of 40/40
Dojrzałość szkolna Anna Suchodolska

Dojrzałość szkolna

 • View
  45

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dojrzałość szkolna. Anna Suchodolska. Dojrzałość szkolna. - to gotowość do podjęcia przez dziecko zadań i obowiązków, jakie stawia przed nim szkoła. Dojrzałość obejmuje: - PowerPoint PPT Presentation

Text of Dojrzałość szkolna

 • Dojrzao szkolnaAnna Suchodolska

 • Dojrzao szkolna- to gotowo do podjcia przez dziecko zada i obowizkw, jakie stawia przed nim szkoa. Dojrzao obejmuje:rozwj fizyczny oraz psychiczny: emocjonalny, spoeczny i umysowy, a take poziom opanowania umiejtnoci i wiadomoci przygotowujcych dziecko do podjcia nauki czytania, pisania i liczenia.Im peniejsza dojrzao, tym wiksza gwarancja powodzenia dziecka w nauce.

 • Co obejmuje podstawa programowa wychowania przedszkolnego?Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objtych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziay przedszkolne w szkoach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w rwnej mierze peni funkcje opiekucze, wychowawcze i ksztacce. Zapewniaj dzieciom moliwo wsplnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

 • Cel wychowania przedszkolnego zosta sformuowany w postaci 10 zapisw:1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnie oraz ksztatowanie czynnoci intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji, 2. budowanie systemu wartoci, w tym wychowywanie dzieci tak, eby lepiej orientoway si w tym, co jest dobre, a co ze, 3. ksztatowanie u dzieci odpornoci emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym take do agodnego znoszenia stresw i poraek,

 • Cel wychowania przedszkolnego c.d.4. rozwijanie umiejtnoci spoecznych dzieci, ktre s niezbdne w poprawnych relacjach z dziemi i dorosymi, 5. stwarzanie warunkw sprzyjajcych wsplnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zrnicowanych moliwociach fizycznych i intelektualnych, 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawno fizyczn; zachcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

 • Cel wychowania przedszkolnego c.d.7. budowanie dziecicej wiedzy o wiecie spoecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejtnoci prezentowania swoich przemyle w sposb zrozumiay dla innych, 8. wprowadzenie dzieci w wiat wartoci estetycznych i rozwijanie umiejtnoci wypowiadania si poprzez muzyk, mae formy teatralne oraz sztuki plastyczne, 9. ksztatowanie u dzieci poczucia przynalenoci spoecznej (do rodziny, grupy rwieniczej i wsplnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej, 10.zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawoci, aktywnoci i samodzielnoci, a take ksztatowanie tych wiadomoci i umiejtnoci, ktre s wane w edukacji szkolnej.

 • Realizacja celwCele te realizowane s w 15 obszarach edukacyjnych efekty edukacji opisano w postaci oczekiwa wobec wiedzy i umiejtnoci dziecka koczcego przedszkole i rozpoczynajcego nauk w klasie pierwszej /61 wiadomoci i umiejtnoci, ktre musi posiada dziecko/

 • Obszary edukacyjne1. Ksztatowanie umiejtnoci spoecznych dzieci: porozumiewanie si z dorosymi i dziemi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. 2. Ksztatowanie czynnoci samoobsugowych, nawykw higienicznych i kulturalnych. Wdraanie dzieci do utrzymywaniu adu i porzdku. 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynnoci intelektualnych, ktre stosuj w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. 5. Wychowanie zdrowotne i ksztatowanie sprawnoci fizycznej dzieci. 6. Wdraanie dzieci do dbaoci o bezpieczestwo wasne oraz innych. 7. Wychowanie przez sztuk - dziecko widzem i aktorem. 8. Wychowanie przez sztuk - muzyka i piew, plsy i taniec. 9. Wychowanie przez sztuk - rne formy plastyczne. 10.Wspomaganie rozwoju umysowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowa technicznych. 11.Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagroe. 12.Wychowanie dla poszanowania rolin i zwierzt. 13.Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacj matematyczn. 14.Ksztatowanie gotowoci do nauki czytania i pisania. 15.Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 • Obszar 1 -Ksztatowanie umiejtnoci spoecznych dzieci: porozumiewanie si z dorosymi i dziemi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.Dziecko koczce przedszkole i rozpoczynajce nauk w szkole podstawowej:1)obdarza uwag dzieci i dorosych, aby rozumie to, co mwi i czego oczekuj; grzecznie zwraca si do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;2)przestrzega regu obowizujcych w spoecznoci dziecicej (stara si wspdziaa w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w wiecie dorosych;3)w miar samodzielnie radzi sobie w sytuacjach yciowych i prbuje przewidywa skutki swoich zachowa;4)wie, e nie naley chwali si bogactwem i nie naley dokucza dzieciom, ktre wychowuj si w trudniejszych warunkach, a take, e nie naley wyszydza i szykanowa innych;5)umie si przedstawi: podaje swoje imi, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu mona podawa takie informacje.

 • Obszar 2 - Ksztatowanie czynnoci samoobsugowych, nawykw higienicznych i kulturalnych. Wdraanie dzieci do utrzymywaniu adu i porzdku.Dziecko koczce przedszkole i rozpoczynajce nauk w szkole podstawowej:1)umie poprawnie umy si i wytrze oraz umy zby;2)waciwie zachowuje si przy stole podczas posikw, nakrywa do stou i sprzta po sobie;3)samodzielnie korzysta z toalety;4)samodzielnie ubiera si i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraa ich na zgubienie lub kradzie;5)utrzymuje porzdek w swoim otoczeniu.

 • Obszar 3 -Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. Dziecko koczce przedszkole i rozpoczynajce nauk w szkole podstawowej:1)zwraca si bezporednio do rozmwcy, stara si mwi poprawnie pod wzgldem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i skadniowym;2)mwi pynnie, niezbyt gono, dostosowujc ton gosu do sytuacji;3)uwanie sucha, pyta o niezrozumiae fakty i formuuje dusze wypowiedzi o wanych sprawach;4)w zrozumiay sposb mwi o swoich potrzebach i decyzjach.

 • Obszar 4 - Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynnoci intelektualnych, ktre stosuj w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.Dziecko koczce przedszkole i rozpoczynajce nauk w szkole podstawowej:1)przewiduje, w miar swoich moliwoci, jakie bd skutki czynnoci manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach);2)grupuje obiekty w sensowny sposb (klasyfikuje) i formuuje uoglnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty s podobne, a te s inne;3)stara si czy przyczyn ze skutkiem i prbuje przewidywa, co si moe zdarzy.

 • Obszar 5 -Wychowanie zdrowotne i ksztatowanie sprawnoci fizycznej dzieci.Dziecko koczce przedszkole i rozpoczynajce nauk w szkole podstawowej:1)dba o swoje zdrowie; zaczyna orientowa si w zasadach zdrowego ywienia;2)dostrzega zwizek pomidzy chorob a leczeniem, poddaje si leczeniu, np. wie, e przyjmowanie lekarstw i zastrzyki s konieczne;3)jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miar swoich moliwoci, jeeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;4)uczestniczy w zajciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej

 • Obszar 6 -Wdraanie dzieci do dbaoci o bezpieczestwo wasne oraz innych. Dziecko koczce przedszkole i rozpoczynajce nauk w szkole podstawowej:1)wie, jak trzeba zachowa si w sytuacji zagroenia i gdzie mona otrzyma pomoc, umie o ni poprosi;2)orientuje si w bezpiecznym poruszaniu si po drogach i korzystaniu ze rodkw transportu;3)zna zagroenia pynce ze wiata ludzi, rolin oraz zwierzt i unika ich;4)wie, e nie moe samodzielnie zaywa lekarstw i stosowa rodkw chemicznych (np. rodkw czystoci);5)prbuje samodzielnie i bezpiecznie organizowa sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie mona si bezpiecznie bawi, a gdzie nie.

 • Obszar 7 - Wychowanie przez sztuk - dziecko widzem i aktorem.

  Dziecko koczce przedszkole i rozpoczynajce nauk w szkole podstawowej:1)wie, jak naley si zachowa na uroczystociach, np. na koncercie, festynie, przedstawieniu, w teatrze, w kinie;2)odgrywa role w zabawach parateatralnych, posugujc si mow, mimik, gestem i ruchem; umie posugiwa si rekwizytami (np. mask).

 • Obszar 8 - Wychowanie przez sztuk - muzyka i piew, plsy i taniec.Dziecko koczce przedszkole i rozpoczynajce nauk w szkole podstawowej:1)piewa piosenki z dziecicego repertuaru oraz atwe piosenki ludowe; chtnie uczestniczy w zbiorowym piewie, w tacach i muzykowaniu;2)dostrzega zmiany dynamiki utworu muzycznego, tempa i wysokoci dwiku , wyraa je, plsajc lub taczc;3)tworzy muzyk, korzystajc z instrumentw perkusyjnych (oraz innych przedmiotw), a take improwizuje j ruchem;4)w skupieniu sucha muzyki, w tym take muzyki powanej.

 • Obszar 9 - Wychowanie przez sztuk - rne formy plastyczne. Dziecko koczce przedszkole i rozpoczynajce nauk w szkole podstawowej:1)przejawia, w miar swoich moliwoci, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dzieami sztuki oraz tradycjami i obrzdami ludowymi ze swojego regionu;2)umie wypowiada si w rnych technikach plastycznych i przy uyciu elementarnych rodkw wyrazu (takich jak ksztat i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych;3)wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeb i architektur (take architektur zieleni i architektur wntrz).

 • Obszar 10 - Wspomaganie rozwoju umysowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowa technicznych. Dziecko koczce przedszkole i rozpoczynajce nauk w szkole podstawowej:1)wznosi konstrukcje z klockw i tworzy kompozycje z rnorodnych materiaw (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa ("potrafi to zrobi") i odczuwa rado z wykonanej pracy;2)uywa waciwie prostych narzdzi podczas majsterkowania;3)interesuje si urzdzeniami technicznymi (np. uywanymi w gospodarstwie domowym), prbuje rozumie, jak one dziaaj, i zachowuje ostrono przy korzystaniu z nich.

 • Obszar 11-Pomaganie dzieciom w rozumieniu i istoty zjawisk atmosferycznych w unikaniu zagroe.Dziecko koczce przedszkole i rozpoczynajce nauk w szkole podstawowej:1)rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczeglnych pr roku; podejmuje rozsdne decyzje i nie naraa si na niebezpieczestwo wynikajce z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mron pogod;2)wie, o czym mwi osoba zapowiadajca pogod w radiu i w telewizji, np. e bdzie pada deszcz, nieg, wia wiatr; stosuje si do podawanych informacji w miar swoich moliwoci.

 • Obszar 12 -Wychowanie dla poszanowania rolin i zwierzt. Dziecko koczce przedszkole i rozpoczynajce nauk w szkole podstawowej:1)wymienia roliny i zwierzta yjce w rnych rodowiskach przyrodniczych, np. na polu, na ce, w lesie;2)wie, jakie warunki s potrzebne do rozwoju zwierzt (przestrze yciowa, bezpieczestwo, pokarm) i wzrostu rolin (wiato, temperatura, wilgotno);3)potrafi wymieni zmiany zachodzce w yciu rolin i zwierzt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposb czowiek moe je chroni i pomc im, np. przetrwa zim.

 • Obszar 13 - Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacj matematyczn. Dziecko koczce przedszkole i rozpoczynajce nauk w szkole podstawowej:1)liczy obiekty i rozrnia bdne liczenie od poprawnego;2)wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagajc sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastpczych;3)ustala rwnoliczno dwch zbiorw, a take posuguje si liczebnikami porzdkowymi;4)rozrnia stron lew i praw, okrela kierunki i ustala pooenie obiektw w stosunku do wasnej osoby, a take w odniesieniu do innych obiektw;5)wie, na czym polega pomiar dugoci, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stop;6)zna stae nastpstwo dni i nocy, pr roku, dni tygodnia, miesicy w roku.

 • Obszar 14 - Ksztatowanie gotowoci do nauki czytania i pisaniaDziecko koczce przedszkole i rozpoczynajce nauk w szkole podstawowej:1)potrafi okreli kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kko w lewym grnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynajc od lewej strony kartki;2)potrafi uwanie patrze (organizuje pole spostrzeeniowe), aby rozpozna i zapamita to, co jest przedstawione na obrazkach;3)dysponuje sprawnoci rk oraz koordynacj wzrokowo-ruchow potrzebn do rysowania, wycinania i nauki pisania;4)interesuje si czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania;5)sucha np. opowiada, bani i rozmawia o nich; interesuje si ksikami;6)ukada krtkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrbnia goski w sowach o prostej budowie fonetycznej;7)rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunkw oraz czsto stosowanych oznacze i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.

 • Obszar 15 - Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. Dziecko koczce przedszkole i rozpoczynajce nauk w szkole podstawowej:1)wymienia imiona i nazwiska osb bliskich, wie, gdzie pracuj, czym si zajmuj;2)zna nazw miejscowoci, w ktrej mieszka, zna waniejsze instytucje i orientuje si w rolach spoecznych penionych przez wane osoby, np. policjanta, straaka;3)wie, jakiej jest narodowoci, e mieszka w Polsce, a stolic Polski jest Warszawa;4)nazywa godo i flag pastwow, zna polski hymn i wie, e Polska naley do Unii Europejskiej;5)wie, e wszyscy ludzie maj rwne prawa.

 • Dojrzao fizycznawarunkuje dojrzao umysow i spoeczn

  podstawowym przejawem dojrzaoci fizycznej jest dobry stan zdrowia oraz odporno na choroby i zmczenie, - sprawno narzdw zmysw, narzdw artykulacyjnych, oglna sprawno ruchowa i manualna, zwizana z dobr orientacj przestrzenn, koordynacj i pamici wzrokowo-ruchowo-suchow, - rwnowaga nerwowa (warunek zdrowia psychicznego i osignicia dojrzaoci uczuciowej), ktra umoliwia dziecku opanowanie reakcji uczuciowych, ruchliwoci oraz przystosowanie do warunkw szkolnych

  dziecko dobrze rozwinite fizycznie chtnie skacze, biega, jedzi na rowerze, moe podda si wysikowi, jakim jest wstawanie rano do szkoy, przebywanie w grupie dzieci i odrabianie lekcji.

 • Dojrzao umysowach uczenia sizainteresowanie czytaniem, pisaniem, liczeniemodpowiedni zasb wiedzy o otaczajcym wieciezainteresowanie otaczajc rzeczywistociumiejtno uwanego i ze zrozumieniem suchania nauczycielamowa poprawna pod wzgldem artykulacyjnym i gramatycznymswobodne i zrozumiae wyraanie swoich myliatwo przyswajania nowych pojodpowiedni poziom analizy i syntezy suchowej i wzrokowejprawidowy rozwj funkcji percepcyjno-motorycznychzdolno skupienia uwagi nie tylko na tym, co interesuje dziecko, ale te na tym, co jest tematem lekcji i jakie zadanie zaproponuje nauczyciel

 • Dojrzao umysowaW zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania:

  odpowiednia sprawno manualna: prawidowy nawyk trzymania owka, prawidowo rysuje linie pionowe, poziome i ukone, odwzorowuje figury geometryczne, szlaczki i elementy literopodobne w liniaturze w ukadzie poziomym (od strony lewej do prawej), chtnie maluje, wycina, lepi z plasteliny, wydziera z kolorowego papieruzachowuje przy tym prawidow postaw ciaapotrafi samodzielnie ubra si i umy, bez problemu wie sznurwki i zapina guziki

 • Dojrzao umysowaW zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania:

  odpowiedni poziom orientacji przestrzennej:dziecko jest zorientowane w kierunkach i przestrzenistosuje pojcia nad, pod, obok, z tyu, z przodu, wyej, niej, w rodku, na prawo, na lewowykazuje rnice i podobiestwa w obrazkachukada obrazki z pocitych elementwprzy kolorowaniu nie wychodzi za kontur

 • Dojrzao umysowaW zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania: w zakresie percepcji suchowej:potrafi wskaza pierwsz i ostatni gosk w wyraziepowtarza prawidowo dusze sowa, np. helikopter, kaloryfer, lokomotywadokonuje analizy i syntezy sylabowej i goskowej dzieli wyrazy na sylaby, a proste wyrazy goski, rozpoznaje cay wyraz podzielony na sylaby i goskirozrnia goski opozycyjne, np. t-d, k-g, p-b itd.wymawia poprawnie wszystkie goskirozumie sens przeczytanego tekstuuczy si na pami wierszykw i rymowanek

 • Dojrzao umysowaW zakresie przygotowania do nauki matematyki:umiejtno liczenia do 10umiejtno rozrniania bdnego liczenia od poprawnegododawanie i odejmowanie w zakresie 10 na konkretach (np. przy pomocy palcw, klockw)wnioskowanie o rwnolicznoci zbiorw (porwnywanie zbiorw, gdzie znajduje si wicej/mniej elementw)ukadanie przedmiotw w rosnce i malejceznajomo liczebnikw porzdkowych (do 10, a take pojcia pierwszy, ostatni, przedostatni)wie, na czym polega pomiar dugoci, zna proste sposoby jego mierzenia, np. krokami, stopamizna nastpstwo dni, pr roku, miesicy

 • Dojrzao emocjonalnaumiejtno kontrolowania i panowania nad wasnymi emocjami, zdolno do przeywania bogatego i zrnicowanego wiata uczuzmniejszenie impulsywnoci dziecka, wyduenie czasu przeywania rnych stanw emocjonalnychDo 6 r.. norm rozwojow jest labilno uczuciowa. Charakteryzuj j emocjesilne, gwatowne, krtkotrwae, atwo powstajce i wybuchajce na zewntrz, reakcje afektywne s niewspmierne do bodcw.

 • Cechy dziecka dojrzaego emocjonalnieRozstaje si z matk na czas pobytu w szkole.Kontroluje swoje emocje (lk, zo), nie uzewntrznia ich w sposb gwatowny.Wierzy w swoje umiejtnoci.Ma adekwatn samoocen.Adekwatnie do sytuacji okazuje swoje uczucia.Potrafi cierpliwie czeka na swoj kolej.Przeywa emocje takie, jak duma, rado, zaciekawienie.Potrafi skoncentrowa si na zadaniu.Odczuwa wi ze swoj grup rwienicz, z wychowawc, przeywa radoci i smutki zwizane z yciem klasy.Potrafi wspodczuwa przeycia innych dzieci (empatia).Prawidowo reaguje na niepowodzenia oraz uwagi dotyczce niewaciwego zachowania.Prawidowo reaguje na pozytywne uwagi dotyczce zachowania i postpw w nauce.

 • Dojrzao spoecznato przystosowanie form zachowania dziecka do wymaga rodowiska spoecznego

  Charakterystyka rozwoju spoecznego dziecka:Uczestniczy w zabawach zespoowychNadal jest egocentryczne (trudno mu samodzielnie troszczy si o wsplne dobro).Organizacja zabawy raczej spoczywa na dorosym.Przejawia zachowania zwizane ze wspzawodnictwem.

 • Cechy dziecka dojrzaego spoeczniePrawidowo nawizuje kontakty z rwienikami i dorosymi.Potrafi wsppracowa w zespole pod nadzorem dorosego.Przestrzega norm i zasad grupowych oraz zawartych umw.Podporzdkuje si dyscyplinie.Wykonuje obowizki.Jest samodzielne (w czynnociach samoobsugowych, jak mycie, ubieranie si, czesanie, stara si samodzielnie odrabia lekcje, pakowa tornister).Rozumie proste sytuacje spoeczne.Wie, co jest dobre, a co ze.Dowiadcza poczucia przynalenoci do grupy.Potrafi broni swojego stanowiska.Akceptuje, e osoba dorosa nie zawsze jest do dyspozycji dziecka.Nie zniechca si trudnociami, jest wytrwae.Przyjmuje niepowodzenia, godzi si z porak.

 • Dziecko dojrzae do nauki szkolnej potrafi:powiedzie, jakie ma imi i nazwisko, ile ma lat, gdzie mieszka, opowiedzie o pracy rodzicw,narysowa rysunek postaci ludzkiej: posta jest kompletna, czci ciaa s proporcjonalne do caoci, czci ciaa s rozmieszczone waciwie,obchodzi si z przyborami do rysowania, malowania, pisania; nie wychodzi poza linie kolorujc obrazek; nazwa to co narysowao,ci noyczkami w linii prostej i krzywej; lepi z plasteliny,

 • Dziecko dojrzae do nauki szkolnej potrafi:dobra w pary przedmioty lub obrazki, klasyfikowa je wg okrelonej zasady, np. owoce, pojazdy, zwierzta, czy zbiory wg okrelonej cechy, np. wielko, kolor,wskaza rnice w pozornie takich samych obrazkach,rozpozna rne dwiki z otoczenia, np. gosy zwierzt,liczy kolejno do 10 ; po przeliczeniu liczmanw powiedzie, ile ich jest,dokonywa dodawania i odejmowania na konkretach w zakresie 10

 • Dziecko dojrzae do nauki szkolnej potrafi:ma dobr koncentracj uwagi,jest zainteresowane prac i jej efektami,jest odporne na niepowodzenia,jest wytrwae przy duszym wysiku,prawidowo wymawia wszystkie goski, nazwa gosk na pocztku i na kocu wyrazu, rnicowa wyrazy o podobnym brzmieniu, np. kran tran, gra kura, bada pada,podzieli zdanie na wyrazy, wyrazy na sylaby, opowiedzie tre obrazka posugujc si mow zdaniow,

 • Dziecko dojrzae do nauki szkolnej potrafi:rozwiza proste zagadki,uwanie sucha przez dusz chwil opowiadania, bajki, muzyki,wykona proste wiczenia gimnastyczne; uczestniczy w grupowych zabawach ruchowych,wskaza lew i praw stron swego ciaa i osoby stojcej na wprost,doprowadzi do koca rozpoczt zabaw, prac, w trudniejszych sytuacjach zwrci si o pomoc do osoby dorosej,

 • Dziecko dojrzae do nauki szkolnej potrafi:dziaa sprawnie; umie podporzdkowa si sownym poleceniom,zgodnie bawi si z rwienikami wspdziaa, czeka na swoj kolej,wykona podstawowe czynnoci samoobsugowe: samodzielnie zje, ubra si, umy, zawiza sznurowada, zapi guziki, zamkima dobre tempo pracy,potrafi nawiza kontakty z rwienikami i dorosymi, jest wraliwe na opini nauczycieli i innych osb dorosych.

 • CZEGO NIE ROBI?Straszenie szko (W szkole to ci dopiero naucz..., Za takie zachowanie w szkole dostaby uwag itp..)W takiej sytuacji dziecko bdzie traktowa pjcie do szkoy jako przykry obowizek, a sam szko postrzega (nawet jeszcze zanim samo bdzie mogo dowiadczy) jako miejsce, w ktrym bdzie mu le.

  Likwidacja zabawek,a czsto take cakowite zburzenie dotychczasowej organizacji ycia w domu. Powoduje to utrat poczucia bezpieczestwa, ktre zastpuje niepewno, a nawet poczucie zagroenia. Od dziecka zaczyna wymaga si zbyt duej odpowiedzialnoci i dorosoci.

 • CZEGO NIE ROBI?Okazywanie lku przez rodzicwCoraz czciej zdarzaj si sytuacje, w ktrych to rodzice przejawiaj strach przed szko i po prostu zaraaj nim dzieci. Koniecznie naley zastanowi si, czego ja jako rodzic boj si w zwizku z pjciem mojego dziecka do szkoy i prbowa poradzi sobie z tym lkiem. Stosunek do oceny szkolnejDzieci nie zdaj sobie sprawy z wartoci oceny. Jest ona ksztatowana przez dom rodzinny i najblisze otoczenie dziecka. Przykre dla maego ucznia przeycia mog wywoa nadmierne ambicje rodzicw, nastawionych na zdobywanie przez dziecko najlepszych stopni. Otrzymanie kadej innej oceny spowoduje napicie, wywoa lk, a z czasem doprowadzi do zachwiania wiary we wasne moliwoci i poczucia niszej wartoci. Strach przed pjciem do szkoy wywoa z pewnoci zapowied przykrych konsekwencji z powodu zych ocen.