Click here to load reader

Dobro nam došli na Univerzitet Crne Gore! · PDF file FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO smješten u srcu starog gra- ... • Medicina • Stomatologija • Farmacija ... zuje i

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Dobro nam došli na Univerzitet Crne Gore! · PDF file FAKULTET ZA TURIZAM I...

 • 18. april 2019. 10-16h Univerzitetski sportsko-kulturni centar

  Podgorica

  UPIS STUDENATA počinje objavljivanjem konkursa u dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori i na internet stranici Univerziteta www.ucg.ac.me. Prvi upisni rok se organizuje u drugoj polovini juna, a u slučaju manjeg upisa kandidata od određenog broja za upis, organizuje se drugi rok u prvoj polovini jula, odnosno treći u drugoj polovini avgusta.

  Uz prijavu za upis kandidati podnose sljedeća dokumenta: originalnu diplomu o položenom maturskom, odnosno struč- nom ispitu koji se polaže eksterno po Zakonu o gimnaziji i Za- konu o stručnom obrazovanju; originalna svjedočanstva o završenom I, II, III i IV razredu sred- njeg obrazovanja, biometrijsku ličnu kartu ili kopiju izvoda iz matične knjige rođenih i kopiju uvjerenja o državljanstvu; ovjerenu kopiju diplome „Luča“ ili njoj ekvivalentne diplome, diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili dru- goj nagradi na državnom takmičenju srednjoškolaca.

  DAN OTVORENIH VRATA namijenjen je svim kandidatima sa ci- ljem da se upoznaju sa uslovima upisa i studiranja na fakulteti- ma Univerziteta Crne Gore. Budući studenti će imati priliku da se bliže upoznaju i sa studentskim životom, sportskim i kulturnim aktivnostima studenata tokom godine, studentskim organizaci- jama, uslovima smještaja za studente, kao i sa programima mo- bilnosti koji im omogućavaju da provedu dio studija na nekom od evropskih univerziteta.

  Dobro nam došli na Univerzitet Crne Gore!

  www.ucg.ac.me

 • FAKULTET POLITIČKIH NAUKA predstavlja otvorenu školu demokratije i obrazovnu instituciju za bavljenje naukom o politici i za istraživanja poli- tičkih pitanja. Osnovne studije: • Politikologija – međunarodni odnosi • Medijske studije i novinarstvo • Socijalna politika i socijalni rad

  FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE obrazuje nastavnike i istra- živače, sportske novinare i trenere, koji su prepoznati u zemlji i svijetu. Fakultet tradicionalno koorganizuje najveću internacionalnu konferenci- ju u oblasti sportskih nauka i izdaje tri međunaronda naučna časopisa, indeksirana u prestižnim međunarodnim bazama. Osnovne studije: • Fizička kultura i zdravi stilovi života • Sportski novinari i treneri

  FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO smješten u srcu starog gra- da Kotora, spaja kulturu i tradiciju obrazovanja visokostručnih kadrova iz oblasti turizma i hotelijerstva, i pruža studentima mogućnost da uče i žive turizam, kao i da obavljaju praksu u kompanijama sa kojima imaju saradnju. Osnovne akademske studije: • Turizam i hotelijerstvo

  FILOLOŠKI FAKULTET osnovna je baza za obrazovanje profesora mater- njih i stranih jezika i književnosti u obrazovnim institucijama, kroz sedam studijskih programa. Osnovne studije: • Engleski jezik i književnost • Ruski jezik i književnost • Italijanski jezik i književnost • Francuski jezik i književnost • Njemački jezik i književnost • Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti • Srpski jezik i južnoslovenske književnosti

  FILOZOFSKI FAKULTET je edukovao generacije koje su se zbog multidi- ciplinarnog obrazovanja, usješno dokazale svim oblastima obrazovanja, kulture, nauke, politike, u ukupnom društvenom životu, ali i kao predavači u obrazovnim institucijama. Osnovne studije: • Filozofija • Sociologija • Istorija • Geografija • Pedago- gija • Predškolsko vaspitanje • Obrazovanje učitelja • Psihologija • Obrazova- nje učitelja na albanskom jeziku

  GRAĐEVINSKI FAKULTET je nastao kao izraz objektivnih potreba Crne Gore, koje su naročito došle do izražaja nakon razornog zemljotresa koji ju je zadesio 1979. godine. Obrazuje visokostručne kadrove za potrebe gra- đevinarstva, čiji studenti rade na projektima širom svijeta. Osnovne studije: • Građevinarstvo

  MAŠINSKI FAKULTET u Podgorici osnovan je 1970. godine i do danas je više od 1.500 studenata završilo različite nivoe studija. Obrazuje nove generacije inženjera, radom uključene u modeliranje i projektovanje razli- čitih procesa, proizvoda, uređaja i mašina u svim industrijskim granama. Osnovne studije: • Mašinstvo • Drumski saobraćaj

  MEDICINSKI FAKULTET obrazuje buduće profesionalce za rad u zdrav- stvenom sistemu Crne Gore i svijeta. Fakultet ima Centar za naučnoistraži- vački rad koji vode iskusni istraživači u upravljanju međunarodnim projek- tima. Nastava iz kliničkih predmeta organizovana je u nastavnim bazama Medicinskog fakulteta. Osnovne akademske studije: • Medicina • Stomatologija • Farmacija

  METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET od osnivanja 1973. godine, ima naučnu i profesionalnu saradnju sa crnogorskim industrijskim preduzeći- ma iz oblasti metalurgije i hemijskih tehnologija. Ova saradnja se odraža- va i na zapošljavanje diplomiranih studenata. Osnovne studije: • Metalurgija i materijali • Hemijska tehnologija • Zaštita životne sredine

  MUZIČKA AKADEMIJA obrazuje buduće muzičare, nastavnike muzike, profesionalce u muzičkoj industriji i u institucijama obrazovanja i kulture. Njeni nastavnici i studenti priznati su u zemlji i inostranstvu. Zbog izuzet- nih izvedbi često ih angažuje Crnogorski simfonijski orkestar, dok Kamerni orkestar i Hor Akademije, kao i brojni studentski sastavi, imaju izuzetne nastupe. Muzička akademija je osnivač Međunarodnog festivala umjetnič- ke muzike „Espressivo“ i Ljetnje akademije. Osnovne studije: • Izvođačke umjetnosti • Opšta muzička pedagogija

  POMORSKI FAKULTET KOTOR moderna je visokoškolska ustanova, osnovana 1959. godine. U skladu sa međunarodnim standardima (STC W Konvencija) i preporukama Međunarodne pomorske organizacije, obra- zuje i obučava pomorce i profesionalce za rad na kopnu. Osnovne studije: • Nautika i pomorski saobraćaj • Brodomašinstvo • Pomor- ska elektrotehnika • Menadžment u pomorstvu i logistika

  PRAVNI FAKULTET oblikovao je pravničku, zakonodavnu i naučnu tradi- ciju Crne Gore. Obrazovao je generacije poznatih djelatnika u oblasti prava, pravnih poslova, pravosuđa i javnog života. Osnovne studije: • Pravne nauke

  PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET je otvoren za mlade ljude koji žele da steknu obrazovanje koje će im omogućiti da se profesionalno posvete nauci i pedagoškom radu. Lider je u istraživanjima u Crnoj Gori i ima in- tenzivnu saradnju i komunikaciju sa evropskim i svjetskim istraživačkim centrima. Osnovne studije: • Matematika • Matematika i računarske nauke • Raču- narske nauke • Fizika • Biologija

  INSTITUTI UNIVERZITETA CRNE GORE

  Univerzitet Crne Gore ima tri instituta: INSTITUT ZA BIOLOGIJU MORA ISTORIJSKI INSTITUT INSTITUT – CENTAR IZVRSNOSTI ZA ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE

  UNIVERZITET CRNE GORE je najstarija i najveća visokoškolska, naučna i umjetnička institucija u Crnoj Gori, osnovana 2. aprila 1974. godine, u Ti- togradu. Organizuje nastavu iz svih oblasti nauka i umjetnosti, po nastav- nim programima koji su usklađeni sa programima evropskih univerziteta. Studenti Univerziteta imaju priliku da kroz programe mobilnosti studiraju i na velikom broju partnerskih univerziteta u Evropi i svijetu. Studije su podi- jeljene na osnovne – u trajanju od 3 godine, master – 2 godine i doktorske studije – 3 godine, po reformisanom modelu 3+2+3 osim za regulisane profesije (i obrazovanje učitelja) koje traju pet, odnosno šest godina.

  Univerzitet danas ima 19 fakulteta i tri naučna instituta, a nastavu pohađa više od 17 000 studenata. Sjedište i glavni kampus je u Podgorici, dok su ostali u još sedam crnogorskih gradova – Nikšiću, na Cetinju, u Kotoru, Igalu, Baru, Bijelom Polju i u Beranama.

  FAKULTETI UNIVERZITETA CRNE GORE

  ARHITEKTONSKI FAKULTET je samostalna univerzitetska jedinica, sa nastavnim planom i programom u trajanju od pet godina u kontinuitetu, kreirajući kadar sposoban za brzo uključivanje u praksu.

  BIOTEHNIČKI FAKULTET obrazuje mlade ljude i eksperte u oblasti poljo- privrede, kao strateški važne grane za razvoj Crne Gore u skladu sa savre- menim evropskim trendovima u toj oblasti. Osnovne akademske studije: • Biljna proizvodnja • Animalna proizvodnja Osnovne primijenjene studije: • Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bi- lje • Mediteransko voćarstvo

  EKONOMSKI FAKULTET je elitna obrazovna institucija za područje eko- nomije i menadžmenta u svjetskim okvirima, što potvrđuju i međuna- rodna prestižna priznanja. Osnovne akademske studije: • Ekonomija Osnovne primijenjene studije: • Menadžement (Podgorica, Bijelo Polje)

  ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET ima više od pet i po decenija dugu tradiciju obrazovanja međunarodno priznatih stručnjaka, sa studijskim programima usklađenim sa savremenim naučnim trendovima i potrebama industrije. Osnovni studijski programi: • Elektronika, telekomunikacije i računari • Energetika i automatika • Primijenjeno računarstvo

  FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI na Cetinju će biti pravi izazov za talentovane mlade ljude koji teže razvoju svog kreativnog potencijala u saradnji sa poznatim imenima u svijetu dramskih umjetnosti. Osnovne studije: • Gluma • Drama i pozorište • Film i mediji

  FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI na Cetinju ima razvijenu saradnju sa akademijama i kulturnim institucijama širom Evrope. Važan dio Fakulteta je Centar za umjetnička istraživanja, koji afirmiše domaće i umjetnike iz inostranstva. U okviru Centra rade Galerija 42° i Studentska galerija. Osnovne studije: • Slikarstvo • Vajarstvo • Grafički di

Search related