Click here to load reader

Dòng ZAXIS-5G

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Dòng ZAXIS-5G

ZX330-5G-VN-VITRAC-SMALL.pdfMÁY XÚC THY LC Mã Máy : ZX330-5G / ZX330LC-5G / ZX350H-5G / ZX350LCH-5G
ZX350K-5G / ZX350LCK-5G Công Sut nh Mc ca ng C : 184 kW (246 HP) Trng Lng Vn Hành : ZX330-5G : 31.500 kg / ZX330LC-5G : 32.100 kg
ZX350H-5G : 33.500 kg / ZX350LCH-5G : 34.100 kg ZX350K-5G : 34.100 kg / ZX350LCK-5G : 34.700 kg
Gu Xúc Máy ào Lùi : Dung Tích y Gu Theo Tiêu Chun ISO : 1,15 - 1,62 m3
2 3
Quy trình Nghiên Cu & Phát Trin (R&D) và kim soát cht lng danh giá
ng c bn vng, áng tin cy Cu kin liên kt mt trc rn chc, bn b Gm xe c gia c chn chn Cu trúc phn thân trên ã c th thách
Luôn Hng Ti Hiu Qu và Bn Trang 6-7
Chui H Tr Hitachi Trang 14-15
Nhiu Phiên Bn Trang 16-17
Nng Sut Hn, Tit Kim Nhiên Liu Hn Trang 4-5
Bo Dng n Gin Trang 10-11
To S Thoi Mái Nht cho Ngi Vn Hành Trang 8-9
Gii Pháp Tin Cy, Nhiu Tùy Chn Trang 12-13
Môi trng vn hành thoi mái Gh ngi ca ngi vn hành c thit k thoi mái Bung lái vng chc Màn hình a chc nng mi, d s dng
Li bên trong chng bi im kim tra t xa theo nhóm Phn thân vng chc, p mt Chi phí vòng i thp
Công vic a dng, tùy chn a dng Các tùy chn c khuyn ngh
Qun lý i xe t xa vi Dch V in T Toàn Cu Ph tùng và bo trì
Phiên bn hng nng: Dòng H Phiên bn phá d: Dòng K
Gim 5% lng nhiên liu tiêu th Gim nhiên liu nhiu hn ch ECO Di chuyn nhanh nhn vi h thng thy lc HIOS III Hot ng nâng mnh m Mô men xon tng cng Tng cng công sut nâng cao
Máy ZAXIS m bo cht lng - công ngh thy lc ng u ngành, và hiu sut bt kh chin bi. ZAXIS mi cung cp các gii pháp áng tin cy: tit kim nhiên liu n kinh ngc, di chuyn v phía trc nhanh nhn, và vn hành d dàng. Quý v cng có th thy nng lc và chuyên môn công ngh ca Hitachi, nh h thng và ng c thy lc c ti u hóa. ZAXIS mi bao gm các li ích chính nh cht lng cao, tiêu th nhiên liu thp, và bn cao, tt c u góp phn m bo chi phí chy máy thp. ZAXIS mi, c to nên bi s tin hóa toàn din, s hin thc hóa tm nhìn và c m ca khách hàng, và m ng cho tng lai rc r ca quý v.
Nhng Li Ích Quan Trng Có c Chi Phí Vn Hành ThpCh
t L ng
u
Lu ý: Các nh trong tp sách này cho thy hình nh máy xúc vi các thit b tùy chn nh camera chiu hu.
4 5
Nng Sut Hn, Tit Kim Nhiên Liu Hn
Tc vn hành tng mà tiêu th ít nhiên liu hn nh h thng thy lc HIOS III, c phát trin bng các công ngh thy lc ng u ngành và kinh nghim di dào. B dn ng hot ng nhanh chóng theo trng lng cn trc, mà không cn mch tái to và du áp sut. *Con Ngi & H Thng Vn Hành Thông Minh
Rút V Tay Cn Nhanh Chóng Tc rút v tay cn gia tng nh lu lng kt hp t xi lanh tay cn và cn trc thông qua các van tái to cho hot ng xúc nng sut cao.
Tc Tay Cn Nhanh Trong Lúc H Cn Chính Tc tay cn gia tng theo trng lc cn trc trong lúc h cn trc, mà không cn du áp sut t bm chính. Tc là, lu lng mch tay cn c gia tng tc tay cn cao hn, cho phép ti nhanh lên xe ti t và nh v phía trc.
Di Chuyn Nhanh Nhn vi H Thng Thy Lc HIOS III
Ch Tng Cng Công Sut cho phép ngi vn hành gia tng thêm 10% lc ào mang li hot ng ào mnh m bng cách nhn nút trên cn iu khin.
Tng Cng Công Sut
ZAXIS mi là chic máy xúc tit kim nhiên liu có th gim 5% mc tiêu th nhiên liu*, so vi dòng ZX330-3/ZX330-3F truyn thng, nh vào h thng thy lc HIOS III và h thng iu khin ng c, nh ó gim phát thi CO2. *3%, so vi ZX330/ZX330-3G.
Gim 5% Lng Nhiên Liu Tiêu Th
Ch ECO, mt ch tit kim mi, có th gim mc tiêu th nhiên liu nhiu hn na ti 9% so vi ch PWR, mà không mt tc ào bng cách to phù hp ti u các hot ng.
Gim Nhiên Liu Nhiu Hn ch ECO
Giúp gu xúc ct tng mt cách mnh m, và giúp hot ng xoay trn tru trên dc.
Mô Men Xon Tng Cng
Ch Nâng T ng, t ng tng lc nâng lên 10% khi cn thit, cho phép lc nâng mnh m i vi các ng bê tông hoc các tm thép.
Ch Nâng Mnh M
6 7
Sn phun nhit WCTm y nha resin c gia c
Khung thanh ngang ch X
B iu chnh bánh xích
Chân cn trc
Luôn Hng Ti Hiu Qu và Bn
Phn nh và chân ca cn trc c gia c bng khung thép chu bn cao, tích hp bc thép ci thin bn. Các xi lanh tay cn và xi lanh cn (u m rng thanh st) giúp gim chn các u khong chy ct bt ting n và kéo dài tui th phc v.
Các cht ni cu kin liên kt mt trc c lp cht gim xóc ny và ting n. Khp ni tay cn-gu xúc c bo v bng lp sn phun nhit WC trên b mt tip xúc gim hao mòn và xóc ny. Bc HN loi mi, c s dng trên các cht ni, gi du bên trong mang li các khong thi gian cn bôi du lâu hn. Cn nha resin c gia c, gn trên cht gu xúc, giúp gim ting n hao mòn.
B Công Tc Rn Chc, Bn B
Khung ch X c làm nguyên khi vi ít mi hàn hn có cng và bn cao hn. Các b tng xích giúp gim tác ng lên dây xích. Bánh dn hng và các xi lanh tng xích c tích hp tng bn. Các giá gi bánh dn hng và giá gi mô t di chuyn c làm dày tng bn.
Gm Xe c Gia C Chc Chn
Khung kt cu phn thân trên c gia c bng phn thân di ch D ã c th thách tng cng chng h hi do các chng ngi vt gây nên. Cht cài ca ln c b sung gim sóc và xóc ny bung lái và kt cu thân trên.
Kt Cu Phn Thân Trên ã c Th Thách
ng c th hin bn áng kinh ngc ti vô s a im thi công dành cho công vic nng trên khp th gii. ng c — kt hp vi thit k bn b, h thng phun nhiên liu trc tip và mt b khng ch vt tc tinh vi — thân thin vi môi trng, và tuân th theo các quy nh khí thi EU II và US EPA 2.
H thng làm mát s gi cho ng c luôn mát. Tm che ng c có khu vc hút khí rng hn, và các b tn nhit c sp xp song song làm mát hiu qu. S sp xp song song này cng to iu kin cho vic v sinh.
H thng làm mát và b tng áp có công sut ln to công sut lên ti 184 kW (246 HP) cho nng sut cao hn trong lch trình công vic ngn hn.
ng C Bn B, áng Tin Cy
Quy trình Nghiên Cu & Phát Trin (R&D) và Kim Soát Cht Lng Danh Giá Hitachi ã giành c s khen ngi khp th gii vì nng lc k thut và hiu sut sn phm. B Phn R&D có thành tích tt - bao gm thit k xut sc, chuyên môn phân tích áp lc s dng h thng CAE, và c s d liu sn xut di dào. Hn na, trng kim tra bn quy mô ln (427 hm2) cho phép thc hin mt lot kim tra nghiêm ngt máy móc mi. B Phn Sn Xut phn u t ng hóa các quy trình sn xut, bao gm hàn robot, gia công c khí, sn, lp t và vn chuyn.
K Thut Có Máy Tính H Tr Khu th nghim bm chính
ng lp ráp máy xúc kích c va
ng hàn khung chính Th nghim mô phng t gh ngi ca ngi vn hành
ng C
Sp xp song song
8 9
Màn Hình a Chc Nng Mi, D S Dng H thng giám sát a ngôn ng, a chc nng mi bao gm mt màn hình màu 7 inch có phân gii cao, và mt b iu khin a chc nng. Màn hình cho phép ngi vn hành kim tra nhiu thông s vn hành khác nhau: nhit du thy lc, mc nhiên liu, ch làm vic, iu hòa không khí t ng, ài radio AM/FM, màn hình camera chiu hu (tùy chn), h tr bo dng, và iu chnh lu lng và công tc. Các mc menu có th c chn và iu chnh bng b iu khin a chc nng trên bng iu khin. Màn hình camera chiu hu mi luôn luôn hin th góc nhìn sau máy.
Quý v s cm thy thoi mái và thun tin, vi nhiu không gian chân và tm nhìn rõ khi vn hành. Bng iu khin nh gn mi em li nhiu không gian chân hn. Tr ca mi c dch chuyn v sau 70 mm m rng không gian li vào d ra vào hn. èn LED mi cho bung lái, liên ng vi ca, èn bt lên khi ca m. Ca s trc có th d dàng di chuyn và ct phía trên bng cách s dng thanh trt. Ca s trên u có th m gió. Các ca gió iu hòa c b trí y v trí thun tin lu thông không khí ng u trong bung lái. Bng iu khin và cn iu khin c sp xp cho ngi vn hành d dàng vi ti. ài radio AM/FM và cng AUX (tùy chn) cho trình chi nhc di ng có sn cho mt ngày làm vic dài bt mt mi hn. Tt c các thit k này tp trung vào s thoi mái ca ngi vn hành.
Môi Trng Vn Hành Thoi Mái
Gh vi sang trng c trang b ta u và ta tay to s thoi mái cho ngi vn hành. Có th iu chnh gh ngi theo nhiu cách, trt và ng, phù hp vi kích thc và s thích ca ngi vn hành. Gh ngi có th trt v phía sau thêm 40 mm thêm không gian chân. Có tùy chn thêm h thng treo khí vi mt ming m nhit.
Gh Ngi Dành Cho Ngi V n
Hành c Thit K Thoi Mái
Bung lái vng chc, áp ng OPG (Bo V Phn Trên Cp 1), bo v ngi vn hành khi các vt ri xung. Cn khóa thy lc cho phép ng c ch khi ng khi cn cn khóa thy lc v trí khóa.
Bung Lái Vng Chc
Bng iu khin
Các Mc Menu
Menu ch
Phía trc : 500 gi
Du ng C : 500 gi B Lc Du ng C : 500 gi Du Thy Lc : 5.000 gi B Lc Du Thy Lc : 1.000 gi B Lc Nhiên Liu : 500 gi
Bo Dng n Gin
Li chng bi, c lp phía trc b tn nhit, có th d dàng tháo ra và làm sch bng khí nén. phía sau b tn nhit, có th thc hin thi khí thông qua np m mt chm. B ngng t không khí có th m ra c d dàng làm sch phía sau.
Li Chng Bi
Các v trí bo dng c tp trung bên trong np bên trái và bên phi, có th d dàng tip cn t mt t bo dng và kim tra thun tin, bao gm thoát nc t bình nhiên liu, b sung cht làm mát và thay th b lc. Bình nhiên liu c sn lp chng n mòn bên trong và có cng làm sch ln phía di áy. Nhng thit k thông minh này có hiu qu gi nhiên liu sch và d dàng bo dng. Tay vn c cung cp ti các v trí thun tin d dàng ngi lên phn thân trên. Có t nhiu tm chng trt bo dng an toàn.
Các im Kim Tra T Xa Theo Nhóm
nh khung bên ca gm xe c thit k dc d dàng cho t á trt i. Các cng bôi trn b iu chnh bánh xích c nh v li bôi trn d dàng hn và c bo v tt khi b ng li t á.
Phn Thân Vng Chc, p Mt
Vòi thoát nc bình nhiên liu M bôi trn Vt t tiêu hao
Khong thi gian bo dng dài ct gim chi phí bo dng.
Chi Phí Vòng i Thp
Các b lc và im kim tra t xa theo nhóm Không gian tin ích và b tn nhit
Lu ý: Bt buc phi kim tra nh k kim tra nhim bn du và nhng iu tng t.
12 13
Gii Pháp Tin Cy, Nhiu Tùy Chn
Ngi vn hành có th thay i các van, iu chnh lu lng mch b sung và kim tra cài t t màn hình a chc nng bên cnh gh ngi ca ngi vn hành. Hn na, 11 công vic, bao gm cài lu lng thy lc dòng, có th d dàng c chn theo tên ã xác nh sn.
Búa Thy Lc D Dàng Vn Hành Khi s dng búa thy lc yêu cu thay du thy lc và b lc thng xuyên, ng h o ph trên màn hình a chc nng s hin th gi hot ng ca búa thy lc gi ý thi gian thay du và b lc. Cnh Báo Búa Thy Lc (tùy chn) hin th du cnh báo trên màn hình iu khin và phát ra âm thanh khi búa thy lc hot ng liên tc ã hn mt phút.
Nhiu Công Vic, Nhiu Tùy Chn Chn bo v thp phía trc bung lái bo v khi các mnh v trong quá trình phá d và vn hành búa thy lc. B lc hiu sut cao và b lc ni tuyn có sn ti các a im dành cho công vic nng.
B Công Tc D S Dng
Tùy Chn c Xut
H ng ng búa
Chn bo v thp phía trc bung lái Bm in np nhiên liu
Camera chiu hu
ng h o gi ca máy p
14 15
Chui H Tr Hitachi
H thng qun lý i xe trc tuyn này cho phép quý v truy cp tng máy ti công trng t máy tính trong vn phòng trong vn phòng ca mình. Quý v có th ly thông tin và v trí hot ng ca máy tng nng sut ca i xe và gim thi gian cht ca máy móc. D liu và nht ký vn hành c gi n máy ch ca Hitachi x lý, sau ó gi n khách hàng và i lý trên toàn th gii. H thng này hot ng 24 gi mt ngày quanh nm.
Truy Cp D Dàng Vi Các Máy Ti Công Trng Thông Qua Internet
Chc Nng Dch V in T Toàn Cu cho phép d dàng truy cp vào máy ti công trng, truyn thông tin và nht ký vn hành, bao gm c gi hot ng hàng ngày, mc nhiên liu, nhit , áp sut và nhng th tng t th.
Bo Dng D liu và nht ký bo dng c hin th trên màn hình d c, a ra xut bo dng qun lý i xe hiu qu.
Các Chc Nng Chính ca Dch V in T Toàn Cu
Chui H Tr Hitachi là mt h thng h tr khách hàng y c cung cp sau khi mua máy Hitachi.
Mng Trc Tuyn Toàn Cu Hitachi, mt h thng cung cp các ph tùng, c liên kt vi Trung Tâm Ph Tùng Nht Bn, các kho nc ngoài và hn 150 i lý ngoài nc cung cp trc tuyn thông tin v các ph tùng, bao gm các ph tùng trong kho, vic tip nhn t hàng, giao hàng và thi gian giao hàng ca hn mt triu ph tùng và linh kin. Các Ph Tùng Chính Hãng ca Hitachi Các ph tùng chính hãng ca Hitachi, áp ng các tiêu chun cht lng nghiêm ngt ca Hitachi, c m bo theo các tiêu chun bo hành ca Hitachi. Vic s dng các ph tùng chính hãng ca Hitachi, bao gm ng c, nhiên liu, du thy lc và b lc, có th giúp ct gim chi phí vn hành và kéo dài tui th máy. Các Công C Xúc, San, Lp t, á (GET-Ground Engaging Tools) Hitachi cung cp mt lot các Công C Phc V Công Tác t ca Hitachi c phát trin và xây dng cho nhiu ng dng.
Ph Tùng
Dch v h tr khách hàng y ca Hitachi phc v mi khu vc trên toàn cu áp ng y cho khách hàng thông qua các i lý a phng ca Hitachi.
S dng các công c GET cht lng cao, c bo trì tt s giúp quý v có c lòng tin ca khách hàng. Lu ý: Mt s i lý không x lý các công c GET ca Hitachi.
Cu Kin Tái Sn Xut Các cu kin ca Hitachi c tái sn xut theo tiêu chun tái sn xut nghiêm ngt ti bn nhà máy trên toàn th gii. Các linh kin này có cht lng cao tng ng vi nhng linh kin mi và c m bo bi h thng bo hành ca Hitachi. Lu ý: Mt s i lý không x lý Cu Kin Tái Sn Xut ca Hitachi.
ng-ten (GPRS) hoc V Tinh Máy
Trung Tâm Thông Tin, Hitachi Construction Machinery
Hitachi Construction Machinery Tp oàn và i Lý
Internet
Thông Tin Vn Hành
Chia s thông tin Tip cn nhanh thông tin v máy t xa Cung cp dch v
nhanh và y
Khách Hàng
Bo Hành M Rng — HELP H Thng Bo Hành Tiêu Chun ca Hitachi có sn trên tt c các máy Hitachi mi. Ngoài ra, Hitachi cung cp Chng Trình Kéo Dài Tui Th Hitachi (HELP) phù hp
Bo Dng
vi mong i ca khách hàng – bo v máy trong iu kin vn hành khc nghit, tránh thi gian dng máy bt ng và gim chi phí sa cha. Lu ý: iu kin bo hành khác nhau tùy theo thit b.
Công C Chn oán — Bo Dng Chuyên Nghip H thng iu khin in t cn các gii pháp ti công trng nhanh chóng, ngoài vic…