Documents.tips Kebangkitan Kebimbangan

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/23/2019 Documents.tips Kebangkitan Kebimbangan

  1/34

  PEMBELAJARAN

  MOTOR

  KEBANGKITAN

  DAN KEBIMBANGAN

  AHMAD SYARIFF BIN AHMAD TAJUDIN

 • 7/23/2019 Documents.tips Kebangkitan Kebimbangan

  2/34

  KEBANGKITAN

  (AROUSAL)

  Cratty (1989) sebagai ese!iaa" #"t#berasi se$ara %&ia' i"te'et#a' !a"erset#a'*

  +a"" (199,) sebagai ta-a ese!iaa"%s.'.gi #"t# berasi se$ara %&ia'i"te'et#a' ata# erset#a' ya"g ti!a

  !ie"gar#-i .'e- e/.si* 0eba"gita" sebagai ta-a ese!iaa"

  %si.'.gi i"!ii!# #"t# berti"!a se$ar %&ia'/a-##" /e"ta'*

 • 7/23/2019 Documents.tips Kebangkitan Kebimbangan

  3/34

  PROSES

  KEBANGKITAN

  2#"$a !ari ti"!aa" Siste/ Sara3A#t."./i(SSA)*

  SSA i"i /e"ga4a' ti"!aa" a#t./ati serta

  3#"gsi '#ar a4a' ba!a"* SSA terba-agi ea!a 5 siste/ si/ateti

  !a" siste/ arasi/ateti*Siste/ si/ateti/er#aa" #sat eba"gita"*

  Ta-a eba"gita" ya"g .ti/#/ sebe"ar"yabera!a !i erte"ga-a" * Ti!a ter'a'# ti"ggiata# ter'a'# re"!a-*

 • 7/23/2019 Documents.tips Kebangkitan Kebimbangan

  4/34

  KEBIMBANGAN

  (ANXIETY)

  +a"" (1998) sebagai i"terretasi ya"g!ib#at ter-a!a be"t# tea"a" ata#beba"a" ya"g ter!aat !i erseitara"*

  2erasaa" ya"g s#b6eti3 ber#"$a !aritafsiran atau persepsi sese.ra"g i"!ii!#ter-a!a ses#at# sit#asi ya"g /e"g-asi'a"eba"gita" !a" tea"a" (7eitt 198)*

  0ebi/ba"ga" b.'e- /e"!ata"ga" esa".siti3 ata# "egati3 berga"t#"g ea!a $arai"!ii!# /e"g-a!ai"ya*

 • 7/23/2019 Documents.tips Kebangkitan Kebimbangan

  5/34

  JENIS

  KEBIMBANGAN

  7eitt (198) ebi/ba"ga" b.'e-!iba-agia" ea!a !#a iait#

  1.KebimbanganTret (trait):/er#6# ea!a

  ciri-ciripersonaiti

  in!i"i!u-$."t.-"ya i"!ii!#

  ya"g se/#'a6a!i/e/#"yai ;!ara-

  ge/#r#-< ya"g

  #. Kebimbangan$e%eti%a (state): Mer#6# ea!a ta&ap

  %ebimbangansemasa ya"g ter-asi'

  !aria!a ta3sra"i"!ii!# ter-a!ara"gsa"ga" !ierseitara""ya a!a

  4at# it#*:

 • 7/23/2019 Documents.tips Kebangkitan Kebimbangan

  6/34

  PUNCA

  KEBIMBANGAN

  ="!'er (19,8) ebi/ba"ga" seetiater-asi' !ari gab#"ga" 'i/a 3at.r*

  >Tea"a" ter-a!a eg.

  >Tea"a" ter-a!a %&ia' i"!ii!#

  > 0eti!ate"t#a"

  > 2er#ba-a"> 2e"i'aia" ata# erba"!i"ga" s.sia'

 • 7/23/2019 Documents.tips Kebangkitan Kebimbangan

  7/34

  2si.'.gis Britis-iait#?ra-a/ J."es te'a-/erea /.!e' ebi/ba"ga

  seerti !i sebe'a- * a* Ra"gsa"ga"

  2erara !i erseitara" ya"/e/beria" esa" ea!a

  i"!ii!#* C."t.-"ya s.raae"."t." $#a$a ata##"esai"g ya"g ter'ibat !a'a/sit#asi terseb#t*

  PROSES TAFSIRAN

  KEBIMBANGAN

 • 7/23/2019 Documents.tips Kebangkitan Kebimbangan

  8/34

  PROSES TAFSIRAN

  KEBIMBANGAN

  b* 2erbe&aa" i"!ii!#

  Setia i"!ii!# ya"g !i'a-ira" !i !#"ia a!a'a-berbe&a* Begit# 6#ga !e"ga" ta-a ebi/ba"ga"se/asa erta"!i"ga" setia i"!ii!# a!a'a- berbe&a

  *Me"#r#t T-.#t (1998)ta-a ebi/ba"ga"!ie"gar#-i .'e- e/ata"ga"6a"ti"a !a"e"ga'a/a" sese.ra"g at'it it# *

  $* Ta3sira"

  A"a'isis i"!ii!# ter-a!a ra"gsa"ga" ya"g!i-a!ai*Ta3sira" ya"g !ib#at b.'e- bersi3at .siti3ata##" "egati3*

 • 7/23/2019 Documents.tips Kebangkitan Kebimbangan

  9/34

  PROSES TAFSIRAN

  KEBIMBANGAN

  !* 2e'a#a"

  Ti"!aa" ya"g !ia/bi' .'e- i"!ii!#

  ber!asara" ea!a ta3sira" ya"g te'a- !ib#at*Seira"ya ta3sira" ya"g !ib#at ter-a!ara"gsa"ga" a!a'a- .siti3 ti"!aa" ya"gbaa' !ia/bi' a!a'a- .siti3 !a" seba'i"ya*

  Seira"ya se.ra"g at'it /erasaa" ba-a4abe'ia# bere'#a"g #"t# ber6aya !a'a/ a$ara1 /eter be'ia# aa" ber#sa-a #"t# ber'ari!e"ga" bai !a" begit# 6#ga !e"ga"

  seba'i"ya*

 • 7/23/2019 Documents.tips Kebangkitan Kebimbangan

  10/34

  SIMPTOM

  KEBIMBANGAN

  : 2erasaa" bi/ba"g i"i b.'e- !i/a"i3estasia".'e- erasaa" eti!aastia" serta ta"!a:ta"!a %&ia' seerti er#t /e/#'as taata"ga" bere'#- rasa se6# ata# !e"y#ta"

  6a"t#"g ya"g a"tas (Cratty 19,@)

  : Si/t./ ebi/ba"ga" b.'e- !ie"a' asti/e'a'#i @ eri"gat iait# .g"iti3s./ati !a"6#ga be-ai.#r

 • 7/23/2019 Documents.tips Kebangkitan Kebimbangan

  11/34

  SIMPTOM

  KEBIMBANGAN

  K'GNITI $'MATIK BEA*I'+

  TIDA0 DA2ATM=MBUAT

  0=2UTUSAN

  0=7IRU

  0URAN?0NS=NTRASI

  TA0UT

  BAYAN?0AN0=?A?A7AN

  T=0ANAN DARAHB=RTAMBAH

  JANTUN?B=RD=?U20=NCAN?

  B=R2=7UH

  T=RASA UNTU00=NCIN?

  TT T=?AN?

  M=N??I?IT 0U0U

  2=R?=RA0AN 7=SU

  B=RMAINM=N?I0UT2=RASAAN?=7ISAH

  M=N?=7A0 =Y=CNTACT

 • 7/23/2019 Documents.tips Kebangkitan Kebimbangan

  12/34

  KEMAHIRAN MENGAWAL

  KEBIMBANGAN

  Strategi ya"g !ig#"aa" #"t#/e"g#ra"ga" ebi/ba"ga" ia'a-e"etaa" /at'a/at strategi e"ga4a'a"

  e/iira" seerti e/iira" .siti3 !a"e"gstr#t#ra" .g"iti3 te"i re'asasiseerti is#a'isasi !a" er"a3asa"(?.#'!*=$'a"! Ja$s."199@ J."es

  Har!y 199 r'i$ 2arti"gt."1988 )

  Beri#t a!a'a- a"tara te"i ya"g biasa!ig#"aa" .'e- at'it #"t# /e"g#ra"ga"

  ebi/ba"ga" a!a'a-

 • 7/23/2019 Documents.tips Kebangkitan Kebimbangan

  13/34

  a* Terai er"a3asa"

  Te"i Me"ari sat# "a3as ya"g a"6a"g !a"

  /e"g-e/b#sa""ya er'a-a":'a-a"*Di'a#a" ber#'a"g a'i se-i"gga berasate"a"g ata# re'es*

  T#6#a" Me"g-asi'a" rasa te"a"g ata#

  re'es* Beresa" #"t# /e"g#ra"ga"ebi/ba"ga" tret !a" ebi/ba"ga"seetia

  KEMAHIRAN MENGAWAL

  KEBIMBANGAN

 • 7/23/2019 Documents.tips Kebangkitan Kebimbangan

  14/34

  b* 2e/#sata" ($e"teri"g)

  Te"i Me"ari "a3as ya"g a"6a"g seertiterai er"a3asa" serta /e"#/#a"er-atia" (e/#sata") ea!a titi !i be'aa"g#sat !a" !i te"ga- ba!a" ita ($e"ter)*Di'a#a" !a'a/ ea!aa" ber!iri a!ae!#!#a" ya"g se'esa*

  T#6#a" Me'a-ira" ete"a"ga" serta/e"i"gata" ."se"trasi* Beresa" #"t#/e"g#ra"ga" ebi/ba"ga" tret !a"

  ebi/ba"ga" seetia*

  KEMAHIRAN MENGAWAL

  KEBIMBANGAN

 • 7/23/2019 Documents.tips Kebangkitan Kebimbangan

  15/34

  $* Re'asasi

  Te"i Me"ge$#t !a" /ere'asa" .t.t se$arar.gresi3* B.'e- !i'a#a" se$ara !#!# ata#

  berbari"g*

  T#6#a" Me"g#ra"ga" tea"a" sertaetega"ga" .t.t !e"ga" /e/3.#s ea!arasa .t.t terseb#t* Me/a"ta# .t.t ya"gtertea" serta /ere'asa""ya bi'a er'#*Beresa" #"t# /e"g#ra"ga" ebi/ba"ga"tret !a" ebi/ba"ga" seetia*

  KEMAHIRAN MENGAWAL

  KEBIMBANGAN

 • 7/23/2019 Documents.tips Kebangkitan Kebimbangan

  16/34

  !* is#a'isasi

  Te"i Me/baya"ga" ses#at# ya"g b.'e-

  /e"e"a"ga" i"!ii!# aabi'a /erea bera!a!a'a/ ea!aa" tertea" ata# bi/ba"g*

  T#6#a" Me"g#ra"ga" ebi/ba"ga" tret !a"

  ebi/ba"ga" seetia*

  KEMAHIRAN MENGAWAL

  KEBIMBANGAN

 • 7/23/2019 Documents.tips Kebangkitan Kebimbangan

  17/34

  KEPENTINGAN KEBANGKITAN

  DAN KEBIMBANGAN DALAM

  SUKAN

  Berait raat !e"ga" restasi i"!ii!# ata#

  at'it*

  Me"e"t#a" "ai t#r#""ya restasi i"!ii!#ata# a'it*

 • 7/23/2019 Documents.tips Kebangkitan Kebimbangan

  18/34

  TEORI

  DAN MODEL

  T=RDA2AT T=RI DAN MD=7 YAN?M=N=RAN?0AN HUBUN?AN 0=BAN?0ITANE0=BIMBAN?AN D=N?AN 2R=STASI

  S=S=RAN? AT7=T

  HI2T=SIS 2=MBA7I0AN U

  T=RI DRI=(DRN?AN)

  T=RI 2=MBA7I0AN (R==RSA7)T=RI N B=RFUN?SI YAN? 2TIMUM (F)

  MD=7 CATASTR2H=

  T=RI MU7TIDIM=NSINA7

 • 7/23/2019 Documents.tips Kebangkitan Kebimbangan

  19/34

  HIPOTESIS

  PEMBALIKAN U

  orn (1,,#) ang mana apabia %ebang%itanbera%u secara berterusan ma%a prestasiatit a%an mening%at serta /uga a%an

  mengaami penurunan secara beransur-ansur.

  Menurut Du0 (1,#) pua pening%atan

  %etegangan otot a%an menebab%anpersemba&an prestasi ang ti!a%memuas%an !an a%&ibat !aripa!a te%ananini iana a%an mengurang%an tin!a% baaster&a!ap %eenturan otot !an tubu& ba!an.

 • 7/23/2019 Documents.tips Kebangkitan Kebimbangan

  20/34

  A2ABI7A TAHA2 0=BAN?0ITAN M=NIN?0AT*2R=STAJU?A A0AN M=NIN?0AT* T=TA2I A2ABI7A TAHA2

  0=BAN?0ITAN T=R7A7U TIN??I 2R=STASI A0ANM=NURUN *

  HIPOTESIS

  PEMBALIKAN U

 • 7/23/2019 Documents.tips Kebangkitan Kebimbangan

  21/34

  TEORI DRIVE

  (DORONGAN)

  2Teori Dri"e3(Dorongan) ini tea&!iper%ena%an oe&

  u (1,4) !an tea&!iuba&-suai oe&$pence (1,,5).

  Teori ini menata%anprestasi 6u/u!!aripa!a %ebang%itan!an ma%umbaasang betu !an ti!a%betu.

 • 7/23/2019 Documents.tips Kebangkitan Kebimbangan

  22/34

  Teori +e"ersa !iper%ena%an oe& $mit& !an Apter(1,78) !an !ipopuar%an oe& Kerr (1,981,97)

  Menurut Apter (1,94) teori ini ebi& memberi

  fo%us ter&a!ap &ubungan antara %ebimbangan!an %esan emosi sebagai rang%a umum ter&a!apmen/eas%an personaiti !an moti"asi.

  Kebang%itan ang tinggi mung%in memberi%angambaran iaitu %egembiraan sesuatu ang

  menenang%an. Ke!ua-!ua ting%a& a%u ini mempunai %aitanang rapat ter&a!ap pening%atan atau penurunanta&ap prestasi seseorang atet atau in!i"i!u itu.

  TEORI

  PEMBALIKAN(REVERSAL)

 • 7/23/2019 Documents.tips Kebangkitan Kebimbangan

  23/34

  TEORI

  PEMBALIKAN(REVERSAL)

 • 7/23/2019 Documents.tips Kebangkitan Kebimbangan

  24/34

  1.&ubungan %ebang%itan !an suasana e!oniciaitu interpretasi seseorang &ingga men/a!i%anmere%a serono% atau ti!a% serono% seoa&-oa&!aam bentu% 2:3.

  #.Bentu% ini menerang%an %ea!aan teic !anparateic. Mo! teic menggambar%an per6ata%anang begitu serius ataupun berorientasi%anuntu% mencapai matamat atau goa mana%aaparateic ebi& %epa!a bermain-main atauberorientasi%an permainan (Apter 1,94).

  .Teori ini berpegang %epa!a suatu %ea!aan situasiiaitu !engan mening%atna %ebang%itan boe&!ianggap sebagai sesuatu ang membimbang%anatau sesuatu ang menerono%%an bergantung%epa!a 2metamoti"asiona state3.

  TEORI

  PEMBALIKAN(REVERSAL)

 • 7/23/2019 Documents.tips Kebangkitan Kebimbangan

  25/34

  Daam 2teic metamoti"asiona3 seseorangin!i"i!u itu a%an bera!a !aam %ea!aan%ebang%itan ang tinggi !an !ianggap sebagaita&ap %ebimbangan tertinggi !an boe&

  memberi %esan negatif. $ementara !aam 2parateic moti"asiona state3seseorang in!i"i!u itu sen!iri a%an bera!a!aam situasi ang menggembira%anberorientasi%an permainan !an sebagainaang memba6a %esan positif.

  Mo! teic boe& !iabe%an sebagai pering%atmemperoe& %ebang%itan !an parateic sebagaimengea%%an %epa!a %ebang%itan.Keputusanna boe& !iba&agi%an %epa!a empatsu!ut iaitu %ebimbangan %egembiraan

  %ebosanan !an %etenangan atau rea%sasi.

  TEORI

  PEMBALIKAN(REVERSAL)

 • 7/23/2019 Documents.tips Kebangkitan Kebimbangan

  26/34

  TEORI ZON BERFUNGSI

  YANG OPTIMUM (ZOF)

 • 7/23/2019 Documents.tips Kebangkitan Kebimbangan

  27/34

  Menurut mo!e ;' ini setiap in!i"i!u mempunaita&ap optimum %ebimbangan pra prestasi angmenga%ibat%an atau meng&asi%an prestasimemunca% 6aau bagaimanapun /i%a%ebimbangan prestasi 6u/u! !i uar ;' sama a!aterau tinggi atau terau ren!a& prestasi a%anterganggu !an bertamba& buru% ( anin 1,95 ).

  ;' berfungsi mengu%ur %ebimbangan !anprestasi secara beruang-uang atau meauiingatan semua ta&ap %ebimbangan sebeum

  prestasi memunca% atet ang bera!a !iba6a&ta&ap %ebimbangan ren!a& %ebiasaannamempamer%an persemba&an ti!a%memberansang%an atet ang !iatas ta&ap%ebimbangan tinggi a%an mempamer%anpersemba&an terbai% bia bera!a !i ta&ap

  2&eig&tene! state of arousa3.

  TEORI ZON BERFUNGSI

  YANG OPTIMUM (ZOF)

 • 7/23/2019 Documents.tips Kebangkitan Kebimbangan

  28/34

  MODEL

  CATASTROPHE

 • 7/23/2019 Documents.tips Kebangkitan Kebimbangan

  29/34

  Mo!e ini ber%aitan !engan impi%asi persemba&an!iantara %ebang%itan

 • 7/23/2019 Documents.tips Kebangkitan Kebimbangan

  30/34

  MODEL

  MULTIDIMENSIONAL

  Mo!e 2Muti!imensiona3 (Marten Burton*eae Bump= $mit& (1,,>) menerang%anba&a6a %ebimbangan ter!apat!aam bentu%%ebimbangan somati% (!apat !ii&at meaui%omponen

 • 7/23/2019 Documents.tips Kebangkitan Kebimbangan

  31/34

  KAEDAH

  DAN PENGUKURAN

  @IAN KEBIMBANGAN DAAM C$IK''GI$@KAN B'E DI@K@+ DAAM C$IK''GIDAN @GA C$IK'MET+IK.

  CENG@K@+AN KEBIMBANGAN DAAMA$CEK I$I''GI IAA DENGANMENGG@NAKAN KADA+ NADITEKANAN

  DA+A DAN GA*ANI $KIN +E$C'N$E@IAN AC'+AN KEBIMBANGAN KENDI+IME+@CAKAN @IAN ANG CAING ME@A$DIG@NAKAN DAAM C$IK''GI $@KAN

 • 7/23/2019 Documents.tips Kebangkitan Kebimbangan

  32/34

  KAEDAH

  DAN PENGUKURAN

  @IAN ANG DIG@NAKAN @NT@K MENG@K@+KEBIMBANGAN $TET IAA Fompetiti"e

  $tate Aniet In"entor-#H ($AI-# Martenset a. 1,,>) DAN FMenta +ea!iness ormH(M+ Krane 1,,4)

  MANAKAA @IAN ANG DIG@NAKAN @NT@K

  MENG@K@+ KEBIMBANGAN T+ET IAAF$port Aniet $caeH ($A$ $mit& et a.1,,>)

 • 7/23/2019 Documents.tips Kebangkitan Kebimbangan

  33/34

  KAEDAH

  DAN PENGUKURAN

  TIDAK $EDIKIT $EDE+ANA BANAK

  SAYA AMAT2=NTIN?0AN2=RTANDIN?AN INI

  SAYA B=RASABIMBAN?D=N?AN2=RTANDIN?AN INI

  'NT' B'+ANG $AI #J

 • 7/23/2019 Documents.tips Kebangkitan Kebimbangan

  34/34

  $EKIAN TE+IMA KA$I...

  TAMMAT

  AHMAD SYARIFF BIN AHMAD TAJUDIN