of 29 /29
Dolžnost lojalnega sodelovanja (nacionalnih sodišč) kot splošno načelo prava EU Matej Accetto Pravna fakulteta v Ljubljani, 5. 6. 2009

Dolžnost lojalnega sodelovanja (nacionalnih sodišč) kot splošno načelo prava EU

 • Author
  daw

 • View
  45

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dolžnost lojalnega sodelovanja (nacionalnih sodišč) kot splošno načelo prava EU. Matej Accetto Pravna fakulteta v Ljubljani, 5. 6. 2009. Sodni nadzor v pravnem redu EU. Odlike postopka po 226. členu. Komisija ima moč, da sproži postopek zoper državo članico. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Dolžnost lojalnega sodelovanja (nacionalnih sodišč) kot splošno načelo prava EU

 • Dolnost lojalnega sodelovanja (nacionalnih sodi) kot splono naelo prava EUMatej AccettoPravna fakulteta v Ljubljani, 5. 6. 2009

 • Sodni nadzor v pravnem redu EU

  Nadzor nad ukrepi drav lanicNadzor nad ukrepi institucij UnijeNeposredni postopek pred SES226. len (Komisija)227. len (druga D)228. len (neizvritev)230. len (neposredna toba upravienih vlagateljev)232. len (opustitev)Postopek, ki vkljuuje dravna sodia in SES234.(a) len234.(b) len

 • Odlike postopka po 226. lenuKomisija ima mo, da sproi postopek zoper dravo lanico.Pristojnost Sodia ES je obvezna in izkljuna.

 • Slabosti postopka po 226. lenuObveenost o kritvah.Majhnost Komisije preganja zgolj najveje kritve.Vpliv politike na odloitve o sproitvi postopka.Ogroena pravna varnost za posameznika uinek sodb za vnaprej, ne za nazaj.Izvrljivost sodb Sodia mo prisile.

 • Odpravljanje slabosti 226. lenaSlabosti 226. lenaObveenost o kritvah.Majhnost Komisije preganja zgolj najveje kritve.Vpliv politike na odloitve o sproitvi postopka.Ogroena pravinost za posameznika uinek sodb za vnaprej, ne za nazaj.Izvrljivost sodb Sodia.Odlike 234. lena:Nadzor posameznikov.Dravna sodia in dravni pravniki.Ni politinih pomislekov zasebnih strank.Posameznikove pravice so zaitene, sodno varstvo njegovih pravic.Avtoriteta domaih sodi.

 • Slabosti 234. lenaSlabosti 234. lenaVpraanje, ali ima posameznik dostop do sodnega varstva stroki, usposobljenost odvetnikov, vpraanje procesne legitimacije.Dravna sodia morajo biti pripravljena sodelovati.Odlike 226. lena:Komisija ima mo, da sproi postopek zoper dravo lanico.

  Pristojnost Sodia ES je obvezna in izkljuna.

 • Sodni nadzor v pravnem redu EU: sodelovanje SES in dravnih sodi234. lenSodie je pristojno za predhodno odloanje o vpraanjih glede:a) razlage te pogodbe;b) veljavnosti in razlage aktov institucij Skupnosti in ECB;c) razlage statutov organov, ustanovljenih z aktom Sveta, kolikor je v teh statutih to predvideno.Kadar se takno vpraanje postavi kateremukoli sodiu drave lanice in e to sodie meni, da je treba glede vpraanja sprejeti odloitev, ki mu bo omogoila izrei sodbo, lahko to vpraanje predloi v odloanje Sodiu.Kadar je takno vpraanje postavljeno v postopku, ki tee pred sodiem drave lanice, zoper odloitev katerega po nacionalnem pravu ni pravnega sredstva, je to sodie dolno predloiti zadevo Sodiu.

 • Sporne znailnosti postopka 234. lenaSES uradno posvetovalno telo, ne pritobeno sodie; a v resnici pogosto odloi v zadevi.Kdo lahko naslovi vpraanja v predhodno odloanje? Nacionalna sodia (courts or tribunals), kar Sodie tolmai zelo iroko e le gre za organ, ki s prisilno mojo presoja pravna vpraanja in razsoja v sporih.Obseg pristojnosti: formalno po besedilu lena razlaga PES in razlaga ter veljavnost aktov institucij, dejansko veliko ire.Kdaj dravno sodie mora nasloviti vpraanje na Sodie ES? Po besedilu lena, kadar se vpraanje postavi pred sodiem zadnje stopnje, v praksi dosti bolj zapleteno

 • Od teorije k praksi teavna vpraanja sodne stvarnosti v D (1)Ali je odgovor na vpraanje prava Skupnosti potreben za oblikovanje sodbe?Odloba US RS U-I-386/06-32:1. [] Pobudnik [ z]atrjuje tudi neskladje s 16. lenom Direktive Sveta 92/43/EGS []17. Ker je Ustavno sodie ugotovilo neskladje ZON z MKDIOZ in Ustavo ter zato razveljavilo Uredbo/05 ter Pravilnik, drugih oitkov pobudnika ni presojalo

 • Od teorije k praksi teavna vpraanja sodne stvarnosti v D (2a)Kdaj je odgovor na vpraanje prava Skupnosti nedvoumen (doctrina acte clair)?283/81 CILFIT:16. Nazadnje, pravilna uporaba prava Skupnosti je lahko tako oitna, da ne dopua nobenega prostora za kakren koli upravien dvom o nainu reevanja postavljenega vpraanja. Preden sklepamo, da gre za tak primer, mora biti nacionalno sodie prepriano, da je zadeva enako oitna tudi za sodia drugih drav lanic in za Sodie. Samo e so izpolnjeni vsi ti pogoji, lahko nacionalno sodie opusti predloitev tega vpraanja Sodiu in ga rei v okviru lastne odgovornosti.

 • Od teorije k praksi teavna vpraanja sodne stvarnosti v D (2b)Kdaj je odgovor na vpraanje prava Skupnosti nedvoumen (doctrina acte clair)?Sodba VS RS I Up 365/2007:[] V zvezi s prostim pretokom kapitala se je zato razvila razmeroma obsena sodna praksa Sodia Evropskih skupnosti (SES). Ker so bile po presoji Vrhovnega sodia dolobe PES glede prostega pretoka kapitala e dovolj razjasnjene z dosedanjo sodno prakso SES, Vrhovno sodie RS te zadeve SES ni predloilo v predhodno odloitev. []

 • Od teorije k praksi teavna vpraanja sodne stvarnosti v D (3)Kdo lahko ugotovi neveljavnost zakonodajnega akta Skupnosti?314/85 Foto-Frost:17. Ker len 173 daje Sodiu izkljuno pristojnost za razveljavitev akta institucije Skupnosti, se zaradi skladnosti sistema zahteva, da je tudi v primeru, e se akt Skupnosti izpodbija pred nacionalnim sodiem, za razveljavitev akta pristojno Sodie.

 • Pripad novih zadev (SES)

  Grafikon1

  19534195319534

  1954101954195410

  19559195519559

  1956111956195611

  1957191957195719

  1958431958195843

  1959471959195947

  1960231960196023

  1251961196126

  5301962196235

  69919631963105

  6491964196455

  7551965196562

  2301966196631

  23141967196737

  9241968196833

  17601969196977

  32471970197079

  37591971197196

  40421972197282

  6113119731973192

  396319741974102

  696219751975131

  755219761976127

  847419771977158

  12314719781978270

  10610719791979213

  9918019801980279

  10821419811981322

  12921719821982346

  9819919831983297

  12918319841984312

  13929419851985433

  9123819861986329

  14425119871987395

  17919319881988372

  13924419891989383

  141221166384

  186140143343

  162251252440

  204265174490

  2031251310351

  251109487415

  256132287423

  239169352445

  264147704485

  255214722543

  224197793503

  237187791504

  216204507477

  210277696561

  249219585531

  221179677474

  Predhodno odloanje

  Neposredne tobe

  Pritobe

  Posebni postopki

  Skupno

  Sheet1

  19531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005

  Predhodno odloanje156672239173237406139697584123106991081299812913991144179139141186162204203251256239264255224237216210249221

  Neposredne tobe4109111943472325309949553014246047594213163625274147107180214217199183294238251193244221140251265125109132169147214197187204277219179

  Pritobe16142517134828357072797950695867

  Posebni postopki63241077242317657

  Skupno410911194347232635105556231373377799682192102131127158270213279322346297312433329395372383384343440490351415423445485543503504477561531474

 • Dolina postopkov (SES)

 • Trajanje postopka predhodnega odloanja - ilustracija

 • Pogostost predhodnih napotil na SES

 • Pogostost predhodnih napotil na SESZdrueno kraljestvo: tradicionalno ni poznalo sodne presoje veljavnosti zakonodaje, nato zelo suverena uporaba doktrine acte clair.Danska: tesna vezanost sodnikov na pravosodno ministrstvo, tesna vez prek Sodnega odbora, ki veinoma odsvetuje napotilo na SES, tudi doktrina acte clair.Zakaj razlike? Vezanost na ezmejno trgovanje ali obliko demokratine ureditve?

 • Dolnost lojalnega sodelovanjaPogodbeni temelj len 10(1) PES:

  Drave lanice sprejemajo vse ustrezne ukrepe, splone ali posebne, da bi zagotovile izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe ali so posledica ukrepov institucij Skupnosti. Tako olajujejo izpolnjevanje nalog Skupnosti.

  Razmah s sodno prakso Sodia ES

 • Dolnost lojalnega sodelovanjaPraktine posledice dolnosti lojalnega sodelovanja:10. len PES nacionalnim sodiem nalaga dolnost, a s tem tudi pravno mo.Naela uinkovitosti, uinkovitega sodnega varstva in nacionalne procesne avtonomije:e ni ustreznih postopkov po pravu Skupnosti, se uporabljajo nac. postopki v skladu z naelom enakovrednosti, e ne krijo naela uinkovitosti.

 • Dolnost lojalnega sodelovanjaVrsta konkretnih dolnosti za nac. sodia:dolnost neuporabe neskladnega nac. pravila, ki bi poseglo v uporabo prava Skupnosti (106/77 Simmenthal)dolnost uporabe ali celo iznajdbe pristojnosti za zagotovitev sodnega varstva (C-213/89 Factortame)dolnost uporabe prava EU ex offo (C-312/93 Peterbroek)dolnost prisoditve odkodnine za kritve D (C-6 in 9/90 Francovich)dolnost skladne razlage nac. prava s pravom EU (14/83 Von Colson in C-106/89 Marleasing)

 • Dolnost skladne razlage domaega pravaRazvoj:14/83 Von Colson: razlaga nacionalnega predpisa v skladu z (nejasno in pogojno) direktivoC-106/89 Marleasing: dolnost se razteza na vso nac. zakonodajo; treba jo je razlagati skladno, kolikor je to mogoe; horizontalen posreden uinek322/88 Grimaldi in C-165/91 Van Munster: zahteva se nanaa na vso zakonodajo ES (tudi priporoila)C-105/03 Pupino: raziritev dolnosti skladne razlage na 3. steber EU in okvirne sklepeC-212/04 Adeneler: razlaga v skladu z namenom direktive potrebna tudi pred potekom roka za prenos

 • Dolnost skladne razlage domaega pravaOmejitve:80/86 Kolpinghuis Nijmegen: dolnost skladne razlage ne sme kriti splonih pravnih nael (zlasti pravne varnosti in prepovedi retroaktivnosti)C-334/92 Wagner Miret: dolnost skladne razlage ne more zahtevati razlage contra legem14/86 Pretore di Salo: ne sme pripeljati do poslabanja kazenske odgovornosti posameznikaC-168/95 Arcaro: razlaga nepresene direktive ne sme poslabati kazenske ogovornosti posameznika oziroma mu nalagati dodatnih obveznosti

 • Dolnost skladne razlage domaega pravaOdloba US RS Up-2012/08-20:9. len 10 [PES] doloa splono obveznost drav, da spotujejo pravo Evropske skupnosti in zagotavljajo njegovo izvajanje v skladu z naelom lojalnosti Skupnosti [ Zaradi pravnega uinka direktive] morajo sodia od trenutka njene veljavnosti, ne glede na to, ali je rok za implementacijo e potekel ali ne, ko razlagajo nacionalno pravno normo, to razlagati, kolikor je to mogoe v skladu z namenom in besedilom direktive, zato da bi lahko direktiva dosegla eleni cilj. Nacionalne predpise je treba [] razlagati v skladu z namenom, ki ga doloa pravo Evropske skupnosti (t.i. naelo lojalne razlage). []

 • Sodno varstvo med dravnim sodiem in Sodiem ES

  Dejanski primer:Crehan v. Inntrepreneur in drugi

 • Dramatis personae in ozadjePodjetje Inntrepreneur, ki je v zaetku 90ih imelo v lasti ve gostiln in pivnic ter jih oddajalo v najem.Podjetje Courage, ki je imelo leta 1990 19% trni dele pri prodaji piva in s podjetjem Inntrepreneur sklenilo dogovor, da bodo najemniki pivnic slednjega morali kupovati pivo zgolj od podjetja Courage po vnaprej dogovorjenih cenah.Zakonca Crehan, ki sta po loterijskem zadetku eninega brata leta 1991 s podjetjem Inntrepreneur sklenila 20-letno pogodbo za najem dveh pivnic, The Phoenix in The Cock Inn. Ker sta bila zakonca Crehan vezana na fiksne cene piva, nista mogla tekmovati s sosednjimi pivnicami, ki so lahko pivo kupovale po akcijsko znianih cenah, zato sta morala leta 1993 z veliko finanno izgubo opustiti vodenje obeh pivnic.

 • Prva faza - KomisijaOitna spornost vezanega najema pivnice z obvezo kupovanja piva z vidika 81. lena PES.Sodie ES je razsojalo o podobni ureditvi v Nemiji (C-234/89 Delimitis), kjer je izreklo, da je taken dogovor protikonkurenen, e (1) je novim ponudnikom oteen dostop na trg in e (2) konkretni dogovor pomembno prispeva k zaprtju trga.Komisija je odloala o podobnih dogovorih na anglekem trgu (Bass, Whitbread) in v odlobah, naslovljenih nanje, ugotovila, da je angleki trg oskrbe pivnic s pivom zaprt in da so dogovori v nasprotju s konkurennim pravom ES.Ko je Komisija presojala, ali bi enako storila tudi v primeru Inntrepreneurja ali pa bi prejel posamino izjemo, jo je ta obvestil o novi, ohlapneji razliici dogovorov, zato je ustavila prvotni postopek in podelila izjemo za novo shemo.

 • Druga faza Sodie ESLeta 1993 Courage toi Crehanova na plailo zaostalega dolga iz naslova najema pivnice. Crehanova v nasprotni tobi zahtevata odkodnino od podjetja Courage, saj naj bi kodo utrpela zaradi dogovora v nasprotju s konkurennim pravom Skupnosti.Po anglekem pravu stranka protipravnega sporazuma ne more zahtevati odkodnine od druge stranke takega sporazuma, postavi pa se vpraanje, ali je takna odkodninska toba mona po pravu Skupnosti predhodno napotilo na Sodie ES.C-453/99 Courage v. Crehan: Sodie izree, da v pravu Skupnosti naeloma ni ovir za to, da bi ibkeja stranka protipravnega sporazuma lahko zahtevala povrnitev kode, ki jo je utrpela zaradi tega sporazuma.

 • Tretja faza Domaa angleka sodia brez SES2003 - prvostopenjsko sodie (sodnik Park):Ker ni bilo odloitve Komisije v tej zadevi, domae sodie ni dolno slediti sklepanju Komisije in mora samo presoditi, ali je bil angleki trg oskrbe pivnic zaprt za konkurenco; sodie v nasprotju s Komisijo pravi, da ne.2004 pritobeno sodie:Prvostopenjski sodnik bi moral slediti izvedenski oceni Komisije na podlagi njenih veletnih izkuenj in je ne skuati nadomestiti s svojo.2006 Lordska zbornica:Ker ni nobenega trdnega pravila Skupnosti, da bi dravno sodie moralo slediti odloitvam Komisije v drugih zadevah, je prvostopenjski sodnik lahko sam presodil okoliine in bil povsem v mejah svoje pristojnosti (in dolnosti), ko je izoblikoval svojo sodbo o tem, ali je bil trg oskrbovanja pivnic zaprt za konkurenco.

 • Razprava: Bi morala Lordska zbornica vpraanje nasloviti na SES?Moni argumenti za:- sporno vpraanje dometa obveznosti spotovanja odloitev Komisije, 10. len PES;- naj potemtakem Sodie ES v lui ugotovitev domaega sodia o dejanskem stanju presodi o pravilnosti odloitve Komisije v zadevi Whitbread.

  Moni argumenti proti:- e ni jasne dolnosti, da dravno sodie sledi odloitvam Komisije v drugih zadevah, potem je ocena Komisije le eno dokazno sredstvo ve;- napotilo nesmiselno, ker bi SES moralo razsojati bodisi o drugih zadevah bodisi o dejanskem stanju, kar sodi v domeno dravnih sodi.

  ***************