of 17 /17
DZRNS-DN-01/14 Zagreb, 27.01.14 1 od 17 DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST Frankopanska 11 10000 Zagreb DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE Evidencijski broj nabave: 01/14 OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE USLUGE SUSTAVNOG ISPITIVANJA I PRAĆENJA VRSTE I AKTIVNOSTI RADIONUKLIDA U OKOLIŠU, VODI ZA PIĆE, HRANI, HRANI ZA ŽIVOTINJE TE STAMBENIM I RADNIM PROSTORIJAMA 1 OPĆI PODACI 1.1 Podaci o naručitelju DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST Frankopanska 11 10000 Zagreb OIB: 03360951035 Telefon: +385 1 4881770 Telefaks: +385 1 4881780 Internetska adresa: www.dzrns.hr Elektronička pošta: [email protected]

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - civilna-zastita.gov.hr i...Uzimanje i obrada uzoraka te mjerenje i izvješćivanje moraju se provoditi sukladno odredbama Pravilnika o praćenju stanja

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - civilna-zastita.gov.hr i...Uzimanje i obrada uzoraka te mjerenje i izvješćivanje moraju se provoditi sukladno odredbama Pravilnika o praćenju stanja

DZRNS-DN-01/14 Zagreb, 27.01.14 1 od 17

DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST

Frankopanska 11 10000 Zagreb

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Evidencijski broj nabave: 01/14

OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE

USLUGE SUSTAVNOG ISPITIVANJA I PRAĆENJA VRSTE I AKTIVNOSTI

RADIONUKLIDA U OKOLIŠU, VODI ZA PIĆE, HRANI, HRANI ZA

ŽIVOTINJE TE STAMBENIM I RADNIM PROSTORIJAMA

1 OPĆI PODACI

1.1 Podaci o naručitelju

DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST Frankopanska 11 10000 Zagreb

OIB: 03360951035

Telefon: +385 1 4881770

Telefaks: +385 1 4881780

Internetska adresa: www.dzrns.hr

Elektronička pošta: [email protected]

Page 2: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - civilna-zastita.gov.hr i...Uzimanje i obrada uzoraka te mjerenje i izvješćivanje moraju se provoditi sukladno odredbama Pravilnika o praćenju stanja

DZRNS-DN-01/14 Zagreb, 27.01.14 2 od 17

1.2 Osoba zadužena za kontakt

Sanja Krča

tel. +385 1 4881779

fax. +385 1 4881780

Elektronička pošta [email protected]

1.3 Evidencijski broj nabave

01/14

1.4 Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu

interesa

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN

90/11, 83/13 i 143/13) navodimo da ne postoje gospodarski subjekti s

kojima je Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost u sukobu

interesa u smislu istog članka.

1.5 Podaci o postupku javne nabave

Vrsta postupka javne nabave: OTVORENI POSTUPAK

Procijenjena vrijednost nabave: 563.000,00 kn

Temeljem provedenog postupka sklapa se: UGOVOR O JAVNOJ NABAVI

Vrsta ugovora o javnoj nabavi: UGOVOR O JAVNIM USLUGAMA

Elektronička dražba: NEĆE SE PROVODITI

2 PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1 Opis predmeta nabave

Predmet nabave je usluga sustavnog ispitivanja i praćenja vrste i

aktivnosti radionuklida u okolišu, vodi za piće, hrani, hrani za životinje te

stambenim i radnim prostorijama, sukladno Godišnjem programu

praćenja stanja okoliša za 2014. godinu (u daljnjem tekstu Program).

Page 3: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - civilna-zastita.gov.hr i...Uzimanje i obrada uzoraka te mjerenje i izvješćivanje moraju se provoditi sukladno odredbama Pravilnika o praćenju stanja

DZRNS-DN-01/14 Zagreb, 27.01.14 3 od 17

Uvjeti, načini, mjesta i rokovi sustavnog ispitivanja i praćenja vrste i

aktivnosti radionuklida određeni su Pravilnikom o praćenju stanja

radioaktivnosti u okolišu (NN 121/2013) i Programom, odnosno

priloženim troškovnikom.

CPV: 90711500-9 Praćenje stanja okoliša, osim za graditeljstvo

2.2 Grupe ili dijelovi predmeta nabave

Radi lakšeg nuđenja i tržišnog nadmetanja, predmet nabave je

podijeljen na grupe. Ponuditelji mogu podnijeti ponudu za jednu, više ili

sve grupe predmeta nabave, a ponude za svaku grupu će se ocjenjivati

zasebno. Grupe su:

G1. Mjerenje ambijentalnog doznog ekvivalenta

G2. Praćenje vrste i aktivnosti radionuklida u zraku, tlu, moru,

rijekama, jezerima, krutim i tekućim oborinama, vodi za piće,

hrani, hrani za životinje i mobilnim indikatorskim organizmima

G3. Praćenje vrste i aktivnosti radionuklida u sesilnim indikatorskim

organizmima (dagnje)

G4. Praćenje koncentracije radona i radonovih potomaka u zraku u

stambenim i radnim prostorima.

2.2.1 Procijenjena vrijednost nabave

G1. 24.000,00 kn

G2. 459.000,00 kn

G3. 40.000,00 kn

G4. 40.000,00 kn

2.3 Količina predmeta nabave

Sukladno Programu. Detaljna specifikacija dana je u troškovniku.

2.4 Tehničke specifikacije

Uzimanje i obrada uzoraka te mjerenje i izvješćivanje moraju se

provoditi sukladno odredbama Pravilnika o praćenju stanja radioaktivnosti u

okolišu (NN 121/2013).

Page 4: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - civilna-zastita.gov.hr i...Uzimanje i obrada uzoraka te mjerenje i izvješćivanje moraju se provoditi sukladno odredbama Pravilnika o praćenju stanja

DZRNS-DN-01/14 Zagreb, 27.01.14 4 od 17

2.5 Troškovnik

Troškovnik je, radi lakšeg popunjavanja dan u zasebnoj datoteci (excel

tablica). Treba popuniti jedinične cijene mjerenja za dijelove predmeta nabave

koji se nude, ispisati, ovjeriti potpisom i pečatom te priložiti ponudi. Nije

dopušteno mijenjati količine (broj mjerenja) ni druge specifikacije. Za grupu

predmeta nabave (G1 - G4) koja se nudi treba ponuditi sva mjerenja,

sukladno troškovniku (nije moguće ponuditi dio pojedine grupe). Ponuditelj

može trošak izrade godišnjeg izvješća uključiti u cijenu mjerenja ili izraziti

zasebno. Ako nudi više grupa, trošak izrade izvješća mora izraziti za svaku od

njih zasebno.

2.6 Mjesto pružanja usluga

Uzorkovanje se provodi na definiranim lokacijama sukladno

troškovniku.

2.7 Rok pružanja usluga

Uzorkovanje se provodi tijekom 2014. godine, sukladno troškovniku, a

Godišnje izvješće treba isporučiti sukladno članku 21. Pravilnika o praćenju

stanja radioaktivnosti u okolišu.

3 RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA

3.1 Obavezni razlozi isključenja

Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka javne nabave ako utvrdi

da postoji neki od obaveznih razloga isključenja iz članka 67. stavka 1. ZJN:

1. ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje

gospodarskog subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih

kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima

države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba

ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak

247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.),

Page 5: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - civilna-zastita.gov.hr i...Uzimanje i obrada uzoraka te mjerenje i izvješćivanje moraju se provoditi sukladno odredbama Pravilnika o praćenju stanja

DZRNS-DN-01/14 Zagreb, 27.01.14 5 od 17

davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u

postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak

256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.),

zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje

(članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.),

trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem

(članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje

kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz

Kaznenog zakona,

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u

gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u

gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u

gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje

kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak

337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.),

protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i

davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (NN 110/97., 27/98.,

50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06.,

110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za

mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom

zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja

(primjerice u postupku predstečajne nagodbe),

3. ako je dostavio lažne podatke.

Za potrebe utvrđivanja nepostojanja razloga pod 1 (članak 67., stavak

1., točka 1. ZJN) ponuditelj mora priložiti:

I. Izjavu (prilog 4) koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje

gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca

računajući od dana početka postupka javne nabave (dan slanja poziva

na nadmetanje - članak 23. ZJN). 12.1.3.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti pod 2 (članak 67., stavak 1., točka 2.

ZJN) ponuditelj je dužan priložiti:

Page 6: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - civilna-zastita.gov.hr i...Uzimanje i obrada uzoraka te mjerenje i izvješćivanje moraju se provoditi sukladno odredbama Pravilnika o praćenju stanja

DZRNS-DN-01/14 Zagreb, 27.01.14 6 od 17

II a. Potvrdu Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od

30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, ili

II b. važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta

gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke II a., ili

II c. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu

ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne

sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili

trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s

ovjerenim potpisom kod bilježnika, koja ne smije biti starija od 30 dana

računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi

sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke II a. ili

jednakovrijedni dokument iz točke II b.

3.2 Ostali razlozi isključenja

Naručitelj će, sukladno članku 68. ZJN, isključiti ponuditelja:

1. ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime

upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi

s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u

sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog

subjekta,

2. ako je nad njime pokrenut prethodni postupak radi utvrđivanja uvjeta za

otvaranje stečajnog postupka ili postupak likvidacije po službenoj

dužnosti, ili postupak nadležnog suda za postavljanje osobe koja će

njime upravljati, ili postupak nagodbe s vjerovnicima ili se nalazi u

sličnom postupku prema propisima države sjedišta gospodarskog

subjekta,

3. ako je gospodarski subjekt u posljednje dvije godine do početka

postupka javne nabave učinio težak profesionalni propust (članak 68,

stavak 7. ZJN) koji javni naručitelj može dokazati na bilo koji način.

Page 7: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - civilna-zastita.gov.hr i...Uzimanje i obrada uzoraka te mjerenje i izvješćivanje moraju se provoditi sukladno odredbama Pravilnika o praćenju stanja

DZRNS-DN-01/14 Zagreb, 27.01.14 7 od 17

3.3 Zajednica ponuditelja

U slučaju zajednice ponuditelja, postojanje razloga isključenja utvrđuje

se za svakog člana zajednice pojedinačno. Stoga za svakog člana zajednice

ponuditelja moraju biti priloženi svi traženi dokumenti.

4 UVJETI SPOSOBNOSTI

4.1 Pravna i poslovna sposobnost

Kao dokaz pravne i poslovne sposobnosti, ponuditelj mora priložiti:

III. Izvod o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući

registar države sjedišta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta

gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s

ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava kojom se dokazuje

upis u registar ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana

početka postupka javne nabave.

4.1.1 Ovlaštenje za obavljanje poslova radiološke sigurnosti

Ponuditelj mora biti ovlašten za obavljanje poslova radiološke

sigurnosti sukladno člancima 42. i 44. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj

sigurnosti (NN 141/13) i Pravilniku o ovlašćivanju stručnih tehničkih servisa za

obavljanje stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja (NN 72/11), kako

slijedi:

- za grupe predmeta nabave G1, G2 i G3 za obavljanje stručnih

poslova ispitivanja i praćenja vrste i aktivnosti radioaktivnih tvari u

zraku, tlu, moru, rijekama, jezerima, podzemnim vodama, oborinama,

vodi za piće, hrani i predmetima opće uporabe

- za grupu predmeta nabave G4 za obavljanje stručnih poslova

ispitivanja koncentracije radona i radonovih potomaka u zraku.

Temeljem članka 11. Pravilnika o ovlašćivanju stručnih tehničkih

servisa za obavljanje stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja,

Page 8: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - civilna-zastita.gov.hr i...Uzimanje i obrada uzoraka te mjerenje i izvješćivanje moraju se provoditi sukladno odredbama Pravilnika o praćenju stanja

DZRNS-DN-01/14 Zagreb, 27.01.14 8 od 17

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost vodi upisnik o ovlaštenim

stručnim tehničkim servisima pa ovlaštenje nije potrebno prilagati ponudi.

4.2 Financijska i gospodarska sposobnost

Kao dokaze financijske i gospodarske sposobnosti, ponuditelj mora

priložiti sljedeće dokaze:

IV. Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim

se dokazuje solventnost gospodarskog subjekta ili jednakovrijedno

izvješće države sjedišta gospodarskog subjekta, ne stariji od 30 dana

računajući od dana početka postupka javne nabave.

4.3 Tehnička i stručna sposobnost

Tehnička i stručna sposobnost se dokazuju u postupku ovlašćivanja.

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost može provesti inspekciju i

temeljem članka 9. Pravilnika o ovlašćivanju stručnih tehničkih servisa za

obavljanje stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja oduzeti

ovlaštenje.

4.4 Zajednica ponuditelja

U slučaju zajednice ponuditelja, svaki član zajednice dužan je

pojedinačno dostaviti dokaz III (izvod o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili

drugi odgovarajući registar). Član zajednice mora imati odgovarajuće

ovlaštenje iz 4.1.1 ovisno o dijelu ugovora koji izvršava.

5 ODREDBE O PONUDI

5.1 Sadržaj i način izrade ponude

Ponudu treba izraditi sukladno odredbama ove dokumentacije i Uredbe

o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama

(NN 10/12), III GLAVA, "Odredbe o ponudi". Ponuda mora sadržavati:

Page 9: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - civilna-zastita.gov.hr i...Uzimanje i obrada uzoraka te mjerenje i izvješćivanje moraju se provoditi sukladno odredbama Pravilnika o praćenju stanja

DZRNS-DN-01/14 Zagreb, 27.01.14 9 od 17

1. popunjeni ponudbeni list za svaku grupu predmeta nabave koju se

nudi

2. dokumente kojima se dokazuje da ne postoje razlozi isključenja (I, II)

3. tražene dokaze sposobnosti (III, IV)

4. popunjeni troškovnik za sve grupe predmeta nabave koje se nudi.

Ponuda mora biti u papirnatom obliku i uvezana u cjelinu na način da

se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude.

Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj

stranice i ukupan broj stranica ponude.

Umjesto popunjenih obrazaca traženih u točkama 1. i 4. ponuditelj

može izraditi i priložiti svoje dokumente koji sadrže sve u obrascima tražene

podatke.

Dokumente (dokaze) tražene u točkama 2. i 3., a kojima se utvrđuje

nepostojanje razloga isključenja i dokazuje sposobnost, ponuditelj može

dostaviti u neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni

ispis elektroničke isprave. U slučaju dostave dokaza u neovjerenim

preslikama, odabrani ponuditelj mora dostaviti dokaze o sposobnosti u

izvorniku ili ovjerenim preslikama u roku od 5 dana od datuma primitka

zahtjeva naručitelja za dostavu izvornika ili ovjerenih preslika traženih

dokumenata.

5.2 Dostava ponude

Ponude treba dostaviti u zatvorenoj koverti, na adresu:

DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST

10000 Zagreb

Frankopanska 11

s naznakom

"NE OTVARAJ - PONUDA, POSTUPAK JAVNE NABAVE 01/14"

Page 10: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - civilna-zastita.gov.hr i...Uzimanje i obrada uzoraka te mjerenje i izvješćivanje moraju se provoditi sukladno odredbama Pravilnika o praćenju stanja

DZRNS-DN-01/14 Zagreb, 27.01.14 10 od 17

Sukladno članku 12. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom

za nadmetanje i ponudama, na omotnici moraju još biti naziv i adresa

ponuditelja.

5.3 Rok za dostavu ponude

Krajnji rok za dostavu ponude je 18. veljače 2014. u 10:00, do kada

ponude moraju biti zaprimljene u Kabinetu Zavoda.

5.4 Cijena ponude

U cijenu ponude su uračunati svi troškovi i popusti bez poreza na

dodanu vrijednost, koji se iskazuje zasebno iza cijene ponude.

- Cijena ponude piše se brojkama.

- Cijena ponude daje se za svaku grupu/dio predmeta nabave

zasebno.

- Cijena je nepromjenjiva.

5.5 Kriterij odabira ponude

Najniža cijena.

5.6 Dopustivost alternativnih ponuda

Alternativne ponude nisu dopuštene.

5.7 Rok valjanosti ponude

60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

6 OSTALO

6.1 Dopustivost dostave ponuda elektroničkim putem

Dostava elektroničkim putem nije dopuštena.

Page 11: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - civilna-zastita.gov.hr i...Uzimanje i obrada uzoraka te mjerenje i izvješćivanje moraju se provoditi sukladno odredbama Pravilnika o praćenju stanja

DZRNS-DN-01/14 Zagreb, 27.01.14 11 od 17

6.2 Otvaranje ponuda

Postupak se provodi uz javno otvaranja ponuda. Otvaranje ponuda

obavit će se na adresi naručitelja, u Kabinetu ravnatelja, soba za sastanke,

dana 18. veljače 2014. s početkom u 10:30. Javnom otvaranju ponuda

smiju prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i druge osobe, sukladno

članku 89., stavku 6. Zakona o javnoj nabavi. Pravo aktivnog sudjelovanja

imaju samo ovlašteni predstavnici naručitelja i ovlašteni predstavnici

ponuditelja. Ovlašteni predstavnici ponuditelja moraju pisano ovlaštenje

donijeti sa sobom i predati ga neposredno prije otvaranja ponuda.

6.3 Način i rok donošenja odluke o odabiru ponuditelja ili poništenju

nadmetanja

Naručitelj donosi odluku o odabiru ili poništenju nadmetanja u pisanom

obliku. Odluka s preslikom zapisnika dostavit će se bez odgode svakom

ponuditelju preporučeno poštom s povratnicom.

Za slučaj poništenja nabave, naručitelj nema nikakvih obveza prema

ponuditeljima te ne snosi nikakvu odgovornost za troškove ponuditelja u svezi

postupka nabave.

6.4 Rok i uvjeti plaćanja

Plaćanje je obročno, u zakonskom roku po ispostavljenom računu i

dostavljenom izvješću o provedbi aktivnosti predviđenih Godišnjim

programom praćenja stanja okoliša za 2014. godinu.

6.5 Jamstvo za ozbiljnost ponude

Nije potrebno.

6.6 Troškovi pripreme ponude

Ponuditelj snosi sve troškove koji se odnose na pripremanje i

podnošenje ponude.

Page 12: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - civilna-zastita.gov.hr i...Uzimanje i obrada uzoraka te mjerenje i izvješćivanje moraju se provoditi sukladno odredbama Pravilnika o praćenju stanja

DZRNS-DN-01/14 Zagreb, 27.01.14 12 od 17

7 POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne

nabave, a jedan primjerak obvezno se predaje i naručitelju u pisanom obliku,

izravno ili na drugi dokaziv način u roku pet dana od dana:

- objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i

dokumentacije za nadmetanje, te dodatne dokumentacije ako postoji,

- objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj

izmjene dokumentacije,

- otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na

pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za

dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda,

- primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak

pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog

postupka javne nabave nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za

prethodnu fazu.

8 PRILOZI

1. Obrazac ponudbenog lista

2. Obrazac, podaci o članovima zajednice ponuditelja

3. Obrazac, podaci o podizvoditeljima

4. Obrazac izjave o nekažnjavanju

5. Obrazac ovlasti za zastupanje i sudjelovanje u postupku javnog otvaranja

ponuda

6. Troškovnik (u zasebnoj datoteci)

Page 13: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - civilna-zastita.gov.hr i...Uzimanje i obrada uzoraka te mjerenje i izvješćivanje moraju se provoditi sukladno odredbama Pravilnika o praćenju stanja

PONUDBENI LIST

DZRNS-DN-01/14 Zagreb, 27.01.14 PRILOG 1

naziv i sjedište ponuditelja / člana zajednice ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s naručiteljem

DA / NE

adresa

zajednica ponuditelja (zaokružiti)

DA / NE

OIB / nacionalni identifikacijski broj gosp. subjekta

sudjelovanje podizvoditelja (zaokružiti)

IBAN

DA / NE

NARUČITELJ:

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost

OIB: 03360951035

Frankopanska 11

HR-10000 ZAGREB

gospodarski subjekt je u sustavu PDV-a (zaokružiti)

telefon / fax

e-pošta

osoba ovlaštena za potpisivanje ugovora

osoba za kontakt

Evidencijski broj nabave: 01/14

Predmet nabave: Usluga sustavnog ispitivanja i praćenja vrste i aktivnosti radionuklida u okolišu, vodi za piće, hrani, hrani za životinje te stambenim i radnim prostorijama

PONUDA br.

za grupu

Cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost:

Iznos poreza na dodanu vrijednost:

Cijena ponude s porezom na dodanu vrijednost:

Rok valjanosti ponude: 60 dana od roka za dostavu ponuda

Datum:

M.P.

ZA PONUDITELJA:

ime, prezime, funkcija i potpis osobe ovlaštene za zastupanje

Page 14: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - civilna-zastita.gov.hr i...Uzimanje i obrada uzoraka te mjerenje i izvješćivanje moraju se provoditi sukladno odredbama Pravilnika o praćenju stanja

PODACI O ČLANOVIMA ZAJEDNICE PONUDITELJA Dodatak PONUDBENOM LISTU - priložiti samo u slučaju zajedničke ponude

DZRNS-DN-01/14 Zagreb, 27.01.14 PRILOG 2

naziv člana zajednice ponuditelja

sjedište

adresa za dostavu pošte

OIB / nacionalni identifikacijski broj gosp. subjekta

IBAN

DA / NE

gospodarski subjekt je u sustavu PDV-a (zaokružiti)

telefon / fax

osoba ovlaštena za potpisivanje ugovora

osoba za kontakt

e-pošta

dio uguvora koji će izvršavati član zajednice ponuditelja (predmet, količina, vrijednost i postotni dio)

Datum:

M.P.

ZA ČLANA ZAJEDNICE PONUDITELJA:

ime, prezime, funkcija i potpis osobe ovlaštene za zastupanje

Page 15: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - civilna-zastita.gov.hr i...Uzimanje i obrada uzoraka te mjerenje i izvješćivanje moraju se provoditi sukladno odredbama Pravilnika o praćenju stanja

PODACI O PODIZVODITELJIMA Dodatak PONUDBENOM LISTU - priložiti samo u slučaju ako se dio ugovora ustupa podizvoditeljima

DZRNS-DN-01/14 Zagreb, 27.01.14 PRILOG 3

naziv podizvoditelja

sjedište

adresa za dostavu pošte

OIB / nacionalni identifikacijski broj gosp. subjekta

IBAN

DA / NE

gospodarski subjekt je u sustavu PDV-a (zaokružiti)

telefon / fax

osoba za kontakt

dio uguvora koji će izvršavati podizvoditelj (predmet, količina, vrijednost i postotni dio)

Datum:

M.P.

ZA PODIZVODITELJA:

ime, prezime, funkcija i potpis osobe ovlaštene za zastupanje

Page 16: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - civilna-zastita.gov.hr i...Uzimanje i obrada uzoraka te mjerenje i izvješćivanje moraju se provoditi sukladno odredbama Pravilnika o praćenju stanja

DZRNS-DN-01/14 Zagreb, 27.01.14 PRILOG 4

Temeljem članka 67. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 90/11, 83/13 i 143/13),

u svezi sa stavkom 1. točka 1. istog članka dajem

I Z J A V U

kojom ja ___________________________________________ iz ______________________________

(ime i prezime) (adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice _________________________ izdane od________________________________

kao po zakonu ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta

___________________________________________________________________________________

(naziv i adresa gospodarskog subjekta, OIB)

___________________________________________________________________________________

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da protiv gospodarskog subjekta kao ni osobe

ovlaštene po zakonu za njegovo zastupanje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za bilo koje

od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta

gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje

gospodarskog subjekta:

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u

gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.),

zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.),

subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti

(članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita

(članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak

296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog

udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak

293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom

poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba

položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.),

protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak

348.) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03.,

190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.),

U _____________________________, ______________ godine.

Potpis i pečat

Page 17: DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE - civilna-zastita.gov.hr i...Uzimanje i obrada uzoraka te mjerenje i izvješćivanje moraju se provoditi sukladno odredbama Pravilnika o praćenju stanja

DZRNS-DN-01/14 Zagreb, 27.01.14 PRILOG 5

Ovlast za zastupanje i sudjelovanje u postupku javnog otvaranja ponuda

(predati ovlaštenim predstavnicima naručitelja prije početka javnog otvaranja ponuda)

_______________________________________________

(naziv ponuditelja)

_______________________________________________

(adresa sjedišta)

Ovime ovlašćujemo svog predstavnika ___________________________________________________

(ime i prezime, OIB)

rođenog ____________________________________________ u ______________________________

(datum i mjesto rođenja)

zaposlenog na radnom mjestu __________________________________________________________

da nas zastupa i sudjeluje na javnom otvaranju ponuda u otvorenom postupku javne nabave ev. broj

nabave ____________ koje će se održati ____________________ u prostorijama Državnog zavoda za

radiološku i nuklearnu sigurnost.

U _____________________________, ________________ godine.

M.P. _______________________________________________________

(ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja)