Diskretna Matematika - Zbirka Primera i Zadataka

 • View
  325

 • Download
  31

Embed Size (px)

DESCRIPTION

diskretna matematika zbirka od zadaci

Text of Diskretna Matematika - Zbirka Primera i Zadataka

 • VIA TEHNIKA KOLA SUBOTICA

  mr. Istvn Boros Gizella Csiks Pajor

  77((1155++1155++1155))

  ZBIRKA PRIMERA I ZADATAKA IZ DISKRETNE MATEMATIKE

  e1

  e2

  M1

  M2

  p1

  p2

  p1

  p2

  M1 M

  2

  1

  2

  90o

  90 o

  n

  P1

  P2

  xy

  z

  r2

  r1

  O

  SUBOTICA 2005

 • Opinio magistri probabilis tantum.

  Nihil probat qui nimium probat.

  _________________

  PREDGOVOR

  Zbirka primera i zadataka iz Diskretne Matematike

  7(15+15+15) je namenjena studentima prve godine Vie tehnike kole u Subotici. Pre ove zbirke je napisan prirunik sa naslovom Diskretna Matematika, koji slui za pripremanje ispita istog naziva i koji se po Planu i Programu kole izuava

  u toku prvog semestra kolovanja. Prilikom spremanja ove zbirke autori su se rukovodili idejom, da je italac savladao

  teorijske sadraje koji su u programu predmeta i obraeni su u priruniku. U ovoj Zbirci su veinom primeri, koji se rade na

  auditornim vebama, zatim primeri, koji su bili na pismenim ispitima i kolokvijumima u proteklih nekoliko godina. Reenja

  su data kod nekih primera sa obimnim teorijskim objanjenjem, a kod veine samo je prosto "uraen" zadatak.

  Grafiko predstavljanje je svedeno na minimum, jer na auditornim vebama se to opirno nadoknadimo.

  Smatramo ovu zbirku sastavnim delom prirunika, te nije snabdevena spiskom koriene literature, zato to se ona

  poklapa sa literaturom koja je navedena u priruniku. Postavke zadataka su delom iz tih izvora, delom su

  modifikacije tih zadataka, a delom su originalni prilozi autora. Zbirka sadri sedam poglavlja.

  Svako poglavlje se sastoji od dva dela: 0. PRIMERI ZADATAKA ZA VEBE (Izbor zadataka i reenja G. Csiks Pajor), 1. PRIMERI ISPITNIH ZADATAKA (Izbor zadataka i reenja Mr I.Boros)

  U delu reenih ispitnih zadataka posle svakog zadatka je naveden i jedan zadatak bez reenja (za samostalni rad). Celokupnu zbirku treba posmatrati u duhu motoa koji se

  nalazi u desnom gornjem uglu ove stranice. Molimo korisnike ove zbirke da svoje primedbe dostave lino autorima ili na

  e-mail adrese: iboros@vts.su.ac.yu ili cspelli@vts.su.ac.yu

  Subotica, septembar 2005. godine

  Uiteljevo miljenje je samo verovatno. Nita ne dokazuje ko suvie dokazuje

 • ______7(15+15+15) SADRAJ

  7 poglavlja sa po 15 primera za vebe 15 primera ispitnih zadataka i 15 zadataka za samostalni rad:

  1. Polinomi 1

  1.0. Primeri zadataka za vebe 1

  1.1. Primeri ispitnih zadataka 11

  2. Kompleksni brojevi 23

  2.0. Primeri zadataka za vebe 23

  2.1. Primeri ispitnih zadataka 33

  3. Vektorska algebra 43

  3.0. Primeri zadataka za vebe 43

  3.1. Primeri ispitnih zadataka 51

  4. Elementi analitike geometrije u R3 61

  4.0. Primeri zadataka za vebe 61

  4.1. Primeri ispitnih zadataka 73

  5. Matrice i determinante 85

  5.0. Primeri zadataka za vebe 85

  5.1. Primeri ispitnih zadataka 97

  6. Sistemi linearnih algebarskih jednaina 109

  6.0. Primeri zadataka za vebe 109

  6.1. Primeri ispitnih zadataka 123

  7. Vektorski prostori 141

  7.0. Primeri zadataka za vebe 141

  7.1. Primeri ispitnih zadataka 151

 • _________________1. POLINOMI

  1.0. PRIMERI ZADATAKA ZA VEBE 1.0.1. Primer: Nai kolinik polinoma ( ) 65432 234 ++= xxxxxP i . ( ) 132 += xxxQ Reenje:

  ( ) ( )

  5251133116811

  3936523

  262113213:65432

  2

  2

  23

  23

  234

  22234

  +

  ++

  ++=+++

  xxxxx

  xxxxxx

  xxxxxxxxxxx

  mm

  m

  m

  Prema tome kolinik ovih polinoma moemo napisati kao

  ( )( ) 13

  5251132 22

  2

  4

  ++++=xx

  xxxxQxP

  .

  1.0.2. Primer: Nai kolinik polinoma ( ) 13 23 = xxxxP i ( ) 123 2 += xxxQ . Reenje:

  ( ) ( )

  92

  926

  97

  914

  37

  134

  37

  332

  97

  3123:13

  2

  2

  23

  223

  =+

  x

  xx

  xx

  xxx

  xxxxxx

  mm

  m

  __________________________________________________________________ 1

 • Zbirka zadataka Diskretna matematika Prema tome kolinik ovih polinoma moemo napisati kao

  ( )( ) 123 92

  926

  97

  3 223

  +

  +=xx

  xxxQxP .

  1.0.3. Primer: Napisati polinom treeg stepena za koji je

  3)1(,1)2(,2)1(,2)0( ==== PPPP . Reenje: Polinom treeg reda sa optim koeficijentima moe da se napie u obliku ( ) dcxbxaxxP +++= 233 . Uvrstimo redom date vrednosti promenljive u ovaj xpolinom. Tada dobijamo da je: ( ) dP =03 ( ) dcbaP ++=13 ( ) dcbaP +++=13 ( ) dcbaP ++= 24823 Odavde se dobija sistem jednaina :

  124832

  2

  =++=+++

  =++=

  dcbadcbadcbad

  1248

  14

  =+=++

  =+

  cbacbacba

  Sabiranjem prve i druge jednaine dobijamo da je 2332 == bb .

  Posle toga sledi da je 528

  25

  ==+

  ca

  ca , tada je 528

  522=

  =+ca

  ca, a odavde je

  106 = a . Koeficijent je znai a35 tada je

  310=c .

  Traeni polinom glasi : ( ) 23

  1023

  35 23

  3 ++= xxxxP .

  1.0.4. Primer: Odrediti koeficijente u polinomu cba ,, ( ) cbxaxxxP +++= 23 tako da P(x) bude deljiv binomima i 1x 2+x , a da podeljen sa 4x daje ostatak18 .

  __________________________________________________________________ 2

 • Polinomi___________ Zbirka zadataka

  Reenje:

  Na osnovu Bezuove teoreme slede sledee injenice: ( ) ( ) ( ) 01011 =+++= cbaPxPx ( ) ( ) ( ) 0248022 =++=+ cbaPxPx ( ) 1841664184 =+++= cbaP Odavde se dobija i reava sistem jednaina:

  464168241

  =++=+

  =++

  cbacbacba

  bac = 1

  461416

  8124=+

  =baba

  baba

  45315

  933=+

  =ba

  ba

  155

  3=+

  =ba

  ba

  652126 ==== cbaa Traeni polinom je : ( ) 652 23 += xxxxP .

  1.0.5. Primer:

  Odrediti koeficijente srqp ,,, u polinomu ( ) srxqxpxxxP ++++= 2344 tako da bude deljiv sa binomima 3,4,2 ++ xxx a da podeljen sa 1+x daje ostatak 24 .

  Reenje: Na osnovu Bezuove teoreme dobijamo da je: ( ) ( ) ( ) 01684222 =++=+ pqrsPxPx ( ) ( ) ( ) 02566416444 =++=+ pqrsPxPx ( ) ( ) ( ) 08279333 =+++++= pqrsPxPx ( ) 2411 =++= pqrsP rqps ++= 23 Uvrtavajui u ostale jednaine dobija se sistem jednaina: s

  1044828279315633937

  =++=+=+

  rqprqprqp

  pr 739 =

  1041228156828

  2799211171563=+++=++

  qpqpqpqp

  26020162642

  ==+

  qqp

  13= q 2= p 14= r 24= s . Znai da je traeni polinom ( )xP jednak: ( ) 2414132 234 ++= xxxxxP . __________________________________________________________________ 3

 • Zbirka zadataka Diskretna matematika

  1.0.6. Primer: Nai sve korene polinoma i faktorisati ga ( ) 412946 2346 +++= xxxxxxPna skupu realnih brojeva. Reenje: Polinom je estog stepena, to znai da ima ukupno 6 korena, od kojih neki ( )xPmogu biti eventualno i viestruki koreni. Ako meu njima ima racionalnih i to celih, oni treba da budu delioci slobodnog lana , to znai da ih traimo meu brojevima 4

  4,2,1 . Hornerovom emom lako i brzo proveravamo koji su od ovih brojeva koreni:

  1 0 -6 -4 9 12 4 1 1 1 -5 -9 0 12 16 1 nije koren

  1 0 -6 -4 9 12 4 -1 1 -1 -5 1 8 4 0 -1 je jednostruki koren

  1 -1 -5 1 8 4 -1 1 -2 -3 4 4 0 -1 je dvostruki koren

  1 -2 -3 4 4 -1 1 -3 0 4 0 -1 je trostruki koren

  1 -3 0 4 -1 1 -4 4 0 -1 je etvorostruki koren

  Posle ovih raunanja polinom ( )xP moemo napisati u obliku ( ) ( ) ( )441 24 ++= xxxxP odakle se lako uvia da je nad skupom R faktorizacija datog polinoma ( ) ( ) ( )24 21 += xxxP . 1.0.7. Primer: Nai racionalne korene polinoma ( ) 82018116 23456 ++= xxxxxxxP . Reenje: Polinom estog stepena ima ukupno 6 korena od kojih ne moraju svi biti realni, a od realnih ne moraju svi biti racionalni. Cele i razlomljene korene (znai racionalne) moemo traiti Hornerovom emom slino kao u prethodnom zadatku:

  __________________________________________________________________ 4

 • Polinomi___________ Zbirka zadataka

  1 -6 11 -1 -18 20 -8 1 1 -5 6 5 -13 7 -1 1 nije koren

  1 -6 11 -1 -18 20 -8 -1 1 -7 18 -19 1 19 -27 -1 nije koren

  1 -6 11 -1 -18 20 -8 2 1 -4 3 5 -8 4 0 2 je jednostruki koren