of 35 /35
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH Dokumen Penjajaran Kurikulum PENDIDIKAN ISLAM EDISI 2 TINGKATAN 2

Dokumen Penjajaran Kurikulum - TCER.MY

  • Author
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Dokumen Penjajaran Kurikulum - TCER.MY

Penjajaran KSSM Pendidikan Islam Tingkatan 2 2.0 Pembetulan no.pdfuntuk memenuhi keperluan pembelajaran
wabak Coronavirus (COVID-19). Pelaksanaan PKP menyebabkan
pelaksanaan PdP secara bersemuka di bilik darjah tidak dapat
dilaksanakan secara normal. Meskipun guru telah berusaha
melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah (PdPr)
sepanjang tempoh PKP, namun keberkesanan pelaksanaannya
didapati tidak mencapai tahap optimum. Masih terdapat cabaran dari
aspek pelaksanaannya yang akan memberi implikasi terhadap
pembelajaran murid pada tahun 2021. Sehubungan dengan itu, KPM
telah memutuskan untuk meneruskan pelaksanaan Penjajaran
Kurikulum Edisi 2.0 termasuk semua mata pelajaran pendidikan
Islam dan bahasa Arab di bawah seliaan BPI bagi kegunaan tahun
2021.
membantu guru untuk memastikan kelangsungan pembelajaran
murid dapat dan boleh dilaksanakan. Penjajaran kurikulum Edisi 2.0
ini bukanlah kurikulum yang baharu, malahan ia berasaskan
kurikulum sedia ada yang terkandung dalam Dokumen Standard
Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSM. Melalui penjajaran ini,
kandungan DSKP telah dibahagikan kepada Kandungan Asas iaitu
apa yang perlu dikuasai oleh murid dan ia dilaksanakan secara
bersemuka atau atas talian dengan murid, Kandungan Tambahan
dan Kandungan Pelengkap yang mana berperanan sebagai
penyokong kepada keseluruhan pembelajaran murid dalam
mencapai standard yang ditetapkan. Ia boleh dilaksanakan melalui
pelbagai kaedah, teknik dan pendekatan pembelajaran sama ada
secara bersemuka atau secara homebased-learning menggunakan
medium yang bersesuaian tanpa mengabaikan standard dalam
DSKP yang ingin dicapai.
dapat membantu guru untuk terus merancang dan melaksanakan
PdP pada tahun 2021 dengan lebih berkesan. BPI juga merakamkan
setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua
pihak yang terlibat dalam melaksanakan kurikulum yang dijajarkan.
HAJI HASSAN NUDIN BIN A. HAMID Pengarah
Bahagian Pendidikan Islam
Kementerian Pendidikan Malaysia
Άî[email protected]@ZæaõŠÔÛa @ @
1.10 „bj¾@æa…@ÅÐzÌß@òí[email protected]@
æa…@òßbÔnaN
Þì[email protected]Š‚äÛ@bmŠ@†í죊iN 1.10.2 å×bmbrß@òí[email protected]ð‰bînäíaN 1.10.3 ÅÐzÌß@òí[email protected]@æaŠàÇ@Þ[email protected]ñ‰ì@
åË…@Þì[email protected]Š‚äÛ@bmŠ@†í죊iN N
1.10.4 åØÜàÈÌß@ibæõ[email protected]@òí[email protected]
òßbÔ[email protected]æa…
æaŠàÇ@Þ[email protected]ñ‰ì " @ äØÜàÈÌß[email protected]@l…aŠ[email protected]‰b‚
òßbÔ[email protected]æa…N
1.11.3 ÅÐzÌß@òí[email protected]@æaŠàÇ@Þ[email protected]ñ‰ì@
1.11.4 æõ[email protected]åØÜàÈÌß@@òí[email protected]
æaŠàÇ@Þ[email protected]ñ‰ì@@a…
òßbÔ[email protected]æa…@l…aŠiN
Öìubm ÷ba åèj· ÑØÌÜÏ
1.12 @æa…@„bj¾ÅÐzÌß@@òía26 @æa…27 æaŠàÇ@Þ[email protected]ñ‰ì
‚äØÜàÈÌß[email protected]@a‰[email protected] "
æaŠàÇ@åË…@Þì[email protected]Š‚äÛ@bmŠ@
@æaŠàÇåË…@Þì[email protected]Š‚äÛ@bmŠ@
@Øí‡@æa…@ñý•@a…‚@a‰b
@æa…@l…aŠiòßbÔnaN
1.13.1 @æõ[email protected][email protected]æa…@…ì–Ôß@åØËŠäß
âìØy "
2 01.2021
Öìubm ÷ba åèj· ÑØÌÜÏ
v.
âìØy "
ïËë†ãbÌß@âìØy [email protected] @
æaŠàÇ@@åË…Þì[email protected]Š@Š‚äÛ@
†í죊i @æa…÷ìßëŠß@@
1.14.2 @òí[email protected]å躊[email protected]å×bmbrß[email protected] @
[email protected]ïÛbmBN
Öìubm ÷ba åèj· ÑØÌÜÏ
1.14.5 åØËŠäß @åØçì×ìÌß@a‰b
æõa‰a…ëbŠÏ. 1.14.6 @@a…@æõa‰a…ëbŠÏ@éàØ[email protected]åØËŠäß
âýg. 1.14.7 @åØía‰ìèÌß@æŠubÌÏ@òí[email protected]@
@ÎìiìèÌß@æa…@æaŠàÇ@Þ[email protected]ñ‰ì
1.15 òí[email protected]„bj¾@133-136 @Þ[email protected]ñ‰ì
æaŠàÇ@@åË…Þì[email protected]Š@Š‚äÛ@
†í죊i @æa…÷ìßëŠß@@
@åË…@æaŠàÇÞì[email protected]Š‚äÛ@bmŠ@
æìçì¾@[email protected]åãìÐßd×@!N
[email protected]@æa…@l…aŠ[email protected]‰b‚
Öìubm ÷ba åèj· ÑØÌÜÏ
1.15.4 @ôìÔmŠ[email protected]Ήë[email protected]ð@åØÜväß
òí[email protected]å׊a…Š[email protected]@ @
[email protected]éîÛë[email protected]!N 1.15.6 @Ìßía‰ìèåØ@òí[email protected]æŠubÌÏ@@æa…
æaŠàÇ@@åË…Þì[email protected]Š@Š‚äÛ@
†í죊i @æa…÷ìßëŠß@@
@åË…LÞì[email protected]Š‚äÛ@bmŠ@†í죊iN 1.16.2 å×bmbrß@òí[email protected]å躊m. 1.16.3 åØËŠäß@åmìnãì[email protected]òí[email protected]@@ñ‰ì
æaŠàÇ@ÞeN iN @pìj½@é½@åË…N
• bÌàÏ.
òßbÔna.
5 01.2021
Öìubm ÷ba åèj· ÑØÌÜÏ
• æìçì¾@åãìÐßd×@Öìnãë[email protected]
iiN @æa…@Ý×ìmŠ[email protected]†Ð×@[email protected]! 1.16.4 Ìßía‰ìèòí[email protected]æŠubÌÏ@åØ@æa…@
@åË…@säØníõb×@ÎìiìèÌß
@åË…Þì[email protected]Š‚äÛ@bmŠ@
Þì[email protected]Š‚äÛ@bmŠ@†í죊[email protected] @
@ðõb™ŠèÌß@bmŠçbmŠ@aë[email protected] @
1.17.7 @òàÈã@ðõb™ŠèÌß@bmŠç
@aë[email protected]æa…@[email protected]æõbîã‰ì×
[email protected]åË…@l…aŠ[email protected]æa…@
Öìubm ÷ba åèj· ÑØÌÜÏ
1.17.5 @åˉü@åØÜväß@
@æa…@ðŠí…Ήë[email protected]åíõü[email protected] @
Άî[email protected]@Z$
@ †îÈ[email protected]ï[email protected]åflÇ@: 2.4
"@oÈà[email protected]ÞbrÓ #

:
2.4.2 @å躊[email protected]å×bmbrß[email protected] @
2.4.4 åØÜväß@@âìØyËbäß@
åË…@åË[email protected]ê†îÛ@æa…@ïmbç@a‰b‚@
éàØyŠ[email protected] @
@ÎìiìèÌßsäØníõb×@NåÏë†îè×@åË…
8 01.2021
Öìubm ÷ba åèj· ÑØÌÜÏ
: 2.5( )
2.5.1 @„bj¾@Þì[email protected]åË…N 2.5.2 @å躊[email protected]å×bmbrßN 2.5.3 åØÜväß@…ì–Ôß@LÞý[email protected]âaŠ[email protected]æa…@
òèj‘@bmŠ[email protected]êìnãìN 2.5.4 åØËŠäß@éàØ[email protected]ïçëõbväß@a‰b׊Ï@
âaŠ[email protected]æa…@òèj‘N 2.5.5 åØËŠäß@åãaŠÏ@ïmbç@a…@åÏë†îè×@
ïãõbßN 2.5.6 åØía‰ìèÌß@@æŠubÌÏ
@ÎìiìèÌßsäØníõb×@NåÏë†îè×@åË…
òßbÔnaN
9 01.2021
Άî[email protected]@Zñ†îÔÇ @ @
3.5 @ðõbäÌß@åàèÐ×@÷ìßëŠß
3.5.1 …ì–Ôß@å×bmbrß@ÛaðìÔ@@æa…
òØöýß@ säØÜàÈÌß
3.6.1 å×bmbrß@…ì–Ôß@æb¹aŠ[email protected]†Ð×@
N 3.6.2 @å×bmbrßïÜÔã@ÝîÛ…@Ðîuaì×å@[email protected]æb¹aŠ
†Ð×@òØöýß[email protected]@ @
ïçëõbväß@@æŠØËìà×
òßbÔ[email protected] @
10 01.2021
Öìubm ÷ba åèj· ÑØÌÜÏ
3.6.4 åØËŠäß@åÌí†äiŠÏ@…@òØöýß@a‰bnãc
@ÎìiìèÌß@æa…@òØöýßsäØníõb×@
lbn×@Íí@@åØãë‰ìm…[email protected]
lbn×@Íí@@åØãë‰ìm…[email protected][email protected] @
ßtb¹Šä@÷bè[email protected]æa…@å×bãì™…@Íí[email protected] @
3.7.3 @å×bmbrß´mŠÌÏ@ æa…@ ÏNtb¹Šä
3.7.4 @æõaìîàîníd×@åØÜväß
Íí†äiŠ[email protected]åíõü@Íí@ðë[email protected]×[email protected]
òßbÔ[email protected] @
11 01.2021
Öìubm ÷ba åèj· ÑØÌÜÏ
3.7.6 åØËŠäß@êìnãì@Ò[email protected]æaìàäÏ@
bõåí@÷@Íí@³ÐmŠ[email protected]åË…@ [email protected]
@×æa…@ÎìiìèÌßsäØníõ[email protected]
Άî[email protected]@Z @ @
4.8 ÷ìßëŠß@åàèÐ×@Í[email protected]@ñý•
ñý•@éÇbºŠ[email protected] 4.8.2 åØÜväß@Š‘@ð…bväß@âbß[email protected]æa…@
ð@æõbßbmëd×@Ήë[email protected]Íí@éîÜîÏ…@
4.8.5 ÜväßåØ@æõaˆîiŠÏ@aa‰bnã@âìßdß@
ÖìjßN
éÇbºŠ[email protected]åË…@l…aŠ[email protected]æa…@
Öìubm ÷ba åèj· ÑØÌÜÏ
4.8.7 åØía‰ìèÌß@éàØ[email protected]ñý•@éÇbºŠ[email protected]
ñý•@òȺ[email protected] @
4.9.2 å×bmbrß@Š‘@kuaë@ñý•@òȺ[email protected] 4.9.3 åØÜväß@Š‘@|•@ñý•@òȺ[email protected] @ 4.9.4 åØÜväß@…ì–Ôß@ìnßå[email protected]áîÔß@
æa…@@bmŠ[email protected]âìØ[email protected]ÙíŠß@
åØíbãìäß ñý•@òȺ[email protected] @
@@æa…@l…aŠ[email protected]‰b‚
Öìubm ÷ba åèj· ÑØÌÜÏ
4.9.6 ßrå×[email protected]…ì–Ôß@æa…@âìØ[email protected]
.
4.9.7 åØÜväß@@Š‘@òȺ[email protected] @ 4.9.8 åØÜväß@æì×ë‰ @òȺ[email protected] @ 4.9.9 åØÜväß@@òä@òȺN
4.9.10 åØËŠäß@l…[email protected]ŠË†äß@ òȺN 4.9.11 @ïÜàÇ@å×bãbÔÜß òȺN 4.9.12 å×bmbrß@åÜàÇ@òä@ð‰bç@òȺN
4.10 ÷ìßëŠß@åàèÐ×@Í[email protected]áàîm
‚säØÜàÈÌß @a‰b"
æa…@l…aŠ[email protected]òßbÔ[email protected] @
4.10.1 ßrå×[email protected]…ì–Ôß@æa…@ÝîÛ…@áàîmN 4.10.2 åØÜväß@@åØë‰bç…@kj
áàîm. 4.10.3 åØÜväß@áàî[email protected]Š‘N 4.10.4 åØÜväß@æì×ë‰@áàîm. 4.10.5 åØÜväß@òä@áàîm.
4.10.9 åØíbãìäß@@ñý•@aì@a…
òßbÔnaN
15 01.2021
Öìubm ÷ba åèj· ÑØÌÜÏ
4.10.6 åØÜväß@Ïí@a‰b׊Í@@åØÜj¾
áàîm. 4.10.7 åØÜväß@@éàØ[email protected]åØnÈ튑…
@ @
4.11 ÷ìßëŠß@åàèÐ×@Í[email protected]
‚säØÜàÈÌß @a‰b"
æa…@l…aŠ[email protected]òßbÔna: • åmìÛ[email protected]ìÏbrßN • ɺ@ñý• Š–Ó@æa…N • ñý•@Ùîn×@oî×[email protected] @
4.11.1 ßÜväåØ@Ñîãì×@@
a…@òÈ튑@âýgN 4.11.2 å×bmbrß@…ì–Ôß@æa…@ÝîÛ…@
ìÏbrß@åmìÛbiN 4.11.3 åØÜväß@a‰[email protected]ØÌÌß@
æõa…d×@bmìšËa @
Öìubm ÷ba åèj· ÑØÌÜÏ
4.11.4 å×bãbÔÜß@ïÜàÇ@
æõa…d×@bmìšËa
Š‘@åØë‰bç…@ñý•@ɺN
4.11.6 @å×bmbrß@…ì–Ôß@æa…@Š‘@
åØë‰bç…@ñý•@Š–ÓN
4.11.7 åØÜväß@Š‘@åäÛbuŠÏ@Íí@
Š–ÓN
ñý•@ɺ@æa…@Š–ÓN
æa…@Š–ÓN
Öìubm ÷ba åèj· ÑØÌÜÏ
4.11.10 å×bmbrß@…ì–Ôß@@Ùîn×@
oî×bN 4.11.11 åØÜväß@a‰[email protected]ñý•@Ùîn×@
oî×bN 4.11.12 å×bãbÔÜß@ïÜàÇ@ñý•@Ùîn×@
oî×bN 4.11.13 åØía‰ìèÌß@éàØ[email protected]
@×æa…@ÎìiìèÌß@säØníõb
‚säØÜàÈÌß @a‰b"
baìÏ. 4.12.2 å×bmbrß@Š‘@kuaë@æa…@Š‘@
|•@baìÏN 4.12.3 æì×ë‰@å×bmbrß baìÏN 4.12.4 òä@åØÜväß baìÏN
4.12.13 å×bãbÔÜß@@baìÏ@ê…bjÇ
@a‰b‚@bã‰ìÐ@åË…
æa…@l…aŠ[email protected]ßbÔnaòN
Öìubm ÷ba åèj· ÑØÌÜÏ
4.12.5 åØÜväß@a‰b×ŠÏ êëŠØß ìnÓì@
baìÏŠiN 4.12.6 åØÜväß@a‰b׊Ï@Íí@åØÜj¾
baìÏN 4.12.7 baìÏ@îä[email protected]åØÜväßN 4.12.8 åØÜväß@åËìÛì™@Íí@åØë‰bç…@
ÚìiŠ[email protected]ìÏN
.
Öìubm ÷ba åèj· ÑØÌÜÏ
4.12.12 åØËŠäß@åèîjÜ×@baìÏ@ð‰…@
pë…ì@åíõ[email protected]÷N
‚säØÜàÈÌß @a‰b"
4.13.1 @´mŠÌÏ@å×bmbrßñý•@kmaë‰N 4.13.2 åØÜväß åØíbãìäß@ñý•@
kmaë‰N 4.13.3 @´mŠÌÏ@å×bmbrßñý•@|íëaŠmN 4.13.4 åØÜväß åØíbãìäß@ñý•@
|íëaŠ[email protected] @
ŠmëN 4.13.7 å×bãbÔÜß@ïÜàÇ@ñý•@òä@
Lkmaë‰@|íëaŠ[email protected]æa…@Šmë[email protected] @
éßbÔ[email protected]æa…N
Άî[email protected]@Zâý[email protected]æ놷@æa…@ê @ @
Öìubm ÷ba åèj· ÑØÌÜÏ
5.4 ÷ìßëŠß@@[email protected]Þì‰@êìÇ…
æa…@òßbÔnaN
a‰b‚@oîÛì@æa…@a‰b‚@ΊmM
åËŠ[email protected]Š@sèàØ[email protected] @
5.4.3 åØËŠäß@æõa…d×@o׉b’ß@lŠÇ@
éÜ[email protected]¹Šäß@êìÇ…@Þì‰@[email protected]#Z i. åØÜšÌîäß@æõbíbŠÐ×@Ù튑@
†Ð×@å׆îyìnäß@[email protected]!N ii. åØÜšÌîäß@@ïv×@æa…@
åØÜàÈÌß@@bîÛìßN iii. åØìÏbèÌß@oË[email protected]åßìÓŠÏ@†Ð×@
æõa‰a…ëbŠÏ@o™[email protected] @@ @
5.4.6 @ë†íûí†äí[email protected]Òbî[email protected]ïãìnärß
@aÌß@bÐä[email protected]…@bÌ[email protected]æa…@âb™a
åÏë†îè×@@æa…@l…aŠ[email protected]‰b‚
òßbÔnaN
21 01.2021
Öìubm ÷ba åèj· ÑØÌÜÏ
5.4.4 åØËŠäß@ æõbíbv×@êìÇ…@
#N ii. åÜí…bÈ×@æa…@æõbßbŠÏ@Õ[email protected]…@
âýgN iii. æbÔvî[email protected]åË…@êìÇ…ŠiN iv. oË[email protected]…bè[email protected]‰bÏ@òibz•@Þì‰@
[email protected]#@[email protected] @
[email protected]#@òØß…@æa…@ÎìiìèÌß@
säØníõb×@åË…@åÏë†îè×N 5.5 @÷ìßëŠß
@åØÜàÈÌß @#
[email protected]#
@a‰b‚@Õíõ[email protected]éîjÛ@Íí@ê‰d×
éßbÔ[email protected]æa…@l…aŠi
Öìubm ÷ba åèj· ÑØÌÜÏ
@‰bjnÇa†Ï‰…t @l…aŠ[email protected]‰b‚
æa…@òßbÔ[email protected] @
5.5.5 åØía‰ìèÌß@‰bjnÇ[email protected]†Ï‰…@aìîníŠÏ@
êŠvç@Þì‰@ #@òäí†à×@æa…@
ÎìiìèÌß@säØníõb×@åË…@åÏë†îè×N
@ @
5.6.1 åØËŠäß@åäîÐàîÐ×@Þì‰@@#@
• ñ…bjÇN
Öìubm ÷ba åèj· ÑØÌÜÏ
• ³×‰b’à×N
Þì‰@@#@éäí†ß…@æa…@ÎìiìèÌß@
säØníõb×@åË…@åÏë†îè×[email protected] @
5.7 ÷ìßëŠß@åÛìšËëd×@
. •
5.7.1 å×bmbrß@òíaë‰@Òë†îç@êì×ì[email protected]îãaë[email protected]
âý[email protected] @
5.7.2 åØËŠäß@@âbmë[email protected]Òbî[email protected]
êì×ì[email protected]îãaë@âý[email protected]æa…@ÎìiìèÌß@
@énäíŠÏ@å×bäÔÜß@æbiŠÓŠ[email protected]ÒìšÌ
@ @
Άî[email protected]@Z
6.5 ÷ìßëŠß@@ìÛbß
6.5.1 å×bmbrß@ìÛbß@…ì–ÔßN 6.5.2 å×bmbrß@ÝîÛ…@ïÜÔã@æõbä׊[email protected]åË…@
ìÛbß[email protected] 6.5.3 å×bmbrß@êìnãì@@ìÛbß@Íí@
åØÜàÇ…@éîÛë[email protected]Þì‰@[email protected]#N 6.5.4 åØÜväß@@ìÛbß@Íí@
pìnãìm…@æa…@Ήü…@bmŠŠ[email protected]
êìnãìN 6N5N5 ŠäßØËå@åËìiìç@@ìÛbß@åË…@
Öìubm ÷ba åèj· ÑØÌÜÏ
6.6 @÷ìßëŠß@jªò@
6.6.1 å×bmbrß@òjª@…ì–ÔßN 6.6.2 å×bmbrß@ÝîÛ…@ïÜÔã@æõbä׊[email protected]åË…@
jªò[email protected] 6.6.3 å×bmbrß@êìnãì@@òjª@íÍ@
åØÜàÇ…@éîÛë[email protected]Þì‰@[email protected]#N 6.6.4 åØÜväß@@òjª@Íí@
@
æb¹[email protected] @
òßbÔ[email protected]æa…N
Öìubm ÷ba åèj· ÑØÌÜÏ
6.6.7 åØËŠäß@a‰[email protected]å׉ìiìrß@oÐî•@
jªò@Íí@
6.7.1 å×bmbrß@ÝîÛ…@ïÜÔã@åÐîuaì×@
l…aŠ[email protected]†Ð×@ìjí[email protected]ÒbiN 6.7.2 åØÜväß@a‰[email protected]…aŠ[email protected]åË…@ìjí[email protected]
Ò[email protected]æa…@‰aìÜ×@ð‰…@ÙîÐ[email protected]
åÐ×bŠÏ@æa…@éØÌî[email protected]ì×üN 6.7.3 åØËŠäß@åÌînäÐ×@l…aŠ[email protected]åË…@aìjí@
Ò[email protected]æa…@‰aìÜ×N 6.7.4 b®ìÏ@æõb×b牆äÏ@†Ð×@ìjí[email protected]ÒbN
6N7N5 åØËŠäß@òjÓbÇ@Ö†î[email protected]…aŠ[email protected]Ð׆@
ìjí[email protected]Ò[email protected]æa…@‰aìÜ×[email protected] @
@æa…òßbÔna.
Öìubm ÷ba åèj· ÑØÌÜÏ
6.8 ÷ìßëŠß@l…[email protected]æuŠ[email protected]
säØÜàÈÌß æa…@l…aŠ[email protected]‰b‚@
òßbÔ[email protected] @
6.8.1 å×bmbrß@…ì–Ôß@æu. 6.8.2 å×bmbrß@ÝîÛ…@ïÜÔã@åÔÛb™@
߉ìzÌß@æuN 6.8.3 å×bmbrß@êìnãì@l…[email protected]æuŠ[email protected]Íí@
åØÜàÇ…@éîÛë[email protected]Þì‰@[email protected]#N 6.8.4 ßÜväåØ@Õ[email protected]æa…@åÐîuaì×@
Ήë[email protected]áÜß@Ò…bçŠmZ i. æ[email protected]â[email protected]áÜß@Íí@ðõbqìо@
åËìiìç@æõb™‰aìÜØ×N ii. æ[email protected]â[email protected]áÜß@Íí@Ö†î[email protected]
ðõbqìо@åËìiìç@æõb™‰aìÜØ×[email protected] @
æuŠ[email protected]…@≈ØÀfŒ»∑[email protected] @
6.8.6 ߉ìzÌß@@å×bîÛì¾@æa…
æ[email protected]@a‰b‚@æa…@l…aŠi
òßbÔnaN 6.8.7 å×bmbrß@êìnãì@l…[email protected]
æuŠ[email protected]Íí@åØÜàÇ…@éîÛë[email protected]
Þì‰@[email protected]#N
Öìubm ÷ba åèj· ÑØÌÜÏ
6.9 @÷ìßëŠßl…[email protected]†vß…@
säØÜàÈÌß æa…@l…aŠ[email protected]‰b‚@
òßbÔ[email protected] @
6.9.1 å×bmbrß@…ì–Ôß@†vßN 6.9.2 å×bmbrß@êìnãì@l…[email protected]æuŠ[email protected]
Íí@åØÜàÇ…@éîÛë[email protected]Þì‰@[email protected]
#N 6.9.3 l…aZ
iN ×@Öìb߆vàN iiN @a…@…aŠi†vßN iiiN @‰aìÜ×@ð‰…†vßN
6.9.4 ËŠäß@l…aŠ[email protected]éàØ[email protected]åØ
†vß[email protected] @
òßbÔnaN
Aras Bawah Dan Aras 2, No. 2251, Jalan Usahawan 1,
63000 Cyberjaya, Selangor Darul Ehsan
Tel: 03 - 8321 7200 Fax: 03 - 8321 7201
30