DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE - 4/55 SECTIUNEA I. INFORMATII GENERALE ANUNT: Documentatia de Atribuire a

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE - 4/55 SECTIUNEA I. INFORMATII GENERALE ANUNT: Documentatia de Atribuire a

 • 1/55

  Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 gestionat de

  Ministerul Fondurilor Europene prin Autoritatea de Management POIM

  DOCUMENTATIE DE ATRIBUIRE

  PENTRU ACHIZITIA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE – PARTEA NEELIGIBILA

  STATIE ELECTRICA DE CONEXIUNI 6 kV

  in cadrul Proiectului „Cresterea eficientei energetice operationale la SC AMBRO SA Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare de inalta eficienta”

  Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala in baza

  Contractului de finantare nr. 194/31.07.2018, SMIS 2014+ 115900

  Axa Prioritara 6: Promovarea energiei curate si eficientei energetice in vederea sustinerii unei economii cu emisii scazute de carbon Obiectivul specific 6.4 - Cresterea economiilor in consumul de energie primara produsa in sisteme de cogenerare de inalta eficienta

  Manager Proiect

  Dr. Ing. Mihai BANU

  Aprobat,

  Reprezentant legal

  Paul-Henri KOHLER

  - 14 Aprilie 2020 -

 • 2/55

  CONTINUTUL DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE

  SECTIUNEA I. INFORMATII GENERALE

  1) Date privind Beneficiarul privat

  2) Obiectul Contractului de Furnizare

  3) Calendarul Procedurii de Achizitie

  4) Cerinte pentru elaborarea ofertei

  5) Prezentarea Ofertei

  6) Evaluarea ofertelor

  7) Atribuirea Contractului de Furnizare

  8) Remarci finale

  SECTIUNEA II. SPECIFICATII TEHNICE

  1) Cerinte generale la elaborarea ofertei 2) Obiectul Contractului de Furnizare 3) Descrierea proiectului

  3.1 Instalatii electrice curenti tari 3.2 Instalatii electrice curenti slabi 3.3 Calcule de retea 3.4 Anexe 3.5 Liste de materiale, centralizator instalatii electrice 3.6 Sistem de stingere incendiu cu inergen

  SECTIUNEA III. FORMULARE

   Formular 1 – Scrisoare de inaintare

   Formular 2 – Declaratie de eligibilitate

   Formular 3 – Certificare de participare cu o Oferta independenta

   Formular 4 – Informatii privind situatia economica si financiara a Operatorului economic

   Formular 5 – Capacitate tehnica si experienta anterioara

   Formular 6 – Formular Oferta Financiara

   Formular 7 – Centralizator de preturi

   Formular 8 - Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 14-15 din

  Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 66/2011

   Formular 9 – Lista de echipamente, utilaje specifice si personal calificat pentru indeplinirea

  obiectivelor aferente Proiectului

 • 3/55

   Formular 10 – Declaratie privind respectarea conditiilor de mediu, sociale si cu privire la

  relatiile de munca

   Formular F1 – Devizul general

   Formular F2 – Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari, pe obiecte

   Formular F3 – Listele cu cantitati de lucrari, pe categorii de lucrari

   Formular F4 – Listele cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

   Formular F5 – Fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice, inclusiv dotari

   Formular F6 – Graficul general de realizare a investitiei

  Anexa 1 - Decizia de numire a Comisiei de evaluare nr. 694/30.03.2020

  Anexa 2 - Model Orientativ de Contract

  Anexa 3 - Specificatii tehnice Instalatii electrice curenti tari

  Anexa 4 - Specificatii tehnice Instalatii electrice curenti slabi

  Anexa 5 - Calcule de retea Anexa 6 - Anexe specificatii tehnice Anexa 7 - Liste de materiale, centralizator instalatii electrice Anexa 8 - Sistem de stingere incendiu cu inergen

 • 4/55

  SECTIUNEA I. INFORMATII GENERALE

  ANUNT:

  Documentatia de Atribuire a fost elaborata conform unei proceduri de achizitie proprii.

  Procedura de Achizitie este prin Atribuire directa, in urma analizei ofertelor primite de la Operatori

  economici.

  Prin depunerea unei Oferte, Operatorul economic accepta in totalitate si fara restrictii conditiile

  generale si particulare care guverneaza aceasta Procedura de Achizitie, indiferent de conditiile

  proprii de vanzare ale Operatorului economic.

  Operatorul economic trebuie sa examineze cu atentie Documentatia de Atribuire si sa pregateasca

  Oferta conform tuturor instructiunilor si formularelor continute in aceasta Documentatie.

  Eventualele nelamuriri/precizari referitoare la Documentatia de Atribuire vor fi clarificate anterior

  depunerii Ofertei, pe parcursul analizei documentatiei de atribuire si pregatirii Ofertei, prin

  comunicare electronica intre Ofertanti si Beneficiarul privat.

  Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin

  care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de

  comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie, o autorizatie/certificare/atestare, se va

  citi si interpreta ca fiind însotita de mentiunea „sau echivalent”, fiind mentionata doar pentru

  identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu are ca efect favorizarea anumitor operatori

  economici sau a anumitor produse.

  Toate documentele achizitiei (inclusiv clarificarile) vor fi redactate in limba română.

 • 5/55

  1. DATE PRIVIND BENEFICIARUL PRIVAT

  Denumirea : AMBRO S.A.

  Adresa : Calea Unirii, nr. 24

  Localitatea: Suceava Cod postal: 720019 Judetul: Suceava Tara: România

  Nr. Registrul Comerțului: J33/6/1991 CUI: RO 2691530

  Persoane de contact:

  Dr. Ing. Mihai BANU

  – Manager Proiect

  Ing. Carmen-Mihaela MUNTEANU

  – Expert Achizitii si Contractare

  Tel : +40 230 205 000

  Mobil : +40 744 699 704

  E-mail : mihai.banu@ambro.ro

  Mobil : +40 745 662 438

  E-mail : carmen.munteanu@rossmann.ro

  Principala activitate a

  Beneficiarului privat:

  AMBRO S.A. este o companie privata, avand ca activitate

  principala fabricarea hartiei, cartonului ondulat si

  ambalajelor din carton ondulat, conform Clasificarii

  activitatilor din economia nationala: Codul CAEN 1712 –

  Firme din domeniul de activitate Fabricarea hartiei si

  cartonului.

  2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE FURNIZARE

  2.1 Tipul de Contract : Contract de Furnizare

  2.2 Denumirea Contractului: Contract de Achizitie de utilaje si echipamente – partea neeligibila, respectiv Statie electrica de conexiuni 6 kV, din cadrul Proiectului “Cresterea eficientei energetice operationale la SC Ambro SA Suceava prin implementarea unei instalatii de cogenerare de inalta eficienta“

  2.3 Locul de livrare : Sediul AMBRO SA, Suceava, Calea Unirii, nr. 24, judet Suceava, cod postal

  720019, Romania.

  mailto:mihai.banu@ambro.ro mailto:carmen.munteanu@rossmann.ro

 • 6/55

  2.4 Tipul procedurii: Atribuire directa, pe baza analizei ofertelor Operatorilor economici.

  2.5 Procedura de Achizitie prin atribuire directa se finalizeaza prin incheierea unui Contract de

  Furnizare, conform modelului orientativ din Anexa 2.

  2.6 Contractul intră in vigoare la data semnarii lui de catre parti si este valabil pana la

  indeplinirea integrala si corespunzatoare a obligatiilor de catre ambele parți, fără a depăși

  data de 31.12.2020, la care se adauga perioada de garantie de 24 de luni.

  Termenele de Predare sunt urmatoarele:

  - Termen de livrare a echipamentelor: maxim 5 luni de la semnarea contractului si plata

  avansului;

  - Termenul de executare a serviciilor de proiectare, respectiv durata de predare

  documentatie tehnica la faza Proiect tehnic - Detalii de Executie: 3 luni de la semnarea

  contractului;

  - Termen de executie a lucrarilor aferente: maxim 2 luni de la livrarea echipamentelor si

  primirea ordinului de incepere a lucrarilor, din care maxim 12 zile pentru realizarea

  conexiunile finale si punere in functiune (scoatere de sub tensiune statie existenta).

  Perioada de garanţie a echipamentelor, lucrarilor si serviciilor este de 24 luni si curge de la

  data semnarii Procesului Verbal de Recepție a Punerii in Functiune şi până la Recepţia finală.

  In aceasta perioadă Furnizorul are obligaţia înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor

  deficienţelor apărute datorită nerespectării clauzelor și specificaţiilor contractuale sau

  prevederilor reglementărilor legale sau tehnice aplicabile.

  Contractul nu va fi considerat finalizat până când Procesul Verbal de Recepție finală a

  Achizitiei de utilaje si echipamente – partea neeligibila, respectiv Statie electrica de

  conexiuni 6 kV nu va fi fost semnat de comisia de recepție, și confirmarea că echipamentele

  au fost livrate, lucrările și serviciile referitoare la Proiect (inclusiv cele ale Furnizorului) au

  fost executate conform contractelor și legislației aplicabile. Recepția finală va fi efectuată în

  conformitate cu prevederile legislației în vigoare după expirarea perioadei de garanție a

  echipamentelor livrate si lucrărilor executate.

  2.7 Conditii de plata:

  Pretul va fi achitat in mai multe t