Click here to load reader

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Semakan 2017 ... Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dinyatakan dalam kurikulum secara eksplisit supaya guru dapat menterjemahkan dalam

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Semakan 2017 ... Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)...

 • Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Semakan 2017

  Bahagian Pembangunan Kurikulum

  2017

 • Terbitan 2017

  © Kementerian Pendidikan Malaysia

  Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa

  juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat

  kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9,

  Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

 • KANDUNGAN

  Rukun Negara........................................................................................................................................................... vii

  Falsafah Pendidikan Kebangsaan............................................................................................................................. viii

  Definisi Kurikulum Kebangsaan................................................................................................................................. ix

  Kata Pengantar.......................................................................................................................................................... xi

  Pendahuluan.............................................................................................................................................................. 1

  Matlamat ................................................................................................................................................................... 2

  Objektif ...................................................................................................................................................................... 2

  Kerangka Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan........................................................................................... 3

  Fokus ........................................................................................................................................................................ 5

  Kemahiran Abad Ke-21.............................................................................................................................................. 5

  Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.................................................................................................................................. 7

  Persekitaran Pembelajaran ....................................................................................................................................... 8

  Perancangan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran ................................................................................................ 9

  Strategi Pengajaran dan Pembelajaran .................................................................................................................... 10

  Pelibatan Ibu Bapa .................................................................................................................................................... 14

  Murid Berkeperluan Khas ............................................................................................................................. 15

 • iv

  Elemen Merentas Kurikulum ......................................................................................................................... 16

  Pentaksiran Sekolah...................................................................................................................................... 19

  Organisasi Kandungan ................................................................................................................................. 21

  Peruntukan Waktu Minimum................................................................................................................... 22

  Peruntukan Waktu PdP........................................................................................................................... 23

  Tunjang Komunikasi .............................................................................................................................. 27

  Bahasa Melayu ............................................................................................................................... 29

  English Language............................................................................................................................ 39

  Bahasa Cina .................................................................................................................................... 47

  Bahasa Tamil .................................................................................................................................. 53

  Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai ............................................................................................................ 61

  Pendidikan Islam ............................................................................................................................. 63

  Pendidikan Moral ............................................................................................................................ 71

  Tunjang Keterampilan Diri ............................................................................................................................ 79

  Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika ................................................................................................ 87

  Perkembangan Fizikal dan Penjagaan Kesihatan........................................................................... 89

  Kreativiti dan Estetika.... ............................................................................................................................. 99

 • v

  Tunjang Sains dan Teknologi ............................................................................................................................ 107

  Sains Awal .................................................................................................................................................. 109

  Matematik Awal .......................................................................................................................................... 117

  Tunjang Kemanusiaan ....................................................................................................................................... 127

  Standard Prestasi ............................................................................................................................................... 135

  Tunjang Komunikasi.... ............................................................................................................................... 137

  Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai.......................................................................................................... 143

  Tunjang Keterampilan Diri........................................................................................................................... 149

  Tunjang Perkembangan Fizikal dan Estetika.............................................................................................. 153

  Tunjang Sains dan Teknologi...................................................................................................................... 157

  Tunjang Kemanusiaan................................................................................................................................. 163

  Panel Penggubal........................................................................................................................................................ 165

  Turut Menyumbang.................................................................................................................................................... 170

  Penghargaan.............................................................................................................................................................. 172

 • vi

 • vii

  RUKUN NEGARA

  BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak: Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;

  Memelihara satu cara hidup demokratik; Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara

  akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

  kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak; Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan

  sains dan teknologi moden;

  MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

  KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

  KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN

  KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

 • viii

  FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

  “Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan

  ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh

  dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis

  dari segi intelek, rohani, emosi dan