170
 VIŠA TEHNIČKA ŠKOLA SUBOTICA mr. István Boros Gizella Csikós Pajor 7 7  ( ( 1 1 5 5 + + 1 1 5 5 + + 1 1 5 5 ) )  ZBIRKA PRIMERA I ZADATAKA IZ DISKRETNE MATEMATIKE e 1 e 2  M 1  M 2  p 1  p 2  p 1  p 2 ⎯  →   M    1     M    2     α 1 α 2  9  0  o 9 0 o n P 1 P 2  x  y  z r 2 r 1 O  SUBOTICA 2005

Diskretna Matematika - Zbirka Primera i Zadataka

Embed Size (px)

DESCRIPTION

diskretna matematika zbirka od zadaci

Citation preview

 • VIA TEHNIKA KOLA SUBOTICA

  mr. Istvn Boros Gizella Csiks Pajor

  77((1155++1155++1155))

  ZBIRKA PRIMERA I ZADATAKA IZ DISKRETNE MATEMATIKE

  e1

  e2

  M1

  M2

  p1

  p2

  p1

  p2

  M1 M

  2

  1

  2

  90o

  90 o

  n

  P1

  P2

  xy

  z

  r2

  r1

  O

  SUBOTICA 2005

 • Opinio magistri probabilis tantum.

  Nihil probat qui nimium probat.

  _________________

  PREDGOVOR

  Zbirka primera i zadataka iz Diskretne Matematike

  7(15+15+15) je namenjena studentima prve godine Vie tehnike kole u Subotici. Pre ove zbirke je napisan prirunik sa naslovom Diskretna Matematika, koji slui za pripremanje ispita istog naziva i koji se po Planu i Programu kole izuava

  u toku prvog semestra kolovanja. Prilikom spremanja ove zbirke autori su se rukovodili idejom, da je italac savladao

  teorijske sadraje koji su u programu predmeta i obraeni su u priruniku. U ovoj Zbirci su veinom primeri, koji se rade na

  auditornim vebama, zatim primeri, koji su bili na pismenim ispitima i kolokvijumima u proteklih nekoliko godina. Reenja

  su data kod nekih primera sa obimnim teorijskim objanjenjem, a kod veine samo je prosto "uraen" zadatak.

  Grafiko predstavljanje je svedeno na minimum, jer na auditornim vebama se to opirno nadoknadimo.

  Smatramo ovu zbirku sastavnim delom prirunika, te nije snabdevena spiskom koriene literature, zato to se ona

  poklapa sa literaturom koja je navedena u priruniku. Postavke zadataka su delom iz tih izvora, delom su

  modifikacije tih zadataka, a delom su originalni prilozi autora. Zbirka sadri sedam poglavlja.

  Svako poglavlje se sastoji od dva dela: 0. PRIMERI ZADATAKA ZA VEBE (Izbor zadataka i reenja G. Csiks Pajor), 1. PRIMERI ISPITNIH ZADATAKA (Izbor zadataka i reenja Mr I.Boros)

  U delu reenih ispitnih zadataka posle svakog zadatka je naveden i jedan zadatak bez reenja (za samostalni rad). Celokupnu zbirku treba posmatrati u duhu motoa koji se

  nalazi u desnom gornjem uglu ove stranice. Molimo korisnike ove zbirke da svoje primedbe dostave lino autorima ili na

  e-mail adrese: [email protected] ili [email protected]

  Subotica, septembar 2005. godine

  Uiteljevo miljenje je samo verovatno. Nita ne dokazuje ko suvie dokazuje

 • ______7(15+15+15) SADRAJ

  7 poglavlja sa po 15 primera za vebe 15 primera ispitnih zadataka i 15 zadataka za samostalni rad:

  1. Polinomi 1

  1.0. Primeri zadataka za vebe 1

  1.1. Primeri ispitnih zadataka 11

  2. Kompleksni brojevi 23

  2.0. Primeri zadataka za vebe 23

  2.1. Primeri ispitnih zadataka 33

  3. Vektorska algebra 43

  3.0. Primeri zadataka za vebe 43

  3.1. Primeri ispitnih zadataka 51

  4. Elementi analitike geometrije u R3 61

  4.0. Primeri zadataka za vebe 61

  4.1. Primeri ispitnih zadataka 73

  5. Matrice i determinante 85

  5.0. Primeri zadataka za vebe 85

  5.1. Primeri ispitnih zadataka 97

  6. Sistemi linearnih algebarskih jednaina 109

  6.0. Primeri zadataka za vebe 109

  6.1. Primeri ispitnih zadataka 123

  7. Vektorski prostori 141

  7.0. Primeri zadataka za vebe 141

  7.1. Primeri ispitnih zadataka 151

 • _________________1. POLINOMI

  1.0. PRIMERI ZADATAKA ZA VEBE 1.0.1. Primer: Nai kolinik polinoma ( ) 65432 234 ++= xxxxxP i . ( ) 132 += xxxQ Reenje:

  ( ) ( )

  5251133116811

  3936523

  262113213:65432

  2

  2

  23

  23

  234

  22234

  +

  ++

  ++=+++

  xxxxx

  xxxxxx

  xxxxxxxxxxx

  mm

  m

  m

  Prema tome kolinik ovih polinoma moemo napisati kao

  ( )( ) 13

  5251132 22

  2

  4

  ++++=xx

  xxxxQxP

  .

  1.0.2. Primer: Nai kolinik polinoma ( ) 13 23 = xxxxP i ( ) 123 2 += xxxQ . Reenje:

  ( ) ( )

  92

  926

  97

  914

  37

  134

  37

  332

  97

  3123:13

  2

  2

  23

  223

  =+

  x

  xx

  xx

  xxx

  xxxxxx

  mm

  m

  __________________________________________________________________ 1

 • Zbirka zadataka Diskretna matematika Prema tome kolinik ovih polinoma moemo napisati kao

  ( )( ) 123 92

  926

  97

  3 223

  +

  +=xx

  xxxQxP .

  1.0.3. Primer: Napisati polinom treeg stepena za koji je

  3)1(,1)2(,2)1(,2)0( ==== PPPP . Reenje: Polinom treeg reda sa optim koeficijentima moe da se napie u obliku ( ) dcxbxaxxP +++= 233 . Uvrstimo redom date vrednosti promenljive u ovaj xpolinom. Tada dobijamo da je: ( ) dP =03 ( ) dcbaP ++=13 ( ) dcbaP +++=13 ( ) dcbaP ++= 24823 Odavde se dobija sistem jednaina :

  124832

  2

  =++=+++

  =++=

  dcbadcbadcbad

  1248

  14

  =+=++

  =+

  cbacbacba

  Sabiranjem prve i druge jednaine dobijamo da je 2332 == bb .

  Posle toga sledi da je 528

  25

  ==+

  ca

  ca , tada je 528

  522=

  =+ca

  ca, a odavde je

  106 = a . Koeficijent je znai a35 tada je

  310=c .

  Traeni polinom glasi : ( ) 23

  1023

  35 23

  3 ++= xxxxP .

  1.0.4. Primer: Odrediti koeficijente u polinomu cba ,, ( ) cbxaxxxP +++= 23 tako da P(x) bude deljiv binomima i 1x 2+x , a da podeljen sa 4x daje ostatak18 .

  __________________________________________________________________ 2

 • Polinomi___________ Zbirka zadataka

  Reenje:

  Na osnovu Bezuove teoreme slede sledee injenice: ( ) ( ) ( ) 01011 =+++= cbaPxPx ( ) ( ) ( ) 0248022 =++=+ cbaPxPx ( ) 1841664184 =+++= cbaP Odavde se dobija i reava sistem jednaina:

  464168241

  =++=+

  =++

  cbacbacba

  bac = 1

  461416

  8124=+

  =baba

  baba

  45315

  933=+

  =ba

  ba

  155

  3=+

  =ba

  ba

  652126 ==== cbaa Traeni polinom je : ( ) 652 23 += xxxxP .

  1.0.5. Primer:

  Odrediti koeficijente srqp ,,, u polinomu ( ) srxqxpxxxP ++++= 2344 tako da bude deljiv sa binomima 3,4,2 ++ xxx a da podeljen sa 1+x daje ostatak 24 .

  Reenje: Na osnovu Bezuove teoreme dobijamo da je: ( ) ( ) ( ) 01684222 =++=+ pqrsPxPx ( ) ( ) ( ) 02566416444 =++=+ pqrsPxPx ( ) ( ) ( ) 08279333 =+++++= pqrsPxPx ( ) 2411 =++= pqrsP rqps ++= 23 Uvrtavajui u ostale jednaine dobija se sistem jednaina: s

  1044828279315633937

  =++=+=+

  rqprqprqp

  pr 739 =

  1041228156828

  2799211171563=+++=++

  qpqpqpqp

  26020162642

  ==+

  qqp

  13= q 2= p 14= r 24= s . Znai da je traeni polinom ( )xP jednak: ( ) 2414132 234 ++= xxxxxP . __________________________________________________________________ 3

 • Zbirka zadataka Diskretna matematika

  1.0.6. Primer: Nai sve korene polinoma i faktorisati ga ( ) 412946 2346 +++= xxxxxxPna skupu realnih brojeva. Reenje: Polinom je estog stepena, to znai da ima ukupno 6 korena, od kojih neki ( )xPmogu biti eventualno i viestruki koreni. Ako meu njima ima racionalnih i to celih, oni treba da budu delioci slobodnog lana , to znai da ih traimo meu brojevima 4

  4,2,1 . Hornerovom emom lako i brzo proveravamo koji su od ovih brojeva koreni:

  1 0 -6 -4 9 12 4 1 1 1 -5 -9 0 12 16 1 nije koren

  1 0 -6 -4 9 12 4 -1 1 -1 -5 1 8 4 0 -1 je jednostruki koren

  1 -1 -5 1 8 4 -1 1 -2 -3 4 4 0 -1 je dvostruki koren

  1 -2 -3 4 4 -1 1 -3 0 4 0 -1 je trostruki koren

  1 -3 0 4 -1 1 -4 4 0 -1 je etvorostruki koren

  Posle ovih raunanja polinom ( )xP moemo napisati u obliku ( ) ( ) ( )441 24 ++= xxxxP odakle se lako uvia da je nad skupom R faktorizacija datog polinoma ( ) ( ) ( )24 21 += xxxP . 1.0.7. Primer: Nai racionalne korene polinoma ( ) 82018116 23456 ++= xxxxxxxP . Reenje: Polinom estog stepena ima ukupno 6 korena od kojih ne moraju svi biti realni, a od realnih ne moraju svi biti racionalni. Cele i razlomljene korene (znai racionalne) moemo traiti Hornerovom emom slino kao u prethodnom zadatku:

  __________________________________________________________________ 4

 • Polinomi___________ Zbirka zadataka

  1 -6 11 -1 -18 20 -8 1 1 -5 6 5 -13 7 -1 1 nije koren

  1 -6 11 -1 -18 20 -8 -1 1 -7 18 -19 1 19 -27 -1 nije koren

  1 -6 11 -1 -18 20 -8 2 1 -4 3 5 -8 4 0 2 je jednostruki koren

  Nalaenjem prvog korena 21 =x dati polinom moemo napisati u obliku ( ) ( )( )485342 2345 +++= xxxxxxxP . Dalje traimo korene dobijenog polinoma petog reda. Poto moe biti i viestruki koren, proveravamo ga jo jednom: 2

  1 -4 3 5 -8 4 2 1 -2 -1 3 -2 0 2 je dvostruki koren

  pa se polinom dalje pie u obliku ( ) ( ) ( )2322 2342 += xxxxxxP . Sada traimo korene polinoma etvrtog reda, s tim da postoji mogunost da bude trostruki koren. 2

  1 -2 -1 3 -2 2 1 0 -1 1 0 2 je trostruki koren

  Sada faktorizacija glasi ( ) ( ) ( )12 33 += xxxxP . Dalje traimo korene polinoma . On ima tri korena, od kojih ili su sva 13 + xxtri realna, ili je jedan realan i dva kompleksna. Znai da bar jedan realan koren jo uvek postoji. On moe biti ili racionalan ili iracionalan. Ako bi bio racionalan onda bi to morao da bude ili 1 ili , koje smo brojeve ve na poetku proverili i iskljuili kao 1korene. Ostaje da je taj realni koren iracionalan, a s tim je zadatak i zavren, jer se u njemu trae samo racionalni koreni datog polinoma. Racionalni koren je znai:

  2321 === xxx , a poslednja faktorizacija koju moemo odrediti je ( ) ( ) ( )12 33 += xxxxP .

  1.0.8. Primer: U polinomu ( ) odrediti parametar tako da da axxxxxP ++= 14146 2344 ajedan koren polinoma bude ix += 21 . Zatim ga faktorisati nad poljem realnih brojeva.

  Reenje: Ako je jedan koren ixix =+= 22 21 , pa se moe napisati: ( ) ( )( ) ( )xPxxxxxP 2214 = ( ) ( )( ) ( )xPixixxP 24 22 += ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )54:54 242224 +=+= xxxPxPxPxxxP__________________________________________________________________ 5

 • Zbirka zadataka Diskretna matematika

  ( ) ( )

  554

  4

  10821492

  541254:14146

  2

  2

  23

  23

  234

  22234

  +

  ++

  +=+++

  axx

  axx

  xxxaxxx

  xxxxxxxaxxxx

  m

  mm

  m

  Polinom ( je deljiv sa polinomom )xP4 ( )542 + xx bez ostatka, pa mora biti 05 =a , odakle sledi da vrednost parametra treba da bude a 5=a . Faktorizacija

  polinoma glasi: ( ) ( )( )1254 224 ++= xxxxxP , odnosno: ( ) ( )( )224 154 += xxxxP . 1.0.9. Primer: Ostaci pri deljenju polinoma ( )xP sa 2,1 xx i 1+x su redom i . 3,2 6Odrediti ostatak pri deljenju polinoma ( )xP sa njihovim proizvodom ( )( )( )121 + xxx . Reenje: Delioc ( )( )( 121 + ) xxx je polinom treeg reda, to znai da ostatak pri deljenju sa moe biti polinom najvie drugog reda. Neka je to ( )( )( 121 + xxx )( ) cbxaxxR ++= 2 . Tada se moe napisati da je:

  ( ) ( )( )( ) ( ) ( )xRxQxxxxP ++= 121 , odnosno da je ( ) ( )( )( ) ( ) cbxaxxQxxxxP ++++= 2121 . Primetimo da je ovde ( ) ( ) cbacbaxQP ++=+++= 01 ( ) ( ) cbacbaxQP ++=+++= 242402 ( ) ( ) cbacbaxQP +=++= 01 . S druge strane po uslovima zadatka i na osnovu Bezuove teoreme moemo pisati i da je ( ) ( ) ( ) 61,32,21 === PPP . Ostaje da se rei sistem jednaina:

  63242

  =+=++=++

  cbacbacba

  accaca ==+=+ 44822 31224 ====++ cababa

  znai ostatak pri deljenju polinoma ( )xP sa ( )( )( )121 + xxx je ( ) 322 += xxxR .

  __________________________________________________________________ 6

 • Polinomi___________ Zbirka zadataka

  1.0.10. Primer: U jednaini odrediti parametar 073 =+ xx tako da jedan koren bude dvostruka vrednost drugog korena. Reenje: Koristiemo Vijetove formule koje daju vezu izmeu korena:

  3

  0321

  3

  1323121

  3

  2321 ,, a

  axxx

  aaxxxxxx

  aaxxx ==++=++

  Na polinom je , znai da je u ovom ( ) 01223333 7 axaxaxaxxxP +++=+= sluaju ==== 0123 ,7,0,1 aaaa , i zna se jo da je 21 2xx = . Uvrtavajui sve to u Vijetove formule dobijamo sistem nelinearnih jednaina: 2332321 303 xxxxxxx ==+=++ 732 32

  22323121 =+=++ xxxxxxxxx

  == 322321 2 xxxxx 1177792 2

  22

  22

  22

  22 ==== xxxxx

  ( ) === 3232222 6632 xxxx Za 612 == x , polinom je ( ) 673 += xxxP i 3,1,2 321 === xxx . Za 612 == x , ( ) 673 += xxxP i 3,1,2 321 === xxx . 1.0.11. Primer: Dokazati da je polinom ( ) ( ) 121 222 += xxxxP nnn za svako deljiv sa xpolinomom ( ) xxxxQ += 23 32 . Reenje: Dovoljno je pokazati da je svaki koren polinoma ( )xQ istovremeno koren i polinoma . Koreni polinoma ( )xP n2 ( )xQ su: ( ) 0=xQ 032 23 =+ xxx ( ) 0132 2 =+ xxx

  21,1

  4893,0 32321 ==== xxxx .

  Pokaimo sada da su brojevi 21,1,0 koreni i polinoma . ( )xP n2

  __________________________________________________________________ 7

 • Zbirka zadataka Diskretna matematika ( ) ( ) 01110010 22 ==+= nnP ( ) ( ) 012101121111 222 =++=+= nnnP 0

  21

  2111

  21

  211

  212

  211

  21

  21

  22

  2222

  2 ==+

  =+

  =

  nn

  nnnn

  nP

  Time smo pokazali da su svi koreni polinoma ( )xQ istovremeno i koreni polinoma , a to znai da je polinom ( )xP n2 ( )xP n2 deljiv polinomom ( )xQ . 1.0.12. Primer:

  Racionalnu razlomljenu funkciju ( )2

  252 +

  =xx

  xxf rastaviti na zbir parcijalnih

  razlomaka. Reenje: Imenilac ima realne korene 22 + xx 2,1 21 == xx , pa moemo pisati: ( ) ( )( ) ( )( 21/2121

  25 +++=+= xx

  xB

  xA

  xxxxf )

  ( ) ( )1225 ++= xBxAx BBxAAxx ++= 225 ( ) BABAxx ++= 225 Izjednaavanjem odgovarajuih koeficijenata u polinomima na levoj i desnoj strani dobijamo sistem jednaina:

  22

  5=

  =+BA

  BA

  4133 === BAA pa je traeni oblik ( )

  24

  11

  225

  2 ++=+=

  xxxxxxf .

  1.0.13. Primer:

  Racionalnu razlomljenu funkciju ( )44

  322 +

  =xx

  xxf rastaviti na zbir parcijalnih

  razlomaka. Reenje: Imenilac je kvadrat binoma 442 + xx ( )2x , sledi da je: ( ) ( ) ( ) ( )

  2222 2/222

  3244

  32 +==+

  = xx

  Bx

  Ax

  xxx

  xxf

  ( ) BxAx += 232 BAAxx += 232

  __________________________________________________________________ 8

 • Polinomi___________ Zbirka zadataka

  odavde sledi sistem jednaina:

  132

  2==+

  =BBA

  A

  pa je traeni oblik ( ) ( )22 21

  22

  4432

  +=+=

  xxxxxxf .

  1.0.14. Primer:

  Racionalnu razlomljenu funkciju ( )43675

  23

  2

  +++=

  xxxxxf rastaviti na zbir

  parcijalnih razlomaka. Reenje: Hornerovom emom lako se dobijaju koreni polinoma u imeniocu: 43 23 + xx . 2,1 321 === xxx

  1 3 0 -4 1 1 4 4 0 11 =x

  ( )( ) ( )( ) 22144143 322223 =+=++=+ xxxxxxxx . Rastavljanje na zbir parcijalnih sabiraka e biti:

  ( ) ( )( ) ( )222

  23

  2

  22121675

  43675

  ++++=+++=+

  ++=x

  Cx

  Bx

  Axxxx

  xxxxxf

  ( ) ( )( ) ( )1212675 22 ++++=++ xCxxBxAxx 29181 === AAx 43122 === CCx 32124282460 ==+=== BBBCBAx pa je traeni oblik ( ) ( )223

  2

  24

  23

  12

  43675

  +++=+++=

  xxxxxxxxf .

  1.0.15. Primer:

  Racionalnu razlomljenu funkciju ( )2342

  322234

  2

  ++++++=

  xxxxxxxf rastaviti na zbir

  parcijalnih razlomaka.

  Reenje:

  Imenilac je polinom etvrtog stepena koji nema realne korene (proveriti Hornerovom emom), ve dva para konjugovano kompleksna korena, zato se imenilac rastavlja na proizvod dva polinoma drugog reda.

  __________________________________________________________________ 9

 • Zbirka zadataka Diskretna matematika ( )( )122342 22234 ++++=++++ bxxaxxxxxx

  2222342 223234234 ++++++++=++++ bxxaxabxbxxaxxxxxx

  1132232

  4322

  ===+=+=+

  ==+

  abbbbaab

  baba

  sledi da je ( )( )122342 22234 ++++=++++ xxxxxxxx . Prema tome

  ( ) ( )( ) 1212 3222342 322 22222

  234

  2

  ++++++

  +=++++++=++++

  ++=xx

  DCxxx

  BAxxxxx

  xxxxxx

  xxxf

  ( )( ) ( )( )21322 222 +++++++=++ xxDCxxxBAxxx DDxDxCxCxCxBBxBxAxAxAxxx 22322 2232232 +++++++++++=++ DBxDCBAxDCBAxCAxx 2)2()()(322 232 +++++++++++=++ Odavde sledi sistem jednaina:

  DBDBDCBA

  DCBAACCA

  233222

  20

  ==+=+++=+++

  ==+

  ( ) 2223223=+++

  =++DADA

  DADA

  00111

  111====

  ===CAADA

  BDD

  Traeni oblik je znai:

  ( )1

  12

  12342

  32222234

  2

  +++++=++++++=

  xxxxxxxxxxxf .

  __________________________________________________________________ 10

 • Polinomi___________ Zbirka zadataka

  1.1. PRIMERI ISPITNIH ZADATAKA 1.1.1._______________ Primer Rastaviti na proizvod nesvodljivih inilaca na polju realnih brojeva polinom: P , 65442)( 2345 ++= xxxxxx________ Reenje: Na osnovu poznavanja injenice da racionalni koreni moraju biti inioci slobodnog lana, zato racionalne korene traimo meu brojevima 1, 2, 3, 6. Upotrebom Hornerove eme uoavamo da su racionalni koreni: +1, 2 i +3, pa realna faktorizacija je sledea: P(x) = (x 1)(x + 2)(x 3)(x2 + 1). ________ Zadatak Polinom rastaviti na faktore na polju realnih brojeva, ako se zna da taj polinom ima viestruke realne nule.

  412946)( 2346 +++= xxxxxxf

  1.1.2._______________ Primer Rastaviti na proizvod nesvodljivih inilaca na polju realnih brojeva polinom: P , 2813115)( 2345 ++= xxxxxx________ Reenje: Na osnovu poznavanja injenice da racionalni koreni moraju biti inioci slobodnog lana, zato racionalne korene traimo meu brojevima 1, 2.. Upotrebom Hornerove eme uoavamo da je jedini racionalni koren: +1 (i to ak trostruki koren!), pa realna faktorizacija je sledea: P(x) = (x 1)3 (x2 2x + 2).

  ________ Zadatak Faktorisati polinom na polju 189422)( 2345 ++= xxxxxxpkompleksnih brojeva.

  __________________________________________________________________ 11

 • Zbirka zadataka Diskretna matematika 1.1.3._______________ Primer Odrediti normalizovani polinom petog stepena, ako se zna da ima kompleksni koren z 1= 2+2i, zatim, da je broj 2 jednostruka nula, a broj 1 je dvostruka nula tog polinoma.

  ________ Reenje: Poto je z1 = 2+2i, zato je z2 = 22i, pa je polinom deljiv sa

  (z z1)( z z1) = z2 4z + 8.

  i poto je broj 2 jednostruka nula polinoma, zato je polinom deljiv sa (z 2). Konano, poto je broj 1 dvostruki koren polinoma, zato plinom sadri i inilac (z 1)2. Prema tome traeni polinom ima sledei oblik:

  P5(z)=( z2 4z + 8) (z 2) (z 1)2 = z5 8z4 + 29z3 54z2 +48z 16. ________ Zadatak Odrediti sve nule polinoma ( )xP , etvrtog stepena sa realnim koeficijentima, ako je vodei koeficijent jednak jedinici, i ako je ( )xP deljiv sa , i ako je 12 +x( ) iiP 741 +=+ .

  1.1.4._______________ Primer a) Sastaviti normalizovan polinom sa realnim koeficijentima etvrtog stepena P(x), iji su koreni x1=2, x2 = 3, x3 = 2+3i. (Da li su ovde navedeni svi koreni tog polinoma?) b) Rastaviti na elementarne parcijalne razlomke racionalnu razlomljenu funkciju Q(x)/P(x), gde je Q(x) = 8x3 46x2 + 125x 157.

  ________ Reenje:

  a) Pored datih korena mora biti i broj x4 = 2 3i koren tog polinoma. Pa e biti: P(x) = (x 2)(x 3)(x2 4x + 13) = x4 9x3 + 39x2 89x + 78.

  b) .

  13432)134)(3)(2(157125468

  7889399157125468

  )(P)(Q

  22

  23

  234

  23

  ++++=+

  +=

  =+++=

  xxDCx

  xB

  xA

  xxxxxxx

  xxxxxxx

  xx

  Odavde sledi: A=3, B=2, C=3 i D=2.

  __________________________________________________________________ 12

 • Polinomi___________ Zbirka zadataka

  Reenje zadatka je:

  .134

  233

  22

  37889399

  157125468)( 223423

  ++++=++

  +=xx

  xxxxxxx

  xxxxR

  ________ Zadatak

  Racionalnu funkciju 1222

  224)( 23423

  +++=

  xxxxxxxxf rastaviti na zbir

  elementarnih parcijalnih sabiraka. 1.1.5._______________ Primer Dokazati: polinom deljiv polinomom

  2)1()1( 22222 +++= nnn xxxxP

  xxxQ = 2)( . ________ Reenje: Za dokaz dovoljno je pokazati, da je svaki koren polinoma Q(x) istovremeno koren i polinoma P2n (x). Koreni polinoma = x (x 1) su: x1 = 0 i x1 = 1. Neposredno se moe proveriti, da je P2n (0) = (02 + 0 1)2n + (02 0 1)2n 2 = 0.

  xxxQ = 2)(Isto tako proveramo: je P2n (1) = (12 + 1 1)2n + (12 1 1)2n 2 = 1+12 = 0. ________ Zadatak Pokazati da je polinom deljiv sa (x a)2, gde je a proizvoljan realan broj, dok n pripada skupu prirodnih brojeva.

  )1()()( 11 += naanxxxP nnn

  1.1.6._______________ Primer U jednaini 2x3 x2 7 x + l = 0 zbir dva korena je jednak 1. Nai l i reiti jednainu. ________ Reenje:

  Po Vijetovim pravilima je 21

  3

  2321 ==++ a

  axxx , a po uslovu zadatka je

  121 =+ xx . Iz toga proizilazi: 21

  3 =x .

  __________________________________________________________________ 13

 • Zbirka zadataka Diskretna matematika Primenimo li Hornerovu emu na koren x3, dobijamo ostatak, koji mora biti 0: l + 3 = 0, to jest l = 3. Dati polinom se moe napisati u faktorizovanom obliku:

  2x3 x2 7 x + l = 2x3 x2 7 x 3 = ( )62221 2

  + xxx . Korene x1 i x2 dobijamo iz jednaine

  2x2 2x 6 = 0: .213

  21

  44842

  21 =+=x

  ________ Zadatak Reiti sistem jednaina po nepoznatim kompleksnim brojevima z1 i z2:

  02,21 2121 =+++=+ iz

  ziizz , ako je 2

  66)Im( 2+=z .

  1.1.7._______________ Primer Racionalnu razlomljenu funkciju f(x) razloiti na parcijalne sabirke:

  12)( 24 += xx

  xxf

  ________ Reenje: Poto je x4 2x + 1 = (x2 1)2 = (x 1)2 (x + 1)2, sledi razlaganje:

  2224 )1(1)1(112 +++++=+ xD

  xC

  xB

  xA

  xxx .

  Nakon mnoenja sa zajednikim imeniocem x4 2x + 1 imamo:

  x = A (x 1) (x + 1)2 + B (x + 1)2 + C (x 1)2 (x + 1) + D (x 1)2.

  Nije teko uoiti, da za x = 1 dobijamo 41=B , dok za x = 1 dobijamo

  41=D .

  Zamenom jo bilo koje dve vrednosti za x (naprimer za x = 0 i x = 2) dobijamo dve jednaine sa nepoznatima A i C:

  __________________________________________________________________ 14

 • Polinomi___________ Zbirka zadataka

  .125,

  121

  61321

  ==

  =+=

  CACA

  CA

  Konano razlaganje je:

  ++++=+ 2224 )1(3

  15

  )1(3

  11

  121

  12 xxxxxxx .

  ________ Zadatak

  Racionalnu funkciju 161684

  4)( 234 ++= xxxxxxf rastaviti na zbir

  parcijalnih razlomaka. 1.1.8._______________ Primer Odrediti koeficijente polinoma P(x) = x4 + a x3 + b x2 + c x + d, ako se zna, da P(x) pri deljenju sa (x + 1) daje ostatak 38, sa (x 2 ) ostatak je 5, da je zbir njegovih korena 4, a proizvod istih korena 13. ________ Reenje: Na osnovu Bezuove teoreme moemo pisati: P(1) = 1 a + b c + d = 38, i P(2) = 16 + 8a + 4b + 2c + d = 5. Primenimo li Vijetovo pravilo za zbir korena neposredno dobijamo a = 4, dok po osnovu proizvoda korena imamo d = 13. Prema tome imamo svega dve jednaine sa dve nepoznate: b c = 20 i 2b + c = 4. Reenja ovog sistema su: b = 8 i c = 12. Traeni polinom je: P(x) = x4 4 x3 + 8 x2 12 x + 13.

  __________________________________________________________________ 15

 • Zbirka zadataka Diskretna matematika

  ________ Zadatak Dat je polinom . axxxxxP ++++= 454)( 234

  a) Odrediti parametar a ako je jedan koren polinoma ix =1 . b) Faktorisati dobijeni polinom nad skupom R.

  c) Faktorisati polinom nad skupom C. 1.1.9._______________ Primer

  Rastaviti racionalni izraz 623

  )()( 23 += xxxxPxR na elementarne parcijalne

  razlomke, ako je P(x) polinom iz prethodnog (1.1.8.) primera.

  ________ Reenje: Podelimo li P(x) sa polinomom Q(x) = x3 3x2 + 2x 6 (koristimo Euklidov postupak), dobijemo kolinik (celi deo): x 1, i ostatak 3x2 4x + 7.

  Rastavimo jo na faktore i polinom Q(x). Pored vie mogunosti koristimo sledeu: Q(x) = x3 3x2 + 2x 6 = x2 (x 3) + 2 (x 3) = (x 3)(x2 + 2). U poslednjoj fazi zadatka treba odrediti koeficijente A, B i C:

  .23

  1)2)(3(

  7431

  6237431

  )()()(

  22

  2

  23

  2

  +++++=+

  ++=

  =+++==

  xCBx

  xAx

  xxxxx

  xxxxxx

  xQxPxR

  Primenimo metod neodreenih koeficijenata. Izdvajamo samo razlomljeni deo:

  23)2)(3(

  74322

  2

  +++=+

  +x

  CBxx

  Axxxx

  3x2 4x + 7 = x2 (A + B) + x(C 3B) + (2A 3C). Izjednaavanjem koeficijenata uz iste stepene promenljive x dobijemo sistem jednaina: A + B = 3, C 3B = 4, 2A 3C =7. Reenja tog sistema su: A = 2, B = 1 i C = 1.

  __________________________________________________________________ 16

 • Polinomi___________ Zbirka zadataka

  Iz toga proizilazi kompletno razlaganje racionalne razlomljene funkcije R(x):

  21

  321)( 2 +

  +++= xx

  xxxR .

  ________ Zadatak

  Racionalnu funkciju 8

  22)(3

  2

  ++=

  xxxxQ rastaviti na zbir parcijalnih sabiraka.

  1.1.10._______________ Primer Dat je polinom . 2)( 2344 ++++= cxbxaxxxP a) Odrediti koeficijente a, b i c tako da polinom bude deljiv sa (x + 1) i sa (x 1), dok prilikom deljenja sa (x 2) daje ostatak 18. b) Rastaviti dobijeni polinom na faktore nad R. ________ Reenje: Iz deljivosti sa (x + 1) sledi P4(1) = (1)4 + a (1)3 + b (1)2 + c (1) + 2 = 0. To daje prvu jednainu: a + b c + 3 = 0. Na isti nain, iz deljivosti sa (x 1) sledi P4(1) = 0, to jest a + b + c + 3 = 0. Trea jednaina se dobija na osnovu Bezuovog stava: P4(2) = 18, to jest 8 a + 4 b + 2 c + 18 = 18.

  Reenja ovog sistema jednaina su: a = 2, b = 3, c = 2:

  2)( 2344 ++++= cxbxaxxxP = 2232)( 2344 +++= xxxxxP .

  Deobom polinoma sa (x + 1), zatim sa (x 1) imamo

  )22)(1)(1()( 24 ++= xxxxxP .

  Preostala dva korena tog polinoma su 312

  1224

  3 ==x . Potpuna faktorizacija polinoma je:

  )31)(31)(1)(1()(4 ++++= xxxxxP .

  __________________________________________________________________ 17

 • Zbirka zadataka Diskretna matematika

  ________ Zadatak Ostaci pri deljenju polinoma P(x) sa (x1), (x2) i (x+1) su redom: 2, 3 i 6.

  Odrediti ostatak pri deljenju polinoma P(x) sa (x1)(x2)(x+1).

  1.1.11._______________ Primer Polinom P(x) podeljen sa (x+1) daje ostatak 4, podeljen sa (x1) daje ostatak 6,

  dok prilikom deljenja sa (x2) daje ostatak 13. Odrediti ostatak prilikom deljenja

  polinoma P(x) sa polinomom (x+1) (x1) (x2).

  ________ Reenje: Ostatak prilikom deljenja polinoma sa polinomom je uvek bar za 1 nieg

  stepena od delioca. To znai, ako delimo bilo kakav polinom P(x) sa polinomom treeg

  stepena (x+1) (x1) (x2), tada je ostatak najvie drugog stepena. Neka je taj ostatak R(x) = ax2 + bx + c, to jest:

  P(x) = (x+1) (x1) (x2)Q(x) + R(x). (*)

  Po Bezout-ovoj teoremi ostatak prilikom deljenja polinoma P(x) sa binomom

  oblika (x) jeste vrednost polinoma P() za x=. Prema tome zakljuujemo: P(1) = 4, P(1) = 6 i P(2) = 13.

  Na osnovu jednakosti (*) to znai:

  R(1) = 4, R(1) = 6 i R(2) = 13.

  Iz ovih tvrenja sledi sistem jednaina po nepoznatim koeficijentima ostatka: a b + c = 4 a + b + c = 6 4a + 2b + c = 13

  Reenja tog sistema su: a = 2, b = 1, c = 3, odnosno ostatak, koji se trai u

  ovom zadatku je: R(x) = 2 x2 + x + 3.

  __________________________________________________________________ 18

 • Polinomi___________ Zbirka zadataka

  ________ Zadatak Odrediti nepoznate koeficijente polinoma P(x) = x4 + a x3 + b x2 + c x + 24, ako

  je taj polinom deljiv sa (x1) i sa (x+2), dok podeljen sa (x+1) daje ostatak 24.

  1.1.12._______________ Primer Nai NZD (najvei zajedniki delilac) polinoma P(x) i Q(x) ako su polinomi

  dati: P(x) = x4 +2x3+3x2 +3x+1 i Q(x) = x3+2x2 +2x+1.

  ________ Reenje: Primeniemo Euklidov algoritam za odreivanje NZD: ( x4 +2x3+3x2 +3x+1 ) : ( x3+2x2 +2x+1) = x (x4 + 2x3 +2x2+ x ) x2 +2x+1 (x4 +2x3+3x2 +3x+1) = ( x3+2x2 +2x+1 ) x + ( x2 +2x+1 ) ( x3+2x2 +2x+1) : (x2 +2x+1) = x + 1 ( x3+2x2 + x ) x + 1 (x3+2x2 +2x+1) = (x2 +2x+1 ) (x +1) + ( x+1 ) ( x2 +2x+1) : (x+1) = x + 1 ( x2 +2x+1) 0 (x2 +2x+1) = (x +1) ( x+1 ) + 0 NZD : (x +1)

  ________ Zadatak Polinom rastaviti na faktore na polju realnih brojeva, ako se zna da ima viestruke realne nule.

  412946)( 2346 +++= xxxxxxf

  __________________________________________________________________ 19

 • Zbirka zadataka Diskretna matematika 1.1.13._______________ Primer Odrediti realne parametre m i n tako da polinom P(x) bude deljiv sa polinomom

  Q(x),a zatim orediti njihov kolinik: . nmxxxxxP +++= 234 1752)( , 62)( 2 = xxxQ ________ Reenje: Reenje je mogue odrediti na vie naina. Jedna mogunost je, da se izvri

  deljenje upotrebom Euklidovog algoritma (vidi primer 1.0.1.) i postavimo uslov da

  ostatak bude identiki 0. Poto je taj ostatak polinom prvog stepena (jer je delilac 2.

  stepena!), to imamo koeficijente koji moraju biti identiki jednaki nuli. Imaemo i uz

  prvi stepen promenljive x jedan izraz po m i n, ali emo imati i slobodan lan u kojem

  se javljaju m i n. To e biti dve jednaine po tim parametrima. Preputa se itaocu da

  sam isproba ovu mogunost. Ovde prikazujemo jedan drugaiji put do reenja:

  Rastavimo Q(x) na inioce: ( )

  +==232262)( 2 xzxxxQ .

  Uoavamo korene polinoma Q(x). Ti koreni, usled deljivosti moraju biti koreni

  i samog polinoma P(x). To znai: mora biti 0)2( =P i 023 =

  P . Iz tih tvrenja slede jednaine po m i n: 2m + n = 4 3m 2n = 90. Reenja ovog sistema su m = 14 i n = 24, odnosno, traeni polinom je: . 24141752)( 234 ++= xxxxxP________ Zadatak a) Odrediti parametre a tako da 1=x bude barem dvostruki koren polinoma . 1)( 25 += axaxxxP b) Dobijeni polinom podeliti sa polinomom ( )xP 2x .

  __________________________________________________________________ 20

 • Polinomi___________ Zbirka zadataka

  1.1.14._______________ Primer Odrediti parametre a i b tako, da polinom ima dvostruki koren x=1.

  6184)( 2345 ++++= bxaxxxxxp ________ Reenje: Poznato je, da je k-tostruki koren polinoma jeste (k1)-struki koren izvoda

  datog polinoma. (Izvod na vioj koli jo nismo izuavali, ali poznat nam je iz srednje

  kole, isto tako definiciju izvoda polinoma u praktine svrhe zadali smo i u skripti

  Diskretna matematika).

  Prema tome, p(1) = 0, to jest 061841)1( =++++= bap . Ali je i p'(1) = 0. Poto je izvodni polinom sledei:

  , baxxxxxp +++= 254165)(' 234 zato je 0254165)1(' =+++= bap . Iz tih injenica slede dve jednaine po a i b: a + b = 7 2a + b = 33, dok reenja su a = 26 i b = 19. Traeni polinom je:

  61926184)( 2345 +++= xxxxxxp

  ________ Zadatak Nai normirani polinom petog stepena sa realnim koeficijentima, ako se zna, da

  je 1 dvostruka nula polinoma, kompleksan broj i je jednostruka nula, a ostatak prilikom

  deljenja sa (x+1) je 8.

  __________________________________________________________________ 21

 • Zbirka zadataka Diskretna matematika 1.1.15._______________ Primer U polinomu ( ) nxmxxxxxP +++= 635 2345 odrediti parametre m i n tako da zajednika nula polinoma i ( ) 322 23 = xxxxS ( ) 96106 234 ++= xxxxxT bude dvostruka nula polinoma , ( )xP ( )Rnm, . ________ Reenje: Euklidovim algoritmom (traenjem najveeg zajednikog delioca) ili traenjem

  racionalnih korena za ova zadnja dva polinoma moe se konstatovati, da im je

  zajedniki koren broj: x = 3. Zamenimo to u polinom P(x) zatim u polinom P '(x), pri

  emu koristimo izvod , tada dobijamo jednaine: 629205)(' 234 ++= mxxxxxP 9m + n = 99, 6m 60 = 0. Reenja su: m=10, n=9 Drugi nain izbegava korienje izvoda. Podelimo polinom P(x) sa binomom

  (x 3) i izjednaimo ostatak sa 0 (to je prva jednaina). Podelimo sada kolinik iz

  prethodnog koraka sa binomom (x 3), i izjednaimo sa 0 i ovaj ostatak (druga

  jednaina). Ova dva naina reavanja problema su ekvivalentna.

  ________ Zadatak Nai sve nule polinoma treeg stepena sa realnim koeficijentima , ako je: )(xp

  iip 33)( = i iip 42)1( = .

  __________________________________________________________________ 22

 • _________________2. KOMPLEKSNI BROJEVI

  2.0. PRIMERI ZADATAKA ZA VEBE

  2.0.1. Primer:

  Izraunati 49641636 +=A .

  Reenje: iiiiiA =+=+= 7846491641161361 . 2.0.2. Primer:

  . Izraunati 2

  1212121 ,,, z

  zzzzzzz + . iziz 25,34 21 +=+= Neka je Reenje: ( ) ( ) iiiiizz 512354253421 +=++=+++=+ , ( ) ( ) iiiiizz +=++=++= 92354253421 , ( ) ( ) iiiiiiizz 72676206158202534 221 ==++=++= ,

  iii

  iiiii

  ii

  ii

  zz

  2922

  2914

  42522620

  425615820

  2525

  2534

  2534

  2

  2

  2

  1 =++=

  =+

  +=++=

  2.0.3. Primer: Izraunati . 53607 ,, iii Reenje: ( ) iiiiii ==== + 134347 ( ) 111515415460 ==== iii ( ) ( ) iiiiii ==== + 13134113453 1__________________________________________________________________ 23

 • Zbirka zadataka Diskretna matematika 2.0.4. Primer:

  Izraunati 47332422

  22 iii

  ii

  ii ++++

  ++ .

  Reenje:

  ( ) ( )( ) ( ) =++++++=++++

  ++ ++ 311418415422473324

  2222

  22

  22 iii

  iiiiiii

  ii

  ii

  ( ) ( ) ( ) ( )5121

  56

  44444 311484154

  2

  22

  =+++=+++++++= iiiiiii

  iiiii

  2.0.5. Primer:

  Ako je , izraunati iz +=1zz

  zz+

  1

  .

  Reenje:

  Ako je tada je iz +=1 iz =1 . Sledi da je ( )( ) ( ) ( ) iiii iiii iizz zz 21221211 11111 111 2 === ++=+ +=+ .

  2.0.6. Primer:

  Ako je odrediti kompleksan broj u algebarskom obliku tako da je iz 321 = z( )

  131Im18Re

  11 =

  =

  zzzz .

  Reenje: Neka je traeni kompleksan broj iyxz += . ( ) ( ) ( )xyiyxyiiyixxiiyxzz 3232323232 21 ++=+=+= ( ) yxzz 32Re 1 += ( )

  132332

  943322

  3232

  32 22

  1

  yxiyxi

  yiixiyxii

  iiyx

  zz ++=

  +=++

  =

  13

  23Im1

  yxzz =

  __________________________________________________________________ 24

 • Kompleksni brojevi_ Zbirka zadataka

  Znai da je po uslovu zadatka: 131

  13231832 ==+ yxyx , odnosno da je

  1231832 ==+ yxyx . Reavanjem ovog sistema jednaina dobija se da je 43 == yx . Traeni kompleksan broj je znai iz 43+= .

  2.0.7. Primer:

  Dokazati da je 12

  712

  7144

  =

  +

  + ii .

  Reenje:

  =

  +

  +=

  +

  +

  222244

  271

  271

  271

  271 iiii

  =

  +

  =

  ++

  ++=

  222222

  4672

  4672

  47721

  47721 iiiiii

  =++++=

  +

  =

  49767

  49767

  237

  237 22

  22iiiiii

  144

  4762762

  4762

  4762 ==++=++= iiii .

  2.0.8. Primer:

  Odrediti kompleksan broj u algebarskom oliku ako vai da je z izz +=+ 2 .

  Reenje: Ako je kompleksan broj dat u algebarskom obiku z iyxz += , tada je moduo od istog broja definisan kao z 22 yxz += .

  Data jedaina se moe znai napisati u sledeem obliku:

  iiyxyx +=+++ 222 ( ) iiyxyx +=+++ 222 Dva kompleksna broja su jednaka, ako je realni deo jednak realnom, a

  kompleksni deo jednak komleksnom delu u dva broja. Dobija se znai sistem jednaina:

  1222 ==++ yxyx . Uvrtavanjem u prvu jednainu dobija se da je 1=y

  __________________________________________________________________ 25

 • Zbirka zadataka Diskretna matematika

  43344412121 2222 ==+=+=+=++ xxxxxxxxx .

  Traeni kompleksan broj je znai iz +=43 .

  2.0.9. Primer:

  Ako je reiti kvadratnu jednainu . Cz 06442 =+ izz Reenje:

  ( )

  2644164

  21

  iz

  =

  2

  24161642

  1iz ++=

  224324

  21

  iz +=

  i2432 + se moe izraunati u algebarsom obliku na sledei nain: abibaibabiaibiai 2224322432 22222 +=++=++=+

  ( ) ==== abbaabba 123224232 2222 321442

  2 =a

  a

  014432 24 = aa

  24032

  2576102432

  212

  =+=a

  364 22 == aa 2,26,6 2121 ==== bbaa

  ( )ii 262432 +=+ Sada moemo nastaviti dalje raunanje korena ( )

  2264

  21

  iz +=

  iiiz +=+=++= 12

  222

  2641 ,

  iiiz === 52

  2102

  2642 .

  __________________________________________________________________ 26

 • Kompleksni brojevi_ Zbirka zadataka

  2.0.10. Primer:

  Za razne vrednosti prirodnog broja Nn izraunati ( )( ) 211

  +

  n

  n

  ii .

  Reenje:

  ( )( )

  ( ) ( )( ) ( ) ( ) =++ +++=+ += ++=+

  2

  22

  2

  2

  22

  2 2111

  111

  11

  111

  11 ii

  ii

  iii

  ii

  iii

  ii nn

  n

  n

  n

  n

  ( ) ===

  =

  ++=

  12

  22

  2

  2

  222222

  121 nn

  nn

  iiiiiii

  ii

  .

  =+=+=+=+=+=

  +==

  knknzaiknknzaknknzai

  knknza

  43412342412241412

  14412

  2.0.11. Primer: Sledee kompleksne brojeve predstaviti u kompleksnoj ravni i napisati u

  trigonometrijskom i eksponencijalnom obliku:

  ,,4,2,3 4321 izzizz ==== ,1,1,1,1 8765 iziziziz ==+=+= ,3,3,3,3 1211109 iziziziz ==+=+= 31,31,31,31 16151413 iziziziz +==+=+= .

  Reenje: 0033 111 ==== oz ==== o18044 333z ( ) 01 30sin0cos33 ieiz =+== ( ) ieiz 4sincos443 =+==

  29022 222

  ==== oiz 2

  32701 334 ==== oiz

  22 22sin

  2cos22

  ieiiz =

  +== 23

  4 23sin

  23cos

  ieiiz =

  +==

  __________________________________________________________________ 27

 • Zbirka zadataka Diskretna matematika

  z2 = 2i

  z3 = 4z4 = i

  z1= 3

  Re

  Im

  O

  Kompleksni brojevi z1, z2, z3 i z4.

  4

  4521 555 ===+= oiz

  45 24sin

  4cos21

  ieiiz =

  +=+=

  4

  313521 666 ===+= oiz

  43

  6 243sin

  43cos21

  ieiiz =

  +=+=

  4

  522521 777 ==== oiz

  45

  7 245sin

  45cos21

  ieiiz =

  +==

  4

  731521 888 ==== oiz

  47

  8 247sin

  47cos21

  ieiiz =

  +==

  z5 = 1+ iz6 = 1 + i

  i

  Re

  Im

  O

  i

  z8 = 1 i

  1 1

  z7 = 1 i Kompleksni brojevi z5, z6, z7 i z8.

  __________________________________________________________________ 28

 • Kompleksni brojevi_ Zbirka zadataka

  6

  3023 999 ===+= oiz

  69 26sin

  6cos23

  ieiiz =

  +=+=

  6

  515023 101010 ===+= oiz

  65

  10 265sin

  65cos23

  ieiiz =

  +=+=

  6

  721023 111111 ==== oiz

  6

  721023 111111 ==== oiz

  6

  1133023 121212 ==== oiz

  6

  1133023 1112 ==== oiz

  z9 = 1+ iz10 =

  i

  Re

  Im

  O

  i

  1 1 2 233

  3i+ 3

  z11 = i 3 z12 = 1 i 3

  Kompleksni brojevi z9, z10, z11 i z12.

  3

  60231 131313 ===+= oiz

  313 23sin

  3cos231

  ieiiz =

  +=+=

  3

  2120231 141414 ===+= oiz

  32

  14 232sin

  32cos231

  ieiiz =

  +=+=

  3

  4240231 11515 ==== oiz

  34

  15 234sin

  34cos231

  ieiiz =

  +==

  __________________________________________________________________ 29

 • Zbirka zadataka Diskretna matematika

  3

  5300231 161616 ==== oiz

  35

  16 235sin

  35cos231

  ieiiz =

  +==

  i

  Re

  Im

  O

  i

  1 1

  2i

  2i

  3115 iz = 3116 iz =

  3113 iz +=3114 iz +=3i

  3i

  Kompleksni brojevi z13, z14, z15 i z16.

  2.0.12. Primer: Reiti jednainu . 01253 =z

  Reenje: Izrazimo iz date jednaine: z 33 125125 == zz . Predstavimo 125 u kompleksnoj ravni i napiimo ga u trigonometrijskom obliku:

  ( )

  +++=+=320sin

  320cos1251250sin0cos125125 33 kiki

  ( ) ( ) 50150sin0cos50 0 =+=+== iizk ,

  +=

  +==

  23

  215

  32sin

  32cos51 1 iizk

  ,

  =

  +==

  23

  215

  34sin

  34cos52 2 iizk

  .

  __________________________________________________________________ 30

 • Kompleksni brojevi_ Zbirka zadataka

  Koreni date jednaine ine skup

  +=

  23

  215,

  23

  215,5 iiR

  2.0.13. Primer:

  Izraunati 5 322 i+ .

  Reenje:

  Predstavimo broj 322 iz += u trigonometrijskom obliku: ( ) 4124322 22 =+=+= i

  3603arctg

  232arctg ==== o .

  Sledi da je traeni trigonometrijski oblik

  +=+=3

  sin3

  cos4322 iiz .

  Po Moavrovoj formuli je:

  +++=+5

  23sin5

  23cos4322 55 k

  ik

  i .

  15550 415sin

  15cos40

  ieizk =

  +== ,

  157

  5551 415

  7sin157cos4

  15

  23sin15

  23cos41 ieiizk =

  +=

  +++== ,

  1513

  5552 415

  13sin15

  13cos415

  43sin15

  43cos42 ieiizk =

  +=

  +++== ,

  1519

  5553 415

  19sin15

  19cos415

  63sin15

  63cos43 ieiizk =

  +=

  +++== ,

  1525

  5554 415

  25sin15

  25cos415

  83sin15

  83cos44 ieiizk =

  +=

  +++== .

  2.0.14. Primer:

  Nai realni i imaginarni deo kompleksnog broja 2000

  2226

  =

  iiz .

  Reenje:

  =

  =

  =

  =

  2000200020002000

  13

  21

  13

  22

  2226

  ii

  ii

  iiz

  __________________________________________________________________ 31

 • Zbirka zadataka Diskretna matematika

  =

  +

  =

  +

  +

  =200020001000

  2000

  1000

  12sin

  12cos

  22

  21

  47sin

  47cos2

  611sin

  611cos2

  21

  i

  i

  i

  =

  ++

  +=+=3

  2166sin3

  2166cos3

  500sin3

  500cos ii

  ( ) ( )23Im,

  21Re

  23

  21

  32sin

  32cos ==+=+= zzii .

  2.0.15. Primer:

  Dat je kompleksan broj iz +=11 . Nai kompleksne brojeve tako, da 432 ,, zzzoni zajedno sa ine temena jednog kvadrata, iji centar lei u kordinatnom poetku. 1z

  Reenje:

  Teme se dobija rotacijom temena za ugao 2z 1z 290 == o , teme se dobija 3z

  rotacijom temena za ugao 2z 290 == o , a teme se dobija rotacijom temena za 4z 3z

  ugao 2

  90 == o . Pri tom odstojanje svakog temena od kordinatnog poetka ostaje isti, i jednak je sa 2= . Rotaciju za ugao od

  290 == o postiemo tako da

  odgovarajui kompleksan broj mnoimo sa iiiei =+=+= 10

  2sin

  2cos2

  .

  Tako je:

  ( ) iiiiiezz i +=+=+== 11 2212

  je drugo teme traenog kvadrata,

  ( ) iiiiiezz i =+=+== 11 2223

  je tree teme traenog kvadrata,

  ( ) iiiiiezz i ==== 11 2234

  je etvrto teme traenog kvadrata.

  __________________________________________________________________ 32

 • Kompleksni brojevi_ Zbirka zadataka

  2.1. PRIMERI ISPITNIH ZADATAKA 2.1.1._______________ Primer Odrediti korene polinoma P5(x)= z5 8z4 + 29z3 54z2 +48z 16. Ako su z 1 i z 2

  kompleksni koreni tog polinoma, odrediti 2

  1

  zz

  .

  ________ Reenje: Ne predstavlja veu tekou uoiti, da je broj 1 dvostruki, a broj 2 jednostruki realan koren polinoma. Faktorizacijom se dobija P5(z)=( z2 4z + 8) (z 2) (z 1)2. Raunanjem kompleksnih korena dobijamo: z1 = 2+2i i z2 = 22i. Traeni kolinik je:

  2

  1

  zz

  = 188

  )22)(22()22(

  2222 2 ==+

  +=+ i

  iii

  ii .

  ________ Zadatak Faktorizovati (rastaviti na nesvodljive inioce) nad poljem realnih brojeva polinom P(x) . Odrediti i parametar a u polinomu , ako se zna da je jedan koren 2+i.

  axxxxxP ++= 14146)( 234

  2.1.2._______________ Primer Reiti jednainu x4 a = 0 za a = 88i.

  ________ Reenje Poto je |a|= 2

  726464 =+ , dok arg(a)=arctg(1)=5/4, reenja predstavljaju

  kompleksni brojevi 4 24

  52

  74 2

  +== ki

  eax za k=0, 1, 2, 3:

  +==165sin

  165cos22 8

  7165

  87

  0

  iex i ,

  +==16

  13sin16

  13cos22 87

  1613

  87

  1

  iex i ,

  +==16

  21sin16

  21cos22 87

  1621

  87

  2

  iex i ,

  +==16

  29sin16

  29cos22 87

  1629

  87

  3

  iex i .

  __________________________________________________________________ 33

 • Zbirka zadataka Diskretna matematika ________ Zadatak a) Nai korene polinoma P(x) = x3 + a2 x + 10a3 ako je jedan koren x1 = a(1+2i). b) Izraunati x110+x210 ako su x1 i x2 kompleksni koreni tog polinoma za a = 5 . 2.1.3._______________ Primer a) Reiti jednainu x4 a = 0 za a = 88 3 i. b) Nacrtati reenja jednaine u kompleksnoj ravni. ________ Reenje

  a) Poto je |a|= 1664364 =+ , dok arg(a)=arctg 3 =4/3 Reenja predstavljaju kompleksni brojevi

  4 234

  4 16

  +== ki

  eax za k = 0, 1, 2, 3:

  3123

  212

  3sin

  3cos22 30 iiiex

  i +=

  +=

  +==

  iiiexi +=

  +=

  +== 3

  21

  232

  65sin

  65cos22 6

  5

  1

  3123

  212

  34sin

  34cos22 3

  4

  2 iiiexi =

  =

  +==

  b) Grafiko predstavljena reenja:

  33- 1-1

  i

  -i

  3

  3

  -i

  i x0x1

  x2

  x3

  Im

  Re

  ________ Zadatak

  Reiti jednainu 03131

  33 =

  +

  iiz , i reenja predstaviti u kompleksnoj ravni.

  __________________________________________________________________ 34

 • Kompleksni brojevi_ Zbirka zadataka

  2.1.4._______________ Primer

  Dat je kompleksan broj z =)1(2

  3ii

  .

  Izraunati algebarski oblik broja z2006.

  ________ Reenje Prelazimo na eksponencijalni oblik kompleksnih brojeva:

  i

  ei 623= i iei 421

  = . Zato je z =)1(2

  3ii

  = i

  i

  i

  ee

  e 124

  6

  22

  2

  =

  .

  Sledi: z2006 = iiii

  eeee 67

  67166

  1220062006

  12 ===

  + = ii

  21

  23

  67sin

  67cos =+ .

  ________ Zadatak

  Ako je 22

  223 iz += , koliko je ? 1998z

  2.1.5._______________ Primer

  Dat je kompleksan broj z =62

  22i

  i+ .

  Izraunati algebarski oblik broja z2005.

  ________ Reenje: Prelazimo na eksponencijalni oblik kompleksnih brojeva:

  i

  ei 42222

  =+ i iei 32262= . Zato je z =

  6222i

  i+ = i

  i

  i

  ee

  e 127

  3

  4

  22

  22

  =

  .

  Sledi: z2005 = iiii

  eeee 61221170

  12140422006

  127 ===

  + = ii

  21

  23

  6sin

  6cos +=+ .

  ________ Zadatak

  Dat je niz brojeva kk

  kiix

  +

  +=

  21

  21 . Nai 2004-ti i 2006-ti lan tog niza.

  __________________________________________________________________ 35

 • Zbirka zadataka Diskretna matematika 2.1.6._______________ Primer Izraunati kompleksne brojeve:

  a) =

  2004

  1322

  ii b) =

  + 2004

  313i

  i

  ________ Reenje:

  a) .12

  21322 167

  2004

  12

  2004

  32

  432004

  ===

  =

  =

  iii

  i

  i

  eeeee

  ii

  b) 12

  23

  13 010022004

  63

  2004

  6

  322004

  ===

  =

  =

  + eee

  ee ii

  i

  i

  ii

  ________ Zadatak

  Izraunati komplekne brojeve:

  a) =

  + 2004

  33

  ii b) =

  + 2004

  3122

  ii

  2.1.7._______________ Primer Izraunati kompleksne brojeve: a) == 3 iw b) =+= 4 31 iu c) == 6 729b

  ________ Reenje:

  a) 33 22

  sin22

  cos1

  ++

  += kiki3

  22sin

  3

  22cos

  ki

  k ++

  += .

  .21

  23

  6sin

  6cos0 iiw +=

  += .

  21

  23

  65sin

  65cos1 iiw +=+=

  .2

  3sin2

  3cos2 iiw =+=

  b) 44 23

  2sin23

  2cos231

  ++

  +=+ kiki =

  ++

  +=

  4

  23

  2

  sin4

  23

  2

  cos24 k

  ik

  .

  __________________________________________________________________ 36

 • Kompleksni brojevi_ Zbirka zadataka

  .21

  232

  6sin

  6cos2 440

  +=

  += iiu .

  21

  232

  67sin

  67cos2 442

  =

  += iiu

  .23

  212

  32sin

  32cos2 441

  +=

  += iiu .

  23

  212

  35sin

  35cos2 443

  =

  += iiu

  c) ( )66 2sin2cos729729 kik +=

  +=6

  2sin6

  2cos3 kik . ( ) .30sin0cos30 =+= ib ( ) .3sincos33 =+= ib .

  233

  23

  3sin

  3cos31 iib +=

  += .

  233

  23

  34sin

  34cos34 iib =

  +=

  .2

  3323

  32sin

  32cos32 iib +=

  += .

  233

  23

  35sin

  35cos35 iib =

  +=

  ________ Zadatak Izraunati komplekne brojeve: a) == 3 iz b) == 4 31 iv c) == 6 64a 2.1.8._______________ Primer

  Nai kompleksne brojeve za koje je : izz

  ziiz

  )2(00

  2112

  =

  .

  ________ Reenje: Nakon izraunavanja determinante dobija se jednaina z4 + z i = ( z 2)i. Reenje se dobija iz z4 = 2i, to jest, potrebno je izvriti korenovanje:

  44 22

  sin22

  cos22

  ++

  +== kikiz .

  Reenja su:

  ++

  +=28

  sin28

  cos24 kikzk za k = 0, 1, 2 i 3. ________ Zadatak

  Izraunati realni i imaginarni deo kompleksnog broja 16

  31

  +=

  iiz .

  __________________________________________________________________ 37

 • Zbirka zadataka Diskretna matematika 2.1.9._______________ Primer

  Nai z iz uslova izz

  zz ==+ 11 .

  ________ Reenje:

  Koristimo oznaku z = x + iy. Iz izz = zakljuujemo sledee:

  yxixyiyxiyxiiyxziz =+=+=+= )( , to jest z = x + ix = x (1 + i ). Zatim imamo:

  1122

  )2()1(

  )1()()1(

  11 2

  2

  22=++

  ++=++++=++

  +=+ xxixxx

  xxixxixx

  ixxxix

  zz .

  Kvadriranjem ove jednaine dobijamo 22222 )122()2( ++=++ xxxxx , odnosno:

  0)122)(12(01464 223 =+++=+++ xxxxxx . Jedini realan koren ove jednaine je:

  21=x , pa je traeni kompleksni broj

  ).1(21 iz +=

  ________ Zadatak Odrediti kompleksni broj z za koji je ( )ziz Im= , ( ) zz ImRe ( )= . Za tako dobijeni kompleksni broj odrediti 3 z . 2.1.10._______________ Primer Odrediti Re( z ) i Im( z ) ako je 0514)23(22 =++ izizi . ________ Reenje: Reimo datu jednainu kao "obinu" kvadratnu jednainu po z. Obeleimo sa D diskriminantu te jednaine: iiiiacbD 8)514(4)23(44 22 =+== . Potraimo kompleksan broj u = x + i y = i8 . Nakon kvadriranja dobija se sistem jednaina:

  x2 y2 = 0, i 2xy = 8.

  Poto su x i y realni brojevi, dobijamo reenja: x1 = 2, y1 = 2 i x2 = 2, y2 = 2.

  __________________________________________________________________ 38

 • Kompleksni brojevi_ Zbirka zadataka

  To znai: i8 = (2 2i). Reenja polazne jednaine su:

  iiiz

  2)22()23(2

  21

  += . Otuda je z1 = 1 4i, z2 = 3 2i.

  ________ Zadatak Reiti kvadratnu jednainu : ( ) ( ) 055232 =+ ixix .

  2.1.11._______________ Primer

  Izraunati 16

  33512

  = iz . Rezultat napisati u algebarskom obliku.

  ________ Reenje:

  16

  33512

  = iz = ( )161616 31

  35

  335

  35 ii +

  =

  + .

  Pretvorimo kompleksni broj u drugoj zagradi u trigonometrijski oblik. Poto je

  modul tog broja 231 =+=z , a argument je ugao 3

  3arctg == , sledi:

  ( ) += +=+ 316sin316cos23sin3cos231 1616

  1616 iii . Nakon "odbacivanja" punih obrtaja od po 2 dobijamo:

  ( )

  =

  +=+

  23

  212

  34sin

  34cos231 1616

  16iii

  ( )31212

  35 16

  16

  iz +

  = . ________ Zadatak

  Izraunati 16

  21

  13

  +++ i

  ii

  .

  2.1.12._______________ Primer Dati su kompleksni brojevi z1 = 3 + 2i i z2 = 2 + i. Odrediti kompleksan broj

  z, ako je ( ) 1Re 1 = zz i 53Im

  2

  =

  zz .

  __________________________________________________________________ 39

 • Zbirka zadataka Diskretna matematika ________ Reenje: Neka je z = x + iy. Tada imamo: )23()23()23)(( xyiyxiiyxzz ++=+= . Prema uslovu zadatka je ( ) 1Re 1 = zz = 3x + 2y.

  Poto je 14

  )2()2(22

  222 +++=

  ++=+

  += xyiyxii

  iiyx

  iiyx

  zz .

  Po uslovu zadatka je 53Im

  2

  =

  zz =

  52 xy .

  Neposredno sledi sistem jednaina: 32123

  =+=+

  yxyx

  .

  Reenje tog sistema jednaina je: x = 1, y = 1. Reenje zadatka je z = 1 + i.

  ________ Zadatak

  Ako je 217)(

  zzzf

  = dokazati da je )(2 zfz = za z = 1+2i.

  2.1.13._______________ Primer Izraunati algebarski oblik kompleksnog broja u, ako je u2 = 3 4i.

  ________ Reenje: Neka je u = x + iy. Tada je u2 = (x + iy)2 = x2 + 2xyi y2 = 3 4i. Odavde sledi (po osnovu jednakosti kompleksnih brojeva) sistem jednaina: x2 y2 = 3, 2xy = 4.

  Izrazimo li iz druge jednaine bilo koju nepoznatu, imamo: y

  x 2= . Ako to zamenimo u prvou jednainu, dobijemo:

  .04334 2422 =+= yyyy Prihvatamo realna reenja te bikvadratne jednaine: 1221 =y , a odbacimo .42 43 =y Sledi: y = 1, odnosno x = 2. Prema tome traeni kompleksan broj je 21u = (2 i).

  __________________________________________________________________ 40

 • Kompleksni brojevi_ Zbirka zadataka

  ________ Zadatak

  Reiti kvadratnu jednainu ( ) ( ) 02252 2 =++ ixixi . 2.1.14._______________ Primer: Dat je kompleksan broj iz += 31 . Nai jo pet kompleksnih brojeva z2, z3, z4, z5 i z6 u algebarskom obliku tako da oni zajedno sa ine temena pravilnog estougla iji centar lei u kordinatnom poetku.

  1z

  ________ Reenje:

  Temena se dobijaju uzastopnim rotacijama za po 60o, to jest za ugao 3 . Takvu

  rotaciju moemo realizovati mnoenjem sa jedininim kompleksnim brojem iji je

  argument upravo ugao 3 :

  ( )3121

  33

  21

  3sin

  3cos0 iiiu +=+=+= .

  Uzastopnim mnoenjima dobijamo temena traenog estougla:

  ( ) ( ) iiiuzz =++== 331213012 ,

  ( ) ( ) iiiuzz 231213023 =+== ,

  ( ) iiiuzz =+== 331212034 ,

  ( ) ( ) iiiuzz +=+== 331213045 ,

  ( ) ( ) iiiuzz 231213056 =++== .

  ________ Zadatak Dat je kompleksan broj iz +=11 . Nai kompleksne brojeve i u 2z 3zalgebarskom obliku tako da oni zajedno sa ine temena jednakostraninog trougla, 1ziji centar lei u kordinatnom poetku. 2.1.15._______________ Primer

  Izraunati vrednost izraza: 119cos

  117cos

  115cos

  113cos

  11cos ++++ .

  __________________________________________________________________ 41

 • Zbirka zadataka Diskretna matematika ________ Reenje:

  Potrebno je uvesti kompleksan broj 11

  sin11

  cos iz += i izraunati zbir Z:

  Z = z + z3 + z5 + z7+ z9 = ( )11

  2

  52

  zzz .

  Ovaj zbir je izraunat po osnovu injenice, da se radi o prvih pet lanova geometrijske progresije sa kolinikom z2. Potrebno je uoiti i injenicu:

  1sincos11

  11sin11

  11cos11 =+=+= iiz . Daljim "doterivanjem" izraunatog zbira geometrijske progresije, i korienjem upravo konstatovane injenice o stepenu kompleksnog broja z imamo:

  Z = ( )11

  2

  52

  zzz

  zzzz

  zzz

  =+=

  =1

  1)1)(1(

  112

  11

  .

  Proirimo dobijeni rezultat sa z1 . Zbog zzzzzz += 1)1)(1(

  11cos22 = (poto je proizvod kompleks-

  nog broja i njegovog konjugovanog para jeste kvadrat modula z, a modul broja z je 1, isto tako: zbir kompleksnog broja i njegovog konjugovanog para je dvostruki zajedniki realan deo) imamo:

  +=

  ==11

  cos12

  11sin

  11cos1

  11

  11

  11

  i

  zz

  zzZ

  +=

  11cos12

  11sin

  21

  i .

  "Pokupimo" sada posebno realne i posebno imaginarne delove sabiraka u zbiru Z:

  Re(Z) =

  ++++119cos

  117cos

  115cos

  113cos

  11cos ,

  Im(Z) =

  ++++119sin

  117sin

  115sin

  113sin

  11sin .

  Neposredno se namee zakljuak na osnovu istovetnosti realnog dela iz dva izvoenja:

  21

  119cos

  117cos

  115cos

  113cos

  11cos =

  ++++ .

  Pored ove identinosti "usput" smo dokazali jo jednu identinost (imaginarni delovi):

  ++++119sin

  117sin

  115sin

  113sin

  11sin

  =

  11cos12

  11sin

  .

  ________ Zadatak

  Dokazati identinost: 21

  1110cos

  118cos

  116cos

  114cos

  112cos =++++ .

  __________________________________________________________________ 42

 • _____________________3. VEKTORSKA ALGEBRA

  3.0. PRIMERI ZADATAKA ZA VEBE

  3.0.1. Primer: Dati su vektori kjia

  rrrr 532 += i ( )4,3,3 =br . Odrediti vektore ,,

  23,2 baba

  rrrr + ba rr 23 i intenzitete ba rr , . Reenje: kjia

  rrrr 532 += , ( ) kjib rrrr 4334,3,3 +== , ( ) ( )10,6,4106453222 =+=+= kjikjia rrrrrrr , ( ) =+=+= 6,29,29629294332323 kjikjib

  rrrrrrr,

  ( ) ( ) ( )1,0,55433532 =+=+++=+ kikjikjiba rrrrrrrrrr ,

  ( ) ( )

  ,23158661596

  4332532323

  kjkjikji

  kjikjibarrrrrrrr

  rrrrrrrr

  +=++==++=

  ( ) 382594532 222 =++=++=ar , 341699 =++=br . 3.0.2. Primer: Odrediti skalarni proizvod vektora ( )1,3,4 =ar i ( )3,2,5 =br . Reenje: ( ) ( ) ( ) 233620312354 =+=++=++= bababa zzyyxxba ror .

  __________________________________________________________________ 43

 • Zbirka zadataka Diskretna matematika 3.0.3. Primer: Dati su vektori kjia

  rrrr += 3 , kjib rrrr 342 += i kjic rrrr 324 = . Odrediti ( ) cba rrr + . Reenje: ( )2,1,12 =+=+ kjiba rrrrr , ( )3,4,2342 =+= kjib rrrr , ( ) ( )2,1,525

  342211 =+=

  =+ kji

  kjicba

  rrrrrr

  rrr .

  3.0.4. Primer: Odrediti ugao izmeu vektora ( )1,2,2 =ar i vektora ( )6,3,6=br . Reenje:

  babababa rrr

  orrrror == coscos ,

  126612 =+=ba ror , 39144 ==++=ar , 98136936 ==++=br , 446363

  94arccos

  94

  9312cos ===

  o . 3.0.5. Primer: Odrediti duinu projekcije vektora ( )5,2,5=ar na vektor ( )2,1,2 =br . Reenje:

  ( ) ( ) ( )bbb aprbaaprbababaaapr r

  rr rrrrrrrrrorr

  r==== coscos

  ( ) 63

  18414

  10210 ==+++==

  bbaapr b rr

  orrr .

  __________________________________________________________________ 44

 • Vektorska algebra___ Zbirka zadataka

  3.0.6. Primer: Odrediti skalarni proizvod vektora qpa rrr 2+= i qpb rrr = , ako je 2,3 == qp rr i ( ) orr 45, = qp . Reenje:

  ( ) ( )=+==+=+=

  qqpqppqqpqqpppqpqpba

  rorrorrorrorrorrorrorrrorr

  ror

  2222

  .1431112

  222319

  0cos45cos0cos 22

  =+=++==++= ooo rrrr qqpp

  3.0.7. Primer:

  Odrediti duinu vektora qpa rrr 2= ako je ( )3

  ,,3,2 === qpqp rrrr . Reenje: ( ) ( ) =+=== qqqpppqpqpaaa rorrorrorrrorrrorr 4422

  722836124942132444

  3cos4 22 ==+=+=+= qqpp rrrr .

  3.0.8. Primer: Neka su take ( ) ( ) ( )3,0,1,2,2,3,5,4,2 CBA temena trougla. Dokazati da je trougao pravougli. ABC Reenje: Treba dokazati da je jedan od unutranjih uglova trougla veliine . o90 Posmatrajmo vektore stranica ( )2,4,3=CA i ( )1,2,2 =CB . Ugao kojeg zaklapaju ovi vektori rauna se po formuli

  CBCACBCA=ocos .

  o900arccos01444169

  286cos ===+++++= ,

  a to znai da je trougao pravougli, prav ugao je kod temena . C

  __________________________________________________________________ 45

 • Zbirka zadataka Diskretna matematika 3.0.9. Primer: Izraunati zapreminu tetraedra ija su temena data kordinatama: ( ) ( ),2,1,4,1,3,2 BA ( ) ( )8,4,5,7,3,6 DC i visinu koja odgovara osnovi . ABC Reenje: Zapremina se rauna kao estina zapremine prizme razapete nad tri vektora koja polaze iz istog temena. Neka su to vektori ADACAB ,, . ( 3,2,2 =AB ) , ( 6,0,4=AC ) , ( )7,7,7 =AD . ( ) ( )

  3154

  630884568484

  61

  777604322

  61

  61 ==+++=

  == ADACABV o .

  Visinu moemo izraunati iz formule za zapreminu:

  BVHHBV ABCABC

  331 == .

  Baza je trougao iju povrinu raunamo formulom: ABC2

  ACABPB ABC

  == .

  kjikji

  ACABrrr

  rrr

  82412604322 +== ,

  2878464576144 ==++= ACAB , 14

  228 ==B 11

  141543 ===

  BVH ABC .

  3.0.10. Primer: Odrediti ugao kojeg zaklapaju dijagonale paralelograma konstruisanog nad vektorima i nma rrr 25 += nmb rrr 3= , ako je 22=mr , 3=nr i ( )

  4, = nm rr .

  Reenje: Jedna dijagonala je zbir, a druga je razlika vektora stranica ar i b

  r.

  nmnmnmbad rrrrrrrrr =++=+= 63251 ,

  nmnmnmbad rrrrrrrrr 543252 +=++== ,

  __________________________________________________________________ 46

 • Vektorska algebra___ Zbirka zadataka

  21

  21cosdddd rrr

  or

  = ,

  ( ) ( )

  ,30345156192

  9522322268245

  4cos2624

  52624546

  22

  21

  =+==+=+=

  =+=+=nnmm

  nnnmmmnmnmdd

  rrrr

  rorrorrorrrorrr

  or

  ( ) ( )

  ,1522597228892232212836

  123666111

  ==+=+=

  =+=== nnnmmmnmnmddd rorrorrorrrorrrorr

  ( ) ( )

  ,5932252401289252232240816

  2540165454222

  =++=++=

  =++=++== nnnmmmnmnmddd rorrorrorrrorrrorr

  4753359315

  303arccos8295,059315

  303cos21

  21 ===orr

  ro

  r

  dddd .

  3.0.11. Primer: Izraunati duinu normalne projekcije vektora pmna rrrr 4312 = na vektor ( ) ( pnmnmb )rrrrrr 432 += , gde su pnm rrr ,, uzajamno ortogonalni jedinini ortovi koji u datom redosledu ine desno orijentisani trijedar. Reenje: Po uslovu zadatka je znai: ( ) ( ) ( ) orrrrrrrrr 90,,,1 ====== pnpmnmpnm . Jednostavniji oblik vektora b

  r dobiemo ako sredimo dati izraz.

  ( ) ( ) pnnnmnpmnmmmpnmnmb rrrrrrrrrrrrrrrrrr ++=+= 86243432 ,

  ( ) .548845845802430

  pnmmnppnpmnmpnnmpmnmb

  rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

  ++=+==+=++++=

  __________________________________________________________________ 47

 • Zbirka zadataka Diskretna matematika

  ( ) ( ) ( )251664

  202448548

  5484312++=++

  ++== ppmmnnpnm

  pnmpmnb

  baapr brorrorrorrrr

  rrrorrrrr

  orrr ,

  u brojiocu ostaju samo ovi sabirci, u ostalima se skalarno mnoe ortogonalni vektori, i ti su proizvodi jednaki sa nulom.

  ( )1054

  105120124148 ==bapr rr .

  3.0.12. Primer: Vektori ( )1,2,1 =ar , i ( ) ,,2=br ( ) = ,2,3cr su ivice tetraedra. a) Odrediti u funkciji zapreminu tog tetraedra. b) Odrediti vrednost parametra tako da vektori cba rrr ,, budu komplanarni. c) U tom sluaju razloiti vektor ar preko vektora b

  r i cr .

  Reenje:

  a) ( ) cbaVpiramide rorr= 61 , ( ) 426

  232

  1213 +=

  =

  cba ro

  rr ,

  42661 3 += piramideV .

  b) Ako su vektori cba rrr ,, komplanarni 0=prizmeV , odnosno

  . 0426 3 =+

  -1 6 0 -2 4 6 -6 4 0 11 =

  ( )( ) R==++=+12

  9636604661426 3223 ,

  znai da je jedini realni koren 11 = , a to znai da su dati vektori komplanarni za 11 = . c) cybxa r

  rr += , ( ) ( ) ( )1,2,31,1,21,2,1 += yx , ( ) ( ) ( )yyyxxx ,2,3,,21,2,1 += , ( ) ( )yxyxyx ++= ,2,321,2,1 .

  __________________________________________________________________ 48

 • Vektorska algebra___ Zbirka zadataka

  Izjednaavanjem odgovarajuih koeficijenata dobijamo sistem jednaina:

  11

  22132

  +==+=+

  =

  xyyxyx

  yx

  34222 ===++ yxxx Traeno razlaganje je znai: cba r

  rr 34 = . 3.0.13. Primer: Dokazati da su vektori ( ) ( ) ( )6,12,3,4,3,2,2,3,1 === cba rrr komplanarni i zatim odrediti njihovu linearnu zavisnost. Reenje: Vektori su komplanarni ako je njihov meoviti proizvod jednak nuli. Proverimo to.

  ( ) 03624184836186123432231

  =++=

  = cba rorr ,

  znai da su oni komplanarni. Njihovu linearnu zavisnost odreujemo iz linearne jednaine: . 0=++ czbyax rrr ( ) ( ) ( ) ( )0,0,06,12,34,3,22,3,1 =++ zyx

  064201233

  32032

  =++=+

  ==

  zyxzyx

  zyxzyx

  04032

  =+=

  zyxzyx

  yxyzzy 11303 ===+ za 1=y dobija se 11,3 == xz , odnosno sledi da je traena linearna zavisnost: cabcba rr

  rrrr 3110311 ==++ .

  __________________________________________________________________ 49

 • Zbirka zadataka Diskretna matematika 3.0.14. Primer: Dati su vektori ( )( )6,2,2ln = par , ( )5,2,= pbr , ( )3,1,0 =cr . Odrediti realan parametar p tako da dati vektori budu komplanarni. Reenje: Tri vektora su komplanarna ako je njihov meoviti proizvod jednak nuli.

  ( ) ( ) ( ) ( )

  ( ) 02ln62ln562ln6

  31052622ln

  ==

  =++=

  =

  p

  pppppp

  cba rorr

  ( ) 31202ln === ppp . 3.0.15. Primer: Dati su vektori ( ) ( ) ( ) ( )pppdcbppa ==== ,2,3,1,2,1,1,2,2,,2,0 rrrr . a) Dokazati da su vektori da

  rr i cb rr komplanarni. b) Odrediti realan parametar tako da je p ( ) pcacba += rorrorr . Reenje: a) Dva vektora su kolinearna ako je npr. 21 vkv

  rr = . ( )pppda 2,4,3= rr ( )2,4,3= cb rr Lako se uvia da je ( )cbpda rrrr = a to znai da su posmatrani vektori kolinearni. b) ( ) pcacba += rorrorr , ( ) ( ) ( ) ( ) ppppp += 1,2,1,2,01,2,11,22,2 oo , ppppp +=++ 41442 , , pp 475 =+ . 7=p

  __________________________________________________________________ 50

 • Vektorska algebra___ Zbirka zadataka

  3.1. PRIMERI ISPITNIH ZADATAKA

  3.1.1._______________ Primer Izraunati kosinuse unutranjih uglova trougla ABC, ako je: nmAB rr 62 = ,

  nmBC rr 7+= , a je par uzajamno normalnih jedininih vektora. nm rr ,________ Reenje:

  cos =5

  25040

  40 ==

  BCBA

  BCBA jer je:

  40242)7)(26( ==+= nmmnBCBA rrrr , 40436)26)(26( =+== mnmnBA rrrr , i slino e biti 50=BC . poto je trea stranica nmBCABAC rr +=+= 3 , sledi 0cos0 == ACAB , to jest trougao je pravougli. Zato je .

  51

  541cos1sincos 2 ====

  ________ Zadatak Izraunati kosinuse unutranjih uglova, kao i kosinus otrog ugla izmeu dijagonala paralelograma ABCD, ako je nmAB rr 62 = , nmBC rr 7+= , a je par nm rr ,uzajamno normalnih jedininih vektora. 3.1.2._______________ Primer

  Dati su vektori ).1,1,1(),1,2,3(),3,2,1( === cba rrr Pokazati, da je vektor d

  r= cba r

  rr )( koplanaran sa vektorima av ibr . Razloiti vektor d

  r na komponente u pravcima vektora av i b

  r.

  ________ Reenje: Kraa varijanta: koristei teoremu o dvostrukom vektorskom proizvodu dobijamo da je: cba r

  rr )( ) = ( ) ( ) abacbbca rrrrorrror 66 = . Ovim je pokazana komplanarnost koja se tvrdi u zadatku, a izvreno je i razlaganje vektora d

  r na komponente u pravcima vektora av ib

  r.

  __________________________________________________________________ 51

 • Zbirka zadataka Diskretna matematika Dua varijanta: izraunava se

  barr =

  123321kjirrr

  = (4, 8, 4), zatim cba rrr )( =

  111484 kjirrr

  = (12, 0 12), i

  reava se vektorska jednaina barr + = (12, 0 12). Dobijaju se reenja:

  = 6 i = 6, to jest dr = 6 + 6av br . ________ Zadatak Date su take A(1, 1, 1), B(1, 2, 3), C(2, 3, 1) i D(1, 2, 1). Nai jedinini vektor 0a

  r koji je normalan na vektore AB i CD . 3.1.3._______________ Primer Izraunati povrinu paralelograma konstruisanog nad vektorima av i b

  r , za

  pqbqpa rrrrrr 2,2 == , ako su qp rr, jedinini vektori, koji zaklapaju ugao od

  6 .

  ________ Reenje: Iz definicije vektorskog proizvoda dva vektora sledi, da je duina vektorskog proizvoda brojno jednaka povrini paralelograma razapetog nad datim vektorima. Prema tome: pqqqppqppqqpbaP rrrrrrrrrrrr

  rr +=== 422)2()2( . Na osnovu svojstava vektorskog proizvoda (vektorski proizvod istih ili paralelnih vektora je 0, odnosno zamena mesta inilaca dovodi do promene znaka) imamo:

  .23

  6sin113),sin(334 ===== qpqpqpqpqpP rrrrrrvrrr

  ________ Zadatak Izraunati ugao izmeu dijagonala paralelograma konstruisanog nad vekorima i3,22 je ako ,3i25 ===+= nmnmbnma rrrrrrrr 4),( =nm

  rr .

  __________________________________________________________________ 52

 • Vektorska algebra___ Zbirka zadataka

  3.1.4._______________ Primer Neka su dati vektori )4,3,3(),0,2,1(),4,1,( kcbka === rrr . a) Izraunati zapreminu V paralelepipeda konstruisanog nad tim vektorima. b) Za koju vrednost skalara k su vektori komplanarni? ________ Reenje: Zapremina paralelepipeda je apsolutna vrednost meovitog proizvoda ta tri vektora. Taj meoviti proizvod je 8 k2 4 k + 12. Anuliranje te zapremine znai komplanarnost vektora. To e se desiti za k1 = 1 i za k2 = 3/2. ________ Zadatak Odrediti parametar m tako, da vektor ),1,3( mma =r zaklapa jednake uglove sa vektorima , zatim odrediti zapreminu piramide odreene vektorima .

  )11,1,2( i )3,2,1( == cb rrcba r

  rr i, 3.1.5._______________ Primer Dati su vektori:

  ( ) ( ) ( ) .2

  ,,2

  ,,4

  ,

  ;3,2,1;2,,2 ===

  ===+==+=rqrpqp

  rqprpcqpbqparrrrrr

  rrrrrrrrrrrr.

  Odrediti zapreminu paralelepipeda kojeg ti vektori odreuju. ________ Reenje: Traena zapremina je apsolutna vrednost meovitog proizvoda data tri vektora: ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) rqprpqpqpcbaV rorrrrorrrrrorr =++== 622 . Ova poslednja vrednost dobijena je tako, da smo usput koristili poznate injenice o svojstvima vektorskog proizvoda dva vektora, odnosno o meovitom proizvodu: ( ) .0,0,0 === pqpqqpp rorrrrrr Konano, traena zapremina je: ( ) ( ) rqpqprqprqpV rrrrrrrrrorr ),sin(60cos66 === 218= .

  __________________________________________________________________ 53

 • Zbirka zadataka Diskretna matematika ________ Zadatak Vektori stranica trougla ABC su: baCAibaBCbaAB =+== 37,62 , gde su bia uzajamno normalni jedinini vektori. Nai uglove trougla. 3.1.6._______________ Primer Izraunati povrinu paralelograma konstruisanog nad vektorima kjia

  rrrr += 22 i , i visinu koja odgovara stranici a. jib

  rrr += ah________ Reenje: Povrina paralelograma konstruisanog na dva vektora je brojno jednaka intenzitetu (duini) vektorskog proizvoda ta dva vektora: ( ) ( )jikjibap rrrrrrr ++== 22 .

  Imajui u vidu "tablicu vektoskog mnoenja" jedininih vektora dobijamo: ( ) ( ) 2==== jijijibap rrorrrrrr .

  Do te povrine moemo doi i preko proizvoda osnovice a (duina vektora ) i visine ha: Poto je:

  ar

  ( ) ( ) 31442222 =++=++== kjikjiaa rrrorrrr .

  Iz a ha = p, sledi: 32==

  apha .

  ________ Zadatak

  Dati su vektori ar

  =(4, 3, 1), br

  =(5, 0, 2) i cr

  =(3, 4, 5). Nai simetrian vektor vektoru c

  r u odnosu na ravan vektora ( a

  r, br

  ).

  3.1.7._______________ Primer

  Date su take . )8,3,2(),6,0,0(),0,3,0(),0,0,2( DCBA a) Izraunati zapreminu trostrane prizme ija su etiri susedna temena date take. (Krajnje take ivica koje ishode iz take A.) b) Izraunati kordinate petog i estog temena prizme, ako one pripadaju ravni ABC i ADC. (Trougaone strane prizme su ABD i CEF).

  __________________________________________________________________ 54

 • Vektorska algebra___ Zbirka zadataka

  ________ Reenje: a) Zapreminu raunamo kao polovinu apsolutne vrednosti meovitog proizvoda vektora ivica koje ishode iz jednog temena. Posmatramo vektore koji ishode iz take A. To su vektori:

  )0,3,2(== OAOBAB , )6,0,2(== OAOCAC i )8,3,0(=AD .

  Njihov meoviti proizvod je ( ) 54= ADACAB o , pa je zapremina V=27. b) Neka je etvrto teme u ravni ABC obeleeno sa E. Poto su AB i AC ivice, zato AE mora biti dijagonala te strane. Prema tome vektor poloaja traene take je: ( )=++= ACABOAOE (2, 0, 0) + (2, 3, 0) + (2, 0, 6) = (2, 3, 6) E(2, 3, 6).

  Slino se dobija vektor poloaja este take F u ravni ADC: ( )=++= ACADOAOF (2, 0, 0) + (0, 3, 8) + (2, 0, 6) = (0, 3, 14) F(0, 3, 14).

  ________ Zadatak Date su take A( 4, 1, 2), B( 1, 4, 2), C(1, 4, 5) i D ( 7, 4, 5), temena tetraedra ABCD. T1 je teite strane ABD, T2 je teite strane ACD, T3 je teite strane BCD, i T4 je teite strane ABC. Nai zapremine i odnos zapremina tetraedara ABCD i T1T2T3T4. 3.1.8._______________ Primer Dati su vektori pmcpnbnma rrrrr

  rrrr 32,3,2 +=+=+= . Za komponente tih vektora vae sledei odnosi:

  ,2,1 === pnm rrr ( ) orr 60, = pn , ( ) ( ) orrrr 90,, == pmnm . Odrediti duinu vektora d

  r, gde je d

  r jedna dijagonala paralelopipeda nad

  vektorima cba rrr ,, .

  ________ Reenje:

  Jedna od dijagonala je:

  __________________________________________________________________ 55

 • Zbirka zadataka Diskretna matematika

  dr

  = cba rrr ++ = pnmpmpnnm rrrrrrrrr 444)32()3()2( ++=+++++ ,

  pa je njena duina 282411)()(16 =+++=++++== pnmpnmddd rrrorrrrorr ,

  jer je usled normalnosti vektora 0== pmnm rorror , dok je 121 21 ==pn ror usled kosinusa zahvaenog ugla. Slino se izraunavaju duine i ostalih dijagonala.

  ________ Zadatak Ispitati dali su vektori kjia

  rrrr ++= 6 , kjb rrr = 3 i kjic rrrr 532 ++= komplanarni. Odrediti tako da vektor ar+br bude normalan na vektor cr .

  3.1.9._______________ Primer Dati su vektori ( )1,1,1 =ar i ( )2,0,2=br , i take ( )3,2,1A i ( )zC ,1,4 . Nai povrinu paralelograma ABCD, ako su stranice paralelograma paralelne vektorima i ar b

  r.

  ________ Reenje: Usled paralelnosti stranica sa datim vektorima sledi:

  blakACrr += =(k, k, k) + (2l, 0, 2l), za neke brojeve k i l.

  S obzirom da na vektore poloaja posmatranih taaka: ACOAOC += , pomou koordinata ta jednaina ima oblik: ),1,4()2,,2()2,2,1( zlkklk =+++ . Izjednaimo odgovarajue koordinate i dobijamo: k = 1, l = 1, z = 3. Ovi brojevi znae:

  bADaABrr == , . Poto je ADAB = )2,0,2(

  202111 =kjirrr

  ,

  a povrina paralelograma je brojno jednaka duini tog vektora, sledi:

  .228404 ==++=ba rr ________ Zadatak Koji ugao zaklapaju jedinini vektori mr i nr ako su vektori nma rrr 2+= i

  nmb rrr

  45 = uzajamno ortogonalni?

  __________________________________________________________________ 56

 • Vektorska algebra___ Zbirka zadataka

  3.1.10._______________ Primer Izraunati normalnu projekciju vektora pnma rrrr 4123 += na pravac vektora

  )43()2( pnmnmb rrrrrr += , gde su pnm rvr i , uzajamno normalni jedinini vektori

  desne orijentacije u datom redosledu. (Obratiti panju na primer 3.0.11.)

  ________ Reenje: Usled uzajamne normalnosti jedininih vektora iz desnog sistema, moemo ih

  tretirati kao kordinate, pa e biti pnmpnm

  b rrrrrr

  r548

  431021 ++=

  = .

  Imamo injenicu: 105

  4251664

  204824 =+++==

  bbaaprb rr

  orrr .

  ________ Zadatak Dati su vektori =(2, 1, 3), a

  rbr

  =(1, 4, 2) i cr

  =(3, 2, 1). Odrediti ugao rizmeu ravni vektora ( , b ) i ravni vektora (a

  rbr

  , cr

  ). 3.1.11._______________ Primer Odrediti parametar m tako, da vektor ),1,3( mma =r zaklapa jednake uglove sa vektorima )11,1,2( i )3,2,1( == cb rr ________ Reenje: Uglovi su jednaki, ako su kosinusi uglova jednaki. Izraunajmo skalarne proizvode i izjednaimo kosinuse uglova: mmmmbaba 32)3(cos141)3(cos 22 ++=++== rrror , mmmmcaca 111)3(2cos1261)3(cos 22 ++=++== rrror . Nakon deobe te dve jednakosti u sluaju 39 += sledi: m = 8, dok sluaj 39 = odbacujemo, jer tada su kosinusi suprotnog znaka, iste apsolutne vrednosti, a to znai da su uglovi suplementni a ne jednaki!

  __________________________________________________________________ 57

 • Zbirka zadataka Diskretna matematika ________ Zadatak

  Odrediti parametar k tako, da vektor )3,2,1( += ka zaklapa jednake uglove sa vektorima )0,4,3(=b i )12,0,9(=c , zatim izraunati zapreminu paralelepipeda razapetog nad tim vektorima. 3.1.12._______________ Primer

  Dati su vektori ).1,2,1(),1,2,3(),3,2,1( === cba rrr Ako je jedno teme piramide u kordinatnom poetku, a ivice koje ishode iz tog temena su cba r

  rr ,, , nai visinu tog tela, koja je sputena iz vrha vektora cr na ravan vektora ba

  rr, .

  ________ Reenje:

  Zapremina te piramide je: 4121123321

  61)(

  61 =

  == cbaV rorr . Podelimo li

  ovu zapreminu sa pripadnom osnovom, dobijemo traenu visinu. Osnova je polovina

  apsolutne vrednosti vektorskog proizvoda vektora koji ine bazu: 6221 == baB rr .

  Visina je: .45,2662

  123 ===BVH

  ________ Zadatak Data je kocka ABCDA1B1C1D1 ivice a = 4. Taka M je sredina gornje osnove A1B1C1D1, a taka N je sredina strane BCC1B1. Nai duinu vektora AM i AN i ugao izmeu njih. 3.1.13._______________ Primer Izraunati zapreminu paralelepipeda konstruisanog nad vektorima cba r

  rr ,, : pnma rrrr ++= , ;, pnmcpnmb rrrrrrrr +=+=

  ako vektori ine desni sistem u navedenom redosledu, i ako zapremina paralelepipeda konstruisanog nad njima iznosi .

  pnm rvr ,,

  __________________________________________________________________ 58

 • Vektorska algebra___ Zbirka zadataka

  ________ Reenje: Izraunajmo meoviti proizvod vektora cba r

  rr ,, :

  ( ) ( ) ( )( ) ( )pnmpnmpnmcba rrrorrrrrrrorr ++++= . Raunanje nastavljamo mnoenjem vektora lan po lan i koristei injenicu o anuliranju vektorskog proizvoda paralelnih vektora, o promeni znaka u sluaju promene redosleda komponenti u vektorskom proizvodu, o anuliranju meovitog proizvoda komplanarnih vektora i o istovetnosti meovitog proizvoda u sluaju "ciklike" izmene pozicija komponenti u proizvodu: ( ) ( ) ( )

  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

  ( ) pnmpnmpnmpnmpnmpnmpnmmnpnmpmpnpmnnpmpnm

  pnmnpmppnmnpmnmcba

  rorrrorrrorrrorrrorrrorrrorrrorrrorrrorrrorrrorrrorr

  rrrorrrrrrrrrrrrrorr

  ====+++=

  =++++=

  4

  Zapremina paralelepipeda konstruisanog nad vektorima