of 77 /77
Titlul proiectului: „Creşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor de masă – ICOM” Contract: POSDRU 17/1.1/G/37412 DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE SERVICII DE CURIERAT Achizitor: S.C. EDITURA SIGMA S.R.L. Titlul proiectului POSDRU: „Creşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor de masă – ICOM” ID proiect POSDRU: POSDRU 17/1.1/G/37412 Calitatea achizitorului în cadrul proiectului: Beneficiar 1. INFORMAŢII GENERALE 1.1. Achizitor: Denumire: S.C. EDITURA SIGMA S.R.L. Adresă: str. General Berthelot, nr. 38, sector 1, Bucureşti, 010169 Persoană de contact: Camelia Cristea E-mail: [email protected] Telefon: 021 3139642 0728073624 Fax: (+ 40) 0213139642 Adresă de internet: www.editurasigma.ro ; www.star-org.ro 1.2. Elemente generale ale achiziţiei: a) Adresa unde se primesc ofertele: str. General Berthelot, nr. 38, sector 1, Bucureşti, cod poştal 010169. În cazul ofertelor transmise prin poştă sau depuse direct la sediul achizitorului, orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise. b) Locul de procurare a documentaţiei: Documentaţia de atribuire, şi anume specificaţiile tehnice pot fi descarcate in intregime de pe site: www.editurasigma.ro sau procurate de la sediul achizitorului str. General Berthelot, nr. 38, sector 1, Bucureşti, România sau pot fi transmise pe e-mail, ca fisier atasat, in urma cererilor primite la adresa de email [email protected] . c) Sursa de Finantare: bugetul proiectului „Creşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor de masă – ICOM”, Axa prioritară – 1; Contract POSDRU 17/1.1/G/37412 1

DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii...

Page 1: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

Titlul proiectului: „Creşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor de masă – ICOM”

Contract: POSDRU 17/1.1/G/37412

DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢIPENTRU

ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZITIE SERVICII DE CURIERAT

Achizitor: S.C. EDITURA SIGMA S.R.L.Titlul proiectului POSDRU: „Creşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar

prin informatizarea concursurilor de masă – ICOM”ID proiect POSDRU: POSDRU 17/1.1/G/37412Calitatea achizitorului în cadrul proiectului:

Beneficiar

1. INFORMAŢII GENERALE

1.1. Achizitor:Denumire: S.C. EDITURA SIGMA S.R.L.Adresă: str. General Berthelot, nr. 38, sector 1, Bucureşti, 010169

Persoană de contact: Camelia CristeaE-mail: [email protected]

Telefon: 021 31396420728073624Fax: (+ 40) 0213139642

Adresă de internet: www.editurasigma.ro; www.star-org.ro

1.2. Elemente generale ale achiziţiei:a) Adresa unde se primesc ofertele: str. General Berthelot, nr. 38, sector 1, Bucureşti, cod poştal 010169. În cazul ofertelor transmise prin poştă sau depuse direct la sediul achizitorului, orice ofertă primită după termenul limită de depunere a ofertelor stabilită în documentaţia pentru ofertanţi sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor, acestea fiind păstrate la sediul achizitorului, nedeschise.b) Locul de procurare a documentaţiei: Documentaţia de atribuire, şi anume specificaţiile tehnice pot fi descarcate in intregime de pe site: www.editurasigma.ro sau procurate de la sediul achizitorului str. General Berthelot, nr. 38, sector 1, Bucureşti, România sau pot fi transmise pe e-mail, ca fisier atasat, in urma cererilor primite la adresa de email [email protected]. c) Sursa de Finantare: bugetul proiectului „Creşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor de masă – ICOM”, Axa prioritară – 1; Contract POSDRU 17/1.1/G/37412

1.3. CĂI DE ATACInstituţia responsabilă pentru soluţionare contestaţiilorDenumire: S.C. EDITURA SIGMA S.R.L.Adresa: : str. General Berthelot, nr. 38, sector 1, Bucureşti, 010169E-mail: [email protected], Telefon: 021.313.96.42Fax: 021.313.96.42Adresă internet: www.editurasigma.ro; www.star-org.euContestaţiile vor fi soluţionate în termen de 3 zile de la depunerea solicitării, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi ale instrucţiunilor în domeniu ale AM POS DRU.

1

Page 2: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

2.OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE

2.1. Descriere

2.1.1. Denumirea contractului de achizitie: CONTRACT DE ACHIZITIE – Servicii de curierat

2.1.2. Descrierea produselor/serviciilor/lucrărilor ce vor fi achiziţionate:Se vor achizitiona: Servicii de curierat – cod CPV 64120000-3 necesare activitatii de implementare a proiectului „Creşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor de masă – ICOM”, care au ca obiect serviciile de curierat necesare desfăşurării activităţii stabilite în proiectul din Fondul Social European.

2.1.3. Denumire contract; procedura de atribuire şi locaţia lucrării, locul de livrare /predare sau prestare:Denumirea contractului: CONTRACT DE ACHIZITIE SERVICII DE CURIERAT„Creşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor de masă – ICOM”; Axa prioritară 1Contract: POSDRU 17/1.1/G/37412(a) Lucrări (b) Produse (c) Servicii

- - Categoria serviciului

2A Procedura de prospectare a pieţei, cu respectarea art. 2 alin. 2 din O.U.G nr. 34/2006, desfăşurată conform Instrucţiunilor AMPOSDRU şi normelor interne 2B

Principala locaţie a lucrării: -

Principalul loc de livrare: -

Principalul loc de prestare: Prestarea serviciilor se va face pe teritoriul RomânieiLocul Livrarii /Predarii: sediul achizitorului

2.1.4. Durata contractului de achiziţie: 60 de zile

3. PROCEDURA

3. 1. Procedura selectată: Procedura de cercetare a pietei – studiu de piata, conform instrucţiunii AM POS DRU nr. 26/31.08.2010 privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor finanţate prin POS DRU 2007-2013.

3. INFORMAŢII DETALIATE ŞI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE

Preţul cel mai scăzut Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

4. PREZENTAREA OFERTEI

4.1. Limba de redactare a ofertei

Limba română

4.2.Moneda în care este exprimat preţul contractului

RON

4.3.Perioada minimă de valabilitate a ofertei

Până la:60 de zile de la data limită de depunere a ofertelor

4.4. Modul de prezentare a ofertei (tehnic şi financiar)

Adresa la care se depun ofertele:str. General Berthelot, nr. 38, sector 1, Bucureşti, 010169Data limită pentru depunerea ofertelor:Oferta trebuie depusă într-un singur exemplar, original, până la data de

2

Page 3: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

07.02.2012, ora 11,30.Orice ofertă depusă după data şi ora limită pentru depunerea ofertelor nu va fi evaluată de achizitor, fiind păstrată la sediul acestuia nedeschisă.Modul de prezentare a ofertei:Oferta se va întocmi într-un exemplar original.Oferta, în original, trebuie înaintată:● prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire către S.C. EDITURA SIGMA S.R.L – adresa str. General Berthelot, nr. 38, sector 1, Bucureşti, 010169 Sau● depusă personal, la adresa menţionată mai sus.Oferta va conţine obligatoriu următoarele documente: Documente de calificare, Oferta tehnică şi Oferta financiară. A. Documente de calificare:

1. Declaraţia privind eligibilitatea – Formularul 22. Fişa de date a ofertantului – Formularul 33. Declaraţie privind calitatea de participant – Formular 44. Certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului – copie conformă cu

originalul, semnată şi ştampilată5. Certificatul de înregistrare fiscală – copie conformă cu originalul, semnată şi

ştampilatăB. Oferta tehnică• Propunerea tehnică va respecta în totalitate cerinţele minime din caietului de sarcini şi a specificaţiilor tehnice. Va conţine:

- asigurarea unei echipe de specialitate, numeric corespunzătoare pentru organizarea în bune condiţii a activităţii pentru a putea distribui toate coletele către unităţile şcolare până la perioada prevăzută în specificaţiile tehnice – Formularul 5

- servicii de urmărire a expedierilor prin reţeaua ofertantului.• Propunerea tehnică, în original, va fi prezentată într-un plic separat de oferta financiară.• Propunerea tehnică va fi semnată de persoane împuternice ale operatorului economic.C. Oferta financiară• Propunerea financiară va fi prezentată într-un plic separat şi va fi exprimată în lei fără TVA, TVA-ul fiind exprimat separat. Oferta va conţine acceptul ofertantului cu privire la încheierea contractului în lei la valoarea din ofertă.• Propunerea financiară trebuie să fie întocmită în conformitate cu documentaţia de atribuire (specificaţiile tehnice).• Propunerea financiară va fi semnată de persoanele împuternicite ale operatorului economic şi va avea un caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate a contractului.Va fi luata in considerare oferta financiară exprimată în lei, fără TVA, indicat prin Formularul 6 şi a centralizatorului de preţului din anexa 6A.Oferta tehnico-financiară se prezintă în scris, semnată şi ştampilată pe fiecare pagină de către reprezentantul legal al ofertantului sau persoana împuternicită de către acesta să angajeze persoana în procedura de atribuire.

Oferta va fi însoţită de:- Scrisoarea de înaintare – Formularul 1;- Împuternicire + copie Carte de identitate a persoanei care reprezintă participantul la această la această procedură.

Ofertele, în original, trebuie scrise cu cerneală neradiabilă şi vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/reprezentanţii autorizaţi corespunzător să angajeze ofertantul în contract. În cazul în care sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire în acest sens.Întreaga ofertă va fi numerotată crescător de la prima până la ultima pagină, pe aceasta din urmă fiind trecută menţiunea „ULTIMA PAGINĂ”. De asemenea, oferta va fi semnată şi ştampilată pe fiecare pagină de către reprezentantul / reprezentanţii autorizaţi.

Orice ştersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de 3

Page 4: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

către persoana/persoanele autorizată/autorizate să semneze oferta.Nu sunt acceptate oferte alternative.IMPORTANT: Nerespectarea specificaţiile tehnice prevăzute în prezenta documentaţie duce la descalificarea ofertei, aceasta considerându-se neconformă.Documentele de participare la procedură se primesc de către achizitor numai dacă sunt intacte, sigilate şi se păstrează de acesta, până la data şi ora deschiderii procedurii.Ofertantul trebuie să introducă oferta într-un plic corespunzător şi netransparent. Plicul care conţine oferta tehnică, oferta financiară şi documentele de calificare, va purta următoarele informaţii obligatorii:● Numele/denumirea şi adresa completă a ofertantului; ● Titlul contractului pentru care se depune oferta: CONTRACT DE ACHIZITIE SERVICII DE CURIERAT ● Denumirea proiectului: „Creşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor de masă – ICOM”, Contract POSDRU 17/1.1/G/37412● Denumirea şi adresa Achizitorului indicată mai sus şi la care este depusă oferta● Menţiunea: „A nu se deschide înainte de data de 07.02.2012, ora 12,00Dacă plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, Achizitorul nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru pierderea ofertei.

4.5. Alte precizari Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei1. Ofertantul are dreptul de a-şi retrage oferta, prin solicitare scrisă adresată achizitorului până la data şi ora deschiderii ofertelor.2. Ofertantul poate modifica conţinutul ofertei, până la data şi ora stabilită pentru depunerea ofertelor, adresând pentru aceasta achizitorului o cerere de retragere a ofertei în vederea modificării. Achizitorul nu este răspunzător în legătură cu posibilitatea ofertantului de a depune noua oferta, modificată, până la data şi ora limită, stabilită în documentaţia de atribuire.3. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina operatorului economic (ofertantului).4. Oferta depusă la o altă adresă a achizitorului decât cea stabilită sau după expirarea datei limită pentru depunere este considerată întârziată şi se returnează nedeschisă.Modalităţi de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achiziţie şi de soluţionare a contestaţiei Achizitorul va informa ofertanţii cu privire la rezultatul aplicării procedurii de atribuire a contractului de servicii. Ofertanţii a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare vor fi informaţi asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective.Ofertanţii care consideră că au fost vătămaţi datorită unei greşeli sau neregularităţi, apărute în cadrul procesului de atribuire a contractului pot depune contestaţie la sediul achizitorului, în termen de 3 zile de la comunicarea rezultatului atribuirii, şi, ulterior, în cazul în care consideră că motivele de contestaţie persistă la instanţa judecătorească competentă. Informaţii referitoare la termenele pentru prestarea serviciilorPreluarea comenzii pentru prestarea serviciilor de curierat se va face de către Prestatorul de servicii la sediul Achizitorului.Clauzele contractuale obligatorii, inclusiv condiţiile de actualizare/ modificare a preţului contractului de achiziţie.Bugetul maxim alocat acestui contract este de 60000 lei, fără TVA Preţul contractului: stabilit conform criteriului „Preţul cel mai scăzut”.Preţul nu poate fi modificat pe toată durata de valabilitate a contractului.

4

Page 5: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

5. SPECIFICAŢIILE TEHNICE

pentru achiziţionarea serviciilor de curierat necesare în cadrul proiectului „Creşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor de masă – ICOM”; Contract: POSDRU 17/1.1/G/37412.

Servicii de curierat, conform caracteristicii:– obiect transport: deoarece este etapa concursurilori de matematică pentru clasele I-XII, cu distribuirea broşurilor

ce conţin itemii de evaluare, livrarea si preluarea coletelor trebuie realizată în anumite condiţii de siguranţă.– propunerea de raportare a serviciilor prestate în numele achizitorului cu precizarea ce vor conţine cel puţin urmă-

toarele informaţii: numărul de colete, greutatea bunurilor transportate, preţul fiecărei expediţii şi a zonei/destinaţiei în care se face livrarea.

– calendarul desfăşurării serviciilor de curierat: • În prima etapă toate coletele trebuie livrate până la data de 16 februarie 2012.• În a doua etapă toate coletele trebuie livrate până la data de 15 martie 2012.Livrarea se va face pe baza unui proces-verbal care se va completa de către reprezentantul care primeşte coletul.

– destinaţiile de plecare din Bucureşti conform tabelului de mai jos. Această listă poate suferi modificări (care se vor comunica imediat prestatorului) în funcţie de înscrierile efectuate de şcoli.

SCOLI CodPostal LOCALITATI JUDETEMEDII

SOCIALEGRUPUL SCOLAR HOREA, CLOSCA SI CRISAN 515100 ABRUD ALBA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII AVRAM IANCU 515100 ABRUD ALBA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII AVRAM IANCU 515100 ABRUD ALBA URBANCOLEGIUL NATIONAL BETHLEN GABOR 515200 AIUD ALBA URBANCOLEGIUL NATIONAL BETHLEN GABOR 515200 AIUD ALBA URBANCOLEGIUL NATIONAL TITU MAIORESCU 515200 AIUD ALBA URBANCOLEGIUL NATIONAL TITU MAIORESCU 515200 AIUD ALBA URBANCOLEGIUL TEHNIC 515200 AIUD ALBA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 OVIDIU HULEA 515200 AIUD ALBA URBANCOLEGIUL ECONOMIC D.P. MARTIAN 510150 ALBA IULIA ALBA URBANCOLEGIUL MILITAR LICEAL MIHAI VITEAZUL 510007 ALBA IULIA ALBA URBANCOLEGIUL NATIONAL HORIA, CLOSCA SI CRISAN 510214 ALBA IULIA ALBA URBANCOLEGIUL TEHNIC ALEXANDRA DOMSA 510189 ALBA IULIA ALBA URBANCOLEGIUL TEHNIC APULUM 510215 ALBA IULIA ALBA URBANCOLEGIUL TEHNIC APULUM 510215 ALBA IULIA ALBA URBANLICEUL DE MUZICA SI ARTE PLASTICE 510086 ALBA IULIA ALBA URBANLICEUL SPORTIV 510047 ALBA IULIA ALBA URBANLICEUL SPORTIV 510047 ALBA IULIA ALBA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 VASILE GOLDIS 510086 ALBA IULIA ALBA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 VASILE GOLDIS 510086 ALBA IULIA ALBA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 AVRAM IANCU 510144 ALBA IULIA ALBA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 AVRAM IANCU 510144 ALBA IULIA ALBA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 ION AGARBICEANU 510007 ALBA IULIA ALBA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 ION AGARBICEANU 510007 ALBA IULIA ALBA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 MIHAI EMINESCU 510056 ALBA IULIA ALBA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 MIHAI EMINESCU 510056 ALBA IULIA ALBA URBANCOLEGIUL NATIONAL I.M. CLAIN 515400 BLAJ ALBA URBANCOLEGIUL NATIONAL I.M. CLAIN 515400 BLAJ ALBA URBANLICEUL TEOLOGIC GRECO CATOLIC SF. VASILE CEL MARE 515400 BLAJ ALBA URBANLICEUL TEOLOGIC GRECO CATOLIC SF. VASILE CEL MARE 515400 BLAJ ALBA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII TOMA COCISIU 515400 BLAJ ALBA URBAN

5

Page 6: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

COLEGIUL NATIONAL AVRAM IANCU 515500 CAMPENI ALBA URBANGRUPUL SCOLAR FORESTIER 515500 CAMPENI ALBA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII 515500 CAMPENI ALBA URBANCOLEGIUL TEHNIC I. D. LAZARESCU 515600 CUGIR ALBA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 IOSIF PERVAIN 515600 CUGIR ALBA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 SINGIDAVA 515600 CUGIR ALBA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 SINGIDAVA 515600 CUGIR ALBA URBANGRUPUL SCOLAR DE CHIMIE INDUSTRIALA 515700 OCNA MURES ALBA URBANLICEUL TEORETIC PETRU MAIOR 515700 OCNA MURES ALBA URBANLICEUL TEORETIC PETRU MAIOR 515700 OCNA MURES ALBA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII LUCIAN BLAGA 515700 OCNA MURES ALBA URBANCOLEGIUL NATIONAL LUCIAN BLAGA 515800 SEBES ALBA URBANGRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL 515800 SEBES ALBA URBANGRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL CORP D 515800 SEBES ALBA URBANGRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL CORP D 515800 SEBES ALBA URBANLICEUL CU PROGRAM SPORTIV 515800 SEBES ALBA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 515800 SEBES ALBA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 515800 SEBES ALBA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 MIHAIL KOGALNICEANU 515800 SEBES ALBA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 MIHAIL KOGALNICEANU 515800 SEBES ALBA URBANLICEUL TEORETIC 515900 TEIUS ALBA URBANLICEUL TEORETIC 515900 TEIUS ALBA URBANGRUPUL SCOLAR CORNELIU MEDREA/SCOALA CU CLASELE I-VIII AVRAM IANCU 516100 ZLATNA ALBA URBANCOLEGIUL NATIONAL CSIKY GERGELY 310085 ARAD ARAD URBANCOLEGIUL NATIONAL CSIKY GERGELY 310085 ARAD ARAD URBANCOLEGIUL NATIONAL ELENA GHIBA BIRTA 310132 ARAD ARAD URBANCOLEGIUL NATIONAL ELENA GHIBA BIRTA 310132 ARAD ARAD URBANCOLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA 310126 ARAD ARAD URBANCOLEGIUL NATIONAL VASILE GOLDIS 310158 ARAD ARAD URBANCOLEGIUL NATIONAL VASILE GOLDIS (CLADIREA IOAN SLAVICI) 310004 ARAD ARAD URBANCOLEGIUL NATIONAL VASILE GOLDIS (CLADIREA IOAN SLAVICI) 310004 ARAD ARAD URBANCOLEGIUL TEHNIC AUREL VLAICU 310124 ARAD ARAD URBANCOLEGIUL TEHNIC DE CONSTRUCTII SI PROTECTIA MEDIU-LUI (GIMNAZIU) 310382 ARAD ARAD URBANCOLEGIUL TEHNIC DE CONSTRUCTII SI PROTECTIA MEDIULUI (GIMNAZIU) 310382 ARAD ARAD URBANGRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL IULIU MANIU 310167 ARAD ARAD URBANLICEUL CU PROGRAM SPORTIV 310465 ARAD ARAD URBANLICEUL CU PROGRAM SPORTIV 310465 ARAD ARAD URBANLICEUL DE ARTA SABIN DRAGOI 310144 ARAD ARAD URBANLICEUL PEDAGOGIC DIMITRIE TICHINDEAL 310125 ARAD ARAD URBANLICEUL PEDAGOGIC DIMITRIE TICHINDEAL 310125 ARAD ARAD URBANLICEUL TEOLOGIC BAPTIST ALEXA POPOVICI 310177 ARAD ARAD URBANLICEUL TEORETIC A. M. GUTENBRUNN 310253 ARAD ARAD URBANLICEUL TEORETIC A. M. GUTENBRUNN 310253 ARAD ARAD URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII AUREL VLAICU 310346 ARAD ARAD URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII AUREL VLAICU 310346 ARAD ARAD URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII IOSIF MOLDOVAN 310046 ARAD ARAD URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII IOSIF MOLDOVAN 310046 ARAD ARAD URBAN

6

Page 7: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

SCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAI EMINESCU 310084 ARAD ARAD URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAI EMINESCU 310084 ARAD ARAD URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NICOLAE BALCESCU 310369 ARAD ARAD URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NICOLAE BALCESCU 310369 ARAD ARAD URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.10 FRATII NEUMAN 310506 ARAD ARAD URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.10 FRATII NEUMAN 310506 ARAD ARAD URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.12 310237 ARAD ARAD URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.12 310237 ARAD ARAD URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.13 ARON COTRUS 310206 ARAD ARAD URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.13 ARON COTRUS 310206 ARAD ARAD URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.18 AVRAM IANCU 310422 ARAD ARAD URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.18 AVRAM IANCU 310422 ARAD ARAD URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 STEFAN CICIO POP 310100 ARAD ARAD URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 STEFAN CICIO POP 310100 ARAD ARAD URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.22 CAIUS IACOB 310311 ARAD ARAD URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.22 CAIUS IACOB 310311 ARAD ARAD URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 310171 ARAD ARAD URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 310171 ARAD ARAD URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 310262 ARAD ARAD URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 310262 ARAD ARAD URBANGRUPUL SCOLAR AGRICOL 315100 CHISINEU-CRIS ARAD URBANLICEUL TEORETIC MIHAI VELICIU 315100 CHISINEU-CRIS ARAD URBANLICEUL TEORETIC MIHAI VELICIU 315100 CHISINEU-CRIS ARAD URBANGRUPUL SCOLAR ION CREANGA 315200 CURTICI ARAD URBANGRUPUL SCOLAR ION CREANGA 315200 CURTICI ARAD URBANGRUPUL SCOLAR MIHAI VITEAZU 315300 INEU ARAD URBANGRUPUL SCOLAR MIHAI VITEAZU 315300 INEU ARAD URBANGRUPUL SCOLAR ATANASIE MARIENESCU 315400 LIPOVA ARAD URBANGRUPUL SCOLAR ATANASIE MARIENESCU 315400 LIPOVA ARAD URBANGRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL JOSEF GREGOR-TAJOVSKY 315500 NADLAC ARAD URBANGRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL JOSEF GREGOR-TAJOVSKY 315500 NADLAC ARAD URBANGRUPUL SCOLAR 315600 PANCOTA ARAD URBANGRUPUL SCOLAR 315600 PANCOTA ARAD URBANGRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL 315700 SEBIS ARAD URBANGRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL 315700 SEBIS ARAD URBANCOLEGIUL NATIONAL DINICU GOLESCU 115100 CAMPULUNG ARGES URBANCOLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC CAROL I 115100 CAMPULUNG ARGES URBANCOLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC CAROL I 115100 CAMPULUNG ARGES URBANCOLEGIUL TEHNIC 115100 CAMPULUNG ARGES URBANLICEUL NATIONAL CU PROGRAM DE ATLETISM 115100 CAMPULUNG ARGES URBANLICEUL NATIONAL CU PROGRAM DE ATLETISM 115100 CAMPULUNG ARGES URBANLICEUL TEORETIC DAN BARBILIAN 115100 CAMPULUNG ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 115100 CAMPULUNG ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 115100 CAMPULUNG ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 115100 CAMPULUNG ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII SF. IACOB 115100 CAMPULUNG ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII SF. IACOB 115100 CAMPULUNG ARGES URBANSCOALA NATIONALA OPREA D. IORGULESCU 115100 CAMPULUNG ARGES URBANSCOALA NATIONALA OPREA D. IORGULESCU 115100 CAMPULUNG ARGES URBANGRUPUL SCOLAR AGRICOL 115200 COSTESTI ARGES URBAN

7

Page 8: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

COLEGIUL NATIONAL VLAICU VODA STRUCTURA SCOALA NR 5 115300

CURTEA DE ARGES ARGES URBAN

COLEGIUL NATIONAL VLAICU VODA STRUCTURA SCOALA NR 5 115300CURTEA DE ARGES ARGES URBAN

GRUPUL SCOLAR FORESTIER 115300CURTEA DE ARGES ARGES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 REGINA MARIA 115300CURTEA DE ARGES ARGES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 REGINA MARIA 115300CURTEA DE ARGES ARGES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 MIRCEA CEL BATRAN 115300CURTEA DE ARGES ARGES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 MIRCEA CEL BATRAN 115300CURTEA DE ARGES ARGES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 BASARAB I 115300CURTEA DE ARGES ARGES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 BASARAB I 115300CURTEA DE ARGES ARGES URBAN

LICEUL TEORETIC IULIA ZAMFIRESCU 115400 MIOVENI ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII GEORGE TOPARCEANU 115400 MIOVENI ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII LIVIU REBREANU 115400 MIOVENI ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII LIVIU REBREANU 115400 MIOVENI ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII MARIN SORESCU 115400 MIOVENI ARGES URBANCOLEGIUL ECONOMIC MARIA TEIULEANU 110012 PITESTI ARGES URBANCOLEGIUL NATIONAL I. C. BRATIANU 110047 PITESTI ARGES URBANCOLEGIUL NATIONAL LICEAL ALEXANDRU ODOBESCU 110235 PITESTI ARGES URBANCOLEGIUL TEHNIC ARMAND CALINESCU 110004 PITESTI ARGES URBANGRUPUL SCOLAR MIHAI VITEAZUL 110408 PITESTI ARGES URBANLICEUL DE ARTA DINU LIPATTI 110223 PITESTI ARGES URBANLICEUL DE ARTA DINU LIPATTI 110223 PITESTI ARGES URBANLICEUL TEORETIC ION CANTACUZINO 110287 PITESTI ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.10 MARIN PREDA 110154 PITESTI ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.10 MARIN PREDA 110154 PITESTI ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 MIHAI EMINESCU 110510 PITESTI ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 MIHAI EMINESCU 110510 PITESTI ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.13 MIRCEA CEL BATRAN 110380 PITESTI ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.14 ALEXANDRU DAVILA 110080 PITESTI ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.14 ALEXANDRU DAVILA 110080 PITESTI ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.15 ADRIAN PAUNESCU 110102 PITESTI ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.15 ADRIAN PAUNESCU 110102 PITESTI ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.16 I.L. CARAGIALE 110432 PITESTI ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.16 I.L. CARAGIALE 110432 PITESTI ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.17 110235 PITESTI ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.17 110235 PITESTI ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.18 110180 PITESTI ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.18 110180 PITESTI ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.19 110310 PITESTI ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.19 110310 PITESTI ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 ION MINULESCU 110228 PITESTI ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 ION MINULESCU 110228 PITESTI ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.20 TUDOR VLADIMIRESCU 110191 PITESTI ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.20 TUDOR VLADIMIRESCU 110191 PITESTI ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 ION PILLAT 110054 PITESTI ARGES URBAN

8

Page 9: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 ION PILLAT 110054 PITESTI ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 110424 PITESTI ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 110424 PITESTI ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 NICOLAE IORGA 110036 PITESTI ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 NICOLAE IORGA 110036 PITESTI ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 NICOLAE BALCESCU 110101 PITESTI ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 NICOLAE BALCESCU 110101 PITESTI ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 110171 PITESTI ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 110171 PITESTI ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 110177 PITESTI ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 110177 PITESTI ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.9 110069 PITESTI ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.9 110069 PITESTI ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 115500 TOPOLOVENI ARGES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 115500 TOPOLOVENI ARGES URBANCOLEGIUL MIHAI EMINESCU 600258 BACAU BACAU URBANCOLEGIUL NATIONAL FERDINAND I 600237 BACAU BACAU URBANCOLEGIUL NATIONAL FERDINAND I 600237 BACAU BACAU URBANCOLEGIUL NATIONAL GHEORGHE VRANCEANU 600204 BACAU BACAU URBANCOLEGIUL NATIONAL HENRI COANDA 600302 BACAU BACAU URBANCOLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC STEFAN CEL MARE 600114 BACAU BACAU URBANCOLEGIUL NATIONAL VASILE ALECSANDRI 600011 BACAU BACAU URBANCOLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY 600010 BACAU BACAU URBANCOLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII NICOLAE VASILESCU KARPEN 600279 BACAU BACAU URBANGRUPUL SCOLAR PETRU RARES 600391 BACAU BACAU URBANLICEUL CU PROGRAM SPORTIV   BACAU BACAU URBANLICEUL DE ARTA GEORGE APOSTU 600058 BACAU BACAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII DR. ALEXANDRU SAFRAN 600302 BACAU BACAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII DR. ALEXANDRU SAFRAN 600302 BACAU BACAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII G.M.CANCICOV 600218 BACAU BACAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII ION LUCA 600135 BACAU BACAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII ION LUCA 600135 BACAU BACAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAIL SADOVEANU 600372 BACAU BACAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.10 600099 BACAU BACAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.10 600099 BACAU BACAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 MIHAI DRAGAN 600190 BACAU BACAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 MIHAI DRAGAN 600190 BACAU BACAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.18 SPIRU HARET 600010 BACAU BACAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.18 SPIRU HARET 600010 BACAU BACAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.19 ALEXANDRU IOAN CUZA 600266 BACAU BACAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.27 GEORGE BACOVIA 600083 BACAU BACAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.28 MIRON COSTIN 600125 BACAU BACAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 ALEXANDRU CEL BUN 600269 BACAU BACAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 ALEXANDRU CEL BUN 600269 BACAU BACAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.9 600352 BACAU BACAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.9 600352 BACAU BACAU URBANSCOALA ROMANO-AMERICANA 600269 BACAU BACAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 605100 BUHUSI BACAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 605100 BUHUSI BACAU URBAN

9

Page 10: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

SCOALA CU CLASELE I-VIII CIPRIAN PORUMBESCU 605200 COMANESTI BACAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII CIPRIAN PORUMBESCU 605200 COMANESTI BACAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII COSTACHE S. CIOCAN 605200 COMANESTI BACAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII LIVIU REBREANU 605200 COMANESTI BACAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII LIVIU REBREANU 605200 COMANESTI BACAU URBANLICEUL TEORETIC SPIRU HARET 605400 MOINESTI BACAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 STEFAN LUCHIAN 605400 MOINESTI BACAU URBANCOLEGIUL SPORTIV NADIA COMANECI 601170 ONESTI BACAU URBANCOLEGIUL SPORTIV NADIA COMANECI 601170 ONESTI BACAU URBANCOLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI 601024 ONESTI BACAU URBANCOLEGIUL TEHNIC PETRU PONI 601117 ONESTI BACAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII GEORGE CALINESCU 601136 ONESTI BACAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 SF VOIEVOD STEFAN CEL MARE 601077 ONESTI BACAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 SF VOIEVOD STEFAN CEL MARE 601077 ONESTI BACAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 EMIL RACOVITA 601105 ONESTI BACAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 EMIL RACOVITA 601105 ONESTI BACAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 GHITA MOCANU 601067 ONESTI BACAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 GHITA MOCANU 601067 ONESTI BACAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 601105 ONESTI BACAU URBANCOLEGIUL NATIONAL COSTACHE NEGRI 605600 TARGU OCNA BACAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 605600 TARGU OCNA BACAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII CONSTANTIN SERBAN 415100 ALESD BIHOR URBANCOLEGIUL NATIONAL SAMUIL VULCAN 415200 BEIUS BIHOR URBANCOLEGIUL TEHNIC IOAN CIORDAS 415200 BEIUS BIHOR URBANLICEUL PEDAGOGIC NICOLAE BOLCAS 415200 BEIUS BIHOR URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NICOLAE POPOVICIU 415200 BEIUS BIHOR URBANCOLEGIUL NATIONAL OCTAVIAN GOGA CORP B 415300 MARGHITA BIHOR URBANCOLEGIUL NATIONAL OCTAVIAN GOGA CORP B 415300 MARGHITA BIHOR URBANGRUP SCOLAR AGRICOL HOREA 415300 MARGHITA BIHOR URBANGRUPUL SCOLAR HORVATH JANOS 415300 MARGHITA BIHOR URBANGRUPUL SCOLAR HORVATH JANOS 415300 MARGHITA BIHOR URBANCOLEGIUL ECONOMIC PARTENIE COSMA 410003 ORADEA BIHOR URBANCOLEGIUL NATIONAL EMANUIL GOJDU 410066 ORADEA BIHOR URBANCOLEGIUL NATIONAL IOSIF VULCAN 410210 ORADEA BIHOR URBANCOLEGIUL NATIONAL IOSIF VULCAN 410210 ORADEA BIHOR URBANCOLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU 410017 ORADEA BIHOR URBANCOLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU 410017 ORADEA BIHOR URBANCOLEGIUL TEHNIC MIHAI VITEAZUL 410191 ORADEA BIHOR URBANCOLEGIUL TEHNIC TRAIAN VUIA 410191 ORADEA BIHOR URBANCOLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA 410282 ORADEA BIHOR URBANGRUPUL SCOLAR SANITAR VASILE VOICULESCU 410209 ORADEA BIHOR URBANGRUPUL SCOLAR TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC SZENT LAS-ZLO 410161 ORADEA BIHOR URBANGRUPUL SCOLAR TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC SZENT LASZLO 410161 ORADEA BIHOR URBANLICEUL DE ARTA 410160 ORADEA BIHOR URBANLICEUL DE ARTA 410160 ORADEA BIHOR URBANLICEUL DON ORIONE 410072 ORADEA BIHOR URBANLICEUL DON ORIONE 410072 ORADEA BIHOR URBANLICEUL SPORTIV BIHORUL 410095 ORADEA BIHOR URBAN

10

Page 11: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

LICEUL SPORTIV BIHORUL 410095 ORADEA BIHOR URBANLICEUL TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL 410346 ORADEA BIHOR URBANLICEUL TEOLOGIC BAPTIST EMANUEL 410346 ORADEA BIHOR URBANLICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC IULIU MANIU 410104 ORADEA BIHOR URBANLICEUL TEOLOGIC GRECO-CATOLIC IULIU MANIU 410104 ORADEA BIHOR URBANLICEUL TEOLOGIC ORTODOX EPISCOP ROMAN CIOROGA-RIU 410313 ORADEA BIHOR URBANLICEUL TEOLOGIC ORTODOX EPISCOP ROMAN CIOROGARIU 410313 ORADEA BIHOR URBANLICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL 410602 ORADEA BIHOR URBANLICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL BETEL 410602 ORADEA BIHOR URBANLICEUL TEOLOGIC REFORMAT LORANTFFY ZSUZSANNA 410043 ORADEA BIHOR URBANLICEUL TEORETIC ADY ENDRE 410001 ORADEA BIHOR URBANLICEUL TEORETIC AUREL LAZAR 410094 ORADEA BIHOR URBANLICEUL TEORETIC GERMAN FRIEDRICH SCHILLER 410191 ORADEA BIHOR URBANLICEUL TEORETIC GERMAN FRIEDRICH SCHILLER 410191 ORADEA BIHOR URBANLICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA 410364 ORADEA BIHOR URBANLICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA 410364 ORADEA BIHOR URBANLICEUL TEORETIC ONISIFOR GHIBU 410578 ORADEA BIHOR URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII AVRAM IANCU 410252 ORADEA BIHOR URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII DACIA 410355 ORADEA BIHOR URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII DACIA 410355 ORADEA BIHOR URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII DIMITRIE CANTEMIR CORP B   ORADEA BIHOR URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII DIMITRIE CANTEMIR CORP B   ORADEA BIHOR URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NICOLAE BALCESCU 410074 ORADEA BIHOR URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NICOLAE BALCESCU 410074 ORADEA BIHOR URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 IOAN SLAVICI 410546 ORADEA BIHOR URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 IOAN SLAVICI 410546 ORADEA BIHOR URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 410433 ORADEA BIHOR URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 410433 ORADEA BIHOR URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.13 ION BOGDAN 410124 ORADEA BIHOR URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.16 410415 ORADEA BIHOR URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.16 410415 ORADEA BIHOR URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 OLTEA DOAMNA 410044 ORADEA BIHOR URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 OLTEA DOAMNA 410044 ORADEA BIHOR URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 JUHASZ GYULA 410140 ORADEA BIHOR URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 JUHASZ GYULA 410140 ORADEA BIHOR URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.9 SZACSVAY IMRE 410010 ORADEA BIHOR URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.9 SZACSVAY IMRE 410010 ORADEA BIHOR URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII OCTAVIAN GOGA 410271 ORADEA BIHOR URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII OCTAVIAN GOGA 410271 ORADEA BIHOR URBANCOLEGIUL NATIONAL ARANY JANOS 415500 SALONTA BIHOR URBANCOLEGIUL NATIONAL ARANY JANOS 415500 SALONTA BIHOR URBANGRUPUL SCOLAR ARANY JANOS 415500 SALONTA BIHOR URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII GRIGORE SILASI 425100 BECLEANBISTRITA NASAUD URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII LIVIU REBREANU 425100 BECLEANBISTRITA NASAUD URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII LIVIU REBREANU 425100 BECLEANBISTRITA NASAUD URBAN

COLEGIUL NATIONAL ANDREI MURESANU 420057 BISTRITABISTRITA NASAUD URBAN

COLEGIUL NATIONAL ANDREI MURESANU 420057 BISTRITA BISTRITA URBAN

11

Page 12: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

NASAUD

COLEGIUL NATIONAL LIVIU REBREANU 420057 BISTRITABISTRITA NASAUD URBAN

COLEGIUL NATIONAL LIVIU REBREANU 420057 BISTRITABISTRITA NASAUD URBAN

COLEGIUL TEHNIC INFOEL 420110 BISTRITABISTRITA NASAUD URBAN

GRUPUL SCOLAR SANITAR 420057 BISTRITABISTRITA NASAUD URBAN

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 420096 BISTRITABISTRITA NASAUD URBAN

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 420096 BISTRITABISTRITA NASAUD URBAN

LICEUL DE ARTE PLASTICE CORNELIU BABA 420170 BISTRITABISTRITA NASAUD URBAN

LICEUL DE MUZICA TUDOR JARDA 420070 BISTRITABISTRITA NASAUD URBAN

LICEUL DE MUZICA TUDOR JARDA 420070 BISTRITABISTRITA NASAUD URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 420184 BISTRITABISTRITA NASAUD URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 420184 BISTRITABISTRITA NASAUD URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 AVRAM IANCU 420080 BISTRITABISTRITA NASAUD URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 AVRAM IANCU 420080 BISTRITABISTRITA NASAUD URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 420091 BISTRITABISTRITA NASAUD URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 420091 BISTRITABISTRITA NASAUD URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 LUCIAN BLAGA 420166 BISTRITABISTRITA NASAUD URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 LUCIAN BLAGA 420166 BISTRITABISTRITA NASAUD URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII STEFAN CEL MARE 420016 BISTRITABISTRITA NASAUD URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII STEFAN CEL MARE 420016 BISTRITABISTRITA NASAUD URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 427005BISTRITA BAR-GAULUI

BISTRITA NASAUD URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 427006BISTRITA BAR-GAULUI

BISTRITA NASAUD URBAN

COLEGIUL NATIONAL GEORGE COSBUC 425200 NASAUDBISTRITA NASAUD URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 MIHAI EMINESCU 425200 NASAUDBISTRITA NASAUD URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 MIHAI EMINESCU 425200 NASAUDBISTRITA NASAUD URBAN

SCOALA CU CLASELE I-IV ARTEMIU PUBLIU ALEXI 425300 SANGEORZ-BAIBISTRITA NASAUD URBAN

COLEGIUL ECONOMIC OCTAV ONICESCU 710213 BOTOSANI BOTOSANI URBANCOLEGIUL NATIONAL A. T. LAURIAN 701200 BOTOSANI BOTOSANI URBANCOLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU 710114 BOTOSANI BOTOSANI URBANCOLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI 710127 BOTOSANI BOTOSANI URBANGRUPUL SCOLAR ALEXANDRU CEL BUN 710011 BOTOSANI BOTOSANI URBANGRUPUL SCOLAR DIMITRIE NEGREANU 710050 BOTOSANI BOTOSANI URBANGRUPUL SCOLAR PETRU RARES 710318 BOTOSANI BOTOSANI URBANLICEUL CU PROGRAM SPORTIV 710185 BOTOSANI BOTOSANI URBANLICEUL CU PROGRAM SPORTIV 710185 BOTOSANI BOTOSANI URBANLICEUL DE ARTA STEFAN LUCHIAN 710171 BOTOSANI BOTOSANI URBAN

12

Page 13: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

LICEUL DE ARTA STEFAN LUCHIAN 710171 BOTOSANI BOTOSANI URBANLICEUL DE STIINTE ALE NATURII GRIGORE ANTIPA 710030 BOTOSANI BOTOSANI URBANLICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA 710319 BOTOSANI BOTOSANI URBANLICEUL TEORETIC NICOLAE IORGA 710319 BOTOSANI BOTOSANI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.10 710036 BOTOSANI BOTOSANI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.10 710036 BOTOSANI BOTOSANI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 710019 BOTOSANI BOTOSANI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 710019 BOTOSANI BOTOSANI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.12 710218 BOTOSANI BOTOSANI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.12 710218 BOTOSANI BOTOSANI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.13 710142 BOTOSANI BOTOSANI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.17 710162 BOTOSANI BOTOSANI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.17 710162 BOTOSANI BOTOSANI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 GRIGORE ANTIPA 710174 BOTOSANI BOTOSANI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 GRIGORE ANTIPA 710174 BOTOSANI BOTOSANI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 OCTAV BANCILA 710078 BOTOSANI BOTOSANI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 OCTAV BANCILA 710078 BOTOSANI BOTOSANI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 ELENA RARES 710253 BOTOSANI BOTOSANI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 ELENA RARES 710253 BOTOSANI BOTOSANI URBANGRUPUL SCOLAR 715100 DARABANI BOTOSANI URBANGRUPUL SCOLAR 715100 DARABANI BOTOSANI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 LEON DANAILA 715100 DARABANI BOTOSANI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 LEON DANAILA 715100 DARABANI BOTOSANI URBANCOLEGIUL NATIONAL GRIGORE GHICA 715200 DOROHOI BOTOSANI URBANGRUPUL SCOLAR REGINA MARIA 715200 DOROHOI BOTOSANI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 SPIRU HARET 715200 DOROHOI BOTOSANI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 ALEXANDRU IOAN CUZA 715200 DOROHOI BOTOSANI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 MIHAIL KOGALNICEANU 715200 DOROHOI BOTOSANI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 MIHAIL KOGALNICEANU 715200 DOROHOI BOTOSANI URBANGRUPUL SCOLAR DR. MIHAI CIUCA 715300 SAVENI BOTOSANI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII 715300 SAVENI BOTOSANI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII 715300 SAVENI BOTOSANI URBANCOLEGIUL NATIONAL ANA ASLAN 810288 BRAILA BRAILA URBANCOLEGIUL NATIONAL ANA ASLAN 810288 BRAILA BRAILA URBANCOLEGIUL NATIONAL GHE. MUNTEANU MURGOCI 810100 BRAILA BRAILA URBANCOLEGIUL TEHNIC C.D. NENITESCU 810295 BRAILA BRAILA URBANLICEUL CU PROGRAM SPORTIV 810296 BRAILA BRAILA URBANLICEUL DE ARTA HARICLEA DARCLE 810125 BRAILA BRAILA URBANLICEUL PEDAGOGIC D.P. PERPESSICIUS 810640 BRAILA BRAILA URBANLICEUL PEDAGOGIC D.P. PERPESSICIUS 810640 BRAILA BRAILA URBANLICEUL TEORETIC MIHAIL SEBASTIAN 810387 BRAILA BRAILA URBANSCOALA CU CLASELE I-IV SF. MARIA 810131 BRAILA BRAILA URBANSCOALA CU CLASELE I-IV SF. MARIA 810131 BRAILA BRAILA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII ALEXANDRU IOAN CUZA 810217 BRAILA BRAILA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII ALEXANDRU IOAN CUZA 810217 BRAILA BRAILA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII ANTON DUMITRIU 810040 BRAILA BRAILA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII ANTON DUMITRIU 810040 BRAILA BRAILA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII AUREL VLAICU 810303 BRAILA BRAILA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII AUREL VLAICU 810303 BRAILA BRAILA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII C. SANDU ALDEA 810102 BRAILA BRAILA URBAN

13

Page 14: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

SCOALA CU CLASELE I-VIII DIMITRIE CANTEMIR 810560 BRAILA BRAILA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII DIMITRIE CANTEMIR 810560 BRAILA BRAILA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII FANUS NEAGU 810610 BRAILA BRAILA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII FANUS NEAGU 810610 BRAILA BRAILA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII IOAN LUCA CARAGIALE 810399 BRAILA BRAILA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAI EMINESCU 810269 BRAILA BRAILA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAI EMINESCU 810269 BRAILA BRAILA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAIL SADOVEANU 810300 BRAILA BRAILA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.18 MIHU DRAGOMIR 810004 BRAILA BRAILA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 ION CREANGA 810009 BRAILA BRAILA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII VASILE ALECSANDRI 810465 BRAILA BRAILA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII VASILE ALECSANDRI 810465 BRAILA BRAILA URBANCOLEGIUL DE STIINTE ALE NATURII EMIL RACOVITA 500189 BRASOV BRASOV URBANCOLEGIUL DE STIINTE GRIGORE ANTIPA 500327 BRASOV BRASOV URBANCOLEGIUL NATIONAL ANDREI SAGUNA 500173 BRASOV BRASOV URBANCOLEGIUL NATIONAL APRILY LAJOS 500026 BRASOV BRASOV URBANCOLEGIUL NATIONAL APRILY LAJOS 500026 BRASOV BRASOV URBANCOLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA GRIGORE MOISIL 500326 BRASOV BRASOV URBANCOLEGIUL NATIONAL DR. IOAN MESOTA 500209 BRASOV BRASOV URBANCOLEGIUL NATIONAL ECONOMIC ANDREI BARSEANU 500059 BRASOV BRASOV URBANCOLEGIUL NATIONAL UNIREA 500007 BRASOV BRASOV URBANCOLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI 500240 BRASOV BRASOV URBANCOLEGIUL TEHNIC MIRCEA CRISTEA 500152 BRASOV BRASOV URBANCOLEGIUL TEHNIC MIRCEA CRISTEA 500152 BRASOV BRASOV URBANCOLEGIUL TEHNIC REMUS RADULET 500407 BRASOV BRASOV URBANCOLEGIUL TEHNIC REMUS RADULET 500407 BRASOV BRASOV URBANLICEUL ANDREI MURESANU 500112 BRASOV BRASOV URBANLICEUL ANDREI MURESANU 500112 BRASOV BRASOV URBANLICEUL CU PROGRAM SPORTIV 500020 BRASOV BRASOV URBANLICEUL CU PROGRAM SPORTIV CORP B 500419 BRASOV BRASOV URBANLICEUL DE ARTE PLASTICE HANS MATTIS TEUTSCH STRUC-TURA SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 500256 BRASOV BRASOV URBANLICEUL DE ARTE PLASTICE HANS MATTIS TEUTSCH STRUC-TURA SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 500256 BRASOV BRASOV URBANLICEUL DE MUZICA TUDOR CIORTEA 500084 BRASOV BRASOV URBANLICEUL DE MUZICA TUDOR CIORTEA 500084 BRASOV BRASOV URBANLICEUL TEORETIC J. HONTERUS 500025 BRASOV BRASOV URBANLICEUL TEORETIC J. HONTERUS 500025 BRASOV BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 500423 BRASOV BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 500423 BRASOV BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 ST. O. IOSIF 500376 BRASOV BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 ST. O. IOSIF 500376 BRASOV BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.12 500059 BRASOV BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.12 500059 BRASOV BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.13 500152 BRASOV BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.13 500152 BRASOV BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.14 500051 BRASOV BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.14 500051 BRASOV BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.15 500187 BRASOV BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.15 500187 BRASOV BRASOV URBAN

14

Page 15: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.19 500218 BRASOV BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.19 500218 BRASOV BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 DIACONU CORESI 500356 BRASOV BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 DIACONU CORESI 500356 BRASOV BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.25 500289 BRASOV BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.25 500289 BRASOV BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.27 ANATOL GHERMANSCHI 500388 BRASOV BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.27 ANATOL GHERMANSCHI 500388 BRASOV BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 GHEORGHE LAZAR 500439 BRASOV BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 GHEORGHE LAZAR 500439 BRASOV BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.30 500152 BRASOV BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.30 500152 BRASOV BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.31 500251 BRASOV BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.31 500251 BRASOV BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 500073 BRASOV BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 500073 BRASOV BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 IACOB MURESIANU 500036 BRASOV BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 IACOB MURESIANU 500036 BRASOV BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 500222 BRASOV BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 500222 BRASOV BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.9 NICOLAE ORGHIDAN CORP A SI B 500313 BRASOV BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.9 NICOLAE ORGHIDAN CORP A SI B 500313 BRASOV BRASOV URBANCOLEGIUL TEHNIC SIMION MEHEDINTI 505100 CODLEA BRASOV URBANLICEUL TEORETIC 505100 CODLEA BRASOV URBANLICEUL TEORETIC 505100 CODLEA BRASOV URBANCOLEGIUL NATIONAL DOAMNA STANCA 505200 FAGARAS BRASOV URBANCOLEGIUL NATIONAL DOAMNA STANCA 505200 FAGARAS BRASOV URBANCOLEGIUL NATIONAL RADU NEGRU 505200 FAGARAS BRASOV URBANCOLEGIUL NATIONAL RADU NEGRU 505200 FAGARAS BRASOV URBANCOLEGIUL NATIONAL RADU NEGRU SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 505200 FAGARAS BRASOV URBANCOLEGIUL NATIONAL RADU NEGRU SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 505200 FAGARAS BRASOV URBANLICEUL TEOLOGIC ORTODOX SF CONSTANTIN BRANCOVEANU 505200 FAGARAS BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 505200 FAGARAS BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 505200 FAGARAS BRASOV URBANLICEUL TEORETIC MIHAIL SAULESCU 505300 PREDEAL BRASOV URBANLICEUL TEORETIC MIHAIL SAULESCU 505300 PREDEAL BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 505400 RASNOV BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 505400 RASNOV BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 505400 RASNOV BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 505400 RASNOV BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 505400 RASNOV BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 505400 RASNOV BRASOV URBANGRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL STEFAN OCTAVIAN IOSIF 505501 RUPEA BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII 505500 RUPEA BRASOV URBANLICEUL TEORETIC GEORGE MOROIANU 505600 SACELE BRASOV URBANLICEUL TEORETIC GEORGE MOROIANU 505600 SACELE BRASOV URBANLICEUL TEORETIC ZAJZONI RAB ISTVAN 505600 SACELE BRASOV URBAN

15

Page 16: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

LICEUL TEORETIC ZAJZONI RAB ISTVAN 505600 SACELE BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 FRATII POPEEA 505600 SACELE BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 FRATII POPEEA 505600 SACELE BRASOV URBANCOLEGIUL TEHNIC DR. ALEXANDRU BARBAT 505700 VICTORIA BRASOV URBANLICEUL TEORETIC ION CODRU DRAGUSANU 505700 VICTORIA BRASOV URBANLICEUL TEORETIC ION CODRU DRAGUSANU 505700 VICTORIA BRASOV URBANLICEUL TEORETIC 505800 ZARNESTI BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 505800 ZARNESTI BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 505800 ZARNESTI BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 505800 ZARNESTI BRASOV URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 505800 ZARNESTI BRASOV URBANCOLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV 120177 BUZAU BUZAU URBANCOLEGIUL NATIONAL B. P. HASDEU 120218 BUZAU BUZAU URBANCOLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU 120204 BUZAU BUZAU URBANCOLEGIUL TEHNIC 120224 BUZAU BUZAU URBANGRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL DE TRANSPORTURI CAI FERATE 120081 BUZAU BUZAU URBANGRUPUL SCOLAR TEHNOLOGIC DIMITRIE FILIPESCU 120224 BUZAU BUZAU URBANGRUPUL SCOLAR TEHNOLOGIC DIMITRIE FILIPESCU 120224 BUZAU BUZAU URBANLICEUL CU PROGRAM SPORTIV IOLANDA BALAS SOTER 120177 BUZAU BUZAU URBANLICEUL CU PROGRAM SPORTIV IOLANDA BALAS SOTER 120177 BUZAU BUZAU URBANLICEUL DE ARTA MARGARETA STERIAN 120208 BUZAU BUZAU URBANLICEUL DE ARTA MARGARETA STERIAN 120208 BUZAU BUZAU URBANLICEUL PEDAGOGIC SPIRU HARET 120242 BUZAU BUZAU URBANLICEUL PEDAGOGIC SPIRU HARET 120242 BUZAU BUZAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.10 P.H. ZANGOPOL 120330 BUZAU BUZAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.10 P.H. ZANGOPOL 120330 BUZAU BUZAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 120024 BUZAU BUZAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 120024 BUZAU BUZAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.12 120273 BUZAU BUZAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.14 MIHAIL KOGALNICEANU 120164 BUZAU BUZAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.15 G.E. PALADE 120260 BUZAU BUZAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.15 G.E. PALADE 120260 BUZAU BUZAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.16 ION CREANGA 120094 BUZAU BUZAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.16 ION CREANGA 120094 BUZAU BUZAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 EP. DIONOSIE ROMANO 120212 BUZAU BUZAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 EP. DIONOSIE ROMANO 120212 BUZAU BUZAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 120177 BUZAU BUZAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 120177 BUZAU BUZAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 NICU CONSTANTINESCU 120217 BUZAU BUZAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 NICU CONSTANTINESCU 120217 BUZAU BUZAU URBANCOLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU VLAHUTA 125300 RAMNICU SARAT BUZAU URBANLICEUL TEORETIC STEFAN CEL MARE 125300 RAMNICU SARAT BUZAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 125300 RAMNICU SARAT BUZAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 125300 RAMNICU SARAT BUZAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 120003 RAMNICU SARAT BUZAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 VASILE CRISTOFOREANU 125300 RAMNICU SARAT BUZAU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 125300 RAMNICU SARAT BUZAU URBANCOLEGIUL ECONOMIC 910020 CALARASI CALARASI URBANCOLEGIUL ECONOMIC 910020 CALARASI CALARASI URBANCOLEGIUL NATIONAL BARBU STIRBEI 910019 CALARASI CALARASI URBAN

16

Page 17: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

GRUPUL SCOLAR DANUBIUS 910105 CALARASI CALARASI URBANLICEUL TEORETIC MIHAI EMINESCU 910146 CALARASI CALARASI URBANLICEUL TEORETIC MIHAI EMINESCU 910146 CALARASI CALARASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII HELIKON 910071 CALARASI CALARASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII HELIKON 910071 CALARASI CALARASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 CAROL I 910011 CALARASI CALARASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 CAROL I 910011 CALARASI CALARASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.10 MIHAI VITEAZUL 910079 CALARASI CALARASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.10 MIHAI VITEAZUL 910079 CALARASI CALARASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 TUDOR VLADIMIRESCU 910120 CALARASI CALARASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 TUDOR VLADIMIRESCU 910120 CALARASI CALARASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 NICOLAE TITULESCU 910104 CALARASI CALARASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 NICOLAE TITULESCU 910104 CALARASI CALARASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 GHEORGHE FLOREA 910021 CALARASI CALARASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 MIRCEA VODA 910161 CALARASI CALARASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 MIRCEA VODA 910161 CALARASI CALARASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.9 CONSTANTIN BRANCOV-EANU 910042 CALARASI CALARASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.9 CONSTANTIN BRANCOVEANU 910042 CALARASI CALARASI URBANGRUPUL SCOLAR NICOLAE BALCESCU 915400 OLTENITA CALARASI URBANLICEUL TEORETIC NEAGOE BASARAB 915400 OLTENITA CALARASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 SPIRU HARET 915400 OLTENITA CALARASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 SPIRU HARET 915400 OLTENITA CALARASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 396 OLTENITA CALARASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 396 OLTENITA CALARASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 MIRCEA ELIADE 915400 OLTENITA CALARASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 MIRCEA ELIADE 915400 OLTENITA CALARASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 ALEXANDRU D. GHICA 915400 OLTENITA CALARASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 ALEXANDRU D. GHICA 915400 OLTENITA CALARASI URBAN

GRUPUL SCOLAR MATHIAS HAMMER 325100 ANINACARAS SEVERIN URBAN

GRUPUL SCOLAR MATHIAS HAMMER 325100 ANINACARAS SEVERIN URBAN

LICEUL HERCULES 325200BAILE HERCU-LANE

CARAS SEVERIN URBAN

LICEUL HERCULES 325200BAILE HERCU-LANE

CARAS SEVERIN URBAN

LICEUL TEORETIC TATA OANCEA 325300 BOCSACARAS SEVERIN URBAN

LICEUL TEORETIC TATA OANCEA 325300 BOCSACARAS SEVERIN URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 325300 BOCSACARAS SEVERIN URBAN

GRUPUL SCOLAR FORESTIER 325400 CARANSEBESCARAS SEVERIN URBAN

GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL CONSTRUCTII DE MASINI 325400 CARANSEBESCARAS SEVERIN URBAN

LICEUL PEDAGOGIC C. D. LOGA 325400 CARANSEBESCARAS SEVERIN URBAN

LICEUL PEDAGOGIC C. D. LOGA 325400 CARANSEBESCARAS SEVERIN URBAN

LICEUL TEORETIC TRAIAN DODA 325400 CARANSEBESCARAS SEVERIN URBAN

LICEUL TEORETIC TRAIAN DODA CORP B 325400 CARANSEBESCARAS SEVERIN URBAN

LICEUL TEORETIC TRAIAN DODA CORP B 325400 CARANSEBES CARAS URBAN

17

Page 18: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

SEVERIN

GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL 325500 MOLDOVA NOUACARAS SEVERIN URBAN

GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL 325500 MOLDOVA NOUACARAS SEVERIN URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 325500 MOLDOVA NOUACARAS SEVERIN URBAN

LICEUL TEORETIC GENERAL DRAGALINA 325600 ORAVITACARAS SEVERIN URBAN

LICEUL TEORETIC GENERAL DRAGALINA 325600 ORAVITACARAS SEVERIN URBAN

SCOALA CU CLASELE I-IV NR.3 325600 ORAVITACARAS SEVERIN URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII ROMUL LADEA 325600 ORAVITACARAS SEVERIN URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII ROMUL LADEA 325600 ORAVITACARAS SEVERIN URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 325700 OTELU ROSUCARAS SEVERIN URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 325700 OTELU ROSUCARAS SEVERIN URBAN

COLEGIUL NATIONAL TRAIAN LALESCU 320108 RESITACARAS SEVERIN URBAN

COLEGIUL NATIONAL TRAIAN LALESCU 320108 RESITACARAS SEVERIN URBAN

COLEGIUL TEHNIC 320088 RESITACARAS SEVERIN URBAN

GRUPUL SCOLAR CONSTRUCTII MONTAJ 320162 RESITACARAS SEVERIN URBAN

LICEUL DE ARTA SABIN PAUTA 320154 RESITACARAS SEVERIN URBAN

LICEUL DE ARTA SABIN PAUTA 320154 RESITACARAS SEVERIN URBAN

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST 320126 RESITACARAS SEVERIN URBAN

LICEUL TEORETIC DIACONOVICI-TIETZ 320050 RESITACARAS SEVERIN URBAN

LICEUL TEORETIC DIACONOVICI-TIETZ 320050 RESITACARAS SEVERIN URBAN

LICEUL TEORETIC MIRCEA ELIADE 320162 RESITACARAS SEVERIN URBAN

LICEUL TEORETIC MIRCEA ELIADE 320162 RESITACARAS SEVERIN URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.12 320215 RESITACARAS SEVERIN URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.12 320215 RESITACARAS SEVERIN URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 320058 RESITACARAS SEVERIN URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 320058 RESITACARAS SEVERIN URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 320011 RESITACARAS SEVERIN URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 320119 RESITACARAS SEVERIN URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 320119 RESITACARAS SEVERIN URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 320135 RESITACARAS SEVERIN URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 320135 RESITACARAS SEVERIN URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 320152 RESITA CARAS SEVERIN

URBAN

18

Page 19: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 320152 RESITACARAS SEVERIN URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.9 320189 RESITACARAS SEVERIN URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.9 320189 RESITACARAS SEVERIN URBAN

COLEGIUL TEHNIC VICTOR UNGUREAN 405100 CAMPIA TURZII CLUJ URBANLICEUL TEORETIC PAVEL DAN 405100 CAMPIA TURZII CLUJ URBANLICEUL TEORETIC PAVEL DAN 405100 CAMPIA TURZII CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAI VITEAZUL 405100 CAMPIA TURZII CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAI VITEAZUL 405100 CAMPIA TURZII CLUJ URBANCOLEGIUL ECONOMIC IULIAN POP 400023 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANCOLEGIUL NATIONAL EMIL RACOVITA 400084 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANCOLEGIUL NATIONAL EMIL RACOVITA 400084 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANCOLEGIUL NATIONAL GEORGE BARITIU 400023 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANCOLEGIUL NATIONAL GEORGE BARITIU 400023 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANCOLEGIUL NATIONAL GEORGE COSBUC 400081 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANCOLEGIUL NATIONAL GEORGE COSBUC 400081 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANCOLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC GHEORGHE LAZAR 400436 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANCOLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC GHEORGHE LAZAR 400436 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANCOLEGIUL TEHNIC ANA ASLAN 400037 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANCOLEGIUL TEHNIC ANA ASLAN 400037 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANCOLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII AUGUSTIN MAIOR 400370 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANCOLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORT TRANSILVANIA 400430 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANCOLEGIUL TEHNIC ENERGETIC 400431 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANCOLEGIUL TEHNIC NAPOCA 400512 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANLICEUL CU PROGRAM SPORTIV 400568 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANLICEUL DE INFORMATICA TIBERIU POPOVICI 400495 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANLICEUL DE INFORMATICA TIBERIU POPOVICI 400495 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANLICEUL DE MUZICA SIGISMUND TODUTA 400112 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANLICEUL DE MUZICA SIGISMUND TODUTA 400112 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANLICEUL TEOLOGIC REFORMAT 400084 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANLICEUL TEOLOGIC REFORMAT 400084 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANLICEUL TEOLOGIC UNITARIAN JANOS ZSIGMOND 400105 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANLICEUL TEOLOGIC UNITARIAN JANOS ZSIGMOND 400105 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANLICEUL TEORETIC APACZAI CSERE JANOS 400079 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANLICEUL TEORETIC AVRAM IANCU 400185 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANLICEUL TEORETIC AVRAM IANCU 400185 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANLICEUL TEORETIC BATHORY ISTVAN 400084 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANLICEUL TEORETIC BATHORY ISTVAN 400084 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANLICEUL TEORETIC BRASSAI SAMUEL 400105 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANLICEUL TEORETIC EUGEN A. PORA 400652 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANLICEUL TEORETIC EUGEN A. PORA 400652 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANLICEUL TEORETIC GHEORGHE SINCAI 400083 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANLICEUL TEORETIC GHEORGHE SINCAI 400083 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANLICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA 400445 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANLICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA 400445 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANLICEUL TEORETIC MIHAI EMINESCU 400148 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANLICEUL TEORETIC MIHAI EMINESCU 400148 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANLICEUL TEORETIC NICOLAE BALCESCU 400158 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANLICEUL TEORETIC NICOLAE BALCESCU 400158 CLUJ NAPOCA CLUJ URBAN

19

Page 20: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

LICEUL TEORETIC ONISIFOR GHIBU 400315 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANLICEUL TEORETIC ONISIFOR GHIBU 400315 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANLICEUL WALDORF   CLUJ NAPOCA CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII ELF 400431 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII ELF 400431 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII HOREA 400174 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII IOAN BOB 400014 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII IOAN BOB 400014 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 NICOLAE TITULESCU 400412 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 NICOLAE TITULESCU 400412 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.10 RADU STANCA 400335 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.10 RADU STANCA 400335 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.12 TRAIAN DARJAN 400287 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.13 NICOLAE IORGA 400260 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.16 CONSTANTIN BRANCUSI 400457 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.16 CONSTANTIN BRANCUSI 400457 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.17 ION CREANGA 400530 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.17 ION CREANGA 400530 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.21 IULIU HATIEGANU 400560 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.21 IULIU HATIEGANU 400560 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.23 LIVIU REBREANU 400682 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.23 LIVIU REBREANU 400682 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.24 AL. VAIDA VOIEVOD 400600 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.24 AL. VAIDA VOIEVOD 400600 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.29 OCTAVIAN GOGA 400530 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.29 OCTAVIAN GOGA 400530 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 ION AGARBICEANU 400632 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 ION AGARBICEANU 400632 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 EMIL ISAC 400243 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 EMIL ISAC 400243 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII SIMION BARNUTIU 400609 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANSCOALA INTERNATIONALA 400445 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANSCOALA INTERNATIONALA 400445 CLUJ NAPOCA CLUJ URBANSCOALA INTERNATIONALA SPECTRUM   CLUJ NAPOCA CLUJ URBANCOLEGIUL NATIONAL ANDREI MURESANU 405200 DEJ CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAI EMINESCU 405200 DEJ CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAI EMINESCU 405200 DEJ CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 405200 DEJ CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 405200 DEJ CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 AVRAM IANCU 405200 DEJ CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 AVRAM IANCU 405200 DEJ CLUJ URBANLICEUL TEORETIC ANA IPATESCU 405300 GHERLA CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 405300 GHERLA CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 405300 GHERLA CLUJ URBANGRUPUL SCOLAR 405400 HUEDIN CLUJ URBANGRUPUL SCOLAR 405400 HUEDIN CLUJ URBANLICEUL TEORETIC OCTAVIAN GOGA 405400 HUEDIN CLUJ URBANLICEUL TEORETIC OCTAVIAN GOGA 405400 HUEDIN CLUJ URBANCOLEGIUL TEHNIC DR. IOAN RATIU 401187 TURDA CLUJ URBANLICEUL TEORETIC JOSIKA MIKLOS 401154 TURDA CLUJ URBAN

20

Page 21: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

LICEUL TEORETIC JOSIKA MIKLOS 401154 TURDA CLUJ URBANLICEUL TEORETIC LIVIU REBREANU 401040 TURDA CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII ANDREI SAGUNA 401078 TURDA CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII AVRAM IANCU 401008 TURDA CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII AVRAM IANCU 401008 TURDA CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII HOREA CLOSCA SI CRISAN 401053 TURDA CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII HOREA CLOSCA SI CRISAN 401053 TURDA CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII IOAN OPRIS 401024 TURDA CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII IOAN OPRIS 401024 TURDA CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 TEODOR MURASANU 401091 TURDA CLUJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 TEODOR MURASANU 401091 TURDA CLUJ URBAN

LICEUL TEORETIC ANGHEL SALIGNY 905200 CERNAVODACON-STANTA URBAN

LICEUL TEORETIC ANGHEL SALIGNY 905200 CERNAVODACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 905200 CERNAVODACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 905200 CERNAVODACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 MIRCEA ELIADE 905200 CERNAVODACON-STANTA URBAN

COLEGIUL COMERCIAL CAROL I 900665 CONSTANTACON-STANTA URBAN

COLEGIUL NATIONAL DE ARTA REGINA MARIA 900196 CONSTANTACON-STANTA URBAN

COLEGIUL NATIONAL DE ARTA REGINA MARIA 900196 CONSTANTACON-STANTA URBAN

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU 900743 CONSTANTACON-STANTA URBAN

COLEGIUL NATIONAL MIRCEA CEL BATRAN 900726 CONSTANTACON-STANTA URBAN

COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC CONSTANTIN BRATESCU 900727 CONSTANTACON-STANTA URBAN

COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC CONSTANTIN BRATESCU 900727 CONSTANTACON-STANTA URBAN

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC 900552 CONSTANTACON-STANTA URBAN

FUNDATIA EDUCATIONAL INTERNATIONAL CENTER 900456 CONSTANTACON-STANTA URBAN

FUNDATIA EDUCATIONAL INTERNATIONAL CENTER 900456 CONSTANTACON-STANTA URBAN

GRUPUL SCOLAR DE ELECTROTEHNICA SI TELECOMUNI-CATII 900196 CONSTANTA

CON-STANTA URBAN

GRUPUL SCOLAR GHEORGHE DUCA 900317 CONSTANTACON-STANTA URBAN

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV NICOLAE ROTARU 900160 CONSTANTACON-STANTA URBAN

LICEUL TEORETIC DECEBAL 900827 CONSTANTACON-STANTA URBAN

LICEUL TEORETIC GEORGE CALINESCU 900494 CONSTANTACON-STANTA URBAN

LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA 900102 CONSTANTACON-STANTA URBAN

LICEUL TEORETIC OVIDIUS 900710 CONSTANTACON-STANTA URBAN

LICEUL TEORETIC TRAIAN 900720 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-IV NOUA GENERATIE 900326 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-IV PETRE ISPIRESCU 900470 CONSTANTA CON- URBAN

21

Page 22: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

STANTA

SCOALA CU CLASELE I-IV PETRE ISPIRESCU 900470 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII B.P. HASDEU 900388 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII B.P. HASDEU 900388 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII ION MINULESCU 900023 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII ION MINULESCU 900023 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.10 MIHAIL KOICIU 900339 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 DR. CONSTANTIN ANGE-LESCU 900189 CONSTANTA

CON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.16 900008 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.16 900008 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.18 JEAN BART 900057 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.19 900154 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.19 900154 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 900746 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.22 I.C.BRATIANU 900227 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.23 CONSTANTIN BRANCOV-EANU 900234 CONSTANTA

CON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.23 CONSTANTIN BRANCOVEANU 900234 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.24 ION JALEA 900703 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.24 ION JALEA 900703 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.27 SPECTRUM 900396 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.28 DAN BARBILLIAN 900665 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.28 DAN BARBILLIAN 900665 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.29 MIHAI VITEAZUL 900482 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.29 MIHAI VITEAZUL 900482 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 CIPRIAN PORUMBESCU 900539 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 CIPRIAN PORUMBESCU 900539 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.30 GHEORGHE TITEICA 900647 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.30 GHEORGHE TITEICA 900647 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.31 900316 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.31 900316 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.33 ANGHEL SALIGNY 900063 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.33 ANGHEL SALIGNY 900063 CONSTANTACON-STANTA URBAN

22

Page 23: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.36 DIMITRIE STIUBEI 900427 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.36 DIMITRIE STIUBEI 900427 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.37 900004 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.38 DIMITRIE CANTEMIR 900502 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.38 DIMITRIE CANTEMIR 900502 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.39 NICOLAE TONITZA 900294 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.39 NICOLAE TONITZA 900294 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.40 AUREL VLAICU 900138 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.40 AUREL VLAICU 900138 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.43 FERDINAND 900524 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 NICOLAE IORGA 900622 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 NICOLAE TITULESCU 900409 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 NICOLAE TITULESCU 900409 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 900263 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 900263 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII REMUS OPREANU 900455 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII REMUS OPREANU 900455 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA SFINTII MARTIRI BRANCOVENI 900699 CONSTANTACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII 907090 COSTINESTICON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII 907090 COSTINESTICON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII 905350 EFORIE NORDCON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII 905350 EFORIE NORDCON-STANTA URBAN

GRUPUL SCOLAR CARMEN SYLVA 905360 EFORIE SUDCON-STANTA URBAN

LICEUL TEORETIC IOAN COTOVU 905400 HARSOVACON-STANTA URBAN

COLEGIUL ECONOMIC 905500 MANGALIACON-STANTA URBAN

GRUPUL SCOLAR IND. CONSTR. NAVALE ION BANESCU 905500 MANGALIACON-STANTA URBAN

LICEUL TEORETIC CALLATIS 905500 MANGALIACON-STANTA URBAN

LICEUL TEORETIC CALLATIS 905500 MANGALIACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 905500 MANGALIACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 GALA GALACTION 905500 MANGALIACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 GALA GALACTION 905500 MANGALIACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII SF. ANDREI 905500 MANGALIA CON- URBAN

23

Page 24: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

STANTA

LICEUL TEORETIC NICOLAE BALCESCU 905600 MEDGIDIACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII CONSTANTIN BRANCUSI 905600 MEDGIDIACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII CONSTANTIN BRANCUSI 905600 MEDGIDIACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII LUCIAN GRIGORESCU 905600 MEDGIDIACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII LUCIAN GRIGORESCU 905600 MEDGIDIACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 SPIRU HARET 905600 MEDGIDIACON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII GEORGE ENESCU 905700 NAVODARICON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII GEORGE ENESCU 905700 NAVODARICON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 GRIGORE MOISIL 905700 NAVODARICON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 GRIGORE MOISIL 905700 NAVODARICON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 TUDOR ARGHEZI 905700 NAVODARICON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 TUDOR ARGHEZI 905700 NAVODARICON-STANTA URBAN

GRUPUL SCOLAR ION PODARU 905900 OVIDIUCON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 905900 OVIDIUCON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 905900 OVIDIUCON-STANTA URBAN

LICEUL TEORETIC EMIL RACOVITA 906100 TECHIRGHIOLCON-STANTA URBAN

LICEUL TEORETIC EMIL RACOVITA 906100 TECHIRGHIOLCON-STANTA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII GAAL MOZES 525100 BARAOLT COVASNA URBANGRUPUL SCOLAR KOROSI CSOMA SANDOR 525200 COVASNA COVASNA URBANGRUPUL SCOLAR KOROSI CSOMA SANDOR SCOALA PRI-MARA 525200 COVASNA COVASNA URBANGRUPUL SCOLAR KOROSI CSOMA SANDOR SCOALA PRIMARA 525200 COVASNA COVASNA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII AVRAM IANCU 525200 COVASNA COVASNA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII AVRAM IANCU 525200 COVASNA COVASNA URBAN

LICEUL TEORETIC MIRCEA ELIADE 525300INTORSURA BUZAULUI COVASNA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAIL SADOVEANU 525300INTORSURA BUZAULUI COVASNA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAIL SADOVEANU 525300INTORSURA BUZAULUI COVASNA URBAN

COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL 520055SFANTU GHEO-RGHE COVASNA URBAN

LICEUL DE ARTA PLUGOR SANDOR 520009SFANTU GHEO-RGHE COVASNA URBAN

LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN 520023SFANTU GHEO-RGHE COVASNA URBAN

LICEUL TEORETIC MIKES KELEMEN 520023SFANTU GHEO-RGHE COVASNA URBAN

LICEUL TEORETIC SZEKELY MIKO 520003SFANTU GHEO-RGHE COVASNA URBAN

LICEUL TEORETIC SZEKELY MIKO 520003SFANTU GHEO-RGHE COVASNA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII ADY ENDRE 520072SFANTU GHEO-RGHE COVASNA URBAN

24

Page 25: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

SCOALA CU CLASELE I-VIII GODRI FERENC 520038SFANTU GHEO-RGHE COVASNA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII VARADI JOZSEF 520067SFANTU GHEO-RGHE COVASNA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII VARADI JOZSEF 520067SFANTU GHEO-RGHE COVASNA URBAN

GRUPUL SCOLAR GABOR ARON 525400TARGU SECUI-ESC COVASNA URBAN

LICEUL TEORETIC NAGY MOZES 525400TARGU SECUI-ESC COVASNA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII MOLNAR JOZSIAS 525400TARGU SECUI-ESC COVASNA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII MOLNAR JOZSIAS 525400 TARGU SECUIESC COVASNA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII PETOFI SANDOR 525400TARGU SECUI-ESC COVASNA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII PETOFI SANDOR 525400 TARGU SECUIESC COVASNA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII TUROCZI MOZES 525400TARGU SECUI-ESC COVASNA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII TUROCZI MOZES 525400 TARGU SECUIESC COVASNA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII DIACONU CORESI 135100 FIENIDAMBOVITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII DIACONU CORESI 135100 FIENIDAMBOVITA URBAN

COLEGIUL NATIONAL VLADIMIR STREINU 135200 GAESTIDAMBOVITA URBAN

GRUPUL SCOLAR IORDACHE GOLESCU 135200 GAESTIDAMBOVITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 RADU CEL MARE 135200 GAESTIDAMBOVITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 RADU CEL MARE 135200 GAESTIDAMBOVITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII SERBAN CIOCULESCU 135200 GAESTIDAMBOVITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII SERBAN CIOCULESCU 135200 GAESTIDAMBOVITA URBAN

GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL DE PETROL 135300 MORENIDAMBOVITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 135300 MORENIDAMBOVITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 135300 MORENIDAMBOVITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 135300 MORENIDAMBOVITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 135300 MORENIDAMBOVITA URBAN

COLEGIUL NATIONAL NICOLAE TITULESCU 135400 PUCIOASADAMBOVITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 MIHAI VITEAZUL 135400 PUCIOASADAMBOVITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 ELENA DONICI CAN-TACUZINO 135400 PUCIOASA

DAMBOVITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 ELENA DONICI CANTACUZINO 135400 PUCIOASADAMBOVITA URBAN

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CANTACUZINO 130149 TARGOVISTEDAMBOVITA URBAN

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA 130078 TARGOVISTEDAMBOVITA URBAN

COLEGIUL NATIONAL IENACHITA VACARESCU 130167 TARGOVISTEDAMBOVITA URBAN

GRUPUL SCOLAR CONSTANTIN BRANCOVEANU 130082 TARGOVISTEDAMBOVITA URBAN

GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL VOIEVODUL MIRCEA 130024 TARGOVISTEDAMBOVITA URBAN

25

Page 26: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

LICEUL DE MUZICA SI ARTE PLASTICE BALASA DOAMNA 130078 TARGOVISTEDAMBOVITA URBAN

LICEUL DE MUZICA SI ARTE PLASTICE BALASA DOAMNA 130078 TARGOVISTEDAMBOVITA URBAN

LICEUL TEORETIC ION HELIADE RADULESCU 130073 TARGOVISTEDAMBOVITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII GRIGORE ALEXANDRESCU 130158 TARGOVISTEDAMBOVITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII GRIGORE ALEXANDRESCU 130158 TARGOVISTEDAMBOVITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII MATEI BASARAB 130116 TARGOVISTEDAMBOVITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII MATEI BASARAB 130116 TARGOVISTEDAMBOVITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 PAUL BANICA 130077 TARGOVISTEDAMBOVITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 PAUL BANICA 130077 TARGOVISTEDAMBOVITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 ALEXANDRU BRATESCU VOINESTI 130043 TARGOVISTE

DAMBOVITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 ALEXANDRU BRATESCU VOINESTI 130043 TARGOVISTE

DAMBOVITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 SMARANDA GHEORGHIU 130141 TARGOVISTEDAMBOVITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 SMARANDA GHEORGHIU 130141 TARGOVISTEDAMBOVITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 CORESI 130051 TARGOVISTEDAMBOVITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 CORESI 130051 TARGOVISTEDAMBOVITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 MIHAI VITEAZUL 130066 TARGOVISTEDAMBOVITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 MIHAI VITEAZUL 130066 TARGOVISTEDAMBOVITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII RADU CEL MARE 130111 TARGOVISTEDAMBOVITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII RADU CEL MARE 130111 TARGOVISTEDAMBOVITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII TUDOR VLADIMIRESCU 130077 TARGOVISTEDAMBOVITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII VASILE CARLOVA 130003 TARGOVISTEDAMBOVITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII VASILE CARLOVA 130003 TARGOVISTEDAMBOVITA URBAN

GRUPUL SCOLAR GOGA IONESCU 135500 TITUDAMBOVITA URBAN

LICEUL TEORETIC IANCU C. VISSARION 135500 TITUDAMBOVITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 PICTOR NICOLAE GRIG-ORESCU 135500 TITU

DAMBOVITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 PICTOR NICOLAE GRIGORESCU 135500 TITUDAMBOVITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 135500 TITUDAMBOVITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 135500 TITUDAMBOVITA URBAN

LICEUL TEORETIC MIHAI VITEAZUL 205100 BAILESTI DOLJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 AV. PETRE IVANOVICI 205100 BAILESTI DOLJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 CONSTANTIN GEROTA 205200 CALAFAT DOLJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 CONSTANTIN GEROTA 205200 CALAFAT DOLJ URBANCOLEGIUL NATIONAL CAROL I 200760 CRAIOVA DOLJ URBANCOLEGIUL NATIONAL CAROL I 200760 CRAIOVA DOLJ URBAN

26

Page 27: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC GH. CHITU 200346 CRAIOVA DOLJ URBANCOLEGIUL NATIONAL ELENA CUZA 200759 CRAIOVA DOLJ URBANCOLEGIUL NATIONAL ELENA CUZA 200759 CRAIOVA DOLJ URBANCOLEGIUL NATIONAL FRATII BUZESTI 200352 CRAIOVA DOLJ URBANCOLEGIUL NATIONAL FRATII BUZESTI 200352 CRAIOVA DOLJ URBANCOLEGIUL NATIONAL STEFAN ODOBLEJA 200568 CRAIOVA DOLJ URBANCOLEGIUL NATIONAL STEFAN VELOVAN 200134 CRAIOVA DOLJ URBANCOLEGIUL NATIONAL STEFAN VELOVAN 200134 CRAIOVA DOLJ URBANCOLEGIUL TEHNIC DE ARTE SI MESERII CONSTANTIN BRAN-CUSI 200139 CRAIOVA DOLJ URBANGRUPUL SCOLAR DE TRANSPORTURI AUTO 200738 CRAIOVA DOLJ URBANGRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL ENERGETIC 200170 CRAIOVA DOLJ URBANGRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL TRAIAN DEMETRESCU 200621 CRAIOVA DOLJ URBANGRUPUL SCOLAR MATEI BASARAB 200463 CRAIOVA DOLJ URBANGRUPUL SCOLAR TRAIAN VUIA 200533 CRAIOVA DOLJ URBANLICEUL CU PROGRAM SPORTIV PETRACHE TRISCU 200534 CRAIOVA DOLJ URBANLICEUL TEOLOGIC ADVENTIST 200151 CRAIOVA DOLJ URBANLICEUL TEORETIC HENRI COANDA 200556 CRAIOVA DOLJ URBANLICEUL TEORETIC TUDOR ARGHEZI 200026 CRAIOVA DOLJ URBANLICEUL TEORETIC TUDOR ARGHEZI 200026 CRAIOVA DOLJ URBANPALATUL COPIILOR 200382 CRAIOVA DOLJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 OBEDEANU 200420 CRAIOVA DOLJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.12 DECEBAL 200142 CRAIOVA DOLJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.12 DECEBAL 200142 CRAIOVA DOLJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.14 ION TUCULESCU 200100 CRAIOVA DOLJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.16 200199 CRAIOVA DOLJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.16 200199 CRAIOVA DOLJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 TRAIAN 200138 CRAIOVA DOLJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 TRAIAN 200138 CRAIOVA DOLJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.21 GHEORGHE TITEICA 200743 CRAIOVA DOLJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.21 GHEORGHE TITEICA 200743 CRAIOVA DOLJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.22 MIRCEA ELIADE 200500 CRAIOVA DOLJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.22 MIRCEA ELIADE 200500 CRAIOVA DOLJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.24 SF. GHEORGHE 200690 CRAIOVA DOLJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.24 SF. GHEORGHE 200690 CRAIOVA DOLJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.29 NICOLAE ROMANESCU CORP A 200542 CRAIOVA DOLJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.29 NICOLAE ROMANESCU CORP B 200577 CRAIOVA DOLJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.30 MIHAI VITEAZUL 200250 CRAIOVA DOLJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.30 MIHAI VITEAZUL 200250 CRAIOVA DOLJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.32 ALEXANDRU MACEDON-SKI 200244 CRAIOVA DOLJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.32 ALEXANDRU MACEDONSKI 200244 CRAIOVA DOLJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.33 200000 CRAIOVA DOLJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.33 200000 CRAIOVA DOLJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.37 MIHAI EMINESCU 200438 CRAIOVA DOLJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.38 200794 CRAIOVA DOLJ URBANSCOALA PARTICULARA ETHOS 200745 CRAIOVA DOLJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII 205300 FILIASI DOLJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII 205300 FILIASI DOLJ URBAN

27

Page 28: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

SCOALA CU CLASELE I-VIII 205400 SEGARCEA DOLJ URBANCOLEGIUL DE INDUSTRIE ALIMENTARA ELENA DOAMNA 800189 GALATI GALATI URBANCOLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADGEARU 800642 GALATI GALATI URBANCOLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA 800042 GALATI GALATI URBANCOLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA 800042 GALATI GALATI URBANCOLEGIUL NATIONAL MIHAIL KOGALNICEANU 800320 GALATI GALATI URBANCOLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC COSTACHE NEGRI 800319 GALATI GALATI URBANCOLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC COSTACHE NEGRI 800319 GALATI GALATI URBANCOLEGIUL NATIONAL VASILE ALECSANDRI 800001 GALATI GALATI URBANCOLEGIUL TEHNIC AUREL VLAICU 800001 GALATI GALATI URBANCOLEGIUL TEHNIC DE ALIMENTATIE SI TURISM DUMITRU MOTOC 800819 GALATI GALATI URBANCOLEGIUL TEHNIC PAUL DIMO 800566 GALATI GALATI URBANCOLEGIUL TEHNIC TRAIAN 800186 GALATI GALATI URBANFUNDATIA PITICOT   GALATI GALATI URBANGRUPUL SCOLAR GHEORGHE ASACHI 800514 GALATI GALATI URBANGRUPUL SCOLAR GHEORGHE ASACHI 800514 GALATI GALATI URBANGRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL DE MARINA 800211 GALATI GALATI URBANGRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL TRANSPORTURI CAI FERATE 800506 GALATI GALATI URBANGRUPUL SCOLAR SFANTA MARIA 800371 GALATI GALATI URBANLICEUL CU PROGRAM SPORTIV 800595 GALATI GALATI URBANLICEUL CU PROGRAM SPORTIV 800595 GALATI GALATI URBANLICEUL DE ARTA DIMITRIE CUCLIN 800215 GALATI GALATI URBANLICEUL DE ARTA DIMITRIE CUCLIN 800215 GALATI GALATI URBANLICEUL TEORETIC DUNAREA 800444 GALATI GALATI URBANLICEUL TEORETIC EMIL RACOVITA 800332 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 NICOLAE MANTU 800685 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.10 PETRE TUTEA 800504 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.10 PETRE TUTEA 800504 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 MIHAIL SADOVEANU 800460 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 MIHAIL SADOVEANU 800460 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.12 MIRON COSTIN 800281 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.12 MIRON COSTIN 800281 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.13 STEFAN CEL MARE 800365 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.13 STEFAN CEL MARE 800365 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.15 ELENA CUZA 800105 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.16 NICOLAE BALCESCU 800112 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.17 NICHITA STANESCU 800577 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.17 NICHITA STANESCU 800577 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.18 800678 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.18 800678 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.19 LUDOVIC COSMA 800134 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.19 LUDOVIC COSMA 800134 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 800332 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 800332 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.20 TRAIAN 800179 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.22 DIMITRIE CANTEMIR 800586 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.22 DIMITRIE CANTEMIR 800586 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.24 SF. ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIIL 800016 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.24 SF. ARHANGHELI MIHAIL SI 800016 GALATI GALATI URBAN

28

Page 29: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

GAVRIILSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.25 PETRU RARES 800201 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.25 PETRU RARES 800201 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.26 ION CREANGA 800037 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.26 ION CREANGA 800037 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.28 MIHAI EMINESCU 800055 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.28 MIHAI EMINESCU 800055 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.29 SF.ANA 800584 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.29 SF.ANA 800584 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 I. L. CARAGIALE 800647 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.31 GHEORGHE MUNTEANU 800529 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.31 GHEORGHE MUNTEANU 800529 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.33 SF.DUMITRU 800536 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.34 MIHAI VITEAZUL 800542 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.38 GRIGORE MOISIL 800199 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.38 GRIGORE MOISIL 800199 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.40 IULIA HASDEU 800415 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.40 IULIA HASDEU 800415 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.41 SF. GR.TEOLOGUL 800245 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.42 SFINTII IMPARATI 800479 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.42 SFINTII IMPARATI 800479 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.43 DAN BARBILIAN 800622 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.43 DAN BARBILIAN 800622 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 CUZA VODA 800431 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 CUZA VODA 800431 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 CONSTANTIN BRANCOV-EANU 800408 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 CONSTANTIN BRANCOVEANU 800408 GALATI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.9 CALISTRAT HOGAS 800401 GALATI GALATI URBANCOLEGIUL NATIONAL CALISTRAT HOGAS 805300 TECUCI GALATI URBANCOLEGIUL NATIONAL SPIRU HARET 805300 TECUCI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ANGHEL RUGINA 805300 TECUCI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ANGHEL RUGINA 805300 TECUCI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.10 DIMITRIE STURDZA 805300 TECUCI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.10 DIMITRIE STURDZA 805300 TECUCI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 IORGU IORDAN 805300 TECUCI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 IORGU IORDAN 805300 TECUCI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 ELENA DOAMNA 805300 TECUCI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 ELENA DOAMNA 805300 TECUCI GALATI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 STEFAN OCTAVIAN IOSIF 805300 TECUCI GALATI URBANCOLEGIUL NATIONAL ION MAIORESCU 0800641 GIURGIU GIURGIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII ACAD. MARIN VOICULESCU 080501 GIURGIU GIURGIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII ACAD. MARIN VOICULESCU 080501 GIURGIU GIURGIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 SF. GHEORGHE 080435 GIURGIU GIURGIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 SF. GHEORGHE 080435 GIURGIU GIURGIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 MIRCEA CEL BATRAN 080436 GIURGIU GIURGIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 MIHAI EMINESCU 080093 GIURGIU GIURGIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 EMIL GULIAN 080227 GIURGIU GIURGIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 080011 GIURGIU GIURGIU URBANCOLEGIUL NATIONAL GEORGE COSBUC 215200 MOTRU GORJ URBAN

29

Page 30: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

COLEGIUL TEHNIC 215200 MOTRU GORJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 215200 MOTRU GORJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 215200 MOTRU GORJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 215200 MOTRU GORJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 215200 MOTRU GORJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 215300 NOVACI GORJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 215300 NOVACI GORJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 215400 ROVINARI GORJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 215400 ROVINARI GORJ URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII GEORGE USCATESCU 215500TARGU CAR-BUNESTI GORJ URBAN

COLEGIUL COMERCIAL VIRGIL MADGEARU 210132 TARGU JIU GORJ URBANCOLEGIUL NATIONAL SPIRU HARET 210243 TARGU JIU GORJ URBANCOLEGIUL NATIONAL TUDOR VLADIMIRESCU 2100143 TARGU JIU GORJ URBANCOLEGIUL NATIONAL TUDOR VLADIMIRESCU 2100143 TARGU JIU GORJ URBANCOLEGIUL TEHNIC GHEORGHE MAGHERU 210182 TARGU JIU GORJ URBANLICEUL CU PROGRAM SPORTIV 210238 TARGU JIU GORJ URBANLICEUL CU PROGRAM SPORTIV 210238 TARGU JIU GORJ URBANLICEUL TEOLOGIC 210228 TARGU JIU GORJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 GH. TATARESCU 210238 TARGU JIU GORJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 POMPILIU MARCEA 210212 TARGU JIU GORJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.12 CONSTANTIN BRANCUSI 210251 TARGU JIU GORJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.12 CONSTANTIN BRANCUSI 210251 TARGU JIU GORJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 ECATERINA TEODOROIU 210113 TARGU JIU GORJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 ALEXANDRU STEFULESCU 210135 TARGU JIU GORJ URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII JOKAI MOR 535100 BAILE TUSNADHARGHITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII JOKAI MOR 535100 BAILE TUSNAD HARGHITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 535200 BALANHARGHITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 535200 BALAN HARGHITA URBAN

GRUPUL SCOLAR ZIMMETHAUSEN 535300 BORSECHARGHITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII KAJONI JANOS 537297 CICEUHARGHITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII KAJONI JANOS 537297 CICEU HARGHITA URBAN

LICEUL TEOLOGIC UNITARIAN BERDE MOZES 535400CRISTURU SE-CUIESC

HARGHITA URBAN

LICEUL TEOLOGIC UNITARIAN BERDE MOZES 535400CRISTURU SECUI-ESC HARGHITA URBAN

LICEUL TEORETIC ORBAN BALAZS 535400CRISTURU SE-CUIESC

HARGHITA URBAN

LICEUL TEORETIC ORBAN BALAZS 535400CRISTURU SECUI-ESC HARGHITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII PETOFI SANDOR 535400CRISTURU SE-CUIESC

HARGHITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII PETOFI SANDOR 535400CRISTURU SECUI-ESC HARGHITA URBAN

COLEGIUL TEHNIC BATTHYANY IGNAC 535500 GHEORGHENIHARGHITA URBAN

GRUPUL SCOLAR CONSTRUCTII DE MASINI 535500 GHEORGHENIHARGHITA URBAN

LICEUL TEORETIC SALAMON ERNO 535500 GHEORGHENIHARGHITA URBAN

LICEUL TEORETIC SF. NICOLAE 535500 GHEORGHENIHARGHITA URBAN

30

Page 31: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

LICEUL TEORETIC SF. NICOLAE 535500 GHEORGHENI HARGHITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII FOGARASSY MIHALY 535500 GHEORGHENIHARGHITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII FOGARASSY MIHALY 535500 GHEORGHENI HARGHITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 KOS KAROLY 535500 GHEORGHENIHARGHITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 KOS KAROLY 535500 GHEORGHENI HARGHITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII VASKERTES 535500 GHEORGHENIHARGHITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII VASKERTES 535500 GHEORGHENI HARGHITA URBAN

COLEGIUL NATIONAL OCTAVIAN GOGA 530170MIERCUREA-CIUC

HARGHITA URBAN

GRUPUL SCOLAR SZEKELY KAROLY  MIERCUREA-CIUC

HARGHITA URBAN

GRUPUL SCOLAR VENCZEL JOZSEF 530241MIERCUREA-CIUC

HARGHITA URBAN

LICEUL DE ARTA NAGY ISTVAN 530104MIERCUREA-CIUC

HARGHITA URBAN

LICEUL DE ARTA NAGY ISTVAN 530104 MIERCUREA-CIUC HARGHITA URBAN

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC SEGITO MARIA 530211MIERCUREA-CIUC

HARGHITA URBAN

LICEUL TEORETIC MARTON ARON 530211MIERCUREA-CIUC

HARGHITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII JOZSEF ATTILA 530112MIERCUREA-CIUC

HARGHITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII JOZSEF ATTILA 530112 MIERCUREA-CIUC HARGHITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII LIVIU REBREANU 530133MIERCUREA-CIUC

HARGHITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII LIVIU REBREANU 530133 MIERCUREA-CIUC HARGHITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NAGY IMRE 530223MIERCUREA-CIUC

HARGHITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NAGY IMRE 530223 MIERCUREA-CIUC HARGHITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 PETOFI SANDOR 530710 MIERCUREA-CIUC

HARGHITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 PETOFI SANDOR 530710 MIERCUREA-CIUC HARGHITA URBAN

LICEUL DE ARTA DR. PALLO IMRE 535600ODORHEIU SE-CUIESC

HARGHITA URBAN

LICEUL DE ARTA DR. PALLO IMRE 535600ODORHEIU SECUI-ESC HARGHITA URBAN

LICEUL PEDAGOGIC BENEDEK ELEK 535600ODORHEIU SE-CUIESC

HARGHITA URBAN

LICEUL PEDAGOGIC BENEDEK ELEK 535600ODORHEIU SECUI-ESC HARGHITA URBAN

LICEUL TEOLOGIC REFORMAT BACZKAMADARASI KIS GERGELY 535600

ODORHEIU SE-CUIESC

HARGHITA URBAN

LICEUL TEOLOGIC REFORMAT BACZKAMADARASI KIS GERGELY 535600

ODORHEIU SECUI-ESC HARGHITA URBAN

LICEUL TEORETIC MARIN PREDA 535600ODORHEIU SE-CUIESC

HARGHITA URBAN

LICEUL TEORETIC MARIN PREDA 535600ODORHEIU SECUI-ESC HARGHITA URBAN

LICEUL TEORETIC TAMASI ARON 535600ODORHEIU SE-CUIESC

HARGHITA URBAN

LICEUL TEORETIC TAMASI ARON 535600ODORHEIU SECUI-ESC HARGHITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 TOMPA LASZLO 535600ODORHEIU SE-CUIESC

HARGHITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 TOMPA LASZLO 535600ODORHEIU SECUI-ESC HARGHITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 ORBAN BALAZS 535600ODORHEIU SE-CUIESC

HARGHITA URBAN

31

Page 32: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 ORBAN BALAZS 535600ODORHEIU SECUI-ESC HARGHITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 MORA FERENC 535600ODORHEIU SE-CUIESC

HARGHITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 MORA FERENC 535600ODORHEIU SECUI-ESC HARGHITA URBAN

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU 535700 TOPLITAHARGHITA URBAN

LICEUL TEORETIC KEMENY JANOS 535700 TOPLITA HARGHITA URBAN

LICEUL TEORETIC O. C. TASLAUANU 535700 TOPLITAHARGHITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 SF. ILIE 535700 TOPLITAHARGHITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 SF. ILIE 535700 TOPLITA HARGHITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII 537330 TULGHESHARGHITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 MARTONFFY JANOS 535800 VLAHITAHARGHITA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 TAMASI ARON 535800 VLAHITAHARGHITA URBAN

COLEGIUL NATIONAL AVRAM IANCU 335200 BRADHUNE-DOARA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII HORIA CLOSCA SI CRISAN 335200 BRADHUNE-DOARA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII MIRCEA SANTIMBREANU 335200 BRADHUNE-DOARA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII MIRCEA SANTIMBREANU 335200 BRADHUNE-DOARA URBAN

GRUPUL SCOLAR OVID DENSUSIANU 335300 CALANHUNE-DOARA URBAN

COLEGIUL NATIONAL DECEBAL 330025 DEVAHUNE-DOARA URBAN

COLEGIUL NATIONAL DECEBAL 330025 DEVAHUNE-DOARA URBAN

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC DRAGOMIR HURMUZESCU 330054 DEVAHUNE-DOARA URBAN

COLEGIUL TEHNIC ION MINCU 330126 DEVAHUNE-DOARA URBAN

COLEGIUL TEHNIC ION MINCU CORP B 330144 DEVAHUNE-DOARA URBAN

COLEGIUL TEHNIC ION MINCU CORP B 330144 DEVAHUNE-DOARA URBAN

COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA 330162 DEVAHUNE-DOARA URBAN

COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA 330162 DEVAHUNE-DOARA URBAN

GRUPUL SCOLAR TEGLAS GABOR 330055 DEVAHUNE-DOARA URBAN

GRUPUL SCOLAR TEGLAS GABOR 330055 DEVAHUNE-DOARA URBAN

LICEUL DE MUZICA SI ARTE PLASTICE SIGISMUND TODUTA 330173 DEVAHUNE-DOARA URBAN

LICEUL DE MUZICA SI ARTE PLASTICE SIGISMUND TODUTA CORP B 330025 DEVA

HUNE-DOARA URBAN

LICEUL DE MUZICA SI ARTE PLASTICE SIGISMUND TODUTA CORP B 330025 DEVA

HUNE-DOARA URBAN

LICEUL PEDAGOGIC SABIN DRAGOI 330065 DEVAHUNE-DOARA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-IV SAMUEL 330166 DEVAHUNE-DOARA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII ANDREI MURESANU 330121 DEVAHUNE-DOARA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII ANDREI MURESANU 330121 DEVA HUNE- URBAN

32

Page 33: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

DOARA

SCOALA CU CLASELE I-VIII ANDREI SAGUNA 330075 DEVAHUNE-DOARA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII ANDREI SAGUNA 330075 DEVAHUNE-DOARA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII ARON DENSUSIANU 335500 HATEGHUNE-DOARA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII ARON DENSUSIANU 335500 HATEGHUNE-DOARA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII OVID DENSUSIANU 335500 HATEGHUNE-DOARA URBAN

COLEGIUL ECONOMIC EMANUIL GOJDU - GIMNAZIU 331007 HUNEDOARAHUNE-DOARA URBAN

COLEGIUL ECONOMIC EMANUIL GOJDU - GIMNAZIU 331007 HUNEDOARAHUNE-DOARA URBAN

COLEGIUL ECONOMIC EMANUIL GOJDU STRUCTURA SCOALA NR.7 331040 HUNEDOARA

HUNE-DOARA URBAN

COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA TRAIAN LALESCU 331075 HUNEDOARAHUNE-DOARA URBAN

COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA TRAIAN LALESCU 331075 HUNEDOARAHUNE-DOARA URBAN

COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA TRAIAN LALESCU STRUCTURA SCOALA GENERALA NR.2 331136 HUNEDOARA

HUNE-DOARA URBAN

COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA TRAIAN LALESCU STRUCTURA SCOALA GENERALA NR.2 331136 HUNEDOARA

HUNE-DOARA URBAN

GRUPUL SCOLAR DE TELECOMUNICATII SI LUCRARI PUB-LICE 331016 HUNEDOARA

HUNE-DOARA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 331029 HUNEDOARAHUNE-DOARA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 331029 HUNEDOARAHUNE-DOARA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 (STRUCTURA SCOALA NR. 7) 331053 HUNEDOARAHUNE-DOARA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.9 331155 HUNEDOARAHUNE-DOARA URBAN

GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL MINIER 335600 LUPENIHUNE-DOARA URBAN

GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL MINIER SCOALA GENERALA NR.3 335600 LUPENI

HUNE-DOARA URBAN

GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL MINIER SCOALA GENERALA NR.3 335600 LUPENI

HUNE-DOARA URBAN

LICEUL TEORETIC 335600 LUPENIHUNE-DOARA URBAN

LICEUL TEORETIC SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 335600 LUPENIHUNE-DOARA URBAN

LICEUL TEORETIC SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 335600 LUPENIHUNE-DOARA URBAN

COLEGIUL NATIONAL AUREL VLAICU 335700 ORASTIEHUNE-DOARA URBAN

GRUPUL SCOLAR NICOLAUS OLAHUS 335700 ORASTIEHUNE-DOARA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII DOMINIC STANCA 335700 ORASTIEHUNE-DOARA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII DOMINIC STANCA 335700 ORASTIEHUNE-DOARA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII DR. AUREL VLAD 335700 ORASTIEHUNE-DOARA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII DR. AUREL VLAD 335700 ORASTIEHUNE-DOARA URBAN

COLEGIUL TEHNIC CONSTANTIN BRANCUSI 335800 PETRILAHUNE-DOARA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII I.D. SARBU 335800 PETRILAHUNE-DOARA URBAN

33

Page 34: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

SCOALA CU CLASELE I-VIII I.D. SARBU STRUCTURA SCOALA GENERALA NR.6 335800 PETRILA

HUNE-DOARA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII I.D. SARBU STRUCTURA SCOALA GENERALA NR.6 335800 PETRILA

HUNE-DOARA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 335800 PETRILAHUNE-DOARA URBAN

COLEGIUL ECONOMIC HERMES 332058 PETROSANIHUNE-DOARA URBAN

COLEGIUL ECONOMIC HERMES STRUCTURA SCOALA NR.7 332140 PETROSANIHUNE-DOARA URBAN

COLEGIUL ECONOMIC HERMES STRUCTURA SCOALA NR.7 332140 PETROSANIHUNE-DOARA URBAN

COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA CARMEN SYLVA 332054 PETROSANIHUNE-DOARA URBAN

COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA SCOALA GENER-ALA CARMEN SYLVA 332086 PETROSANI

HUNE-DOARA URBAN

COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA SCOALA GENERALA CARMEN SYLVA 332086 PETROSANI

HUNE-DOARA URBAN

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU 332031 PETROSANIHUNE-DOARA URBAN

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 AVRAM STANCA 332029 PETROSANI

HUNE-DOARA URBAN

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 AVRAM STANCA 332029 PETROSANI

HUNE-DOARA URBAN

COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE LEONIDA 332020 PETROSANIHUNE-DOARA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII I.G.DUCA 332021 PETROSANIHUNE-DOARA URBAN

COLEGIUL TEHNIC T. F. ANGHEL SALIGNY ( SCOALA GENER-ALA) 335900 SIMERIA

HUNE-DOARA URBAN

COLEGIUL TEHNIC T. F. ANGHEL SALIGNY ( SCOALA GENER-ALA) 335900 SIMERIA

HUNE-DOARA URBAN

GRUPUL SCOLAR RETEZAT 336100 URICANIHUNE-DOARA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 336100 URICANIHUNE-DOARA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 336200 VULCANHUNE-DOARA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 336200 VULCANHUNE-DOARA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 336200 VULCANHUNE-DOARA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 336200 VULCANHUNE-DOARA URBAN

GRUPUL SCOLAR DE CONSTRUCTII CAI FERATE 925100 FETESTI IALOMITA URBANGRUPUL SCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARA CORP A 925150 FETESTI IALOMITA URBANGRUPUL SCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARA CORP A 925150 FETESTI IALOMITA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 925100 FETESTI IALOMITA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 925100 FETESTI IALOMITA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 DIMITRIE CANTEMIR 925150 FETESTI IALOMITA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 925100 FETESTI IALOMITA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 AUREL VLAICU 925150 FETESTI IALOMITA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 AUREL VLAICU 925150 FETESTI IALOMITA URBANCOLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL 920042 SLOBOZIA IALOMITA URBANGRUPUL SCOLAR INALTAREA DOMNULUI 920032 SLOBOZIA IALOMITA URBANLICEUL DE ARTA IONEL PERLEA 920093 SLOBOZIA IALOMITA URBANLICEUL DE ARTA IONEL PERLEA 920093 SLOBOZIA IALOMITA URBANLICEUL PEDAGOGIC MATEI BASARAB 920031 SLOBOZIA IALOMITA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 920042 SLOBOZIA IALOMITA URBAN

34

Page 35: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 920042 SLOBOZIA IALOMITA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ALEXANDRU ODOBESCU 925300 URZICENI IALOMITA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ALEXANDRU ODOBESCU 925300 URZICENI IALOMITA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 ION HELIADE RADULESCU 925300 URZICENI IALOMITA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 ION HELIADE RADULESCU 925300 URZICENI IALOMITA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII PETRU RARES 705100 HARLAU IASI URBANCOLEGIUL COSTACHE NEGRUZZI 700555 IASI IASI URBANCOLEGIUL COSTACHE NEGRUZZI 700555 IASI IASI URBANCOLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV 700083 IASI IASI URBANCOLEGIUL NATIONAL 700125 IASI IASI URBANCOLEGIUL NATIONAL DE ARTA OCTAV BANCILA 700037 IASI IASI URBANCOLEGIUL NATIONAL EMIL RACOVITA 700221 IASI IASI URBANCOLEGIUL NATIONAL GARABET IBRAILEANU 700478 IASI IASI URBANCOLEGIUL NATIONAL GARABET IBRAILEANU 700478 IASI IASI URBANCOLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU 700454 IASI IASI URBANCOLEGIUL RICHARD WURMBRAND 700399 IASI IASI URBANCOLEGIUL RICHARD WURMBRAND 700399 IASI IASI URBANCOLEGIUL TEHNIC DE ELECTRONICA SI TELECOMUNICATII 700267 IASI IASI URBANGRUPUL SCOLAR RADU CERNATESCU 700268 IASI IASI URBANGRUPUL SCOLAR VIRGIL MADGEARU CORP A 700028 IASI IASI URBANGRUPUL SCOLAR VIRGIL MADGEARU CORP B 700634 IASI IASI URBANLICEUL DE INFORMATICA GRIGORE MOISIL 700495 IASI IASI URBANLICEUL TEORETIC DIMITRIE CANTEMIR 700251 IASI IASI URBANLICEUL TEORETIC MIRON COSTIN 700591 IASI IASI URBANLICEUL TEORETIC MIRON COSTIN 700591 IASI IASI URBANLICEUL TEORETIC VASILE ALECSANDRI 700071 IASI IASI URBANLICEUL TEORETIC VASILE ALECSANDRI 700071 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-IV EUROED 700513 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-IV F.E.G. 700399 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-IV NR.22 B.P. HASDEU CORP D 700381 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-IV NR.22 B.P. HASDEU CORP D 700381 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-IV NR.33 MIHAIL KOGALNICEANU 700107 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-IV NR.33 MIHAIL KOGALNICEANU 700107 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-IV VASILE CONTA 700221 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-IV VASILE CONTA 700221 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII ALEXANDRU VLAHUTA 700432 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII CARMEN SYLVA 700400 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII CARMEN SYLVA 700400 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII DIMITRIE A. STURDZA 7006600 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII DIMITRIE A. STURDZA 7006600 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII GEORGE CALINESCU 700415 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII GEORGE CALINESCU 700415 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII ION NECULCE 700312 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII ION NECULCE 700312 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII ION NECULCE CORP B 700714 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.10 GHEORGHE I. BRATIANU 700350 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.13 ALEXANDRU CEL BUN 700599 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.14 GHEORGHE MARZESCU 700268 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.14 GHEORGHE MARZESCU 700268 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.15 STEFAN BARSANESCU 700092 IASI IASI URBAN

35

Page 36: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.15 STEFAN BARSANESCU 700092 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.17 ION CREANGA 700545 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.17 ION CREANGA 700545 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.22 B. P. HASDEU CORP A 700317 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.22 B. P. HASDEU CORP A 700317 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.24 ION GHICA 700189 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.24 ION GHICA 700189 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.26 GEORGE COSBUC 700408 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.26 GEORGE COSBUC 700408 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.28 MIHAI CODREANU 700079 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.34 ION SIMIONESCU 700612 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.38 PETRU PONI 700523 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.38 PETRU PONI 700523 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 IONEL TEODOREANU 700352 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 IONEL TEODOREANU 700352 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.40 ALECU RUSSO 700702 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.40 ALECU RUSSO 700702 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.9 ELENA CUZA 700527 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII OTILIA CAZIMIR 700186 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII OTILIA CAZIMIR 700186 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII TITU MAIORESCU 700231 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII TITU MAIORESCU 700231 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII VASILE CONTA CORP A 700696 IASI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII VASILE CONTA CORP A 700696 IASI IASI URBANSCOALA INTERNATIONALA SPECTRUM 700073 IASI IASI URBANSCOALA JUNIOR 700511 IASI IASI URBANSCOALA PARADISUL COPIILOR 700546 IASI IASI URBANSEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX SF VASILE CEL MARE 700489 IASI IASI URBANCOLEGIUL NATIONAL MIHAIL SADOVEANU 705200 PASCANI IASI URBANCOLEGIUL TEHNIC C.F. UNIREA 705200 PASCANI IASI URBANLICEUL ECONOMIC NICOLAE IORGA 705200 PASCANI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII IORDACHE CANTACUZINO 705200 PASCANI IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII IORDACHE CANTACUZINO 705200 PASCANI IASI URBANLICEUL MOLDOVA PENTRU DEFICIENTE DE VEDERE 705300 TARGU FRUMOS IASI URBANLICEUL TEORETIC ION NECULCE 705300 TARGU FRUMOS IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII GARABET IBRAILEANU 705300 TARGU FRUMOS IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII GARABET IBRAILEANU 705300 TARGU FRUMOS IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII ION CREANGA 705300 TARGU FRUMOS IASI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII ION CREANGA 705300 TARGU FRUMOS IASI URBAN

COLEGIUL ECONOMIC NICOLAE TITULESCU 430291 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE SINCAI 430311 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

COLEGIUL NATIONAL VASILE LUCACIU 430282 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

COLEGIUL TEHNIC ANGHEL SALIGNY 430291 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

COLEGIUL TEHNIC TRANSILVANIA 430406 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

GRUPUL SCOLAR GHEORGHE LAZAR 430083 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

GRUPUL SCOLAR SANITAR 430322 BAIA MARE MARA- URBAN

36

Page 37: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

MURES

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 430191 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

LICEUL DE ARTA 430165 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

LICEUL DE ARTA 430165 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL 430022 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

LICEUL TEORETIC NEMETH LASZLO 430332 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII ALEXANDRU IOAN CUZA 430033 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII ALEXANDRU IOAN CUZA 430033 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII ALEXANDRU IVASIUC 430194 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII ALEXANDRU IVASIUC 430194 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII AVRAM IANCU 430122 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII AVRAM IANCU 430122 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII GEORGE COSBUC 430243 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII GEORGE COSBUC 430243 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII ION LUCA CARAGIALE 430042 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII LUCIAN BLAGA 430291 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII LUCIAN BLAGA 430291 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NICHITA STANESCU 430073 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NICHITA STANESCU 430073 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NICOLAE IORGA 430243 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NICOLAE IORGA 430243 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.12 DR. VICTOR BABES 430061 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.12 DR. VICTOR BABES 430061 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.18 430011 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.18 430011 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 DIMITRIE CANTEMIR 430193 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 DIMITRIE CANTEMIR 430193 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 VASILE ALECSANDRI 430352 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 VASILE ALECSANDRI 430352 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.9 MIHAIL SADOVEANU 430434 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.9 MIHAIL SADOVEANU 430434 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII OCTAVIAN GOGA 430341 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

37

Page 38: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

SCOALA CU CLASELE I-VIII OCTAVIAN GOGA 430341 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII PETRE DULFU 430405 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII SIMION BARNUTIU 430395 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII SIMION BARNUTIU 430395 BAIA MAREMARA-MURES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 435100 BAIA SPRIEMARA-MURES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 435100 BAIA SPRIEMARA-MURES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 435100 BAIA SPRIEMARA-MURES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 435100 BAIA SPRIEMARA-MURES URBAN

GRUPUL SCOLAR 435200 BORSAMARA-MURES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII ION CREANGA 435200 BORSAMARA-MURES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII ION CREANGA 435200 BORSAMARA-MURES URBAN

COLEGIUL ECONOMIC PINTEA VITEAZUL 435300 CAVNICMARA-MURES URBAN

COLEGIUL NATIONAL DRAGOS VODA 435500SIGHETU MAR-MATIEI

MARA-MURES URBAN

LICEUL TEORETIC LOEWEY KLARA 435500SIGHETU MAR-MATIEI

MARA-MURES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII DR. IOAN MIHALYI DE APSA 435500SIGHETU MAR-MATIEI

MARA-MURES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII GEORGE COSBUC 435500SIGHETU MAR-MATIEI

MARA-MURES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 435500SIGHETU MAR-MATIEI

MARA-MURES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 435500SIGHETU MAR-MATIEI

MARA-MURES URBAN

LICEUL TEHNOLOGIC 435600 TARGU LAPUSMARA-MURES URBAN

LICEUL TEHNOLOGIC 435600 TARGU LAPUSMARA-MURES URBAN

LICEUL TEORETIC PETRU RARES 435600 TARGU LAPUSMARA-MURES URBAN

GRUPUL SCOLAR 435700 VISEU DE SUSMARA-MURES URBAN

GRUPUL SCOLAR 435700 VISEU DE SUSMARA-MURES URBAN

LICEUL TEORETIC BOGDAN VODA 435700 VISEU DE SUSMARA-MURES URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 435700 VISEU DE SUSMARA-MURES URBAN

GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL CONSTANTIN BRANCOVEANU 225100 BAIA DE ARAMAMEHED-INTI URBAN

GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL CONSTANTIN BRANCOVEANU 225100 BAIA DE ARAMAMEHED-INTI URBAN

COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE TITEICA 220014DROBETA TURNU SEVERIN

MEHED-INTI URBAN

COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC STEFAN ODOBLEJA 220014DROBETA TURNU SEVERIN

MEHED-INTI URBAN

COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC STEFAN ODOBLEJA 220014DROBETA TURNU SEVERIN

MEHED-INTI URBAN

COLEGIUL NATIONAL TRAIAN 220099DROBETA TURNU SEVERIN

MEHED-INTI URBAN

LICEUL DE ARTA I. ST. PAULIAN 220012 DROBETA TURNU MEHED- URBAN

38

Page 39: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

SEVERIN INTI

LICEUL DE ARTA I. ST. PAULIAN 220012DROBETA TURNU SEVERIN

MEHED-INTI URBAN

LICEUL TEORETIC SERBAN CIOCULESCU 220226DROBETA TURNU SEVERIN

MEHED-INTI URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.13 220002DROBETA TURNU SEVERIN

MEHED-INTI URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.14 220047DROBETA TURNU SEVERIN

MEHED-INTI URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.14 220047DROBETA TURNU SEVERIN

MEHED-INTI URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 ALICE VOINESCU 220016DROBETA TURNU SEVERIN

MEHED-INTI URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 ALICE VOINESCU 220016DROBETA TURNU SEVERIN

MEHED-INTI URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 220125DROBETA TURNU SEVERIN

MEHED-INTI URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 220125DROBETA TURNU SEVERIN

MEHED-INTI URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 PETRE SERGESCU 220223DROBETA TURNU SEVERIN

MEHED-INTI URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 PETRE SERGESCU 220223DROBETA TURNU SEVERIN

MEHED-INTI URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 220190DROBETA TURNU SEVERIN

MEHED-INTI URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 220190DROBETA TURNU SEVERIN

MEHED-INTI URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 TEODOR COSTESCU 220079DROBETA TURNU SEVERIN

MEHED-INTI URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 TEODOR COSTESCU 220079DROBETA TURNU SEVERIN

MEHED-INTI URBAN

LICEUL TEORETIC TRAIAN LALESCU 225200 ORSOVAMEHED-INTI URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII PETRU DUMITRIU 225200 ORSOVAMEHED-INTI URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII PETRU DUMITRIU 225200 ORSOVAMEHED-INTI URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII 227005PORTILE DE FIER II

MEHED-INTI URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAI VITEAZUL 225300 STREHAIAMEHED-INTI URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAI VITEAZUL 225300 STREHAIAMEHED-INTI URBAN

LICEUL TEORETIC DR. VICTOR GOMOIU 225400 VANJU MAREMEHED-INTI URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII 225400 VANJU MAREMEHED-INTI URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII 225400 VANJU MAREMEHED-INTI URBAN

GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL 545200 LUDUS MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII IOAN VLADUTIU 545200 LUDUS MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII IOAN VLADUTIU 545200 LUDUS MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 545200 LUDUS MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 545200 LUDUS MURES URBANGIMNAZIUL DE STAT MIRONA 545300 REGHIN MURES URBANGIMNAZIUL DE STAT MIRONA 545300 REGHIN MURES URBANGRUPUL SCOLAR AGRICOL ION BOJOR 545300 REGHIN MURES URBANGRUPUL SCOLAR PETRU MAIOR 545300 REGHIN MURES URBANGRUPUL SCOLAR PETRU MAIOR 545300 REGHIN MURES URBANLICEUL TEORETIC EUGEN NICOARA 545300 REGHIN MURES URBAN

39

Page 40: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

SCOALA CU CLASELE I-VIII ALEXANDRU CEUSIANU 545300 REGHIN MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII ALEXANDRU CEUSIANU 545300 REGHIN MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII AUGUSTIN MAIOR 545300 REGHIN MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII AUGUSTIN MAIOR 545300 REGHIN MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII FLOREA BOGDAN 545300 REGHIN MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII FLOREA BOGDAN 545300 REGHIN MURES URBANLICEUL TEORETIC JOSEPH HALTRICH 545400 SIGHISOARA MURES URBANLICEUL TEORETIC JOSEPH HALTRICH 545400 SIGHISOARA MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII AUREL MOSORA 545400 SIGHISOARA MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII AUREL MOSORA 545400 SIGHISOARA MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 RADU POPA 545400 SIGHISOARA MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII OCTAVIAN GOGA 545400 SIGHISOARA MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII OCTAVIAN GOGA 545400 SIGHISOARA MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII VICTOR JINGA 545400 SIGHISOARA MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII ZAHARIA BOIU 545400 SIGHISOARA MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII ZAHARIA BOIU 545400 SIGHISOARA MURES URBANGRUPUL SCOLAR DOMOKOS KAZMER II 545500 SOVATA MURES URBANGRUPUL SCOLAR DOMOKOS KAZMER II 545500 SOVATA MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII SILLYES LAJOS 545500 SOVATA MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII SILLYES LAJOS 545500 SOVATA MURES URBANCOLEGIUL AGRICOL TRAIAN SAVULESCU 540320 TARGU MURES MURES URBANCOLEGIUL ECONOMIC TRANSILVANIA 540074 TARGU MURES MURES URBANCOLEGIUL NATIONAL AL. PAPIU ILARIAN 540072 TARGU MURES MURES URBANCOLEGIUL NATIONAL UNIREA 540080 TARGU MURES MURES URBANCOLEGIUL NATIONAL UNIREA 540080 TARGU MURES MURES URBANGRUPUL SCOLAR CONSTANTIN BRANCUSI 540097 TARGU MURES MURES URBANGRUPUL SCOLAR EMIL DANDEA 540236 TARGU MURES MURES URBANGRUPUL SCOLAR GHEORGHE MARINESCU 540142 TARGU MURES MURES URBANGRUPUL SCOLAR GHEORGHE SINCAI 540406 TARGU MURES MURES URBANGRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL AVRAM IANCU 540342 TARGU MURES MURES URBANGRUPUL SCOLAR TRAIAN VUIA 540233 TARGU MURES MURES URBANLICEUL CU PROGRAM SPORTIV SZASZ ADALBERT (GIM-NAZIU) 540326 TARGU MURES MURES URBANLICEUL CU PROGRAM SPORTIV SZASZ ADALBERT (GIMNAZIU) 540326 TARGU MURES MURES URBANLICEUL DE ARTA 540043 TARGU MURES MURES URBANLICEUL DE ARTA 540043 TARGU MURES MURES URBANLICEUL TEORETIC OMEGA 540551 TARGU MURES MURES URBANLICEUL TEORETIC OMEGA 540551 TARGU MURES MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII DACIA (CORP A) 540005 TARGU MURES MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII DACIA (CORP A) 540005 TARGU MURES MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII DACIA (CORP B) 540521 TARGU MURES MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII GEORGE COSBUC 540519 TARGU MURES MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII GEORGE COSBUC 540519 TARGU MURES MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII LIVIU REBREANU 540376 TARGU MURES MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII LIVIU REBREANU 540376 TARGU MURES MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAI VITEAZUL 540473 TARGU MURES MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAI VITEAZUL 540473 TARGU MURES MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 SERAFIM DUICU (CORP A) 540213 TARGU MURES MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 SERAFIM DUICU (CORP A) 540213 TARGU MURES MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.13 NICOLAE BALCESCU 540197 TARGU MURES MURES URBAN

40

Page 41: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.16 FRIEDRICH SCHILER 540336 TARGU MURES MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.16 FRIEDRICH SCHILER 540336 TARGU MURES MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 540015 TARGU MURES MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 540015 TARGU MURES MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 540140 TARGU MURES MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 AL.I.CUZA 540291 TARGU MURES MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 AL.I.CUZA 540291 TARGU MURES MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII ROMULUS GUGA 540488 TARGU MURES MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII ROMULUS GUGA 540488 TARGU MURES MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII TUDOR VLADIMIRESCU 540455 TARGU MURES MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII TUDOR VLADIMIRESCU 540455 TARGU MURES MURES URBANSCOALA EUROPA 540051 TARGU MURES MURES URBANSCOALA EUROPA 540051 TARGU MURES MURES URBANLICEUL TEORETIC ANDREI BARSEANU 545600 TARNAVENI MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 AVRAM IANCU 545600 TARNAVENI MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII TRAIAN 545600 TARNAVENI MURES URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII TRAIAN 545600 TARNAVENI MURES URBANGRUPUL SCOLAR 615100 BICAZ NEAMT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 615100 BICAZ NEAMT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 615100 BICAZ NEAMT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 615100 BICAZ NEAMT URBANCOLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA 610226 PIATRA NEAMT NEAMT URBANCOLEGIUL NATIONAL GHEORGHE ASACHI 610240 PIATRA NEAMT NEAMT URBANCOLEGIUL NATIONAL PETRU RARES 610101 PIATRA NEAMT NEAMT URBANCOLEGIUL TEHNIC 610101 PIATRA NEAMT NEAMT URBANCOLEGIUL TEHNIC GHEORGHE CARTIANU 610143 PIATRA NEAMT NEAMT URBANGRUPUL SCOLAR DIMITRIE LEONIDA 610207 PIATRA NEAMT NEAMT URBANLICEUL COMERCIAL SPIRU HARET 610300 PIATRA NEAMT NEAMT URBANLICEUL COMERCIAL SPIRU HARET 610300 PIATRA NEAMT NEAMT URBANLICEUL CU PROGRAM SPORTIV 620000 PIATRA NEAMT NEAMT URBANLICEUL DE ARTA VICTOR BRAUNER 610004 PIATRA NEAMT NEAMT URBANLICEUL DE ARTA VICTOR BRAUNER 610004 PIATRA NEAMT NEAMT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII ELENA CUZA 610058 PIATRA NEAMT NEAMT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII ELENA CUZA 610058 PIATRA NEAMT NEAMT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 610191 PIATRA NEAMT NEAMT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 610191 PIATRA NEAMT NEAMT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.10 NICU ALBU 610076 PIATRA NEAMT NEAMT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.10 NICU ALBU 610076 PIATRA NEAMT NEAMT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 610291 PIATRA NEAMT NEAMT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 610133 PIATRA NEAMT NEAMT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 610133 PIATRA NEAMT NEAMT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 610007 PIATRA NEAMT NEAMT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 610007 PIATRA NEAMT NEAMT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 610219 PIATRA NEAMT NEAMT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 610219 PIATRA NEAMT NEAMT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 DANIELA CUCIUC 610165 PIATRA NEAMT NEAMT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 DANIELA CUCIUC 610165 PIATRA NEAMT NEAMT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 610233 PIATRA NEAMT NEAMT URBANCOLEGIUL NATIONAL ROMAN VODA 611028 ROMAN NEAMT URBANCOLEGIUL NATIONAL ROMAN VODA 611028 ROMAN NEAMT URBAN

41

Page 42: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

COLEGIUL TEHNIC DANUBIANA 611047 ROMAN NEAMT URBANCOLEGIUL TEHNIC PETRU PONI 611010 ROMAN NEAMT URBANGRUPUL SCOLAR VASILE SAV 611127 ROMAN NEAMT URBANLICEUL CU PROGRAM SPORTIV 611020 ROMAN NEAMT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII CALISTRAT HOGAS 611133 ROMAN NEAMT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII CALISTRAT HOGAS 611133 ROMAN NEAMT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAI EMINESCU 611104 ROMAN NEAMT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAI EMINESCU 611104 ROMAN NEAMT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 VASILE ALECSANDRI 611029 ROMAN NEAMT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 VASILE ALECSANDRI 611029 ROMAN NEAMT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 AL.I. CUZA 611009 ROMAN NEAMT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 AL.I. CUZA 611009 ROMAN NEAMT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.9 ROMAN MUSAT 611076 ROMAN NEAMT URBANSCOALA DE ARTA SERGIU CELIBIDACHE 611170 ROMAN NEAMT URBANCOLEGIUL NATIONAL STEFAN CEL MARE 615200 TARGU NEAMT NEAMT URBANCOLEGIUL TEHNIC ION CREANGA 615200 TARGU NEAMT NEAMT URBANLICEUL ECONOMIC VASILE CONTA 615200 TARGU NEAMT NEAMT URBANSCOALA DE ARTE SI MESERII NR.3 ION CREANGA 615200 TARGU NEAMT NEAMT URBANSCOALA DE ARTE SI MESERII NR.3 ION CREANGA 615200 TARGU NEAMT NEAMT URBANCOLEGIUL TEHNIC 235100 BALS OLT URBANCOLEGIUL TEHNIC 235100 BALS OLT URBANLICEUL TEORETIC PETRE PANDREA 235100 BALS OLT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAIL DRUMES 235100 BALS OLT URBANCOLEGIUL AGRICOL DIMITRIE PETRESCU 235200 CARACAL OLT URBANCOLEGIUL NATIONAL IONITA ASAN 235200 CARACAL OLT URBANCOLEGIUL NATIONAL IONITA ASAN 235200 CARACAL OLT URBANCOLEGIUL TEHNIC MATEI BASARAB 235200 CARACAL OLT URBANLICEUL TEORETIC MIHAI VITEAZUL 235200 CARACAL OLT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII GHEORGHE MAGHERU 235200 CARACAL OLT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NICOLAE TITULESCU 235200 CARACAL OLT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NICOLAE TITULESCU 235200 CARACAL OLT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 235200 CARACAL OLT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 235200 CARACAL OLT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 235200 CARACAL OLT URBANCOLEGIUL TEHNIC DANUBIUS 235300 CORABIA OLT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII CELEIU 235300 CORABIA OLT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 DUMITRU BUZDUN 235300 CORABIA OLT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 DUMITRU BUZDUN 235300 CORABIA OLT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 235300 CORABIA OLT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII VIRGIL MAZILESCU 235300 CORABIA OLT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII VIRGIL MAZILESCU 235300 CORABIA OLT URBANLICEUL TEORETIC TUDOR VLADIMIRESCU 235400 DRAGANESTI OLT URBANLICEUL TEORETIC TUDOR VLADIMIRESCU 235400 DRAGANESTI OLT URBANCOLEGIUL ECONOMIC PETRE S. AURELIAN 230127 SLATINA OLT URBANCOLEGIUL NATIONAL ION MINULESCU 230113 SLATINA OLT URBANCOLEGIUL NATIONAL RADU GRECEANU 230092 SLATINA OLT URBANCOLEGIUL NATIONAL VOCATIONAL N. TITULESCU CORP A 230041 SLATINA OLT URBANCOLEGIUL TEHNIC ALEXE MARIN 230070 SLATINA OLT URBANLICEUL CU PROGRAM SPORTIV 230003 SLATINA OLT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII CONSTANTIN BRANCOVEANU 230058 SLATINA OLT URBAN

42

Page 43: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

SCOALA CU CLASELE I-VIII GEORGE POBORAN 230043 SLATINA OLT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII GEORGE POBORAN 230043 SLATINA OLT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 STEFAN PROTOPOPESCU 230022 SLATINA OLT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 230066 SLATINA OLT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 230066 SLATINA OLT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 EUGEN IONESCU 230032 SLATINA OLT URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 EUGEN IONESCU 230032 SLATINA OLT URBANLICEUL TEORETIC SCOALA PRIMARA 105100 AZUGA PRAHOVA URBANGRUPUL SCOLAR CONSTANTIN CANTACUZINO 105200 BAICOI PRAHOVA URBANGRUPUL SCOLAR CONSTANTIN CANTACUZINO 105200 BAICOI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 DUMITRU GHENOIU 105200 BAICOI PRAHOVA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 105300BOLDESTI-SCAENI PRAHOVA URBAN

COLEGIUL ION KALINDERU 105500 BUSTENI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII CEZAR PETRESCU 105500 BUSTENI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII CEZAR PETRESCU 105500 BUSTENI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NESTOR URECHIA 105500 BUSTENI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NESTOR URECHIA 105500 BUSTENI PRAHOVA URBANCOLEGIUL NATIONAL NICOLAE GRIGORESCU 105600 CAMPINA PRAHOVA URBANCOLEGIUL NATIONAL NICOLAE GRIGORESCU 105600 CAMPINA PRAHOVA URBANCOLEGIUL TEHNIC FORESTIER 105600 CAMPINA PRAHOVA URBANGRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL ENERGETIC 105600 CAMPINA PRAHOVA URBANSCOALA CENTRALA 105600 CAMPINA PRAHOVA URBANSCOALA CENTRALA 105600 CAMPINA PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII B.P. HASDEU 105600 CAMPINA PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII B.P. HASDEU 105600 CAMPINA PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII ION CAMPINEANU 105600 CAMPINA PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII ION CAMPINEANU 105600 CAMPINA PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 105600 CAMPINA PRAHOVA URBANGRUPUL SCOLAR SIMION STOLNICU 105700 COMARNIC PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 105700 COMARNIC PRAHOVA URBANGRUPUL SCOLAR AGRICOL TASE DUMITRESCU 105800 MIZIL PRAHOVA URBANLICEUL TEORETIC GRIGORE TOCILESCU 105800 MIZIL PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 105800 MIZIL PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 SFANTA MARIA 105800 MIZIL PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 SFANTA MARIA 105800 MIZIL PRAHOVA URBANCOLEGIUL NATIONAL AL. IOAN CUZA 100010 PLOIESTI PRAHOVA URBANCOLEGIUL NATIONAL I.L. CARAGIALE 100164 PLOIESTI PRAHOVA URBANCOLEGIUL NATIONAL I.L. CARAGIALE 100164 PLOIESTI PRAHOVA URBANCOLEGIUL NATIONAL JEAN MONNET 100537 PLOIESTI PRAHOVA URBANCOLEGIUL NATIONAL JEAN MONNET 100537 PLOIESTI PRAHOVA URBANCOLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL 100028 PLOIESTI PRAHOVA URBANCOLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU 100085 PLOIESTI PRAHOVA URBANCOLEGIUL NATIONAL SPIRU HARET 100311 PLOIESTI PRAHOVA URBANCOLEGIUL TEHNIC ELIE RADU 100461 PLOIESTI PRAHOVA URBANCOLEGIUL TEHNIC LAZAR EDELEANU 100521 PLOIESTI PRAHOVA URBANCOLEGIUL TEHNIC TOMA N. SOCOLESCU 100466 PLOIESTI PRAHOVA URBANGRUPUL SCOLAR ADMINISTRATIV SI DE SERVICII VICTOR SLAVESCU 100540 PLOIESTI PRAHOVA URBANGRUPUL SCOLAR DE SERVICII SF. APOSTOL ANDREI 100121 PLOIESTI PRAHOVA URBAN

43

Page 44: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

GRUPUL SCOLAR DE SERVICII SF. APOSTOL ANDREI 100121 PLOIESTI PRAHOVA URBANGRUPUL SCOLAR DE TRANSPORTURI 100132 PLOIESTI PRAHOVA URBANGRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL 1 MAI 100531 PLOIESTI PRAHOVA URBANLICEUL DE ARTA CARMEN SYLVA 100330 PLOIESTI PRAHOVA URBANLICEUL DE ARTA CARMEN SYLVA 100330 PLOIESTI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII ANDREI MURESANU 100372 PLOIESTI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII ANDREI MURESANU 100372 PLOIESTI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII ANTON PANN 100189 PLOIESTI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII ANTON PANN 100189 PLOIESTI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII ELENA DOAMNA 100003 PLOIESTI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII ELENA DOAMNA 100003 PLOIESTI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII GRIGORE MOISIL 100104 PLOIESTI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII GRIGORE MOISIL 100104 PLOIESTI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII I.A. BASSARABESCU 100283 PLOIESTI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII I.A. BASSARABESCU 100283 PLOIESTI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII IENACHITA VACARESCU 100506 PLOIESTI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII IOAN GRIGORESCU 100417 PLOIESTI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAI EMINESCU 100416 PLOIESTI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAI EMINESCU 100416 PLOIESTI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NICOLAE BALCESCU 100000 PLOIESTI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 RADU STANIAN 100312 PLOIESTI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.10 GEORGE COSBUC 100570 PLOIESTI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.12 NICOLAE TITULESCU 100058 PLOIESTI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.12 NICOLAE TITULESCU 100058 PLOIESTI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.25 H. M. BERTHELOT 100077 PLOIESTI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.25 H. M. BERTHELOT 100077 PLOIESTI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.29 G.E. PALADE 100262 PLOIESTI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.29 G.E. PALADE 100262 PLOIESTI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.31 NICOLAE IORGA 100222 PLOIESTI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.31 NICOLAE IORGA 100222 PLOIESTI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 CANDIANO POPESCU 100140 PLOIESTI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 CANDIANO POPESCU 100140 PLOIESTI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII PROF NICOLAE SIMACHE 100490 PLOIESTI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII PROF NICOLAE SIMACHE 100490 PLOIESTI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII RARES VODA 100574 PLOIESTI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII SF. VASILE 100100 PLOIESTI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII SF. VASILE 100100 PLOIESTI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII SF. VINERI 100162 PLOIESTI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII SF. VINERI 100162 PLOIESTI PRAHOVA URBANSCOALA DE ARTE SI MESERII TOMA CARAGIU 100222 PLOIESTI PRAHOVA URBANSCOALA DE ARTE SI MESERII TOMA CARAGIU 100222 PLOIESTI PRAHOVA URBANSCOALA INTERNATIONALA SPECTRUM 102212 PLOIESTI PRAHOVA URBANCOLEGIUL TEHNIC GHEORGHE LAZAR 105900 PLOPENI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII CAROL I 105900 PLOPENI PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII CAROL I 105900 PLOPENI PRAHOVA URBANCOLEGIUL MIHAIL CANTACUZINO 106100 SINAIA PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII GEORGE ENESCU 106100 SINAIA PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII GEORGE ENESCU 106100 SINAIA PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 PRINCIPESA MARIA 106100 SINAIA PRAHOVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 PRINCIPESA MARIA 106100 SINAIA PRAHOVA URBAN

44

Page 45: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

LICEUL TEORETIC BRANCOVEANU VODA 106300 URLATI PRAHOVA URBANLICEUL TEORETIC BRANCOVEANU VODA 106300 URLATI PRAHOVA URBAN

COLEGIUL NATIONAL NICOLAE IORGA 106400VALENII DE MUNTE PRAHOVA URBAN

GRUPUL SCOLAR AGROMONTAN ROMEO CONSTANTINESCU 106400VALENII DE MUNTE PRAHOVA URBAN

GRUPUL SCOLAR AGROMONTAN ROMEO CONSTANTINESCU 106400VALENII DE MUNTE PRAHOVA URBAN

SCOALA DE ARTE SI MESERII ING. GHEORGHE PANCULESCU 106400VALENII DE MUNTE PRAHOVA URBAN

SCOALA DE ARTE SI MESERII ING. GHEORGHE PANCULESCU 106400VALENII DE MUNTE PRAHOVA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII ANDREI MURESANU 455100 CEHU SILVANIEI SALAJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII ANDREI MURESANU 455100 CEHU SILVANIEI SALAJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII GYULAFFY LASZLO 455100 CEHU SILVANIEI SALAJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII GYULAFFY LASZLO 455100 CEHU SILVANIEI SALAJ URBANGRUPUL SCOLAR CSEREY GOGA 457085 CRASNA SALAJ URBANGRUPUL SCOLAR CSEREY GOGA 457085 CRASNA SALAJ URBANGRUPUL SCOLAR OCTAVIAN GOGA 455200 JIBOU SALAJ URBANGRUPUL SCOLAR OCTAVIAN GOGA 455200 JIBOU SALAJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII LUCIAN BLAGA 455200 JIBOU SALAJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII LUCIAN BLAGA 455200 JIBOU SALAJ URBAN

COLEGIUL NATIONAL SIMION BARNUTIU 455300SIMLEU SIL-VANIEI SALAJ URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII BATHORY ISTVAN 455300SIMLEU SIL-VANIEI SALAJ URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII BATHORY ISTVAN 455300SIMLEU SIL-VANIEI SALAJ URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 SILVANIA 455300SIMLEU SIL-VANIEI SALAJ URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 SILVANIA 455300SIMLEU SIL-VANIEI SALAJ URBAN

COLEGIUL NATIONAL SILVANIA 450042 ZALAU SALAJ URBANCOLEGIUL TEHNIC ALEXANDRU PAPIU ILARIAN 450090 ZALAU SALAJ URBANLICEUL DE ARTA ION SIMA 450118 ZALAU SALAJ URBANLICEUL DE ARTA ION SIMA 450118 ZALAU SALAJ URBANLICEUL SPORTIV AVRAM IANCU 450046 ZALAU SALAJ URBANLICEUL SPORTIV AVRAM IANCU 450046 ZALAU SALAJ URBANLICEUL TEOLOGIC REFORMAT WESSELENYI 450090 ZALAU SALAJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII GHEORGHE LAZAR 450010 ZALAU SALAJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII IULIU MANIU 450082 ZALAU SALAJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII IULIU MANIU 450082 ZALAU SALAJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAI EMINESCU 450051 ZALAU SALAJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAI EMINESCU 450051 ZALAU SALAJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII POROLISSUM 450220 ZALAU SALAJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII POROLISSUM 450220 ZALAU SALAJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII SIMION BARNUTIU 450015 ZALAU SALAJ URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII SIMION BARNUTIU 450015 ZALAU SALAJ URBAN

COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU 445100 CAREISATU MARE URBAN

GRUPUL SCOLAR TEOLOGIC ROMANO CATOLIC J. CALASAN-TIUS 445100 CAREI

SATU MARE URBAN

LICEUL TEORETIC 445100 CAREISATU MARE URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 445100 CAREISATU MARE URBAN

45

Page 46: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 445100 CAREISATU MARE URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 445100 CAREISATU MARE URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 445100 CAREISATU MARE URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 445200 NEGRESTI-OASSATU MARE URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 445200 NEGRESTI-OASSATU MARE URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 445200 NEGRESTI-OASSATU MARE URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 445200 NEGRESTI-OASSATU MARE URBAN

COLEGIUL ECONOMIC GHE. DRAGOS 440034 SATU MARESATU MARE URBAN

COLEGIUL NATIONAL DOAMNA STANCA 440114 SATU MARESATU MARE URBAN

COLEGIUL NATIONAL IOAN SLAVICI 440042 SATU MARESATU MARE URBAN

COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU 440014 SATU MARESATU MARE URBAN

COLEGIUL TEHNIC TRAIAN VUIA 440196 SATU MARESATU MARE URBAN

GRUPUL SCOLAR DE INDUSTRIE ALIMENTARA GEORGE EMIL PALADE 440011 SATU MARE

SATU MARE URBAN

GRUPUL SCOLAR TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC HAM JANOS 440010 SATU MARESATU MARE URBAN

GRUPUL SCOLAR TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC HAM JANOS 440010 SATU MARESATU MARE URBAN

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 440042 SATU MARESATU MARE URBAN

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV 440042 SATU MARESATU MARE URBAN

LICEUL ORTODOX ROMAN NICOLAE STEINHARDT 440132 SATU MARESATU MARE URBAN

LICEUL ORTODOX ROMAN NICOLAE STEINHARDT 440132 SATU MARESATU MARE URBAN

LICEUL TEORETIC GERMAN JOHAN ETTINGER 440126 SATU MARESATU MARE URBAN

LICEUL TEORETIC GERMAN JOHAN ETTINGER 440126 SATU MARESATU MARE URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII BALCESCU PETOFI 440194 SATU MARESATU MARE URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII BALCESCU PETOFI 440194 SATU MARESATU MARE URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII CONSTANTIN BRANCOVEANU 440026 SATU MARESATU MARE URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII MIRCEA ELIADE 440152 SATU MARESATU MARE URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII MIRCEA ELIADE 440152 SATU MARESATU MARE URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 GRIGORE MOISIL 440037 SATU MARESATU MARE URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 GRIGORE MOISIL 440037 SATU MARESATU MARE URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.10 440020 SATU MARESATU MARE URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.10 440020 SATU MARESATU MARE URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 440001 SATU MARESATU MARE URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 440001 SATU MARE SATU URBAN

46

Page 47: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

MARE

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.12 ION CREANGA 440260 SATU MARESATU MARE URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.12 ION CREANGA 440260 SATU MARESATU MARE URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.14 AVRAM IANCU 440170 SATU MARESATU MARE URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.14 AVRAM IANCU 440170 SATU MARESATU MARE URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.16 LUCIAN BLAGA 440253 SATU MARESATU MARE URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.16 LUCIAN BLAGA 440253 SATU MARESATU MARE URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.21 DR. VASILE LUCACIU 440083 SATU MARESATU MARE URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.21 DR. VASILE LUCACIU 440083 SATU MARESATU MARE URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 OCTAVIAN GOGA 440234 SATU MARESATU MARE URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 OCTAVIAN GOGA 440234 SATU MARESATU MARE URBAN

GRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL 445300 TASNADSATU MARE URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII 445300 TASNADSATU MARE URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII 445300 TASNADSATU MARE URBAN

COLEGIUL TEHNIC A. T. LAURIAN 555100 AGNITA SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII G.D. TEUTSCH 555100 AGNITA SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII G.D. TEUTSCH 555100 AGNITA SIBIU URBANGRUPUL SCOLAR DE INDUSTRIE USOARA 555300 CISNADIE SIBIU URBANLICEUL TEORETIC GUSTAV GUNDISCH 555300 CISNADIE SIBIU URBANLICEUL TEORETIC GUSTAV GUNDISCH 555300 CISNADIE SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 555300 CISNADIE SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 555300 CISNADIE SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 555300 CISNADIE SIBIU URBANLICEUL TEORETIC 555500 DUMBRAVENI SIBIU URBANLICEUL TEORETIC 555500 DUMBRAVENI SIBIU URBANCOLEGIUL TEHNIC MEDIENSIS 551130 MEDIAS SIBIU URBANLICEUL TEORETIC AXENTE SEVER 551058 MEDIAS SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII BATHORY ISTVAN 551041 MEDIAS SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII BATHORY ISTVAN 551041 MEDIAS SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII HERMANN OBERTH 551019 MEDIAS SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII HERMANN OBERTH 551019 MEDIAS SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAI EMINESCU 551034 MEDIAS SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 551002 MEDIAS SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 551002 MEDIAS SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 551101 MEDIAS SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 551101 MEDIAS SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 551143 MEDIAS SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 551143 MEDIAS SIBIU URBANSCOALA NATIONALA DE GAZ 551063 MEDIAS SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII 555600 OCNA SIBIULUI SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII 555600 OCNA SIBIULUI SIBIU URBANCOLEGIUL ECONOMIC GEORGE BARITIU 550337 SIBIU SIBIU URBAN

47

Page 48: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

COLEGIUL NATIONAL GHEORGHE LAZAR 550165 SIBIU SIBIU URBANCOLEGIUL NATIONAL OCTAVIAN GOGA 550179 SIBIU SIBIU URBANCOLEGIUL NATIONAL OCTAVIAN GOGA 550179 SIBIU SIBIU URBANCOLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC ANDREI SAGUNA 550361 SIBIU SIBIU URBANCOLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC ANDREI SAGUNA 550361 SIBIU SIBIU URBANCOLEGIUL NATIONAL SAMUEL VON BRUKENTHAL 550182 SIBIU SIBIU URBANCOLEGIUL TEHNIC CIBINUM 550010 SIBIU SIBIU URBANCOLEGIUL TEHNIC ENERGETIC 550311 SIBIU SIBIU URBANCOLEGIUL TEHNIC INDEPENDENTA 550109 SIBIU SIBIU URBANLICEUL DE ARTA 550195 SIBIU SIBIU URBANLICEUL DE ARTA 550195 SIBIU SIBIU URBANLICEUL TEORETIC CONSTANTIN NOICA 550388 SIBIU SIBIU URBANLICEUL TEORETIC CONSTANTIN NOICA 550388 SIBIU SIBIU URBANLICEUL TEORETIC ONISIFOR GHIBU 550064 SIBIU SIBIU URBANLICEUL TEORETIC ONISIFOR GHIBU 550064 SIBIU SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NICOLAE IORGA 550407 SIBIU SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NICOLAE IORGA 550407 SIBIU SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 550068 SIBIU SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 550068 SIBIU SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.10 550031 SIBIU SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.13 550107 SIBIU SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.13 550107 SIBIU SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.13 STRUCTURA SCOALA 12 550130 SIBIU SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.16 I. L. CARAGIALE 550372 SIBIU SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.17 RADU SELEJAN 550311 SIBIU SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.17 RADU SELEJAN 550311 SIBIU SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.18 550107 SIBIU SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.18 550107 SIBIU SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 550183 SIBIU SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 550183 SIBIU SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.20 550223 SIBIU SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.20 550223 SIBIU SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.21 550362 SIBIU SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.21 550362 SIBIU SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.23 550102 SIBIU SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.23 550102 SIBIU SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.25 550150 SIBIU SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.25 550150 SIBIU SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 550282 SIBIU SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 550282 SIBIU SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 REGINA MARIA 550006 SIBIU SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 REGINA MARIA 550006 SIBIU SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 550205 SIBIU SIBIU URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 550205 SIBIU SIBIU URBANSCOALA REGELE FERDINAND 550297 SIBIU SIBIU URBANSCOALA REGELE FERDINAND 550297 SIBIU SIBIU URBAN

COLEGIUL MILITAR STEFAN CEL MARE 725100CAMPULUNG MOLDOVENESC SUCEAVA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 BOGDAN VODA 725100CAMPULUNG MOLDOVENESC SUCEAVA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 BOGDAN VODA 725100 CAMPULUNG SUCEAVA URBAN48

Page 49: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

MOLDOVENESC

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 TEODOR STEFANELLI 725100CAMPULUNG MOLDOVENESC SUCEAVA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 TEODOR STEFANELLI 725100CAMPULUNG MOLDOVENESC SUCEAVA URBAN

COLEGIUL NATIONAL NICU GANE 725200 FALTICENI SUCEAVA URBANCOLEGIUL TEHNIC MIHAI BACESCU 725200 FALTICENI SUCEAVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 ALEXANDRU IOAN CUZA 725200 FALTICENI SUCEAVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 ION IRIMESCU 725200 FALTICENI SUCEAVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 ION IRIMESCU 725200 FALTICENI SUCEAVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 IOAN CIUREA 752200 FALTICENI SUCEAVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 IOAN CIUREA 752200 FALTICENI SUCEAVA URBAN

COLEGIUL ALEXANDRU CEL BUN 725300GURA HUMORU-LUI SUCEAVA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 725300GURA HUMORU-LUI SUCEAVA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 725300GURA HUMORU-LUI SUCEAVA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 TEODOR BALAN 725300GURA HUMORU-LUI SUCEAVA URBAN

COLEGIUL NATIONAL EUDOXIU HURMUZACHI 725400 RADAUTI SUCEAVA URBANCOLEGIUL TEHNIC 725400 RADAUTI SUCEAVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 GHEORGHE POPADIUC 725400 RADAUTI SUCEAVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 GHEORGHE POPADIUC 725400 RADAUTI SUCEAVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 MIHAI EMINESCU 725400 RADAUTI SUCEAVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 REGINA ELISABETA 725400 RADAUTI SUCEAVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 REGINA ELISABETA 725400 RADAUTI SUCEAVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 BOGDAN VODA 725400 RADAUTI SUCEAVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 BOGDAN VODA 725400 RADAUTI SUCEAVA URBANCOLEGIUL TEHNIC LATCU VODA 725500 SIRET SUCEAVA URBANGRUPUL SCOLAR TOMSA VODA 725600 SOLCA SUCEAVA URBANCOLEGIUL DE ARTA CIPRIAN PORUMBESCU 720004 SUCEAVA SUCEAVA URBANCOLEGIUL DE ARTA CIPRIAN PORUMBESCU 720004 SUCEAVA SUCEAVA URBANCOLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA SPIRU HARET 720238 SUCEAVA SUCEAVA URBANCOLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU 720214 SUCEAVA SUCEAVA URBANCOLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU 720214 SUCEAVA SUCEAVA URBANCOLEGIUL NATIONAL PETRU RARES 720059 SUCEAVA SUCEAVA URBANCOLEGIUL NATIONAL STEFAN CEL MARE 720003 SUCEAVA SUCEAVA URBANCOLEGIUL TEHNIC ALEXANDRU IOAN CUZA 720156 SUCEAVA SUCEAVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 720036 SUCEAVA SUCEAVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 720036 SUCEAVA SUCEAVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.10 720159 SUCEAVA SUCEAVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 MIRON COSTIN 720099 SUCEAVA SUCEAVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 MIRON COSTIN 720099 SUCEAVA SUCEAVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 721072 SUCEAVA SUCEAVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 721072 SUCEAVA SUCEAVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 720221 SUCEAVA SUCEAVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 GRIGORE GHICA VOIEVOD 720075 SUCEAVA SUCEAVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 GRIGORE GHICA VOIEVOD 720075 SUCEAVA SUCEAVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 720625 SUCEAVA SUCEAVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 720625 SUCEAVA SUCEAVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.9 ION CREANGA 720262 SUCEAVA SUCEAVA URBAN

49

Page 50: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.9 ION CREANGA 720262 SUCEAVA SUCEAVA URBANSEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX 720034 SUCEAVA SUCEAVA URBANLICEUL TEORETIC ION LUCA 725700 VATRA DORNEI SUCEAVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 725700 VATRA DORNEI SUCEAVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 725700 VATRA DORNEI SUCEAVA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 725700 VATRA DORNEI SUCEAVA URBAN

LICEUL PEDAGOGIC MIRCEA SCARLAT 140043 ALEXANDRIATELEOR-MAN URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII ALEXANDRU COLFESCU 140085 ALEXANDRIATELEOR-MAN URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII ALEXANDRU COLFESCU 140085 ALEXANDRIATELEOR-MAN URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAI VITEAZUL 140058 ALEXANDRIATELEOR-MAN URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAI VITEAZUL 140058 ALEXANDRIATELEOR-MAN URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 STEFAN CEL MARE 140059 ALEXANDRIATELEOR-MAN URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 STEFAN CEL MARE 140059 ALEXANDRIATELEOR-MAN URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 140017 ALEXANDRIATELEOR-MAN URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 140093 ALEXANDRIATELEOR-MAN URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 140093 ALEXANDRIATELEOR-MAN URBAN

COLEGIUL NATIONAL ANASTASESCU 145100ROSIORI DE VEDE

TELEOR-MAN URBAN

LICEUL ECONOMIC ADMINISTRATIV 145100ROSIORI DE VEDE

TELEOR-MAN URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 MIHAI EMINESCU 145100ROSIORI DE VEDE

TELEOR-MAN URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 145100ROSIORI DE VEDE

TELEOR-MAN URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII ZAHARIA STANCU 145100ROSIORI DE VEDE

TELEOR-MAN URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 MIRCEA CEL BATRAN 145200TURNU MAGURELE

TELEOR-MAN URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 145300 VIDELETELEOR-MAN URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 145300 VIDELETELEOR-MAN URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 145300 VIDELETELEOR-MAN URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 145400 ZIMNICEATELEOR-MAN URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 145400 ZIMNICEATELEOR-MAN URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 145400 ZIMNICEATELEOR-MAN URBAN

TEST 56666 TEST TEST URBANTEST 56666 TEST TEST URBANLICEUL TEORETIC 305100 BUZIAS TIMIS URBANLICEUL TEORETIC 305100 BUZIAS TIMIS URBANGRUPUL SCOLAR SF.NICOLAE 305200 DETA TIMIS URBANGRUPUL SCOLAR SF.NICOLAE 305200 DETA TIMIS URBANLICEUL TEORETIC TRAIAN VUIA 305300 FAGET TIMIS URBANGRUPUL SCOLAR MIHAI EMINESCU 305400 JIMBOLIA TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 305400 JIMBOLIA TIMIS URBAN

50

Page 51: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 305400 JIMBOLIA TIMIS URBANCOLEGIUL NATIONAL CORIOLAN BREDICEANU 305500 LUGOJ TIMIS URBANCOLEGIUL NATIONAL IULIA HASDEU 305500 LUGOJ TIMIS URBANSCOALA CRESTINA HARUL 305500 LUGOJ TIMIS URBANSCOALA CRESTINA HARUL 305500 LUGOJ TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 305500 LUGOJ TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 305500 LUGOJ TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 305500 LUGOJ TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 305500 LUGOJ TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 EFTIMIE MURGU 305500 LUGOJ TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 EFTIMIE MURGU 305500 LUGOJ TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 ANISOARA ODEANU 305500 LUGOJ TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 ANISOARA ODEANU 305500 LUGOJ TIMIS URBANSCOALA DE ARTE FRUMOASE FILARET BARBU 305500 LUGOJ TIMIS URBANSCOALA DE ARTE FRUMOASE FILARET BARBU 305500 LUGOJ TIMIS URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 305600SANNICOLAU MARE TIMIS URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 305600SANNICOLAU MARE TIMIS URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 305600SANNICOLAU MARE TIMIS URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 305600SANNICOLAU MARE TIMIS URBAN

COLEGIUL ECONOMIC F.S. NITTI 300239 TIMISOARA TIMIS URBANCOLEGIUL NATIONAL BANATEAN 300172 TIMISOARA TIMIS URBANCOLEGIUL NATIONAL BANATEAN 300172 TIMISOARA TIMIS URBANCOLEGIUL NATIONAL C. D. LOGA 300020 TIMISOARA TIMIS URBANCOLEGIUL NATIONAL DE ARTA ION VIDU 300576 TIMISOARA TIMIS URBANCOLEGIUL NATIONAL DE ARTA ION VIDU 300576 TIMISOARA TIMIS URBANCOLEGIUL SILVIC CASA VERDE 300310 TIMISOARA TIMIS URBANCOLEGIUL TEHNIC AZUR 300777 TIMISOARA TIMIS URBANCOLEGIUL TEHNIC DE VEST 300180 TIMISOARA TIMIS URBANCOLEGIUL TEHNIC ION MINCU 300344 TIMISOARA TIMIS URBANCOLEGIUL TEHNIC REGELE FERDINAND I 300134 TIMISOARA TIMIS URBANGRUPUL SCOLAR AGRICOL IULIAN DRACEA 300281 TIMISOARA TIMIS URBANGRUPUL SCOLAR DE POSTA SI TELECOMUNICATII 300023 TIMISOARA TIMIS URBANGRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL ELECTROTIMIS STRUCTURA SCOALA GENERALA NR.20 300702 TIMISOARA TIMIS URBANLICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 300584 TIMISOARA TIMIS URBANLICEUL CU PROGRAM SPORTIV BANATUL 300584 TIMISOARA TIMIS URBANLICEUL PEDAGOGIC CARMEN SYLVA 300020 TIMISOARA TIMIS URBANLICEUL PEDAGOGIC CARMEN SYLVA 300020 TIMISOARA TIMIS URBANLICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL LOGOS 300456 TIMISOARA TIMIS URBANLICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL LOGOS 300456 TIMISOARA TIMIS URBANLICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC GERHARDINUM 300004 TIMISOARA TIMIS URBANLICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC GERHARDINUM 300004 TIMISOARA TIMIS URBANLICEUL TEORETIC BELA BARTOK 300181 TIMISOARA TIMIS URBANLICEUL TEORETIC BELA BARTOK 300181 TIMISOARA TIMIS URBANLICEUL TEORETIC DOSITEI OBRADOVICI 300181 TIMISOARA TIMIS URBANLICEUL TEORETIC DOSITEI OBRADOVICI 300181 TIMISOARA TIMIS URBANLICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL - FOSTA SCOALA 22 300229 TIMISOARA TIMIS URBANLICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL - FOSTA SCOALA 22 300229 TIMISOARA TIMIS URBAN

51

Page 52: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

LICEUL TEORETIC IRIS 300720 TIMISOARA TIMIS URBANLICEUL TEORETIC JEAN LOUIS CALDERON 300115 TIMISOARA TIMIS URBANLICEUL TEORETIC JEAN LOUIS CALDERON 300115 TIMISOARA TIMIS URBANLICEUL TEORETIC NIKOLAUS LENAU 300078 TIMISOARA TIMIS URBANLICEUL TEORETIC NIKOLAUS LENAU 300078 TIMISOARA TIMIS URBANLICEUL TEORETIC VLAD TEPES 300568 TIMISOARA TIMIS URBANLICEUL TEORETIC VLAD TEPES 300568 TIMISOARA TIMIS URBANLICEUL TEORETIC WILLIAM SHAKESPEARE 300092 TIMISOARA TIMIS URBANLICEUL TEORETIC WILLIAM SHAKESPEARE 300092 TIMISOARA TIMIS URBANLICEUL WALDORF 300521 TIMISOARA TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII MONTESSORI HAUS   TIMISOARA TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII MONTESSORI HAUS   TIMISOARA TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 300116 TIMISOARA TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 STRUCTURA SCOALA NR.4 300321 TIMISOARA TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 STRUCTURA SCOALA NR.4 300321 TIMISOARA TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 300617 TIMISOARA TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.12 300180 TIMISOARA TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.13 300509 TIMISOARA TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.13 300509 TIMISOARA TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.16 TAKE IONESCU 300125 TIMISOARA TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.16 TAKE IONESCU 300125 TIMISOARA TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.18 300660 TIMISOARA TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.18 300660 TIMISOARA TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.19 AVRAM IANCU 300397 TIMISOARA TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.19 AVRAM IANCU 300397 TIMISOARA TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 300418 TIMISOARA TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 300418 TIMISOARA TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.21 VICENTIU BABES 300133 TIMISOARA TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.21 VICENTIU BABES 300133 TIMISOARA TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.24 300681 TIMISOARA TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.24 300681 TIMISOARA TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.25 300720 TIMISOARA TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.25 300720 TIMISOARA TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.26 300521 TIMISOARA TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.26 300521 TIMISOARA TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.27 300458 TIMISOARA TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.27 300458 TIMISOARA TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.29 300521 TIMISOARA TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.30 300685 TIMISOARA TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.30 300685 TIMISOARA TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 300151 TIMISOARA TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 300151 TIMISOARA TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 SFANTA MARIA 300225 TIMISOARA TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 SFANTA MARIA 300225 TIMISOARA TIMIS URBANSCOALA INTERNATIONALA SPECTRUM 300093 TIMISOARA TIMIS URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII CONSTANTIN BRANCOVEANU 825100 BABADAG TULCEA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII MIRCEA CEL BATRAN 825100 BABADAG TULCEA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII MIRCEA CEL BATRAN 825100 BABADAG TULCEA URBANCOLEGIUL ANGHEL SALIGNY 820236 TULCEA TULCEA URBANCOLEGIUL ANGHEL SALIGNY 820236 TULCEA TULCEA URBAN

52

Page 53: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

COLEGIUL DOBROGEAN SPIRU HARET 820009 TULCEA TULCEA URBANCOLEGIUL ECONOMIC DELTA DUNARII 820326 TULCEA TULCEA URBANCOLEGIUL TEHNIC HENRI COANDA 820235 TULCEA TULCEA URBANCOLEGIUL TEHNIC HENRI COANDA 820235 TULCEA TULCEA URBANLICEUL DE ARTA GEORGE GEORGESCU 820119 TULCEA TULCEA URBANLICEUL PEDAGOGIC 825113 TULCEA TULCEA URBANLICEUL PEDAGOGIC 825113 TULCEA TULCEA URBANLICEUL TEORETIC GRIGORE MOISIL 820175 TULCEA TULCEA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII ALEXANDRU CIUCURENCU 820150 TULCEA TULCEA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII ALEXANDRU CIUCURENCU 820150 TULCEA TULCEA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII IOAN LUCA CARAGIALE 820098 TULCEA TULCEA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 NIFON BALASESCU 820033 TULCEA TULCEA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 NIFON BALASESCU 820033 TULCEA TULCEA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 IOAN NENITESCU 820087 TULCEA TULCEA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.12 820157 TULCEA TULCEA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 820126 TULCEA TULCEA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 820126 TULCEA TULCEA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 CONSTANTIN GAVENEA 820195 TULCEA TULCEA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 CONSTANTIN GAVENEA 820195 TULCEA TULCEA URBANLICEUL TEORETIC 245200 BAILE GOVORA VALCEA URBANGRUPUL SCOLAR ECONOMIC ADMINISTRATIV SI DE SER-VICII 245600 CALIMANESTI VALCEA URBANGRUPUL SCOLAR CONSTANTIN BRANCOVEANU 245800 HOREZU VALCEA URBAN

COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI 240182RAMNICU-VAL-CEA VALCEA URBAN

COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA MATEI BASARAB 240360RAMNICU-VAL-CEA VALCEA URBAN

COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA MATEI BASARAB 240360RAMNICU-VAL-CEA VALCEA URBAN

COLEGIUL NATIONAL MIRCEA CEL BATRAN 240178RAMNICU-VAL-CEA VALCEA URBAN

COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC 240272RAMNICU-VAL-CEA VALCEA URBAN

COLEGIUL TEHNIC FORESTIER 240284RAMNICU-VAL-CEA VALCEA URBAN

GRUPUL SCOLAR GENERAL MAGHERU  RAMNICU-VAL-CEA VALCEA URBAN

GRUPUL SCOLAR HENRI COANDA 240239RAMNICU-VAL-CEA VALCEA URBAN

GRUPUL SCOLAR SANITAR ANTIM IVIREANUL 240256RAMNICU-VAL-CEA VALCEA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.10 240070RAMNICU-VAL-CEA VALCEA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.13 240517RAMNICU-VAL-CEA VALCEA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 I. G. DUCA 240219RAMNICU-VAL-CEA VALCEA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 240112RAMNICU-VAL-CEA VALCEA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 240570RAMNICU-VAL-CEA VALCEA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.9 ANTON PANN 240041RAMNICU-VAL-CEA VALCEA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.9 ANTON PANN 240041RAMNICU-VAL-CEA VALCEA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII TAKE IONESCU 240282RAMNICU-VAL-CEA VALCEA URBAN

SCOALA CU CLASELE I-VIII TAKE IONESCU 240282 RAMNICU-VAL- VALCEA URBAN53

Page 54: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

CEACOLEGIUL NATIONAL GH. ROSCA CODREANU 731183 BARLAD VASLUI URBANCOLEGIUL TEHNIC ALEXANDRU IOAN CUZA 731050 BARLAD VASLUI URBANLICEUL PEDAGOGIC ALEXANDRU VLAHUTA 731209 BARLAD VASLUI URBANLICEUL TEHNOLOGIC PETRU RARES 731010 BARLAD VASLUI URBANLICEUL TEORETIC MIHAI EMINESCU 731199 BARLAD VASLUI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 IORGU RADU 731149 BARLAD VASLUI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.10 731166 BARLAD VASLUI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 GEORGE TUTOVEANU 731209 BARLAD VASLUI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.11 GEORGE TUTOVEANU 731209 BARLAD VASLUI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 VASILE PARVAN 731135 BARLAD VASLUI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 VASILE PARVAN 731135 BARLAD VASLUI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 V. I. POPA 731033 BARLAD VASLUI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 GRIGORE IGNAT 731146 BARLAD VASLUI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 GRIGORE IGNAT 731146 BARLAD VASLUI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 731059 BARLAD VASLUI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 731059 BARLAD VASLUI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.9 M. C. EPUREANU 731240 BARLAD VASLUI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.9 M. C. EPUREANU 731240 BARLAD VASLUI URBANSCOALA DE MUZICA SI ARTE PLASTICE NICOLAE TONITZA 791063 BARLAD VASLUI URBANCOLEGIUL NATIONAL CUZA VODA 735100 HUSI VASLUI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 MIHAIL SADOVEANU 735100 HUSI VASLUI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 MIHAIL SADOVEANU 735100 HUSI VASLUI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 735100 HUSI VASLUI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 735100 HUSI VASLUI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 A. PANU 735100 HUSI VASLUI URBANGRUPUL SCOLAR AGRICOL 737370 MURGENI VASLUI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII MIHAI DAVID 735200 NEGRESTI VASLUI URBANCOLEGIUL ECONOMIC ANGHEL RUGINA 730162 VASLUI VASLUI URBANGRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL ION MINCU 730151 VASLUI VASLUI URBANGRUPUL SCOLAR INDUSTRIAL STEFAN PROCOPIU 730151 VASLUI VASLUI URBANLICEUL TEORETIC MIHAIL KOGALNICEANU 730114 VASLUI VASLUI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 DIMITRIE CANTEMIR 730006 VASLUI VASLUI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 DIMITRIE CANTEMIR 730006 VASLUI VASLUI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 CONSTANTIN PARFENE 730120 VASLUI VASLUI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 CONSTANTIN PARFENE 730120 VASLUI VASLUI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 ELENA CUZA 730140 VASLUI VASLUI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.4 ELENA CUZA 730140 VASLUI VASLUI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 STEFAN CEL MARE 730054 VASLUI VASLUI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.5 STEFAN CEL MARE 730054 VASLUI VASLUI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 MIHAI EMINESCU 730171 VASLUI VASLUI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.6 MIHAI EMINESCU 730171 VASLUI VASLUI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 CONSTANTIN MOTAS 730068 VASLUI VASLUI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.8 ALEXANDRA NECHITA 730232 VASLUI VASLUI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.9 VASILE ALECSANDRI 730227 VASLUI VASLUI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.9 VASILE ALECSANDRI 730227 VASLUI VASLUI URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 MIHAIL ARMENCEA 625100 ADJUD VRANCEA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 625100 ADJUD VRANCEA URBANCOLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU IOAN CUZA 620034 FOCSANI VRANCEA URBANCOLEGIUL TEHNIC EDMOND NICOLAU 620171 FOCSANI VRANCEA URBAN

54

Page 55: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

LICEUL PEDAGOGIC SPIRU HARET 620004 FOCSANI VRANCEA URBANLICEUL PEDAGOGIC SPIRU HARET 620004 FOCSANI VRANCEA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII ALEXANDRU VLAHUTA 620130 FOCSANI VRANCEA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII ALEXANDRU VLAHUTA 620130 FOCSANI VRANCEA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII ANGHEL SALIGNY 620166 FOCSANI VRANCEA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII ANGHEL SALIGNY 620166 FOCSANI VRANCEA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NICOLAE IORGA 620175 FOCSANI VRANCEA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NICOLAE IORGA 620175 FOCSANI VRANCEA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.10 DUILIU ZAMFIRESCU 620094 FOCSANI VRANCEA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.10 DUILIU ZAMFIRESCU 620094 FOCSANI VRANCEA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 ION BASGAN 620063 FOCSANI VRANCEA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 ION BASGAN 620063 FOCSANI VRANCEA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 620162 FOCSANI VRANCEA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.3 620162 FOCSANI VRANCEA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.7 620054 FOCSANI VRANCEA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.9 STEFAN CEL MARE 620101 FOCSANI VRANCEA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.9 STEFAN CEL MARE 620101 FOCSANI VRANCEA URBANGRUPUL SCOLAR 625200 MARASESTI VRANCEA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 625200 MARASESTI VRANCEA URBANSCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 625200 MARASESTI VRANCEA URBANLICEUL TEORETIC DUILIU ZAMFIRESCU 625300 ODOBESTI VRANCEA URBANLICEUL TEHNOLOGIC AL. I. CUZA 625400 PANCIU VRANCEA URBAN

Întocmit,Compartiment de Achiziţii Publice

55

Page 56: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

SECTIUNEA

FORMULARE

Conţine formulare destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită Comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare ofertant care participă la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestui capitol, completate în mod corespunzător, semnate şi ştampilate de persoane autorizate.

Nr. formular DenumireFormular nr. 1 Scrisoarea de înaintareFormular nr. 2 Declaraţie privind eligibilitateaFormular nr. 3 Fişa de informaţii generale Formular nr. 4 Declaraţie privind calitatea de participantFormular nr. 5 Lista cu personalul angajatFormular nr. 6 Formular de ofertă financiară

56

Page 57: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

Formular 1

Ofertantul Inregistrat la sediul achizitorului

____________ nr ______/___ ___ 2012

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre S.C. EDITURA SIGMA S.R.L.

_____________________________________________________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a invitatiei dumneavoastra privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ______________________________________ (denumirea contractului de achizitie publica)

noi ___________________________ va transmitem alaturat urmatoarele: (denumirea/numele ofertantului)

1.Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original:a). oferta;b). documente care insotesc oferta.Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii __.__._____

Cu stima,

Operator economic, ________________ (semnatura autorizata)

57

Page 58: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

Formular 2

OPERATOR ECONOMIC ................................... (denumirea/ numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA1

1. Subsemnatul [numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant împuternicit al [denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului], declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflam în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv nu am fost condamnaţi, în ultimii 5 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participare la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani.

2. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai achizitorului [denumirea şi adresa achizitorului] cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

4. Prezenta declaraţie este valabilă până la data de [se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei].

Data completării _____/____/_________

Ofertant,_________________

(numele reprezentantului legal, în clar)

_____________________(semnătura autorizată)

11A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere, precum şi de către fiecare dintre subcontractorii declaraţi, dacă este cazul.58

Page 59: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

Formular 3

OPERATOR ECONOMIC ................................... (denumirea/ numele)

INFORMAŢII GENERALE – FIŞĂ DE DATE

1. Denumirea / numele: ....................................................................................................................................

2. Codul fiscal : ................................................................................................................................................

3. Adresa sediului central: ................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

4. Telefon: .................................... / Fax: ..................................... e-mail: ......................................................

5. Certificatul de înmatriculare / înregistrare: ...................................................................................................

(numărul, data şi locul de înmatriculare / înregistrare)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: ...............................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

7. Cont bancar – deschis la .................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

8. Cod poştal: ...........................................

Data completării _____/____/_________

Ofertant,_________________

(numele reprezentantului legal, în clar)

_____________________(semnătura autorizată)

59

Page 60: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

Formular 4

DECLARAŢIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ2

Subsemnatul [numele în clar al persoanei autorizate], reprezentant împuternicit al [denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului], declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că pentru achiziţia ________________________________________________, organizată de S.C. EDITURA SIGMA SRL, particip şi depun ofertă: □ în nume propriu;□ ca asociat în cadrul asocierii conduse de .....................................;□ ca subcontractor al ................................................; (Se bifează opţiunea corespunzătoare)

2. Subsemnatul declar că:□ nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;□ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă. (Se bifează opţiunea corespunzătoare)

Subsemnatul declar că vom informa imediat achizitorul cu privire la orice modificare survenită în circumstanţele sus-menţionate pe parcursul procedurii de atribuire, precum şi pe parcursul derulării contractului în cazul în care vom fi declaraţi câştigători.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai achizitorului [denumirea şi adresa achizitorului] cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării _____/____/_________

Ofertant,_________________

(numele reprezentantului legal, în clar)

_____________________(semnătura autorizată)

2 A se completa de către fiecare membru al asocierii, în cazul în care oferta este depusă de o asociere, precum şi de către fiecare dintre subcontractorii declaraţi, dacă este cazul.60

Page 61: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

Formular 5

LISTA CU PERSONAL DE SPECIALITATE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai S.C. EDITURA SIGMA S.R.L. cu sediul în Bucureşti, str. General Berthelot nr 38, sector 1, cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de 07 aprilie 2012.

Personal angajat în anul 2011 / 2012

Nr. personal Funcţia

Data, ___ / ___ / _______Operator economic,(semnătură autorizată)

61

Page 62: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

Formular 6

OPERATOR ECONOMIC ................................... (denumirea/ numele)

OFERTA FINANCIARĂ

Către S.C. EDITURA SIGMA SRL

Str. General Berthelot nr. 38

sector 1, Bucureşti

1. Examinând specificaţiile tehnice, subsemnaţii, reprezentanţi ai

ofertantului ......................................................................................................................, ne oferim ca, în con-

formitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în specificaţiile tehnice, să prestăm /

livrăm ............................................................................................. (denumirea serviciilor), la tarifele / preţurile

prezentate în Centralizatorul de preţurile – Anexa 6A, la care se adaugă TVA.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în graficul de timp

anexat, conform calendarului de desfăşurare a serviciilor de livrare.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru durată o .................. zile, respectiv până la data

de .............................., şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea

perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea trans-

misă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajat între

noi.

Data .................................

.................................(semnătura), în calitate de .............................. legal autorizat să semnez oferta şi în

numele ..................................... (denumirea / numele operatorului economic)

62

Page 63: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

FORMULAR – Anexa 6A

CENTRALIZATOR DE PREŢURI

Tarife expedieri naţionale de colete – în RONKG zona 1 zona 2 ... zona n0,51

1,52

2,53

3,54

4,55

5,56

6,57

7,58

8,59

9,510...

Tarif mediu/ greutate

Tarif mediu / zone

63

Page 64: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII DE CURIERAT – MODEL ORIENTATIV

Preambul În temeiul Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26/2010 privind efectuarea achiziţiilor publice necesare implementării proiectelor

finanţate prin POSDRU 2007 - 2013, s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii, între

Art. 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE S.C. EDITURA SIGMA S.R.L., cu sediul în localitatea Bucureşti, Str. G-ral Berthelot, nr. 38, sector 1, telefon 021.313.96.42, fax 021.313.96.42, cod fiscal RO27669, cont nr. RO06PIRB4203700224002000, deschis la Piraeus Bank Sucursala Victoria Bucureşti, reprezentat legal prin Director General – BORIS SINGER, în calitate de ACHIZITOR

şi S. C. ____________________________ cu sediul în localitatea ____________________, judeţul/ sectorul _____________,

strada ________________________, nr._______ cod poştal _________, telefon __________, telex ___________, fax ___________, cod IBAN _____________ __________________ la Banca ___________________________, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr._____________ la _____________, cod fiscal _________________ reprezentată prin domnul/ doamna ___________________________ Director şi domnul/ doamna ___________________ Director Economic, în calitate de PRESTATOR.

Art. 2. DEFINIŢII 2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale. b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; c. preţul contractului - preţul plătibil Prestatorului de către Achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi

corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiectul contractului; e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/ anexele la prezentul

contract şi pe care Prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu

putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile; h. ordin administrativ - orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de Achizitor sau Managerul de proiect către Prestator privind

prestarea serviciilor; i. act adiţional - document prin care se pot modifică termenii şi condiţiile contractului; j. despăgubire generală – suma neprevăzută expres în prezentul contract, care este acordată de către instanţa de judecată sau

este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract de către cealaltă parte;

k. penalitate contractuală – despăgubirea stabilită în contract ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract;

m. managerul de proiect - persoana fizică nominalizată de către Achizitor, responsabilă cu monitorizarea implementării contractului în numele şi pe seama Achizitorului;

n. procesul verbal de recepţie - documentul semnat de ambele părţi care confirmă că serviciile au fost prestate conform prezentului contract.

64

Page 65: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

Art. 3. INTERPRETARE 3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice

versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2. Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit. 3.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

Art. 4. OBIECTUL ŞI SCOPUL CONTRACTULUI 4.1. Prestatorul se obligă să execute servicii de curierat necesare derulării activităţii echipei de implementare în cadrul

proiectului „Creşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor de masă – ICOM” , Axa prioritară - 1, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, aşa cum acestea au fost definite în documentaţia de atribuire, în perioadele convenite şi în confor-mitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2. Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

Art. 5. PREŢUL CONTRACTULUI ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ 5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Prestatorului de către Achizitor este conform Ofertei financiare a

Prestatorului, anexă la prezentul contract. Valoarea estimativă a contractului este de ......................., valoare fără TVA.5.2. Tarifele pentru serviciile ce fac obiectul acestui contract vor rămâne ferme pe întreaga perioadă de derulare a

contractului. 5.3. Operaţiunile financiar-bancare dintre Prestator şi Achizitor se vor efectua prin băncile şi conturile menţionate la art. 1. 5.4. Orice modificare a numărului de cont bancar sau a altor elemente ce ar influenţa efectuarea operaţiilor financiar-bancare

între părţi va face obiectul unui act adiţional la contract. Actul adiţional se va întocmi de către partea care a solicitat efectuarea modificării respective.5.5. Nu se pot solicita decalări de termen de către Prestator.5.6. Plata se face de către Achizitor direct prin mijloace de decontare legale, conform reglementărilor în vigoare, în lei, în

contul Prestatorului în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării facturii la Achizitor. 5.7. Nu se vor efectua plăţi în avans.

Art. 6. DURATA CONTRACTULUI 6.1. Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi este valabil timp de 30 de zile, respectiv

până la data de ......................, putând fi prelungit prin Act Adiţional cu acordul ambelor părţi şi după această dată.

Art. 7. EXECUTAREA CONTRACTULUI 7.1. Executarea contractului începe după semnarea acestuia de către ambele părţi.

Art. 8. DOCUMENTELE CONTRACTULUI 8.1. Documentele contractului sunt: a) contractul propriu-zis; b) acte adiţionale la contract care vor conţine valoarea finală a contractului de servicii conform specificaţiilor tehnice; c) propunerea tehnică şi propunerea financiară a Prestatorului; d) specificaţiile tehnice din documentaţia pentru ofertanţi; e) orice alte anexe menţionate în contract şi în actele adiţionale. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt

inferioare cerinţelor prevăzute în specificaţiile tehnice, prevalează prevederile din specificaţiile tehnice menţionate în documentaţia pentru ofertanţi.

Art. 9. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE PRESTATORULUI 9.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/sau performanţele prezentate în oferta sa, anexă la contract. 9.2. Prestatorul se obligă să respecte calendarul desfăşurării serviciilor de curierat existent în documentaţia de atribuire /

specificaţii tehnice.9.3. Prestatorul se obligă să presteze serviciile de curierat astfel încât documentele/ materialele ce au făcut obiectul acestor

servicii să ajungă în condiţii de maximă siguranţă şi fără a prezenta deteriorări în urma transportului. 9.4. Prestatorul se obligă să transmită la destinaţie documentele/ materialele ce au făcut obiectul serviciilor poştale şi de

curierat în cel mult 48 de ore de la data la care documentele/ materialele au fost preluate de la Achizitor.

65

Page 66: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

9.5. Prestatorul se obligă să returneze documentele/ materialele la sediul Achizitorului dacă trimiterea nu a putut fi predată destinatarului din următoarele motive:

Adresa destinatarului nu există sau la acea adresă nu există nicio construcţie unde trimiterea poştală să poată fi predată; Destinatarul/ persoana autorizată să primească trimiterea poştală, nu a fost găsită la adresa indicată, iar termenul de

păstrare la punctul de contact deservit de personal a expirat; Destinatarul sau persoana autorizată să preia trimiterea poştală a refuzat primirea.

9.6. Prestatorul se obligă să acorde Achizitorului o despăgubire egală cu suma reprezentând de 10 ori tariful pentru un colet, indiferent de greutate în caz de dispariţie, furt sau distrugere totală sau parţială a expediţiilor care fac obiectul unui serviciu cu valoare nedeclarată.

9.7. Prestatorul are obligaţia de a supraveghea prestarea serviciilor şi de a asigura resursele umane şi materiale în vederea respectării în totalitate a clauzelor contractuale.

9.8. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu comenzile transmise de Achizitor, fiind totodată răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de pregătirea profesională şi calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

9.9. Prestatorul se obligă să transmită facturile la următoarea adresă a Achizitorului: G-ral Berthelot, nr. 38, sector 1, Bucureşti

9.10. Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror: i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci

înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.

Art. 10. OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI 10.1. Achizitorul se obligă să plătească preţul către Prestator în termenul convenit de la înregistrarea facturii de către acesta. 10.2. Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate prin întocmirea unui proces-verbal de recepţie a serviciilor

contractate, înainte de primirea facturilor.

Art. 11. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reuseşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract sau le

îndeplineşte în mod necorespunzător, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu:

0,1 % pe zi din valoarea contractului - pentru primele 3 zile de întârziere 0,5 % pe zi din valoarea contractului - pentru următoarele 5 zile de întârziere

11.2. Prestatorul este pus de drept în întârziere prin expirarea termenului contractual, fără nici o altă procedură prealabilă. 11.3. În situaţia în care valoarea penalităţilor nu acoperă prejudiciile produse Achizitorului, acesta poate solicita despăgubiri

calculate şi dovedite. 11.4. În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termenul convenit, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca

penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată, în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere. Penalităţile pe care Prestatorul le poate solicita Achizitorului pentru neplata la termenul scadent a facturilor acceptate la plată

nu pot depăşi valoarea neachitată din facturi. 11.5. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil, dă dreptul părţii

lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plată de daune-interese.

Art. 12. RECEPŢIE, INSPECŢII ŞI TESTE 12.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din

propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.

Art. 13. ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE 13.1. (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor imediat după semnarea contractului. (2) În cazul în care Prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate Achizitorului

părţile vor stabili de comun acord: a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului şi

66

Page 67: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul contractului. 13.2. Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o

perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

13.3. Modificarea datei/ perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul scris al părţilor. 13.4. În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în

îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi Prestatorului.

Art. 14. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI 14.1. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de Achizitor Prestatorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă

la contract. 14.2. Preţul contractului rămâne ferm pe toată durata acestuia. Facturile care se întocmesc pe baza unor preţuri care nu au

fost cuprinse în propunerea financiară a Prestatorului, vor fi onorate la plată la vechile preţuri, diferenţa fiind suportată de către Prestator.

Art. 15. AMENDAMENTE 15.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin

act adiţional.

Art. 16. SUBCONTRACTANŢI 16.1. Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii

desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu Achizitorul. 16.2.(1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanţii

desemnaţi. (2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în

anexe la contract. 16.3.(1) Prestatorul este pe deplin răspunzator faţă de Achizitor de modul în care îndeplineşte contractul. (2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract. (3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din

contract. 16.4. Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea

subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată Achizitorului.

Art. 17. ÎNTÂRZIERI ÎN ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI 17.1. Prestatorul are obligaţia de a îndeplini contractul de prestări servicii în perioada agreată cu Achizitorul. 17.2. Dacă, pe parcursul îndeplinirii contractului, Prestatorul nu respectă termenul de realizare a serviciilor, atunci acesta are

obligaţia de a notifica Achizitorul în timp util.17.3. În afara cazului în care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de realizare, orice întârziere în

îndeplinirea contractului dă dreptul Achizitorului de a solicita penalităţi Prestatorului.

Art. 18. CESIUNEA 18.1. Prestatorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fară să obţină, în prealabil,

acordul scris al Achizitorului. 18.2. Cesiunea nu va exonera Prestatorul de nici o responsabilitate privind obligaţiile asumate prin contract.

Art. 19. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI 19.1. Prestatorul va păstra toate informaţiile legate de Achizitor, indiferent de natura acestora, confidenţiale vis-à-vis de terţi.

Această obligaţie de confidenţialitate va rămâne în vigoare şi după terminarea serviciului prestat. 19.2. Prestatorul va proteja toate materialele scrise care conţin informaţii privitoare la activitatea Achizitorului, asigurându-se

că aceste informaţii nu sunt dezvăluite persoanelor neautorizate. Art. 20.

Art. 20. ÎNCETAREA CONTRACTULUI20.1. În cazul nerespectării obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una din părţile contractante, partea lezată va

considera contractul reziliat de plin drept şi va avea dreptul de a pretinde plată de daune-interese.

67

Page 68: DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI sarcini servicii de... · Web viewCreşterea calităţii învăţământului matematic şi ştiinţific preuniversitar prin informatizarea concursurilor

20.2. Contractul este desfiinţat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau altă procedură prealabilă, de către Achizitor, în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât, îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesu-lui public; în acest caz Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data desfiinţării de drept a contractului.

20.3. La realizarea obiectului pentru care a fost încheiat. 20.4. Contractul încetează şi în cazul denunţării lui de ambele părţi, fără despăgubiri sau cu despăgubirea părţii vătămate, în

cazul unei denunţări unilaterale.

Art. 21. FORŢĂ MAJORĂ 21.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 21.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată pe-

rioada în care aceasta acţionează. 21.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se

cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 21.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, pro-

ducerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 21.5. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maxi-

mum 15 zile de la încetare. 21.6. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul

să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Art. 22. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 22.1. Achizitorul şi Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice

neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului. 22.2. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o

divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din Româ-nia.

Art. 23. LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL 23.1. Limba care guvernează contractul este limba română.

Art. 24. COMUNICĂRI 24.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 24.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a

primirii comunicării.

Art. 25. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Art. 26. DISPOZIŢII FINALE 26.1. Orice schimbare de adresă a uneia dintre părţile contractante va fi comunicată în termen de maxim 48 de ore, celeilalte

părţi contractante.

Părţile au înţeles să încheie azi .......................... prezentul contract în 2 (două) exemplare, de valoare juridică egală, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor, Prestator, ............................... .............................. (semnătură autorizată) (semnătură autorizată)

LS LS

68