of 14 /14
Dispozitive Dispozitive ş ş i circuite i circuite electronice electronice Comportarea Comportarea î î n n frecven frecven ţ ţ ă ă Amplificatoare cascodă Amplificatoare cascodă

Dispozitive şi circuite electronice · Dispozitive şi circuite electronice Comportarea înfrecven ţă Amplificatoare cascodă. 2/14 frecvenţemedii: – condensatoarele de cuplaj

 • Author
  others

 • View
  53

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Dispozitive şi circuite electronice · Dispozitive şi circuite electronice Comportarea înfrecven...

 • Dispozitive Dispozitive şşi circuite i circuite electroniceelectronice

  �� ComportareaComportarea îînn frecvenfrecvenţţăă

  �� Amplificatoare cascodă Amplificatoare cascodă

 • 2/14

  � frecvenţe medii:– condensatoarelecondensatoarele de de cuplajcuplaj →→ scurtcircuitscurtcircuit–– condensatoarelecondensatoarele paraziteparazite intrinseciintrinseci tranzistoruluitranzistorului →→ îîntreruperintreruperi

  � frecvenţe joase:- condensatoarelecondensatoarele de de cuplajcuplaj →→ impedanteimpedante echivalenteechivalente-- condensatoarelecondensatoarele paraziteparazite intrinseciintrinseci tranzistoruluitranzistorului →→ îîntreruperintreruperi

  � frecvenţe înalte: - condensatoarelecondensatoarele de de cuplajcuplaj →→ scurtcircuitscurtcircuit-- condensatoarelecondensatoarele paraziteparazite intrinseciintrinseci tranzistoruluitranzistorului →→ impedanteimpedante

  echivalenteechivalente

  • trebuietrebuie luateluate îînn considerareconsiderare si:si:- rezistenrezistenţţaa de de ieieşşireire a a surseisursei de de semnalsemnal-- rezistenrezistenţţaa de de sarcinsarcinăă

  ComportareaComportarea îînn frecvenfrecvenţţăă

 • 3/14

  ( )( )ω

  ωω

  jv

  jvjA

  i

  ov =)(

  Conexiune SC

  vo(jω)=Fo(jω)⋅id(jω);

  id(jω)=Fs(jω)⋅vg(jω);

  vg(jω)=Fi(jω)⋅vi(jω);

  ( ) ( ) ( )ωωωω jFjFjFjA osiv ⋅⋅=)(

  � Analiza in domeniul frecventelor joase

 • 4/14

  ( )( )( ) ( ) i

  i

  i

  g

  iCRRj

  CRj

  jv

  jvjF

  G

  G

  ++==

  ω

  ω

  ω

  ωω

  1

  ( ) ( ) CiiCiLi

  CRRCRRf

  G+

  =+

  =ππ 2

  1

  2

  1

  FTS, introduce pol la frecventa

  frecvenţa polului: produsuldintre condensatorul CCi şi rezistenţa echivalentă la bornele lui

  ( )( )( )ω

  ωω

  jv

  jijF

  g

  ds =

  SS

  m

  Ls

  CRg

  f

  =

  ||1

  2

  1

  π

  ( )( )( )ω

  ωω

  ji

  jvjF

  d

  oo =

  ( ) ( ) CoLoCoLDLo

  CRRCRRf

  +=

  +=

  ππ 2

  1

  2

  1

  • pol dominant: cel mai mare dintre ffLiLi, , ffLsLs, , ffLoLo daca este cu o decada mai mare decat oricaredintre celelalte

  • uzual dat de fLs la aceleasicapacitati de cuplaj

 • 5/14

  � Analiza in domeniul frecventelor inalte

  reflectarea Cgd la intrare cu teorema lui Miller

  ( ) gdLmgsi CRgCC '1++=

  ( )( )( ) ( ) iG

  Lm

  G

  G

  i

  ov

  CRRjRg

  RR

  R

  jv

  jvjA

  ||1

  1'

  ωω

  ωω

  +⋅⋅

  +−==

  Lm

  G

  Gvo Rg

  RR

  RA '⋅

  +−=

  ( ) ( ) iiiGH

  CRRCRRf

  ||2

  1

  ||2

  1

  ππ==

  Cds nu esteprezentatadeoarecegenereaza un pol la o frecventa multmai mare decatcel generat deCgs si Cgd

 • 6/14

  Exemplul numeric

  CCi=CCo=Cs=10µF, R=20KΩ, RG=2MΩ, RD=10kΩ, RL=20kΩ,

  Rs=10KΩ, I=400µA.

  K=100µA/V2, (W/L)=18, VA=100V. La I=400µA Cgs=Cgd= 1pF

  mS2,1=mgRezolvare: KΩ250=or

  ( )mHz8

  1010102000202

  163

  ≅⋅⋅+

  =−π

  Lif

  Hz21

  10101010||2,1

  12

  1

  63

  ⋅⋅

  =

  −πLsf

  ( )Hz5,0

  10101020102

  163

  ≅⋅⋅+

  =−π

  Lof

  fL=21Hz

  Rezistenta de iesire a sursei de semnal, R nuafecteaza fLi darafecteaza fH

 • 7/14

  ( )[ ] ( )[ ] pF8,9120||10||2502,111||||1 ≅⋅++=++= gdLDomgsi CRRrgCC

  ( )KHz820

  108,9102000||202

  1123

  =⋅⋅⋅

  =−π

  Hf

  7,17)7,7log(20dB

  ==voA

  7.75.62.1202.0

  2−=⋅⋅

  +−=voA

 • 8/14

  Efectul fiecărui condensator se determinăconsiderând celelalte douăcondensatoare cu capacitatea infinită (impedanţă zero)

  Conexiunea EC

  � Analiza in domeniulfrecventelor joase

  CibeB

  LiCrRR

  f)||(π2

  1

  +=

  ;π2

  1

  EE

  LeCR

  f′

  =

  1

  ||||

  +

  +=′

  β

  RRrRR BbeEE

  CoLC

  LoCRR

  f)(π2

  1

  +=

  21 || BBB RRR =

 • 9/14

  � Analiza in domeniul frecventelor inalte

  bcLmbei CRgCC )1( ′++=

  ii

  LCm

  beB

  beBv

  CRRRg

  rRR

  rRA

  ′++−=

  ωω

  j1

  1)||(

  ||

  ||)j(

  RRrR Bbei ||||=′

  iBbe

  HCRRr

  f)||||π(2

  1=)||(

  ||

  ||LCm

  beB

  beBvo RRg

  rRR

  rRA

  +−=

 • 10/13

  Amplificatoare cascodăAmplificatoare cascodă� la conexiunile SC şi EC modulul amplificării şi banda de trecere sunt invers proporţionale datorită efectului Miller.

  � cu creşterea amplificării, creşte capacitatea parazită reflectată la intrare ceea ce duce la micşorarea benzii de frecvenţe de trecere

  Lm

  G

  Gvo Rg

  RR

  RA '

  +−=

  ( ) )'1)(||||π(21

  gdLmgsBbe

  HCRgCRRr

  f++

  =

  �reducerea efectului de multiplicarea a capacităţii datorită efectului Miller:configuraţia cascodă:

  - conectarea unui etaj în conexiunea SC (EC) şi a unui etaj în conexiunea GC (BC)

  • tehnica pentru amplificatoare de banda larga

 • 11/14

  Conexiunea cascodă cu tranzistore MOS

  −==

  2

  211

  1

  1||

  m

  om

  i

  ov

  grg

  v

  vA

  1

  2

  1o

  m

  rg

 • 12/14

  Frecventa inalta

  11111 2)1( gdgsgdvgsi CCCACC +=−+=

  Factorul de multiplicare al Cgd1 este 2, considerabil mai mic dacât al conexiunii SC . Ci rezultă mult mai redusă, ceea ce conduce la o valoare mult mai mare a frecvenţei superioare de tăiere:

  )1( 2Rgm ′+

  iG

  HCRR

  f)||(π2

  1=

  � ceilalti doi poli introdusi de Cgs2 şi de Cgd2 sunt la frecvenţe considerabil mai mari decât frecvenţa fH� CCii introduce polul dominant la introduce polul dominant la îînaltă frecvennaltă frecvenţţă ă şşi determină banda i determină banda de trecere a amplificatorului.de trecere a amplificatorului.

 • 13/14

  Exemplul numericMΩ421 == GG RR

  Ω= K10DR

  µA400=I

  KΩ20=R KΩ20=LR

  18)/( =LW V100=AV

  2V

  µA100=K

  pF1== gdgs CC

  mS 1,2µS 12004001810022 ==⋅⋅⋅== IL

  WKgm

  Ω=== M 24||4|| 21 GGG RRR

  [ ] 9,7)20||10(2,1200020

  20)||( −=⋅⋅

  +−=−

  += LDm

  G

  v RRgRR

  RA

  pF 31212 =⋅+=+= gdgsi CCC

  MHz 7,210310)2000||20(2

  1

  )||(2

  1123

  ≅⋅⋅⋅

  ==−ππ iG

  HCRR

  f

 • 14/14

  Conexiunea cascodă cu tranzistoare bipolare

  )||(1

  ||

  ||2

  2

  1

  1

  1LCm

  m

  m

  beB

  beB

  i

  ov RRg

  gg

  rRR

  rR

  v

  vA

  +==

  21 || BBB RRR =

  21 bebebe rrr ==

  21 mmm ggg ==

  )||(||

  ||LCm

  beB

  beBv RRg

  rRR

  rRA

  +−=

  )2)(||||(2

  1

  bcbeBbe

  HCCRRr

  f+

  Pentru tranzistoareT1 si T2 identice