of 21 /21
Sveučilište u Splitu Ekonomski fakultet Matice hrvatske 31, p.p. 192 HR-21000 Split, Hrvatska Tel: ++385/21/430 600, Fax: ++385/21/430 701 E_mail: [email protected] Web: http://www.efst.hr Žiro račun: 2390001-1100015220 MB: 3119076 OIB: 84477684422 KLASA: 432-02/10-02/08 URBROJ: 2181-196-05-01-10-02 DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE U POSTUPKU JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI ZA PREDMET NABAVE RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA CPV oznaka- 30200000 Split, listopad 2010. godine

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - EFSTmoj.efst.hr/dokumenti/javnaNabava/JN_20101102...(obrazac br. 4), koji su sastavni dijelovi ove dokumentacije. 5. MJESTO ISPORUKE ROBE Mjesto isporuke

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - EFSTmoj.efst.hr/dokumenti/javnaNabava/JN_20101102...(obrazac br. 4),...

 • Sveučilište u Splitu Ekonomski fakultet

  Matice hrvatske 31, p.p. 192 HR-21000 Split, Hrvatska

  Tel: ++385/21/430 600, Fax: ++385/21/430 701 E_mail: [email protected] Web: http://www.efst.hr

  Žiro račun: 2390001-1100015220 MB: 3119076 OIB: 84477684422

  KLASA: 432-02/10-02/08

  URBROJ: 2181-196-05-01-10-02

  DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

  U POSTUPKU JAVNE NABAVE MALE VRIJEDNOSTI ZA PREDMET NABAVE

  RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA

  CPV oznaka- 30200000

  Split, listopad 2010. godine

 • 2

  S A D R Ţ A J

  JAVNO NADMETANJE 3

  SADRŢAJ DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE 4

  1. OSOBA ZADUŢENA ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA 5

  2. OPIS PREDMETA NABAVE, TE OZNAKA I NAZIV IZ CPV 5

  3. TEHNIĈKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE 5

  4. VRSTA, KVALITETA, OPSEG I KOLIĈINA PREDMETA NABAVE 5

  5. MJESTO ISPORUKE ROBE 5

  6. ROK ISPORUKE ROBE 6

  7. OPIS I OZNAKA GRUPA ILI DIJELOVA PREDMETA NABAVE, AKO JE DOPUŠTEN TAKAV NAĈIN NUĐENJA 6

  8. UVJETI SPOSOBNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKATA, NAZIV DOKAZA SPOSOBNOSTI 6

  9. ZAJEDNICA PONUDITELJA 7

  10. OBLIK, NAĈIN IZRADE, SADRŢAJ I NAĈIN DOSTAVE PONUDE 7

  11. DOPUSTIVOST DOSTAVE PONUDA ELEKTRONIĈKIM PUTEM 8

  12. ALTERNATIVNE PONUDE 8

  13. NAĈIN IZRAĈUNA CIJENE ZA PREDMET NABAVE, SADRŢAJ CIJENE, NEPROMJENJIVOST CIJENE 8

  14. VALUTA U KOJOJ MOŢE BITI IZRAŢENA CIJENA PONUDE 8

  15. ROK , NAĈIN I UVJETI PLAĆANJA 9

  16. ROK VALJANOSTI PONUDE 9

  17. VRSTA, SREDSTVO JAMSTVA I UVJETI JAMSTVA 9

  18. KRITERIJI ODABIRA NAJPOVOLJNIJE PONUDE 9

  19. JEZIK NA KOJEM SE DOSTAVLJA PONUDA 9

  20. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE I OTVARANJA PONUDA 9

  21. ROK DONOŠENJA ODLUKE O ODABIRU ILI PONIŠTENJU 9

  22. IZMJENA ILI POVLAĈENJE PONUDE 10

  23. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU 10

  24. BITNI UVJETI UGOVORA ILI PRIJEDLOG UGOVORA, AKO JE PRIMJERENO 10

  25. OSTALE ODREDBE 10

  PRILOZI 11

  OBRAZAC br. 1 12

  OBRAZAC br. 2 13

  OBRAZAC br. 3 15

  OBRAZAC br. 4 21

 • 3

  SVEUČILIŠTE U SPLITU

  EKONOMSKI FAKULTET

  SPLIT, Matice hrvatske 31

  JAVNO NADMETANJE

  Otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti evidencijski broj 11/10 MV

  za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu

  RAĈUNALA I RAĈUNALNE OPREME

  Ovlašteni predstavnici naručitelja:

  1. prof. dr. sc. Zdravka Aljinović, prodekanica za organizaciju i financije

  2. prof. dr. sc. Ţeljko Garača, prodekan za nastavu

  3. Ante Denić, voditelj Informatičke sluţbe 4. Nada Tokić, dipl. oec.

 • 4

  SADRŢAJ DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE

 • 5

  NAZIV I SJEDIŠTE NARUČITELJA:

  SVEUČILIŠTE U SPLITU

  EKONOMSKI FAKULTET

  21000 Split, Matice hrvatske 31

  Telefon: 021/430 601

  Fax.: 021/430 701

  www.efst.hr, [email protected]

  OIB: 84477684422

  Odgovorna osoba: prof. dr. sc. Branko Grĉić,

  dekan Ekonomskog fakulteta u Splitu

  1. OSOBA ZADUŢENA ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA

  Osoba zaduţena za komunikaciju s ponuditeljima je Ante Denić.

  Kontakt : [email protected]; 091 5683877

  Sukladno članku 40. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 110/07 i 125/08) i članku 11.

  Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje, pod uvjetom da

  Naručitelj pravodobno, prije roka za dostavu ponude, najkasnije šest dana u redovnom

  roku, odnosno četiri dana u ostalim rokovima, zaprimi pisani zahtjev ponuditelja za

  objašnjenjem, odnosno izmjenom dokumentacije za nadmetanje, Naručitelj će

  odgovoriti na zahtjev ponuditelja odmah, odnosno u najkraćem mogućem roku, te

  odgovor dostaviti na znanje svim ostalim ponuditeljima, odnosno gospodarskim

  subjektima koji su preuzeli dokumentaciju za nadmetanje.

  2. OPIS PREDMETA NABAVE, TE OZNAKA I NAZIV IZ CPV

  Predmet nabave su stolna osobna računala s zaslonima, prijenosna računa, pisači,

  vanjski diskovi i skener.

  CPV oznaka i naziv: 30200000;- računalna oprema i pribor.

  3. TEHNIĈKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE

  Tehnička specifikacija predmeta nabave odreĎena je u Specifikaciji ( obrazac br. 3)

  koja je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje.

  Kao dokaz da ponuĎena roba odgovara traţenim funkcionalnim zahtjevima potrebno

  je priloţiti tehnički opis proizvoĎača na hrvatskom ili engleskom jeziku (original

  tehnička dokumentacija proizvoĎača).

  4. VRSTA, KVALITETA, OPSEG I KOLIĈINA PREDMETA NABAVE

  Vrsta, kvaliteta i količina ponuĎene robe mora odgovarati specifikaciji traţenoj od

  strane Naručitelja, navedenim u Tehničkoj specifikaciji (obrazac br. 3) i Rekapitulaciji

  (obrazac br. 4), koji su sastavni dijelovi ove dokumentacije.

  5. MJESTO ISPORUKE ROBE

  Mjesto isporuke robe je Ekonomski fakultet u Splitu, 21000 Split, Matice hrvatske 31.

  mailto:[email protected]

 • 6

  6. ROK ISPORUKE ROBE

  Rok isporuke robe je najviše 15 dana od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji.

  7. OPIS I OZNAKA GRUPA ILI DIJELOVA PREDMETA NABAVE, AKO JE DOPUŠTEN TAKAV NAĈIN NUĐENJA

  U ovom postupku javne nabave nije dopušteno nuĎenje po grupama.

  8. UVJETI SPOSOBNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKATA, NAZIV DOKAZA SPOSOBNOSTI

  Uz ponudu ponuditelji dostavljaju, kao uvjete za svoju pravnu i poslovnu sposobnost,

  uvjete nekaţnjavanja, uvjete za financijsku sposobnost sljedeće dokumente:

  Za dokaz svoje pravne i poslovne sposobnosti:

  Ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovaĉki), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu iz koje je vidljivo da je

  ponuditelj ovlašten vršiti predmetnu djelatnost. Ako se takva isprava ne izdaje

  u zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, moţe se dati odgovarajuća izjava

  gospodarskog subjekta u izvorniku s ovjerom potpisa kod nadleţnog tijela

  zemlje sjedišta. Isprava ne smije biti starija od šest mjeseci do dana slanja

  objave u Elektronički oglasnik javne nabave Narodnih novina.

  Za dokaz o nekaţnjavanju:

  Izjava da ponuditelju, te osobi ovlaštenoj za zastupanje nije izrečena pravomoćna osuĎujuća presuda za jedno ili više slijedećih kaznenih djela:

  udruţivanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom

  poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba poloţaja i

  ovlasti, zlouporaba obavljanja duţnosti drţavne vlasti, protuzakonito

  posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara,

  prijevara u gospodarskom poslovanju ili prikrivanje protuzakonito dobivenog

  novca, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima zemlje

  sjedišta gospodarskog subjekta, (čl. 46. st.1. točka 1. ZJN). Ukoliko u zemlji

  sjedišta gospodarskog subjekta nije moguće pribaviti dokument ili potvrdu od

  nadleţnog tijela koje vodi sluţbenu evidenciju o tim okolnostima, izjavu daje

  osoba ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za sebe i za pravnu

  osobu, s ovjerenim potpisom kod javnog biljeţnika ili nadleţnog tijela. Izjava

  u originalu ili preslici ovjerenoj od javnog biljeţnika ne smije biti starija od 30

  dana do dana slanja objave u Elektronički oglasnik javne nabave Narodnih

  novina.

  Kao dokaz financijske sposobnosti prilaţe se:

  Potvrda Porezne uprave o stanju duga ili istovrijedne isprave nadleţnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta, koja ne smije biti starija od 30

  dana do dana slanja objave u EOJN Narodnih novina.

  Ponuditelji mogu, dokaze sposobnosti navedene u točki 8., dostaviti u obliku

  neovjerene preslike, osim onih za koje je posebno naznačeno da moraju biti izvornici

  ili preslici ovjereni od javnog biljeţnika.

 • 7

  Naručitelj moţe nakon donošenja odluke o odabiru, a unutar roka mirovanja, od

  odabranog ponuditelja zatraţiti da dostavljene preslike dokumenata zamijeni

  izvornicima ili preslikama ovjerenim od javnog biljeţnika.

  9. ZAJEDNICA PONUDITELJA

  U slučaju zajedničke ponude članovi zajednice ponuditelja duţni su pojedinačno

  dokazati postojanje pravne i poslovne sposobnosti, dokazati nekaţnjavanost te

  dokazati financijsku sposobnost.

  Ponuda zajednice ponuditelja mora sadrţavati:

  naziv i sjedište svih gospodarskih subjekata iz zajedničke ponude naziv i sjedište nositelja ponude imena i stručnu spremu osoba odgovornih za izvršenje nabave iz zajedničke

  ponude

  podatke o potpisniku/potpisnicima ugovora o javnoj nabavi izjavu o solidarnoj odgovornosti zajednice ponuditelja.

  10. OBLIK, NAĈIN IZRADE, SADRŢAJ I NAĈIN DOSTAVE PONUDE

  Oblik i naĉin izrade ponude

  Ponuda se sastavlja u pisanom obliku, predaje u izvorniku (osim traţenih dokumenata

  za dokaz sposobnosti) u jednom primjerku.

  Ponuda mora biti tiskana ili pisana neizbrisivom tintom i zavezana u cjelinu na način

  da se onemogući naknadno vaĎenje ili umetanje listova ili dijelova ponude.

  Stranice ponude se označavaju rednim brojem stranica kroz ukupan broj stranica

  ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.

  Ispravci u ponudi moraju biti izraĎeni na način da su vidljivi ili dokazivi. Ispravci

  moraju, uz navod datuma, biti potvrĎeni pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene

  osobe ponuditelja.

  Ponuditelj mora uzorke i ostale sastavne dijelove ponude u papirnatom obliku koji se

  ne mogu uvezati, obiljeţiti nazivom, označiti ih kao dijelove ponude i dostaviti ih s

  ponudom.

  Ukoliko je katalog proizvoĎača uvezan u ponudu zajedno s ostalim dokumentima,

  njegove stranice se označavaju na isti način kao i ostala dokumentacija ponude.

  Sadrţaj ponude Ponuda mora sadrţavati:

  popis svih sastavnih dijelova i/ili priloga ponude, sve obrasce odreĎene ovom dokumentacijom potpisane i ovjerene od

  ponuditelja,

  dokaze o sposobnosti traţene dokumentacijom za nadmetanje, datum i potpis ponuditelja.

  Naĉin dostave ponude i njeno zaprimanje

  Ponuditelji dostavljaju ponudu u zatvorenoj omotnici poštom ili izravno na adresu

  naručitelja u Dekanat, radnim danom od 800

  h do 1500

  h. Upisuju se u Upisnik o

  zaprimanju ponuda prema redoslijedu zaprimanja. Upisnik potpisuje za to ovlaštena

  osoba i on je sastavni dio Zapisnika o otvaranju ponuda. Na zahtjev ponuditelja izdati

  će se potvrda o zaprimanju ponude. Na zatvorenim omotnicama naznačuje se redni

  broj, datum i vrijeme zaprimanja, prema redoslijedu zaprimanja.

 • 8

  Na zatvorenoj omotnici moraju biti navedeni naziv i adresa naruĉitelja:

  Sveuĉilište u Splitu,

  Ekonomski fakultet

  Matice hrvatske 31, 21000 Split

  naznaka:

  NE OTVARAJ - PONUDA ZA NADMETANJE

  Predmet nabave : RAĈUNALA I RAĈUNALNA

  OPREMA

  Ev.broj nabave: 11/10 MV

  Na omotnici treba navesti naziv i adresu ponuditelja.

  Ponuditelj odreĎuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka,

  odnosno nepravovremene dostave njegove ponude.

  Ponuda, koja nije zaprimljena u propisanom roku za dostavu ponude, neće se otvarati i

  vratiti će se ponuditelju neotvorena.

  Ako omotnica nije zatvorena, zapečaćena i označena kako je navedeno, naručitelj ne

  snosi nikakvu odgovornost ako se ponuda prerano otvori.

  Podaci o gospodarskim subjektima koji su zainteresirani za sudjelovanje u postupku,

  čuvaju se do otvaranja ponuda, kao i podaci o zaprimljenim ponudama. Ponude se

  pohranjuju na način da nisu dostupne neovlaštenim osobama.

  11. DOPUSTIVOST DOSTAVE PONUDA ELEKTRONIĈKIM PUTEM

  Ne dopušta se dostava ponuda elektroničkim putem.

  12. ALTERNATIVNE PONUDE

  Alternativne ponude nisu dopuštene.

  13. NAĈIN IZRAĈUNA CIJENE ZA PREDMET NABAVE, SADRŢAJ CIJENE, NEPROMJENJIVOST CIJENE

  Cijena ponude se piše brojkama i slovima. Ako se iznosi u brojkama i slovima

  razlikuju, mjerodavan je iznos izraţen slovima.

  Cijena ponude izraţava se za cjelokupan predmet nabave za koji se daje ponuda.

  U cijenu ponude su uračunati svi troškovi fco Ekonomski fakultet te popusti, bez

  PDV-a koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

  Ponuda se dostavlja sa cijenom izraţenom bez PDV-a, posebno iskazanim PDV-om, te

  ukupnom cijenom ponude sa porezom na dodanu vrijednost (PDV-om).

  Rekapitulacija (obrazac br.4) koja je priloţena ovoj dokumentaciji, popunjava se

  brojkama u predviĎene rubrike i mora odgovarati iznosu upisanom u priloţenom

  obrascu ponude.

  Cijena iz ponude je nepromjenjiva i ponuditelju se neće priznati naknadni zahtjevi za

  izmjenu ponuĎene cijene nakon otvaranja ponuda.

  14. VALUTA U KOJOJ MOŢE BITI IZRAŢENA CIJENA PONUDE

  Cijena se izraţava u hrvatskim kunama.

 • 9

  15. ROK , NAĈIN I UVJETI PLAĆANJA

  Plaćanje se obavlja na ţiro-račun odabranog ponuditelja u roku od 30 dana od

  isporuke robe i ispostavljenog računa.

  Ne odobrava se plaćanje predujmom.

  16. ROK VALJANOSTI PONUDE

  Ponuda je valjana najmanje 90 dana od dana otvaranja ponude.

  17. VRSTA, SREDSTVO JAMSTVA I UVJETI JAMSTVA

  Jamstveni rok za kvalitetu isporučene robe je sukladan navodu u tehničkoj

  dokumentaciji i potvrĎuje se jamstvenim listom.

  18. KRITERIJI ODABIRA NAJPOVOLJNIJE PONUDE

  Kriterij za odabir ponude je najniţa cijena prihvatljive, pravile i prikladne ponude.

  19. JEZIK NA KOJEM SE DOSTAVLJA PONUDA

  Ponuda i svi ponudbeni dokumenti se dostavljaju na hrvatskom jeziku, na pismu

  latinici.

  20. DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE I OTVARANJA PONUDA

  Dostava ponuda

  Krajnji rok za dostavu ponuda je 10. studenog 2010. do 1100

  h.

  Mjesto podnošenja ponuda: Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, Dekanat, Matice

  hrvatske 31, 21000 Split.

  Otvaranje ponuda

  Postupak se provodi bez javnog otvaranja ponuda. Otvaranje ponuda će se obaviti na

  adresi Naručitelja istodobno s istekom roka za podnošenje ponuda, 10. studenog 2010.

  godine u 11:00 h.

  Ponude će otvarati najmanje dva ovlaštena predstavnika naručitelja prema redoslijedu

  zaprimanja iz Upisnika o zaprimanju ponuda.

  U otvorenoj ponudi se utvrĎuje je li ponuda potpisana, te od koliko se dijelova, koji

  nisu mogli biti uvezani u cjelinu (uzorci, katalozi, nacrti i sl.), sastoji.

  Zapisnik o otvaranju ponuda

  U zapisnik o otvaranju ponuda unose se podaci iz čl.16.st.1. Uredbe o načinu izrade i

  postupanja s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN br.13/08 i 4/09).

  Zapisnik potpisuju nazočni ovlašteni predstavnici naručitelja i zapisničar. Svim

  ponuditeljima dostavlja se preslika zapisnika na njihov zahtjev.

  21. ROK DONOŠENJA ODLUKE O ODABIRU ILI PONIŠTENJU

  Nakon isključenja ponuda na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda, te

  sastavljenog zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, donosi se odluka o odabiru u

  pisanom obliku.

  Rok za donošenje odluke je 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponude. Odluka

  se, s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, dostavlja svim ponuditeljima bez

 • 10

  odgode, preporučenom poštom s povratnicom ili na drugi dokaziv način (telefaksom

  uz potvrdu ponuditelja da je primio odluku).

  Nakon dostave odluke o odabiru ili o poništenju, do isteka roka za izjavljivanje ţalbe,

  omogućiti će se ponuditelju, na njegov zahtjev, uvid u bilo koju ponudu, osim u one

  podatke koji su označeni tajnima, sukladno odredbi čl.8. Zakona o javnoj nabavi.

  Fakultet će sklopiti ugovor o kupoprodaji robe nakon isteka roka mirovanja od 5 dana

  od dana dostave odluke o odabiru svakom ponuditelju (čl.130. stavak 3.).

  22. IZMJENA ILI POVLAĈENJE PONUDE

  Tijekom roka za dostavu ponuda ponuditelj moţe ponudu mijenjati i dopunjavati ili od

  ponude odustati, na temelju pisane izjave. Promjene i dopune ili odustajanje od

  ponude, ponuditelji dostavljaju na isti način kao i ponudu. U slučaju odustajanja od

  ponude, ponuditelj moţe zahtijevati povrat svoje neotvorene ponude.

  Ponuditelj moţe izmijeniti ili povući svoju ponudu prije isteka roka za podnošenje

  (otvaranje) ponuda. Svaka izmjena ili obavijest o povlačenju ponude od strane

  ponuditelja mora biti zatvorena i zapečaćena na isti način kao i ponuda, s tim da se

  omotnica dodatno označi tekstom "POVLAČENJE" ili "IZMJENA", ovisno o namjeri

  ponuditelja.

  Ponuda se ne moţe mijenjati ili povući nakon isteka roka odreĎenog za podnošenje

  (otvaranje) ponuda.

  23. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

  Nezadovoljan ponuditelj moţe traţiti zaštitu prava, te izjaviti ţalbu Drţavnoj komisiji

  za kontrolu postupka javne nabave, na način propisan u čl.145. Zakona o javnoj

  nabavi (NN br.110/07 i br. 125/08), a predati naručitelju u pisanom obliku izravno ili

  preporučenom pošiljkom. Jedan primjerak ţalbe, ţalitelj je duţan istodobno i na isti

  način podnijeti Drţavnoj komisiji.

  Ţalba se izjavljuje sukladno čl.147. Zakona o javnoj nabavi u roku od tri dana od dana

  objave, otvaranja ponuda, primitka odluke o odabiru, isteka roka za donošenje odluke,

  saznanja za postupak nabave proveden suprotno ZJN.

  24. BITNI UVJETI UGOVORA ILI PRIJEDLOG UGOVORA, AKO JE PRIMJERENO

  Ugovor će sadrţavati elemente iz dokumentacije, kao što su predmet nabave, cijenu,

  rok i način plaćanja, rok i mjesto dostave robe, jamstvo za kvalitetu proizvoda,

  reklamaciju, te opće odredbe.

  25. OSTALE ODREDBE

  Molimo da paţljivo pročitate ovu dokumentaciju i sve upute iz nje, kako ne bismo

  morali isključiti ponudu iz razloga što sadrţi nejasnoće, nije cjelovita ili nije

  sastavljena na traţeni način.

  Gospodarski subjekti koji preuzmu dokumentaciju s web stranice Naručitelja, obvezni

  su dostaviti svoje podatke (naziv, sjedište, kontakt osobu, broj fax-a ili mail adresu) na

  fax broj 021 430701 ili na mail adresu [email protected], u slučaju potrebe slanja

  dodatnih informacija i objašnjenja.

 • 11

  PRILOZI

  Obrazac br.1 Osnovni podaci o ponuditelju

  Obrazac br.2 Ponuda

  Obrazac br.3 Tehnička specifikacija

  Obrazac br.4 Rekapitulacija

 • 12

  OBRAZAC br. 1

  OSNOVNI PODACI O PONUDITELJU

  Naziv (Tvrtka): _______________________________________________________________

  Sjedište ponuditelja: ___________________________________________________________

  Adresa ponuditelja: ____________________________________________________________

  Odgovorna osoba: _____________________________________________________________

  Osoba za kontakt: _____________________________________________________________

  Telefonski brojevi ponuditelja: ___________________________________________________

  Broj faxa ponuditelja: __________________________________________________________

  Kontaktna e-mail adresa: ________________________________________________________

  OIB: ________________________________________________________________________

  Broj ţiro računa i naziv banke: ___________________________________________________

  Zakonski zastupnik (funkcija, ime, prezime i titula) ___________________________________

  U______________, dana_____________2010. godine

  __________________________________

  (potpis ovlaštene osobe i pečat ponuditelja)

 • 13

  OBRAZAC br. 2

  PONUDA

  Naruĉitelj:

  SVEUČILIŠTE U SPLITU

  EKONOMSKI FAKULTET

  Matice hrvatske 31, Split

  Ponuditelj: ___________________________________________________________________

  Adresa: ______________________________________________________________________

  e-mail adresa: _________________________________________________________________

  Telefon: _____________________________________________________________________

  Telefax: ______________________________________________________________________

  Broj ponude: __________________________________________________________________

  Datum: ______________________________________________________________________

  Predmet: Ponuda za javno nadmetanje za nabavu RAĈUNALA I RAĈUNALNE

  OPREME, ev. broj 11/10 MV

  Na temelju objave poziva na nadmetanje od ....................... 2010.godine u otvorenom

  postupku javne nabave male vrijednosti objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave

  u „Narodnim novinama“, dostavljamo vam ponudu pod sljedećim uvjetima:

  CIJENA u kunama

  CIJENA

  PONUDE bez

  PDV-a

  brojčano

  slovima

  PDV brojčano

  slovima

  UKUPNA

  CIJENA

  PONUDE

  brojčano

  slovima

  Izjavljujemo da su cijene fiksne i nepromjenjive za vrijeme trajanja ugovora te da cijena

  ponude sadrţi sve troškove i popuste.

  ROK I MJESTO ISPORUKE ROBE: Prihvaćamo uvjete isporuke robe na način odreĎen u

  dokumentaciji za nadmetanje.

  ROK VALJANOSTI PONUDE: ......................dana (minimalno 90 dana) od dana otvaranja

  ponuda.

 • 14

  NAĈIN I ROK PLAĆANJA: Način i rok plaćanja prihvaćamo na način odreĎen u

  dokumentaciji za nadmetanje.

  Uz ponudu prilaţemo sljedeće dokumente:

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6. sve do zadnjeg dokumenta koji se prilaţe

  Kontakt osoba ponuditelja za pojašnjenje ponude:

  ____________________________________________________________________________

  U______________, dana______________ 2010. godine

  (potpis ovlaštene osobe i pečat ponuditelja)

 • 15

  OBRAZAC br. 3

  STOLNA RAĈUNALA

  TIP 1 10 komada

  KARAKTERISTIKA TRAŢENA FUNKCIONALNOST

  CPU Intel® Core™ i3-550 Processor (3.20 GHz, 4 MB total cache)

  RAM 2 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM

  Matiĉna ploĉa Intel® H57 Express

  Slotovi za proširenje 3xPCI slot pune visine, 1xPCIe x16 slot pune visine, 1x22-in-1 Media Card

  Reader

  Ladice za ureĊaje (bays) 2x 3.5“ interne + 2x 5.25'' externe + 1x3.5’’ externe

  Hard disk 500 GB 7200 rpm SATA 3.0 Gb/s NCQ, Smart IV

  Optiĉka jedinica SATA SuperMulti LightScribe DVD Writer Drive

  Prikljuĉci 9 x USB 2.0, 1 x 1394a, 1 x RJ-45, 1 x VGA, audio in/out, Mic In

  Grafiĉka kartica Integrated Intel® Graphics Media Accelerator HD

  Mreţna kartica Integrated Realtek RTL8111DL Gigabit Ethernet

  Tipkovnica HR bez dvostrukih slovnih oznaka

  Miš Optički sa dvije tipke i scrollom

  Audio Realtek ALC888S High Definition audio codec, 3D audio compliant with

  AC'97 Rev. 2.3 and HD Audio compatible

  Kućište Microtower, 300W ATX

  Jamstveni rok min 3 godine on-site jamstvo proizvoĎača

  Operacijski sustav Windows XP Pro (downgrade sa Windows 7 Professional)

  Preporuĉeni model HP Elite 7100 Microtower PC (WU407EA) ili jednakovrijedan

  TIP 2 1 komad

  KARAKTERISTIKA TRAŢENA FUNKCIONALNOST

  CPU Intel® Core™ i7-870 Processor (2.93 GHz, 8 MB total cache)

  RAM 6 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM

  Matiĉna ploĉa Intel® H57 Express

  Slotovi za proširenje 3xPCI slot pune visine, 1xPCIe x16 slot pune visine, 1x22-in-1 Media Card

  Reader

  Ladice za ureĊaje (bays) 2x 3.5“ interne + 2x 5.25'' externe + 1x3.5’’ externe

  Hard disk 1 TB 7200 rpm SATA 3.0 Gb/s NCQ, Smart IV

  Optiĉka jedinica SATA SuperMulti LightScribe DVD Writer Drive

  Prikljuĉci 9 x USB 2.0, 1 x 1394a, 1 x RJ-45, 1 x VGA, audio in/out, Mic In

  Grafiĉka kartica ATI Radeon HD 5570 (2 GB FH) PCIe x16

  Mreţna kartica Integrated Realtek RTL8111DL Gigabit Ethernet

  Tipkovnica HR bez dvostrukih slovnih oznaka

  Miš Optički sa dvije tipke i scrollom

  Audio Realtek ALC888S High Definition audio codec, 3D audio compliant with

  AC'97 Rev. 2.3 and HD Audio compatible

  Kućište Microtower, 300W ATX

  Jamstveni rok min 3 godine on-site jamstvo proizvoĎača

  Operacijski sustav Windows 7 Home Premium

  Preporuĉeni model HP Elite 7100 Microtower PC (WU403EA) ili jednakovrijedan

 • 16

  PRIJENOSNA RAĈUNALA

  TIP 1 1 komad

  KARAKTERISTIKA TRAŢENA FUNKCIONALNOST

  CPU Intel® Core™ i3-350M Processor 2.26 GHz, Level 3 cache 3 MB

  Chipset Intel® HM55

  RAM 4 GB DDR3 (2 x 2048 MB)

  Max RAM 8 GB

  Hard disk 500 GB SATA Hard Disk Drive 7200 rpm

  Jedinice za pohranu SATA DVD+/-RW SuperMulti LightScribe Drive with Double Layer Support

  Kamera Webcam with Integrated Digital Microphone (VGA low-light)

  Wireless 802.11 b/g/n Bluetooth® wireless networking

  Prikljuĉci 4 USB 2.0 ports, VGA, stereo microphone in, stereo headphone/line out,

  HDMI, power connector, RJ-45, optional RJ-11

  Grafiĉka kartica ATI Mobility Radeon™ HD 5650 Graphics (switchable), up to 2714 MB total

  graphics memory with 1 GB DDR3 dedicated

  Zaslon 43.9 cm (17.3") dijagonale HD+ LED visoke razlučivosti 1600x900

  Napajanje 6-cell Lithium-Ion (Li-Ion) battery

  Komunikacija 10/100/1000

  UgraĊeni miš Clickpad supporting Multi-Touch gestures with On/Off button

  Teţina do 3.63 kg

  Tipkovnica Full size keyboard with integrated numeric keypad

  Garancija 12 mjeseci

  Torba DA, istog proizvoĎača kao i prijenosno računalo

  Miš DA, istog proizvoĎača kao i prijenosno računalo

  Operacijski sustav Windows 7

  Preporuĉeni model HP Pavilion dv7-4010em Entertainment Notebook PC (WN792EA) ili

  jednakovrijedan

  TIP 2 2 komada

  KARAKTERISTIKA TRAŢENA FUNKCIONALNOST

  CPU Intel Pentium Dual-Core P6100 2.0GHz (3MB cache)

  RAM 4 GB DDR3 1066 MHz

  Max RAM 8 GB

  Hard disk 320 GB S-ATA (5400 rpm)

  Jedinice za pohranu DVD±RW DL

  Kamera Integrirana Web kamera 1.3 Mpixela

  Wireless 802.11b/g/n, Bluetooth

  Prikljuĉci 3 x USB 2.0, 1 x audio izlaz, 1 x mikrofonski ulaz, 1 x RJ-45 (ethernet), 1 x

  VGA (15-pin D-sub), 1 x HDMI

  Grafiĉka kartica ATI Mobility Radeon HD5470 1GB

  Zaslon 17.3" HD WLED (1600 x 900)

  Napajanje 6-cell Lithium-Ion

  Komunikacija 10/100/1000

  UgraĊeni miš Touchpad

  Teţina ~ 2.89 kg

  Tipkovnica Hrvatska

  Garancija 12 mjeseci

  Torba DA, istog proizvoĎača kao i prijenosno računalo

  Miš DA, istog proizvoĎača kao i prijenosno računalo

  Operacijski sustav Windows XP Home

  Preporuĉeni model DELL Inspiron N7010 ili jednakovrijedan

  http://www.instar-informatika.hr/prijenosno-racunalo-dell-inspiron-n7010-dnin7010b-01g/DNIN7010B-01G/prijenosna-racunala/

 • 17

  TIP 3 2 komada

  KARAKTERISTIKA TRAŢENA FUNKCIONALNOST

  CPU Intel Core i3-370M 2.4 GHz (3 MB L3 cache)

  Chipset Mobile Intel HM57 Express

  RAM 2GB (1x2) DDR3

  Max RAM 8 GB

  Hard disk 320 GB S-ATA (7200 rpm)

  Jedinice za pohranu DVD±RW DL

  Kamera Integrirana Web kamera 2 Mpixela

  Wireless Intel 802.11b/g/n, Bluetooth

  Prikljuĉci

  3 x USB 2.0, 1 x audio izlaz, 1 x mikrofonski ulaz, 1 x RJ-45 (ethernet), 1 x

  VGA (15-pin D-sub), 1 x HDMI, 1 x eSATA & USB Combo, 1 x 1394, 1 x

  RJ11

  Grafiĉka kartica Intel HD Graphics

  Zaslon 15.6in LED-backlit HD Anti-Glare TFT

  Napajanje 6-cell Lithium-Ion

  Komunikacija 10/100/1000

  UgraĊeni miš Touchpad + scroll zone

  Teţina ~ 2.89 kg

  Tipkovnica Tipkovnica sa zaštitom od tekućine i odvojenom numeričkom tipkovnicom

  Garancija 36 mjeseci

  Torba DA

  Miš DA

  Operacijski sustav Windows 7 Proffesional

  Preporuĉeni model HP Probook 6550b ili jednakovrijedan

  TIP 4 1 komad

  KARAKTERISTIKA TRAŢENA FUNKCIONALNOST

  CPU Intel Core i3-350M 2.4 GHz (3 MB L3 cache)

  Chipset Mobile Intel HM57 Express

  RAM 3 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM

  Max RAM 8 GB

  Hard disk 320 GB S-ATA (7200 rpm)

  Jedinice za pohranu DVD+/-RW SuperMulti DL LightScribe

  Kamera Integrirana Web kamera 2 Mpixela

  Wireless Atheros 802.11b/g/n, Bluetooth

  Prikljuĉci 3 x USB 2.0, 1 x audio izlaz, 1 x mikrofonski ulaz, 1 x RJ-45 (ethernet), 1 x

  VGA (15-pin D-sub), 1 x HDMI, 1 x eSATA & USB Combo, 1 x RJ11

  Grafiĉka kartica ATI Mobility Radeon HD 530v with 512 MB dedicated video memory

  Zaslon 33,8 cm (13.3") diagonal LED-backlit HD Anti-Glare 1366 x 768

  Napajanje 6-cell Lithium-Ion

  Komunikacija 10/100/1000

  UgraĊeni miš Touchpad + scroll zone

  Teţina ~ 2.89 kg

  Tipkovnica Tipkovnica sa zaštitom od tekućine

  Garancija 12 mjeseci

  Torba DA

  Miš DA

  Operacijski sustav Windows 7 Proffesional

  Preporuĉeni model HP ProBook 4320s Notebook PC (WD899EA) ili jednakovrijedan

  http://www.links.hr/index.php?naziv=Prijenosno+ra%E8unalo+DELL+Inspiron+N5010+%2F+Core+i3+350M%2C+DVDRW%2C+3GB%2C+500GB%2C+Radeon+HD+5470%2C+15.6%27%27+LED%2C+LAN%2C+BT%2C+kamera%2C+HDMI%2C+eSATA%2C+Linux%2C+plavi&option=artikl&id_kategorija=0106&id_artikl=010.600.375http://www.instar-informatika.hr/prijenosno-racunalo-dell-inspiron-n7010-dnin7010b-01g/DNIN7010B-01G/prijenosna-racunala/http://www.links.hr/index.php?naziv=Prijenosno+ra%E8unalo+DELL+Inspiron+N5010+%2F+Core+i3+350M%2C+DVDRW%2C+3GB%2C+500GB%2C+Radeon+HD+5470%2C+15.6%27%27+LED%2C+LAN%2C+BT%2C+kamera%2C+HDMI%2C+eSATA%2C+Linux%2C+plavi&option=artikl&id_kategorija=0106&id_artikl=010.600.375

 • 18

  TIP 5 2 komada

  KARAKTERISTIKA TRAŢENA FUNKCIONALNOST

  CPU Intel Core i3-350M

  Chipset Intel GMA

  RAM 4GB (2x2) DDR3

  Max RAM 8 GB

  Hard disk 500 GB S-ATA (7200 rpm)

  Jedinice za pohranu DVD±RW DL

  Kamera Integrirana Web kamera 2 Mpixela

  Wireless Intel 802.11b/g/n, Bluetooth

  Prikljuĉci 2 x USB 2.0, 1 x audio izlaz, 2 x mikrofonski ulaz, 1 x RJ-45 (ethernet), 1 x

  VGA (15-pin D-sub), 1 x HDMI, 1 x eSATA & USB Combo, 1 x 1394

  Grafiĉka kartica ATI Mobility Radeon HD5470 1GB

  Zaslon 15.6in HD WLED

  Napajanje 6-cell Lithium-Ion

  Komunikacija 10/100/1000

  UgraĊeni miš Touchpad + scroll zone

  Teţina ~ 2.51 kg

  Tipkovnica Hrvatska

  Garancija 36 mjeseci

  Torba DA

  Miš DA

  Operacijski sustav Windows 7 Proffesional

  Preporuĉeni model DELL Studio 15 ili jednakovrijedan

  TIP 6 25 komada

  KARAKTERISTIKA TRAŢENA FUNKCIONALNOST

  CPU Intel Pentium T4400

  Chipset Mobile Intel GM45 Express

  RAM 4GB (2x2) DDR3

  Max RAM 8 GB

  Hard disk 320 GB S-ATA (5400 rpm)

  Jedinice za pohranu DVD±RW DL

  Kamera Integrirana Web kamera 1.3 Mpixela

  Wireless Intel 802.11b/g/n, Bluetooth

  Prikljuĉci 2 x USB 2.0, 1 x audio izlaz, 1 x mikrofonski ulaz, 1 x RJ-45 (ethernet), 1 x

  VGA (15-pin D-sub)

  Grafiĉka kartica Intel Graphics Media Accelerator 4500M

  Zaslon 15.6" HD LCD (1366 x 768)

  Napajanje 6-cell Lithium-Ion

  Komunikacija 10/100/1000

  UgraĊeni miš Touchpad

  Teţina ~ 2.7 kg

  Tipkovnica Hrvatska

  Garancija 12 mjeseci

  Torba DA

  Miš DA

  Operacijski sustav Windows XP Home

  Preporuĉeni model Acer eMachines E727-444G32Mi LX.NAK0C.009 ili jednakovrijedan

  http://www.links.hr/index.php?naziv=Prijenosno+ra%E8unalo+DELL+Inspiron+N5010+%2F+Core+i3+350M%2C+DVDRW%2C+3GB%2C+500GB%2C+Radeon+HD+5470%2C+15.6%27%27+LED%2C+LAN%2C+BT%2C+kamera%2C+HDMI%2C+eSATA%2C+Linux%2C+plavi&option=artikl&id_kategorija=0106&id_artikl=010.600.375

 • 19

  PISAĈI

  TIP 1 5 komada

  KARAKTERISTIKA TRAŢENA FUNKCIONALNOST

  Tehnologija ispisa Crno-bijeli, laser

  Format papira A4

  Funkcije Pisanje

  Brzina ispisa 14 stranica/min.

  Najveća rezolucija ispisa 600 x 600 dpi

  Memorija 2 MB

  Suĉelje USB 2.0

  Osnovna ladica za papir Minimalno 150 listova

  Mjeseĉni kapacitet ispisa 5.000 stranica

  ProizvoĊaĉevo jamstvo 1 godina

  Preporuĉeni model Canon LBP 3010 ili jednakovrijedan

  TIP 2 1 komad

  KARAKTERISTIKA TRAŢENA FUNKCIONALNOST

  Tehnologija ispisa Color AIO InkJet

  Format papira A4

  Funkcije Pisanje, kopiranje, skeniranje u boji i faksiranje

  Brzina ispisa Do 30 stranica/min. boja, 33 stranice/min crno

  Najveća rezolucija ispisa Do 2400 x 1200 dpi

  Memorija 64 MB

  Suĉelje Wireless i USB 2.0

  Skener ADF 35 str. A4, CIS s 48 bitnom dubinom

  Osnovna ladica za papir Minimalno 100 listova

  Mjeseĉni kapacitet ispisa Maksimalni do 5000, preporučeni 200-770 stranica

  ProizvoĊaĉevo jamstvo 1 godina

  Preporuĉeni model Lexmark Interpret S405 ili jednakovrijedan

  TIP 3 1 komad

  KARAKTERISTIKA TRAŢENA FUNKCIONALNOST

  Tehnologija ispisa Color Laser

  Format papira A4

  Funkcije Pisanje

  Brzina ispisa 8 stranica/min. boja 14 str/min. crno

  Najveća rezolucija ispisa 600 x 600 dpi

  Memorija 16 MB

  Suĉelje USB 2.0 velike brzine

  Osnovna ladica za papir Minimalno 150 listova

  Mjeseĉni kapacitet ispisa 5.000 stranica

  ProizvoĊaĉevo jamstvo 1 godina

  Preporuĉeni model Canon LBP 5050 ili jednakovrijedan

 • 20

  ZASLON

  TIP 1 1 komad

  KARAKTERISTIKA TRAŢENA FUNKCIONALNOST

  TFT_LCD zaslon

  Dijagonala: 24“ Wide Screen

  Format: 16:9

  Maksimalna razlučivost : 1920 x 1080

  Osvjetljenje (Max): 300 cd/m2

  Odnos kontrasta DC 70000:1

  Kut vidljivosti: 170˚/160˚ (CR>10)

  Vrijeme odaziva: 2 ms

  Video mogućnosti

  MagicBright3, Off timer, Image Size Color Effect,Customized key,

  MagicWizard & MagicTune with AssetManagement,Windows Vista

  Premium, DVI with HDCP

  Ulaz / Izlaz D-Sub, DVI-D, HDMI

  ProizvoĊaĉevo jamstvo 3 godine

  Podesivost Tilt

  Preporuĉeni model Samsung P2450H ili jednakovrijedan

  VANJSKI DISKOVI

  TIP 1 10 komada

  KARAKTERISTIKA TRAŢENA FUNKCIONALNOST

  Kapacitet 500GB

  Suĉelje USB

  Spremnik 8MB

  Brzina vrtnje 5400 okr/min

  Garancija 2 godine

  Format 2.5’’

  Preporuĉeni model My Passport Essential WDBAAA5000ABK ili jednakovrijedan

  SKENERI

  TIP 1 1 komad

  KARAKTERISTIKA TRAŢENA FUNKCIONALNOST

  Tip Stolni

  Osvjetljenje LED

  Razluĉivost 4800x4800

  Format papira A4

  Suĉelje USB 2.0 velike brzine

  Napajanje Ne, napaja se preko USB kabela

  ProizvoĊaĉevo jamstvo 1 godina

  Preporuĉeni model Canon LBP 5050 ili jednakovrijedan

  Napomena: Kao dokaz da ponuĎena roba odgovara traţenim funkcionalnim zahtjevima

  potrebno je priloţiti tehnički opis proizvoĎača na hrvatskom ili engleskom jeziku (original

  tehnička dokumentacija proizvoĎača).

 • 21

  OBRAZAC br. 4

  REKAPITULACIJA

  OPIS KOLIĈINA

  PONUĐENA MARKA I TIP

  PROIZVODA

  ODGOVARAJUĆIH

  KARAKTERISTIKA I

  KVALITETE

  JEDINIĈNA

  CIJENA

  UKUPNA

  VRIJEDNOST

  bez PDV-a

  Stolno raĉunalo TIP 1 10

  Stolno raĉunalo TIP 2 1

  Prijenosno raĉunalo TIP 1 1

  Prijenosno raĉunalo TIP 2 2

  Prijenosno raĉunalo TIP 3 2

  Prijenosno raĉunalo TIP 4 1

  Prijenosno raĉunalo TIP 5 2

  Prijenosno raĉunalo TIP 6 25

  Pisaĉ TIP 1 5

  Pisaĉ TIP 2 1

  Pisaĉ TIP 3 1

  Zaslon TIP 1 1

  Vanjski diskovi TIP1 10

  Skener TIP 1 1

  CIJENA PONUDE

  PDV – 23%

  UKUPNA CIJENA PONUDE

  _____________________________________

  (potpis ovlaštene osobe i pečat ponuditelja)