp trên nhằm

đảm bảo tính thời sự, thiết thực.

- Triển khai các hoạt động sinh hoạt đoàn đến quy mô nhỏ nhất có thể là các

nhóm học tập. Do đặc thù của học chế tín chí, sinh viên phải học nhóm để thảo luận

và thực tập ngoài giờ lên lớp học lý thuyết.

b. Đối với Liên Chi Đoàn

- Để tổ chức tốt các hoạt động cần hoàn thành sớm kế hoạch để có đủ thời

gian thông báo đến các chi đoàn và triển khai thực hiện. Tăng cường công tác tuyên

truyền bằng hệ thống bảng tin của Liên chi đoàn, băng rôn, panô, áp phích...

- Ngoài đội ngũ BCH, xây dựng thêm đội ngũ cộng tác viên là những thành

viên tích cực, tự nguyện tham gia công tác Đoàn. Việc tìm cán bộ Đoàn cho Liên chi

tiến hành vào đầu năm khi sinh viên khóa mới nhập học, trong các buổi sinh hoạt

chính trị đầu khóa. Chú ý đội ngũ các đoàn viên đã từng tham gia công tác Đoàn trong

trường phổ thông hoặc địa phương. Kinh nghiệm cho thấy đây là nguồn cán bộ đoàn

tin cậy cho các Liên chi đoàn.

Page 13: Download file nội dung tại đây

13

- Xây dựng hệ thống các câu lạc bộ, đội, nhóm trên các lĩnh vực: văn hóa,

văn nghệ, thể dục thể thao, kỹ năng, công tác xã hội, sở thích, v.v... nhằm tạo môi

trường cho Đoàn viên tham gia ngoài giờ học. Sự năng động, hiệu quả, hấp dẫn của hệ

thống các câu lạc bộ, đội, nhóm không chỉ nhằm mục đích thực hiện tốt nhiệm vụ

chính trị mà còn phải được xem là yếu tố vô cùng quan trọng trong phương thức đánh

giá, phân loại Đoàn viên. Ngoài phát triển những hình thức hoạt động đa dạng như tổ

chức, hướng dẫn sinh hoạt thông qua các CLB chi hội ngành học, CLB kỹ năng học

tập, CLB các kỹ năng liên quan tới cuộc sống, phong trào tình nguyện... Cơ chế hoạt

động mở dựa trên sự lựa chọn chủ động của sinh viên là phù hợp. Các CLB này có thể

trở thành một đầu mối để Đoàn, Hội đánh giá năng lực sáng tạo, năng lực phấn đấu

của sinh viên, từ đó cùng với kết quả học tập có thể phát hiện sinh viên ưu tú.

- Đầu tư xây dựng diễn đàn của Liên chi trên trang web của nhà trường hoặc

trang web riêng của khoa. Trong diễn đàn này có phần thảo luận, trao đổi riêng của

từng chi đoàn.

- Đào tạo theo hình thức tín chỉ khó có thể tập hợp được đầy đủ số lượng sinh

viên khi cần tổ chức sinh hoạt. Vì vậy việc phát triển các phòng sinh hoạt tập thể thông

qua internet, qua các diễn đàn, các nhóm thảo luận CLB trên trang web của Hội cũng

là một kênh thu hút sinh viên tham gia. Tùy theo từng ngành nghề đào tạo, Đoàn, Hội

có thể xây dựng các nội dung sinh hoạt phù hợp. Ví dụ, với sinh viên ngành du lịch,

mỗi tháng có thể tổ chức các buổi tham quan điểm du lịch, di tích lịch sử và lồng ghép

nội dung chuyến đi thành buổi sinh hoạt Đoàn, Hội; hoặc với sinh viên ngành kiến

trúc, Đoàn, Hội có thể đứng ra tổ chức các chuyến tham quan, hội thảo tiếp cận những

công trình chuyên ngành, từ đó lồng ghép, định hướng sự đóng góp của thế hệ trẻ vào

việc giải quyết các vấn đề lớn của xã hội và hướng tới những giá trị sống cao đẹp…

c. Đối với các phòng ban chức năng khác

- Có sự phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý cơ sở vật chất, phòng Công tác

chính trị và sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên về việc sử dụng phòng ốc, trang

thiết bị của nhà trường phục vụ cho công tác đoàn thể của sinh viên.

- Phân công cho Văn phòng Đoàn trường điều phối, sắp xếp việc sử dụng

phòng để các Chi đoàn hội họp, sinh hoạt. Trong các đợt sinh hoạt Chi đoàn chủ

điểm, Đoàn trường chỉ đạo các Liên Chi đoàn sắp xếp lịch sinh hoạt của từng Chi

đoàn, phân công thành viên Ban Chấp hành cùng dự, có lịch kiểm tra đột xuất sinh

hoạt chi đoàn của các Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường.

- Các cấp bộ Đoàn thường xuyên ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết,

cụ thể về các lĩnh vực trong tổ chức hoạt động.

Page 14: Download file nội dung tại đây

14

- Xây dựng Quy chế tạm thời nhằm tạo nền tảng mang tính pháp lý tạo thuận

lợi về tổ chức và sinh hoạt Chi đoàn trong học chế tín chỉ cho hệ thống các Chi đoàn

hoạt động.

- Về lâu dài, trên cơ sở tổng kết, đánh giá công tác Đoàn ở trường; bằng việc

nghiên cứu, thể nghiệm các mô hình khác nhau, tạo cơ chế mở để các Đoàn khoa, Liên

chi đoàn chủ động tổ chức sinh hoạt Đoàn theo đặc thù sao cho hiệu quả, thiết thực

đáp ứng được tối đa nhu cầu của Đoàn viên và các quy định về đào tạo.

2.2.2. Tạo điều kiện thuận lợi để ĐVTN phấn đấu trở thành đảng viên

- Lực lượng đoàn viên thanh niên là lớp kế cận của Đảng. Muốn phát triển lớp

kế cận này, chi bộ phải xây dựng được đội ngũ ban chấp hành chi đoàn đủ vững mạnh

để hoạt động đoàn tại cơ sở diễn ra sôi nổi, hiệu quả. Chi bộ phải phân công các đồng

chí đảng viên trực tiếp theo dõi, kèm cặp các đoàn viên ưu tú, đồng thời đôn đốc các

hoạt động Đoàn.

- Tại các buổi sinh hoạt chi đoàn thanh niên, chi bộ phải cử người tham dự để

lồng ghép các chủ đề sinh hoạt, giáo dục, nâng cao nhận thức về Đảng.

2.2.3. Đẩy mạnh các hoạt động phong trào để lựa chọn những đoàn viên năng nổ, tích

cực, có ý thức phấn đấu

Tuỳ vào điều kiện thực tế của mỗi trường, với lực lượng đoàn viên thanh chiếm

số lượng lớn, thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động phong trào, Đoàn thanh niên sẽ

lựa chọn những đoàn viên năng nổ, tích cực, có ý thức phấn đấu tốt để có kế hoạch bồi

dưỡng nhận thức về Đảng.

Sau đó, các đoàn viên ưu tú được giao công tác để rèn luyện, thử thách nhằm

từng bước nâng cao năng lực trình độ và động cơ phấn đấu vào Đảng của đoàn viên.

Đồng thời, chi bộ cũng xây dựng tổ tu dưỡng phát triển Đảng trong đó các đảng viên

trẻ trong độ tuổi đoàn tích cực giúp đỡ, định hướng về tư tưởng, ý chí và tinh thần

phấn đấu cho các đoàn viên này.

2.2.4. Bản thân ĐVTN phải nỗ lực phấn đấu để được vinh dự đứng trong hàng ngũ

của Đảng

- Thứ nhất, xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn:

Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng.

Trong điều kiện hoà bình, Đảng cầm quyền và cơ chế kinh tế thị trường, mỗi người

chúng ta nói chung, người đảng viên nói riêng, luôn phải đối mặt với biết bao khó

khăn, thử thách là những cám dỗ của quyền lực, tiền tài... Nếu người vào Đảng không

có động cơ vào Đảng trong sáng sẽ không thể vượt qua được những thử thách, không

thắng nổi sự cám dỗ vật chất và những thủ đoạn “diễn biến hoà bình”.

- Thứ hai, phải rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng:

Page 15: Download file nội dung tại đây

15

Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn và kiên định mục tiêu, lý

tưởng đã lựa chọn; trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng không dao động, giảm

sút niềm tin và ý chí chiến đấu. Khí tiết của người cách mạng là “giàu sang không thể

quyến rũ, nghèo khó không thể chuyển lay, uy vũ không thể khuất phục”. Đồng thời,

bản lĩnh đó còn thể hiện ở tinh thần độc lập, sáng tạo, không thụ động, ỷ lại, bảo thủ,

trì trệ. Trong điều kiện hiện nay, khi cách mạng thế giới tạm thời lâm vào thoái trào,

cần đặc biệt nhấn mạnh đến sự kiên định lập trường, quan điểm chính trị, trung thành

với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, với lợi ích của nhân dân lao động và của dân tộc.

- Thứ ba, phải nâng cao năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao:

Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phấn đấu trở thành người sản

xuất, công tác, chiến đấu và học tập giỏi. Để xứng đáng với vai trò tiên phong, gương

mẫu “đảng viên đi trước, làng nước theo sau'' như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

Để trở thành đảng viên, người đang phấn đấu vào Đảng cần hoàn thành tốt

nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ được tổ chức đảng, đoàn thể giao cho, bảo

đảm đạt chất lượng, hiệu quả cao. Đó là điều kiện chủ yếu để quần chúng tin cậy giới

thiệu và tổ chức đảng xem xét kết nạp vào Đảng. Trong điều kiện hiện nay, ngoài nhiệt

tình cách mạng cần đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực trí tuệ và năng lực thực tiễn;

không ngừng học tập, thường xuyên tiếp nhận những hiểu biết mới để đủ kiến thức

đáp ứng các yêu cầu do thực tiễn đặt ra. Phải coi trọng việc học tập chính trị cùng với

chuyên môn, nghiệp vụ. Đảng không thể kết nạp những người lười học tập, hoặc học

lấy lệ, chỉ cốt lấy bằng cấp, không thể hiện được tính tiên phong, gương mẫu.

- Thứ tư, phải gắn bó với tập thể, với nhân dân, tích cực tham gia hoạt động

đoàn thể, công tác xã hội:

Một trong những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn

bó mật thiết, máu thịt với nhân dân. Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống

đó, trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình.

Phải hoà mình với quần chúng, tin tưởng, am hiểu và lắng nghe ý kiến của quần

chúng. Thường xuyên chăm lo đời sống, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận

động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Muốn trở thành đảng viên, người phấn đấu vào Đảng phải gắn bó với tập thể,

với nhân dân với đồng nghiệp, bạn bè trong đơn vị công tác, với bà con làng xóm, khối

phố, tôn trọng, chia sẻ, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Hoà mình với quần chúng nhưng

không bị động theo những suy nghĩ và việc làm tiêu cực, sai trái, mà luôn luôn đề cao

tinh thần trách nhiệm; vận động mọi người đoàn kết, thực hiện thắng lợi mục tiêu,

nhiệm vụ do Đảng đề ra.

Người phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản

thân là thành viên, góp phần phát huy vai trò của đoàn thể trong sự nghiệp đổi mới,

Page 16: Download file nội dung tại đây

16

đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Qua hoạt động đoàn thể,

người phấn đấu vào Đảng thể hiện rõ vai trò, khả năng lãnh đạo, tập hợp quần chúng,

phát huy tính tiên phong, gương mẫu - những phẩm chất cần thiết để trở thành đảng

viên của Đảng. Ở nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người

trong độ tuổi thanh niên muốn vào Đảng nhất thiết phải là đoàn viên ưu tú.

+ Người muốn vào Đảng càng phải chú trọng mở rộng quan hệ xã hội và tích

cực tham gia công tác xã hội, gương mẫu và vận động gia đình, người thân tham gia

các phong trào, các hoạt động đoàn thể, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phát huy

truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc “uống nước nhớ nguồn”; chống tệ nạn xã hội

quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

- Thứ năm, tích cực tham gia xây dựng đảng cơ sở:

Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, người phấn dấu vào Đảng phải tích

cực tham gia xây dựng Đảng. Nhân dân ta gắn bó với Đảng và luôn tham gia đóng góp

cho Đảng. Vì vậy, tham gia xây dựng tổ chức đảng ở cơ sở trong sạch, vững mạnh là

trách nhiệm của người phấn đấu vào Đảng.

Nội dung tham gia xây dựng tổ chức cơ sở đảng của người phấn đấu vào Đảng

là: Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của mình quan tâm đóng góp ý kiến với

chi bộ, đảng bộ trong việc lãnh đạo cơ quan, đơn vị chấp hành tốt đường lối của Đảng,

chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh

doanh, cải thiện đời sống nhân dân và động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với

Nhà nước.

2.2.5. Đoàn thanh niên quan tâm đến công tác chăm lo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng

cho đời sau

Giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên là

công tác quan trọng, thường xuyên, liên tục của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí

Minh. Do đó, các cấp bộ Đoàn cần quan tâm bồi dưỡng, giáo dục phải trên tất cả các

mặt "đức, trí, thể, mỹ", thể hiện ở 5 nội dung sau đây:

Thứ nhất, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ: Thanh niên

bao giờ cũng có rất nhiều ước mơ, hoài bão, bao giờ cũng mang tâm lý hướng tới cái

cao đẹp trong cuộc sống và họ luôn luôn cần đến một điểm tựa tinh thần vững chãi để

có thể vượt qua được những khó khăn, thực hiện được ước mơ hoài bão của mình.

Thứ hai, quan tâm đến việc bồi dưỡng nâng cao chí khí cách mạng cho tuổi

trẻ: Chỉ có lý tưởng cách mạng cũng chưa đủ, mà phải có chí khí thì mới biến lý tưởng

đó thành hiện thực được. Chí khí mà Hồ Chí Minh yêu cầu giáo dục cho thế hệ trẻ

không chỉ là chí khí chung chung như “chí làm trai” trước đây cha ông ta vẫn nói, mà

là chí khí cách mạng. Đó là trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn

thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Page 17: Download file nội dung tại đây

17

Thứ ba, giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ: Theo Hồ Chí

Minh, đạo đức cách mạng là yếu tố vô cùng cần thiết, là cái gốc, cái nền tảng của cách

mạng. Giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ là nhằm làm cho thế hệ trẻ trở thành

những người công dân có ích, những người chiến sĩ tốt, những người cách mạng chân

chính, với những phẩm chất: trung với nước, hiếu với dân, yêu thương con người, cần,

kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Thứ tư, giáo dục nâng cao trình độ chính trị, học vấn, khoa học, kỹ thuật và

quân sự: Hồ Chí Minh cho rằng, việc nâng cao trình độ chính trị, học vấn, khoa học,

kỹ thuật và quân sự là điều kiện cơ bản để tuổi trẻ cống hiến ngày càng nhiều cho Tổ

quốc, cho nhân dân và đây cũng là điều kiện để bảo đảm khả năng hoạt động thực tiễn

của họ.

Thứ năm, giáo dục, bồi dưỡng nếp sống văn hóa, thể chất cho tuổi trẻ: Hồ

Chí Minh luôn coi con người là nhân tố quyết định trong sự thành công của sự nghiệp

cách mạng, sự tiến bộ của xã hội. Người khẳng định, văn hóa là nền tảng tinh thần của

xã hội, phải giáo dục nếp sống, lối sống văn hóa cho thanh niên. Về giáo dục thể chất,

Người cho rằng, làm việc gì cũng phải có sức khỏe mới thành công.

3. Kết luận

Sinh viên là tầng lớp xã hội đặc thù, có vai trò, vị trí hết sức quan trọng trong

quá trình phát triển xã hội. Họ chính là nguồn nhân lực chất lượng cao và là lực lượng

nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Do đó, công

tác bồi dưỡng và phát triển Đảng trong sinh viên cần có sự quan tâm đúng mực của các

cấp uỷ Đảng và đoàn thể.

Muốn làm tốt công tác phát triển đảng phải xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững

mạnh. Chi đoàn, Đoàn cơ sở là nơi trực tiếp gắn bó với đoàn viên, thanh niên; trực tiếp

tổ chức các phong trào, hoạt động cách mạng cho thanh niên; vận động, dẫn dắt

ĐVTN xung kích thực hiện các nhiệm vụ chính trị, vì vậy nâng cao chất lượng tổ chức

cơ sở Đoàn là cơ sở, tiền đề quan trọng để làm tốt công tác phát triển đảng viên trẻ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Báo điện tử Bạc Liêu: http://baobaclieu.vn/ (2015), Phát triển Đảng trong học

sinh sinh viên cần có sự quan tâm đúng mức.

[2]. Sở Giáo dục Đào tạo Thái Nguyên: http://thainguyen.edu.vn (2014), Cuộc vận

động đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành Đảng.

[3]. Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bến Tre: http://vksbentre.gov.vn (2014), Phấn đấu

trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

[4]. Thông tấn xã Việt Nam: http://www.vietnamplus.vn (2014), Giáo dục đạo đức,

bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ

Page 18: Download file nội dung tại đây

18

[5]. Tỉnh Đoàn An Giang: http://tinhdoan.angiang.gov.vn (2011), Báo cáo Tổng kết

10 năm thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên

Đảng Cộng sản Việt Nam” giai đoạn 2000 - 2010

[6]. Thành Đoàn Đà Nẵng: http://thanhdoandanang.org.vn (2014), Kế hoạch thực

hiện Cuộc vận động "Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản

Việt Nam" giai đoạn 2014-2017.

[7]. Bùi Thị Thanh Huyền (2011), Sự biến đổi đạo đức của sinh viên Việt Nam hiện

nay.

[8]. Lê Thanh Bình, Hoạt động Đoàn trong học chế tín chỉ

[9]. Tô Văn Hùng, Một số giải pháp tập hợp đoàn viên thanh niên trong mô hình đào

theo học chế tín chỉ.

Page 19: Download file nội dung tại đây

19

SINH VIÊN PHẤN ĐẤU VÀO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐỂ NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA BẢN THÂN

Lê Thanh Dũng

Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 85 năm mùa xuân cách mạng, 85 năm đồng hành

cùng dân tộc, những thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam là minh chứng hùng

hồn về sức mạnh kỳ diệu của dân tộc Việt Nam. Sức mạnh ấy được kết tinh bởi sự

lãnh đạo tài tình của Đảng với lòng yêu nước nồng nàn, ý chí độc lập tự lực, tinh thần

chủ động sáng tạo của nhân dân Việt Nam và thành tựu độc lập tự do hạnh phúc của

đất nước dân tộc nhân dân Việt Nam. Gần một thế kỷ qua, ngày càng khẳng định sự

lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một tất yếu khách quan, là nhân tố hàng đầu

quyết định mọi thành công của cách mạng.

Phát triển Đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác

xây dựng Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của

Đảng. Kết nạp nhiều sinh viên vào Ðảng góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng

viên. Đây là nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có tri thức chính trị, phục vụ

tích cực nhiệm vụ, yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước. Nhưng, bên cạnh đó những đảng viên là sinh viên khi đứng vào

hàng ngũ của Đảng càng phải thấy được trách nhiệm của chính mình, thấy mình trưởng

thành hơn để xứng đáng là đảng viên của Đảng cộng sản trong thời kỳ hội nhập.

1. Trách nhiệm đối với Đảng

Trong mọi thời kỳ cách mạng, trách nhiệm của người đảng viên luôn gắn liền với

vận mệnh của Đảng, của đất nước, của dân tộc. Vì vậy, là sinh viên ở thời đại ngày nay,

thời kỳ đất nước đang quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng khi đứng

trong hàng ngũ của đảng, sinh viên chúng ta không những phấn đấu học tập hết mình mà

phải thấy được trách nhiệm của người đảng viên đối với Đảng chủ yếu và trước hết là sự

kiên định với lý tưởng cách mạng của Đảng, ý chí quên mình đấu tranh cho sự nghiệp

cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh:

"Người cộng sản chúng ta không được phút nào quên lý tưởng cao cả của mình là: suốt

đời làm cách mạng, phấn đấu cho Tổ quốc hoàn toàn độc lập, làm cho chủ nghĩa xã hội và

chủ nghĩa cộng sản hoàn toàn thắng lợi trên Tổ quốc ta và trên toàn thế giới"1.

Hồ Chí Minh còn chỉ rõ, trách nhiệm của đảng viên đối với Đảng là phải ra sức

học tập chủ nghĩa Mác – Lênin. Bởi lẽ, theo Người, nếu thiếu hiểu biết, nhất là thiếu

hiểu biết về chủ nghĩa Mác - Lênin thì trình độ giác ngộ của đảng viên sẽ thấp, nhất định

không thể hăng hái đấu tranh cho sự nghiệp cách mạng. "Học hỏi là một nghĩa vụ của

đảng viên đối với Đảng"2. Từ đó các bạn sinh viên cần thấy được trách nhiệm của mình

ThS, GV Khoa Giáo dục chính trị - Công tác xã hội, Trường Đại học Đồng Tháp

Page 20: Download file nội dung tại đây

20

không chỉ biết cho bản thân mình mà còn là tấm gương đạo đức cho mọi người, cho bạn

bè là đại diến tiếng nói cho lý tưởng của đảng trong lòng các bạn sinh viên. Là sinh viên,

đảng viên phải không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng, phải thực hiện tốt 5 điều

"nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm", tuyệt đối chấp hành nghị quyết và kỷ luật Đảng, luôn đặt

lợi ích của Đảng lên trên, lên trước lợi ích của cá nhân mình, là một sinh viên, đảng viên

trẻ không chỉ nhận thức đầy đủ, sâu sắc trách nhiệm của mình đối với Đảng, mà quan

trọng hơn là những trách nhiệm ấy phải được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thường

xuyên, liên tục tránh việc làm chỉ mang tính biểu trưng, phong trào mà phải gắn với

những việc làm thiết thực và là điển hình nêu gương cho các bạn sinh viên.

2. Trách nhiệm đối với Tổ quốc

Đoàn viên thanh niên, nhất là sinh viên luôn gắn với ca từ “Đừng hỏi Tổ quốc

đã làm gì cho ta, mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”, lời ca ấy cũng chính

là thông điệp nhắc nhở chúng ta nên quên đi “cái tôi” ích kỷ của mình, phải tích cực

rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức và hết lòng phụng sự cho đất nước đó vừa là

nghĩa vụ và là trách nhiệm. Mọi đảng viên luôn có trách nhiệm thiêng liêng, cao cả đối

với Tổ quốc, với sự sống còn của quốc gia, dân tộc. Là đảng viên sinh viên càng phải

thấy rõ được trách nhiệm lớn lao này, nhất là đất nước chúng ta đang hội nhập sâu

rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, với Tổ quốc còn thể hiện ở tinh thần

nỗ lực phấn đấu không chỉ trong học tập, những công việc mà phải làm sao cho đất

nước giàu mạnh, cho chủ nghĩa xã hội thành công, phải luôn nêu cao ý chí, quyết tâm

bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; luôn chủ động

tham gia đấu tranh đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn "Diễn biến bình" của các thế lực

thù địch; hoàn thành tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

Là sinh viên, là tri thức của đất nước không thể đứng ngoài những sự kiện

trọng đại, những nhiệm vụ của Tổ quốc mà phải dấn thân, phải có sự kiên định về

những dự định cho tương lai góp phần trách nhiệm của mình trong xây dựng quê

hương giàu đẹp, xây dựng tổ quốc phồn vinh.

3. Về trách nhiệm đối gia đình và chính bản thân mình

Là đoàn viên, sinh viên giàu lý tưởng khi giây phút được hát Quốc ca và Quốc tế

ca, được thề dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh xem đó là

niềm tự hào, là sự khẳng định sự phấn đấu không ngừng của bản thân mỗi sinh viên, là ký

ức thiêng liêng khi trở thành Đảng viên. Cũng từ đây sinh viên, đảng viên trẻ xác định

được trách nhiệm của bản thân với gia đình hơn nữa, phải nỗ lực và cố gắng nhiều hơn để

xứng đáng với những gì mà thầy cô, bạn bè và gia đình đã tin tưởng. Về ý chí vươn lên

hoàn thành tốt việc học tập xứng đáng là người con tri thức của gia đình nuôi nấng trưởng

thành. Đặc biệt, tất cả đảng viên phải quan tâm tu dưỡng bản thân, sống có trách nhiệm,

có hoài bảo, lối sống lành mạnh, nhất là tinh thần cần kiệm, lòng nhân ái, tình đoàn kết

cộng đồng; biết kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.

Page 21: Download file nội dung tại đây

21

Đối với tất cả sinh viên chúng ta trở thành Đảng viên là vinh dự, là tự hào

nhưng trên hết là trách nhiệm. Trách nhiệm tiếp tục cống hiến để xứng đáng với những

gì mà Thầy, Cô và bạn bè đã tin tưởng, các bạn đảng viên, sinh viên phải ra sức “rèn

đức luyện tài” và luôn luôn là người tiên phong đưa ra những ý kiến đóng góp tích cực

cho Đảng bộ nhà trường đối với công tác phát triển Đảng trong sinh viên. Thông qua

đó, Đảng ủy và Ban giám hiệu nhà trường hiểu rõ hơn tâm tư nguyện vọng và những

đề xuất chính đáng của các bạn sinh viên. Từ đó đưa ra những giải pháp những

phương án điều chỉnh để công tác xây dựng và phát triển Đảng trong sinh viên ngày

càng tốt hơn. Đoàn viên sinh viên để phấn đấu trở thành một người Đảng viên các bạn

không quên nâng cao năng lực, hoàn thành tốt những nghiệm vụ được giao, không

phải phấn đấu bằng mọi giá để được vào Đảng mà không biết mình sẽ làm gì, làm như

thế nào trong Đảng hay vào theo phong trào vào cho bằng bạn bằng bè thì hoàn toàn

chúng ta không nên và không nghỉ tời. Vì có những trường hợp vào Đảng rồi thiếu

hoài bảo, thiếu trách nhiệm trong công tác xây dựng tổ chức, xây dựng khối đoàn kết

nội bộ, thậm chí có những đảng viện là sinh viên không sinh hoạt đảng thường kỳ để

bị kỷ luật và buộc ra khỏi đảng, đó chỉ là một bộ phận nhỏ của sinh viên, nhưng qua đó

cũng nói lên được điều về thiếu trách nhiệm của sinh viên khi vào Đảng.

Trách nhiệm của mình không chỉ dừng lại ở mức độ phấn đấu bằng mọi giá để

vào Đảng mà mỗi chúng ta phải nhận thức được lý tưởng và kiên định lý tưởng mình,

cảm thấy mình đã trưởng thành hơn là tấm gương về lối sống, đạo đức và trách nhiệm.

Dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, người Đảng viên luôn luôn thực hiện đúng mục tiêu lý

tưởng của Đảng, lấy ngọn cờ của Đảng làm mục tiêu, là ngọn đuốc dẫn đường. Chính

những ngọn lửa đó đã truyền sức mạnh để thế hệ sinh viên trẻ được thắp sáng, thôi

thúc nhân lên nhằm vươn tới, cống hiến nhiều hơn nữa sức trẻ của mình cho đất nước.

Trong giai đoạn hiện nay, khi cả nước đứng trước những vận hội mới và thách

thức mới, tiếp tục sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hơn bao

giờ hết chúng ta phải giương cao ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, xây dựng các tổ chức chi

bộ vững mạnh, rèn luyện tư cách, trách nhiệm của đảng viên với phẩm chất, năng lực

của thế hệ đảng viên trẻ, nhất là các đảng viên đang ngồi trên giảng đường đại học là

hết sức quan trọng mang tính sóng còn và phát triển của Đảng ta. Việc nghiên cứu,

quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng nói chung, trong rèn

luyện, trách nhiệm, phẩm chất, tư cách đảng viên cộng sản nói riêng có ý nghĩa vô

cùng quan trọng để đảng viên trẻ thấy được trách nhiệm của mình khi vào Đảng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H. 1995, tập 12, tr. 93, 222.

[2]. Hồ Chí Minh toàn tập, NXB CTQG, H. 1995,), tập 7, tr. 238, 243

Page 22: Download file nội dung tại đây

22

PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Nguyễn Thị Bích Phƣợng

Huỳnh Sơn Lâm

TÓM TẮT

Đoàn viên sinh viên, những người chủ tương lai rất gần của đất nước, là lực

lượng kế thừa đáng tin cậy của Đảng. Tuy vậy, trên con đường phấn đấu trở thành

Đảng viên, bên cạnh những thuận lợi, họ cũng gặp rất nhiều khó khăn. Trong bài viết

này chúng tôi xin phân tích một số thuận lợi và khó khăn đối với sinh viên đang theo

học chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ của trường Đại học Đồng Tháp để đoàn

viên sinh viên có cơ hội phấn đấu phát triển thành Đảng viên.

1. Thuận lợi

Học tập ở trường Đại học Đồng Tháp, sinh viên có nhiều điều kiện thuận lợi

trong việc phấn đấu thành đảng viên.

Trước hết, thuận lợi ở sự quan tâm của các cấp Ủy Đảng đối với công tác đoàn

nói chung và công tác phát triển đảng trong đoàn viên sinh viên nói riêng. Điều này thể

hiện ở việc phân công đảng ủy viên, chi ủy viên phụ trách công tác sinh viên trong tổ

chức đảng ở các cấp, thể hiện ở chỉ tiêu phát triển đảng hàng năm luôn luôn quan tâm

đến cơ cấu số lượng đảng viên mới là đoàn viên sinh viên. Bên cạnh sự quan tâm của

Đảng bộ còn là sự hỗ trợ tích cực của Đoàn trường và các Liên chi đoàn trong việc bồi

dưỡng đoàn viên thanh niên thông qua các chương trình hành động; các phong trào thi

đua; phong trào văn nghệ, thể thao,… Tất cả những sự quan tâm đó đã tạo cho đoàn

viên sinh viên một môi trường thuận lợi nhất để rèn luyện, thử thách và phát triển.

Đa số đoàn viên sinh viên có điều kiện tìm hiểu về tổ chức Đảng, có động cơ

đúng đắn nên đã tích cực phấn đấu trong suốt thời gian học tại trường. Không chỉ học

tập tốt, đoàn viên sinh viên của trường còn tích cực với các hoạt động phong trào của

thanh niên của đoàn, của hội và các hoạt động tình nguyện khác. Thông qua các hoạt

động học tập rèn luyện đó, nhiều đoàn viên trưởng thành cả về lý tưởng, năng lực và bản

lĩnh chính trị và đã được kết nạp vào đảng, trở thành những cánh tay đắc lực cho các cơ

quan, tổ chức trong và ngoài tỉnh.

Bên cạnh đó, các tiêu chí quan trọng để một sinh viên được xét kết nạp đảng bao

gồm phẩm chất đạo đức tốt, tư tưởng chính trị vững vàng, học lực tốt, năng động tích

cực trong các hoạt động phong trào,… cũng là các tiêu chuẩn quan trọng để tuyển dụng

ThS, Phó Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học, Trường Đại học Đồng Tháp

KS, GV Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học, Trường Đại học Đồng Tháp

Page 23: Download file nội dung tại đây

23

của hầu hết các doanh nghiệp. Như vậy, quá trình phấn đấu, rèn luyện các phẩm chất tốt

đẹp để có thể được kết nạp đảng của mỗi sinh viên cũng là quá trình tích lũy để có cơ

hội có việc làm tốt sau khi tốt nghiệp cho chính mình nên càng có tác động tích cực đối

với nhận thức của đoàn viên sinh viên. Thực tế đã chứng minh đã có rất nhiều sinh viên

ý thức được không chỉ cần phải học tập tốt để trở thành người lao động thạo nghề mà

còn phải rèn luyện đạo đức tốt, sống nhiệt tình, biết quan tâm cộng đồng… vì vậy, các

bạn này đã rất tích cực tham gia các hoạt động học tập, rèn luyện và đã trở thành đảng

viên ngay từ khi còn học tại trường nhờ vậy hiện giờ đã có việc làm tốt sau khi tốt

nghiệp. Họ đã là những tấm gương sáng, những người tuyên truyền tích cực giúp đoàn

viên sinh viên hiểu được giá trị của việc phấn đấu để được đứng vào hàng ngũ của đảng

ngay từ khi còn học tại trường có ý nghĩa quan trọng như thế nào.

Hơn nữa, nhiều cán bộ giảng viên của trường là Đảng viên. Đây là một thuận

lợi vô cùng to lớn trong việc phát triển Đảng trong sinh viên. Người thầy vừa là người

hướng dẫn vừa là người đồng chí thân thiết luôn bên cạnh động viên, chia sẻ, bồi

dưỡng và kịp thời điều chỉnh những tư tưởng sai lệch trong sinh viên, giúp các em có

bản lĩnh vững vàng, có cơ hội thuận lợi hơn trong việc phấn đấu trở thành đảng viên.

Không chỉ tự ý thức của bản thân sinh viên, việc ủng hộ giúp đỡ của gia đình

cũng là một trong những thuận lợi của sinh viên trong việc phấn đấu trở thành đảng

viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Nhiều sinh viên xác định rõ mục tiêu phấn đấu trở

thành đảng viên trước khi tốt nghiệp nên đã rất tích cực trong học tập và rèn luyện, có

kế hoạch hợp lý.

Học theo học chế tín chỉ, đoàn viên sinh viên hoàn toàn có thể chủ động được

thời gian để có thể vừa hoàn thành kế hoạch học tập vừa có nhiều thời gian để tham

gia các hoạt động đoàn, hội để rèn luyện bản thân.

2. Khó khăn

Ngoài những thuận lợi đã nêu, đoàn viên sinh viên cũng gặp nhiều khó khăn

trong việc phấn đấu vào đảng. Trước hết là việc chưa đổi môi trường từ sự được quản

lý, giám sát chặt chẽ ở trường phổ thông khi chuyển sang làm sinh viên phải tự chăm

lo cho cuộc sống thường nhật, đến kế hoạch học tập, rèn luyện,… Nhiều sinh viên đã

không tự xác định được cho mình động cơ phấn đấu đúng đắn, thiếu tự chủ, lại bị môi

trường xã hội tác động làm cho sa ngã.

Môi trường học tập chuyên sâu ở trường đại học đã gây không ít sự bỡ ngỡ, lạ

lẫm ban đầu cho sinh viên, đặc biệt là việc bắt đầu chuyển sang học tập theo học chế

tín chỉ cũng gây cho các bạn sinh viên không ít khó khăn khi lần đầu tiếp cận. Một số

sinh viên không thể sắp xếp để có đủ thời gian để học nên càng không thể tham gia các

hoạt động phong trào. Bên cạnh đó còn một bộ phận không nhỏ đoàn viên sinh viên

nhận thức chưa đúng đắn, thiếu kỹ năng sống, còn biểu hiện ích kỷ trẻ con,… không

Page 24: Download file nội dung tại đây

24

hòa đồng với môi trường tập thể, sống xa rời quần chúng nên đã không vượt qua được

thử thách để trở thành người đảng vên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Một đoàn viên ưu tú, suất sắc sẽ được giới thiệu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Tuy nhiên, thực tế có không nhiều đoàn viên sinh viên có thể đáp ứng đủ tất cả các yêu

cầu đó. Để được kết nạp đảng, sinh viên phải đạt trung bình chung tích lũy tính đến

thời điểm được xét kết nạp Đảng phải đạt từ 2.80/4.00 điểm, đồng thời phải tích cực

tham gia các hoạt động Đoàn – Hội và phải điểm rèn luyện phải được xếp loại tốt trở

lên. Nhưng đại đa số sinh viên chưa biết cách phân bổ thời gian hợp lý nên chỉ phát

triển lệch sang một hướng: những có thành tích cao trong hoc tập thì thường ít hoặc

không tham gia các phong trào Đoàn – Hội và các hoạt động xã hội khác. Ngược lại,

những sinh viên có thành tích tốt trong các hoạt động thường không đạt được mức

2.80 điểm trung bình chung tích lũy.

Bên cạnh đó còn một số đoàn viên chưa thực sự hiểu đúng về tổ chức đảng do

vậy đã e dè trong việc phấn đấu trở thành đảng viên. Một số lượng không nhỏ đoàn

viên sinh viên có năng lực xuất sắc có suy nghĩ lệch lạc như sợ khi trở thành đảng viên

thì không thể đi du học hoặc làm ở các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

3. Một số biện pháp đề xuất

Đối với các chi bộ, đảng bộ cần có biện pháp tuyên truyền tốt hơn để tất cả sinh

viên đều có nhận thức đúng, hiểu đầy đủ về tổ chức Đảng và từ đó đoàn viên sinh viên

có động cơ tốt nhất để phấn đấu được trở thành đảng viên. Chi bộ Đảng phải luôn là

ánh đuốc soi đường, là vũ khí mạnh mẽ bảo vệ là dẫn lối quần chúng nhân dân, đặc

biệt là lực lượng đoàn viên sinh viên. Khi có ý chí mong muốn trở thành đảng viên,

sinh viên sẽ vượt được các khó khăn thử thách và sẽ nhanh chóng trưởng thành, đồng

thời đảng viên trong các chi bộ cũng cần tích cực hỗ trợ sinh viên học tập, nâng cao

năng lực chuyên môn và bản lĩnh chính trị của bản thân sinh viên chứ không phải trách

nhiệm của riêng người đảng viên hướng dẫn.

Đối với sinh viên phải xác định động cơ đúng đắn; rèn luyện lý tưởng, phẩm

chất đạo đức vững vàng, từ đó có động cơ cho các hoạt động rèn luyện nhằm đảm bảo

đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn để được kết nạp đảng. Để có thể đáp ứng các tiêu chuẩn

cơ bản về năng lực, mỗi sinh viên cần nhìn nhận đúng năng lực hiện tại của bản thân,

lập kế hoạch học tập và tham gia hoạt động phong trào hợp lý để giữ thế chủ động

trong học tập và rèn luyện. Đối với các sinh viên có học lực chưa tốt, nhưng có nhiều

năng khiếu trong các hoạt động phong trào cần chủ động chọn kế hoạch học tập tốt

nhất, đăng ký môn học phù hợp kế hoạch sau đó chọn tham gia các hoạt động phong

trào không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng ít nhất đến hoạt động học tập. Ngược lại, đối

với sinh viên có học lực tốt nhưng hoạt động phong trào chưa tốt, có ít năng khiếu

trước hết cần xem xét trong các hoạt động phong trào hàng năm, hoạt động nào phù

hợp với bản thân nhất để tham gia và như vậy khi đăng ký kế hoạch học tập sẽ sắp xếp

Page 25: Download file nội dung tại đây

25

thời gian tối ưu nhất để đảm bảo có thể thực hiện tốt cả hai kế hoạch đó. Sinh viên cần

hiểu rõ giá trị của hoạt động phong trào Đoàn - Hội để có ý thức và tham gia với tinh

thần trách nhiệm cao nhất. Không chỉ là cơ hội rèn luyện các năng khiếu tự có, khi

tham gia nhiều hoạt động phong trào Đoàn – Hội, đoàn viên sinh viên còn có cơ hội

phát triển thêm nhiều kỹ năng có lợi cho bản thân và cho việc làm sau khi tốt nghiệp.

Ví dụ kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng làm việc nhóm,…

Đối với giảng viên, nhất là giảng viên là đảng viên, trước hết phải là tấm gương

sáng về bản lĩnh chính trị, về tài và đức để sinh viên noi theo. Ngoài ra, thông qua hoạt

động dạy học của mình, người thầy cần tích cực giáo dục tư tưởng cho sinh viên; phải

làm cho sinh viên nhận thức được việc được đứng vào hàng ngũ của Đảng là một niềm

vinh dự và hạnh phúc to lớn để sinh viên có động cơ phấn đấu được vào đảng và khi

đã vào đảng rồi thì phải luôn rèn luyện để xứng đáng là người Đảng viên.

Về phía Đoàn thanh niên, Đoàn phải thực sự trở thành cánh tay đắc lực của

Đảng, luôn giúp Đảng tìm kiếm và bồi dưỡng đội ngũ kế thừa với đầy đủ nhiệt huyết

và năng lực chuyên môn. Muốn vậy, Đoàn phải thực sự vững mạnh, phải thường

xuyên giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho Đoàn viên sinh viên; các phong trào

Đoàn cần đi vào chiều sâu và gắn liền với hoạt động học tập, hoạt động xã hội và nghề

nghiệp tương lai của sinh viên. Phải cho sinh viên thấy được sự cần thiết và không thể

tách rời của kiến thức, năng lực chuyên môn và hoạt động xã hội. Đây chính là hai mặt

của một quá trình thống nhất để đạt đến một mục đích chung. Đoàn viên thanh niên

cần phải dung hòa và hoàn thiện cùng lúc hai mặt của quá trình thì mới có thể thành

công và xứng đáng được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

4. Kết luận

Phấn đấu trở thành đảng viên là nguyện vọng chính đáng của mỗi đoàn viên,

sinh viên, đây cũng là chuẩn mực, là nhu cầu của xã hội. Cả tập thể chính trị trường

Đại học Đồng Tháp đã và đang tạo nhiều điều kiện thuận để đoàn viên sinh viên có cơ

hội rèn luyện và thử thách để phát triển đảng. Mỗi sinh viên cần nhận thức đúng đắn

về tổ chức Đảng, trách nhiệm của bản thân với vận mệnh của đất nước, xác định động

cơ phấn đầu để trở thành đảng viên rõ ràng, cần tận dụng được cơ hội, vượt qua thử để

được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng ngay từ khi còn là sinh viên. Đây không chỉ là lý

tưởng, là vinh dự mà còn là trách nhiệm của đoàn viên sinh viên – người chủ có tri

thức trong tương lai rất gần của đất nước.

Page 26: Download file nội dung tại đây

26

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ĐẢNG

TRONG SINH VIÊN CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

Lê Thị Tân

Võ Văn Sơn

TÓM TẮT

Nội dung bài viết này đánh giá những kết quả đạt được cũng như những khó

khăn, tồn tại trong công tác phát triển đảng viên trong sinh viên của Trường Đại học

Tiền Giang trong thời gian vừa qua và đưa ra các giải pháp nhằm giúp cho công tác

phát triển đảng trong sinh viên phù hợp với hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ, góp

phần thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của Nhà trường.

1. Đặt vấn đề

Công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công

tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao sự lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

và đảm bảo tính kế thừa, phát triển của Đảng. Trong những năm gần đây, phát triển

đảng viên được coi là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Đảng bộ các

trường đại học – cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Nhiều năm qua, Đảng bộ Trường Đại học Tiền Giang luôn chú trọng đến công

tác phát triển Đảng trong sinh viên, nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên “vừa hồng vừa

chuyên”, có trí thức có bản lĩnh chính trị, có nhiệt huyết cống hiến và tuyệt đối trung

thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Thực trạng công tác phát triển Đảng viên trong học sinh, sinh viên của Trường

Đại học Tiền Giang trong thời gian qua

Hiện nay (3/2015), Đảng bộ Trường Đại học Tiền Giang hiện có 23 đảng viên

là sinh viên (chiếm 9 % đảng viên toàn đảng bộ) đang sinh hoạt, học tập, nghiên cứu

khoa học tại Chi bộ 15 (6)

. Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ủy Nhà trường đã phát

triển thêm 15 Đảng viên mới là sinh viên, tăng hơn so với những năm trước khi thành

lập mô hình Chi bộ Sinh viên từ 10-15% mỗi năm. Đội ngũ đảng viên trí thức trẻ này

là nguồn lực cho các hoạt động, phong trào Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và tạo sức

Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Tiền Giang

Bí thư Liên chi đoàn CBVC Trường Đại học Tiền Giang

(6) Văn kiện Đại hội Chi bộ 15 (2015): Chi bộ 15 (Chi bộ Sinh viên) thành lập vào năm 2013, có 37

đảng viên (23 đảng viên là sinh viên). Nhiệm vụ của Chi bộ là lãnh đạo đoàn viên, thanh niên thực

hiện tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện đạo đức, phẩm chất chính trị và tích cực tham gia các hoạt động

phong trào của Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên: tr.1

Page 27: Download file nội dung tại đây

27

hút trong sinh viên nâng cao ý thức phấn đấu, rèn luyện trong môi trường đại học. Đặc

biệt, 10 Đang viên sinh viên đươc Nhà trường giư lai công tác . Theo thông kê cua

Đảng bộ Nhà trường , 100% Đang viên sau khi t ốt nghiệp đã tìm được việc làm đúng

chuyên môn đươc đao tao , 80% Đảng viên tiếp tục tham gia học tập nâng cao trình độ

chuyên môn và có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được các cấp , các ngành đánh giá

cao va 100 % Đảng viên đa thê hiên vai trò người Đảng viên ở đơn vị công tác mới ,

góp phần khẳng định uy tín của Chi bộ Sinh viên nói riêng và chất lượng đào tạo của

Nhà trường nói chung . Mô hình Chi bộ Sinh viên Trường Đại học Tiền Giang thực sự

là nhịp cầu nối quan trọng để kịp thời phát hiện, bồi dưỡng một đội ngũ Đảng viên kế

cận có đủ tâm và tài góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Để đạt kết quả cao như vậy, Đảng ủy Nhà trường đã không ngừng tập trung

bám sát, đôn đốc, chỉ đạo cấp ủy của Chi bộ Sinh viên (Chi bộ 15) và Chi bộ Phòng

Công tác Chính trị Sinh viên (Chi bộ 7) có liên quan đến công tác quản lý sinh viên và

Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên Nhà trường trong công tác phát triển đảng. Đảng ủy

Trường Đại học Tiền Giang đã đầu tư cải tiến các phương pháp, thủ tục, quy trình biên

soạn và ban hành các biểu mẫu liên quan đến công tác phát triển đảng viên nhằm đáp

ứng yêu cầu đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong sinh viên. Đồng thời, Đảng ủy

nhà trường đề ra mục tiêu làm sao công tác phát triển đảng trong sinh viên phát triển

mạnh cả về số lượng, vừa bảo đảm chất lượng để mỗi sinh viên khi trở thành đảng

viên phải thấm nhuần lý tưởng cách mạng, luôn nỗ lực trau dồi đạo đức, có năng lực

học tập tốt, có mối quan hệ mật thiết và là tấm gương tiêu biểu trong phong trào sinh

viên ở nhà trường. Trong chiến dịch Tình nguyện Hè 2012 và 2013, ngay tại mặt trận

Lũy Pháo Đài (huyện Tân Phú Đông) và đền thờ anh hùng Trương Định (thị xã Gò

Công), Chi bộ Sinh viên đã kết nạp 7 quần chúng là sinh viên vào Đảng. Đây chính là

những đoàn viên ưu tú đã được thử thách qua các phong trào hoạt động đoàn thế, cũng

như đạt nhiều thành tích trong học tập, nghiên cứu khoa học.

Nhờ cách thức tổ chức công tác phát triển đảng theo đúng trình tự, thủ tục quy

trình nên Đảng ủy Trường Đại học Tiền Giang luôn đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng

hằng năm. Mặc dù, hiện nay trong trường có các bậc đào tạo chính quy: Đại học, Cao

đẳng, Trung cấp, với thời gian đào tạo từ 2 đến 4 năm. Dù ở bậc đào tạo nào nhà

trường vẫn luôn chú trọng và thực hiện tốt công tác phát triển đảng. Từ năm 2012 đến

2015, Trường Đại học Tiền Giang có thêm 15 Đảng viên là sinh viên, giới thiệu trên

300 đoàn viên ưu tú tham gia học lớp nhận thức về Đảng. Chính vì vậy, Đảng ủy

Trường Đại học Tiền Giang luôn là đơn vị dẫn đầu trong khối các trường cao đẳng, đại

học của tỉnh về công tác phát triển đảng viên. Nhiều năm liền, Đảng bộ Nhà trường

được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

chính trị, giữ vững danh hiệu đơn vị trong sạch vững mạnh.

Mặc dù công tác phát triển đảng trong sinh viên đạt được nhiều kết quả đáng

Page 28: Download file nội dung tại đây

28

ghi nhận, nhưng cũng còn một số vướng mắc, tỷ lệ đảng viên trong sinh viên còn thấp.

Chính vì vậy, số lượng Đảng viên mới là sinh viên được kết nạp hàng năm so với tổng

số gần 10.000 sinh viên, là chưa tương xứng so với nguồn phát triển Đảng dồi dào của

Nhà trường.

Lý giải nguyên nhân kết nạp đảng viên là sinh viên thấp, đồng chí Phan Văn

Nhẫn, Bí thư Đảng ủy Nhà trường, cho biết: “(1) Theo quy định của Đảng ủy Khối

Các cơ quan tỉnh Tiền Giang, để đứng vào hàng ngũ của Đảng, sinh viên ngoài nguyện

vọng đứng vào hàng ngũ của Đảng, còn cần phải có kết quả học tập tốt (loại khá giỏi

trở lên) và đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào. Xét về thực tế, nếu chỉ

xét từng yếu tố một, thì có nhiều sinh viên đạt chuẩn, nhưng hội đủ cả 3 yếu tố trên thì

còn ít sinh viên đạt được, nên số Đảng viên là sinh viên mới phát triển chưa nhiều. (2)

Bên cạnh, có rất nhiều sinh viên các trường đã trải qua thời gian thử thách, được học

tập nhận thức về Đảng, nhưng khi tốt nghiệp ra trường vẫn chưa được kết nạp Đảng do

thời gian học tập tại trường ngắn (đặc biệt là hệ trung cấp), vì vậy chủ yếu trường chỉ

thực hiện được công tác tạo nguồn cho Đảng. Mặt khác, một số ít sinh viên được kết

nạp Đảng phải đi làm xa, nhận việc theo hợp đồng ngắn hạn nên rất khó khăn trong

việc chuyển Đảng chính thức. Việc sinh hoạt Đảng tại địa bàn dân cư càng trở nên khó

khăn hơn khi có trường hợp thì chưa thể bắt nhịp với hoạt động tại địa phương. (3)

Ngoài ra, quá trình thẩm tra lý lịch của sinh viên thường chậm trễ từ phía các cấp ủy

địa phương, ảnh hưởng đến thời gian tiến hành kết nạp. Đối với những sinh viên ở

ngoài tỉnh, công tác thẩm tra lý lịch mất nhiều thời gian. Nhiều hồ sơ gửi đi thẩm tra

quá hạn, thậm chí có hồ sơ không có phản hồi. Trong khi đó, sinh viên được kết nạp

chủ yếu từ năm thứ ba trở đi, đến khi xét kết nạp Đảng chính thức thì sinh viên đã ra

trường, việc hoàn chỉnh các thủ tục cũng gặp khó khăn” (2)

.

Theo đồng chí Võ Ngọc Hà – Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường

Đại học Tiền Giang, cho biết thêm: “Phần lớn, các em sinh viên của Trường Đại học

Tiền Giang đều có nguyện vọng vào Đảng. Tuy nhiên, một số sinh viên giỏi, xuất sắc

vẫn chưa thật sự quan tâm, phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Bên cạnh đó, vẫn

còn một số sinh viên chưa kết hợp hài hòa giữa việc học tập với các hoạt động xã hội

nên khó tìm nhân tố giới thiệu cho Đảng. Nhiều sinh viên lại bươn chải làm thêm nên

không xác định mục tiêu phấn đấu vào Đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường” (8)

(2)

Phỏng vấn TS Phan Văn Nhẫn“Công tác phát triển Đảng viên trong học sinh, sinh viên”, ngày

15.3.2015 (8)

Phỏng vấn PGS. TS Võ Ngọc Hà“Những khó khăn của công tác phát triển Đảng viên trong học

sinh, sinh viên”, ngày 14.3.2015

Page 29: Download file nội dung tại đây

29

2.2. Giải pháp về công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên của Trường

Đại học Tiền Giang trong thời gian tới

Qua phân tích những khó khăn, tồn tại của công tác phát triển Đảng trong sinh

viên ở Trường Đại học Tiền Giang, chúng tôi đề xuất một số giải pháp để thúc đẩy

công tác phát triển Đảng trong sinh viên ngày càng phù hợp hơn với hình thức đào tạo

theo học chế tín chỉ.

2.2.1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng đối với công

tác phát triển đảng viên trong sinh viên

Để phát triển một Đảng viên là sinh viên đòi hỏi phải có nhiều yếu tố, trong đó

có các yếu tố quan trọng: (1) Sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng ủy – Ban Giám hiệu

nhà trƣờng; (2) Sự đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt của Chi bộ Sinh viên;

(3) Môi trƣờng rèn luyện từ phong trào sinh viên, mà nòng cốt là hoạt động của

Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và (4) Sự tự thân phấn đấu của từng đoàn viên

sinh viên. Vì vậy, công tác phát triển đảng trong sinh viên ở Trường Đại học Tiền

Giang chỉ có thể đạt được kết quả tốt khi từng cán bộ, viên chức và sinh viên nhận

thức đầy đủ, đúng đắn về vị trí vai trò, tầm quan trọng của công tác này.

2.2.2. Quán triệt và cụ thể hóa tiêu chuẩn đảng viên là sinh viên phù hợp với thực tiễn

của Nhà trường

Công tác phát triển đảng viên trong sinh viên ở Trường Đại học Tiền Giang đòi

hỏi Đảng bộ Nhà trường và mỗi cán bộ đảng viên phải linh hoạt vận dụng trên cơ sở

nguyên tắc, tiêu chuẩn nhưng cũng không nên quá cứng nhắc, tuyệt đối hóa tiêu chuẩn

đảng viên là sinh viên sẽ gây khó khăn hoặc làm nhụt ý chí, cản trở sự phấn đấu của

những sinh viên tốt, có động cơ phấn đấu đúng đắn. Nếu quá khắt khe hẹp hòi hoặc

quá dễ dãi tùy tiện đều làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và niềm tin của sinh viên

đối với Đảng. Nhà trường cũng cần chủ động nghiên cứu, điều chỉnh các nội dung

điểm phù hợp trong thang điểm quy định của Bộ sao cho phù hợp với điều kiện đào

tạo theo tín chỉ hiện nay, để khuyến khích được sinh viên tích cực tham gia các hoạt

động tập thể. Ông Lê Văn Hội (Vụ Đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương) cho rằng cần

có thêm cơ chế, chính sách khuyến khích những quần chúng ưu tú là những sinh viên

có thành tích cao trong học tập và công tác xã hội trong trường học vào Đảng, tạo cho

các em cơ hội được tiếp nhận vào công tác, làm việc tại các cơ quan nhà nước sau khi

ra trường. (9)

(9)

Khánh Bình, Báo Hà Nội Mới “Công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên: Cần có cơ chế

đặc thù”, xem ngày 14.3.2015. (Nguồn: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Giao-duc/688188/can-co-co-

che-dac-thu)

Page 30: Download file nội dung tại đây

30

Hình 1. Sinh viên Trƣờng Đại học Tiền Giang

tham gia chiến dịch Hè tình nguyện

Trên cơ sở tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn kết nạp Đảng đối với đối tượng là sinh

viên của Trường Đại học Tiền Giang cần vận dụng cho phù hợp thể hiện trên các nội

dung cụ thể sau: (1) Là đoàn viên ưu tú có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo

đức tốt; có nguyện vọng và động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn; Gương mẫu thực

hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của

Nhà trường; (2) Tiêu biểu trong phong trào học tập, tu dưỡng, rèn luyện, công tác, có

ảnh hưởng tích cực trong phong trào sinh viên; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc

các nhiệm vụ được giao; (3) Sinh viên sau hai năm học tại trường có kết quả điểm trung

bình trung học tập đạt từ 2.5 điểm trở lên (không tính điểm cải thiện), tích luỹ đủ số tín

chỉ tối thiểu theo quy định, Điểm rèn luyện các năm đạt từ 80/100 điểm trở lên; (3) Là

đoàn viên ưu tú tích cực tham gia các hoạt động phong trào của nhà trường, khoa, lớp,

đoàn thể; có nhiều đóng góp trong xây dựng tập thể vững mạnh, được bạn bè và các

thầy cô giáo yêu mến, tín nhiệm; (4) Đạt thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu

khoa học, hoạt động công tác xã hội được các cấp ghi nhận và khen thưởng. Các tiêu

chuẩn của đảng viên là sinh viên có quan hệ chặt chẽ với nhau, không thể xem nhẹ, hoặc

hạ thấp tiêu chuẩn nào. Đó là những tiêu chuẩn cơ bản nhất để xem xét kết nạp đối

tượng là sinh viên vào Đảng và để các

em có cơ sở phấn đấu rèn luyện, tự

kiểm điểm bản thân mình.

Đồng chí Đinh Quốc Cường -

Bí thư Chi bộ Sinh viên, Bí thư Đoàn

thanh niên Trường Đại học Tiền

Giang, cho biết: “Chỉ cần năm đầu

tiên ổn định Chi đoàn, đưa Chi đoàn

hoạt động tốt, chúng tôi đã có đoàn

viên ưu tú. Từ đó, kết hợp với tiêu

Hình 2. Sinh viên Trƣờng Đại học Tiền Giang

giao lƣu với AHLLVTND, Đại tá Hồ Bé

Page 31: Download file nội dung tại đây

31

chuẩn học tập loại khá trở lên, chúng tôi đưa số đoàn viên ưu tú với kết quả học tập

khá, rèn luyện tốt theo học lớp đối tượng đảng. Đến năm thứ 2 bắt đầu làm hồ sơ và

giữa năm 2 là có thể kết nạp đảng. Do vậy ở bậc đào tạo nào nhà trường cũng đều làm

tốt công tác phát triển đảng trong sinh viên. Ngoài việc quan tâm đến lực lượng đoàn

viên ưu tú, đoàn còn quan tâm đến lực lượng cảm tình đảng từ trường phổ thông và tạo

điều kiện tốt nhất cho đoàn viên rèn luyện phấn đấu trở thành đoàn viên ưu tú” (10)

2.3. Phát huy vai trò của các đơn vị và cá nhân ở Trường Đại học Tiền Giang

Đây là giải pháp quan trọng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức,

các lực lượng tạo nên sự thống nhất đồng bộ và môi trường thuận lợi trong công tác

phát triển Đảng viên sinh viên của Nhà trường:

- Đối với các cấp ủy Đảng: Nghiên cứu nắm vững chủ trương, quan điểm,

hướng dẫn chỉ đạo của tổ chức Đảng cấp trên, để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực

hiện công tác phát triển Đảng viên sinh viên phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị

mình quản lý; Tâp huân định kỳ về nghiêp vu công tac đang , đăc biêt quy trinh, thủ tục

xét kết nạp đảng và chuyển Đảng chính thức ; tránh tình trạng hành chánh hóa và máy

móc các thủ tục kết nạp Đảng ; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Chi bộ Sinh viên và

các tổ chức đoàn thể thực hiện công tác giới thiệu phát triển đảng viên, kịp thời sơ kết,

tổng kết rút kinh nghiệm. Hằng năm, Đảng bộ các trường nên giao chỉ tiêu cho các Chi

bộ cơ sở phát triển đảng viên mới (có sinh viên) nhưng cũng không nên chạy đua theo

số lượng, việc nâng cao năng lực, phẩm chất người đảng viên mới là quan trọng.

Ngoài ra, Đảng ủy Nhà trường quan tâm hơn nữa việc xây dựng hoạt động Đoàn thanh

niên ở trường thật vững mạnh, Hội sinh viên phát triển gắn với công tác sinh viên

trong nhà trường, nhằm tạo thế “kiềng 3 chân” giúp cho công tác Đảng trong nhà

trường, công tác đảng trong sinh viên luôn gặp thuận lợi.

Đảng ủy Nhà trường xây dựng cơ chế tạo nguồn, giao cho các Chi bộ Sinh viên,

Đoàn thanh niên và Hội sinh viên tổ chức các phong trào hành động, kích thích nhiệt

tình của tuổi trẻ, tạo cho họ cơ hội, định hướng nguyện vọng phấn đấu ngay từ năm

đầu tiên. Sinh viên có kết quả học tập trung bình đạt 2.5 trở lên, tích cực tham gia

nghiên cứu khoa học và phong trào thanh niên tình nguyện sẽ được quan tâm bồi

dưỡng, giúp đỡ. Đầu năm học, Đảng ủy nhà trường tổ chức tập huấn cho các ban chấp

hành Đoàn về nguyên tắc, phương pháp, quy trình công tác phát triển Đảng. Trên cơ

sở đó, các chi đoàn tổ chức cho đoàn viên đăng ký phấn đấu học tập và rèn luyện theo

các tiêu chuẩn, đồng thời tổ chức bình xét tại chi đoàn 2 lần/năm, sinh viên nào đủ

điều kiện được chọn cử tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng. Các đối

tượng Đảng đều là nòng cốt trong các phong trào bề nổi cũng như phong trào học tập,

nghiên cứu khoa học của nhà trường. Nhiều sinh viên phấn đấu tốt trở thành đối tượng

(10)

Phỏng vấn ThS. Đinh Quốc Cường:“Giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên trong học

sinh, sinh viên”, ngày 15.3.2015

Page 32: Download file nội dung tại đây

32

Đảng ở năm thứ 2 và trở thành đảng viên năm học cuối.

- Đối với Chi ủy Chi bộ Sinh viên trực tiếp quản lý đảng viên sinh viên: Người

đứng đầu Chi ủy phải tích cực chủ động nghiên cứu, đề xuất với các cấp ủy đảng

những chủ trương biện pháp xây dựng và phát triển đội ngũ đảng viên sinh viên phù

hợp với đặc điểm của Nhà trường, hướng dẫn chỉ đạo và trực tiếp tiến hành công tác

phát triển Đảng, tiến hành sơ tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời; Thường xuyên đôn

đốc những đảng viên được phân công giúp đỡ các đối tượng Đảng, cần phải thường

xuyên gần gũi, sâu sát nắm chắc tâm tư nguyện vọng, động cơ phấn đấu, kết quả học

tập, rèn luyện để bồi dưỡng, giúp đỡ sinh viên phấn đấu vào Đảng; Xây dựng kế hoạch

quán triệt mục đích, yêu cầu, phương châm, phương hướng, nguyên tắc, quy trình

thẩm tra lý lịch, thủ tục kết nạp; phân công đảng viên thực hiện công tác phát triển

đảng viên, xem đây là trách nhiệm của mỗi đảng viên trong Chi bộ; Phối hợp Đoàn

thanh niên, Hội sinh viên xây dựng kế hoạch phân loại và bồi dưỡng sinh viên ngay từ

năm thứ nhất để tạo nguồn kết nạp trong các năm tiếp theo; Việc bình xét cũng phải

dựa trên tính khách quan, nhằm đánh giá đúng năng lực và sự phấn đấu của các sinh

viên; Ngoài ra, Chi bộ Sinh viên cũng cần phải liên hệ và thông tin với Chi bộ đảng tại

địa phương để giới thiệu các đối tượng sinh viên đã tham gia các lớp đối tượng

Đảng…, giúp các em sau khi ra trường tiếp tục được rèn luyện để sớm được kết nạp

Đảng tại địa phương, cơ quan công tác.

- Đối với tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên: Làm tốt công tác giáo dục

chính trị tư tưởng và giúp sinh viên có mục tiêu, lý tưởng phấn đấu vào Đảng; Không

ngừng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động và phương thức chỉ đạo, tổ chức các

phong trào thi đua, các hoạt động: văn hóa, văn nghệ, thể thao, giao lưu, diễn đàn, tình

nguyện, đền ơn đáp nghĩa,…tạo môi trường thuận lợi cho sinh viên tham gia, thể hiện

trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức, qua đó phát hiện các nhân tố tích cực, ưu tú để

giới thiệu cho Đảng. Song song, Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên, nên ban hành

chương trình hành động về việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên thanh

niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” do Trung ương Đoàn

phát động. Theo Vụ trưởng Học sinh Sinh viên (Bộ GD và ĐT) Ngũ Duy Anh, để làm

tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và giúp sinh viên có mục tiêu, lý tưởng phấn

đấu vào Đảng, cần thật sự coi trọng công tác sinh viên, nhất là quan tâm đến giáo dục

toàn diện nhằm đào tạo nguồn nhân lực có đạo đức, tri thức và giỏi về nghề, tạo ra lớp

chủ nhân tương lai có đủ đức, đủ tài, xứng đáng kế tục sự nghiệp của Đảng. Các

trường cần có kế hoạch phân loại và bồi dưỡng sinh viên ngay từ năm thứ nhất để xem

xét kết nạp trong các năm tiếp theo để các em phát huy tốt vai trò gương mẫu trong

học tập và sinh hoạt, thúc đẩy phong trào đoàn thể đi lên (11)

(11)

Giảng Sơn, Báo Nhân Dân:“Kết nạp Đảng trong trường học”, xem ngày 15.3.2015 (Nguồn:

http://www.nhandan.com.vn/mobile/_mobile_chinhtri/_mobile_dangvacuocsong/item/23858302.html)

Page 33: Download file nội dung tại đây

33

- Đối với đội ngũ giảng viên

trong trường: mỗi giảng viên phải thật

sự coi trọng giáo dục toàn diện, nhằm

đào tạo nguồn nhân lực, lớp chủ nhân

tương lai có đủ đức, đủ tài, xứng đáng

kế tục sự nghiệp của Đảng. Vì vậy,

mỗi thầy cô thường xuyên động viên,

khích lệ tinh thần sinh viên của Nhà

trường tích cực phấn đấu rèn luyện,

trưởng thành để sớm được đứng trong

hàng ngũ của Đảng.

- Đối với sinh viên phải phát

huy tính tích cực, chủ động tự tu dưỡng rèn luyện phấn đấu trở thành đảng viên: mỗi

sinh viên phải không ngừng rèn luyện giáo dục, phấn đấu để được vào Đảng, tuy nhiên

nhiệm vụ học tập phải được đặt lên hàng đầu. Để quần chúng sinh viên tự tu dưỡng rèn

luyện đạt kết quả cao, vai trò của các cấp ủy đảng, cán bộ đảng viên và các tổ chức có

ý nghĩa vô cùng quan trọng góp phần định hướng, theo dõi giúp đỡ, cổ vũ động viên,

uốn nắn, và ghi nhận những kết quả mà quần chúng đã đạt được hướng tới sự tự hoàn

thiện bản thân mình theo tiêu chí, tiêu chuẩn của người đảng viên là sinh viên.

3. Kết luận

Để kết nạp một đảng viên đòi hỏi phải có nhiều yếu tố, trong đó có yếu tố quan

trọng là sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền. Mặt khác, Nhà

trường cần tạo môi trường rèn luyện từ phong trào, mà nòng cốt là hoạt động của Đoàn

thanh niên, Hội sinh viên và sự tự thân phấn đấu của mỗi cá nhân sinh viên sẽ góp

phần làm tốt công tác phát triển Đảng trong sinh viên.

Bài học rút ra từ thành công trong công tác phát triển đảng ở Trường Đại học

Tiền Giang đó chính là đặt sinh viên là vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng,

phát huy nhân tố và nguồn lực. Đồng thời, bảo đảm việc đào tạo người thanh niên

trong thời đại mới, phát huy toàn diện sức mạnh là người có ích cho xã hội, sống có lý

tưởng, góp phần chung tay xây dựng và phát triển đất nước. Chính vì vậy, Đảng bộ

Trường Đại học Tiền Giang phải không ngừng đổi mới về tổ chức hoạt động, khắc

phục những khó khăn, từng bước giải quyết các vấn đề để ngày càng hiệu quả hơn,

phù hợp hơn với hệ thống đào tạo mới.

Hình 3. Tuổi Trƣờng Đại học Tiền Giang

tự hào tiến dƣới cờ Đảng

Page 34: Download file nội dung tại đây

34

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Bộ Chính trị (1998), Chỉ thị 34 - CT/TW về "Tăng cường công tác chính trị tư

tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng

viên trong trường học".

[2]. Đảng ủy Trường Đại học Tiền Giang, Báo cáo Hội nghị Tổng kết Công tác xây

dựng Đảng năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ 2015.

[3]. Chi bộ Sinh viên Trường Đại học Tiền Giang (2015), Văn kiện Đại hội Chi bộ

nhiệm kỳ 2015-2017.

Page 35: Download file nội dung tại đây

35

VẬN DỤNG SÁNG TẠO TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VÀO CÔNG TÁC

BỒI DƢỠNG GIÁO DỤC SINH VIÊN ĐỨNG VÀO HÀNG NGŨ CỦA ĐẢNG

Nguyễn Hoàng Minh Trí

1. Đặt vấn đề

Thanh niên ta là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất

nước. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng. Qua mọi thời kỳ cách

mạng, Đảng và Bác Hồ luôn luôn coi trọng công tác thanh niên, hết lòng giáo dục, bồi

dưỡng, chăm sóc thế hệ trẻ, làm tốt công tác thanh niên là một nhiệm vụ chính trị có ý

nghĩa chiến lược đối với tương lai dân tộc và vận mệnh của Tổ quốc.

Đất nước ta đang tiến hành đổi mới toàn diện. Nhân dân đứng trước những đòi

hỏi gay gắt về phát triển vươn lên, đang gian khổ phấn đấu vượt qua khó khăn xây

dựng chế độ mới và cuộc sống mới. Cục diện chính trị thế giới đang biến chuyển sâu

sắc và phức tạp đang tác động mạnh vào nước ta. Các thế lực thù địch đang thực hiện

âm mưu “diễn biến hòa bình”, truyền bá tư tưởng văn hóa đồi trụy, độc hại, lối sống

vô đạo đức nhằm lôi kéo và làm hư hỏng thanh niên ta, ráo riết hoạt động hòng xóa bỏ

sự lãnh đạo của Đảng và lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tình hình đó đòi hỏi Đảng ta phải đổi mới và tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo,

chăm lo và bồi dưỡng giáo dục lý tưởng cách mạng cho công tác thanh niên nói chung

và sinh viên nói riêng.

2. Tình hình sinh viên và công tác sinh viên

Từ khi có Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, các thế hệ sinh viên Việt Nam đã phát huy

cao độ lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng luôn đi đầu trong sự nghiệp

đấu tranh giải phóng dân tộc. Cương lĩnh của Đảng đã nhận định: nước ta quá độ lên

Chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh quốc tế có những biến đổi lớn và sâu sắc. Cuộc cách

mạng khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, làm nền tảng cho sự phát

triển. Trình độ đổi mới và ứng dụng tri thức quyết định trình độ phát triển của mỗi

quốc gia. Khoa học và công nghệ đang trở thành động lực cơ bản của sự phát triển

kinh tế - xã hội. Cạnh tranh kinh tế giữa các quốc gia ngày càng trở nên quyết liệt, đòi

hỏi các nước phải đổi mới công nghệ. Điều đó đặt ra nhiệm vụ mới cho sự nghiệp đào

tạo của nước ta. Các nước trên thế giới đều coi phát triển giáo dục là nhiệm vụ trọng

tâm của phát triển kinh tế - xã hội. Trước tình hình mới, ít nhiều cũng có tác động lớn

đến tầng lớp sinh viên Việt Nam dẫn đến những thuận lợi và khó khăn sau:

ThS, Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp

Page 36: Download file nội dung tại đây

36

2.1. Về mặt thuận lợi

Sự phát triển nhanh của khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức tạo điều kiện và

cơ hội để sinh viên học tập, rèn luyện, tiếp cận với những thành tựu mới trong khoa

học và kỹ thuật.

Sinh viên ngày nay có trình độ học vấn cao hơn các thế hệ đi trước, tiếp thu

nhanh cái mới, sống năng động và thực tế, ưa công bằng và dân chủ. Nhiều tấm gương

đẹp của thế hệ trẻ đã nảy nở trong học tập và công tác, trong khoa học – kỹ thuật,

trong sản xuất kinh doanh.

Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin và hy vọng ở thế hệ sinh viên,

đánh giá cao vai trò, vị trí và tiềm năng to lớn của sinh viên. Đảng, Nhà nước đã đề ra

nhiều chủ trương, chính sách đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn

nhân lực chất lượng cao bằng việc đổi mới quản lý, nội dung phương pháp dạy và học.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XI Nghị quyết số 29-

NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công

nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa và hội nhập quốc tế.

Môi trường, điều kiện cơ sở vật chất giáo dục đã được cải thiện đáng kể tạo

điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong học tập và nghiên cứu khoa học. Đời sống nhân

dân được nâng cao, quá trình hội nhập cùng với sự phát triển hợp tác quốc tế giúp sinh

viên có cơ hội học tâp, nghiên cứu ở nước ngoài.

2.2. Về mặt thách thức

Bên cạnh đó, những khó khăn kinh tế - xã hội của đất nước đã làm nảy sinh nhiều

vấn đề gay gắt trong sinh viên: thiếu việc làm, thu nhập thấp, thất học, bỏ học, sức khỏe

giảm sút, tệ nạn xã hội. Những vấn đề toàn cầu như: thiếu lương thực, khủng hoảng

năng lượng, khủng bố, dịch bệnh đã tác động không nhỏ lên nhận thức của sinh viên.

Tình hình thế giới diễn biến phức tạp: chiến tranh cục bộ thường xuyên diễn ra

ở các khu vực trên thế giới. Vấn đề toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ảnh hưởng rất lớn

đến tư tưởng, nhận thức, thái độ của sinh viên. Việc chưa làm chủ, chưa kiểm soát tốt

các trang mạng thông tin, mạng xã hội đã làm cho sinh viên từng ngày, từng giờ đang

tiếp cận với một lượng lớn thông tin không có định hướng, thông tin ngoài luồng làm

cho sinh viên hoang mang, dao động, giảm niềm tin vào Đảng và Nhà nước.

Nền kinh tế thị trường đã làm phân hóa giàu nghèo ngày một cao hơn. Điều này

dẫn đến hiện tượng một bộ phận sinh viên sống dư thừa vật chất, tiền bạc trong khi đó

phần lớn sinh viên nhất là sinh viên thuộc diện nhà nghèo, vùng sâu, vùng xa phải

sống thiếu thốn về tài chính, phải đi làm thêm để trang trải sinh hoạt và học tập. Sự nới

rộng về khoảng cách giàu nghèo giữa hai nhóm đối tượng trên làm cho sinh viên suy

nghĩ và có những hiện tượng xã hội đáng báo động. Hiện tượng tham nhũng, quan liêu,

Page 37: Download file nội dung tại đây

37

lãng phí, cục bộ, mất đoàn kết, một bộ phận cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật

xuống cấp về mặt đạo đức đã làm cho sinh viên hoang mang, mất niềm tin.

Trong xu thế hội nhập quốc tế, việc kế thừa, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử

truyền thống của dân tộc bên cạnh tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại là một yêu cầu

rất lớn đối với sinh viên. Các thế lực thù địch tiếp tục chống phá cách mạng Việt Nam,

luôn tìm cách lôi kéo, mua chuộc sinh viên đi ngược lại đường lối, chính sách của

Đảng và Nhà nước. Nhu cầu chính đáng của sinh viên ngày càng cao và đa dạng, mâu

thuẫn với khả năng đáp ứng của xã hội; sự thiếu đồng bộ trong cơ chế, chính sách,

pháp luật liên quan đến sinh viên dẫn đến kết quả chúng ta phải bồi dưỡng, nâng cao

nhận thức cho sinh viên trước những thách thức của thời đại.

2.3. Về ý thức phấn đấu trở thành đảng viên của sinh viên

Nhìn chung hiện nay, sinh viên có ý thức phấn đấu trở thành đảng viên Đảng

cộng sản Việt Nam. Theo một số liệu thống kê trong giai đoạn 2008 và năm 2013 cho

thấy tỷ lệ sinh viên có nguyện vọng vào Đảng cao hơn, tỷ lệ không có nguyện vọng

giảm rõ rệt 59,6 % so với 6,7% (theo kết quả khảo sát của đề tài “Nguyện vọng phấn

đấu trở thành đảng viên trong sinh viên” của Nguyễn Mạnh Dũng (2007), Tổng quan

tình hình sinh viên giai đoạn 2003-2008).

Kết quả khảo sát cũng chỉ ra rằng hầu hết sinh viên phấn đấu vào Đảng với một

lý tưởng cao đẹp, động cơ trong sáng, hướng vào việc góp phần xây dựng đất nước

giàu đẹp. Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng còn một lượng không nhỏ sinh viên mong

muốn vào đảng với mục đích cá nhân như: có điều kiện thuận lợi để dễ tìm việc làm,

dễ có cơ hội thăng tiến. Hiện nay đang diễn ra tình trạng một số đoàn viên hoạt động

rất năng nổ trong học tập cũng như phong trào, tuy nhiên sau khi được BCH Đoàn cơ

sở giới thiệu vào Đảng, được kết nạp thì kể từ đó trở đi ít tham gia đóng góp nhiều cho

công tác Đoàn nhiều như trước, không có mục tiêu phấn đấu gây khó khăn rất nhiều

cho tổ chức Đoàn tại các trường đại học, cao đẳng.

3. Biện pháp vận dụng tƣ tƣởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong việc bồi dƣỡng, giáo

dục lý tƣởng cách mạng cho sinh viên đứng vào hàng ngũ của Đảng

Có thể nói rằng, giáo dục lý tưởng và giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh

niên là một nội dung cốt lõi nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong Di chúc, Chủ tịch

Hồ Chí Minh nhiều lần nói về thanh niên với tấm lòng thương yêu vô hạn của vị cha

già dân tộc. Người căn dặn chúng ta “Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách

mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa

“hồng” vừa “chuyên”.

Điểm nổi bật trong quan điểm giáo dục lý tưởng cho thanh niên của Bác Hồ là

đưa thanh niên vào các tổ chức chính trị, xã hội do Đảng lãnh đạo để vừa giác ngộ lý

tưởng cách mạng cho họ. Để chuẩn bị cho việc thành lập Đảng năm 1925, lãnh tụ

Page 38: Download file nội dung tại đây

38

Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là đội ngũ kế thừa

cho Đảng sau này. Người đã trực tiếp lựa chọn và bồi dưỡng, đào tạo thanh niên yêu

nước, có chí đấu tranh. Những thanh niên yêu nước qua huấn luyện, giáo dục, đào tạo

được Bác Hồ đưa về nước phục vụ cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc sau

này, có thể kể đến những người cộng sản trẻ tuổi xuất sắc như Trần Phú, Lê Hồng

Phong, Lý Tự Trọng,…

Vận dụng những lời dạy của Bác, trong giai đoạn hiện nay việc bồi dưỡng cho

sinh viên khi đứng vào hàng ngũ của Đảng cần chú ý những điểm sau:

3.1. Về phía Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường

Cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng cho

sinh viên đó là: giáo dục về nhận thức, giác ngộ chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ

Chí Minh; Bồi dưỡng tư tưởng, lòng trung thành với Đảng; Giáo dục tình yêu Tổ

quốc; Hình thành niềm tin; Lối sống văn hóa; Ý thức công dân để hình thành thế hệ

sinh viên có những phẩm chất tốt đẹp, có ý thức trách nhiệm công dân, có sức khỏe và

lao động giỏi, giàu lòng yêu nước và tinh thần quốc tế chân chính, có khí phách và

quyết tâm hành động thực hiện tốt các nhiệm vụ của nhà trường và địa phương.

Xây dựng môi trường học tập “Thân thiện - Lành mạnh” tạo điều kiện cho sinh

viên về đời sống văn hóa và tinh thần. Tích cực đổi mới nội dung, phương pháp giảng

dạy và đánh giá tạo mọi điều kiện thuận lợi để sinh viên học tập và rèn luyện, nâng cao

trình độ, có tri thức và kỹ năng nghề tốt nhất.

Thường xuyên phối hợp, kết nối với các Sở ban ngành và các công ty, doanh

nghiệp trong và ngoài tỉnh để chăm lo hỗ trợ tốt cho sinh viên về chế độ chính sách,

học bổng khuyến khích học tập, học bổng hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt là giải quyết giới thiệu việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp qua đó nâng

cao uy tín và vị thế của nhà trường.

Quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, làm

hạt nhân nòng cốt của phong trào sinh viên. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần đề cập

đến trách nhiệm của cấp ủy đảng đối với Đoàn thanh niên, Người nhắc nhở các cấp ủy

Đảng phải coi “xây dựng Đoàn là bộ phận trọng yếu của xây dựng Đảng” và “Đảng

cần phải giúp đỡ Đoàn thanh niên lao động phát triển tốt, đồng thời cần phải chọn

những đồng chí đã kinh qua thử thách và đủ điều kiện đưa họ vào Đảng”.

3.2. Về phía Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên

Phát huy hơn nữa vai trò đầu tàu gương mẫu của mình trong việc giáo dục lý

tưởng sống cho sinh viên, bồi dưỡng hỗ trợ và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng

xem xét kết nạp như chức năng nhiệm vụ của Đoàn mà Bác Hồ đã nêu rõ: “Đoàn

thanh niên là cánh tay và đội hậu bị của Đảng, là người phụ trách dìu dắt các cháu nhi

đồng và thanh niên”.

Page 39: Download file nội dung tại đây

39

Thường xuyên củng cố tổ chức, nghiên cứu tìm ra nhiều hình thức và phương

pháp thích hợp để đoàn kết và tập hợp sinh viên một cách rộng rãi và vững chắc thông

qua việc kết nạp đoàn viên mới, tạo nguồn hậu bị chất lượng cho Đảng như lời Bác

dạy: “Tổ chức của Đoàn phải rộng hơn Đảng”. Muốn vậy thì phải thường xuyên liên

hệ rộng rãi với nhiều đối tượng sinh viên. Đồng thời mỗi cán bộ đoàn cần phải gương

mẫu giữ vững đạo đức cách mạng (khiêm tốn, cần cù, hăng hái, dũng cảm, không mắc

tư tưởng kiêu ngạo, công thần, tư lợi), xung phong trong mọi hoạt động, cố gắng học

tập tốt văn hóa chính trị để lôi cuốn sinh viên trở thành đoàn viên tốt.

Tham mưu với Đảng ủy nhà trường nhiều cơ chế, tạo môi trường rèn luyện cho

đoàn viên thanh niên thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực, công tác Đoàn cần

phải đi sâu vào đời sống sinh viên để hiểu rõ tâm lý và giúp đỡ sinh viên giải quyết các

vấn đề và tình huống cụ thể. Vì theo Người, thông qua các phong trào đó là điều kiện

nảy nở ra nhiều thanh niên tích cực và tiên tiến, đó chính là tiền đề để Đoàn - Hội Sinh

viên phát triển mạnh mẽ và vững chắc, đồng thời huy động được cả trí tuệ và lực

lượng tuổi trẻ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung.

3.3. Đối với sinh viên

Cần phải nghiêm túc tự bồi dưỡng cho mình những phẩm chất sau đây:

Tính trung thực và tinh thần trách nhiệm. Đây là yêu cầu hàng đầu của người có

đạo đức, nhất là với những chuyên gia, trí thức tương lai của đất nước.

Tính khiêm tốn và lòng vị tha, nhân ái. Tuổi trẻ nhất là sinh viên phải chú trọng

rèn luyện tính khiêm tốn, không tự kiêu, tự mãn, chủ quan. Càng có tài, có thực lực thì

càng phải khiêm tốn. Phải có lòng nhân ái vị tha, không vụ lợi, không bon chen đố kỵ.

Phải tránh xa thói giả dối, cơ hội vì đó là tự đánh mất mình.

Phấn đấu thực hiện tốt ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện ý chí và nghị lực,

không buôn thả biết tự điều chỉnh hành vi và cách ứng xử.

Phải rèn luyện lối sống thiết thực, không phù phiếm, khoa trương, lãnh phí mà

phải thực hiện sống giản dị không đua đòi, có tình thương, trọng nghĩa, trọng đạo lý.

Phải phát huy lòng tự tin, tự trọng, biết quý trọng con người và công việc, biết

tự trọng nhân cách, phẩm giá của mình, nhất là trong tình bạn, tình yêu chân chính.

4. Kết luận

Tóm lại, trong thời đại ngày nay chúng ta cần phải tăng cường giáo dục lý

tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên giúp họ sớm giác ngộ lý tưởng của Đảng

và của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại: “Thanh niên không bao giờ đòi hỏi Tổ quốc đã

đem lại cho mình những gì mà phải luôn luôn tự hỏi mình đã làm gì cho Tổ quốc”.

Tuổi trẻ phải có chí khí, hoài bão lớn, phải tránh xa ba điều nguy hiểm: tiền bạc, địa vị,

danh vọng. Nếu không làm được như vậy thì sẽ dễ dẫn tới hư hỏng. Đó là những lời

Page 40: Download file nội dung tại đây

40

dạy thấm thía của Người về đạo đức cũng là định hướng về đạo đức lối sống cho sinh

viên. Tình cảm và những lời căn dặn, lời dạy của Người luôn được các thế hệ trẻ Việt

Nam khắc cốt ghi tâm. Đó xem như là cẩm nang giúp các thế hệ trẻ sinh viên Việt

Nam tự tin, vững vàng, trưởng thành hơn qua các hoạt động xứng đáng là người đảng

viên ưu tú của Đảng cộng sản Việt Nam./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Nhà xuất bản Thanh niên (2014), “Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ”.

[2]. Nhà xuất bản Thanh niên (2013), “Tổng quan tình hình sinh viên, công tác Hội

sinh viên Việt Nam và phong trào sinh viên giai đoàn 2009-2013”.

Page 41: Download file nội dung tại đây

41

GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG TRONG SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2015 – 2020

Nguyễn Thanh Hải

1. Đặt vấn đề

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam hết sức coi trọng và đánh

giá cao vai trò của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng. Điều đó được thể hiện ngay từ

Đại hội Đảng lần thứ nhất (28/3/1935): "Thanh niên lao động Đông Dương là một lực

lượng cách mạng rất lớn, vị trí thanh niên trong các phong trào dân tộc giải phóng trước

năm 1930 rất quan trọng. Trong thời kỳ cao trào 1930-1931, thanh niên lao động rất

hăng hái tham gia các cuộc bãi công, biểu tình vũ trang, bạo động, thiết lập chính quyền

Xô viết" [2, tr. 253]. Năm 1968, Nghị quyết 181 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về

công tác vận động thanh niên đã khẳng định vai trò của Đoàn thanh niên lao động Việt

Nam là: Đội quân xung kích cách mạng thực hiện mọi nhiệm vụ của Đảng, tham gia xây

dựng Đảng, kiện toàn Đảng, đào tạo lực lượng hậu bị cho Đảng. Bước vào thời kỳ đổi

mới đất nước, trước những biến động phức tạp của tình hình trong nước và thế giới, diễn

biến tâm lý, tư tưởng của thanh niên đang có nhiều vấn đề đặt ra phải được suy nghĩ

nghiêm túc. Sự phân tầng về nghề nghiệp và thu nhập trong thanh niên ngày càng rõ nét

do tác động của cơ chế kinh tế thị trường, những chuẩn mực truyền thống và những định

hướng giá trị tốt đẹp đang có xu hướng biến đổi.

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng cho đến nay, Đảng luôn coi công tác

xây dựng là nhiệm vụ then chốt và có ý nghĩa sống còn đối với Đảng. Công tác phát

triển Đảng trong đoàn viên thanh niên trẻ về tuổi đời, có trí tuệ cao phẩm chất tốt, dồi

dào về thể lực, trong sáng về đạo đức luôn chiếm vị trí hết sức quan trọng, để kịp thời

đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất

nước. Đảng luôn có những chỉ thị, nghị quyết thể hiện chủ trương, quan điểm của

mình về việc đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong sinh viên. Một bước ngoặt quan

trọng của Đảng trong việc đẩy mạnh công tác trên là ngày 30/5/1998, Bộ Chính trị,

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 34 - CT/TW về tăng cường

công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác

phát triển đảng trong các trường học. Do đó, các trường đại học là nơi đào tạo nguồn

tri thức trẻ cho đất nước thì phải đi đầu trong công tác phát triển Đảng, nhất là công tac

phát triển đảng viên là sinh viên.

CN, CV Văn phòng Đảng – Đoàn, Trường Đại học Đồng Tháp

Page 42: Download file nội dung tại đây

42

2. Nội dung

2.1. Một số kết quả cụ thể của công tác phát triển Đảng viên sinh viên ở Trường Đại

học Đồng Tháp trong thời gian qua

Sinh viên là những thanh niên có tính năng động, sáng tạo, nhạy cảm với cái

mới, ham hiểu biết đang trên con đường trau dồi tri thức, chuẩn bị hành trang vào đời.

Trên giảng đường đại học, sinh viên được thầy, cô truyền thụ cho kiến thức từ bài

giảng, giáo trình mà cuộc sống thực tiễn ít khi được kiểm chứng. Vì vậy, sinh viên

phải không ngừng “Học, học nữa, học mãi”, luôn luôn tự học hỏi chiếm lĩnh tri thức

trên mọi lĩnh vực ở mọi lúc, mọi nơi. Trong công tác phát triển Đảng, ngoài sự hỗ trợ

nhiệt tình của các cán bộ Đảng viên cần phải có sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng

của sinh viên. Nhìn lại kết quả từ năm 2010 cho đến nay, Đảng bộ cơ sở Trường Đại

học Đồng Tháp đã bồi dưỡng, giới thiệu và kết nạp được hơn 1.000 đảng viên là sinh

viên đang học tập và nghiên cứu ở giảng đường đại học. Cùng với các đảng bộ trường

đại học, cao đẳng trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, Đảng bộ cơ sở

Trường Đại học Đồng Tháp đã góp phần đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ tri thức trẻ vừa

hồng vừa chuyên.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày

02/02/2008 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nâng cao

năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ,

đảng viên; cùng với Kế hoạch số 16-KH/TU, ngày 01/7/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh

ủy Đồng Tháp, Kế hoạch số 20-KH/ĐUK, ngày 04/7/2011 của Ban Chấp hành Đảng

bộ Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp về kết nạp đảng viên đến năm 2015, trong thời

gian qua, Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp đã luôn quan tâm và làm tốt công

tác kết nạp đảng viên mới. Tính từ tháng 7/2010 đến hết tháng 9/2014 toàn Đảng bộ đã

kết nạp được 832 đảng viên mới (vượt chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở

Trường Đại học Đồng Tháp lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra là 600 đảng

viên). Hiện tại số lượng cán bộ, giảng viên là đảng viên là 329/575 cán bộ, giảng viên,

chiếm 57,21% (vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra là 50%).

Thành công trong công tác phát triển đảng viên sinh viên của Đảng bộ không chỉ

dừng lại ở số lượng đảng viên, điều đáng tự hào nhất chính là đại đa số đảng viên sinh

viên được kết nạp đều là những hạt nhân nòng cốt, đoàn viên ưu tú nổi bật từ các phong

trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học và rèn luyện trong đoàn viên sinh viên, các

hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, các chiến dịch sinh viên tình nguyện và

hoạt động xã hội. Tuy số lượng đảng viên là sinh viên khá cao nhưng nếu so với tổng số

sinh viên toàn trường thì con số này còn khiêm tốn. Đó là điều hiển nhiên, không phải

sinh viên nào cũng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ Đảng.

Ở mỗi trường đại học đều có quy định về điều kiện đủ để xem xét sinh viên

được kết nạp Đảng. Đa phần để xét chọn sinh viên ưu tú dựa trên kết quả phấn đấu,

Page 43: Download file nội dung tại đây

43

rèn luyện đảm bảo các tiêu chuẩn quy định của Điều lệ Đảng, kết quả học tập và hoạt

động phong trào Đoàn – Hội trong nhà trường qua các năm học. Thông thường phải

sau hai năm phấn đấu, rèn luyện, đến năm thứ ba hoặc thứ tư sinh viên ưu tú mới được

kết nạp vào Đảng. Sinh viên năm thứ nhất thường bỡ ngỡ trong môi trường học mới

chưa bắt nhịp được các hoạt động trong trường nên nhận thức về động cơ phấn đấu

chưa cao. Khi bước sang năm thứ hai, sinh viên đã xác định được động cơ phấn đấu

bắt đầu tham gia phong trào. Tuy nhiên, đến năm thứ ba, sinh viên đã bắt đầu bước

vào học chuyên ngành, phải tham gia kiến tập hoặc thực tập tốt nghiệp (nếu sinh viên

đăng ký học vượt nhằm rút ngắn thời gian đào tạo) làm cho khả năng tham gia phong

trào bị thu hẹp hơn do đó việc đánh giá đúng năng lực học tập và phẩm chất chính trị

của sinh viên rất khó khăn. Thực tế cho thấy, sinh viên được kết nạp vào Đảng thì

cũng có ít thời gian và cơ hội được thể hiện, đóng góp sức lực, trí tuệ của mình vào

hoạt động chung của nhà trường. Bên cạnh đó, quy trình, thủ tục xét, kết nạp một quần

chúng vào Đảng cũng chưa đổi mới, mất nhiều thời gian. Công tác xác minh lý lịch

còn không ít khó khăn, đặc biệt đối với những sinh viên ở các tỉnh xa. Có những

trường hợp khi lý lịch của sinh viên được xác minh xong thì sinh viên đã ra trường.

2.2. Một số đề xuất góp phần nâng cao chất lượng kết nạp Đảng trong sinh

viên Trường Đại học Đồng Tháp giai đoạn 2015 – 2020 (với góc nhìn của một

cựu sinh viên)

Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay, sinh viên đều có thể

tìm hiểu thông tin về Đảng qua mạng internet, sách, báo, tạp chí Đảng Cộng sản,…một

cách dễ dàng và nhanh chóng. Tuy nhiên thực tế cho thấy không phải sinh viên nào

cũng làm được. Có nhiều lý do khác nhau như: do các bạn sinh viên dễ tiếp cận cái

mới, thích chạy theo xu hướng sự toàn cầu hoá, hội nhập, sự phát triển của kinh tế,

công nghệ, sự đa chiều của thông tin đã cám dỗ các bạn trẻ vào những trò chơi game

online, lạm dụng mạng facebook,…nên việc tự nhận thức đúng đắn, chủ động tiếp cận

được lý tưởng cao đẹp của Đảng là điều khó trong suy nghĩ của mỗi sinh viên. Hơn

nữa, không ít các bạn trẻ bị mất phương hướng, sống không có lý tưởng, hoặc muốn

sống thoát ly khỏi đời sống chính trị, hiểu không đúng về tổ chức Đảng. Vì vậy cần có

đội ngũ đảng viên có trình độ cao, bản lĩnh chính trị vững vàng đi đầu trong công tác

tuyên truyền, định hướng lý tưởng cao đẹp đó. Để đạt được thành công trong công tác

này, trước hết các cán bộ Đảng viên phải tự đánh thức, khơi dậy được khả năng tự

nhận thức, trách nhiệm của sinh viên đối với gia đình, nhà trường, xã hội và bản thân.

Để khắc phục tình trạng trên, các chi bộ cần theo dõi sâu sát hơn nữa, kịp thời

phát hiện và kết nạp đoàn viên ưu tú ngay từ năm thứ nhất, thứ hai để các sinh viên

sớm trưởng thành và có nhiều thời gian cống hiến cho tổ chức Đoàn - Hội, tổ chức

Đảng bộ của nhà trường. Vận dụng linh hoạt nhưng đảm bảo đúng nguyên tắc các thủ

tục kết nạp, Đảng ủy một số trường cử đảng viên, cấp ủy viên trực tiếp đến thẩm tra

Page 44: Download file nội dung tại đây

44

hoặc kết hợp cử cán bộ tại những địa phương gần với quê người xin vào Đảng để xác

minh lý lịch. Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ của Trường nên tiếp tục áp dụng cách gửi

công văn và hồ sơ bằng chuyển phát nhanh theo địa chỉ uy tín của Trường bảo đảm thư

đến cấp ủy địa phương xác nhận nhanh chóng và trở về một cách an toàn sau khi được

xác nhận.

Một là, giáo dục tình thương nhân ái, giúp sinh viên có lòng tự hào, niệm vinh

dự khi được ngồi học dưới mái trường đại học, theo đuổi ước mơ với ngành học mà

mình đã chọn và luôn tin tưởng rằng nhất định sau khi ra trường sẽ có nhiều cơ hội

giúp ích cho chính bản thân, những người thân trong gia đình, đóng góp cho xã hội và

sự phát triển chung của đất nước. Từ đó, các bạn sinh viên sẽ có sự thay đổi tư duy

mới trong nhận thức của chính mình, có hướng phấn đấu vươn lên toàn tâm thực hiện

ước mơ ngành nghề mình đang theo học. Tác phong, lối sống, cách ứng xử tự động sẽ

thay đổi tích cực, giúp sinh viên trở nên sống có trách nhiệm hơn, biết chia sẻ, cảm

thông nhau, nhiệt tình, hăng say trong học tập và các hoạt động Đoàn – Hội. Một số

hoạt động có thể như tổ chức Đoàn – Hội, phòng Công tác sinh viên phối hợp phát

động, tổ chức cuộc thi tìm hiểu về “Lịch sử hình thành và phát triển của mái trường

đại học tôi yêu” dưới các hình thức viết thư, trắc nghiệm, thuyết trình… Mặt khác

dùng âm nhạc để làm cầu nối giữa những trái tim để tạo sự đồng nhất một điểm chung

nào đó giúp thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó sinh viên trong Trường. Cây cầu nối vô

hình đó chính là toàn thể sinh viên đều học thuộc và hát được bài hát đặc trưng riêng

của Trường mình. Các bạn sẽ cảm thấy tự hào khi dùng lời ca tiếng hát giới thiệu về

Trường mình nhân buổi buổi họp mặt, hay những lúc có bạn bè Trường bạn đến thăm.

Hai là, do các bạn sinh viên năm nhất thường bỡ ngỡ vì cách học, cách dạy mới

ở trường đại học nên giảng viên cần hướng dẫn cho sinh viên cách học tập khoa học

theo hệ thống đào tạo tín chỉ ở trường đại học để đạt kết quả cao nhất. Đối với sinh

viên, học theo tín chỉ việc khó nhất là phải áp dụng phương pháp lấy tự học và học cái

cốt lõi. Phương pháp học này phát huy tính năng động và sáng tạo của sinh viên, cách

học này cụ thể như sau:

Học lý thuyết trên lớp: Giờ học lý thuyết không chỉ ghi chép những lời giảng

bài của giảng viên trên lớp một cách thụ động mà phải nghe, suy ngẫm và nắm được

“linh hồn” những vấn đề mà thầy cô truyền đạt? Thầy cô đặt vấn đề như thế nào? Tại

sao lại đặt vấn đề như thế? Thông số đầu vào là những thông số nào? Thông số đầu ra

cần phải xác định là những thông số nào? Nguyên tắc để giải quyết vấn đề là gì?

Phương pháp và con đường cụ thể để giải quyết những vấn đề đó là gì? Mà chưa cần

nắm rõ những chi tiết cụ thể. Vì thế những sinh viên không đến lớp sẽ không có được

bức tranh tổng quát của học phần và từng chương, mục.

Học thảo luận trên lớp: thảo luận để làm rõ những vấn đề của giờ lý thuyết áp

dụng vào những bài toán cụ thể. Nếu như giờ lý thuyết chủ yếu là nghe, viết và suy

Page 45: Download file nội dung tại đây

45

ngẫm thì giờ thảo luận phải là nói nhiều và tranh luận. Ưu tiên đặt câu hỏi hơn là trả

lời. Tránh đi vào những vấn đề quá sâu, phức tạp và mất nhiều thời gian. Đừng nôn

nóng hiểu sâu, hãy hiểu những vấn đề cơ bản trước.

Học ở nhà: Học cách tự đọc tài liệu để hiểu sâu nội dung chính của từng

chương và tiến tới cả học phần.Tự triển khai những vấn đề cụ thể của học phần như

giải bài tập, thiết kế, chuẩn bị câu hỏi cho các giờ thảo luận trên lớp. Hãy đi từ dễ đến

khó, từ đơn giản đến phức tạp.Tăng cường trao đổi bài theo nhóm. Người biết khi

giảng cho người chưa biết sẽ càng giỏi hơn, người chưa biết hỏi người biết sẽ hiểu

được vấn đề. Sinh viên phải hiểu việc tự học ở giảng đường đại học có vai trò rất quan

trọng đối với việc phát triển toàn diện của mỗi sinh viên.

Nắm bắt thông tin chính xác và kịp thời: Mỗi sinh viên cần phải hiểu thật sâu

Quy chế. Thường xuyên truy cập vào Website của trường ít nhất hai lần để đọc và cập

nhật những thông tin có liên quan đến sinh viên. Tham gia diễn đàn học tập và rèn

luyện của sinh viên để làm cho cái tâm của con người trong sáng nhằm tạo thêm động

lực để học tốt. Không được bỏ các buổi sinh hoạt lớp cũng như các buổi sinh hoạt do

Nhà trường tổ chức vì đây là nơi giao lưu thông tin giữa Nhà trường và sinh viên.

Ba là, các Chi bộ sinh viên, Chi bộ khoa, Chi bộ các phòng ban, tổ chức Đoàn

thanh niên, Hội sinh viên của trường cần phải phát huy vai trò của mình; không ngừng

nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng

viên; tăng cường chỉ đạo việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ và chi

bộ; việc thực hiện các nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Chăm lo công tác tổ chức và cán bộ,

xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vừa “hồng”, vừa “chuyên”,

đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, có phẩm chất, đạo đức tốt, năng động,

sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và có ý thức trách nhiệm cao.

3. Kết luận

Phát triển đảng trong sinh viên là công tác hết sức quan trọng, để tạo nguồn cán

bộ cho Đảng, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Sinh viên cần phải tự nỗ lực học tập,

rèn luyện về cả năng lực lẫn phẩm chất đạo, năng lực để đứng vào hàng ngũ của Đảng

để góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước.

Nhiệm vụ này cần sự quan tâm sâu sát, cụ thể, linh hoạt của các cán bộ, giảng

viên trong việc phát hiện nhanh, giới thiệu kịp thời nhiều sinh viên ưu tú cho Đảng kết

nạp, khắc phục bớt những khó khăn, trở ngại trong khâu thủ tục hành chính phát triển

Đảng viên.

Bên cạnh đó, các cán bộ, giảng viên cần có kế hoạch giúp sinh viên định hướng

được phương pháp tự học, tự nghiên cứu theo hình thức đào tạo tiên tiến như hiện nay.

Từng bước đào tạo được nguồn tri thức trẻ có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực của

Page 46: Download file nội dung tại đây

46

người chiên sĩ cách mạng của thời kỳ hội nhập; tạo nguồn cho công tác phát triển

Đảng bộ Nhà trường bằng biện pháp tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị thông

qua các hoạt động phong trào Đoàn – Hội sinh viên.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Lương Thanh Tân, “Sinh viên phấn đấu vào Đảng và việc phát triển Đảng trong

sinh viên trường Đại học Đồng Tháp – đôi điều suy nghĩ”, Kỷ yếu hội thảo khoa

học kỷ niệm 5 năm thành lập trường Đại học Đồng Tháp (2008).

[2]. Phạm Bá Nhiễu (2011), “Đảng Bộ TP HCM phát triển Đảng viên trong sinh

viên”, Tạp chí Xây dựng Đảng.

[3]. Phan Thị Phương Anh và Nguyễn Hoàng Du (2011), “Công tác phát triển Đảng

trong sinh viên trường Đại học Cần Thơ (1998 – 2010)”, Tạp chí Khoa học

trường Đại học Cần Thơ.

[4]. Võ Hoài Nam (2015), Phấn đấu trở thành Đảng viên của Đảng Cộng sản Việt

Nam, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

[5]. PGS.TS. Phan Quang Thế, “Học theo tín chỉ khó và dễ ở đâu?”.

[6]. Nguyễn Trần Diệu Anh, “Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp làm tốt

công tác phát triển đảng viên”.

[7]. Thạch Thảo (2008), “Phát triển Đảng trong sinh viên: Nguồn- không thiếu; kết

nạp: khó khăn”, Tạp chí Xây dựng Đảng.

Page 47: Download file nội dung tại đây

47

CÔNG TÁC TẠO NGUỒN ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐẢNG TRONG SINH VIÊN

Ở CHI BỘ KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ - CÔNG TÁC XÃ HỘI

TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

Lê Thị Lệ Hoa

TÓM TẮT

Bài viết trình bày tổng quan về vấn đề công tác tạo nguồn để phát triển Đảng

trong sinh viên ở chi bộ Khoa Giáo dục chính trị – Công tác xã hội (GDCT – CTXH)

trực thuộc Đảng bộ trường đại học Đồng Tháp. Trong đó, bài viết tập trung đề cập

đến các giải pháp mà chi bộ đã thực hiện nhằm phát triển Đảng trong sinh viên cũng

như tập trung phân tích về quy trình tạo nguồn mà chi bộ đã thực hiện khi định hướng

phát triển Đảng cho sinh viên.

1. Đặt vấn đề

Xác định phát triển đảng viên là sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan

trọng trong công tác xây dựng Đảng của chi bộ Khoa GDCT – CTXH. Vì vậy, từ khi

chi bộ Khoa GDCT – CTXH thành lập đến nay (Tiền thân là chi bộ khoa GDCT được

thành lập năm 2003). Chi bộ luôn coi trọng việc tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng

viên gắn với việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh. Để làm được điều này,

trong từng nhiệm kỳ, chi bộ luôn đặt ra chỉ tiêu cụ thể cần phải phấn đấu. Từ đó, ban

chấp hành chi bộ lãnh đạo các đảng viên trong chi bộ thực hiện từng bước nhằm đạt

được mục tiêu đã đề ra là có một nguồn nhân lực dồi dào để giới thiệu phát triển Đảng.

2. Nội dung

Hiện nay, tổng số đảng viên của chi bộ Khoa GDCT - CTXH là 22 đồng chí,

trong đó có 14 đảng viên chính thức và 8 đảng viên dự bị. Đặc biệt, trong tổng số 22

đảng viên thì có đến 10 đảng viên là sinh viên. Chi bộ Khoa GDCT - CTXH được xem

là một trong những chi bộ có số lượng đảng viên là sinh viên đông nhất. Có được kết

quả trên là nhờ chi bộ luôn chú trọng đến công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu

những quần chúng ưu tú là sinh viên để chi bộ xem xét, kết nạp Đảng. Thực tế, công

tác tạo nguồn để phát triển Đảng trong sinh viên ở chi bộ Khoa GDCT – CTXH được

thực hiện với các giải pháp như sau.

Thứ nhất: Qua công tác phát triển Đảng hằng năm, chi bộ hình thành được quy

trình tạo nguồn phát triển Đảng trong sinh viên, gồm các bước:

1. Thực hiện nhân tố tích cực trong sinh viên: Theo đó, hằng năm, ban chấp hành

chi bộ đã quán triệt tất cả đảng viên trong chi bộ (nhất là đảng viên chính thức và đảng

viên là cán bộ - giảng viên) trong quá trình giảng dạy, công tác phải luôn quan sát, chú ý

ThS, Giảng viên Khoa Giáo dục chính trị - Công tác xã hội, Trường Đại học Đồng Tháp

Page 48: Download file nội dung tại đây

48

đến những sinh viên có thành tích học tập tốt, hoạt động năng nổ trong các phong trào

của Chi đoàn, của Liên Chi đoàn. Bên cạnh, để biết thêm về các đối tượng sinh viên tiêu

biểu, chi bộ còn tiếp nhận thông tin cá nhân sinh viên từ nhiều nguồn khác nhau như từ

ban chấp hành Chi đoàn các lớp, từ bạn bè sinh viên, từ phòng Công tác sinh viên.

2. Định hướng và bồi dưỡng nhân tố tích cực: Với việc có được thông tin về các

cá nhân có thành tích nổi bật về học tập, đạo đức…Trong các cuộc họp thường lệ của

chi bộ, ban chấp hành chi bộ bàn bạc, thảo luận với các đảng viên trong chi bộ về các

hình thức bồi dưỡng, định hướng tiếp theo cho sinh viên. Hình thức thường được áp

dụng để bồi dưỡng cho sinh viên là định hướng về lập trường chính trị, quán triệt các

chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước. Cũng như giáo dục về tác phong, lối sống

cho sinh viên…

3. Đề cử nhân tố tích cực học cảm tình Đảng: Khi có chỉ tiêu học lớp cảm tình

Đảng, ban chấp hành Chi bộ chỉ đạo cho các Chi đoàn đề cử danh sách, biểu quyết, lập

danh sách các cá nhân xuất sắc được học lớp nhận thức về Đảng.

4. Chi bộ phân công Đảng viên theo dõi, giúp đỡ nhân tố tích cực: Sau khi sinh

viên học xong lớp nhận thức về đảng, Chi bộ phân công trực tiếp Đảng viên chính thức

tiếp tục việc theo dõi, đôn đốc sinh viên. Đảng viên chính thức trong thời gian hướng

dẫn nếu thấy sinh viên mình hướng dẫn hội tụ đủ các tiêu chuẩn của người đảng viên

thì tiến hành cho sinh viên viết lý lịch Đảng và cùng với Chi bộ hoàn thiện hồ sơ kết

nạp đảng viên.

Thứ hai: Có thể nói, trong việc tạo nguồn cho chi bộ, vấn đề đòi hỏi tất cả đảng

viên trong chi bộ là phải kiên trì, nhẫn nại. Nhất là ban chấp hành chi bộ, phải huy

động sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể ở Khoa trong việc tuyên truyền, bồi dưỡng,

giáo dục lý tưởng và truyền thống vẻ vang của Đảng, từ đó khơi dậy niềm tin, lòng tự

hào dân tộc của thế hệ trẻ ; tạo môi trường hoạt động thuận lợi nhất để những sinh viên

có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng được khẳng định mình. Ngoài ra, việc phát triển

đảng viên mới luôn phải được bảo đảm thực hiện đúng qui trình, dân chủ, công khai

thì mới tạo được hiệu quả và lòng tin từ sinh viên.

Thứ ba: Bên cạnh sự chỉ đạo kịp thời của ban chấp hành chi bộ còn phải kể đến

sự quyết tâm của toàn thể đảng viên trong chi bộ trong công tác tạo nguồn để phát triển

Đảng. Trước hết là sự quan tâm về công tác chính trị tư tưởng, về mục tiêu, lý tưởng của

người đảng viên. Qua đó, chi bộ tạo được sự đồng thuận trong việc tham gia công tác

phát triển Đảng viên, giới thiệu được nhiều quần chúng ưu tú với chi bộ Đảng. Trong

công tác theo dõi, giúp đỡ quần chúng cũng cần chú trọng việc giao nhiệm vụ để thử

thách quần chúng, phân công đảng viên có tín nhiệm theo dõi, giúp đỡ thực hiện nhiệm

vụ, tạo điều kiện để quần chúng phấn đấu hoàn thành công việc được giao.

Thứ tư: Để làm tốt công tác tạo nguồn trong sinh viên, chi bộ Khoa GDCT –

Page 49: Download file nội dung tại đây

49

CTXH luôn quán triệt trước hết phải đưa công tác này vào chiều sâu và chuyên

nghiệp. Theo đó, ban chấp hành chi bộ chỉ đạo phải tổ chức được những buổi sinh hoạt

chuyên đề về “Công tác tạo nguồn để phát triển Đảng”. Qua chuyên đề, tất cả đảng

viên sẽ ý thức và làm tốt hơn công tác giới thiệu quần chúng để kết nạp Đảng. Tiếp

đến, hằng tháng, hằng quý chi bộ cần có kế hoạch tiến hành sơ kết, báo cáo về công

tác tạo nguồn phát triển Đảng trong sinh viên. Nếu làm được thế, Chi bộ sẽ rút ra được

những ưu, khuyết điểm của mình cũng như thấy được những kinh nghiệm cần thiết

trong công tác phát triển Đảng ở những năm tiếp theo. Đồng thời, ban chấp hành Chi

bộ cũng cần tổ chức để quần chúng thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương

đạo đức Hồ Chí Minh. Liên Chi Đoàn khoa GDCT – CTXH cần tổ chức tốt các phong

trào thi đua, nhất là tổ chức các đợt thi đua như "Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở

thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam", hoặc “Sinh viên phấn đấu như thế nào để

được đứng vào hàng ngũ của Đảng”… Qua đó, tạo môi trường rèn luyện cho quần

chúng ưu tú được phấn đấu vào hàng ngũ của Đảng.

3. Kết luận

Để từng bước nâng cao chất lượng công tác xây dựng Ðảng nói chung, công tác

phát triển Ðảng trong sinh viên nói riêng, ban chấp hành chi bộ Khoa GDCT – CTXH

chịu sự tham mưu của Đảng bộ trường đại học Đồng Tháp tập trung lãnh đạo khắc

phục những tồn tại, hạn chế gắn với xây dựng, chỉnh đốn Ðảng theo tinh thần Nghị

quyết Trung ương 4 (khóa XI). Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao vai trò,

trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, của các đoàn thể quần chúng trong việc chăm lo,

bồi dưỡng đoàn viên, hội viên ưu tú để giới thiệu cho Ðảng; tiếp tục phát động các

phong trào thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ

Chí Minh. Tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho quần chúng rèn luyện, phấn đấu

trở thành đảng viên.

Qua thực tiễn, có thể thấy công tác tạo nguồn để phát triển Đảng trong sinh viên

ở chi bộ Khoa GDCT – CTXH tại trường đại học Đồng Tháp là một công việc rất

được chú trọng và được thực hiện thường xuyên. Bởi, nó không những giúp cho chi bộ

ngày càng tăng về số lượng mà còn nâng cao về chất lượng đảng viên. Qua tạo nguồn,

chi bộ sẽ có một lực lượng đảng viên là sinh viên năng động, trẻ trung, giỏi về năng

lực, vững về các hoạt động phong trào của Trường, của Khoa.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Đảng Cộng sản VIệt Nam, Văn kiên đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb

Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội – 2011.

[2]. Tạp chí Đảng Cộng sản, số 5/2014, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2014.

[3]. Tạp chí Đảng Cộng sản, số 12/2014, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2014.

[4]. Văn kiện Đại hội đại biểu Chi bộ Khoa GDCT-CTXH lần thứ V, nhiệm kì 2015-2017.

Page 50: Download file nội dung tại đây

50

VAI TRÕ CỦA ĐẢNG VIÊN LÀ SINH VIÊN

TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO CỦA ĐOÀN THANH NIÊN

Kiều Minh Nhân

Lê Phƣớc Vinh

1. Đặt vấn đề

Suốt 85 năm hình thành và phát triển, Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của tuổi

trẻ, xác định tuổi trẻ là lực lượng xung kích, là đội dự bị, là cánh tay đắc lực của Đảng.

Do đó, được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng Sản Việt Nam không chỉ là ước mơ, mà

còn là hoài bảo của các bạn sinh viên ở các trường Đại học trên đất nước Việt Nam nói

chung và của Trường Đại học Đồng Tháp nói riêng. Để được đứng vào hàng ngũ của

Đảng, đòi hỏi bản thân sinh viên phải phấn đấu, nổ lực học tập, tích cực hoạt động

phong trào. Trong điều kiện học tập theo học chế tín chỉ hiện nay, việc sinh viên tham

gia hoạt động phong trào còn rất hạn chế. Do đó, việc duy trì và phát huy tính tích cực

của các đảng viên là sinh viên; đồng thời, giúp các bạn trở thành những người nòng

cốt, là trung tâm thu hút sự tham gia của các bạn đoàn viên, thanh niên vào các hoạt

động phong trào của Nhà trường là vấn đề mà các cấp cán bộ Đoàn cần quan tâm và

hướng đến.

Phát triển Đảng trong sinh viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của

Đoàn thanh niên, nhưng để phát huy vai trò của đội ngũ đảng viên trẻ này hiện nay còn

rất hạn chế. Do điều kiện giới thiệu cho Đảng thiên về học lực là chủ yếu, về phần hoạt

động phong trào chưa chú trọng nhiều, chính vì vậy vai trò là nòng cốt của các bạn

trong các hoạt động chưa được phát huy. Bên cạnh, những bạn được giới thiệu cho

Đảng thường là sinh viên năm thứ 3, 4 nên khi được kết nạp vào Đảng các bạn không

còn nhiều thời gian để cống hiến cho hoạt động của Nhà trường nói chung và hoạt

động Đoàn nói riêng. Chính vì vậy, vai trò của người đảng viên là sinh viên chưa được

tỏa sáng trong sinh viên. Bản thân là sinh viên nên các bạn vẫn còn rụt rè, ít phát biểu

chính kiến của mình trong các cuộc họp Chi bộ.

2. Mối quan hệ ba mặt giữa Đảng, Đoàn và đảng viên là sinh viên

Mùa xuân năm 1930, Đảng ta ra đời. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và ánh sáng

soi đường của chủ nghĩa Mác – Lê nin, nhân dân ta tiến hành cách mạng đi từ tháng

lợi này đến thắng lợi khác: Cách mạng tháng Tám năm 1945 thắng lợi khai sinh ra

nước Việt Nam dân chủ Cộng Hòa, chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 vang dội

khắp năm châu, chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975 thắng lợi thống nhất nước nhà đưa

CN, CV Phòng Thiết bị - Công nghệ, Trường Đại học Đồng Tháp

CN, Chuyên trách Đoàn TNCS HCM, Trường Đại học Đồng Tháp

Page 51: Download file nội dung tại đây

51

nhân dân ta thoát khỏi cảnh lầm than, cơ cực. Từ đó, Đảng đã dần đưa nhân dân ta

thoát khỏi cái đói, cái dốt và cuộc sống nhân dân ngày càng cải thiện hơn.

Trong thời đại kinh tế thị trường hiện nay, khoa học công nghệ ngày càng phát

triển vượt bậc; quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng, tình hình thế giới có nhiều biến đổi

sâu rộng. Để kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của Đảng, xây dựng Đảng

ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đòi hỏi

cần phải có những con người trẻ, có đủ đức và tài đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Với vai trò là đội ngũ tiên phong, đội dự bị tin cậy của Đảng, Đoàn Trường Đại

học Đồng Tháp những năm qua đã không ngừng đổi mới hoạt động, nhiều mô hình

hoạt động mới tạo điều kiện cho các bạn đoàn viên, sinh viên có cơ hội thể hiện những

khả năng của mình, đồng thời, đây cũng là môi trường để các bạn trải nghiệm, rèn

luyện và thử thách. Song song, Đoàn Trường còn phối hợp với các đơn vị chức năng

để kịp thời phát hiện ra những đoàn viên, sinh viên ưu tú, năng động để giới thiệu cho

Đảng Ủy Trường kết nạp đứng vào hàng ngũ của Đảng. Riêng nhiệm kỳ 2010-2015

Đoàn Trường đã giới thiệu cho Đảng hơn 700 đoàn viên ưu tú để kết nạp.

Đội ngũ đảng viên là sinh viên là lực lượng nòng cốt, tiêu biểu đã được học tập

và rèn luyện từ những hoạt động đoàn thể. Là đội ngũ tri thức có trình độ cao, là lực

lượng trẻ có nhiều hoài bảo, tâm huyết và sáng tạo, là lực lượng kế thừa và phát huy

những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, là đội ngũ vừa “ hồng” vừa “chuyên” giúp cho

Đảng ngày càng phát triển vững mạnh. Đây cũng là lực lượng giúp cho Đảng thực hiện

những nhiệm vụ đã đề ra, và cũng là lực lượng đắc lực dẫn đầu trong phong trào Đoàn.

Tuy nhiên, lực lượng này cần tiếp tục quá trình tu dưỡng, rèn luyện để có thể gánh vác

những trọng trách lớn hơn. Họ là những tấm gương, là người dẫn đầu, cổ vũ những cá

nhân khác trong học tập cũng như hoạt động phong trào.

Bên cạnh sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, sự giao thoa và tiếp cận giữa các

nền văn hóa ngày càng dễ dàng dẫn đến sự phát triển và biến đổi nhanh chóng của tuổi

trẻ, đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên nhằm

bồi dưỡng, định hướng và phát huy vai trò và sức mạnh của thanh niên trong công

cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

3. Một số góp ý để phát huy vai trò của đảng viên là sinh viên trong các hoạt động

phong trào tại Trƣờng Đại học Đồng Tháp

Dù với những thực trạng nêu trên nhưng những sinh viên được đứng vào hàng

ngũ của Đảng là những sinh viên có học lực khá, giỏi và có tinh thần trong các hoạt

động phong trào do Nhà trường, Đoàn, Hội tổ chức, được tập thể sinh viên trong lớp

giới thiệu. Đây là những cơ sở mà Đảng Ủy Nhà trường, Đoàn trường cần quan tâm,

bồi dưỡng để giúp các bạn mạnh dạng, phát huy những khả năng bản thân hiện có. Để

giúp các bạn phát huy được vai trò của người đảng viên chúng tôi có một số góp ý sau:

Page 52: Download file nội dung tại đây

52

Văn phòng Đảng - Đoàn tham mưu cho cấp ủy tổ chức các buổi sinh hoạt chủ

đề nâng cao nhận thức về vai trò và trách nhiệm của người đảng viên khi còn là sinh

viên. Qua những buổi sinh hoạt này giúp các bạn định hình được những công việc mà

các bạn phải làm, thái độ của các bạn đối với nhà trường, với bạn bè, với bản thân, với

công việc học tập của các bạn…

Khi các bạn đã nhận thức được vai trò của mình thôi chưa đủ, để phát huy vai

trò của các bạn cần phải có những lớp kỹ năng giúp các bạn bồi dưỡng, rèn luyện trở

thành những người nòng cốt trong các hoạt động của Nhà trường, của Đoàn, Hội. Vì

trong điều kiện học tập theo học chế tín chỉ, việc tham gia các hoạt động phong trào

của các bạn sinh viên có phần hạn chế, do các bạn dành nhiều thời gian cho việc tự học

là chính, một điểm chúng ta ít để ý đến đó chính là thiếu đi vai trò của những người

nòng cốt. Đây là những cá nhân giúp cho người tổ chức rất nhiều trong việc tổ chức

các hoạt cũng như quy tụ thành viên tham gia. Làm được như vậy, những người nòng

cốt phải là những thành viên được bạn bè “ngưỡng mộ”, phải là những tấm gương các

bạn noi theo. Tùy theo hoạt động mà ta chọn ra những người giữ vai trò nòng cốt khác

nhau: những hoạt động chuyên môn thì chọn những bạn có học lực khá giỏi, hay hoạt

động phong trào thì chọn những bạn có năng khiếu về hoạt động… Đây cũng là những

khóa học giúp các bạn trưởng thành hơn, mạnh dạng hơn khi đứng trước một vấn đề

nào đó, một tập thể...

Bên cạnh việc tập huấn, tổ chức Đoàn cần phối hợp với các đơn vị liên quan tạo

điều kiện, môi trường thuận lợi cho các bạn tham gia các hoạt động, trải nghiệm thực

hiện các nhiệm vụ. Đối với phong trào ở Trường Đại học Đồng Tháp hàng năm rất

nhiều, và có rất nhiều chủ đề nhưng thường thì cấp quản lý định hình các bạn tiến

hành. Nếu các bạn đã được học những lớp kỹ năng thì cán bộ quản lý có thể giao nhiều

nhiệm vụ cho các bạn tự chọn chủ đề, tự định hình hoạt động và tìm người phối hợp

hoạt động. Như vậy sẽ giúp các bạn trưởng thành hơn và khả năng làm chủ bản thân,

vai trò nòng cốt sẽ được phát huy hơn. Nói như vậy, không phải vai trò của người quản

lý là thấp đi mà người quản lý sẽ là những cố vấn, giám sát và phê duyệt những kế

hoạch của các bạn. Giao việc như vậy giúp các bạn rèn luyện các kỹ năng, tích lũy

kinh nghiệm, nâng cao năng lực bản thân. Từ đó, các bạn mới trở thành những cộng

tác viên đắc lực cho Đoàn trong việc tổ chức các hoạt động và thu hút được sự tham

gia của các bạn sinh viên, góp phần thành công cho các hoạt động phong trào của

Đoàn, của Trường trong thời gian tới.

Trong quá trình hoạt động, tổ chức Đoàn thực hiện tốt việc duy trì mối liên hệ

thường xuyên giữa các cấp bộ Đoàn và đảng viên tại cấp mình. Việc giữ mối liên hệ

trên để lắng nghe, tiếp thu những ý kiến, đóng góp tích cực từ phía các bạn đảng viên.

Đồng thời, đây cũng là kênh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của cấp ủy đảng,

Page 53: Download file nội dung tại đây

53

các hoạt động, phong trào hành động của tổ chức Đoàn đến toàn thể sinh viên. Từ đó,

làm cho phong trào Đoàn lan tỏa và ghi lại nhiều ấn tượng đẹp trong sinh viên.

Để có thể phát huy tốt nhất vai trò của đảng viên trẻ trong đoàn viên, sinh viên

Trường Đại học Đồng Tháp, chúng tôi thiết nghĩ về phía Đoàn TN cần quan tâm theo

dõi và kịp thời phát hiện ra những Đoàn viên tích cực, tiêu biểu để bồi dưỡng và giới

thiệu cho Đảng kết nạp trong học kỳ thứ 2 của năm thứ nhất hoặc trể hơn thì học kỳ

đầu năm thứ 2. Có như vậy, Nhà trường có thời gian tiếp tục bồi dưỡng nâng cao, cũng

như phát huy được vai trò của các bạn. Khi đó, hình ảnh của người đảng viên sẽ được

nổi bậc hơn, sẽ là tấm gương sáng cho các bạn khác noi theo.

Để có thể chọn ra những cá nhân ưu tú nhất, Đoàn Thanh niên cần đặt ra những

tiêu chí cụ thể để đánh giá giới thiệu cho Đảng. Đồng thời, cũng có những tiêu chí

đánh giá về mức độ tham gia hoạt động phong trào của các đảng viên là sinh viên cho

phù hợp.

4. Kết luận

Việc phát huy vai trò của đảng viên là sinh viên trong các hoạt động phong

trào không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là một biện pháp góp phần nâng cao hiệu

quả của các hoạt động phong trào trong sinh viên. Qua đó, giúp các bạn tự hào hơn

khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, làm tấm gương sáng cho các bạn sinh viên

khác học tập noi theo. Để có thể giúp các bạn làm được vai trò trọng trách đó cần có

sự chung tay góp sức của tất cả các đơn vị trong Trường, trong đó, vai trò của Đoàn

thanh niên là không thể thiếu./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. http://www.baobinhdinh.com.vn/viewer.aspx?macm=1&macmp=2&mabb=34817;

[2]. https://www.vnu.edu.vn/;

[3]. http://tinhdoannghean.vn/?x=98///dang-vien-tre-lam-the-nao-de-tu-hoc-tap-tu-

duong-ren-luyen-truoc-tinh-hinh-moi;

[4]. http://ajc.edu.vn/Doi-song-sinh-vien/Day-manh-vai-tro-cau-noi-giua-Dang-va-

sinh-vien/19691.ajc.

Page 54: Download file nội dung tại đây

54

TĂNG CƢỜNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN

GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG ĐOÀN VIÊN ƢU TÖ

CHO TỔ CHỨC ĐẢNG

Trần Thụy Nhƣ Phƣợng

1. Đặt vấn đề

Hiện nay, hầu hết các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước đã tổ chức đào tạo

theo hê thông tín chỉ , song trong quá trình vận hành hình thức đào tạo này còn nhiều

bất cập, còn nhiều khó khăn trong việc quản lý, phát triển đội ngũ, quản lý chương

trình đào tạo, nâng cao chất lượng và cũng gặp không ít những khó khăn trong việc

quản lý người học. Song song đó, công tác phát triển Đảng trong sinh viên (SV) cũng

gặp rất nhiều khó khăn như: công tác tạo nguồn; động cơ phấn đấu vào Đảng; chất

lượng đoàn viên ưu tú (ĐVƯT); sinh hoạt Đảng trong hình thức đào tạo theo hệ thống

tín chỉ…

Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả xin nêu lên những vấn đề liên quan đến

giáo dục đạo đức (GDĐĐ) cho sinh viên và những giải pháp nhằm góp phần nâng cao

chất lượng ĐVƯT cho tổ chức Đảng trong thời gian tới.

2. Nội dung nghiên cứu

Phát triển Đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác

xây dựng Đảng, nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của

Đảng. Kết nạp nhiều sinh viên vào Ðảng góp phần bổ sung kịp thời và nâng cao chất

lượng đội ngũ Đảng viên. Đây là nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có

phẩm chất chính trị, phục vụ tích cực nhiệm vụ, yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Sinh viên là một bộ phận quan trọng của thanh niên. Sinh viên vừa là một bộ

phận của thanh niên vừa là đội ngũ dự bị của trí thức. Trong công cuộc đổi mới hiện

nay, sinh viên vừa là một nguồn lực, vừa là một bộ phận có những phẩm chất tốt đáp

ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Do đó, đẩy mạnh

công tác phát triển Đảng trong sinh viên để làm tăng số lượng và nâng cao chất lượng

đội ngũ Đảng viên là một yêu cầu khách quan. Chính vì vậy, Đảng ta rất coi trọng

công tác phát triển Đảng trong sinh viên ở các trường đại học và cao đẳng. Trong

những năm qua, Đảng ta luôn có những chỉ thị, nghị quyết thể hiện chủ trương, quan

điểm của mình về việc đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong sinh viên. Một bước

ngoặt quan trọng của Đảng trong việc đẩy mạnh công tác trên là ngày 30/5/1998, Bộ

Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 34 – CT/TW “về

tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và

ThS, GV Phòng Đào tạo, Trường Đại học Đồng Tháp

Page 55: Download file nội dung tại đây

55

công tác phát triển Đảng trong các trường học”. Chỉ thị xác định: Nhiệm vụ phát triển

Đảng trong các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp là điều rất cần

thiết để phấn đấu tới năm 2000 tất cả các trường đều có Đảng viên, tất cả các trường

trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học công lập đều có Đảng bộ: “Cấp ủy, chi bộ

ở các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, dạy nghề cần làm tốt công

tác tạo nguồn phát triển Đảng viên, nâng cao hơn tỉ lệ Đảng viên trong số giáo viên trẻ

và học sinh, sinh viên”. Chỉ thị số 34- CT/TW của Bộ Chính trị ra đời, đã tạo động lực

thúc đẩy mạnh mẽ công tác phát triển Đảng trong các trường học. Chỉ thị đã chỉ ra

những điểm yếu kém, nguyên nhân yếu kém đồng thời đề ra những yêu cầu và phương

hướng cụ thể nhằm nâng cao chất lượng của công tác phát triển đảng. Đây là một chỉ

thị có tính mở đường cho công tác phát triển Đảng viên trong các trường học.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cho sinh viên (SV)

trong các trường đại học là một trong những nội dung góp phần quan trọng vào công

tác giáo dục toàn diện cho sinh viên, bởi ngoài kiến thức chuyên môn, sinh viên rất cần

được trau dồi tư tưởng, đạo đức, lối sống. Việc GDĐĐ là định hướng đúng đắn hành

động, suy nghĩ của SV sẽ giúp bồi dưỡng cho SV yêu nước, sự quan tâm tới cộng

đồng, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khỏe, kỹ

năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại.

Cùng với xu thế, thế giới đang có sự thay đổi sâu sắc về mọi mặt, khoa học kỹ

thuật, công nghệ thông tin…, tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Một số

các chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, quy tắc sống cũng bị ảnh hưởng. Đặc biệt là

SV dễ dàng học theo, bắt chước một số thói hư, tật xấu du nhập từ bên ngoài, thế giới

trên mạng internet. Sinh viên sống trong xã hội phát triển cần phải được trang bị

những kỹ năng thích hợp để hòa nhập với cộng đồng, với xu thế toàn cầu hóa. Các bạn

SV hiện còn đang học tập tại các trường đại học cần phải được giáo dục một số giá trị

sống. Giáo dục đạo đức càng trở nên cấp thiết với thế hệ trẻ là những tri thức chủ nhân

tương lai của đất nước.

Nhằm góp phần nâng cao công tác GDĐĐ cho sinh viên trong thời gian tới, tác

giả đề xuất một số giải pháp sau:

Một là, lập kế hoạch cho công tác giáo dục đạo đức sinh viên trong và ngoài

nhà trường

Xây dựng được kế hoạch cụ thể cho từng năm học, từng học kỳ của toàn trường

cũng như của từng khoa đảm bảo vừa có tính hợp lý và vừa có tính khả thi nhằm định

hướng các hoạt động GDĐĐ cho SV. Đảm bảo sự tham gia của SV, các lực lượng xã

hội vào việc xây dựng kế hoạch hoạt động.

Phân công nhiệm vụ cho từng tổ chức, cá nhân theo chức năng từng đơn vị

tham gia hoạt động GDĐĐ cho SV theo từng tháng, từng học kỳ trong năm học.

Page 56: Download file nội dung tại đây

56

Hai là, tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho thầy, trò, cán

bộ quản lý và các tổ chức xã hội về giáo dục đạo đức cho sinh viên

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho thầy, trò, đội ngũ các

bộ quản lý từ các cấp ủy Đảng, chính quyền cho đến các đoàn thể trong toàn trường và

các tổ chức xã hội hiểu rõ vị trí, vai trò của GDĐĐ trong từng nơi, từng lúc; nhận thức

được trách nhiệm của mọi người, của cả xã hội trong công tác GDĐĐ cho sinh viên

nhằm đạt được sự nhất quán trong nhận thức về mục tiêu, nội dung, phương pháp thực

hiện và cách thức huy động tiềm năng của xã hội thực hiện công tác GDĐĐ cho sinh

viên. Đồng thời, công tác này giúp cho SV hiểu và ý thức rõ tầm quan trọng của việc

chủ động nâng cao GDĐĐ bản thân.

Đối với sinh viên yêu cầu phải có tinh thần trách nhiệm tu dưỡng rèn luyện đạo

đức, tác phong, rèn luyện lý tưởng nghề nghiệp và chuyên môn nghiệp vụ. Luôn nâng

cao ý thức trách nhiệm của mình trong việc học tập và các hoạt động tập thể góp phần

cùng nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo.

Ba là, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch quản lý công tác GDĐĐ cho SV

Tổ chức thực hiện kế hoạch đó chính là giai đoạn hiện thực hóa những ý tưởng đã

được kế hoạch hóa để đưa công việc đến mục tiêu đã định. Giúp cho cán bộ công chức,

cán bộ quản lý cùng làm việc với nhau, nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu cần phải xây

dựng, là GDĐĐ cho sinh viên; thực hiện tốt, có hiệu quả theo kế hoạch đã định. Kế hoạch

phải được thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện, thường xuyên và liên tục.

Tổ chức triển khai kế hoạch, đôn đốc thực hiện kế hoạch GDĐĐ cho SV, xác

định cấu trúc bộ máy. Điều hành các bộ phận thực hiện theo đúng kế hoạch đã định,

theo dõi và điều chỉnh kịp thời những lệch lạc và những yếu tố nảy sinh trong quá trình

thực hiện một cách linh hoạt, tránh máy móc, hình thức và tùy tiện.

Bốn là, đa dạng hóa các loại hình hoạt động, đáp ứng nhu cầu, phát huy vai trò

chủ thể của sinh viên

Thông qua các loại hình hoạt động, SV sẽ được củng cố, bổ sung và mở rộng

thêm tri thức đã học, phát triển trí óc thẩm mỹ, tăng cường thể chất, nhận thức xã hội và

ý thức công dân, thêm yêu quê hương, đất nước. Tạo cho SV có thói quen tự quản trong

việc tự rèn luyện bản thân và thực hiện tốt các hoạt động do nhà trường, Đoàn thanh

niên và Hội Sinh viên tổ chức. Biến quá trình rèn luyện thành quá trình tự rèn luyện.

Điều quan trọng đối với nhà trường là làm sao để từng sinh viên không được

phép hành động riêng lẻ, không được phép tách mình ra khỏi các hoạt động của tập thể

lớp, chi đoàn, không đứng trên, không đứng ngoài quan sát mà tự giác thấy mình là

một thành viên của tập thể lớp, chi đoàn đang hoạt động tích cực với ý “đồng hành”.

Page 57: Download file nội dung tại đây

57

Năm là, tạo dựng các phong trào thi đua học tập, rèn luyện đối với thầy và trò

trong nhà trường

Đây là nội dung quan trọng, một trong những yếu tố đảm bảo thành công của

hoạt động đào tạo trong nhà trường là tạo dựng được các phong trào thi đua “Học tập

tốt, rèn luyện tốt”. Phong trào thi đua phải được tổ chức thường xuyên và lồng ghép

vào các hoạt động thi đua thường niên của nhà trường. Vấn đề quan trọng là tập trung

giáo dục, bồi dưỡng cho SV thấm nhuần sâu sắc tư tưởng “vừa hồng, vừa chuyên” của

Bác Hồ kính yêu, tức là không ngừng tu dưỡng về chính trị và đạo đức. Ra sức nâng

cao trình độ học vấn, trình độ khoa học kỹ thuật, tạo bước đột phá trong việc học tập

của SV, làm sao hình ảnh người SV hôm nay phải trở thành hình ảnh đẹp trên giảng

đường, trong ký túc xá, trong cuộc sống cộng đồng, trong quan hệ xã hội ở mọi nơi,

mọi lúc.

Sáu là, cụ thể hóa các tiêu chí thi đua khen thưởng, kiểm tra đánh giá, xếp loại

sinh viên

Xây dựng được chế độ khen thưởng đủ mạnh để tạo động lực cho đội ngũ cán

bộ hoạt động có hiệu quả hơn trên cơ sở lợi ích kinh tế hợp lý với đặc thù công việc;

xây dựng quy trình đánh giá rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và rèn

luyện của sinh viên theo hình thức mới, cụ thể, rõ ràng, tránh chung chung, có tiêu chí

cụ thể cho từng mặt hoạt động; đồng thời có những quy định nhằm hạn chế những tiêu

cực ảnh hưởng đến việc quản lý và GDĐĐ cho SV tiến tới xây dựng môi trường giáo

dục lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nói chung và rèn luyện đạo đức

cho SV nói riêng.

3. Kết luận

Đầu tư cho con người là đầu tư cho sự phát triển, nói đến con người, trước hết

là nói đến tư tưởng, đạo đức. Giáo dục đạo đức là một trong những mặt giáo dục quan

trọng trong nhà trường. Công tác GDĐĐ cho sinh viên cần phải được duy trì và thực

hiện thường xuyên. Mặt khác, công tác phát triển Đảng trong sinh viên hiện nay được

các trường đại học triển khai một cách chặt chẽ, đúng quy trình và đạt chất lượng tốt.

Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận sinh viên chưa nỗ lực hết mình để được đứng vào

hàng ngũ của Đảng; chưa phát huy tốt vai trò Đảng viên là sinh viên trong các tổ chức

chính trị xã hội, trong học tập và rèn luyện do chưa có động cơ cũng như sự nỗ lực

phấn đấu, tự tu dưỡng, tự rèn luyện để trưởng thành hơn trong xã hội. Vì vậy, nếu

chúng ta quan tâm và thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, tôi tin chắc rằng việc tạo

nguồn và giới thiệu ĐVƯT cho Đảng xem xét kết nạp sẽ ngày một chất lượng và đạt

hiệu quả cao hơn./.

Page 58: Download file nội dung tại đây

58

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Nguyễn Thị Hoàng Anh (2011), Xây dựng mô hình quản lý công tác giáo dục

đạo đức cho sinh viên trong các trường đại học sư phạm trong giai đoạn hiện

nay. Luận án Tiến sĩ QLGD.

[2]. Nguyễn Thanh Bình (2009), Giáo trình giáo dục kỹ năng sống, NXB ĐHSP Hà

Nội.

[3]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007), Quyết định số 50/2007/BGD&ĐT ngày

29/8/2007 về giáo dục phẩm chất chính trị đạo đức lối sống cho học sinh sinh

viên trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp.

[4]. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI,

(nhiệm kỳ 2011 – 2016) Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[5]. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (2012), Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X

(2012 – 2017)

[6]. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (2009), Nghị quyết số 03NQ/TWĐTN ngày

03/11/2009 của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX về “Đổi

mới phương thức giáo dục của Đoàn trong tình hình mới”.

[7]. Thanh Hùng (2011), Kỹ năng sống cho sinh viên, bài học chưa được dạy. Báo

Sài gòn Giải phóng.

Page 59: Download file nội dung tại đây

59

PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN

XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ KẾ CẬN VỪA HỒNG VỪA CHUYÊN

Huỳnh Tấn Thạch

1. Mở đầu

Phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây

dựng Đảng nhằm nâng cao sự lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảm

bảo tính kế thừa, phát triển của Đảng. Trong những năm qua, phát triển đảng viên

được coi là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Đảng bộ Trường Đại học

Đồng Tháp.

Trên cơ sở quán triệt và thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ

chính trị (khóa VIII) về "Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức

Đảng, đoàn thể, quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học", ụ

Đảng ủy Trường Đại học Đồng Tháp đã thường xuyên chỉ đạo các chi bộ quan tâm

thực hiện công tác phát triển Đảng trong sinh viên nhằm nâng cao chất lượng công tác

phát triển Đảng để xây dựng đội ngũ kế cận vừa hồng vừa chuyên.

2. Nội dung

Thực tiễn cho thấy phong trào Đoàn - Hội nói chung và công tác phát triển

Đảng nói riêng đang đứng trước những khó khăn, thử thách như: hiện tượng “phai

nhạt” lý tưởng sống trong một bộ phận thanh niên; hoạt động phong trào chưa thực sự

thu hút sự yêu thích, quan tâm của đoàn viên nói chung và sinh viên nói riêng.

Đây cũng là một thực trạng, một khó khăn mà tổ chức Đoàn, Hội đang phải đối

mặt. Có nhiều nguyên do, trong đó có lý do môi trường hiện nay có nhiều biến động:

toàn cầu hoá, hội nhập, sự phát triển của kinh tế, công nghệ, sự đa chiều của thông tin,

sự thay đổi các giá trị sống, cái tôi cá nhân ngày càng được đề cao, mối liên hệ giữa cá

nhân và tổ chức, tập thể thiếu khắng khít… Môi trường hiện giờ giúp các bạn trẻ dễ

tiếp cận cái mới, dễ chạy theo xu hướng, nhưng đồng thời cũng sẽ khó hơn trong việc

giữ bản sắc riêng của mình, kiên trì lý tưởng mà mình theo đuổi. Không ít các bạn trẻ

bị mất phương hướng, sống không có lý tưởng, hiểu chưa đúng về tổ chức Đảng và

Đoàn, Hội.

Quả thực, hoạt động Đoàn, Hội cũng đứng trước những thách thức là phải đổi

mới hoạt động của mình sao cho hiệu quả, thiết thực hơn; thu hút sự quan tâm của

đoàn viên thanh niên; thực sự nắm bắt được suy nghĩ và nhu cầu của các bạn để có

hướng hỗ trợ. Hay như nâng cao nhận thức về Đảng, về trách nhiệm và lợi ích của cá

nhân đoàn viên khi đứng trong hàng ngũ của Đảng cũng cần có nhiều cách tiếp cận.

CN, CV Phòng Tổ chức - Cán bộ, Trường Đại học Đồng Tháp

Page 60: Download file nội dung tại đây

60

Tránh giáo điều, khô khan hay ép buộc, mà cần có nhiều hình thức thể hiện, để đoàn

viên sinh viên cảm thấy lý tưởng Đảng không quá cao xa, mà sinh động, gần gũi với

cuộc sống học tập và rèn luyện hàng ngày

Đảng ủy Trường luôn quan tâm và xây dựng kế hoạch, đề ra những giải pháp

thực hiện, phát triển đảng viên mới đi đôi với đảm bảo chất lượng, rà soát lại nguồn

cảm tình Đảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú tham gia học lớp nhận thức về Đảng, củng

cố, kiện toàn các Chi bộ… Bên cạnh đó, hoạt động của Đoàn Thanh niên – Hội Sinh

viên trường nhiều năm liên tiếp đạt nhiều thành tích xuất sắc. Bằng nhiều phong trào

rèn luyện cụ thể: các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, giáo dục chính trị - tư

tưởng, cuộc vận động tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ

Chí Minh,… đã tạo nhiều cơ hội cho sinh viên tham gia rèn luyện, thử thách để trau

dồi bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng và đạo đức nghề nghiệp. Từ thực tế hoạt

động nhiều đoàn viên, sinh viên ưu tú, xuất sắc trong học tập, rèn luyện đã được đứng

vào hàng ngũ của Đảng. Qua môi trường hoạt động của tổ chức Đảng đội ngũ đảng

viên sinh viên ngày càng hoàn thiện về nhân cách, bản lĩnh.

Ngoài ra, sinh viên là đội ngũ trí thức trong tương lai, kết nạp nhiều sinh viên

vào Đảng sẽ góp phần làm tăng chất lượng đội ngũ đảng viên. Tiếp tục được đào tạo,

bồi dưỡng, rèn luyện tốt, họ sẽ là đội ngũ cán bộ kế cận có kiến thức chuyên môn cao,

bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ sức đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước

theo những mục tiêu mà Đảng vạch ra. Đây cũng chính là mục đích và yêu cầu của

Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp.

Để phát triển một đảng viên là sinh viên đòi hỏi phải có nhiều yếu tố, trong đó

có ba yếu tố quan trọng:

(1) Sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng ủy – Lãnh đạo nhà trường, chi ủy các chi bộ;

(2) Môi trường rèn luyện từ phong trào sinh viên, mà nòng cốt là hoạt động của

Đoàn Thanh niên;

(3) Sự tự thân phấn đấu của từng đoàn viên sinh viên.

Thực hiện tốt ba yếu tố trên thì mới nâng cao được chất lượng đảng viên, làm

nền tảng cho sự phát triển của Đảng, tăng thêm sinh lực cho Đảng.

Một yếu tố nữa không kém phần quan trọng đó là Đảng bộ, các chi bộ, tổ chức

Đoàn có kế hoạch cụ thể và tạo điều kiện để các đảng viên trẻ thực sự phát huy được

năng lực và tính tiên phong của mình trong tập thể, nhưng không phải là sau khi trở

thành đảng viên chính thức thì được phép dừng lại, mà cần tiếp tục giữ “lửa” phấn đấu.

Tổ chức cũng cần tin tưởng và giao nhiệm vụ một cách cụ thể. Ví dụ: Đối với sinh

viên thì cần tiếp tục có những đích mới trong công việc học tập và hoạt động phong

trào để xứng đáng với vai trò Đảng viên của mình.

Page 61: Download file nội dung tại đây

61

Có thể nói nói công tác phát triển đảng trong sinh viên thời gian qua có sự tập

trung chỉ đạo, định hướng bài bản của Đảng bộ Trường; đội ngũ đảng viên sinh viên

luôn khẳng định vai trò tiên phong trong học tập, rèn luyện, là những tấm gương tiêu

biểu trong hoạt động sinh viên. Điều này càng khẳng định rõ quan điểm của Đảng và

Nhà nước - đào tạo lực lượng tri thức vừa hồng vừa chuyên, có trình độ chuyên môn

cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp - hiện đại hóa của đất nước.

Với ý kiến cá nhân, để hoàn thành tốt công tác phát triển Đảng viên trong sinh

viên, kiến nghị Đảng uỷ Trường Đại học Đồng Tháp cần chú trọng các vấn đề sau:

Một là tích cực chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc rà soát nguồn cảm tình đảng, lập

danh sách theo dõi, bồi dưỡng, phân công đảng viên giúp đỡ quần chúng ưu tú trong

lực lượng sinh viên... Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở cơ sở,

đặc biệt là vai trò của đoàn thanh niên, phát động phong trào hành động thiết thực tại

cơ sở thu hút đoàn viên, hội viên vào các hoạt động thực tiễn. Đổi mới nội dung, hình

thức sinh hoạt sát với đặc điểm, lợi ích từng đối tượng nhằm nâng cao khả năng tập

hợp hội viên... Đồng thời, tiếp tục giáo dục, thử thách, tạo điều kiện cho số đoàn viên,

hội viên đã được kết nạp vào Đảng tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ

được giao. Hằng năm lấy kết quả công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên ở cơ sở làm

căn cứ tính điểm thi đua, khen thưởng cuối năm.

Công tác tạo nguồn của Chi bộ, Đảng uỷ phải bắt đầu từ việc xác định kế

hoạch, lựa chọn đúng đối tượng đưa vào nguồn. Căn cứ yêu cầu lãnh đạo nhiệm vụ của

mỗi tổ chức Đảng, hằng năm, cấp ủy phải xác định rõ kế hoạch phát triển Đảng, lựa

chọn đối tượng để đưa vào nguồn bồi dưỡng, thử thách. Yêu cầu sự lựa chọn này phải

chính xác, mang tính toàn diện cả về cơ cấu thành phần, lai lịch chính trị, động cơ

phấn đấu; chống quan điểm lựa chọn theo chủ quan cá nhân, hoặc làm cho xong kế

hoạch. Lựa chọn đúng đồng thời phải làm tốt các bước tiếp theo: Bồi dưỡng nhận thức

về Đảng, giác ngộ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, giao nhiệm vụ, thử thách, định

hướng hoạt động thực tiễn…, để quần chúng đó luôn xác định đúng đắn động cơ phấn

đấu vào Đảng, quá trình phấn đấu rèn luyện diễn ra bền bỉ, vững vàng. Khi quần chúng

đã có nhận thức tốt, có quá trình phấn đấu đạt đủ tiêu chuẩn của người đảng viên theo

quy định thì cấp ủy và tổ chức Đảng phải chủ động có kế hoạch kết nạp quần chúng

vào Đảng. Làm tốt khâu này trong quy trình phát triển Đảng sẽ góp phần khắc phục tư

tưởng bè phái, cục bộ địa phương, chủ quan, đồng thời ngăn chặn những người cơ hội,

thực dụng vào Đảng.

Hai là xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, tạo sức hút và môi

trường để quần chúng phấn đấu vào Đảng. Nâng cao trách nhiệm của đảng viên trước

chi bộ trong việc chủ động phát hiện, giới thiệu người vào Đảng... Xây dựng kế hoạch

kết nạp đảng viên. Riêng các chi bộ có Đảng viên là sinh viên cần xác định cụ thể

nguồn hiện có để xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên sát với thực tế.

Page 62: Download file nội dung tại đây

62

Ba là tăng cường kiểm tra, giám sát công tác kết nạp đảng viên của các Tổ chức

cơ sở Đảng, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong tạo nguồn, giáo dục và kết nạp

đảng viên. Bảo đảm thực Hiện đúng Điều lệ Đảng và nâng cao chất lượng kết nạp

đảng viên. Đảng mạnh không phải chỉ do số lượng đảng viên mà chủ yếu là do chất

lượng đảng viên.

Bốn là thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình phát triển Đảng. Những năm qua,

một số Chi bộ không thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục, hướng dẫn về công tác phát

triển đảng viên, dẫn đến chất lượng công tác phát triển Đảng chưa cao, đảng viên sau

khi được kết nạp chưa đáp ứng tiêu chuẩn quy định; một số Chi bộ chưa giải quyết tốt

mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng trong công tác phát triển Đảng, dẫn đến mâu

thuẫn giữa số lượng đảng viên với chất lượng lãnh đạo của tổ chức Đảng.

Để thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình, thủ tục, hướng dẫn về công tác phát

triển Đảng, Đảng uỷ, Chi bộ cần thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng

dẫn cụ thể cấp ủy, tổ chức Đảng và cơ quan tổ chức cấp dưới trong công tác phát triển

Đảng. Quy trình, thủ tục phát triển Đảng được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc sẽ góp

phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, ngăn chặn những phần tử cơ hội vào

hàng ngũ của Đảng. Đảng uỷ, Chi bộ thường xuyên, tăng cường theo dõi, kiểm tra,

giám sát cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện quy trình, thủ tục phát triển Đảng, kịp thời rút

kinh nghiệm, chấn chỉnh thực hiện chưa tốt.

Năm là kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với giáo dục, bồi dưỡng, rèn

luyện và sàng lọc đảng viên. Phát triển Đảng phải đi đôi với củng cố Đảng, tăng cường

bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đảng viên mới kết nạp, đưa ra khỏi Đảng những phần tử

cơ hội có hại đối với sự lãnh đạo của Đảng, làm cho tổ chức đảng thực sự trong sạch,

vững mạnh, tạo niềm tin của mỗi đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đảng viên mới được kết nạp cần tiếp tục được giáo dục, rèn luyện thử thách,

qua đó để tôi luyện và tự khẳng định mình. Thực tế những năm qua, có không ít quần

chúng sau khi được kết nạp Đảng bắt đầu xuất hiện tư tưởng thỏa mãn, dừng lại, phai

nhạt mục tiêu, lý tưởng... Đây là một nguyên nhân làm cho một số tổ chức Đảng có số

lượng đảng viên đông nhưng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu không cao.

Bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách đảng viên mới là một khâu quan trọng trong

quy trình phát triển Đảng. Đảng uỷ, Chi bộ phải có kế hoạch tiếp tục bồi dưỡng, rèn

luyện và thử thách đảng viên; tin tưởng, mạnh dạn giao cho họ những nhiệm vụ nặng

nề hơn, yêu cầu đòi hỏi cao hơn, qua đó để rèn luyện, thử thách đảng viên, để đảng

viên tự vươn lên, tự khẳng định mình đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn người đảng viên như

Điều lệ Đảng quy định.

Cùng với kết nạp những quần chúng ưu tú vào Đảng, cần làm tốt việc sàng lọc

đưa ra khỏi Đảng những phần tử cơ hội, những đảng viên thoái hóa, biến chất, không

Page 63: Download file nội dung tại đây

63

đủ tiêu chuẩn, làm trong sạch nội bộ Đảng, tạo niềm tin của toàn xã hội đối với Đảng,

bảo đảm cho sự phát triển vững chắc của Đảng. Trong nền kinh tế thị trường, hội nhập

quốc tế hiện nay, một số đảng viên đã “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phai nhạt mục

tiêu, lý tưởng chiến đấu, tha hóa, biến chất. Do vậy, nâng cao chất lượng công tác phát

triển Đảng phải đi liền với sàng lọc đảng viên, xây dựng nội bộ Đảng thực sự trong

sạch, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Sáu là phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng trong công

tác phát triển Đảng. Phát triển Đảng là nhiệm vụ của cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp.

Tuy nhiên, để công tác này thực sự có chất lượng, đạt mục tiêu đặt ra, các cấp ủy, tổ

chức Đảng phải biết khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực

lượng trong xã hội, trước hết là các tổ chức quần chúng: Đoàn thanh niên, tổ chức

công đoàn. Đây là các tổ chức mà trước khi vào Đảng, quần chúng đã trực tiếp tham

gia hoạt động. Các tổ chức đó đã rèn luyện, bồi dưỡng thành viên của mình và giới

thiệu với cấp ủy, tổ chức Đảng. Với vai trò lãnh đạo của mình, cấp ủy, tổ chức Đảng

phải thường xuyên chỉ đạo, định hướng các tổ chức quần chúng thực hiện tốt công tác

phát triển Đảng thông qua nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch và chương trình hành động.

Các cấp ủy Đảng cần động viên, khơi dậy sự quan tâm xây dựng Đảng của các tầng

lớp dân cư trong xã hội; tham gia giám sát quá trình phấn đấu rèn luyện của quần

chúng và đảng viên…

3. Kết luận

Thành công của công tác phát triển đảng viên là kết tinh của tinh phần phấn đấu

không ngừng của những đoàn viên, quần chúng ưu tú, đồng thời cũng là thành quả

chính trị của những đảng viên được phân công giúp đỡ, bồi dưỡng sinh viên ưu tú,

cùng với các chi bộ đảng, các chi đoàn, liên chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh của trường

đã đồng lòng và phối hợp chặt chẽ trong công tác; của việc quán triệt và thực hiện hiệu

quả đồng bộ các nhiệm vụ giải phát phát triển đảng viên; và yếu tố quan trọng, quyết

định hơn cả vẫn là kết quả cụ thể từ sự phấn đấu của mỗi cá nhân quần chúng ưu tú.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Tạp chí nghiên cứu, hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng Đảng của Ban Tổ

chức Trung ương.

[2]. Chỉ thị 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ chính trị (khóa VIII) về "Tăng cường

công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức Đảng, đoàn thể, quần chúng và công

tác phát triển đảng viên trong trường học".

[3]. www.dantri.com.vn.