Dolno›l…ska Gazeta Kolarska01/12

 • View
  219

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dolnośląska Gazeta Kolarska Wydawnictwo MTB Obiszów Team

Text of Dolno›l…ska Gazeta Kolarska01/12

 • Wacaw Skarul zapewniaMistrzostwa Polski w MTB za rok w Obiszowie

  Od dziecistwa interesowa si Pan kolarstwem. Uprawia Pan kolarstwo torowe. Co szczegl-nie utkwio Panu w pamici z tego okresu?

  Z tego okresu w sposb szczeglny zapa-mitaem dwie rzeczy. Jedna to, e dzi-ki kolarstwu miaem szans zobacze-

  nia kawaka Europy, ktra bya normalnie nieosigalna. Trzeba pamita, e mw-my o pocztku lat siedemdziesitych. Dru-ga rzecz, to twardo walki na polskich to-rach kolarskich. Niestety przez to, ule-gem kilku powanym kraksom, a jedna z nich spowodowaa przerwanie mojej, bar-dzo dobrze zapowiadajcej si kariery.

  Ze sportem nie rozsta si Pan rwnie wtedy, gdy trzeba byo wybiera uczelni. Dlaczego powici Pan swoj prac magistersk Ryszardowi Szurkow-skiemu?

  To by okres, gdy jedziem jako mody zawod-nik we Wrocawiu. Ryszard by ju wtedy bar-dzo utytuowanym kolarzem, mistrzem wia-ta i mistrzem olimpijskim. Miaem dostp do jego bada wydolnociowych, wic

  O planach zawodowych, marzeniach i tegorocznym sezonie. Z Wacawem Skarulem, prezesem Polskiego Zwizku Kolarskiego, rozmawia Mateusz Komperda.

  FELIETON TOMASZA JAROSKIEGO

  OD SOBTKI DO SOKKI

  TO ON JEST KRLEM OBISZOWA

  SOBTKA TRADYCYJNIE PRZYWITA KOLARZY

  TO BDZIE OSTATNI SPRAWDZIAN PRZED MISTRZOSTWAMI POLSKI

  www.mtbobiszow.pl www.gruwiz.pl

  GAZETADOLNOLSKA

  KOLARSKA01/2012

 • postanowiem wykorzysta to i jego bo-gat karier w swojej pracy magisterskiej.

  Mia Pan pniej okazj z nim pracowa. Czy by to dla Pana autorytet?

  Ryszard Szurkowski by niewtpliwie jed-nym z najwikszych polskich kolarzy. Na pewno chyl czoa przed jego osignicia-mi. W czasie naszej wsplnej pracy, bar-dzo wiele skorzystaem, uzyskaem od niego cenn wiedz i umiejtnoci. Z kolei, samo przygotowanie fizyczne, to ju moja dome-na. I tutaj Ryszard skorzysta ode mnie, po-niewa koczy moj specjalizacj i zdawa u mnie egzamin, tak jak kilkudziesiciu innych trenerw, ktrzy dzisiaj pracuj w Polsce.

  Bdc asystentem w kadrze Polski, a pniej pierwszym szkoleniowcem, osiga Pan wiele dobrych wynikw. Bez wtpienia najlepszym z nich byo zdobycie w 1989 roku mistrzostwa wiata przez Joachima Halupczoka. To bya dla Pana nagroda za cik prac?

  W momencie, kiedy ciki wypadek, o kt-rym wspominaem, przerwa mi karier spor-tow, to powiciem si cakowicie pracy na uczelni. Postanowiem, e zostan trenerem kadry i dochowam si mistrza wiata. I to mi si udao. Jestem z tego bardzo dumny.

  Sukces odbi si szerokim echem. Zosta Pan wyrniony przez Przegld Sportowy jako trener roku. Czu si Pan najlepszym szkoleniowcem w kraju?

  Trenerem roku mona zosta tylko raz w ka-rierze. Dostpiem tego zaszczytu i byo to olbrzymie wyrnienie. Niewtpliwie bar-dzo wan rzecz dla mnie by fakt, e w tym okresie miaem okazj wsppracowa w zespoach interdyscyplinarnych z wieloma znakomitymi polskimi trenerami, na przykad z Andrzejem Strejlauem i wsplnie dysku-towa o rozwoju sportowym zawodnikw z rnych dyscyplin. To byo bardzo cenne.

  Teraz piastuje Pan najwaniejsze stanowisko w Polskim Zwizku Kolarstwa. Czy towarzysz temu te same emocje, co wtedy w pracy trenerskiej?

  Do mojej dzisiejszej funkcji podchodz z per-spektywy menederskiej. Traktuje to jako z jednej strony jako wyzwanie, a z drugiej jako projekt, ktry trzeba zrealizowa. Ten projekt to, uratowanie Polskiego Zwizku Kolarskie-go przed rozwizaniem i dokadam wszelkich si i stara, eby si to udao. Emocje, kiedy polscy zawodnicy sigaj po sukcesy s nie-

  wtpliwe, ale w codziennej pracy dla zwiz-ku raczej najwaniejsza jest chodna ocena.

  Za spraw prestiowych wyci-gw Tour de Pologne, kolarstwo w Polsce cieszy si coraz wikszym zainteresowa-niem i popularnoci. Ale nie zawsze to ono bezporednio przyciga modych ludzi do tej dyscypliny. Czy kolarstwo o zasigu lokalnym peni wan rol?

  Tour de Pologne stao si sztandarow im-prez kolarsk w Polsce. Ma ogldalno li-czc miliony widzw. Jest na pewno bar-dzo wanym i cennym elementem promo-cji dyscypliny w Polsce. Natomiast impre-zy lokalne, jak te organizowane przez Gmi-n Grbocice i inne mniejsze miejscowoci w Polsce, kiedy startuj w nich rne poko-lenia i cae rodziny, stanowi podstaw roz-woju kolarstwa, bo nie bd daleko szuka. Wystarczy powiedzie, e Maja Woszczow-ska w pierwszym swoim wycigu wystarto-waa w takiej wanie lokalnej rywalizacji.

  Czy to prawda, e w przyszym roku mistrzostwa Polski w Marato-nach MTB, odbd si wanie w Obiszowie?

  Tak, jak najbardziej potwierdzam t informa-cje. Chcielibymy, aby te mistrzostwa odbyy si w Obiszowie. Co do szczegw, jeszcze wszystko jest do omwienia. Wydaje mi si, e Maraton MTB Obiszw ju w tej chwili po-kaza, e te wycigi dla rodowiska lokalne-go s atrakcyjn i potrzebna imprez, wic jak najbardziej bd za tym, eby te najwa-niejsze zawody odbyy si wanie w Obiszo-wie. Musz powiedzie te, e to z mojej ini-cjatywy wycig ze startem w Grodowcu, po-wicony Grundmanowi, mojemu byemu trenerowi, znalaz si w kolarskiej Pro Lidze.

  Jaki bdzie zbliajcy si sezon kolarski w Polsce?

  Spodziewam si niezwykle interesuj-cej walki zarwno na szosie, jak i MTB, poniewa mamy zarejestrowane czte-ry druyny zawodowe. Oznacza to, e b-dzie wiksza liczba dobrze przygotowa-nych zawodnikw, co prowadzi do jedne-go, czyli do wyszego poziomu rywalizacji.

  Dzikuj za rozmow

  www.mtbobiszow.pl www.gruwiz.pl

  Przed nami kolejny numer gazety kolarskiej, ktra - mamy nadziej odtd na stae towarzyszy bdzie najwaniej-szym imprezom rozgrywanym na Dolnym lsku.

  W obecnym numerze, przygoto-wanym na rozpoczcie sezonu, nie mogo zabrakn rozmw z ludmi, ktrzy decyduj o losach kolarstwa. Std eksklu-zywne wywiady z Wacawem Skarulem, prezesem Polskiego Zwizku Kolarskiego, oraz Bog-danem Rzepk, kierujcym naszym regionalnym oddziaem Zwizku. Z okazji rozpoczcia sezonu na Dolnym lsku zamieszczamy rwnie, sowo Marszaka Wojewdztwa Rafaa Jurkowlaca, znanego mionika kolarstwa czynnie uprawiajce-go t dyscyplin sportu.

  To On jest krlem Obiszowa, czyli wywiad z wielokrotnym zwycizc MTB Obiszw, Rafa-em Hebiszem, oraz artykuy: To bdzie ostatni sprawdzian przed mistrzostwami Polski i Lato z Kolarstwem - stanowi zapowiedzi imprez kolarskich organizowanych przez nas w tym roku. Na ssiedniej stronie na zawody zaprasza, wjt Gminy Grbocice Roman Jaboski, gospodarz gminy, ktra poprzez swoje przedsi-wzicia aspiruje do miana kolarskiej stolicy Zagbia Miedziowego.

  Jzef Maciej Zajczkowski - to jemu w najwikszym stopniu zawdziczamy ocalenie od zapomnienia wydarze i ludzi

  tworzcych polsk histori kolarstwa na Dolnym lsku. Pragn mu serdecznie podzi-kowa za podzielenie si wiedz i pomoc w uzyskaniu materiaw, ktre posuyy do napisania artykuu Pierwsze lata polskiego kolarstwa na Dolnym lsku. Na koniec - felieton Tomasza Jaroskiego, co komentujemy jednym zdaniem: czym wisien-ka dla tortu, tym felieton Jaroskiego dla gazety kolarskiej.

  Sezon kolarski 2012 utrudniony z powodu odmienianego przez wszystkie przypadki EURO 2012. Skala zamieszania zwizanego z t imprez moe odrobin mieszy. Zwaywszy, e jako fani kolarstwa przeywamy EURO co roku przynajmniej trzykrotnie: Vuelta, Giro i Wielka Ptla. A oglda wycigw World Tour bez komentarzy Tomasza Jaroskiego - po prostu si nie da

  Artur Chodor Redaktor Naczelny

  Przewodniczcy: Roman Jaboski / Redaktor naczelny: Artur Chodor / Redaktorzy prowadzcy: Antoni Bok, Jurek Bk, Mateusz Komperda / Wsppraca: Tomasz Jaroski / Konsultacje: Bolesaw Bad, Sawomir Marczewski, Waldemar Szolc, Jzef Maciej Zajczkowski, Wacaw Zgoda / Skad: Piotr Krzemiski / fotografie: Piotr Krzemiski, Pawe Urbaniak

  KOMITET REDAKCYJNY:

  Od redakcji

 • Szanowni Pastwo,

  1 kwietnia XXI Midzynarodowy Wycig Ko-larski laski Mnich oficjalnie zainaugu-ruje zmagania kolarskie w BG Pro-Lidze w 2012 roku.

  Od wielu lat z du uwag przygldam si imprezom rowerowym organizowanym w Polsce i na Dolnym lsku. Wielokrot-nie w nich uczestniczyem, ledziem i do-pingowaem uczestnikw. laski Mnich w Sobtce to impreza o ponad dwudziesto-letniej historii, a w tym roku po raz kolejny inauguruje sezon kolarski na Dolnym l-sku. Jestem pewny, e zmagania przyci-gn setki zawodnikw i kibicw z caej Pol-ski, a impreza bdzie okazj do popularyza-cji wycigw rowerowych i aktywnego spo-sobu spdzania wolnego czasu.

  Wycig laski Mnich inauguruje sezon, ktry mam nadziej bdzie bardzo udany dla dolnolskiego kolarstwa. Tra-sa tegorocznej edycji Tour de Pologne prze-biegnie nie tylko przez znane wszystkim kibicom Orlinek, Karpacz i Jeleni Gr. Podczas drugiego, najduszego etapu, za-

  Z prawdziw przyjemnoci zapraszam na tegoroczne imprezy kolarskie w gminie Grbocice.

  Kolarstwo i rekreacja rowerowa jest dzie-dzin, na ktrej propagowanie w gminie Gr-bocice nie szczdzimy energii, dostrzegajc jej wszechstronne walory. Zwaszcza korzy-ci i satysfakcj, jak przynosi modziey. Podejmowane od kilu lat starania/dziaania sprawiy, e sporty rowerowe staj si tra-dycj i jedn z marek gminy w subregionie Zagbia Miedziowego, a take poza nim.

  Tegoroczny sezon rozpoczniemy w po-owie czerwca Memoriaem im J. Grundma-na i J. Wizowskiego. Dwudniowy wycig roz-grywany jest po raz drugi na drogach naszej gminy i gmin ssiednich. Punktem starto-wym i met prestiowego wycigu jest Gro-dowiec. Przy okazji Memoriau zachca-

  wodnicy wyrusz z Wabrzycha i jadc przez Dolin Kodzk i wzdu Odry dotr do mety w Opolu.

  Na Dolnym lsku przybywa nie tylko wycigw szosowych, ale rwnie imprez organizowanych w formule MTB. Chciabym aby mionicy kolarstwa grskiego w pe-ni wykorzystywali potencja naszego woje-wdztwa, gdzie nie brakuje miejsc do ciga-nia si na dwch kkach.

  Dolny lsk ma rwnie szczcie, e barw tutejszego klubu broni tak wspaniaa zawodniczka jak Maja Woszczowska. Mam nadziej, e ostatnie sukcesy naszej meda-listki olimpijskiej, m.in. zwycistwo w zawo-dach Pucharu wiata w