Click here to load reader

Dispositionsretten til fællesjorder og llesjorder og... fra gammel tid har været til brug for fællesskabet og som derfor ikke har haft én entydigt afgrænset gruppe af ejere og

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Dispositionsretten til fællesjorder og llesjorder og... fra gammel tid har været til...

 • Dispositionsretten til fællesjorder og kirkestier

  Aalborg Universitet 2004 Jakob Risager og Martin Rosenkrans Nielsen

 • Landinspektøruddannelsen Institut for samfundsudvikling og planlægning Aalborg Universitet Fibigerstræde 11, 9220 Aalborg Øst

  Titel: Dispositionsretten til fællesjorder og kirkestier

  Projektperiode: Landinspektørstudiets 10. semester Februar til juni 2004

  Projektgruppe: L10af-09

  Gruppemedlemmer: Jakob Risager Martin Rosenkrans Nielsen

  Vejleder: Lektor Lars Ramhøj

  Sideantal: 150 Oplagstal: 5

 • Forord Dette afgangsprojektprojekt er udarbejdet på Aalborg Universitet i perioden fra februar til juni 2004, med henblik på at opnå titlen Landinspektør, candidatus geometriae (Cand, Geom.).

  Formålet med projektet er at dokumentere evnen til selvstændigt at planlægge og gennemføre et projektforløb på et højt fagligt ni- veau. Afgangsprojektet skal endvidere dokumenter evnen til at anvende videnskabelige teorier og metoder på et tilstrækkeligt højt niveau.

  I projektet er der henvist til litteratur ved hjælp af angivelser i kantede parenteser. For bøger og artiklers vedkommende er for- fatterens efternavn samt årstal for udgivelse angivet, mens internetadresser er angivet ved hovedadressen. Undervejs i pro- jektet refereres der til en række lovbekendtgørelser m.m. I teksten vil disse være angivet ved en forkortelse, som i litteraturlisten fremgår efter den fulde titel på den pågældende lov- bekendtgørelse. Endelig forefindes en oversigt over kilderne til de billeder, der indgår i projektet.

  Under udarbejdelsen af dette projekt er der blevet vedtaget en ny Naturbeskyttelseslov. Den endelige vedtagelse fandt sted umid- delbart inden færdiggørelsen af projektet, hvorfor der i starten af projektet refereres til, at loven er under vedtagelse, mens der se- nere i projektet foretages en vurdering af de nye bestemmelsers betydning i forhold til projektgruppens anbefalinger.

  Der skal fra projektgruppens side rettes en tak til personer, der har været behjælpelige med informationer af relevans for projek- tet.

  Aalborg Universitet, juni 2004

  Jakob Risager og Martin Rosenkrans Nielsen

 • Indholdsfortegnelse Indledning ...............................................................................................7

  1 Foranalyse .........................................................................................8 1.1 Historisk gennemgang ..............................................................9 1.2 Emneafgrænsning ................................................................... 16 1.3 Ejendomsret ............................................................................ 16 1.3.1 Hævd ................................................................................. 18 1.3.2 Tinglysning ....................................................................... 22 1.4 Samfundsmæssige interesser i arealerne ............................. 24

  2 Problemformulering...................................................................... 27

  3 Fremgangsmåde og metode ......................................................... 30

  4 Sikring af kulturhistoriske værdier og offentlighedens adgang til naturen ......................................................................... 34 4.1 Kulturhistoriske værdier ....................................................... 35 4.2 Offentlighedens adgang til naturen ..................................... 40 4.2.1 Skove ................................................................................. 43 4.2.2 Udyrkede arealer .............................................................. 44 4.2.3 Veje og stier ...................................................................... 45 4.2.4 Forslag til ændring af Naturbeskyttelsesloven ........... 47 4.3 Sammenfatning ....................................................................... 48

  5 Fællesjorder .................................................................................... 49 5.1 Status ........................................................................................ 49 5.2 Privates muligheder ............................................................... 51 5.2.1 Ejendomsdom .................................................................. 51 5.2.2 Ejendomsberigtigelse ...................................................... 56 5.2.3 Skelforretning ................................................................... 64 5.3 Kommunernes rolle ............................................................... 65 5.3.1 Udstykningslovens § 46 ................................................. 66 5.3.2 Adkomst til et by- eller ejerlav...................................... 68

 • 5.3.3 Kommunen søger adkomst på flere arealer på én gang ......................................................................... 72 5.3.4 Tinglysningslovens § 52 a .............................................. 73 5.3.5 Tvist om adkomsten til hele fællesjordsarealet .......... 75 5.3.6 Tvist om adkomsten til dele af fællesjordsarealet ..... 77 5.4 Civilretsprocessen .................................................................. 79 5.6 Opsamling ............................................................................... 82

  6 Kirkestier ........................................................................................ 94 6.1 Fysisk tilstand og registrering ............................................... 94 6.2 Almene veje og stier .............................................................. 96 6.2.1 Offentlige veje ............................................................... 101 6.2.2 Offentlige stier ............................................................... 102 6.3 Færdselsret ved hævd .......................................................... 105 6.3.1 Almenhedens hævd ....................................................... 108 6.4 Opsamling ............................................................................. 112

  7 Vurdering af behovet for lovændringer ................................... 116 7.1 Fællesjorder ............................................................................... 116 7.1.1 Revidering af gældende bestemmelser ....................... 117 7.1.2 Behovet for yderligere beskyttelse ............................. 123 7.1.3 Opsamling ......................................................................... 125 7.2 Kirkestier .................................................................................. 126 7.2.1 Kulturhistoriske værdier ............................................... 129 7.2.2 Offentlighedens adgang til naturen ............................ 130 7.2.3 Opsamling ...................................................................... 134

  8 Konklusion................................................................................... 136

  9 Kritisk vurdering ......................................................................... 143

  10 Litteraturliste ............................................................................. 146

  Appendiks A: Juridisk metode Abstract

 • 7

  Indledning Dette projekt er udarbejdet på Landinspektørstudiets 10. seme- ster. Projektet udarbejdes indenfor et selvvalgt problemområde af relevans for uddannelsen og bearbejdningen af problemstillingen skal foregå på en måde, så der både opnås en faglig dybde i be- handlingen, og en faglig bredde, hvor relevante tilgrænsende om- råder inddrages.

  Projektgruppen har i den forbindelse valgt at arbejde med de pro- blemstillinger, der knytter sig til dispositionsretten til arealer, der fra gammel tid har været til brug for fællesskabet og som derfor ikke har haft én entydigt afgrænset gruppe af ejere og brugere. Mange af disse arealer har i tidernes løb ikke fået klarlagt deres ejerforhold, og mange arealer kan derfor sidestilles med at være herreløse. Der er altså tale om nogle vanskeligt definerbare rettig- heder til arealer, som ofte ikke har klarlagte ejer- og brugsforhold. Problemerne opstår dels i forbindelse med proceduren omkring tilkendelse af adkomst til de nævnte arealer og dels i forbindelse med tvister omkring brugsrettigheder til arealerne. Efter en kort historisk gennemgang af de forskellige arealtyper, der alle er levn fra før udskiftningen, vil der blive fortaget en af- grænsning, der bestemmer projektets nærmere emneområde.

  Arbejdet med de valgte arealtyper og deres respektive ejer- og brugsforhold giver projektgruppen et fagligt kendskab til de pro- blemstillinger, der knytter sig til dispositionsretten til disse areal- typer. I projektet vil der blive arbejdet med den relevante lovgiv- ning på området, ligesom der vil inddrages den nødvendige teore- tiske viden om eksempelvis matrikulære emner og ejendomsret. Desuden vil der blive set på forhold omkring beskyttelsen af kul- turhistoriske værdier i landskabet samt offentlighedens adgang til naturen.

 • 8

  1 Foranalyse Formålet med denne foranalyse er at klarlægge nogle forhold, så- ledes at der er grundlag for at udarbejde en problemformulering. Der vil blive udarbejdet en beskrivelse af forskellige emner med henblik på dels at opnå en tilstrækkelig baggrundsviden omkring dannelsen af de arealer og rettigheder, der skal behandles i dette projekt, og dels med henblik på

Search related