Dolno›l…ski Zarz…d Melioracji i Urz…dze„ Wodnych

 • View
  38

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Dobre praktyki w utrzymaniu cieków naturalnych. 1. Definicja cieku naturalnego. 2. Definicja terminu „dobra praktyka”. 3. Definicja terminu „utrzymanie”. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Dolno›l…ski Zarz…d Melioracji i Urz…dze„ Wodnych

 • Dobre praktyki w utrzymaniu ciekw naturalnych1. Definicja cieku naturalnego.

  2. Definicja terminu dobra praktyka.3. Definicja terminu utrzymanie.4. Ocena istniejcego stanu urzdzenia cieku ( uregulowanego i cieku nieuregulowanego ).5. Inwentaryzacja dobrych i zych praktyk w kontekcie przyrodniczym i spoeczno gospodarczym, katalog dobrych praktyk.

 • 1. Definicja cieku naturalnego.Zgodnie z Art. 9.1 Prawo wodne, przez ciek naturalnyrozumie si rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wodypynce w sposb cigy lub okresowy, naturalnymi luburegulowanymi korytami.

 • 2. Definicja terminu dobra praktyka.a. Dobra praktykaSpoecznie akceptowana forma realizacji naoonychprzez prawo obowizkw dotyczcych utrzymania wd i budowli.b. Praktyka dobraA ekologB waciciel nieruchomoci przy rzece C hydrotechnik (A i B)c. Dobra praktyka?- katalog nowatorskich pomysw- katalog oglnie akceptowanej gospodarnoci w prawidowym utrzymaniu majtku i zasobw przyrody (dugi okres praktykowania)

 • 3. Utrzymanie3.1 Dobro publiczne:- rdldowe wody powierzchniowe, grunty wodne pod ciekami.- Budowle regulacyjne.3.2 Zasada gospodarnoci.- W stosunku do dobra Skarbu Pastwa. Zgodnie z Art. 22.1 Prawo wodne, utrzymywanie rdldowych wd powierzchniowych polega na zachowaniu lub odtworzeniu stanu ich dna lub brzegw oraz na konserwacji lub remoncie istniejcych budowli regulacyjnych w celu zapewnienia swobodnego spywu wd oraz lodw, a take waciwych warunkw korzystania z wody.

 • 3.3 Utrzymanie dla: ksztatowania zasobw wodnych (zapewnienie swobodnego odpywu wody i lodw),- ochrony przeciwpowodziowej,- polepszenie zdolnoci produkcyjnej gleby i uatwieniu jej uprawy,- utrzymanie staoci linii rozgraniczenia wasnoci.

 • 3.4 Utrzymanie ciekw nieuregulowanych.- zachowanie stanu staoci dna,- zachowanie stanu staoci brzegw,- odtwarzanie stanu dna, - odtwarzanie stanu brzegw, zachowanie istniejcego dobrego stanu biologicznych stosunkw w rodowisku wodnym i na terenach podmokych.Cele:

 • 3.5 Utrzymanie regulacji ciek uregulowany: zachowanie ustalonej prawnie i gospodarczo funkcji budowli regulacyjnej,- odtworzenie funkcji budowli regulacyjnej.Zaprzestanie utrzymania budowli regulacyjnych jest formrezygnacji z urzdzenia cieku i wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

 • wyrwa brzegowaciek nieuregulowany zabudowa wyrwykonieczna z uwagi na wasno dziaek

 • Zachowanie lub odtworzenie istniejcego dobrego stanu ekologicznego.

 • Obecnie standardem staje si podejmowanie dziaa waciwych w utrzymywaniu ciekw, ktre zachowuj dobry lub poprawiaj naruszony stan ekologiczny cieku. W wietle Ramowej Dyrektywy Wodnej i zgodniez obowizujcym Prawem wodnym, gospodarowanie wodami ma na celu ochron, popraw i zapobieganie dalszemu pogorszaniu si ekosystemw wodnych i ekosystemw od nich zalenych.Podsumowanie