23
POLUAREA CU POLUAREA CU METALE GRELE METALE GRELE PROF: PROF: FRĂGUȚA DOBRESCU FRĂGUȚA DOBRESCU ȘCOALA CU CLASELE I-VIII; ȘCOALA CU CLASELE I-VIII; ALBEȘTII DE MUSCEL ALBEȘTII DE MUSCEL Anul Anul 2012 2012

Dobrescu Fraguta Poluare Cu Metale Grele

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Dobrescu Fraguta Poluare Cu Metale Grele

POLUAREA CU POLUAREA CU METALE GRELEMETALE GRELE

PROF: PROF: FRĂGUȚA DOBRESCUFRĂGUȚA DOBRESCUȘCOALA CU CLASELE I-VIII; ȘCOALA CU CLASELE I-VIII; ALBEȘTII DE MUSCELALBEȘTII DE MUSCEL

AnulAnul 2012 2012

Page 2: Dobrescu Fraguta Poluare Cu Metale Grele

Omul a început să înţeleagă mai ales în Omul a început să înţeleagă mai ales în ultimele decenii că progresul societăţii ultimele decenii că progresul societăţii umane s-a transformat treptat în umane s-a transformat treptat în instrument de distrugere, cu efecte instrument de distrugere, cu efecte dezastruoase asupra naturii.dezastruoase asupra naturii.

Odată cu apariţia civilizaţiei umane a Odată cu apariţia civilizaţiei umane a apărut si intervenţia brutala a omului apărut si intervenţia brutala a omului prin exploatarea neraţionala a naturii si prin exploatarea neraţionala a naturii si alterarea mediului prin poluarea alterarea mediului prin poluarea produsa de activitatile industriale, produsa de activitatile industriale, agricole, menajere. agricole, menajere.

Contribuţia cea mai însemnată la Contribuţia cea mai însemnată la producerea schimbărilor climatice o producerea schimbărilor climatice o are sectorul energetic. Poluarea are sectorul energetic. Poluarea atmosferei cu pulberi in suspensie are atmosferei cu pulberi in suspensie are multe surse. In primul rând, industriile multe surse. In primul rând, industriile metalurgica si siderurgica care metalurgica si siderurgica care eliberează in atmosfera cantităţi eliberează in atmosfera cantităţi însemnate de pulberi, apoi centralele însemnate de pulberi, apoi centralele termice pe combustibili solizi, fabricile termice pe combustibili solizi, fabricile de ciment, transporturile rutiere, de ciment, transporturile rutiere, haldele si depozitele de steril, etc.haldele si depozitele de steril, etc.

Natura acestor pulberi este foarte Natura acestor pulberi este foarte diversificata. Ele conţin fie oxizi de fier, diversificata. Ele conţin fie oxizi de fier, in cazul pulberilor din jurul in cazul pulberilor din jurul combinatelor siderurgice, fie metale combinatelor siderurgice, fie metale grele (plumb, cadmiu, mangan, crom), grele (plumb, cadmiu, mangan, crom), in cazul întreprinderilor de metale in cazul întreprinderilor de metale neferoase, sau alte noxe.neferoase, sau alte noxe.

Page 3: Dobrescu Fraguta Poluare Cu Metale Grele

Metalele in cantităţi foarte mici sunt necesare tuturor formelor vitale. Ele pătrund in celula vie sub forma de cationi, dar înglobarea lor este strict reglata, Ele pătrund in celula vie sub forma de cationi, dar înglobarea lor este strict reglata,

deoarece in cantităţi mari practic toate metalele sunt toxice.deoarece in cantităţi mari practic toate metalele sunt toxice. Omul, asemeni celorlalte vertebrate, are nevoie de cationi de metale, care asigura Omul, asemeni celorlalte vertebrate, are nevoie de cationi de metale, care asigura

derularea multor procese de importanta vitala. Din ele menţionam:derularea multor procese de importanta vitala. Din ele menţionam:a) metale grele - cobalt, cupru, fier, mangan, molibden, zinc, crom, vanadiu, nichel si a) metale grele - cobalt, cupru, fier, mangan, molibden, zinc, crom, vanadiu, nichel si

plumb;plumb;b) metalele uşoare de obicei se întâlnesc in cantităţi mari - calciu, magneziu, potasiu si b) metalele uşoare de obicei se întâlnesc in cantităţi mari - calciu, magneziu, potasiu si

sodiu.sodiu. SeleniulSeleniul are proprietăţi farmacodinamice. Scade anemia colesterică în malarii, are proprietăţi farmacodinamice. Scade anemia colesterică în malarii,

tuberculoză, sifilis. Seleniul a fost încercat şi în diferite forme de cancer. Seleniul tuberculoză, sifilis. Seleniul a fost încercat şi în diferite forme de cancer. Seleniul este un oligoelement mineral cu proprietăţi antioxidante. În organismul uman are este un oligoelement mineral cu proprietăţi antioxidante. În organismul uman are efect sinergic puternic în raport cu vitamina E. Administrarea unor doze minime de efect sinergic puternic în raport cu vitamina E. Administrarea unor doze minime de seleniu, în general sub formă organică şi în particular sub formă de ,,Factor 3“, seleniu, în general sub formă organică şi în particular sub formă de ,,Factor 3“, poate preveni tulburările datorate carenţei în tocoferoli, ca de exemplu: necrozele poate preveni tulburările datorate carenţei în tocoferoli, ca de exemplu: necrozele hepatice, diateza exudativă, distrofia degenerativă a muşchilor striaţi. Din acest hepatice, diateza exudativă, distrofia degenerativă a muşchilor striaţi. Din acest motiv în S.U.A. se recomandă o doză zilnică de 60 mg. motiv în S.U.A. se recomandă o doză zilnică de 60 mg.

Zincul Zincul - Organismul uman conţine aproximativ 2 până la 3 grame de zinc, care - Organismul uman conţine aproximativ 2 până la 3 grame de zinc, care poate fi întâlnit in oase, dinţi, piele, ficat, muşchi, leucocite etc.poate fi întâlnit in oase, dinţi, piele, ficat, muşchi, leucocite etc.

Din cauză că niciuna dintre acestea nu poate constitui o rezervă constantă de zinc, Din cauză că niciuna dintre acestea nu poate constitui o rezervă constantă de zinc, pentru a-și putea asigura cantitatea zilnică optimă din acest mineral, organismul pentru a-și putea asigura cantitatea zilnică optimă din acest mineral, organismul depinde de asimilarea sa pe cale alimentară. depinde de asimilarea sa pe cale alimentară. Peste 300 de enzime diferite cu Peste 300 de enzime diferite cu funcţii vitale in organism depind de aportul de zinc funcţii vitale in organism depind de aportul de zinc pentru a funcţiona la pentru a funcţiona la parametri înalţi. Unele dintre aceste metaloenzime au ca și componentă principală parametri înalţi. Unele dintre aceste metaloenzime au ca și componentă principală de bază ionul de zinc.de bază ionul de zinc.

Page 4: Dobrescu Fraguta Poluare Cu Metale Grele

METALELE GRELEMETALELE GRELE Termenul de metale grele se refera la orice element chimic metalic, care are

o densitate relativ mare si este toxic sau otrăvitor in concentraţii scăzute.

Ca şi poluanţi ai apelor naturale, metalele grele se numără printre cei mai Ca şi poluanţi ai apelor naturale, metalele grele se numără printre cei mai toxici poluanţi datorită persistenţei lor îndelungate în soluţii şi dificultăţii detoxici poluanţi datorită persistenţei lor îndelungate în soluţii şi dificultăţii de a fi transformaţi în compuşi insolubili în apele de suprafaţă.a fi transformaţi în compuşi insolubili în apele de suprafaţă.

Pericolul contaminării cu metale grele este mărit în prezenţa agenţilor Pericolul contaminării cu metale grele este mărit în prezenţa agenţilor complexanţi, care leagă puternic aceste metale în compuşi solubili, care nu complexanţi, care leagă puternic aceste metale în compuşi solubili, care nu pot fi îndepărtaţi în cursul tratării apei.pot fi îndepărtaţi în cursul tratării apei.

Metalele grele sunt compuşi naturali ai scoarţei terestre. Ele nu pot fi Metalele grele sunt compuşi naturali ai scoarţei terestre. Ele nu pot fi descompuse sau distruse. Ajung în corpul nostru într-o cantitate foarte descompuse sau distruse. Ajung în corpul nostru într-o cantitate foarte mică, odată cu mâncarea, apa potabilă şi aerul. mică, odată cu mâncarea, apa potabilă şi aerul.

In concentraţii mari ele pot fi toxice. Efectul negativ al metalelor grele poate In concentraţii mari ele pot fi toxice. Efectul negativ al metalelor grele poate rezulta, de exemplu, prin intermediul apei de băut contaminate (ex. ţevi de rezulta, de exemplu, prin intermediul apei de băut contaminate (ex. ţevi de plumb), niveluri ridicate în concentraţia aerului din jurul surselor emiţătoare, plumb), niveluri ridicate în concentraţia aerului din jurul surselor emiţătoare, sau asimilarea prin intermediul lanţului trofic. sau asimilarea prin intermediul lanţului trofic. Metalele grele sunt periculoase deoarece ele tind să se bioacumuleze. Metalele grele sunt periculoase deoarece ele tind să se bioacumuleze. Bioacumularea înseamnă creşterea în timp, în organismele biologice, a Bioacumularea înseamnă creşterea în timp, în organismele biologice, a concentraţiei substanţei într-o cantitate comparativă cu concentraţia concentraţiei substanţei într-o cantitate comparativă cu concentraţia substanţei in mediu. substanţei in mediu.

Page 5: Dobrescu Fraguta Poluare Cu Metale Grele

DIRECTIVELE C.E. PRIVIND POLUAREA MEDIULUI CU METALE DIRECTIVELE C.E. PRIVIND POLUAREA MEDIULUI CU METALE GRELEGRELE

Directiva 1999/30/CEDirectiva 1999/30/CE[1] stabileşte valorile limită maxime ale particulelor materiale stabileşte valorile limită maxime ale particulelor materiale PM10 şi plumb din aerul ambiant, iar Directiva 2004/107/ECPM10 şi plumb din aerul ambiant, iar Directiva 2004/107/EC[2] stabileşte valori stabileşte valori maxime pentru plumb (Pb), nichel (Ni), cadmiu (Cd) şi arsenic(As), în scopul maxime pentru plumb (Pb), nichel (Ni), cadmiu (Cd) şi arsenic(As), în scopul evitării, prevenirii şi reducerii efectelor nocive asupra sănătăţii umane. În plus, o evitării, prevenirii şi reducerii efectelor nocive asupra sănătăţii umane. În plus, o nouă Directivă 2008/50/CEnouă Directivă 2008/50/CE[3], care urmează să fie transpusă până la 11 iunie , care urmează să fie transpusă până la 11 iunie 2010, stabileşte, de asemenea, norme privind particulele materiale fine PM2.5 şi 2010, stabileşte, de asemenea, norme privind particulele materiale fine PM2.5 şi cerinţele de monitorizare aferente. cerinţele de monitorizare aferente.

Deţinătorii de incineratoare de deşeuri dar si unităţile de prelucrare a minereurilor Deţinătorii de incineratoare de deşeuri dar si unităţile de prelucrare a minereurilor metalice si metalelor sunt obligate sa-si supravegheze, cu o anumita frecventa, metalice si metalelor sunt obligate sa-si supravegheze, cu o anumita frecventa, emisiile de pulberi cu conţinut de metale dintre care fac parte conform HG nr. emisiile de pulberi cu conţinut de metale dintre care fac parte conform HG nr. 128/2002, 128/2002, 12 metale12 metale iar conform Ordinului nr. 462/1993, iar conform Ordinului nr. 462/1993, 17 metale grele: Cd, Tl, : Cd, Tl, Hg, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn, Te, Pd, Pt care constituie poluanţi cu Hg, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn, Te, Pd, Pt care constituie poluanţi cu grad ridicat de risc dat fiind efectele asupra mediului si stării de sănătate a grad ridicat de risc dat fiind efectele asupra mediului si stării de sănătate a populaţiei, unele, funcţie de starea de oxidare având efect cancerigen. populaţiei, unele, funcţie de starea de oxidare având efect cancerigen.

In anul 2001 s-a promulgat Legea nr In anul 2001 s-a promulgat Legea nr 655.20.11.2001655.20.11.2001 privind protectia atmosferei. privind protectia atmosferei. Pentru sprijinirea dezvoltării infrastructurii de mediu s-au înfiinţat doua instrumente Pentru sprijinirea dezvoltării infrastructurii de mediu s-au înfiinţat doua instrumente specifice - financiar si de control - respectiv:specifice - financiar si de control - respectiv:

Fondul pentru Mediu (HG nr. 1174/21.11.2001) si Fondul pentru Mediu (HG nr. 1174/21.11.2001) si Garda de Mediu (HG nr. 1167/21.11.2001Garda de Mediu (HG nr. 1167/21.11.2001

Page 6: Dobrescu Fraguta Poluare Cu Metale Grele

Prin ce sunt periculoase metalele grele?Prin ce sunt periculoase metalele grele?

IIn primul rn primul râând, nd, îîn procesul de n procesul de preparare a hranei metalele preparare a hranei metalele nu se descompun, dinu se descompun, dimmpotrivpotrivăă concentraconcentraţţia lor pe unitatea ia lor pe unitatea de masde masăă cre creşşte.te.

In al doilea rIn al doilea râând, metalele nd, metalele posedposedăă proprietatea de a se proprietatea de a se acumula acumula îîn organismul uman, n organismul uman, astfel ele frastfel ele frââneazneazăă sau chiar sau chiar blocheazblochează ă procesele procesele biochimice intracelulare.biochimice intracelulare.

In al treilea rIn al treilea râând, majoritatea nd, majoritatea metalelor posedmetalelor posedăă propriet proprietăţăţi i mutagene mutagene șși cancerigene.i cancerigene.

Page 7: Dobrescu Fraguta Poluare Cu Metale Grele

Metalele grele au invadat Delta DunMetalele grele au invadat Delta Dunăăriirii Studiul intreprins de cercetStudiul intreprins de cercetăătorii de la institutul tulcean a avut ca obiectiv torii de la institutul tulcean a avut ca obiectiv șși i

determinarea prezendeterminarea prezențței metalelor grele ei metalelor grele îîn apa de pe teritoriul Deltei Dunarii, n apa de pe teritoriul Deltei Dunarii, precum precum șși din sedimentele depuse pe canale i din sedimentele depuse pe canale șși de pe fundurile de lac sau de baltii de pe fundurile de lac sau de balti..

O primă concluzie și cea mai alarmantă a respectivului studiu este aceea că in apa din Delta Dunarii aproape toate metalele grele inregistrează depășiri semnificative ale valorilor maxime admise de legislația din țara noastră. Doar manganul este singurul metal greu care se află, în zonele acvatice din Deltă, sub nivelul maxim admis.

Concluzia specialiConcluzia specialișștilor tulceni este ctilor tulceni este căă aceast aceastăă poluare masiv poluare masivăă cu metale grele s-a cu metale grele s-a accentuat brusc accentuat brusc îîn urma rn urma răăzboiului din Iugoslavia zboiului din Iugoslavia șși, mai ales ca urmare a i, mai ales ca urmare a bombardamentelor uzinelor chimice situate pe malul Dunbombardamentelor uzinelor chimice situate pe malul Dunăării rii îîn zona iugoslava.n zona iugoslava.

Respectivele metale afecteazRespectivele metale afecteazăă mai ales sistemul osos al pe mai ales sistemul osos al peșștilor tilor șși pe cel i pe cel muscular. muscular. La unele specii de peLa unele specii de peșște cum este carasul, de exemplu, au fost te cum este carasul, de exemplu, au fost depistate depistate îîn organism cantitn organism cantitățăți de cadmiu de peste 3 ori mai mari deci de cadmiu de peste 3 ori mai mari decâât t nivelul maxim admis de legislatia din nivelul maxim admis de legislatia din țțara noastrara noastrăă. A. Așșa sta stâând lucrurile, nd lucrurile, cercetcercetăătorii institutului tulcean trag un serios semnal de alarmtorii institutului tulcean trag un serios semnal de alarmăă asupra efectelor asupra efectelor pe care le poate avea poluarea cu metale grele asupra Deltei Dunpe care le poate avea poluarea cu metale grele asupra Deltei Dunăării. rii.

Page 8: Dobrescu Fraguta Poluare Cu Metale Grele

Parlamentul European a avertizat tările riverane Mării Negre, printre care si Parlamentul European a avertizat tările riverane Mării Negre, printre care si România, in legatură cu poluarea fără precedent. Aceasta este atât de mare, România, in legatură cu poluarea fără precedent. Aceasta este atât de mare, încât există pericolul unui dezastru ecologicîncât există pericolul unui dezastru ecologic.

Anual, în Marea Neagra se deversează 280 de tone de cadmiu, 60 de tone de 280 de tone de cadmiu, 60 de tone de mercur, 4500 de tone de zinc, 1000 de tone de crom, 50.000 de tone de mercur, 4500 de tone de zinc, 1000 de tone de crom, 50.000 de tone de hidrocarburihidrocarburi, la care se adaugă importante cantități de petrol, cupru, azot, petrol, cupru, azot, siliciu, nitrati, fosfati, pesticide si alte substante organocloruratesiliciu, nitrati, fosfati, pesticide si alte substante organoclorurate. Inca din 2000, potrivit datelor inregistrate la Constanta, stocul de fosfor mineral a scazut simtitor, insa nimeni nu a luat nici o masura.

De asemenea, din cauza poluării industriale, oxigenul la mari adâncimi s-a redus aproape de zero, distrugând în masă viețuitoarele marine și o parte a vegetației. Efectivele multora dintre cele 1500 de specii de vertebrate si nevertebrate, inventariate in Marea Neagră, s-au diminuat considerabil, unele fiind chiar pe cale de dispariție. Spre exemplu, foca de Marea Neagră, o subspecie a focii călugar, a dispărut cu desăvârșire, iar, de la un milion de delfini, astăzi mai sunt în viață doar câteva mii.

Unul dintre cei mai mari poluatori ai Marii Negre este Capitala, prin intermediul Unul dintre cei mai mari poluatori ai Marii Negre este Capitala, prin intermediul Dambovitei. Asta din cauza lipsei unei statii de epurare a apelor uzate. Dambovita Dambovitei. Asta din cauza lipsei unei statii de epurare a apelor uzate. Dambovita polueaza necontrolat Argesul, Argesul polueaza necontrolat Dunarea, iar polueaza necontrolat Argesul, Argesul polueaza necontrolat Dunarea, iar Dunarea se varsa in Marea Neagra, prin Delta. Dunarea se varsa in Marea Neagra, prin Delta.

Page 9: Dobrescu Fraguta Poluare Cu Metale Grele

1. 1. MMERCURULERCURUL Mercurul (Hg) anorganic se absoarbe puţin din apă, dar poate fi metilat de se absoarbe puţin din apă, dar poate fi metilat de

bacterii, iar metil-mercurul se absoarbe în proporţie de 95% . Ca şi alte metale bacterii, iar metil-mercurul se absoarbe în proporţie de 95% . Ca şi alte metale grele, grele, mercurul se acumulează în organism şi poate fi absorbit pe cale hidrică indirect, prin consumul de peşte şi alte produse.

Compuşii metilmercurici provoacă anomalii cromoCompuşii metilmercurici provoacă anomalii cromozzomiale, trec prin placentă din omiale, trec prin placentă din corpul mamei in cel al fătului, afectează celulele nervoase ale creierului, provocând corpul mamei in cel al fătului, afectează celulele nervoase ale creierului, provocând grave afecţiuni - ca orbire, deteriorarea coordonării nervoase, anomalii psihice, grave afecţiuni - ca orbire, deteriorarea coordonării nervoase, anomalii psihice, moarte. moarte. Mecanismul chimic al acestor procese pare a consta in afinitatea mare a mercurului față de sulful din moleculele proteice, ceea ce afectează ceea ce afectează tranzitul de ioni prin membrane, activitatea enzimatica, activitatea mitocondriilor, tranzitul de ioni prin membrane, activitatea enzimatica, activitatea mitocondriilor, etc… etc…

Cauzează boli autoimune, fibromialgie, lupus, sindromul oboselii cronice, diabet etc. Mii de studii medicale au ar Mii de studii medicale au arăătat mecanismele prin care mercurul (tat mecanismele prin care mercurul (șși alte metale) i alte metale) participparticipăă la declan la declanșșarea a peste 40 de afectiuni cronice, incluzarea a peste 40 de afectiuni cronice, incluzâând aici probleme nd aici probleme neurologice, hormonale, autoimune, cardiovasculare, ale aparatului reproducneurologice, hormonale, autoimune, cardiovasculare, ale aparatului reproducăător.tor.Mercurul ajunge prin vasele de sânge până la creier, unde se acumulează in cantităţi semnificative; dăunează celulelor nervoase și este implicat in apariţia bolilor Parkinson si Alzheimer.

Se acumulează in glande, inima, rinichi si ficat, proporţional cu numărul de plombe Se acumulează in glande, inima, rinichi si ficat, proporţional cu numărul de plombe pe care persoana le are in cavitatea bucală.pe care persoana le are in cavitatea bucală.

A rămas de tristă amintire dezastrul din 1972 din Irak, unde circa 500.000 oameni A rămas de tristă amintire dezastrul din 1972 din Irak, unde circa 500.000 oameni au rămas cu sechele pe viaţă pentru că în loc să-l semene au mâncat grâul de au rămas cu sechele pe viaţă pentru că în loc să-l semene au mâncat grâul de sămânţă tratat cu fungicide pe bază de mercur.sămânţă tratat cu fungicide pe bază de mercur.

Mercurul este singurul metal care se găseşte in toate cel trei medii majore - apa, Mercurul este singurul metal care se găseşte in toate cel trei medii majore - apa, sol, atmosfera.sol, atmosfera.

Page 10: Dobrescu Fraguta Poluare Cu Metale Grele

2. 2. PPLUMBULLUMBUL

Plumbul (Pb) este frecvent întâlnit printre poluanţi şi poate genera intoxicaţii mai este frecvent întâlnit printre poluanţi şi poate genera intoxicaţii mai ales cronice - ales cronice - saturnism, din cauza fenomenului de bioacumulare. Cunoscute . Cunoscute sunt cele din Leipzig sau din Franţa din zona Vosgilor, cu sute de intoxicaţi. De sunt cele din Leipzig sau din Franţa din zona Vosgilor, cu sute de intoxicaţi. De asemenea este suspectat pentru efecte cancerigene.asemenea este suspectat pentru efecte cancerigene.

In atmosfera, plumbul ajunge in special odată cu gazele de eşapament ale automobilelor dotate cu motoare cu benzina.

Din atmosfera plumbul ajunge in sol, ape. In apa de ploaie s-au determinat concentraţii de 40 mg de Pb.

Pb din sol este absorbit de plante, in special de rădăcini, Pb din atmosfera poate ajunge in frunze, de unde consumat de animale poate ajunge la concentraţii destul de importante.

Mamiferele ierbivore reţin 1% din plumbul consumat. Omul preia plumbul atât prin respiraţie, dar mai ales prin alimente.(330 mg/zi).

Alte surse de poluare cu plumbAlte surse de poluare cu plumb sunt: sunt:- extracţia si prelucrarea minereului de baza(galena PbS), în Maramureş, Hunedoara- extracţia si prelucrarea minereului de baza(galena PbS), în Maramureş, Hunedoara- metalurgia plumbului- plumbul se degaja sub forma de praf sau oxizi- metalurgia plumbului- plumbul se degaja sub forma de praf sau oxizi- topirea alamei se emit particule de Pb cu diametrul 0,01-2 microni- topirea alamei se emit particule de Pb cu diametrul 0,01-2 microni- fabricile de acumulatori- fabricile de acumulatori- arderea cărbunilor si a păcurii- arderea cărbunilor si a păcurii Pentru plumb au fost stabilite concentraţiile limită-admisibile (CLA). In

produsele alimentare CLA ale plumbului oscilează între 0,005 mg/kg in produsele lactate si 1,0 mg/kg in peşte.

Page 11: Dobrescu Fraguta Poluare Cu Metale Grele

Circuitul plumbului in organismCircuitul plumbului in organism

Plumbul ajunge în corpul nostru pe cale bucală, pulmonară sau cutanată. O dată Plumbul ajunge în corpul nostru pe cale bucală, pulmonară sau cutanată. O dată ajuns în organism, la adulţii cu un regim alimentar normal el se fixează într-o ajuns în organism, la adulţii cu un regim alimentar normal el se fixează într-o proporţie de 30-40% . La copii, chiar 40-50%.proporţie de 30-40% . La copii, chiar 40-50%.

Indiferent de modalitatea sa de intrare in organism, plumbul ajunge apoi în sânge, Indiferent de modalitatea sa de intrare in organism, plumbul ajunge apoi în sânge, de unde este direcţionat fie către ţesuturi, fie către intestin, pentru a fi eliminat. de unde este direcţionat fie către ţesuturi, fie către intestin, pentru a fi eliminat. Depozitarea se face atât în Depozitarea se face atât în oaseoase cât și in ţesuturile moi - cât și in ţesuturile moi - ficatficat, , rinichi, pancreas, rinichi, pancreas, plămâniplămâni..

Cea mai mare proporţie de plumb absorbit de organism se fixează însă în oase Cea mai mare proporţie de plumb absorbit de organism se fixează însă în oase unde rămâne chiar și 25 de ani. unde rămâne chiar și 25 de ani. De aici, în perioadele în care De aici, în perioadele în care organismul este organismul este slăbitslăbit sau suprasolicitat (boala, sarcina, osteoporoza), mineralele stocate în os, sau suprasolicitat (boala, sarcina, osteoporoza), mineralele stocate în os, inclusiv plumbul, este pus din nou in circulaţie prin sânge. Plumbul acumulat poate inclusiv plumbul, este pus din nou in circulaţie prin sânge. Plumbul acumulat poate deci să fie eliberat în sânge de-a lungul întregii vieţi a unei persoane. deci să fie eliberat în sânge de-a lungul întregii vieţi a unei persoane.

Intoxicarea cronica cu plumb duce la dezvoltarea Intoxicarea cronica cu plumb duce la dezvoltarea nefriteinefritei.. Este descris cazul dezvoltării nefritei cronice la un copil, care a consumat apa de Este descris cazul dezvoltării nefritei cronice la un copil, care a consumat apa de

ploaie, cursa de pe acoperişul, vopseaua căruia conţinea plumb. ploaie, cursa de pe acoperişul, vopseaua căruia conţinea plumb. Intoxicarea cronică cu plumb duce la îmbolnăvire si la atacarea nervilor motori ai terminaţiilor, care se reflecta in dereglarea conductivităţii impulsurilor nervoase. , care se reflecta in dereglarea conductivităţii impulsurilor nervoase. Sursele de intoxicare cu plumb pot fi benzina, alimentele si băuturile, care se păstrează în vase, în componența cărora intră plumb sau vopsele, ce conţin plumb (vase de lut glasate, vopsele de tipar, unele mase plastice).

Page 12: Dobrescu Fraguta Poluare Cu Metale Grele

Efectele plumbului asupra organismuluiEfectele plumbului asupra organismului

Efecte acuteEfecte acute:: Probleme grastrointestinale, toxicitate acuta sau chiar moarte (in Probleme grastrointestinale, toxicitate acuta sau chiar moarte (in cazul copiilor care au nivelul plumbului din sânge foarte ridicat).cazul copiilor care au nivelul plumbului din sânge foarte ridicat).

Efecte cronice, necancerigeneEfecte cronice, necancerigene: : anemie, tulburări neurologice, anemie, tulburări neurologice, scăderea scăderea imunităţiiimunităţii. .

De asemenea, plumbul afectează si funcţionarea rinichilor, tensiunea arteriala, De asemenea, plumbul afectează si funcţionarea rinichilor, tensiunea arteriala, evoluţia normală a unei sarcini.evoluţia normală a unei sarcini.

Efecte asupra reproduceriiEfecte asupra reproducerii:: Prezenta plumbului in organism afectează fertilitatea bărbaţilor, conform Prezenta plumbului in organism afectează fertilitatea bărbaţilor, conform

ultimelor cercetări. Concentraţia ridicată de plumb poate duce la ultimelor cercetări. Concentraţia ridicată de plumb poate duce la sterilitatesterilitate întrucât acesta afectează mobilitatea spermatozoizilor.întrucât acesta afectează mobilitatea spermatozoizilor.

La femei, expunerea la plumb creste riscul de avort spontan, naştere La femei, expunerea la plumb creste riscul de avort spontan, naştere prematură sau chiar prematură sau chiar pierderea sarciniipierderea sarcinii și scade libidoul. Plumbul pătrunde și și scade libidoul. Plumbul pătrunde și în placentă, acumulându-se în ţesuturile embrionului, inclusiv în creierul său, în placentă, acumulându-se în ţesuturile embrionului, inclusiv în creierul său, putând să vătămeze permanent copilul.putând să vătămeze permanent copilul.

Poate produce creştere întârziată, dificultatea de învăţare, probleme de auz, Poate produce creştere întârziată, dificultatea de învăţare, probleme de auz, memorie scăzută sau chiar agresivitate.memorie scăzută sau chiar agresivitate.

Page 13: Dobrescu Fraguta Poluare Cu Metale Grele

3. 3. CADMIULCADMIUL

Are o puternica acţiune toxică asupra organismelor vii. Are o puternica acţiune toxică asupra organismelor vii. Cd pătrunde in organism prin hrană şi prin suprafaţa corpului şi se

acumulează selectiv in diferite ţesuturi, unde se leagă parţial de moleculele proteice.

Este cunoscut, cEste cunoscut, căă elel lipse lipseşşte te îîn organism la nan organism la naşştere, dar se acumuleaztere, dar se acumuleazăă cu v cu vâârsta, rsta, atingatingâând maximul la vnd maximul la vâârsta medie 20-30 ani. Conrsta medie 20-30 ani. Conţţinutul total de cadmiu in organism inutul total de cadmiu in organism este legat de peste legat de păătrunderea lui din hrantrunderea lui din hranăă, ap, apăă si alte surse ale mediului ambiant. si alte surse ale mediului ambiant.

Cadmiul se acumuleazCadmiul se acumuleazăă preponderent in rinichi si in cantit preponderent in rinichi si in cantităţăţi mai mici in ficat si alte i mai mici in ficat si alte organe.organe.Doctorul american Karrol a depistat dependenDoctorul american Karrol a depistat dependenţţa directa directăă intre con intre conţţinutul cadmiului in inutul cadmiului in atmosferatmosferăă si frecven si frecvenţţa mortalita mortalităţăţii din cauza patologiilor cardio-vasculareii din cauza patologiilor cardio-vasculare.

Deoarece cadmiul se acumulează în organe și posedă o perioadă destul de lungă de semieliminare (10 -30 ani), folosirea cantitătilor neînsemnate de peşte îmbibat cu cadmiu într-o perioadă mare de timp poate duce la unele sau alte forme de intoxicare cu cadmiu. Acesta atenționează că ficatul și alte organe ale peştilor nu sunt bune pentru consum.

Cadmiul este un alt metal greu care pătrunde in apă, afectând peştii si astfel si Cadmiul este un alt metal greu care pătrunde in apă, afectând peştii si astfel si oamenii care-l consumă. oamenii care-l consumă.

CadmiulCadmiul (Cd) a generat boala Itai - Itai, care a făcut în Toyama (Japonia) peste (Cd) a generat boala Itai - Itai, care a făcut în Toyama (Japonia) peste 200 de victime. O sursă de contaminare a apei sunt ţevile de zinc în care se 200 de victime. O sursă de contaminare a apei sunt ţevile de zinc în care se găseşte ca impuritate cadmiu. Este şi el suspectat pentru posibile găseşte ca impuritate cadmiu. Este şi el suspectat pentru posibile efecte cancerigene .

Page 14: Dobrescu Fraguta Poluare Cu Metale Grele

4. NICHELUL4. NICHELUL

Nichelul provoacă afecţiunea ţesutului pulmonar cu dezvoltarea lenta a formaţiunilor maligne.

Cantităţile mari de nichel folosit in alimentarea animalelor duc la micşorarea Cantităţile mari de nichel folosit in alimentarea animalelor duc la micşorarea conţinutului azotului si incălcarea creşterii.conţinutului azotului si incălcarea creşterii.

Investigaţiile epidemiologice ale lucrătorilor, legate de producerea nichelului Investigaţiile epidemiologice ale lucrătorilor, legate de producerea nichelului rafinat, arată crafinat, arată căă el el șși compuşii lui pot provoca boli ale cavitaţii nazale i compuşii lui pot provoca boli ale cavitaţii nazale șși gâtului, i gâtului, de asemenea a plămânilor. de asemenea a plămânilor.

Formaţiunile maligne ale rinichilor apăreau la şobolani la introducerea Formaţiunile maligne ale rinichilor apăreau la şobolani la introducerea îîn rinichi n rinichi a nichelului. Efectele teratogene, ca exencefalia, fragilitatea coastelor a nichelului. Efectele teratogene, ca exencefalia, fragilitatea coastelor șși i descompunerea palatului moale, au loc la mamiferele, care au fost supuse descompunerea palatului moale, au loc la mamiferele, care au fost supuse influentei diferitor compusi ai nicheluluiinfluentei diferitor compusi ai nichelului..

Page 15: Dobrescu Fraguta Poluare Cu Metale Grele

5. ZINCUL SI CUPRUL5. ZINCUL SI CUPRUL

Aceste douAceste douăă metale sunt de importanţă vitală pentru creşterea metale sunt de importanţă vitală pentru creşterea șși dezvoltarea i dezvoltarea normală a omului, animalelor normală a omului, animalelor șși plantelor. In acelaşi timp i plantelor. In acelaşi timp îîn legatură cu n legatură cu intensificarea poluării mediului ambiant conţinutul acestor metale este limitat intensificarea poluării mediului ambiant conţinutul acestor metale este limitat îîn n produsele alimentare produsele alimentare șși apă. CLA pentru zinc variază de la 5,0 mg/kg pentru i apă. CLA pentru zinc variază de la 5,0 mg/kg pentru produsele lactate si 40,0 mg/kg pentru peşte si carne. CLA pentru cupru produsele lactate si 40,0 mg/kg pentru peşte si carne. CLA pentru cupru oscilează de la 0,5 mg/kg pentru produsele lactate si 10,0 mg/kg in peşte oscilează de la 0,5 mg/kg pentru produsele lactate si 10,0 mg/kg in peşte șși i legume.legume.

Există ipoteza că intoxicarea cronică cu zinc si cupru poate provoca dezvoltarea hipertoniei, aterosclerozei si bolilor de inimă.Sunt date, care confirmă cSunt date, care confirmă căă afectarea organică a ficatului cu afectarea organică a ficatului cu îîncălcarea structurii ncălcarea structurii morfologice a organului (ciroza ficatului, cancerul primar al ficatului) duce la morfologice a organului (ciroza ficatului, cancerul primar al ficatului) duce la schimbări mult mai pronunţate ale spectrului microelementelor sângelui si in schimbări mult mai pronunţate ale spectrului microelementelor sângelui si in special a cuprului, zincului, plumbuluispecial a cuprului, zincului, plumbului. . Dinamica acestor metale in ecosistemele Dinamica acestor metale in ecosistemele acvatice este o reflectare a impactului antropic, de aceea diapazonul lor este acvatice este o reflectare a impactului antropic, de aceea diapazonul lor este destul de mare. destul de mare. Cu regret si in muşchii peştilor conţinutul acestor metale deseori nu corespunde cerinţelor stabilite pentru produse piscicole.

Page 16: Dobrescu Fraguta Poluare Cu Metale Grele

6. ALUMINIUL6. ALUMINIUL

Acestui metal atAcestui metal atâât de rt de răăspspâândit ndit îîn ultimii ani i se acordn ultimii ani i se acordăă o aten o atențție deosebitie deosebităă. Astfel . Astfel societatea standardelor SUA considersocietatea standardelor SUA considerăă aluminiul aluminiul șși compusii lui drept puternic i compusii lui drept puternic otrotrăăvitoare. Dupa gradul de toxicitate ei vitoare. Dupa gradul de toxicitate ei îîl echivaleazl echivaleazăă arsenicului, nichelului, cuprului arsenicului, nichelului, cuprului șși manganului. i manganului.

Aluminiul este unul dintre cele mai folosite metale şi de asemenea unul dintre Aluminiul este unul dintre cele mai folosite metale şi de asemenea unul dintre componentele cele mai răspândite din scoarţa terestră. componentele cele mai răspândite din scoarţa terestră. Datorită acestor factori, Datorită acestor factori, aluminiul este cunoscut drept un component inofensiv. aluminiul este cunoscut drept un component inofensiv. Totuşi, în cazul unor expuneri Totuşi, în cazul unor expuneri la concentraţii mari, poate cauza probleme de sănătate. la concentraţii mari, poate cauza probleme de sănătate. Forma de aluminiu solubilă Forma de aluminiu solubilă în apă provoacă efecte nocive, aceste particule numindu-se ioni. Sunt de obicei găsiţi în apă provoacă efecte nocive, aceste particule numindu-se ioni. Sunt de obicei găsiţi în soluţie de aluminiu în combinaţie cu alti ioni, ca de exemplu cloratul de aluminiu.în soluţie de aluminiu în combinaţie cu alti ioni, ca de exemplu cloratul de aluminiu. Asimilarea aluminiului se poate face prin mâncare, prin respiraţie şi prin contactul cu Asimilarea aluminiului se poate face prin mâncare, prin respiraţie şi prin contactul cu pielea. Asimilarea pe termen îndelungat a unor concentraţii importante de aluminiu pielea. Asimilarea pe termen îndelungat a unor concentraţii importante de aluminiu poate conduce la serioase probleme de sănătate, ca :poate conduce la serioase probleme de sănătate, ca :

Lezarea sistemului nervos central;

Demenţa;

Pierderea memoriei

Tremurat puternic.

Agitatie

Page 17: Dobrescu Fraguta Poluare Cu Metale Grele

Exista date despre influenta negativa a aluminiului asupra sistemului Exista date despre influenta negativa a aluminiului asupra sistemului imunitar al omului si animalelor. imunitar al omului si animalelor. Alumniul este intotdeauna prezent la persoanle cu Alzeimer.

Aluminiul este un risc în anumite medii de lucru, cum sunt minele, unde Aluminiul este un risc în anumite medii de lucru, cum sunt minele, unde poate fi găsit în apă. Oamenii care lucrează în fabrici unde aluminiul este poate fi găsit în apă. Oamenii care lucrează în fabrici unde aluminiul este utilizat în timpul procesului de producţie, pot suferi de probleme cu plămânii, utilizat în timpul procesului de producţie, pot suferi de probleme cu plămânii, când respiră într-un mediu cu praf de aluminiu. In timpul dializei rinichilor, când respiră într-un mediu cu praf de aluminiu. In timpul dializei rinichilor, când aluminiul ajunge în corp, poate cauza probleme pentru rinichii când aluminiul ajunge în corp, poate cauza probleme pentru rinichii pacienţilor.pacienţilor.

Inhalarea de aluminiu fin divizat şi de pulbere de oxid de aluminiu a fost Inhalarea de aluminiu fin divizat şi de pulbere de oxid de aluminiu a fost raportată ca fiind cauza fibromului pulmonar şi a lezării plămânilor. Acest raportată ca fiind cauza fibromului pulmonar şi a lezării plămânilor. Acest efect, cunoscut drept Boala Bărbierului, este agravat de prezenţa în aerul efect, cunoscut drept Boala Bărbierului, este agravat de prezenţa în aerul inhalat a silicaţilor şi oxizilor de fier. inhalat a silicaţilor şi oxizilor de fier.

Page 18: Dobrescu Fraguta Poluare Cu Metale Grele

7. CROMUL7. CROMUL Oamenii pot fi expuşi la crom prin respiraţie, mâncare sau băuturi şi prin

contactul pielii cu crom sau compuşi ai cromului. Nivelul de crom din aer şi apă Nivelul de crom din aer şi apă este în general scăzut. În apa potabilă nivelul de crom este scăzut de asemenea, dar este în general scăzut. În apa potabilă nivelul de crom este scăzut de asemenea, dar apa contaminată de fântână poate conţine periculosul crom (VI); crom hexavalent. apa contaminată de fântână poate conţine periculosul crom (VI); crom hexavalent. Pentru majoritatea oamenilor hrana cu conţinut de crom (III) este o cale importantă Pentru majoritatea oamenilor hrana cu conţinut de crom (III) este o cale importantă de asimilare a cromului, deoarece cromul (III) se găseşte în mod natural în multe de asimilare a cromului, deoarece cromul (III) se găseşte în mod natural în multe legume, fructe, carne, drojdie şi cereale. legume, fructe, carne, drojdie şi cereale.

Cromul (III) este un nutrient esenţial pentru oameni şi lipsa lui poate cauza îmbolnăvirea inimii, distrugerea metabolismului şi diaree. Asimilarea de crom (III) în exces poate duce de asemenea la distrugerea sănătăţii, ex: mâncărimea pielii.

Cromul (VI) este periculos pentru sănătatea umană în general pentru oamenii care Cromul (VI) este periculos pentru sănătatea umană în general pentru oamenii care lucrează în oţelării şi industria textilă. Fumătorii pot avea, de asemenea, o şansă mai lucrează în oţelării şi industria textilă. Fumătorii pot avea, de asemenea, o şansă mai mare de a fi expuşi la crom. mare de a fi expuşi la crom.

Cromul (VI) este cunoscut a cauza multe efecte de sănătate. Cromul (VI) este cunoscut a cauza multe efecte de sănătate. PProblemeroblemelele de sănătate cauzate de crom (VI) sunt de sănătate cauzate de crom (VI) sunt: :

Mâncărimi ale pielii Deranjări stomacale şi ulcere Probleme respiratorii Slăbirea sistemului imunitar Afecţiuni ale rinichilor şi ficatului Alterarea materialului genetic Cancer la plămâni Moarte

Page 19: Dobrescu Fraguta Poluare Cu Metale Grele

8. ARSENUL8. ARSENUL

Arsenul este unul dintre cele mai toxice elemente. În ciuda efectului toxic, . În ciuda efectului toxic, combinaţii anorganice ale arsenicului apar pe pământ, în mod natural, în cantităţi combinaţii anorganice ale arsenicului apar pe pământ, în mod natural, în cantităţi mici. mici. Oamenii pot fi expuşi la arsenic prin intermediul hranei, apei şi aerului. De asemenea, expunerea poate avea loc prin contactul pielii cu solul sau apa ce conţine arsenic.

Nivelurile de arsenic din hrană sunt aproximativ mici. Nivelurile de arsenic din hrană sunt aproximativ mici. In schimb, nivelurile de arsenic din peşte şi fructe de mare pot fi mari, deoarece peştele absoarbe arsenicul din apa în care trăieşte. Din fericire, aceasta este cea mai inofensivă Din fericire, aceasta este cea mai inofensivă formă de arsenic, dar peştele care conţine cantităţi importante de arsenic anorganic formă de arsenic, dar peştele care conţine cantităţi importante de arsenic anorganic poate fi un pericol pentru sănătatea umană. poate fi un pericol pentru sănătatea umană.

Expunerea la arsenic poate fi ridicată pentru persoanele care lucrează cu arsenic, pentru persoanele care beau cantităţi importante de vin, pentru persoanele care trăiesc în case ce conţin lemn conservat de orice fel şi pentru cei care trăiesc la ferme, unde anterior au fost aplicate pesticide ce conţineau arsenic.

Expunerea la arsenic anorganic poate cauza o serie de efecte ale sănătăţii, cum ar fi iritarea stomacului şi a intestinelor, scăderea generării de globule albe şi roşii din sânge, schimbări ale pielii şi iritaţii ale plămânilor. S-a sugerat că expunerea la cantităţi importante de arsenic anorganic poate intensifica evoluţia cancerului, în special evoluţia cancerului de piele, plămâni, ficat şi a cancerului limfatic.

O expunere foarte ridicată la arsenic anorganic poate cauza infertilitate şi pierderi de O expunere foarte ridicată la arsenic anorganic poate cauza infertilitate şi pierderi de sarcină la femei, şi poate cauza afecţiuni ale pielii, scăderea rezistenţei la infecţii, sarcină la femei, şi poate cauza afecţiuni ale pielii, scăderea rezistenţei la infecţii, distrugerea inimii şi lezarea creierului la femei şi la bărbaţi.In cele din urmă, arsenicul distrugerea inimii şi lezarea creierului la femei şi la bărbaţi.In cele din urmă, arsenicul anorganic poate deteriora ADN-ul. anorganic poate deteriora ADN-ul.

Page 20: Dobrescu Fraguta Poluare Cu Metale Grele

Sursele naturale de arsen asociate cu emisiile vulcanice sunt recunoscute a fi semnificative. Concentraţia medie în scoarţa terestră este cuprinsă între Concentraţia medie în scoarţa terestră este cuprinsă între 1,5-5 mg/kg. O concentraţie mare a fost găsită în roci sedimentare şi vulcanice, 1,5-5 mg/kg. O concentraţie mare a fost găsită în roci sedimentare şi vulcanice, în special în minereurile de fier şi magneziu. Deoarece arsenul se găseşte în în special în minereurile de fier şi magneziu. Deoarece arsenul se găseşte în mod obişnuit în roci, sol sau sedimente, aceste surse sunt determinanţi mod obişnuit în roci, sol sau sedimente, aceste surse sunt determinanţi particulari importanţi ai nivelului zonal de arsen în apa de adâncime şi de particulari importanţi ai nivelului zonal de arsen în apa de adâncime şi de suprafaţă. De asemenea, prin eroziune, descompunere şi datorită factorilor suprafaţă. De asemenea, prin eroziune, descompunere şi datorită factorilor atmosferici, arsenul poate fi eliberat în apa subterană şi de suprafaţă.atmosferici, arsenul poate fi eliberat în apa subterană şi de suprafaţă.

Din surse antropice, arsenul este emis în mediile terestre, acvatice şi în atmosferă prin activităţi industriale, ca rezultat al proceselor industriale, însoţind sulful în gazele de ardere, dar şi ca urmare a utilizării în agricultură a pesticidelor cu arsen (rodenticide, insecticide şi ierbicide), acestea având un timp de remanenţă îndelungat şi totodată şi capacitate de acumulare crescută

Există dovezi clare că expunerea cronică la compuşi anorganici ai arsenului Există dovezi clare că expunerea cronică la compuşi anorganici ai arsenului creşte riscul de cancer. Studiile au arătat că inhalarea arsenului duce la un risc creşte riscul de cancer. Studiile au arătat că inhalarea arsenului duce la un risc crescut de cancer pulmonar. Mai mult, ingestia arsenului a fost asociată cu un crescut de cancer pulmonar. Mai mult, ingestia arsenului a fost asociată cu un risc crescut de cancer de piele şi cancer la vezică, ficat şi plămâni.risc crescut de cancer de piele şi cancer la vezică, ficat şi plămâni.

Page 21: Dobrescu Fraguta Poluare Cu Metale Grele

9. MANGANUL9. MANGANUL Manganul este un compus foarte comun care poate fi găsit mai peste tot. Manganul Manganul este un compus foarte comun care poate fi găsit mai peste tot. Manganul

este unul din cele trei elemente esenţialeeste unul din cele trei elemente esenţiale. . Când oamenii nu asimilează cantitatea recomandată zilnic, sănătatea lor se poate agrava. De asemenea, probleme de sănătate vor apărea când asimilarea este prea mare.

Asimilarea de mangan de către oameni are loc de obicei prin alimente ca de mangan de către oameni are loc de obicei prin alimente ca spanac, ceai şi plante medicinale. Hrana care conţine cea mai mare concentraţie sunt . Hrana care conţine cea mai mare concentraţie sunt cerealele şi orezul, boabele de soia, ouă, alune, ulei de măsline, boabele verzi de fasole şi stridiile.. Efectele manganului apar în principal în tractul respirator şi la Efectele manganului apar în principal în tractul respirator şi la creier. Simptomele otrăvirii cu mangan sunt halucinaţiile, uitarea şi afecţiuni creier. Simptomele otrăvirii cu mangan sunt halucinaţiile, uitarea şi afecţiuni nervoase. Manganul poate cauza de asemenea Parkinson, embolii la plămâni şi nervoase. Manganul poate cauza de asemenea Parkinson, embolii la plămâni şi bronşite. Când bărbaţii sunt expuşi la mangan pentru o perioadă lungă de timp ei pot bronşite. Când bărbaţii sunt expuşi la mangan pentru o perioadă lungă de timp ei pot deveni impotenţi.deveni impotenţi.

Un sindrom care este cauzat de mangan are simptome ca schizofrenia, depresie, Un sindrom care este cauzat de mangan are simptome ca schizofrenia, depresie, muşchi slabi, dureri de cap şi insomnii. muşchi slabi, dureri de cap şi insomnii.

Deoarece manganul este un element esenţial sănătăţii umane, cantităţi insuficiente Deoarece manganul este un element esenţial sănătăţii umane, cantităţi insuficiente de mangan pot cauza efecte asupra sănătăţii. Aceste efecte sunt următoarele: de mangan pot cauza efecte asupra sănătăţii. Aceste efecte sunt următoarele:

- Ingrasarea- Ingrasarea - Intoleranţa la glucoze - Coagularea sângelui - Probleme de piele - - Intoleranţa la glucoze - Coagularea sângelui - Probleme de piele - Scăderea nivelului colesterolului - Probleme ale sistemului osos - Simptome Scăderea nivelului colesterolului - Probleme ale sistemului osos - Simptome neurologice neurologice

Inhalarea indelungată de praf şi fum poate duce la otrăvirea cronică. Sistemul nervos Inhalarea indelungată de praf şi fum poate duce la otrăvirea cronică. Sistemul nervos central este locul principal afectat de către boală, şi se poate ajunge in final la central este locul principal afectat de către boală, şi se poate ajunge in final la invalidităţi permanente. Simptomele includ oboseală, somnolenţă, slăbiciune, invalidităţi permanente. Simptomele includ oboseală, somnolenţă, slăbiciune, dereglări sentimentale, mers spasmic, crampe musculare repetate şi paralizii. dereglări sentimentale, mers spasmic, crampe musculare repetate şi paralizii. Compuşii manganului sunt experimental agenţi ai tumorilorCompuşii manganului sunt experimental agenţi ai tumorilor ..

Page 22: Dobrescu Fraguta Poluare Cu Metale Grele

10. SELENIUL10. SELENIUL Rolul seleniului in organismul uman cuprinde:Rolul seleniului in organismul uman cuprinde:

- protectia impotriva radicalilor liberi,- protectia impotriva radicalilor liberi,- activarea hormonilor tiroidieni,- activarea hormonilor tiroidieni,- modularea proceselor inflamatorii si imunologice,- modularea proceselor inflamatorii si imunologice,- prelungirea viabilitatii spermatoizilor prin actiunea selenoproteinelor seminale.- prelungirea viabilitatii spermatoizilor prin actiunea selenoproteinelor seminale.

Cea mai mare parte a seleniului se gaseste in:Cea mai mare parte a seleniului se gaseste in: ficat, rinichi, inima si splina. Se mai gaseste in: faina de peste, unt, drojdia de bere, faina de soia, usturoi, oua, ciuperci, orez, cereale, tarâţă, produsele marine, ceapa, rosii, rinichii de porc, carnea de porc, cascaval, lapte de vaca, morcov, fasolea, varza, nuci..

Seleniul este un element recunoscut recent ca esential pentru organism, cu rol foarte Seleniul este un element recunoscut recent ca esential pentru organism, cu rol foarte important in metabolism, fiind cofactor la producerea in organism a glutationului, important in metabolism, fiind cofactor la producerea in organism a glutationului, molecula puternic antioxidantamolecula puternic antioxidanta((impiedica sau cel putin incetineste imbatranirea impiedica sau cel putin incetineste imbatranirea tesuturilortesuturilor), n), neutralizeaza efectul unor substante cancerigene, protejand astfel eutralizeaza efectul unor substante cancerigene, protejand astfel organismul de bolile maligne.organismul de bolile maligne.

• • Contribuie la regenerarea muschiului cardiac si functionarea lui ritmica.Contribuie la regenerarea muschiului cardiac si functionarea lui ritmica. Aportul zilnic variaza in funtie de prezenta in alimentatie a ionilor de Zn, Cu, Mn, Fe Aportul zilnic variaza in funtie de prezenta in alimentatie a ionilor de Zn, Cu, Mn, Fe

si prezenta unui alt si prezenta unui alt aantioxidant, vitamina E. Absortia este favorizata si de vitaminele ntioxidant, vitamina E. Absortia este favorizata si de vitaminele A si C. Intrucat seleniul actioneaza sinergic cu vitamina E, cantitatea necesara este A si C. Intrucat seleniul actioneaza sinergic cu vitamina E, cantitatea necesara este invers proportionala cu nivelul din hrana al vitaminei E.invers proportionala cu nivelul din hrana al vitaminei E.Concentratii ridicate de sulf din organism inhiba absorbtia seleniului.Concentratii ridicate de sulf din organism inhiba absorbtia seleniului.

Expunerea la concentraţii mari de compuşi de seleniuExpunerea la concentraţii mari de compuşi de seleniuSemnele principale sunt pierderea părului, mătuirea unghiilor şi anormalităţi Semnele principale sunt pierderea părului, mătuirea unghiilor şi anormalităţi

neurologice (cum ar fineurologice (cum ar fi paralizie şi alte senzaţii anormale în extremităţi)paralizie şi alte senzaţii anormale în extremităţi)

Page 23: Dobrescu Fraguta Poluare Cu Metale Grele

VĂ MULŢUMESC!VĂ MULŢUMESC! Şi TOTUŞI, sunt câteva lucruri

pe care le poţi face, pentru a economisi resursele planetei, şi pentru a evita distrugerea mediului natural.De exemplu:

Trăieşte şi acţionează în spiritul „Cei 3 R”

care vin de la trei cuvinte importante pentru mediu:

REDUCERE REFOLOSIRE

RECICLARE

Bateriile uzate sunt foarte nocive din cauza Bateriile uzate sunt foarte nocive din cauza metalelor grele pe care le contin (mercur, metalelor grele pe care le contin (mercur, nichel, plumb, cadmiu, litiu), care se scurg nichel, plumb, cadmiu, litiu), care se scurg in sol, ajungand in panza freatica si in sol, ajungand in panza freatica si distrugand vegetatia din zona. Aceleasi distrugand vegetatia din zona. Aceleasi metale sunt nocive si pentru sanatatea metale sunt nocive si pentru sanatatea noastra provocand alergii, pierderi de noastra provocand alergii, pierderi de memorie, boli de inima sau cancer. memorie, boli de inima sau cancer.

Mercurul continut intr-o baterie de ceas Mercurul continut intr-o baterie de ceas poate polua 500 de litri de apa sau un poate polua 500 de litri de apa sau un metru patrat de sol pe o perioada de 50 de metru patrat de sol pe o perioada de 50 de ani. ani.