Click here to load reader

Doruk Operasyonu - Talat

  • View
    254

  • Download
    62

Embed Size (px)

Text of Doruk Operasyonu - Talat

Sorun Yaynlar

TALAT T U R H A N

1. Bask: Austos 189

DORUK

OPERASYONU

Yayn Hakk: Sorun Yaynlar 0 > Bilgi Dizgi Bask: Gzlem Matbaaclk Koli. ti. ISBN 975-431-004-1

4P Sorun Yaynlar Babali Cad. No:6/2 K.1 Caalolu/STANBUL Tlf: 527 45 38

NDEKLER

NSZ SUNU I.BLM Milli stihbarat Tekilat ve Sivilleme Yine Milli stihbarat Tekilat Kstebekler stihbarat rgtleri ve Ak Odalar II. B L M Askeri Darbeler D n e m i 12 Eyll Tartlyor 12 Eyll n c e s i n d e n Bir Kesit III. B L M Uluslararas T e r r i z m v e l m M a n g a l a r IV. B L M Politik D u r u m D e e r l e n d i r m e s i I. Politik D u r u m D e e r l e n d i r m e s i II. ( D a r b e Olasl) V. B L M Hayali hracata Bir r n e k VI. B L M Sonuca Doru EKLER Yazarn Yaz ve Yaynlar Dizini

5 7 17 24 33 44 59 66 78 85 97 113 130 138 142 166 amz devletinin karmak bir yaps var. A n c a k bu karmak yap iinde bir de "devlet iindeki devletten ya da "gizli iktidar"6ar\ v e y a "grnmeyen hkmet"\en sz alyor. o u lkede d e n e t i m dnda kalan bu ikinci devletin, halkn g z n d e n uzakta bir m e k a n i z m a o l u t u r d u u biliniyor. stihbarat rgtleri nin, o r d u d a k i zel dairelerin, b r o k r a s i d e k i yeralt birimlerinin varl "ak rejim" kavramyla b a d a m y o r . in ilgin yan en "ak re/ /m"e sahip o l d u u n u ileri s r e n A B D ' d e ClA'nn egemenliini k i m s e yadsyamyor. A m e r i k a ' y a bal lkelerde ise k o n u d a h a dramatiktir. n k bu kez bal lkedeki "grnmeyen iktidar"\a W a s h i n g t o n arasndaki "gizli ilikiler" olaya gayrmilli bir nitelik vermektedir. "Devlet iindeki dev let" ulusal varl bir baka y a b a n c devletin g v e n c e s i n d e g r r s e so n u ne olur? Bu kez "ak rejim"\n d ya da y a n l s a m a d a n baka bir ey olmad grlecektir. "Kapal kaplar arkasnda" o lkeye ilikin kararlar verile cek; ve bir "silahl siyasal p a r t / " y e d n t r l e n o r d u n u n d destekli darbeleriyle baml lkeye y n v e r m e k kolaylaacaktr. Bu s o r u n k u k u s u z yalnz Trkiye'ye z g deildir; a m a , bizim zel bir d u r u m u m u z var. Trkiye, bamszln hibir lkeye b o r l u deildir. T m y l e ulusun gerekletirdii bir ulusal kurtulu savandan sonra C u m h u r i y e t Dev leti kurulmutur. Ne var ki kinci Dnya Savandan sonra ABD'nin Trkiye'deki etkin lii o u eski s m r g e d e y a d a ikinci Dnya Savandan s o n r a A m e r i kan o r d u s u n u n igalden kurtard lkelerde o l d u u n d a n d a h a g l 7 dr. 5

4

N i t e k i m b u g c n l s 1 2 Eyll d a r b e s i n d e t a m a n l a m n d a sapta nabildi. Artk b e l g e l e n d i i g i b i ; 1980'de d n y a d e n g e l e r i ve Trkiye'de ki zel k o n u m A n k a r a ' d a bir d a r b e y e g e r e k s i n m e g s t e r i y o r d u . Wash i n g t o n ' u n g z e t i m ve d e n e t i m i n d e 12 Eyll gerekletirildi. Bu olayn l k e m i z d e k i sol, sosyalist, d e v r i m c i ve d e m o k r a t i k halk g l e r i adna n e d e m e k o l d u u , a n c a k yaandktan s o n r a anlalabildi. Talat T u r h a n , T r k i y e ' d e k i askeri d a r b e y i (27 Mays, 12 Mart, 12 Eyll) iinde ve y a k n d a n yaadktan s o n r a d e n e y i m ve birikimlerini ki t a b a d n t r e n bir yazardr. ileli hayatnda "gizli iktidara o k kez y z y z e g e l m i ve o k kez atmaya girmi bir insann yalnz kitaplk bilgisiyle yetinmesi k u k u s u z beklenemez. Bu a l a n d a kiisel d e n e y i m , bilgi ve birikimin n e m i sanldndan d a h a deerlidir. B u g n Trkiye'nin o u n l u u d e m o k r a s i y i zlemektedir. Geri d e m o k r a s i kavram, herkese g r e biraz d e i i y o r ; a m a , "ak r e j i m " e g e m e k y o l u n d a Trkiye zorlanyor. i m d i y e d e k d e m o k r a s i adna y rtlen "saa ak, sola kapal ok partili rejim"] a m a k iin l k e m i z d e "devlet iindeki devlet"\ t a n m a k gerekiyor. Talat Turhan'n bu tantm y o l u n d a k i katks, belki b u g n d e n n e m i l lemeyecek deerdedir. Elinizde t u t t u u n u z kitap, ite bu y o l d a bilgiye dayal bilincin olumas iin gerekli ierii tayor. D e m o k r a s i y i halk k u r a c a k s a , z g r l k l e r e s ras g e l d i i n d e " d u r " d e m e k iin hazrlkl "grnmeyen iktidar"\, o k u r g z n d e "grnr iktidar" y a p m a k t a yarar var. Talat Turhan'n da yapt b u d u r . lhan Se Iuk

SUNU

O k u d u u n u z yapt, 1987-1989 yllar arasnda yaynlanan yazlardan olumaktadr. Bu yazlara, n c e d e n hazrlanm fakat yaynlanmam bir b l m l e , b t n l k s a l a m a k a m a c y l a gerekli d e e r l e n d i r m e l e r eklenmitir. Aslnda balangta konular ilenirken ilerde bir yapta d n t r l m e si d n l d n d e n , genellikle g n c e l l i i n i y i t i r m e y e c e k sorunlar seil mitir: MLL STHBARAT TEKLATI, DARBELER, 12 EYLL, TERR, C U M H U R B A K A N I SEM, D A R B E OLASILII, HAYAL. HRACAT vb. gibi... I.Blm lk yaz Milli stihbarat Tekiltna ilikin grleri iermektedir. "Milli istihbarat Tekilt ve Sivilleme" balkl yazda, r g t n blmleri, bunlarn grevleri y a s a y a dayanlarak aklanm, ta 1986'l yllarda n e s r d m z "sivilleme" kavram ile iktidarn b e n i m s e d i i " s i villeme" anlay arasndaki yz seksen derecelik farkllk vurgulan mtr. Bu arada, iktidarn t a m d e s t e i y l e MT Mstearlna getirilmesi d n l e n H i r a m A b a s ile o n u n e k i b i n d e n M e h m e t E y m r ' n gerek nitelikleri, sistemin mant iinde ve zet halinde gzler n n e seril m e e allmtr. Bu yaz yazldktan sonra, vakti z a m a n n d a istihbarat birimlerinde et kin g r e v l e r d e b u l u n a n baz dostlarn uyarlarna m u h a t a p o l d u m . On lara g r e "arnn kovanna o m a k s o k u y o r d u m , n k , H i r a m Abas Trkiye'nin en g l adamlar arasnda idi. Daha da etkin k o n u m a gel mesi sz k o n u s u y d u . Bam d e r d e girebilirdi... O y s a eletirdiim kiiler, Faik T r n ' n Ziverbey Kk'ndeki iken-

6

celi s o r g u l a m a y a p a n , antaj, kkrtma, t e r t i p d z e n l e y e n ekipte MT t e m s i l c i s i olarak b u l u n u y o r l a r d . Ta 1971'li yllardan beri becerileri (!) malmdu... Z i v e r b e y K k ' n d e d z e n l e n e n t e r t i p l e r d e n biri d e , Faruk Grler'in, C u m h u r b a k a n seilmesini n l e m e k iin senaryolatrlan " B O M B A D A V A S I " idi. Hazrlanan s e n a r y o y a g r e , stanbul'da bir iki yldan bu yana b o m b a lar, bir r g t e Faruk Grler cuntasn iktidara g e t i r m e k iin patlat lyordu... Grler c u n t a s n d a Kemal K a y a c a n (Dz.K.K-Oramiral) ile M u h sin Batur ( H v . K K O r g e n e r a l ) c u n t a yeleri olarak savclarca s u l a nyordu... B u s a m a savlarn g e r e k o l m a d m a h k e m e kararyla za m a n i i n d e aydnland... O h a l d e tertipilerin a m a c ne idi? Z i v e r b e y K k ' n n i k e n c e c i ba p a t r o n u n a d a h a sonraki a k l a m a larndan anlald zere, z a m a n n iktidarnca Genel K u r m a y B a k a n l v a a d edilmiti. O halde, G n . Kur. Bk.lna g e l m e s i olas o l a n , Gr ler'in n tkanmal idi... Bu a m a l a bir i k e n c e c i general bakanln d a , MT'iler, polisler, savclar etelemi bu tertibe hizmet ediyorlar d... K u k u s u z T r n ' e nasl ki Gn.Kur.Bk'l v a a d edilmise, T r n de e b e k e s i n d e k i ikencecilerin herbirine g n l n d e yatan aslana u l a m a s z n vermiti... Onlar da bu t r d e n bir anlayla vatan hizmeti (!) y a pyorlard... A n c a k ilk a a m a d a hesaplar t u t m a d . B O M B A DAVASI ile d z e n l e n e n tertibe karn Grler, Gn.Kur.Bk.lna g e l i n c e tertipiler geri e k i l d i ler. Bir yl sessiz ve d e r i n d e n oyunlarna d e v a m ettiler; Grler'in C u m hurbakan olmasn nlediler; h e m e n a r d n d a n C u n t a Ba olarak " B O M B A DAVASI"na sank olarak getirilmesini denediler. A m a baaramadlar... T m bunlar Grler'in avukatln y a p m a k iin y a z m y o r u m . G n m zn en g n c e l ve siyasal b u n a l m istidad tayan C u m h u r b a k a n Se i m l e r i n d e n e tr d o l a p l a r d n d n a n m s a t m a k i s t i y o r u m . T r n ' n hesab t u t m a y n c a AP'nin kanatlar altnda C u m h u r b a k a n aday o l a c a k l d e itibar g r m e s i b o u n a d e i l d i . Zira t m tertiplerini, siyasi iktidardan ald g l e yapmt. Gn.Kur.Bk. olarak kendisini dllendiremeyenler C u m h u r b a k a n y a p m a k suretiyle vefa borlarn d e m e k istiyorlard... Demirel "Grler'in C u m h u r b a k a n l n n l e d i k " d e r k e n bir a n l a m d a Trn'le eski angajmanlarn da ele v e r m e k t e idi.. 8

V u r g u l a m a k istediimiz gerek, C u m h u r b a k a n l s e i m l e r i n d e tertip dzenleyenler iinde (btnlkl olarak) o d n e m i n , siyasi iktidar yet kilileri, Skynetim Komutanlar, MT'iler, E m n i y e t Grevlileri, Askeri Savclar, A d l i Mavirler ve d a n m a n h u k u k p r o f e s r l e r i n i n b u l u n m a sdr... , Bunlar arasnda H i r a m A b a s v e M e h m e t E y m r ' d e g r d m z d e n "MLL STHBARAT TEKLATI VE S V L L E M E " balkl yazda baz g e r e k l e r yaln izgilerle dile getirilmitir. Yani bile bile "Arlarn kovanlarna o m a k s o k u l m u t u r . " kinci yaz "YNE MLL STHBARAT TEKLATI...." baln tamaktadr. 1988 ylnda, "2000'e D O R U " D e r g i s i ' n d e " e y t a n g e ni: CIA-MOSSAD-MT ilikileri" ve "olaylarla H i r a m A b a s CIA-MOSSAD ibirlii" k a p a k k o n u s u yaplmt. 1977 ylnda (onbir yl n c e ) 7 G N D e r g i s i ' n d e yaymladm bir yaznn bal " O R T A D O U ' D A EYTAN G E N L E R " baln tayordu. Balklardaki benzerlik il g i n o l d u u g i b i konular d a b e n z i y o r d u . Anlan yazda tank o l d u u m o l a y l a r d a n rnekler vererek, CIA-MOSSAD-MT ilikilerini m a k r o d z e y d e ele a l y o r d u m . 2000'e D O R U Dergisi ayn ilikileri A r a p

Search related