of 6 /6
DNEVNIK D`ef Kini Prevod s engleskog Sandra Milićević Beograd 2012 DERETA BELE[KE GREGA HEFLIJA

DNEVNIK - knjizare- · PDF fileSEPTEMBAR Utorak Pre svega, da odmah ne{to razjasnimo: ovo su BELE[KE, a ne dnevnik. Znam {ta pi{e na korici, ali kada je mama po{la da mi kupi ovu stvar,

Embed Size (px)

Text of DNEVNIK - knjizare- · PDF fileSEPTEMBAR Utorak Pre svega, da odmah ne{to razjasnimo: ovo su...

Page 1: DNEVNIK - knjizare- · PDF fileSEPTEMBAR Utorak Pre svega, da odmah ne{to razjasnimo: ovo su BELE[KE, a ne dnevnik. Znam {ta pi{e na korici, ali kada je mama po{la da mi kupi ovu stvar,

DNEVNIK

D`ef Kini

Prevod s engleskogSandra Milićević

Beograd2012

DERETA

BELE[KE GREGA HEFLIJA

Page 2: DNEVNIK - knjizare- · PDF fileSEPTEMBAR Utorak Pre svega, da odmah ne{to razjasnimo: ovo su BELE[KE, a ne dnevnik. Znam {ta pi{e na korici, ali kada je mama po{la da mi kupi ovu stvar,

MA MI, TA TI, RE, SKO TU I PA TRI KU

Page 3: DNEVNIK - knjizare- · PDF fileSEPTEMBAR Utorak Pre svega, da odmah ne{to razjasnimo: ovo su BELE[KE, a ne dnevnik. Znam {ta pi{e na korici, ali kada je mama po{la da mi kupi ovu stvar,

SEPTEMBARUtorakPre svega, da odmah ne{to razjasnimo: ovo su BELE[KE, a ne dnevnik. Znam {ta pi{e na korici, ali kada je mama po{la da mi kupi ovu stvar, IZRI^ITO sam joj rekao da mi nabavi neku na kojoj ne pi{e

”dnevnik“.

Super. Samo mi treba da me neki moron uhvati kako nosam ovu svesku naokolo i da stekne pogre{an utisak.

Druga stvar koju ho}u odmah da razjasnim jeste da je ovo bila MAMINA ideja, a ne moja.

Ali, ako misli da }u ovde zapisivati svoja

”ose}anja“ i tako to, potpuno je luda. Zato ne o~ekujte od mene

”dragi dnevni~e“ ovo i

”dragi

dnevni~e“ ono.

SE KA-PER SA!

BUBB

Page 4: DNEVNIK - knjizare- · PDF fileSEPTEMBAR Utorak Pre svega, da odmah ne{to razjasnimo: ovo su BELE[KE, a ne dnevnik. Znam {ta pi{e na korici, ali kada je mama po{la da mi kupi ovu stvar,

2

Pristao sam na ovo samo zato {to kapiram da }u kasnije, kad budem bogat i slavan, raditi pametnije stvari nego da po ceo dan odgovaram ljudima na glupa pitanja. Zato }e mi ova knji`ica dobro do}i.

Kao {to rekoh, bi}u slavan jednog dana, ali trenutno sam zaglavljen u srednjoj {koli s gomilom morona.

GREGORI! PRI^AJNAM

O SVOM DETINJSTVU!

DA LI SIUVEK BIO

TAKO PAMETANI ZGODAN?

EVO VAMMOJIH

[email protected][, I[!

MORONI

FL A [

Page 5: DNEVNIK - knjizare- · PDF fileSEPTEMBAR Utorak Pre svega, da odmah ne{to razjasnimo: ovo su BELE[KE, a ne dnevnik. Znam {ta pi{e na korici, ali kada je mama po{la da mi kupi ovu stvar,

3

Dozvolite mi da zvani~no izjavim kako mislim da je srednja {kola najtupavija ideja koja je ikada postojala. Imate klince poput mene, koji jo{ nisu po~eli naglo da rastu, izme{ane s gorilama koje moraju da se briju dvaput dnevno.

I jo{ se ~ude za{to je nasilje tako veliki problem u srednjoj {koli.

Da se ja pitam, razredi bi se formirali po visini, a ne po godinama. Ali, opet, kapiram da bi to zna~ilo da bi klinci kao {to je ̂ irag Gupta i dalje bili u prvom razredu.

S PUTA,@GOLJE!

Page 6: DNEVNIK - knjizare- · PDF fileSEPTEMBAR Utorak Pre svega, da odmah ne{to razjasnimo: ovo su BELE[KE, a ne dnevnik. Znam {ta pi{e na korici, ali kada je mama po{la da mi kupi ovu stvar,

4

Danas je prvi dan {kole i upravo sada ~ekamo da uleti profesor i da odredi ko s kim sedi. Tako da kapiram da bi bilo dobro da zapisujem da mi br`e pro|e vreme.

Uzgred, da vam dam jedan dobar savet. Prvog dana {kole morate mnogo da pazite gde }ete da sednete. U|ete fino u u~ionicu i tresnete stvari na bilo koju prastaru klupu i slede}e {to se de{ava – nastavnik govori:

Tako sam se ja zaglavio s Krisom Hosijem, koji sedi ispred mene, i Lajonelom D`ejmsom, koji je pozadi.

NADAM SE DA VAMSE DOPADA GDESEDITE, JER ]ETETU I OSTATI!

GAAH!