Click here to load reader

ĐỘNG LỰC HỌC

  • View
    1.460

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of ĐỘNG LỰC HỌC

TRNG I HC K THUT CNG NGHIP KHOA KHOA HC C BN B MN C HC

BI GING PHT CHO SINH VIN (LU HNH NI B) Theo chng trnh 150TC s dng cho nm hc 2009 2010

2S tn ch: 2

Thi Nguyn, nm 2009

-1-

: -

BI GING PHT CHO SINH VIN (LU HNH NI B) Theo chng trnh 150TC s dng cho nm hc 2009 2010

2S tn ch: 2

Thi Nguyn, ngy 10 thng 12 nm 2009

Trng b mn (K v ghi r h tn)

Trng khoa Khoa hc c bn (K v ghi r h tn)

ThS. Nguyn Th Hoa

TS. Nguyn Vn Tun

-2-

MC LC CNG CHI TIT HC PHN C HC L THUYT 2 ................................... - 5 M U .................................................................................................................... - 10 Chng I. .................................................................................................................... - 12 Cc khi nim c bn. H tin ng lc hc ........................................................... - 12 1. CC KHI NIM C BN ............................................................................. - 12 1.M hnh cc vt th chuyn ng...................................................................... - 12 2.H quy chiu qun tnh. .................................................................................... - 13 3.Khi nim c bn v lc ................................................................................... - 13 2. H TIN NG LC HC ....................................................................... - 13 1.H tin ng lc hc .................................................................................... - 13 2.C h khng t do ............................................................................................ - 15 3.Tin gii phng lin kt ............................................................................... - 15 Chng II. .................................................................................................................. - 16 Phng trnh vi phn chuyn ng ca cht im ........................................................ - 16 v c h ...................................................................................................................... - 16 1. PHNG TRNH VI PHN CHUYN NG CA CHT IM ................ - 16 1.Phng trnh vi phn chuyn ng ca cht im. ............................................ - 16 2.Cc bi ton ng lc hc cht im................................................................. - 18 3.Phng trnh vi phn chuyn ng ca cht im trong h quy chiu khng qun tnh. ..................................................................................................................... - 24 2. PHNG TRNH VI PHN CHUYN NG CA C H .......................... - 29 1. Phn loi cc lc tc dng ln c h. ............................................................... - 29 2. H phng trnh vi phn chuyn ng ca c h. ............................................. - 30 Chng III .................................................................................................................. - 32 Phng php almbe ................................................................................................ - 32 1. NGUYN L ALEMBERT .......................................................................... - 33 1. Lc qun tnh. ................................................................................................. - 33 2. Nguyn l a lam be i vi cht im ........................................................... - 33 3 Nguyn l a lam be i vi c h. .................................................................. - 33 2. CC C TRNG HNH HC KHI LNG CA VT RN .................. - 36 1. Khi tm ca c h .......................................................................................... - 36 2.M men qun tnh ca vt rn. .......................................................................... - 37 3. THU GN H LC QUN TNH ................................................................... - 43 TRONG MT VI CHUYN NG CA VT RN ......................................... - 43 1. Vect chnh ca h lc qun tnh. .................................................................... - 43 2. M men chnh ca cc lc qun tnh trong mt vi chuyn ng ca vt rn.... - 44 3. Phn lc trc ca cc vt quay xung quanh mt trc c nh. ........................ - 49 4. CC NH L NG LNG V MMEN NG LNG...................... - 52 1. nh l chuyn ng khi tm ......................................................................... - 52 2. nh l ng lng ......................................................................................... - 52 3. nh l mmen ng lng ............................................................................. - 55 Chng IV .................................................................................................................. - 58 Phng php Lagrange ............................................................................................... - 58 1. CC KHI NIM C BN ............................................................................ - 59 1. C h khng t do. Lin kt v phn loi lin kt. ........................................... - 59 2. Di chuyn kh d v s bc t do ca c h. ..................................................... - 62 3. To suy rng ca c h. .............................................................................. - 64 4. Lc suy rng. .................................................................................................. - 65 5. Lin kt l tng ............................................................................................. - 71 2. NGUYN L DALEMBERT - LAGRANGE ................................................. - 72 1.Nguyn l DAlembert - Lagrange. .................................................................. - 72 -3-

2.nh l ng nng. ........................................................................................... - 74 3. NGUYN L DI CHUYN KH D .............................................................. - 82 1.V tr cn bng ca c h. ................................................................................. - 83 2.Nguyn l di chuyn kh d .............................................................................. - 83 3.Cc v d .......................................................................................................... - 83 4. PHNG TRNH LAGRANGE LOI HAI ..................................................... - 86 1. Thit lp phng trnh Lagrange loi hai. ........................................................ - 86 2. Biu thc ca ng nng trong cc to suy rng.......................................... - 88 3. Phng trnh Lagrange loi hai trong trng hp lc c th. ........................... - 89 4. Cc tch phn chuyn ng. ............................................................................. - 95 Chng V ................................................................................................................... - 99 Va chm...................................................................................................................... - 99 1. T BI TON VA CHM............................................................................ - 99 1. Hin tng va chm ........................................................................................ - 99 2. Cc c im ca qu trnh va chm .............................................................. - 100 2. P DNG CC NH L TNG QUT VO L THUYT ...................... - 104 VA CHM ........................................................................................................... - 104 1. nh l ng lng ca h khi va chm ......................................................... - 104 2.nh l mmen ng lng ca h khi va chm ............................................. - 105 3. VA CHM THNG XUYN TM CA HAI VT...................................... - 106 1.Va chm thng xuyn tm ca hai vt ............................................................. - 106 2.nh l Cacsno cho hai vt va chm thng xuyn tm..................................... - 107 4. TC DNG LC VA CHM VO VT QUAY QUANH MT TRC C NH V CHUYN NG SONG PHNG ................................................................. - 109 1. Tc dng lc va chm vo vt quay quanh trc c nh. ................................ - 109 2. Tc dng lc va chm vo vt chuyn ng song phng ................................ - 109 3. V d ............................................................................................................. - 110 5. TM VA CHM CA VT QUAY .............................................................. - 115 1. Xc nh xung lc va chm ti trc quay ....................................................... - 115 2. Tm va chm ca vt quay ............................................................................ - 116 -

-4-

CNG CHI TIT HC PHN C HC L THUYT 2(Hc phn bt buc) 1. Tn hc phn: C HC L THUYT 2 M s: 2. S tn ch: 2 3. Trnh cho sinh vin: Nm th hai 4. Phn b thi gian: - Ln lp l thuyt: - Tho lun: - Hng dn bi tp ln: Khng - Khc: Khng 5. Cc hc phn hc trc: Ton cao cp 1 & 2, Vt l i cng 1& 2 6. Hc phn thay th hoc tng ng: Khng 7. Mc tiu hc phn: Lm cho sinh vin nm vng cc nh lut cn bng v chuyn ng ca vt rn chu lc, cc c trng ng lc hc ca cc m hnh im v vt rn chuyn ng. Bit cch p dng cc kin thc tnh ton cc bi ton cn bng cng nh cc bi ton ng lc hc im v vt rn. Cc kin thc c trang b l c s cho hu ht cc lnh vc cng ngh, k thut cng nghip. 8. M t vn tt ni dung ca hc phn. Hc phn trnh by cc c trng ng lc hc ca cc m hnh im v vt rn chuyn ng. Kho st chuyn ng ca im v vt rn di tc dng ca lc bng phng php DAlembert v phng php Lagrange. Nghin cu bi ton va chm trong k thut . 9. Nhim v ca sinh vin 9.1. Tham d cc bi ging trn lp 80% tng s thi lng ca hc phn; 9.2. Thi gian t hc thc hin theo t l: mi tit trn lp phi c ti thiu 3 gi t hc bao gm: Cng c bi hc- lm bi tp, chun b cc ti liu cho cc bui tho lun v c trc ti liu ca bi ging ln sau. Cc sinh vin cn xut cc bi tp kh ngh gio vin b tr thi gian gii p. Cc sinh vin phi hon thnh tt c cc bi tp (bt buc) gio vin yu cu ra v bi tp v cn xut trnh v bi tp khi gio vin yu cu 9.3. Tham d tho lun v tt c cc bi kim tra thng xu

Search related