DOS- Primer K1

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/15/2019 DOS- Primer K1

  1/1

  ВШЕР 1. колоквијум из предмета Дигитална обрада сигнала

  (АТ, ЕЛИТЕ, РТ) 25.5.2010 .

  ________________________________________________________________________________________________________Страна 1 од 1

  ГРУПА 1Колоквијум се ради 75 минута.Није дозвољена употреба литературе.Максималан број бодова 40. Потребно је освојити више од 20 бодова.

  1. Задатак 10 бодоваa) Описати разлику између аналогних и континуaлних сигнала (2) б) Дефинисати јединични и закашњени јединчни импулс. Дати пример и графички их приказати. (3) в) За који дискретан систем се каже да је стабилан? Дефинисати стабилност преко импулсног одзива

  и преко вредности излазног сигнала (2) г) Дискретан систем је дефинисан изразом 2 2 y n x n x n . Написати програм у МАТLAB-у за

  израчунавање импулсног одзива система h(n) зa n од 0 до 10. (3)

  2. Задатак 10 бодова

  а) Упоредити спектре континуалних пeриодичних и континуалних непериодичних сигнала. (2)

  б) Написати релацију која повезује импулсни одзив и фреквенцијски одзив система. Да ли јефреквенцијски одзив периодична функција? Уколико јесте која је његова периода? (3)

  в) Која математичка операција у временском домену одговара производу у фреквенцијском домену?У чему је значај ових релација (2)

  г) Шта у општем случају представља Фуријеова трансформација. Написати израз за Фуријеовутрансформацију и инверзну Фуријеову трансформацију дискретних сигнала (DTFT). (3)

  3. Задатак 10 бодоваа) Дефинисати Z трансформацију и одредити њену везу са Фуријеовом трансформацијом

  дискретних сигнала (3) б) Шта су тривијални полови? Да ли они утичу на стабилност система? (2) в) Скицирати област конвергенције Z трансформације каузалног и анти каузалног низа (3)г) Шта је област конвергенције Z трансфирмације у општем случају? (2)

  4. Задатак 10 бодова

  а) Дефинисати спектрално цурење ( aliasing ) и разлог његовог настанка. (2)

  б) Дефинисати Шенонову ( Shanon ) теорему о одабирању (2)

  в) Сигнал x(t) има спектар у границама од 4200 до 5200Hz.Одредити доњу границу за исправно одабирање сиг. x(t) – теорема о одабирању.За израчунату учестаност одредити периоду одабирања. (3)

  г) Скицирати фреквенцијски одзив идеалног филтра, зашто овакав филтер није није могуће практично

  реализовати? (3)