Click here to load reader

DOKTORSKÝ SEMINÁŘ I. Úvod do studia - pf.ujep.cz · PDF file-•učební texty (učebnice, skripta) •metodické příručky-•překlady •ročenky a výroční zprávy-•účelové

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DOKTORSKÝ SEMINÁŘ I. Úvod do studia - pf.ujep.cz · PDF...

 • DOKTORSK SEMIN I.

  vod do studia

  Doc. PhDr. Ji koda, Ph.D.Prodkan pro studium PF UJEP

 • Excelentnost doktorskho studia

  Individuln studijn pln

  Draz na tvr innost student

  Schopnost samostatn vdeck prce v oboru

  Zapojen do tvrch aktivit pracovit

  Pravideln kontrola studia

  HLAVN ZSADY

 • DOKTORSK STUDIJN PROGRAM

  DLEIT POJMY

  Na PF UJEP akreditovn P7507 Specializace v pedagogice,

  kter obsahuje tyto studijn obory:

  7501V005 Hudebn teorie a pedagogika

  7501V014 Teorie vtvarn vchovy

  7501V029 Teorie vzdlvn v bohemistice

  7507V105 Didaktika primrnho prodovdnho vzdlvn

  Studium je realizovno v prezenn a v kombinovan form studia.

  Standardn doba studia je 3 (4) roky. Maximln doba studia 7 (8) let.

  Studium se dn ukonuje sttn doktorskou zkoukou a obhajobou

  dizertan prce, ktermi se prokazuje schopnost a pipravenost

  k samostatn innosti v oblasti vzkumu nebo vvoje.

  spnm absolventm je udlovn akademick titul doktor,

  ve zkratce Ph.D uvdn za jmnem.

 • OBOROV RADA

  DLEIT POJMY

  Zajiuje odbornou garanci prbhu a kvality studia. Je sloen

  z odbornk schvlench Vdeckou radou PF UJEP a jmenovanch

  dkanem PF UJEP.

  Navrhuje kolitele, schvaluje individuln studijn pln studenta,

  projednv ron hodnocen studia jednotlivch student

  a schvaluje tmata dizertanch prac.

  V ele oborov rady stoj pedseda:

  Hudebn teorie a pedagogika Prof. PaedDr. Ji Holubec, Ph.D.

  Teorie vtvarn vchovy Prof. PaedDr. Radek Horek, Ph.D.

  Teorie vzdlvn v bohemistice Prof. PhDr. Dobrava Moldanov, CSc.

  Didaktika primrnho prodovdnho vzdlvn Doc. PaedDr. Ivana

  Brtnov-epikov, CSc.

 • KOLITEL

  DLEIT POJMY

  Spolen se studentem pipravuje jeho individuln studijn pln.

  Navrhuje konzultanty a tma dizertan prce.

  Sleduje prbh studia a vdeck prce studenta.

  Poskytuje studentovi konzultace.

  Odpovd za vcn a finann zajitn vzkumn prce studenta.

  Pravideln hodnot plnn individulnho studijnho plnu studentem.

 • INDIVIDULN STUDIJN PLN

  DLEIT POJMY

  Zvazn vychz ze studijnho plnu pslunho studijnho oboru

  v akreditovanm doktorskm studijnm programu.

  Studentovi stanovuje:

  Obsahov zamen jeho samostatn vdeck nebo teoretick

  a tvr innosti a jeho vlastn vzdlvac innosti s ohledem

  na oborovou specializaci, formu studia a tma dizertan prce.

  Studijn pedmty, kter je povinen student absolvovat. Tyto pedmty

  zahrnujc rovn pedagogickou, vdeckou, vzkumnou, grantovou,

  publikan a dal tvr innost studenta.

  asov rozvren studia a plnovan poty dosaench kredit

  v pslunm semestru nebo akademickm roce.

 • STTN DOKTORSK ZKOUKA

  DLEIT POJMY

  M obvykle podobu rozpravy ped nejmn ptilennou zkuebn

  komis, jejm lenem je i kolitel studenta.

  M prokzat zvldnut teori a zskn poadovanch vdomost

  a znalost z oblast studia, vetn metodologickch vchodisek

  vdeck prce a tvrch postup. Jej obsah vychz zejmna

  z tmatu dizertan prce a individulnho studijnho plnu studenta.

  Soust sttn doktorsk zkouky je i diskuse o souvislostech

  s tmatem dizertan prce.

  Hodnocena je prospl nebo neprospl. O vsledku se rozhoduje

  hlasovnm na neveejnm zasedn zkuebn komise.

 • DIZERTAN PRCE

  DLEIT POJMY

  Dizertan prce mus pinst originln een danho problmu.

  Vsledky prce nebo alespo jejich st mus bt publikovny

  zejmna v recenzovanm vdeckm asopise.

  Soust dizertan prce jsou i teze. Teze dizertan prce obsahuj

  ve strun form zkladn mylenky, metody, vsledky a zvry

  dizertan prce. Teze mohou bt psny v cizm jazyce. Teze obdr

  vichni lenov komise pro obhajobu a oponenti.

  Dizertan prci posuzuj 3 oponenti (2 mimo UJEP). Obhajoba

  se uskuteuje ped nejmn ptilennou komis, piem kolitel

  nen jejm lenem. Nejmn 2 lenov komise mus bt mimo UJEP.

 • TMA DIZERTAN PRCE

  DLEIT POJMY

  Mus vychzet z nosnch smr vzkumnho a tvrho

  zamen danho pracovit!

  Stanovuje se po konzultaci se kolitelem a podlh schvalovn

  oborovou radou doktorskho studijnho oboru.

  Me bt vzno na realizaci uritch grantovch projekt eench

  na pracoviti nebo me eit dl problematiku irho vzkumnho

  kolu.

  Mlo by rozvjet excelenci danho pracovit.

 • DLEIT DOKUMENTY

  ORGANIZACE STUDIA

  Studijn a zkuebn d doktorskho studia UJEP

  Organizace studia v doktorskch studijnch oborech na PF UJEP

  Metodick postup v ppad sluebnch cest doktorand PF UJEP

  Pravidla pro konn zkouek z cizho jazyka v rmci doktorskho studia

  Stipendijn d PF UJEP

  innost student prezenn formy DSO na pracovitch PF UJEP

  http://www.pf.ujep.cz/1/dokumenty/rady/3-studijni-a-zkusebni-rad-doktorskeho-studia-pf-ujephttp://www.pf.ujep.cz/dokumenty/smernice/769-smernice-c-4-2015http://www.pf.ujep.cz/dokumenty/smernice/151-smernice-c-4-2013http://www.pf.ujep.cz/dokumenty/smernice/101-smernice-c-6-2006http://www.pf.ujep.cz/1/dokumenty/rady/2-stipendijni-rad-pf-ujephttp://www.pf.ujep.cz/dokumenty/smernice/147-smernice-c-5-2012
 • RMCOV STUDIJN PLN

  ORGANIZACE STUDIA

  Povinn

  pedmty

  Dizertan prce

  Teze dizertan prce

  Sttn doktorsk zkouka130

  40

  10

  Povinn voliteln

  pedmty

  1. ronk

  2. ronk

  minimln 20 kredit

  minimln 50 kredit celkem

  za 1. a 2. ronk

  zbvajc kredity

  (maximln 80)

  max. 7. ronk

  Sttn doktorsk zkouka

  Dizertan prce + obhajoba (50 kredit)

 • RMCOV STUDIJN PLN - PEDMTY

  SPECIFIKA PEDMT

  Pedmty veobecn (nap. ciz jazyky)

  Pedmty oborov specializan

  Doktorsk semine

  Pedmty spojen s publikan innost

  Pedmty spojen s prezentac tvr innosti

  Pedmty spojen s grantovou innost

  Vukov povinnost

  Pedmty spojen s vdecko-pedagogickou innost

  Pedmty spojen s mobilitami

 • PEDMTY VEOBECN

  SPECIFIKA PEDMT

  Ciz jazyk - anglitina Ciz jazyk - anglitina

  Ciz jazyk - anglitina

  Ciz jazyk - nmina Ciz jazyk - nmina

  Ciz jazyk - nmina

  Ciz jazyk - rutina

  Ciz jazyk - rutina

  Ciz jazyk - italtina

  Hudebn psychologie

  Metodologie vzkumu

  Vvojov psychologie

  Empirick vzkum

  pedagogickch jev

  Psychologie

  Filozofie

  Empirick vzkum

  pedagogickch jev

  Souasn edukativn trendy

  Hudebn teorie

  a pedagogika

  Teorie vtvarn

  vchovy

  Teorie vzdlvn

  v bohemistice

 • PEDMTY VEOBECN

  SPECIFIKA PEDMT

  Ciz jazyk - anglitina

  Metodologie vzkumu empirickch jev v pedagogice a oborovch didaktikch

  Didaktika primrnho prodovdnho vzdlvn

  Statistick analza empirickch dat

  Filozofie prodnch vd

  Souasn edukativn trendy v prodovdnm vzdlvn

  Vchovn a vzdlvac teorie primrn koly

  Didaktick pstupy v primrnm prodovdnm vzdlvn

  Ciz jazyk - nmina

  Vvojov psychologie

 • PEDMTY OBOROV SPECIALIZAN

  SPECIFIKA PEDMT

  Slou k profilaci studenta k uritmu oborovmu zamen v rmci

  doktorskho studia.

  Zamuj se pedevm na zsadn teoretick otzky danho oboru

  i dan specializace.

  Zakoneny jsou zkoukou. Soust kontroly studia je obvykle

  i vypracovn psemn prce. Zkouka me mt podobu odborn

  rozpravy nad touto prac. Zkouka me bt komisionln.

  Examintorem me bt i kolitel. Ppadn se kolitel me zkouky

  zastnit.

 • DOKTORSK SEMINE

  SPECIFIKA PEDMT

  Ve studijnm plnu jsou nasazeny semestrln. Kontrolu studia udluje

  kolitel.

  Doktorsk semine slou ke kontrole studia v souladu se sestavenm

  a schvlenm individulnm studijnm plnem.

  V rmci doktorskho semine pedkld student psemnou zprvu

  o svm studiu, vsledcch een tvrch kol a pprav dizertan

  prce v prbhu danho asovho seku studia. Tyto daje se stvaj

  podkladem pro vron hodnocen innosti doktoranda, kter

  vypracovv kolitel a kter je pedkldno k projednn oborov rad.

 • PEDMTY SPOJEN S PUBLIKAN INNOST

  SPECIFIKA PEDMT

  Publikan innost zahrnuje pomrn rozshl aktivity, avak v zsad

  je mon rozliit dva typy publikac:

  Publikace zaazen do Rejstku informac o vsledcch (RIV)

  Jde o publikace, kter mus splovat nron kvalitativn kritria.

  Jedn se nap. o lnky v impaktovanch asopisech, lnky

  v recenzovanch asopisech nebo monografie. Kad publikace

  v RIV m sv bodov ohodnocen. st finannch prostedk je

  vysokm kolm pidlovna podle potu bod v RIV.

  Publikace nezaazen do RIV

  Vechny ostatn typy publikac (nap. pspvky ve sborncch).

  Nejsou bodovny a hodnoceny.

 • PEDMT: PUBLIKACE V RIV

  SPECIFIKA PEDMT

  Vymezen publikac evidovanch v RIV a jejich bodov ohodnocen

  udv Metodika hodnocen vsledk vzkumnch organizac.

  Bodov hodnota publikac se odvj i podle obor. Pozitivn

  diskriminovny jsou publikace v oborech nleejcch do

  spoleenskch, humanitnch a umleckch vd. Tam pat nap.

  Pedagogika a kolstv; Jazykovda; Umn, architektura a kulturn

  ddictv; Psemnictv, masmdia a audiovize atd.

  Bodov hodnota je uritm vrazem prestie nebo kvality publikace

  (plat zejmna o publikacch v odbornch a vdeckch asopisech).

  http://www.vyzkum.cz/storage/att/471EC8E44A7C3AA09C01B666F1ED6B30/M2013-0815-kor2.pdf
 • PEDMT: PUBLIKACE V RIV

  SPECIFIKA PEDMT

 • PEDMT: PUBLIKACE V RIV

  SPECIFIKA PEDMT

  IMPAKTOVAN ASOPISje periodikum, kter m v rmci databze Web of Science pidlen impakt

  faktor, co je hodnota vyjadujc prmrnou

Search related