Doktorandské túdium v odbore Genetika na Prírodovedeckej .2017-05-29 · Štruktúra PhD štúdia

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Doktorandské túdium v odbore Genetika na Prírodovedeckej .2017-05-29 · Štruktúra PhD štúdia

Doktorandsk tdium v odbore Genetika na Prrodovedeckej fakulte Univerzity Komenskho v Bratislave

. Tomka

asti prezentcie:

ciele PhD tdia realizcia PhD. tdia v odbore genetika na PriF UK pozitva a rezervy PhD. tdia v odbore genetika na PriF UK

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Vznam genetiky v poslednom tvrstoro dramaticky rastie

1970

1980

1990

2000

2010

20406080

100120140160180

gen

etic

s#

publ

ikc

i v

PubM

ed (v

tis.

)

2015

- 3 200 000 zznamov

Chemick zklad ivota

truktra & funkcia

Uchovvanie & prenos

informcie

Interakcie, regulcie & systmy

Biodiverzita & evolcia

Premena energieOBLASTI

BIOLGIE, V KTORCH BY

SA MAL ABSOLVENT ORIENTOVA

Mendelovsk genetika

Molekulrne zklady

dedinosti

Genetick interakcie

a siete

Populan, evolun a

kvantitatvna genetika

Udriavanie stability genmu

Nature vs. nurture

(epigenetika, sprvanie, vvin,)

Genetika & patogenza

OBLASTI GENETIKY,

V KTORCH BY SA MAL

ABSOLVENT ORIENTOVA

ALIE ZRUNOSTI, KTOR BY MAL

MA ABSOLVENT PhD.

Nvrh a realizcia

experimentov

Interpretcia a kvantitatvne spracovanie vsledkov

Formulovanie hypotz & modelov

Publikovanie, prezentcia,

granty, spoluprca

Transferable skills

Veda & spolonos

Supervising,manament asu, financi,

Jasn (idelne

pozitvna) predstava o budcnosti

Komunikcia, pedagogika,

odolnos, flexibilita,

Cieom je njs balans medzi pecializciou tudenta (projekt dizertanej prce) a poskytnutm veobecnch zrunost umoujcich flexibilitu

Veobecn vedomosti a

zrunosti (intitcia)

pecilne vedomosti a

zrunosti (kolite)

Dizertan prca 1 (5)Odborn anglitina (5)Genetika pre doktorandov 1 (5)

Writing Professional English (5)

Dizertan prca 2 (5)Odborn anglitina (5)Genetika pre doktorandov 2 (5)

Doktorandsk seminr z genetiky 1 (5)Doktorandsk seminr z genetiky 3 (5)

Dizertan prca 3 (5)

Dizertan skka (15)

1. RONK 2. RONK

truktra PhD tdia na PriF UK

ZIM

ALE

TO

Professional Oral Communication (3)

TUDIJN AS

Odborn anglitina (5)

Writing professional English (5)Professional Oral Communication (3)

Doktorandsk seminr z genetiky 2 (5)

Professional Oral Communication (3)Writing Professional English (5)

Dizertan prca 4-7 a 5Dizertan prca 8 (obhajoba DDP) 5Monografia 30/20Kapitola v monografii 14/10Karentovan publikcia 28Nekarentovan publikcia z WoS/Scopus 19/15

1. 4. RONK

truktra PhD tdia v odbore Genetika na PriF UKVEDECK AS

Vedenie bakalrskej prce 6Posudok na bakalrsku prcu 2Vedenie prce s asou na VK 4Autorstvo uebnice/skrpt 20Kapitola v uebnici/skriptch 7Absolvovanie zahraninej ste 7Pedagogick innos (max 16 za rok) 2/hod

Publikcia v recenzovanom asopise 14/10Prspevok v zbornku z konferencie 8/6Abstrakt v zbornku z konferencie 4/3Grant UK/PriF UK 12/8Citcia SCI/non-SCI 4/3/2In innosti (max 10) 1

Pozitva PhD tdia z pohadu uiteov: Napriek vekej migrcii absolventov Mgr. tdia na zpad u ns

stle ostvaj na PhD. vynikajci tudenti *Nai PhD. tudenti vinou radi a vborne uia *PhD tudenti sa plnohodnotne podieaj na vetkch

katedrovch aktivitch, nielen v pedagogickch, ale aj popularizanch a logistickch

Vemi dobr administratvna podpora zo strany oddelenia pre doktorandsk tdium

**Bioinformatick kurzy poskytovan skupinou doc. Vina/doc. Brejov na FMFI UK

*niekedy to vak sn prli zneuvame**takchto medzifakultnch/medzikatedrovch monost vak nie je vea

Rezervy PhD tdia z pohadu uiteov: nzka rove imigrcie tudentov z inch kl (0 zahraninch) limitovan vber odbornch pecializovanch kurzov pre

doktorandov (napr. pre transferable skills, uniktne techniky, kurzy typu frontiers in ) monos pre medziuniverzitn spoluprcu?

absencia systematickho komisionlneho dohadu nad doktorandom (a koliteom) poas celho tdia

nzka rove celofakultnej (alebo aspo sekciovej) komunikcie medzi doktorandami (doktorandsk zdruenie?, PhD sympzi podporovan fakultou?)

07/05/17 10:05Previous Symposia - Vienna Biocenter PhD Programme

Page 1 of 2http://www.vbcphdprogramme.at/current-students/vbc-student-symposium/previous-symposia/

Complexity of Life12th VBC PhD Programme Symposium

6 to 7 November 2014

Communication13th VBC PhD Programme Symposium

5 to 6 November 2015

Time - How Nature Sets theClock11th VBC PhD Programme Symposium

7 to 8 November 2013

Biomimetics - Inspired byNature10th VBC PhD Programme Symposium

8 to 9 November 2012

Think Alternative - Insightsfrom Unconventional ModelOrganisms9th VBC PhD Programme Symposium

3 to 4 November 2011

Origin of Life - MolecularOrigins, Extinction, Life inExtremes8th VBC PhD Programme Symposium

18 to 19 November 2010

Android & Eve - BridgingBiology, Medicine andTechnology7th VBC PhD Programme Symposium

12 to 13 November 2009

Life Under(Re)Construction6th VBC PhD Programme Symposium

13 to 14 November 2008

Molecules to Mind5th VBC PhD Programme Symposium

15 to 16 November 2007

Timing Age4th VBC PhD Programme Symposium

2 to 3 November 2006

Previous Symposia

Hints on Organizing a PhD Symposium

Rezervy PhD tdia z pohadu uitea: nzka rove imigrcie tudentov z inch kl (0 zahraninch) limitovan vber odbornch pecializovanch kurzov pre

doktorandov (napr. pre transferable skills, uniktne techniky, kurzy typu frontiers in ) monos pre medziuniverzitn spoluprcu

absencia systematickho komisionlneho dohadu nad doktorandom (a koliteom) poas celho tdia

nzka rove celofakultnej (alebo aspo sekciovej) komunikcie medzi doktorandami (doktorandsk zdruenie; PhD sympzi podporovan fakultou)

ALIE ZRUNOSTI, KTOR BY MAL

MA ABSOLVENT PhD.

Nvrh a realizcia

experimentov

Interpretcia a kvantitatvne spracovanie vsledkov

Formulovanie hypotz & modelov

Publikovanie, prezentcia,

granty, spoluprca

Transferable skills

Veda & spolonos

Supervising,manament asu, financi,

Jasn (idelne

pozitvna) predstava o budcnosti

Komunikcia, pedagogika,

odolnos, flexibilita,