Click here to load reader

doni katasztrófa idejének vacog- Az emlékezés az utókor · PDF file 2020-07-08 · mint Rúzsa Magdi, Jakupcsek Gab-riella vagy Balsai Móni. Legújabb kollekciójának darabjait

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of doni katasztrófa idejének vacog- Az emlékezés az utókor ·...

 • 2020. január 31.HAJDÚBÖSZÖRMÉNY HETILAPJA XXX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

  Sport 8. oldalA hét arca 2. oldal

  Az emlékezés az utókor kötelessége Valahogy mindig úgy alakul az

  időjárás, hogy felidézi az 1943-as doni katasztrófa idejének vacog- tató erejét.

  Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2020. február hó 5-én (szerdán) 17 órától

  KÖZMEGHALLGATÁST tart a Városháza Báthory Termében,

  melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

  Napirend 1./ Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése. Előadó: Kiss Attila polgármester 2./Egyéb lakossági felvetések Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Szervezeti és Mű- ködési Szabályzatáról szóló 20/2007.(IV.26.) Önk. rendelet 12.§ (2) bekezdés a.) pontja értelmében a képviselő-testületi ülés előtt közmeghallgatást kell tartani a költségvetés megál- lapításáról szóló rendelet megalkotása esetében. A közmeghallgatás tárgyát képező írásos dokumentumok megte- kinthetőek a Kertész László Városi Könyvtárban, valamint a www. hajduboszormeny.hu honlapon.

  Kiss Attila polgármester

  A Magyar Tartalékosok Szövet- sége szervezésében immár huszadik alkalommal, január 23-án indultak el a Hajdú Menetszázad tagjai, hogy emlékezzenek és emlékeztessenek a doni magyar katonákra, áldozatukra, amelyet hazájukért vállaltak.

  Hajdúböszörményben a II. világ- háborús emlékműnél, január 24-én sorakozott fel a menetszázad. Dávid Manassé Zoltán színész szavalta el Ady Endre „Nótázó vén bakák” című költeményét, majd Sőrés István alpol- gármester szólt az emlékezőkhöz.

  – Az emlékezés a mindenkori élők kötelessége. A megbocsátás fontos, de felejteni sohasem szabad – fogal- mazott az alpolgármester. A doni katasztrófa megismerése elengedhe-

  tetlen, s tanulnia kell belőle mindenki- nek. A 2. magyar hadsereg pusztulása jelképe az értelmetlen életkioltásnak, ugyanakkor az önfeláldozásnak, a bá- torságnak, a hazaszeretetnek is. Ső- rés István elmondta, hogy a háborút követően, csaknem fél évszázadon keresztül, tilos volt emlékezni az áldo- zatokra, s a doni borzalmakat is tabu- témaként kezelték. Mintegy 120-130 ezer ember veszett oda, sebesült meg, került hadifogságba, mindezek elle- nére megőrizték becsületüket. A ka- tonák kálváriája hazatérésük után is folytatódott, hiszen a hatalmon lévő rendszer megbélyegezte őket, hősi helytállásukat elvitatták, titkolniuk kellett, hogy megtették, amit megkö- vetelt a haza.

  Berkecz Gábor, a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium igazgatója, egyben a Hajdú Menetszá- zad vezetője beszédében tolmácsolta Benkő Tibor honvédelmi miniszter szavait.

  Köszönetét fejezte ki a város ve- zetőinek, hogy hatodjára fogadják az emléktúra résztvevőit.

  Megerősítette, a magyar katonák legjobb tudásuk szerint teljesítették az esküjükben foglaltakat. Reményét fejezte ki, hogy mindig lesznek olya- nok, akiknek az emlékezés fontos. Bár a haláluk értelmetlennek tűnhet

  az utódok számára, de a ma élők sza- badsága fakadt a vérükből.

  Bodogán László görög-katolikus esperes-parókus Eszter könyvéből hirdette az igét, megerősítve, hogy minden embernek meg kell vívnia a maga harcát, s az Isten képes meghall- gatni a hozzá szóló könyörgést.

  Az emlékezés virágainak elhelyezé- se után a takarodó hangjai csendültek fel. A megemlékezést követően az ér- deklődők rendhagyó történelem óra keretében ismerkedhettek a korhű fegyverekkel és a katonák által viselt egykori ruházatokkal a Bocskai-iskola tornatermében.

  Gargya Imre

 • XXX. ÉVFOLYAM 3. SZÁMVÁROSI HETILAP HAJDÚBÖSZÖRMÉNY2

  A hét arca Papp-Für János A „Hajdúböszörmény Művé-

  szetéért” -díjat vehette át ta- valy szeptember 13-án, a Város Napja alkalmából a Bocskai-téri református templomban rende- zett ünnepi képviselő-testületi ülésen.

  Papp-Für János irodalmi pályája a kétezres évek elején kezdődött. Jelentősebb publikációi ekkortól datálódnak. Az irodalomhoz való kötődése azonban már jóval koráb- bi keletű. Munkásságának kezdeti időszakában személyes élményeit dolgozta fel, írásainak, költeménye- inek jelentős részében ez dominált. Irodalmi tevékenységének, ismert- ségének legfontosabb mérföldköve volt, amikor a kétezres évek elején rendszeres publikációival jelentke- zett. Írásai jelentek meg a Magyar Napló, Hitel, Élet és Irodalom, Vi- gília, Műút, Bárka, Prae, Eső, Agria, Helikon, Apokrif, Látó, Nézőpont, Hévíz, Tiszatáj, Parnasszus, Szé- kelyföld, Pannon Tükör, Irodalmi Jelen, Spanyolnátha, KULTer.hu hasábjain. Papp-Für Jánosnak ed- dig hét kötete jelent meg, szellemi értéküket növeli, hogy az ajánlók között bábáskodott többek között Csiha László, Székelyhídi Ágoston,

  Bíró Gergely, Ködöböcz Gábor, Jókai Anna, Marno János és Áfra János. „Akik gyerekek maradnak” című könyvével és oktatási segéd- anyagával az elmúlt három eszten- dőben komoly elismerésre tett szert országos szinten is. Rendhagyó irodalomórákon osztotta meg gon- dolatait gyerekekkel és felnőttekkel egyaránt. Az irodalmi munkája mel- lett fontosnak tartja, hogy a szű- kebb és tágabb közéletben is szere- pet vállaljon. Egy évtizede irányítja elnökként a Kertész László Hajdú- sági Irodalmi Kört. Szociális érzé-

  kenységét bizonyítja, hogy az író- kat, költőket, egy nemes célt maga elé tűzve próbálja megszólítani, az „Írók a szegény sorsú gyermekekért” nevű közösségi oldalon. A kezdemé- nyezés lényege, hogy egy-egy kéz- iratra licitálhatnak az érdeklődők, s a befolyt összeget jótékony célra használják fel a szervezők. Többek között így segítettek már a zeneis- kola hangszertárának bővítésében. Papp- Für János és az általa vezetett szervezet munkájának egyfajta elis- merése, hogy az Írószövetség tagjá- vá választotta. Hajdúböszörmény

  jó hírét viszi tovább már évek óta a Hajdúböszörményi Nemzetközi Író- tábor. Tagjai között volt a hazai iro- dalmi élet több jeles alakja mellett, a határainkon túli magyar irodalom prominens képviselője is. A min- dennapjaihoz az irodalmon túl hoz- zátartozik a zene is. Szép emlékeket őriz még abból az időből, amikor a Bar-talk zenekar működött. Ma a Másik oldal zenekar gitáros-éne- kese, a formáció alapító tagjaként népszerűsíti az irodalmat. Megtisz- teltetés számára, hogy a nagy múltú Partiumi Írótábor kurátora, a Tokaji Írótábor Egyesület titkára. Munkás- ságát számos elismeréssel díjazták, ő azonban kettőre a legbüszkébb az önkormányzat díja mellett. A Bella István-díj személyesen őt illette, a Kertész László Hajdúsági Irodalmi Kört pedig a megyei önkormányzat jutalmazta meg az elmúlt évben, az Év Civil Szervezete-díjjal. Úgy véli, hogy a helyi díj mindig kicsit fon- tosabb a többinél, hiszen elismerést és bizalmat tükröz azoktól, akik számára fontos. Igyekszik a jövőben is rászolgálni erre. Szabadidejét csa- ládjával tölti legszívesebben, akikkel kellemes perceket élnek meg együtt.

  Gargya Imre

  Különleges este Ütős elismerés A helyi különleges életutak

  bemutatása. Ez a célja annak a kezdeményezésnek, melyet a Szabadhajdú Közhasznú Non- profit Kft. indított útjára a Für- dőkerti Étteremben.

  Így első alkalommal egy vacsora- est keretében mutatkozott be Gel- lén Fuzsina borkereskedő és Oláh Zsigmond divattervező. Mindket- ten hajdúböszörményi születésű- ek, családjuk is a városban él. Ők a munkájuk miatt sokat utaznak, de szívesen térnek vissza szülőváros- ukban. Fruzsina az olasz hangulatú vacsora mellé ötféle borból álló kós- tolót állított össze. A borok bemuta- tása közben beszélt munkájáról. Ér- dekes, hogyan választ magának egy fiatal hölgy ilyen hivatást. De ahogy elmondta, kihívást látott benne. Ez vezette az élelmiszeripari egyetem- re is. Az este során beszélgettünk hosszútávú terveiről is. Nem zárja ki, hazatér majd Böszörménybe, ha kellő ismeretet szerzett. Talán saját szőlőbirtokot is gondoz majd szülő- városában.

  Az este másik vendége Oláh Zsig- mond divattervező volt, aki a Zigi

  Brand márka tulajdonosa. Olyan ismert embereknek tervezett ruhát, mint Rúzsa Magdi, Jakupcsek Gab- riella vagy Balsai Móni. Legújabb

  kollekciójának darabjait is elhozta, melyek közül lehetőség volt, hogy az érdeklődők saját részükre válasz- szanak. A különleges anyagokkal és letisztult, elegáns szabással dolgo- zó Zsigmond elmondta, most leg- inkább estélyi és esküvői ruhákat tervez. A mintadarabokat egy mé- retben készíti el, melynek alapján az érdeklődőkre igazítja a fazont,

  külön személyre szólóan. A különle- ges vacsora kötetlen beszélgetéssel folytatódott. A helyiek ne csak ol- vassanak valakiről, hanem szemé-

  lyesen is megismerkedhessenek ve- lük. Az első alkalom után épp ezért tervez folytatást a Szabadhajdú a Fürdőkerti Étteremben, ahol kü- lönleges ételekkel, professzionális kiszolgálással adnak különleges ke- retet az emberi és helyi kapcsolatok építéséhez.

  Szarvas-Szabó Kata

  Debr