of 26 /26
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH Dokumen Penjajaran Kurikulum KIMIA EDISI 2 TINGKATAN 4

Dokumen Penjajaran Kurikulum - Sumber Pendidikan

  • Author
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Dokumen Penjajaran Kurikulum - Sumber Pendidikan

melaksanakan penjajaran kurikulum selaras
dengan pengumuman pembukaan semula
sekolah berdasarkan Takwim Persekolahan
Kurikulum Standard Sekolah Menengah
pengajaran dan pembelajaran bagi memenuhi
keperluan pembelajaran murid yang terkesan lanjutan daripada
Perintah Kawalan Pergerakan (PKP).
rumah (PdPR) sehingga hari terakhir persekolahan bagi tahun 2020.
Meskipun guru telah berusaha untuk melaksanakan PdPR, namun
masih terdapat cabaran dari aspek pelaksanaannya yang akan
memberi implikasi terhadap pembelajaran murid pada tahun 2021.
Sehubungan dengan itu, KPM telah memutuskan untuk meneruskan
pelaksanaan Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 bagi tahun 2021.
Penjajaran Kurikulum Versi 2.0 merupakan usaha KPM bagi
membantu guru untuk memastikan kelangsungan pembelajaran
murid dilaksanakan. Kurikulum yang dijajarkan ini bukanlah
kurikulum baharu, tetapi kurikulum sedia ada yang disusun semula
berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP)
KSSM serta ditambah baik daripada dokumen penjajaran kurikulum
sebelumnya. Kandungan kurikulum disusun berdasarkan kandungan
asas yang perlu dikuasai oleh murid. Manakala, kandungan
tambahan dan pelengkap perlu diajar bagi menyokong keseluruhan
pembelajaran sesuatu mata pelajaran yang boleh dilaksanakan
melalui pelbagai kaedah dan teknik pembelajaran.
Harapan KPM agar guru dapat terus merancang dan melaksanakan
pengajaran dan pembelajaran pada tahun 2021 dengan lebih
berkesan. KPM juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan
ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam
melaksanakan kurikulum yang dijajarkan.
DR. LATIP BIN MUHAMMAD Timbalan Pengarah Kanan (Kluster Dasar dan Sains & Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 – KSSM Kimia Tingkatan 4
1
Standard Kandungan (SK)
Standard Pembelajaran (SP)
1.1
1.1.1 Menyatakan maksud kimia.
yang lazim digunakan dalam
berkaitan dengan bidang kimia.
menguji hipotesis.
2
1.3 Penggunaan, Pengurusan
dan Pengendalian Radas
serta Bahan Kimia
keselamatan dalam makmal.
Menunjuk cara kaedah
pengurusan dan pengendalian
3
Standard Kandungan (SK) Standard Pembelajaran (SP)
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap
2.1 Konsep Asas Jirim
beku naftalena melalui aktiviti
2.2 Perkembangan Model Atom
2.2.2 Membanding dan membezakan
elektron dan neutron.
2.2.1 Menyatakan zarah
atom berdasarkan Model Atom
nombor nukleon.
4
2.3.3 Menulis perwakilan piawai bagi
atom.
susunan elektron.
isotop.
5
Standard Kandungan (SK) Standard Pembelajaran (SP)
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap
3.1 Jisim Atom Relatif dan Jisim
Molekul Relatif
dan jisim molekul relatif
dan jisim formula relatif.
subatom dalam
pelbagai atom
bilangan mol.
3.2.4 Menghubung kait jisim molar, jisim
dan bilangan mol.
molar.
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 – KSSM Kimia Tingkatan 4
6
3.2.7 Menyelesaikan masalah numerikal
yang melibatkan bilangan zarah,
padu gas.
formula empirik dan formula
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 – KSSM Kimia Tingkatan 4
7
3.4.1 Menulis persamaan kimia yang
seimbang.
kualitatif dan kuantitatif.
8
Standard Kandungan (SK) Standard Pembelajaran (SP)
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap
4.1 Perkembangan Jadual
nombor proton dengan kedudukan
4.2.1 Memerihalkan
Jadual Berkala
Unsur moden.
unsur apabila menuruni Kumpulan
9
4.4 Unsur dalam
apabila menuruni Kumpulan 1.
unsur Kumpulan 1 dan:
4.4.4 Menaakul sifat fizik dan sifat kimia
unsur lain dalam Kumpulan 1.
4.5 Unsur dalam
apabila menuruni Kumpulan 17.
17.
4.5.4 Meramal sifat fizik dan sifat kimia
unsur lain dalam Kumpulan 17.
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 – KSSM Kimia Tingkatan 4
10
4.6 Unsur dalam
4.6.2 Mengeksperimen untuk melihat
apabila merentasi
Kala 3.
peralihan dalam Jadual Berkala Unsur
4.7.2 Menjelaskan dengan contoh ciri-ciri
istimewa bagi beberapa unsur
11
Standard Kandungan (SK) Standard Pembelajaran (SP)
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap
5.1 Asas Pembentukan Sebatian 5.1.1 Menerangkan asas pembentukan
sebatian.
ikatan kovalen.
5.5 Ikatan Datif 5.5.1
ikatan logam.
12
5.7 Sebatian Ion dan Sebatian
Kovalen
13
TEMA: INTERAKSI ANTARA JIRIM BIDANG PEMBELAJARAN: 6.0 ASID, BES DAN GARAM
Standard Kandungan (SK)
Standard Pembelajaran (SP)
6.1 Peranan Air dalam
air dalam menunjukkan sifat asid dan
alkali.
kegunaannya.
6.2.3 Mengeksperimen untuk mengkaji
hidrogen dan kepekatan ion hidroksida.
6.3 Kekuatan Asid dan Alkali
6.3.1 Mendefinisi asid kuat, asid lemah, alkali
kuat dan alkali lemah
berdasarkan darjah penceraian dalam air.
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 – KSSM Kimia Tingkatan 4
14
6.4 Sifat-sifat Kimia Asid dan
Alkali
dengan menjalankan eksperimen
tindak balas antara:
dengan menjalankan eksperimen
tindak balas antara:
6.5 Kepekatan Larutan Akueus
6.5.1 Menyatakan maksud kepekatan
15
6.6.2 Menghuraikan penyediaan larutan
piawai dengan menjalankan aktiviti
tidak diketahui dengan menjalankan
6.8.3 Memberi contoh garam serta
kegunaannya dalam kehidupan
16
6.9 Penyediaan Garam
mengelaskannya kepada garam
6.9.2 Menghuraikan penyediaan garam
terlarutkan berdasarkan aktiviti yang
terlarutkan berdasarkan aktiviti yang
pasti gas.
6.11
dalam garam.
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 – KSSM Kimia Tingkatan 4
17
Standard Kandungan (SK)
Standard Pembelajaran (SP)
7.1 Penentuan Kadar Tindak Balas
7.1.1 Mengelaskan tindak balas cepat dan
tindak balas perlahan yang berlaku
dalam kehidupan harian.
balas.
aktiviti.
tertentu.
Dokumen Penjajaran Kurikulum 2.0 – KSSM Kimia Tingkatan 4
18
7.2 Faktor yang Mempengaruhi
(ii) kepekatan
pengetahuan tentang faktor yang
mempengaruhi kadar tindak balas
pengaktifan.
bagi tindak balas eksotermik dan
endotermik.
19
Standard Kandungan (SK) Standard Pembelajaran (SP)
Kandungan Asas Kandungan Tambahan Kandungan Pelengkap
8.1
8.1.2 Mengeksperimen untuk membandingkan
8.1.3 Mewajarkan penggunaan aloi
berdasarkan komposisi dan sifatnya.
komposisi, sifat dan kegunaannya.
8.3 Komposisi Seramik dan
seramik, sifat dan kegunaannya.
8.3.2 Mengaplikasikan penggunaan seramik.
8.4 Bahan Komposit dan
dan sifatnya.
komposit dan kegunaannya.
bahan komposit dengan komponen
Blank Page